РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 285/2017, III състав Нарушения на валутния режим - чл.251 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.П.,
Т.П.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 19.11.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимите: - А.П. /***/, роден на *** година в Република Турция, притежаващ паспорт, серия Р TUR №U 06504813, издаден на 22.01.2013 година, с персонален №36649105936, гражданин на Република Турция, женен, собственик на заведение, неосъждан, с адрес на пребиваване - Република Франция, *** и - Т.П. /***/, родена на *** година в Република Турция, притежаваща паспорт, серия Р TUR№U06544774, издаден на 22.01.2013 година с персонален номер 36640106208 в Република Турция, гражданка на Република Турция, омъжена, неосъждана, с адрес на пребиваване - Република Франция, ***, ЗА ВИНОВНИ в това, че на 21.07.2014 година, около 21.30 часа на Митнически пункт „Лесово", на трасе за обработка на изходящи леки автомобили от Република България за Република Турция, в съучастие като извършители, с лек автомобил марка „Пежо", модел „407" с peг. № ВВ 308ТС са нарушили разпоредба на закон и обнародван акт на министъра на финансите и БНБ относно задължението за деклариране на валутни ценности - чл. 11а, ал.1 от Валутния закон: „Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митнически органи" във вр.с чл.2, ал.1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 година за пренасяне през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл.10а от Валутния закон: "Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи по реда на чл.9" вр.с чл.9, ал.1: "Лицата задължително попълват и представят пред митническите органи валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, в случаите на чл.2, ал.1, чл.5 и 7", като не са декларирали пред митническите органи пренасяната от тях валута в наличност и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери - 57 550 /петдесет и седем хиляди петстотин и петдесет/ евро, в левова равностойност - 112 558.02 /сто и дванадесет хиляди, петстотин петдесет и осем лева и две стотинки/ лева - престъпление по чл.251, ал.1 вр. с чл.20 ал.2 от Наказателния Кодекс, поради което и на основание чл.251, ал.1 вр.с чл.20 ал.2 вр.с чл.54 вр.с чл.2 ал.2 от Наказателния Кодекс ОСЪЖДА всеки един от двамата подсъдими на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на всеки един от подсъдимите - А.П. /***/ и Т.П. /***/, наказание от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. НЕ ПРИЛАГА по отношение на всеки един от подсъдимите - А.П. /***/ и Т.П. /***/, с установени по-горе самоличности, разпоредбата на чл.251 ал.2 от НК, като противоречаща на правото на Европейския Съюз на основание Определение №1086412 от 12.07.2018г. на Съда на Европейския Съюз по Дело С-707/17. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – пари в банкноти в размер на общата сума от 57 550 / петдесет и седем хиляди петстотин и петдесет/ евро, находящи се на съхранение в банкова касета в трезора на Уникредит Булбанк“АД-клон Бургас, след влизане в сила на настоящата присъда ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимите А.П. /***/ и Т.П. /***/, с установени по-горе самоличности или на упълномощено от тях лице. ПОСТАНОВЯВА на основание чл.189 ал.2 от НПК направените във фазата на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 100.00 /сто/ лева ДА ОСТАНАТ за сметка на органа на досъдебното производство, а направените във фазата на съдебното производство разноски за превод в общ размер на 601.50 /шестстотин и един лева и петдесет стотинки/ лева, ДА ОСТАНАТ за сметка на РС-Елхово. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК всеки един от двамата подсъдими А.П. /***/ и Т.П. /***/, с установени по-горе самоличности, да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово направените във фазата на съдебното производство разноски в размер на по 48.82 /четиридесет и осем лева и осемдесет и две стотинки/ лева, както и държавна такса при издаване на изпълнителен лист в размер на 5.00 /пет/ лева. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
А.П.
Т.П.
Мотиви от 24.1.2019г.
В законна сила на 5.12.2018г.
2 АНД No 274/2018, I състав КАТ Г.К.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 14.11.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18 – 0261 – 000225 от 02.07.2018 година на началник РУ – Елхово К. К., с което на Г.К.К. ***, ЕГН ********** на основание чл. 174, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.12.2018г.
3 ЧНД No 430/2018, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Я.Г.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 22.11.2018г.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от Наказателния кодекс ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на Я.Г.К., с ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, понастоящем в Затвора – гр. Ст. Загора, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията „Лишаване от свобода“ наложени му с: 1. Присъда № 33/05.09.2018 година по НОХД № 475/2017 година по описа на РС - Свиленград, влязла в законна сила на 21.09.2018 година; 2. Присъда № 35/12.09.2018 година по НОХД № 257/2018 година по описа на РС - Свиленград, влязла в законна сила на 28.09.2018 година; 3. Присъда № 236/18.09.2018 година по НОХД № 5583/2016 година по описа на PC - Варна, влязла в законна сила на 04.10.2018 година и Определение № 267/17.10.2018 година по НОХД № 177/2018 година по описа на РС - Елхово, влязло в законна сила на 17.10.2018 година, в размер на най – тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „общ“ режим. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от определеното общо наказание лишаване от свобода изтърпяната част от наказанията лишаване от свобода по Присъда № 33/05.09.2018 година по НОХД № 475/2017 година по описа на РС - Свиленград, Присъда № 35/12.09.2018 година по НОХД № 257/2018 година по описа на РС - Свиленград, Присъда № 236/18.09.2018 година по НОХД № 5583/2016 година по описа на PC – Варна. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК от така определеното общо наказание от една година и четири месеца лишаване от свобода, времето през което осъденият Я.Г.К. е бил задържан и през което е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по НОХД № 475/2017 година по описа на РС - Свиленград, по НОХД № 257/2018 година по описа на РС – Свиленград и по НОХД № 5583/2016 година по описа на PC – Варна, като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Я.Г.К.
Мотиви от 28.11.2018г.
В законна сила на 8.12.2018г.
4 АНД No 130/2018, I състав МВР П.А.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 18 – 0261 – 000086 от 14.03.2018 година на Началник РУ – Елхово, с което на П.А.И. ***, ЕГН **********, на основание чл. 638, ал.3 от КЗ е наложена имуществена санкция в размер на 400.00 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 14.12.2018г.
5 НОХД No 524/2018, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.А.,
У.Ш.,
З.Ш.,
Д.Ш.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 14.12.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 323 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимите Б.А. /B A /, У.Ш. /W S/, З.Ш. /Z S/ и Д.Ш. /D S/ и техните защитници адв.Х. и адв.Б. от друга страна, както следва: Подсъдимият Б.А. /B A /, роден на *** ***, Ислямска република Пакистан, гражданин на Ислямска република Афганистан, живущ ***, Ислямска република Пакистан, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан; Подсъдимият У.Ш. /W S/, роден на *** ***, Ислямска република Пакистан, гражданин на Ислямска република Афганистан, живущ ***, Ислямска република Пакистан, без образование, неженен, безработен, неосъждан; Подсъдимият З.Ш. /Z S/, роден на 01.01Л998 година в град Пахтухуа, Ислямска република Пакистан, гражданин на Ислямска република Афганистан, живущ ***, Ислямска република Пакистан, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан; и Подсъдимият Д.Ш. /D S/, роден на *** ***, Ислямска република Пакистан, гражданин на Ислямска република Афганистан, живущ ***, Ислямска република Афганистан, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан; СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, в това, че на 30.11.2018 година, около 14.30 часа в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - Престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК Деянието е извършено от подсъдимите Б.А. /B A /, У.Ш. /W S/, З.Ш. /Z S/ и Д.Ш. /D S/, при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от Б.А. /B A /, У.Ш. /W S/, З.Ш. /Z S/ и Д.Ш. /D S/ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК от всеки един от подсъдимите, на това основание и на основание чл.54, ал.1 от НК на всеки един от подсъдимите - Б.А. /B A /, У.Ш. /W S/, З.Ш. /Z S/ и Д.Ш. /D S/ се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 300.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД”ГП” – Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово.
Б.А.
У.Ш.
З.Ш.
Д.Ш.
В законна сила на 14.12.2018г.
6 НОХД No 527/2018, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ф.С.,
Е.К.,
Х.Ш.,
Б.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 14.12.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 324 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и подсъдимите Ф.С. /F. S./, Е.К. /E. Q./, Х.Ш. /H. S./ и Б.А. /B. A./ и техните защитници адв.Д. и адв.А., от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ Ф.С. /F. S./, роден на *** година в гр. ***, Ислямска Република Пакистан, гражданин на ИР Пакистан, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, без документи за самоличност. Е.К. /E. Q./, роден на *** година в гр. ***, Ислямска Република Пакистан, гражданин на ИР Пакистан, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, без документи за самоличност. Х.Ш. /H. S./, роден на *** година в гр. ***, Ислямска Пакистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, без документи за самоличност и Б.А. /B. A./, роден на *** година в гр. ***, Ислямска Република Пакистан, гражданин на ИР Пакистан, женен, неосъждан, с начално образование, безработен, без документи за самоличност СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че на 30.11.2018 година, около 07.30 часа, в района на ГКПП - Лесово, общ. Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите Ф.С., Е.К., Х.Ш. и Б.А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от Ф.С., Е.К., Х.Ш. и Б.А. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, на това основание и чл.54, ал.1 от НК на всеки един от подсъдимите - Ф.С. /F. S./, Е.К. /E. Q./, Х.Ш. /H. S./ и Б.А. /B. A./ му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 120.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД „ГП” – Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 527/2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване. Подс. Ф.С. /чрез преводача/ – Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подс. Е.К. /чрез преводача/ – Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подс. Х.Ш. /чрез преводача/ – Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подс. Б.А. /чрез преводача/ – Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. С оглед изявлението на подсъдимите Ф.С., Е.К., Х.Ш. и Б.А., че не желаят предоставяне на писмен превод на съдебният акт за решаване на наказателното производство, СЪДЪТ счита, че не следва да се извършва на основание чл. 55 от НПК писмен превод на Определението за одобряване на споразумението от съда, тъй като подсъдимите имат защитник и с това няма да се нарушат техните процесуални права. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.26, ал.1, вр. с чл. 25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП прецени, че следва да се заплати на М. Хамнауа възнаграждение в размер на 30.00 лева съобразно продължителността на с.з, поради което О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Н. Х. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 30.00 лева за извършения в днешното с.з. устен превод от български език на език пащу и език урду, и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово.
Ф.С.
Е.К.
Х.Ш.
Б.А.
В законна сила на 14.12.2018г.
7 НОХД No 530/2018, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.,
Ш.А.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 14.12.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 326 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С..С. от една страна и от друга страна подсъдимите А.А. и Ш.А.А. и техния защитник – адв.П.М. от АК-Ямбол, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ А.А. /A. A./, роден на *** година в гр.***, Ислямска Република Афганистан, живущ в гр.***, ИР Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, женен, неосъждан, без образование, безработен, без документи за самоличност и Ш.А.А. /S. A. A./, роден на *** година в гр.***, Ислямска Република Афганистан, живущ в гр.***, ИР Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, неженен, неосъждан, без образование, безработен, без документи за самоличност СЕ ПРИЗНАВАТ за ВИНОВНИ в това, че на 05.12.2018 година през ГКПП - Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие като съизвършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от всеки от подсъдимите А.А. и Ш.А.А. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимите А.А. И Ш.А.А. по чл.279, ал.1 вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54 от НК на всеки от тях се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение, както и да заплатят ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 128.62 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач - остават за сметка на РС-Елхово. Разноските в съдебното производство, направени за пътни разходи за явяване на свидетел в общ размер на 4.50 лева се заплащат от двамата подсъдими по равно, като всеки от А.А. И Ш.А.А. следва да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Елхово сумата от по 2.25 лева /два лева и двадесет и пет стотинки/, както и по 5.00 /пет/ лева държ.такса при издаване на изпълнителен лист. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача М.Н.Х., който извърши превод от български език на език пащу и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД №530/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият А.А. /чрез преводача/ - Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият Ш.А.А. /чрез преводача/ - Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. С оглед изявлението на подсъдимите А.А. и Ш.А.А., че не желаят предоставяне на писмен превод на съдебният акт за решаване на наказателното производство, СЪДЪТ счита, че не следва да се извършва на основание чл. 55 от НПК писмен превод на Определението за одобряване на споразумението от съда, тъй като подсъдимите имат защитник и с това няма да се нарушат техните процесуални права. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.26, ал.1, вр. с чл. 25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП прецени, че следва да се заплати на М.Н.Х. възнаграждение в размер на 30.00 лева съобразно продължителността на с.з., поради което О П Р Е Д Е Л И : На преводачът М.Н.Х. ДА СЕ ИЗПЛАТЯТ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 30.00 лева за извършения в днешното с.з. устен превод от български език на език пащу и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово.
А.А.
Ш.А.А.
В законна сила на 14.12.2018г.
8 НОХД No 531/2018, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.А.,
Т.А.,
У.А.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 14.12.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 325 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-Снежина Стоянова от една страна и подсъдимите Г.А. /G A /, Т.А. /TAREQ AHMADZAI/ и У.А. /WAZIRKHEN ALIKHEL/, и техния защитник адв. В.М. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ Г.А. /G A / - роден на *** година в гр.Логар, Афганистан, живущ в гр.Логар, Афганистан, гражданин на Афганистан, женен, неосъждан, без образование, безработен, без документи за самоличност, по заявени от лицето данни, Т.А. /TAREQ AHMADZAI/ - роден на *** година в гр.Нангархар, Афганистан, живущ в гр.Нангархар, Афганистан, гражданин на Афганистан, женен, неосъждан, без образование, безработен, без документи за самоличност, по заявени от лицето данни и У.А. /WAZIRKHEN ALIKHEL/ - роден на *** година в гр.Логар, Афганистан, живущ в гр.Логар, Афганистан, гражданин на Афганистан, женен, неосъждан, без образование, общ работник, без документи за самоличност, по заявени от лицето данни СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, в това, че на 05.12.2018година през ГКПП - Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие, като съизвършители влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал,2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите Г.А. /G A /, Т.А. /TAREQ AHMADZAI/ и У.А. /WAZIRKHEN ALIKHEL/, при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1 във вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на всеки един от подсъдимите Г.А. /G A /, Т.А. /TAREQ AHMADZAI/ и У.А. /WAZIRKHEN ALIKHEL/, се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието не са причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в размер на 90.00 лева за преводач, на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – РД“Гранична полиция“ - град Елхово. Направените в хода на съдебното производство разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил РС – Елхово. Веществени доказателства – няма.
Г.А.
Т.А.
У.А.
В законна сила на 14.12.2018г.
9 ЧНД No 431/2018, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.К.В. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 3.12.2018г.
На основание чл.25 ал.1 вр.с чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Б.К.В., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, неженен, с основно образование, учащ 12-ти клас в ПГ „Ернесто Че Гевара“ – с.Бояново, работещ като общ работник в „Марино 06“ ООД – с.Тополица, общ.Айтос, осъждан, с ЕГН: **********, по следните влезли в сила присъди: - по Определение за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателно производство № 206 от 04.07.2017 година, влязло в сила на 04.07.2017 година, постановено по НОХД № 165/2017 година по описа на Елховски районен съд, по Присъда № 37 от 22.06.2017 година, влязла в сила на 08.07.2017 година, постановена по НОХД № 168/2017г. по описа на Елховски районен съд, по Определение за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателно производство № 272 от 21.09.2017 година, влязло в сила на 21.09.2017 година, постановено по НОХД № 455/2017 година по описа на Елховски районен съд, по Определение за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателно производство № 14 от 22.01.2018 година, влязло в сила на 22.01.2018 година, постановено по НОХД № 1265/2017 година по описа на Ямболски районен съд и по Присъда № 1 от 09.01.2018 година, влязла в сила на 25.01.2018 година, постановена по НОХД № 398/2017 година по описа на Елховски районен съд, едно общо наказание между наказанията „лишаване от свобода”, наложени с цитираните съдебни акта, а именно: ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което наказание на основание чл.25 ал.4 от НК вр.с чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС да изтърпи ефективно при първоначален „общ” режим. На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното на осъдения Б.К.В. по първото групиране общо наказание от ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяната част от наказанието лишаване от свобода, по която и да е от присъдите, включени в тази съвкупност. На основание чл.25 ал.1 вр.с чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Б.К.В., с установена по-горе самоличност, по следните влезли в сила присъди: - по Определение за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство №167/12.06. 2018г., влязло в законна сила на 12.06.2018г., постановеното по НОХД №107/2018г. по описа на Елховдси районен съд и по Определение за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство № 266/15.10. 2018г., влязло в законна сила на 15.10.2018г., постановено по НОХД №151/ 2018г. по описа на Елховски районен съд, едно общо наказание между наказанията „лишаване от свобода”, наложени с цитираните съдебни акта, а именно: ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което наказание на основание чл.25 ал.4 от НК вр.с чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС да изтърпи ефективно, при първоначален „общ” режим. На основание чл.23 ал.3 от НК към определеното на осъдения Б.К.В., с установена по-горе самоличност, по второто групиране, общо наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода ПРИСЪЕДИНЯВА и наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, наложено с Определение за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство № 266/15.10.2018г., влязло в законна сила на 15.10.2018г., постановено по НОХД №151/2018г. по описа на РС-Елхово, което е изтърпяно чрез публикуване на съдебния акт на сайта на Община Елхово на 01.11.2018г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес. След влизане на настоящето определение в сила, да се уведоми Бюро съдимост при РС-Елхово. След влизане на настоящето определение в сила, препис от същото да се изпрати на РП – Елхово, за сведение.
Б.К.В.
Мотиви от 3.1.2019г.
В законна сила на 19.12.2018г.
10 АНД No 509/2018, I състав КАТ Д.Я.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 5.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Я.М. ***, ЕГН **********, против НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 – 0261 – 000337 от 22.08.2018 година на началник РУ – Елхово, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 509/2018 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд– Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.12.2018г.
11 АНД No 129/2018, IV състав Агенция "Митници" Н.Н.А. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2018г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2235/2017 от 13.03.2018 година, издадено от Началника на Митница Бургас Валери Евтимов Стефанов, с което на Н.Н.А., ЕГН **********,***, на основание чл. 233, ал.1 от Закона за митниците е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 23639.00 лева, представляващи 100% от митническата стойност на стоките – предмет на нарушението и на основание чл. 233, ал.6 от Закона за митниците са ОТНЕТИ в полза на Държавата стоките – предмет на нарушението – спални комплекти PRADA - 1 брой; спални комплекти VERSACE - 14 броя; спални комплекти ARMANI - 7 броя; спални комплекти LUIS VUITON - 5 броя; спални комплекти CHANEL - 5 броя; спални комплекти BURBARY -4 броя; спортни комплекти NIKE - 75 броя; спортни комплекти ADIDAS - 480 броя; спортни комплекти TOMMY HILFINGER - 65 броя; спортни комплекти LA COSTA - 20 броя; спортни комплекти LUIS VUITON - 20 броя; спортни комплекти CHANEL -10 броя; спортни комплекти PHILIPP PLEIN - 50 броя; спортни комплекти PUMA - 25 броя; спортни комплекти ARMANI - 50 броя; тениски ARMANI -110 броя; тениски CALVIN KLEIN - 270 броя; тениски ZARA - 50 броя; тениски POLO - 35 броя; тениски GUESS - 95 броя; ризи POLO - 30 броя; ризи BOSS - 20 броя; спортно долнище ARMANI - 25 броя; яке CALVIN KLEIN -15 броя; панталони от плат деним ARMANI -60 броя;панталони от плат деним DIESEL - 16 броя;шапки NEW YORK- 1295 броя; шапки QUEEN - 100 броя; шапки BMW - 50 броя; шапки FORD - 50 броя; шапки AUDI - 50 броя; шапки OPEL - 25 броя; шапки KING - 50 броя, с обща митническа стойност 23639.00 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
Решение от 21.12.2018
Наказателно дело № 172/2018
В законна сила на 21.12.2018г.
12 НОХД No 548/2018, III състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.К.Р. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 21.12.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия Д.К.Р. и неговият защитник адв.Б. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Д.К.Р., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, а настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че на 07.12.2018 година в с.Раздел, обл.Ямбол в имот, находящ се на ул.„Генерал Столетов“ №9 сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа на ,,Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Елхово - осъществен директен достъп до електроразпределителна мрежа ниско напрежение, чрез проводник със сечение 2x1,5кв мм СВТ, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК и чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на подсъдимия Д.К.Р. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага на подсъдимия Д.К.Р. кумулативно предвиденото в престъпния състав на чл.234в, ал.1 от НК наказание глоба. Разноските по делото - няма. Веществени доказателства-няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 548/2018г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.К.Р.
В законна сила на 21.12.2018г.
13 АНД No 309/2018, II състав КАТ Е.К.П. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 7.12.2018г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразен Електронен фиш серия К, № 1996987, издаден от ОД МВР Ямбол, с който на Е.К.П. с ЕГН-**********, в качеството й собственик на МПС – лек автомобил марка „Пежо 206“ с рег. № ***, е наложено административно наказание глоба в размер от 600.00 лева на основание чл. 189, ал.4, вр. с чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение по чл. 21, ал. 1 ЗДвП, извършено на 28.03.2018година. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила на 28.12.2018г.
14 АНД No 310/2018, II състав КАТ Д.И.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 7.12.2018г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразен Електронен фиш серия К, № 1996307, издаден от ОД МВР Ямбол, с който на Д.И.Д. с ЕГН-**********, в качеството му на собственик на МПС – лек автомобил марка „БМВ 525 ТДС“ с рег. ***, е наложено административно наказание глоба в размер от 100.00 лева на основание чл. 189, ал.4, вр. с чл. 182, ал.1, т.3 от ЗДвП за нарушение по чл. 21, ал. 1 ЗДвП, извършено на 28.03.2018година. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила на 28.12.2018г.