РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 490/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД МЕБЕЛ ВИЖЪН ЕООД Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 6.12.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, вр. чл.415 от ГПК, вр. чл. 79 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД по отношение на „МЕБЕЛ ВИЖЪН“ ЕООД с ЕИК 128604185, със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. „Черно море“ № 31А, представлявано от С.Н.Д., че съществува вземането на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕАД с ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37, в общ размер на 296.95 лева, от които сумата от 274.62 лева – главница, представляваща стойност на ел. енергия и мрежови услуги, доставени за периода от 11.02.2017 г. до 11.12.2017 г. на основание Общи условия на договорите за продажба на ел. енергия на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД и чл. 98а от Закона за енергетиката, отнасящи се за обект на потребление в гр.Елхово, ИТН 2952567; сумата от 22.33 лева - обезщетение за забавено плащане върху главницата в размер на законната лихва за периода от 11.04.2017 г. до 29.03.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата от 274.62 лева, считано от датата на депозиране на заявлението по чл. 410 от ГПК в съда – 02.04.2018г. до окончателното изплащане, за което вземане е била издадена Заповед за изпълнение № 438 от 03.04.2018 година по ч.гр.д. № 234/2018 година по описа на РС – Елхово. ОСЪЖДА ответникът „МЕБЕЛ ВИЖЪН“ ЕООД с ЕИК 128604185, със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. „Черно море“ № 31А, представлявано от С.Н.Д., да заплати на ищеца „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕАД с ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37, направените в заповедното производство разноски в размер на 75.00 лева. ОСЪЖДА ответникът „МЕБЕЛ ВИЖЪН“ ЕООД с ЕИК 128604185, със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. „Черно море“ № 31А, представлявано от С.Н.Д., да заплати на ищеца „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕАД с ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37, направените в настоящото производство разноски в размер на 375.00 лева. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239, ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. На основание чл.240, ал.1 от ГПК препис от неприсъственото решение да се връчи на страните. Препис от решението да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. № 234/2018 г. по описа на ЕРС.
В законна сила на 6.12.2018г.
2 Гражданско дело No 530/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РОСАГРОФОНД ООД ЗОМАШ ООД - ЕЛХОВО Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 22.11.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №174 от 12.10.2018 година, постановено по гр.д. № 530/2018 година по описа на РС – Елхово, с което предявените от „РОСАГРОФОНД“ ООД със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „Г. Гюлмезов“ №7, ЕИК 200729272, представлявано от управителя Стайко И. Стайков, чрез пълномощник – юрисконсулт Р.О., с адрес ***, против „ЗОМАШ“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. „Яница“ №1, ЕИК 838168750, представлявано от управителя Г.И.И., искове с правно основание чл. 232, ал.2, вр. с чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД за заплащане на сумата от 1060.16 лева, представляваща годишно наемно плащане за стопанската 2016/2017 година по Договор за наем на земеделски земи № 70/22.06.2016 година и на сумата от 82.16 лева - законната лихва върху горната сума от датата на падежа - 01.10.2017 година до 06.07.2018 година, са отхвърлени като неоснователни /поради извършено в хода на процеса плащане от ответника на сумите/ и с което „ЗОМАШ“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. „Яница“ №1, ЕИК 838168750, представлявано от управителя Г.И.И., е осъдено на основание чл.78, ал.1 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ на „РОСАГРОФОНД“ ООД със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „Г. Гюлмезов“ №7, ЕИК 200729272, представлявано от управителя Стайко И. Стайков, чрез пълномощник – юрисконсулт Р.О., с адрес ***, направените от ищеца разноски по делото в размер на 300.00 лева, от които 100.00 лева заплатена държавна такса и 200.00 лева възнаграждение за юрисконсулт, поради отказ от иска от страна на ищеца след постановяване на решението. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 530/2018 година по описа на РС – Елхово поради отказ от исковете, направен след постановяване на Решение № 174 от 12.10.2018 година, постановено по гр.д. № 530/2018 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.
В законна сила на 6.12.2018г.
3 Гражданско дело No 579/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РОСАГРОФОНД ООД БЪЛГЕРИАН ИНТЕРИОР- ЕЛХОВО ЕООД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 15.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 579/2018г. по описа на РС-Елхово, поради направен от страна на ищеца – „РОСАГРОФОНД“ООД, с ЕИК 200729272, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.”Георги Гюлмезов“ № 7, представлявано от Управителя СТАЙКО ИВАНОВ СТАЙКОВ чрез пълномощника – юрисконсулт Е.Х., надлежен отказ при условията на чл.233, изр.1 хипотеза 1-ва от ГПК от предявения против “БЪЛГЕРИАН ИНТЕРИОР-ЕЛХОВО“ЕООД, с ЕИК 128580503, със седалище и адрес на управление – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.”Георги С.Раковски“ № 7, представлявано от Управителя Г.Д.Б., със сочено в исковата молба правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД във вр. с чл.2 ал.1 и чл.8 ал.1 от ЗАЗ вр.с чл.2 ал.6 вр.с ал.1 и ал.2 от Договор за аренда на земеделски земи №126 от 19.04.2012г. и акцесорно искане – за заплащане на законна лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на иск.молба до окончателното изплащане на сумите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС, в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.12.2018г.
4 Гражданско дело No 184/2018, II състав Делба В.В.В. Ю.Я.В.,
В.Я.В.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.11.2018г.
Р Е Ш И : ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между В.В.В. с ЕГН – **********,***, със съдебен адрес ***, чрез адв. Д.Н.Д., Ю.Я.В. с ЕГН – **********,*** и настоящ адрес *** и В.Я.В. с ЕГН – **********,***, ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: І.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 05284.501.251.1.40 /нула, пет хиляди двеста осемдесет и четири, точка, петстотин и едно, точка, двеста петдесет и едно, точка, едно, точка, четиридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град ***, община ***, област Ямбол, одобрени със Заповед № РД-18-60/31.08.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: град ***, ул. „Граничарска“, № 15, блок 34, вход Г, етаж втори, апартамент 40 /четиридесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор №05284.501.251 и притежава следните параметри по скица: предназначение - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, с площ по документ 78.54 кв.м. /седемдесет и осем цяло, точка, петдесет и четири/; с прилежащи части: избено помещение № 4 /четири/ със застроена площ 2.13 кв.м и 2.742 % идеални части от общите части на сградат и съответното право на строеж върху терена, при следните съседни самостоятелни обекти в сградата - на същия етаж: № 05284.501.251.1.30; № 05284.501.251.1.41; под обекта - № 05284.501.251.1.37; над обекта: № 05284.501.251.1.43. ІІ. Поземлени имоти находящи се в землището на с. ***, а именно: 1. Поземлен имот № 120001 /сто и двадесет хиляди и едно/ с площ 0.145 дка /сто четиридесет и пет кв.м./, в местността „Край село“, начин на трайно ползване: Стопански двор, при граници и съседи: ПИ №№ 120221 и 120007, заедно с построената в този поземлен имот: Сграда с друго предназначение /автокантар/ със застроена площ 20 кв.м. /двадесет кв.м./. 2. Поземлен имот № 120003 /сто и двадесет хиляди и три/ с площ 0.491 дка /четиристотин деветдесет и един кв.м./, в местността „Край село“, начин на трайно ползване Стопански двор, при граници и съседи: ПИ №№ 120221 и 120006, заедно с построената в този поземлен имот: Сграда с друго предназначение /фуражомелка/ със застроена площ 120 кв.м. /сто и двадесет кв.м./. 3. Поземлен имот № 120004 /сто и двадесет хиляди и четири/ с площ 2.424 дка /два декара и четиристотин двадесет и четири кв.м./, в местността „Край село“, начин на трайно ползване: Стопански двор, при граници и съседи: ПИ №№ 120221; 120005 и 120006, заедно с построената в този поземлен имот сграда - Краварник със застроена площ 468 кв.м. /четиристотин шестдесет и осем кв.м./. 4. Поземлен имот № 120005 /сто и двадесет хиляди и пет/ с площ 2.138 дка /два декара и сто тридесет и осем кв.м./, в местността „Край село“, начин на трайно ползване: Стопански двор, при граници и съседи: ПИ №№ 120221; 120004 и 120006, заедно с построената в този поземлен имот сграда - Краварник със застроена площ 468 кв.м. /четиристотин шестдесет и осем кв.м./. 5. Поземлен имот № 120008 /сто и двадесет хиляди и осем/ с площ 0.910 дка /деветстотин и десет кв.м./, в местността „Край село“, начин на трайно ползване: Стопански двор, при граници и съседи: ПИ с №№ 120221 и №120007, заедно с построената в този поземлен имот сграда с друго предназначение /масивен навес за зърно/ със застроена площ 450 кв.м. /четиристотин и петдесет кв.м./, като всички горепосочени пет поземлени имоти са образувани от имот № 001054, както и ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ 42 броя СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ както следва: порода българско кафяво говедо - 35 броя с номера на ИД /ушни марки/: ВG30706363, ВG30706365, ВG30706368, ВG30792963, ВG30792964, ВG30792965, ВG30792969, ВG30895655, ВG30895679, ВG30895680, ВG30895682, ВG30895700, ВG31176755, ВG31197002, ВG31197005, ВG31197006, ВG31197007, ВG31197008, ВG31197019, ВG31197021, ВG31197022, ВG31197023, ВG31197034, ВG31197041, ВG31197042, ВG31197044, ВG31371071, ВG31371072, ВG31371074, ВG32007906, ВG32007907, ВG32007909, ВG32007910, ВG32007911 и ВG32007915; порода черно - шарено - 1 брой с номер на ИД: ВG30792970; смесена порода - 1 брой с номер на ИД: ВG30682993; порода червено - шарено - 2 броя с номера на ИД както следва: ВG31176756 и ВG39002182; порода кръстоска – 1 брой с номер на ИД: ВG39002181 и порода българско червено говедо – 2 броя с номера на ИД: ВG39002184 и ВG39002186, които се намират в Животновъден обект № 1709750006 /8721-0081/ в с. *** и са в държане на отв. В.Я.В. при КВОТИ за съделителите - 1/2 идеална част за В.В.В. и по 1/4 идеална част за всеки от Ю.Я.В. и В.Я.В.. ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН предявеният от В.В.В. с ЕГН – **********, против Ю.Я.В. с ЕГН – ********** и В.Я.В. с ЕГН – **********, иск за делба на други 28 броя селскостопански животни по видове както следва: порода българско кафяво говедо - 11 броя с номера на ИД както следва: ВG30591165, ВG30591170, ВG30591173, ВG30591197, ВG30591198, ВG30682962, ВG30682963, ВG30682964, ВG30682966, ВG30682971 и ВG30682974; порода черно - шарено - 16 броя с номера на ИД: ВG30591174, ВG39019796, ВG39019797, ВG39019798, ВG39019799, ВG39019800, ВG39019801, ВG39019802, ВG39019803, ВG39019804, ВG39019805, ВG39019806, ВG39019807, ВG39019808, ВG39019809 и ВG39019810 и смесена порода – 1 брой с номер на ИД: ВG30682991. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 7.12.2018г.
5 Гражданско дело No 242/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРОАДВАНС АД Д.П.Л. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 7.12.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422, ал.1 във вр.с чл.415 ал.1 от ГПК и вр. чл.124 ал.1 от ГПК, вр. чл. 79, ал.1 от ЗЗД, вр. чл.240, ал.1 и ал.2 от ЗЗД, вр.чл.92 от ЗЗД и вр.чл.86 от ЗЗД, по отношение на Д.П.Л., ЕГН **********,***, че същият ДЪЛЖИ на „МАКРОАДВАНС" АД, ЕИК 201127485, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Г.С. Раковски 147, ет.5, ап. 14, представлявано от Виктор Сергиев - Изпълнителен директор, действащ чрез пълномощник юрисконсулт М.К., със съдебен адрес:***; тел. 02/439 2082, факс: 02/439 6553, сума в общ размер 318.90 лева /триста и осемнадесет лева и деветдесет стотинки/, дължима по Договор за потребителски кредит №27181/16.11.2016г., от които: 250.00 лева /двеста и петдесет лева/ – главница, 8.54 лева /осем лева и петдесет и четири стотинки/ - договорна лихва за периода от 17.11.2016г. до 16.12.2016г.; 25.56 лева /двадесет и пет лева и петдесет и шест стотинки/ - законна лихва за забава върху просрочената главница за периода от 17.12.2016 г. до 19.12.2017г. и 34.80 лева /тридесет и четири лева и осемдесет стотинки/ - неустойка за неизпълнение на задължението по чл.23 от Договора за осигуряване на обезпечение, изчислена за целия период на договора, съгласно чл. 13 от Договор за потребителски кредит №27181/16.11.2016г., ведно със законната лихва върху главницата от 250.00 лева, считано от 20.12.2017 г. - датата на постъпване на заявлението в съда, до окончателното й изплащане, за която сума е издадена Заповед 1815/22.12.2017 година по ч. гр. д.№ 827/2017г. на РС - Елхово за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК. ОСЪЖДА Д.П.Л., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „МАКРОАДВАНС" АД, ЕИК 201127485, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Г.С. Раковски 147, ет.5, ап. 14, представлявано от Виктор Сергиев - Изпълнителен директор, действащ чрез пълномощник юрисконсулт М.К., със съдебен адрес:***; тел. 02/439 2082, факс: 02/439 6553, сумата от 85.00 лева /осемдесет и пет лева/ - направени разноски в заповедното производство по ч. гр. д.№ 827/2017г. на РС - Елхово, от които 25.00 лв. - заплатена държавна такса и 60.00 лв. - юрисконсултско възнаграждение, както и сумата 295.00 /двеста деветдесет и пет / лева - направени разноски в исковото производство по гр. д. № 798/201242/2018 година на РС - Елхово, от които 175.00 лв. – държавна такса, 20.00 лв. възнаграждение за вещо лице и 100.00 лв. юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 4 от ГПК, не подлежи на обжалване. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
В законна сила на 7.12.2018г.
6 Гражданско дело No 738/2018, III състав Искове по СК - издръжка, изменение С.С.К. С.Б.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 3.12.2018г.
О П Р Е Д Е Л И : № 212 ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, която се изразява в следното: Ответникът С.Б.К., ЕГН – ********** *** се задължава да заплаща месечна издръжка на детето С.С.К. с ЕГН – ********** чрез неговата майка и законен представител К.С.В. с ЕГН – ********** *** в размер на 130.00 /сто и тридесет/ лева, дължима до 20-то число на месеца, считано от 08.10.2018 година, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, считано от датата на падежа до окончателното плащане, до настъпването на събитие, водещо до изменение или прекратяване на издръжката. Разноските по настоящото дело остават за сметка на всяка една от страните, така както са направени. ОСЪЖДА ответника С.Б.К., ЕГН – ********** ***, да заплати държавна такса по сметка на Районен съд – Елхово в размер на 93.60 /деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/ лева върху размера на присъдената издръжка, както и 5.00 лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. СЪДЕБНАТА СПОГОДБА има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 738/2018г. по описа на РС-Елхово, с оглед на постигнатата спогодба между страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е одобрена постигнатата между страните съдебна спогодба не подлежи на обжалване, а в частта, с която се прекратява настоящото производство подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС, в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 11.12.2018г.
7 Гражданско дело No 740/2018, II състав Искове за недействителност на правни сделки Д.А.Д. И.С.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 30.11.2018г.
ВРЪЩА ОБРАТНО подадената от Д.А.Д. ***, чрез редовно упълномощеният адв. Н.Д.,***, офис № 5, против И.С.К., с ЕГН ********** с адрес: ***, искова молба за прогласяване за нищожен на Договор за наем на земед. земи и приложенията към нея, поради неотстранена от ищеца в срок нередовност по същата – не е посочена цената на иска. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 740 по описа за 2018г. на ЕРС. Определението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до Д.А.Д. ***, чрез редовно упълномощеният адв. Н.Д.,***, офис № 5, препис от която не се представя за връчване на ответната страна.
В законна сила на 13.12.2018г.
8 Гражданско дело No 260/2018, II състав Искове за развод и недействителност на брака П.К.П. Е.Д.П. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 28.11.2018г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл.49, ал.1 от СК, гражданският брак, сключен на 11.10.1985г. между П.К.П. с ЕГН – **********,***, с адрес за призоваване в гр. Елхово, ул.„***“, № *, чрез адв. И.Ч., и Е.Д.П. /Ч./, гражданин на Руска Федерация, родена на *** година, с неизвестен адрес на територията на страната, представлявана от назначен особен представител – адв. Д.С.А. ***, с Акт за граждански брак № 0080 на 11.10.1985 година в град Елхово, като дълбоко и непоправимо разстроен, без съдът да се произнася за вината. ОСЪЖДА П.К.П. с ЕГН – **********,***, адрес за призоваване гр. Елхово, ул. „***“, № *, чрез адв. И.Ч., да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Елхово държавна такса в размер на 20.00 лева /двадесет/ за допускането на развода и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Е.Д.П. /Ч./, гражданин на Руска Федерация, родена на *** година, с неизвестен адрес на територията на страната, представлявана от назначен особен представител – адв. Д.С.А. ***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Елхово както следва: държавна такса в размер на 20.00 лева /двадесет/ за допускането на развода, направените по делото разноски в размер на 300.00 лева /триста лева/ за заплатеното адвокатско възнаграждение на назначеният й особен представител, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. На назначеният особен представител на ответницата Е.П. – адв. Д.С.А. ***, след влизане в сила на решението ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 300.00 лева на осн. чл.47, ал.6, изр. второ, вр. с чл. 36, ал.2 от ЗАдв, вр. с чл.7, ал.1, т.2 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 14.12.2018г.
9 Гражданско дело No 737/2018, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.А.И. А.И.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 7.12.2018г.
О П Р Е Д Е Л И : № 215 ОДОБРЯВА постигнатата между ищцата К.С.В., ЕГН **********,***, като майка и законен представител на малолетното дете Д.А.И., ЕГН **********, чрез пълномощника адв.И.Ч., ЯАК и ответника А.И.И. ЕГН **********, спогодба по силата на която: Ответникът А.И.И. с ЕГН - **********,***, се задължава да заплаща в полза на малолетното си дете Д.А.И. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител К.С.В., ЕГН ********** ***, месечна издръжка в размер на 140.00 лева /сто и четиидесет/, считано от месец октомври 2018 година, платима до настъпването на събитие, водещо до изменение или прекратяване на дължимата издръжка, вносима до 25-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска от деня на забавата до окончателното изплащане. Дължимата за изтеклите два месеца на 2018г. – октомври и ноември, както и за месец декември 2018г. издръжка в общ размер на 420.00 лева /3х140.00 лева/, ответникът следва да заплати на вноски в срок до шест месеца или до 30.06.2019 година, като в противен случай, ищцата ще има право да се снабди с изпълнителен лист за останалата незаплатена част от сумата. Направените разноски по делото остават за сметка на всяка една от страните така, както са направени. ОСЪЖДА А.И.И. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 100.80 лева /сто лева и осемдесет стотинки/ върху определеният размер на издръжката, както и 5.00 /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 737/2018 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване, а в останалата му част подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 1 – седмичен срок от днес.
В законна сила на 15.12.2018г.
10 Гражданско дело No 414/2017, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.В.П.,
Г.В.Г.
К.В.Г.,
С.К.Д.,
В.К.С.,
К.К.Г.,
Д.П.Д.,
П.Д.Д.,
Н.Д.Д.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 12.3.2018г.
Р Е Ш И : На основание чл. 124 от ГПК ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците К.В.Г. с ЕГН - ********** ***, В.К.С. с ЕГН - ********** ***, К.К.Г. с ЕГН - ********** ***, Д.П.Д. с ЕГН – **********,***, П.Д.Д. с ЕГН – **********,*** и Н.Д.Д. с ЕГН – **********,***, че всеки от ищците Т.В.П. с ЕГН - ********** *** и Г.В. Г. с ЕГН ********** ***, ПРИТЕЖАВА по наследство от общият за част от страните наследодател С.К. С., б.ж. на с.***, обл. Ямболска, починала на 13.08.1993 година, право на собственост върху 1/5 идеална част /една пета/ или общо 2/5 ид. части от следния недвижим имот, находящ се в с. ***, обл.Ямболска, ул.„***“, № **, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 1440 кв.м. /хиляда четиристотин и четиридесет кв.м./, съставляващо поземлен имот I-134 /едно римско, сто тридесет и четири арабско/, в квартал 48 /четиридесет и осем/, по плана на с. ***, общ.Елхово, заедно с построените в това дворно място двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 кв.м. и второстепенна СГРАДА със застроена площ от 160 кв.м., при граници на имота: от двете страни улици; ПИ II-132 и ПИ IV-133. ОТМЕНЯ на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК нотариален акт № 116 от 02.03.2007г., т.II, рег.№ 1245, н.д. № 200/2007 г. на нотариус К.К. с рег. № 451 на НК, вписан в Служба по вписванията при PC Елхово с вх.рег.№ 780/02.03.2007 г., акт № 87, т.III, дело 495/2007 г., за собственост на недвижим имот придобит по давностно владение, с който ответника К.В.Г. с ЕГН - ********** ***, е признат за собственик на недвижим имот, находящ се в с. ***, обл. Ямболска, ул. „Г. Шейтанов" № 19, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 1440 кв.м., съставляващо поземлен имот I-134, в квартал 48, по плана на с. ***, общ.Елхово, заедно с построените в това дворно място двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 кв.м. и второстепенна СГРАДА със застроена площ от 160 кв.м., при граници на имота: от двете страни улици; ПИ II-132 и ПИ IV-133, В ЧАСТТА над 3/5 /три пети/ идеални части от този имот /или за 2/5 идеални части, притежавани от ищците по делото – Т.П. и Г.Г./. ОБЯВЯВА за относително недействителен по отношение на ищците Т.В.П. с ЕГН - ********** *** и Г.В.Г. с ЕГН - ********** ***, договор за покупко - продажба, обективиран в нотариален акт № 185 от 04.09.2015г., т.VIII, рег. № 6209, дело № 1057/2015 г. на нотариус К. К.с рег.№ 451 на НК, вписан в СВ с вх.рег. № 3010 от 07.09.2015 г., акт № 98, т.Х, дело 1447/2015 г., с който К. В.Г. с ЕГН-********** и П. Г. В. с ЕГН-********** са продали на С.К.Д. с ЕГН - ********** *** /наследодател на отв. Д., П. и Н. Димитрови/, В.К.С. с ЕГН - ********** *** и К.К.Г. с ЕГН - ********** ***, следния недвижим имот, находящ се в с.***, обл. Ямболска, ул.„***“, № **, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 1440 кв.м., съставляващо поземлен имот I-134, в квартал 48, по плана на с. ***, общ.Елхово, заедно с построените в това дворно място двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 кв.м. и второстепенна СГРАДА със застроена площ от 160 кв.м., при граници на имота: от двете страни улици; ПИ II-132 и ПИ IV-133, до размер на 2/5 идеални части от този имот, притежавани от ищците по делото – Т.П. и Г.Г.. ДАВА на ищците Т.В.П. с ЕГН - ********** и Г.В. Г. с ЕГН - ********** шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответниците К. В. Г. с ЕГН - ********** ***, В.К.С. с ЕГН - ********** ***, К.К.Г. с ЕГН - ********** ***, Д.П.Д. с ЕГН – **********,***, П.Д.Д. с ЕГН – **********,*** и Н.Д.Д. с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ на ищците Т.В.П. с ЕГН - ********** *** – В.З. Чол чешма, № 7 и Г.В. Г. с ЕГН - ********** ***, направените по делото разноски в общ размер на 1208.20 лева /хиляда двеста и осем лева и двадесет стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2018
Гражданско дело № 182/2018
В законна сила на 18.12.2018г.
11 Гражданско дело No 600/2018, III състав Искове за развод и недействителност на брака М.Д.Й. Б.М.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 18.12.2018г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 15.10.2008 година в град Варна, общ.Варна, обл.Варна с Акт №1521 от 15.10.2008г., съставен в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, граждански брак между Б.М.М., гражданин на САЩ, родена на ***г., паспорт №537274819, изд.на 24.12.2015г. в САЩ, с посочен съдебен адрес:***, чрез пълномощника по делото - адв.В.А., ЛАН: 1000587510, от АД“Владимиров и Ко“ и М.Д.Й. с адрес ***, с посочен съдебен адрес ***, чрез пълномощника по делото - адв.П.М. ***. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Б.М.М., гражданин на САЩ, родена на ***г., да продължи да носи и за в бъдеще предбрачното си фамилно име – М.. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. СЪПРУЗИТЕ нямат семейно жилище по смисъла на СК като със споразумението са заявили, че ще уредят в отделно от развода производство имуществесните си отношения във връзка с придобитите по време и в режим на СИО, а след развода - в обикновена съсобственост, имоти, а именно: 1. Апартамент, находящ се в гр.Бургас, ***, п.к.8000, площ 43.92 кв.м. и Склад 1 от 4.70 кв.м., с идентификатор 07079.617.86.1.9; 2. Кабинет за творческа дейност, находящ се в гр.Бургас, ***, площ 19 300 кв.м., идентификатор 07079.609.94.1.13. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. Със споразумението си съпрузите са заявили, че нямат взаимни претенции както към фирмите и дяловете в търговските дружества, които притежават, така и към притежаваните от страните банкови сметки и влогове. Съпрузите са заявили, че заедно или поотделно като физически лица не са поемали задължения и теглили кредити за задоволяване нуждите на семейството и нямат претенции един към друг във връзка с изплащането и погасяването на такива и ако след прекратяване на брака се окаже, че има такива, същите ще се погасяват еднолично само от съпруга, който ги е теглил. По отношение на разноските по делото, извършени от страните, съпрузите са се съгласили, че същите остават в тяхна тежест, така както са направени. ОСЪЖДА Б.М.М., гражданин на САЩ, родена на ***г., паспорт №537274819, изд.на 24.12.2015г. в САЩ, с посочен съдебен адрес:***, чрез пълномощника по делото - адв.В.А., ЛАН: 1000587510, от АД“Владимиров и Ко“, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА М.Д.Й. с адрес ***, с посочен съдебен адрес ***, чрез пълномощника по делото - адв.П.М. ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.12.2018г.
12 Гражданско дело No 752/2018, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.М.М.,
П.А.Т.
  Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 18.12.2018г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 15.11.2010 година в град Ямбол с Акт № 0298 граждански брак между Е.М.М. с ЕГН – **********,*** и П.А.Т. с ЕГН – **********,***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете Д. П. Т. с ЕГН - **********, родена на 11.12.20105 година в гр.Ямбол, да се предоставят на майката Е.М.М. с ЕГН – **********, като местоживеенето на детето ще е при майката на адрес: град Елхово, обл. Ямболска, ул. „Александър Стамболийски”, № 126, вх.Г, ет.3, ап.54. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата П.А.Т. с ЕГН – **********, да осъществява лични контакти с детето Д. П. Т. всяка втора и четвърта седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя с право на преспиване на детето при бащата и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата П.А.Т. с ЕГН – ********** ДА ЗАПЛАЩА месечна издръжка на малолетното си дете Д. П. Т. с ЕГН – **********, чрез неговата майка и законен представител Е.М.М., в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, платима до 10-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, до настъпването на събитие, водещо до промяна или отпадане на дължимата издръжка. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Е.М.М. да носи предбрачното си фамилно име М., което е запазила и по време на брака. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която СЪПРУЗИТЕ са се споразумели, че след прекратяването на брака няма да имат претенции за издръжка един към друг, а придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо апартамент, намиращ се в гр.***, ж.к.„***”, бл.*, вх.*, ет.*, ползвано от съпрузите на основание сключен договор за наем, освободено към настоящия момент, след прекратяване на брака няма да се ползва от съпрузите. ОСЪЖДА Е.М.М. с ЕГН – **********,***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 10.00 лева /десет/ за допускане на развода, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА П.А.Т. с ЕГН – **********,***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 118.00 лева /сто и осемнадесет лева/, от които 10.00 за допускане на развода и 108.00 лева върху размера на дължимата издръжка за малолетното дете Д. П. Т., както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.12.2018г.
13 Гражданско дело No 642/2018, II състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.М.М. И.С.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 29.11.2018г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА ответника И.С.М. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ищцата Г.М.М. с ЕГН **********,***, на основание чл.45, във вр. с чл. 52 от Закона за задълженията и договорите обезщетение в размер на 1200.00 лева /хиляда и двеста лева/ за причинените й неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени душевен дискомфорт, притеснения, душевни мъки и терзания, в резултат на осъществено от ответника на 09.12.2017г. престъпление по чл. 144, ал.3, вр. с ал.1 от НК, заедно със законната лихва върху тази сума /1200.00лв./, считано от деня на увреждането – 09.12.2017 година до окончателното изплащане, а иска за заплащане на обезщетение за РАЗЛИКАТА над 1200.00 лева до пълният предявен размер от 5000.00 лева, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК И.С.М. с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.М.М. с ЕГН – **********,*** по делото разноски в размер на 72.00 лева /седемдесет и два лева/, съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК И.С.М. с ЕГН – **********,***,, ДА ЗАПЛАТИ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС държавна такса в размер на 50.00 лева /петдесет лева/ съобразно размера на уважения иск, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.
В законна сила на 19.12.2018г.
14 Гражданско дело No 405/2017, III състав Делба А.С.С.,
М.С.М.
С.И.Г. ООД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 27.11.2018г.
РАЗПРЕДЕЛЯ процесните съсобствени земеделски земи, находящи се в землището на с.Шарково, общ.Болярово, с ЕКАТТЕ 83051, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ДЯЛ ПЪРВИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – А.С.С., с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, кантора 208, чрез пълномощника - адвокат М.А. ***, на следните недвижими имоти: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.24.555 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „ЛОЗЯТА”, с площ от 5 000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, III категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 10 000 кв.м. с номер по предходен план: 024006, при съседи: ПИ №83051.24.556, ПИ №83051.24.11, ПИ №83051.24.10, ПИ №83051.24.7, ПИ 83051.24.550; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.36.412 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „ЧАМБОРЛИЯ”, с площ от 9 999 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, VI категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 20 000 кв.м. с номер по предходен план: 036004, при съседи: ПИ №83051.36.413, ПИ №83051.36.85, ПИ №83051.36.3, ПИ №83051.36.160. Стойността на този дял е в размер на 7 500.00 /седем хиляди и петстотин/ лева. ДЯЛ ВТОРИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – М.С.М., с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, кантора 208, чрез пълномощника - адвокат М.А. ***, на следните недвижими имоти: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.24.556 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „ЛОЗЯТА”, с площ от 5 000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, III категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 10 000 кв.м. с номер по предходен план: 024006, при съседи: ПИ №83051.24.5, ПИ №83051.24.12, ПИ №83051.24.11, ПИ №83051.24.555, ПИ 83051.24.550; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.36.413 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „ЧАМБОРЛИЯ”, с площ от 10 000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, VI категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 20 000 кв.м. с номер по предходен план: 036004, при съседи: ПИ №83051.36.5, ПИ №83051.36.85, ПИ №83051.36.412, ПИ №83051.36.160. Стойността на този дял е в размер на 7 500.00 /седем хиляди и петстотин/ лева. ДЯЛ ТРЕТИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – „С.И.Г.“ООД-гр.Сливен, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ №16, представлявано от С.И.С., в качеството му на Управител, на следните недвижими имоти: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.16.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „ХАЙДАРЛИЯ”, с площ от 1000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, VI категория на земята при неполивни условия, който имот е с номер по предходен план: 016036, при съседи: ПИ №83051.16.38, ПИ №83051.16.37, ПИ №83051.16.512, ПИ №83051.16.34; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.49.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, местност „МЕХРЕМА”, с площ от 26996 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, IV категория на земята при неполивни условия, който имот е с номер по предходен план: 049002, при съседи: ПИ №83051.43.800, ПИ №83051.49.149, ПИ №83051.48.149, ПИ №83051.48.409 и ПИ №83051.49.1. Стойността на този дял е в размер на 13 598.00 /тринадесет хиляди петстотин деветдесет и осем/ лева. ОСЪЖДА всеки един от ищците - А.С.С., с ЕГН **********, М.С.М., с ЕГН **********, и двамата със съдебен адрес ***, кантора 208, чрез пълномощника им - адвокат М.А. ***, да заплатят на ответника - „С.И.Г.“ООД-гр.Сливен, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ №16, представлявано от С.И.С., в качеството му на Управител, сумата от по 350.50 /триста и петдесет лева и петдесет стотинки/ лева за уравнение на дяловете, която сума е дължима с влизане в сила на настоящото решение. ОСЪЖДА съделителите да заплатят държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, платима по сметка на Районен съд-Елхово съобразно стойността на получените дялове както следва: ищците - А.С.С., с ЕГН **********, М.С.М., с ЕГН **********, и двамата със съдебен адрес ***, кантора 208, действащи чрез пълномощника им - адвокат М.А. *** – по 286.00 /двеста осемдесет и шест/ лева, а ответника - „С.И.Г.“ООД-гр.Сливен, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ №16, представлявано от С.И.С., в качеството му на Управител – 572.00 /петстотин седемдесет и два/ лева, както и по 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителни листи, на основание чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, вносими в полза на бюджета на съдебната власт. ОСЪЖДА съделителите да заплатят по сметка на Районен съд-Елхово възнаграждение в полза на вещото лице в общ размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева или съобразно стойността на получените дялове, както следва: ищците - А.С.С., с ЕГН **********, М.С.М., с ЕГН **********, и двамата със съдебен адрес ***, кантора 208, действащи чрез пълномощника им - адвокат М.А. *** – сумата от по 37.50 /тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева, а ответника - „С.И.Г.“ООД-гр.Сливен, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ №16, представлявано от С.И.С., в качеството му на Управител – сумата от 75.00 /седемдесет и пет/ лева, както и по 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителни листи. ОСЪЖДА ищеца - М.С.М., с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, кантора 208, действащ чрез пълномощника - адвокат М.А. ***, съразмерно на делбената му квота, да заплати на ищцата - А.С.С., с ЕГН **********, М.С.М., с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, кантора 208, действаща чрез пълномощника - адвокат М.А. ***, направените от ищцата разноски по дело
В законна сила на 20.12.2018г.
15 Гражданско дело No 655/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.А.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 20.12.2018г.
В законна сила на 20.12.2018г.