РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 352/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.С.Д. А.С.Р. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 17.11.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.С.Р., с ЕГН **********,***, по иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. чл.415, ал.1 от ГПК, вр. чл.535 ТЗ, вр.чл.538, ал.1 от ТЗ, че ДЪЛЖИ на С.С.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 600.00/ шестстотин/ лева, по запис на заповед от 07.05.2011 година, за която сума е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК №639 от 21.06.2016 г. по ч.гр.дело № 265/2016 година по описа на Елховски районен съд . ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №352/2016г. по описа на ЕРС в частта на предявения от С.С.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. чл.415, ал.1 от ГПК, вр. чл.535 ТЗ, вр.чл.538, ал.1 от ТЗ, за установяване по отношение на А.С.Р., с ЕГН **********,***, дължимостта на законната лихва върху сумата от 600.00 лв., считано от 20.06.2016 година - датата на подаване на заявлението в съда до окончателното й изплащане, като недопустимо. ОСЪЖДА А.С.Р., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, сумата 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ направени в заповедното производство разноски за държавна такса. ОСЪЖДА А.С.Р., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, сумата 225.00 лв. /двеста двадесет и пет лева/ направени разноски в настоящото исково производство №352/2016 година на ЕРС, от които 25.00 лв. държавна такса и 200.00 лв. юрисконсултско възнаграждение Решението може да се обжалва пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр.дело № 265/2016 година за произнасяне по чл.416 ГПК.
В законна сила от 3.12.2016г.
2 Гражданско дело No 536/2016, IV състав Искове по ЗОДОВ С.Г.П. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 22.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 118, ал.2 ГПК, производството по гр. д. № 536/2016г. по описа на Елховски районен съд. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ЯМБОЛ. Определението подлежи на обжалване пред ЯОС, с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищците.
В законна сила от 3.12.2016г.
3 Гражданско дело No 550/2016, III състав Искове по КЗ Н.И.К. ЗАД "ОЗК- ЗАСТРАХОВАНЕ" АД Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 5.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 550/2016 година по описа на РС - Елхово. ИЗПРАЩА делото на ОС – Ямбол за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 5.12.2016г.
4 Гражданско дело No 470/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД В.А.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 22.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 470/2016 година по описа на РС – Елхово, поради направеният ОТТЕГЛЯНЕ на предявеният от „БУЛПОЙНТ 2015” ЕООД, с ЕИК 203779060, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Струга“ № 31, адрес за кореспонденция гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ № 21, ет.2, представлявано от Белослава Сашкова Христова в качеството й на управител, чрез процесуален представител – юрисконсулт Д.Б.Б., против В.А.П. с адрес ***, ЕГН **********, иск по чл. 422, вр. чл. 415, ал.1 от ГПК за установяване на вземането на ищеца, за което против ответникът е била издадена заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК по ч. гр. д. № 396/2016 година по описа на РС – Елхово. ОБЕЗСЛИВА Заповед за изпълнение № 890 от 23.08.2016 година, издадена по ч.гр.д. № 396/2016 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищцата. ПРЕПИС от определението да се връчи на страните. След влизане в сила на настоящото определение заверено копие от същото ДА СЕ ПРИЛОЖИ по ч.гр.д. № 396/2016 година по описа на РС – Елхово.
В законна сила от 7.12.2016г.
5 Гражданско дело No 52/2016, IV състав ИСКОВЕ ПО КТ А.Г.Л. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 24.6.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА на основание чл.202, ал.1, т.3 във вр. чл.211, ал.5, т.2 от ЗМВР/ отм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г./ ГДГП към Министерство на вътрешните работи на Република България, със седалище гр.София 1202, бул."К.М.Л" 46, да заплати на А.Г.Л., ЕГН ********** *** сумата от 861.21 лв./осемстотин шейсет и един лева и двадесет и една стотинки/, представляваща допълнително възнаграждение за положеният от него, като държавен служител в МВР, на длъжност старши инспектор-началник на група към Регионална дирекция „Гранична полиция"-Елхово при ГДГП към МВР, извънреден труд в размер на 99 часа, в периода от 01.01.2013г. до 30.06.2014г., ведно със законна лихва върху сумата считано от деня на подаването на исковата молба в съда - 05.02.2016г. до окончателното изплащане на сумата; ОСЪЖДА на основание чл.86 от ЗЗД ГДГП към Министерство на вътрешните работи на Република България, със седалище гр.София 1202, бул."К.М.Л" 46, да заплати на А.Г.Л., ЕГН ********** ***, сумата от 156.71 лв./сто петдесет и шест лева и седемдесет и една стотинки/, представляваща мораторната лихва върху главницата по горния иск, за периода на забавата – от 01.02.2014г. до 05.02.2016г. /датата на подаването на иска в съда/. ОСЪЖДА на основание чл.178, ал.1, т.3 във вр. чл.187, ал.5, т.2 и ал.7 от ЗМВР за осъждане на ГДГП към Министерство на вътрешните работи на Република България, със седалище гр.София 1202, бул."К.М.Л" 46, да заплати на А.Г.Л., ЕГН ********** *** сумата от 964.56 лв./деветстотин шейсет и четири лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща допълнително възнаграждение за положеният от него като държавен служител в МВР, на длъжност старши инспектор-началник на група към Регионална дирекция „Гранична полиция"-Елхово при ГДГП към МВР извънреден труд в размер на 105 часа, в периода от 01.07.2014г. до 31.08.2015г., ведно със законна лихва върху сумата считано от деня на подаването на исковата молба в съда - 05.02.2016г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА на основание чл.86 от ЗЗД ГДГП към Министерство на вътрешните работи на Република България, със седалище гр.София 1202, бул."К.М.Л" 46, да заплати на А.Г.Л., ЕГН ********** ***, сумата от 69.66 лв./шейсет и девет лева и шейсет и шест стотинки/, представляваща мораторната лихва върху главницата по горния иск, за периода на забавата – от 01.02.201г. до 05.02.2016г. /датата на подаването на иска в съда/. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ГДГП към Министерство на вътрешните работи на Република България, със седалище гр.София 1202, бул."К.М.Л" 46 да заплати на А.Г.Л., ЕГН ********** *** сумата 650.00 лв., представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА ГДГП към Министерство на вътрешните работи на Република България, със седалище гр.София 1202, бул."К.М.Л" 46 да заплати държавна такса за разгледаните искове в размер 200.00 лв. в полза на Бюджета на съдебната власт, вносими по сметката на ЕРС.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 27.9.2016
Гражданско дело № 334/2016

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2016
Гражданско дело № 393/2016
В законна сила от 12.12.2016г.
6 Гражданско дело No 388/2014, IV състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.Д.К. Т.К.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Д.К., ЕГН ********** ***, действаща чрез процесуален пълномощник - адв.Ст.К. от ЯАК против Т.К.И. *** иск по чл.227, ал.1, б.”в” от ЗЗД за отмяна на дарение по договор за дарение на недвижим имот от 28.11.1997г., обективиран в нотариален акт № 190, том III, дело № 2632/1997г. на Д.Ялъмов – Елховски районен съдия, с който М.Д.К. и покойният й съпруг *** Кочев са дерили на Т.К. Ивонов - техен син, имот, находящ се в гр.Елхово на ул. „*** № 26, представляващ дворно място цялото от 345.00 кв.м., съставляващо УПИ XIV-1978 в кв. 76 по плана на града, ведно с построената в него едноетажна жилищна сграда с площ от 72.00 кв.м. и подобренията в имота, при граници на дворното място: ул.„***, парцел XIII-1972, Никола и Д*** Мангърови, Атанас Хр. Атанасов и Марчо Г. Тодоров, а по КК и КР представляващ поземлен имот в гр.Елхово ул.„*** № 26 с идентификатор 27382.500.1978, с площ от 326.00 кв.м., с построена в него жилищна сграда с площ от 70 кв.м, на един етаж с идентификатор 27382.500.1978.1, при граници и съседи на цялото дворно място: 27382.500.1977, 27382.500.1979, 27382.500.1977, 27382.500.1972, 27382.500.1973, до размер на ? идеална част от прехвърленото право на собственост, като неоснователен и недоказан. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на адвокат М.Т. ***, за осъщественото процесуално представителство на ответника по гр. д. № 388/2014г. на ЕРС - Т.К.И., ЕГН **********,***, в размер на 625.58 лв. (шестстотин двадесет и пет лева и петдесет и осем стотинки). ДА СЕ ЗАПЛАТИ на адв.М. Т. *** сумата от 625.58 лв. (шестстотин двадесет и пет лева и петдесет и осем стотинки) - възнаграждение за осъществено от него по настоящото гр.дело №388/2014 година на ЕРС, процесуално представителство на ответника по делото Т.К.И. ***, от бюджета на Рс – Елхово. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Ямболски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията до страните за изготвянето му. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 4.11.2016
Гражданско дело № 332/2016
В законна сила от 13.12.2016г.
7 Гражданско дело No 293/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД П.Г.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 11.11.2016г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че ответникът П.Г.И., ЕГН **********,***, ДЪЛЖИ на ищеца “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Д-р П. Дертлиев” №25, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспотов Деспотов, следните суми, за които е издадена Заповед № 489 от 13.05.2016 година за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 183/2016 година по описа на Районен съд – Елхово: сумата от 354.40 лева - главница по Договор за паричен заем № 1604176, сключен на 21.04.2012г. между „Изи Асет Мениджмънт“ АД и П.Г.И., договор за цесия от 16.11.2010 година сключен между„Изи Асент Менджмънт“ АД и „Агенция за събиране на вземания “ООД, правоприемник на което е „Агенция за събиране на вземания" ЕАД, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от 03.05.2016г. /датата на подаване на заявлението в съда/ до окончателното им заплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявеният установителен иск до предявеният му размер от 650.14 лева, както следва: за разликата от 354.40 лева до 503.69 лева - главница, обезщетение за забава в размер на 146.45 лева за периода от 01.07.2013 година до 03.05.2016 година, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА ответникът П.Г.И., ЕГН **********,***, да заплати на ищеца “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Д-р П. Дертлиев” №25, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспотов Деспотов, направените в заповедното производство разноски в размер на 122.25 лева ОСЪЖДА ответникът П.Г.И., ЕГН **********,***, да заплати на ищеца “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Д-р П. Дертлиев” №25, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспотов Деспотов, направените в настоящото производство разноски съобразно уважената част от иска в размер на 329.80 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 13.12.2016г.
8 Гражданско дело No 220/2016, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД С.Х.Н. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 16.11.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявения от “ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” №37, представлявано от М М М – Д и Ж П С, в качеството им на членове на Съвета на директорите, действащи, чрез пълномощник – юрисконсулт К. Г А. против С.Х.Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, установителен иск по чл.422 от ГПК във вр. чл. 415 от ГПК, вр. чл.79 от ЗЗД - за установяване съществуването на парично вземане на кредитора ищец в размер на 370.90 лв./триста и седемдесет лева и деветдесет стотинки/, представляващи дължима и неплатена цена на потребена през периода от 11.10.2015 г. - 09.12.2015 г. ел.енергия, ведно със законната лихва върху нея, считано от 17.03.2016 г. – датата на подаване на заявлението за издаване на заповедта за изпълнение до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена Заповед за изпълнение №382/11.04.2016 година по чл.410 ГПК по ч. гр. д.№ 143/2016 година на ЕРС, като погасен чрез плащане входа на процеса. ОТХВЪРЛЯ предявения от “ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” №37, представлявано от М М М – Д и Ж П С, в качеството им на членове на Съвета на директорите, действащи, чрез пълномощник – юрисконсулт К. Г А. против С.Х.Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** установителен иск по чл.422 от ГПК във вр. чл. 415 от ГПК, вр. чл.86 от ЗЗД - за установяване съществуването на парично вземане на кредитора ищец в размер на 8.13 лв./осем лева и тринадесет стотинки/, представляващи обезщетение за забавено плащане върху главницата от 370.90 лв., в размер на законната лихва за периода 16.12.2015 г. - 16.03.2016 г., за която сума е издадена Заповед за изпълнение №382/11.04.2016 година по чл.410 ГПК по ч. гр. д.№ 143/2016 година на ЕРС, като погасен чрез плащане входа на процеса. ОСЪЖДА С.Х.Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на“ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” №37, представлявано от М М М – Д и Ж П С, в качеството им на членове на Съвета на директорите, действащи, чрез пълномощник – юрисконсулт К. Г А. сумата от 325.00 лв. /триста двадесет и пет лева/ направени в заповедното производство разноски, от които 25.00 лв. държавна такса и 300.00 лв.юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА С.Х.Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на“ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” №37, представлявано от М М М – Д и Ж П С, в качеството им на членове на Съвета на директорите, действащи, чрез пълномощник – юрисконсулт К. Г А. сумата от 375.00 лв./триста седемдесет и пет лева/ направени в исковото производство разноски, от които 75.00 лв. държавна такса и 300.00 лв. юрисконсултско възнаграждение Решението може да се обжалва пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр. дело № 143/2016 година за произнасяне по чл.416 ГПК.
В законна сила от 14.12.2016г.
9 Гражданско дело No 55/2016, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД К.П.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 22.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 55/2016 година по описа на ЕРС, поради невъзобновяване на производство в срока по чл. 231, ал.1 от ГПК, спряно по общо съгласие на страните. ОБЕЗСИЛВА Заповед № 1581 от 17.12.2015 година за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 673/15 година по описа на РС-Елхово по заявление на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД - гр.Ямбол, с ЕИК/Код по Булстат 128000893, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ул. „Д-р Петър Брънеков”, № 20, тел.: 046/661939, факс: 046/661938, представлявано от инж.Стоян Йорданов Радев в качеството му на Управител, с ел.поща: vik_yambol@abv.bg, чрез пълномощника – юрисконсулт Б.И.К., против длъжника К.П.С. с ЕГН - **********,***, за заплащане на сумата от 694.94 лева - главница за предоставена услуга – подаване на питейна вода и отвеждане на отпадни води в ползван имот, находящ се в с. Лалково, общ. Елхово, представляващ кантар – краварник, лихва за забава върху главницата за периода от 31.01.2014г. до 10.12.2015г. в размер на 70.77 лева, заедно със законната лихва върху главницата от 694.94 лева, считано от датата на подаване на заявлението в съда – 12.12.2015 година до окончателното изплащане, както и разноски по делото в размер на 125.00 лева. Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболският окръжен съд, чрез ЕРС в едноседмичен срок от връчване на препис от същото на страните. След влизане в сила на настоящото определение, копие от същото да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. № 673/2015г. по описа на ЕРС.
В законна сила от 15.12.2016г.
10 Гражданско дело No 692/2015, I състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Д.И.М. ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.12.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по предявен иск от Д.И.М., ЕГН **********,***, с правно основаниое чл. 124, ал.1 от ГПК, по отношение на ОБЩИНА ЕЛХОВО, БУЛСТАТ 000970165, адрес гр. Елхово, ул. „Търговска“ №13, представлявана от Кмета Петър Андреев Киров, че ищецът Д.И.М. с ЕГН **********, е СОБСТВЕНИК на основание давностно владение и наследство от И.Д. ***, починал на 30.10.2006 година, на следните недвижими имоти, находящи се в землището на село Изгрев, община Елхово, в местността „Лозята", както следва: 1. Лозе, находящо се в землището на село Изгрев, ЕКАТТЕ 32576, община Елхово, област Ямболска, в местността "Лозята", с площ от 0.902 дка, шеста категория, съставляващо имот №600268 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: №600311 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600267 - Лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600265 - Лозе на Д. Иванова Димова; №600263 - Лозе на наследниците на И. Танев Димов; №600269 - Лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600270 - Нива - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ №600309 - Лозе – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600310 - нива - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; 2.Лозе, находящо се в землището на село Изгрев, ЕКАТТЕ 32576, община Елхово, област Ямболска, в местността "Лозята“, с площ от 1.011 дка, шеста категория, съставляващо имот №600269 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: №600268 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600263 - лозе на наследниците на И. Танев Димов; №600257 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600271 - лозе на Тодор Г. Дерменджиев; №600303 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600304 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600309 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600270 - нива - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; 3. Нива, находяща се в землището на село Изгрев, ЕКАТТЕ 32576, община Елхово, област Ямболска, в местността "Лозята", с площ от 0.155 дка, шеста категория, съставляващо имот №600270 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: №600268 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600269 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600309 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответникът ОБЩИНА ЕЛХОВО, БУЛСТАТ 000970165, адрес гр. Елхово, ул. „Търговска“ №13, представлявана от Кмета Петър Андреев Киров, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца Д.И.М., ЕГН **********,***, направените по делото разноски в общ размер на 463.18 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на възиивто обжалване пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово в двуседмичен срок от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 21.12.2016г.
11 Гражданско дело No 59/2016, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА П.Т.Ж. Х.Н.Х. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 9.8.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН предявеният от П.Т.Ж. ***, с ЕГН -**********, против ответника Х.Н.Х. ***, с ЕГН - **********, иск с правно основание чл.422 от ГПК, вр.с чл.124, ал.1, вр.с чл.415, ал.1 от ГПК, вр. с чл. 228, вр. чл. 232, ал.2, чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД за признаване за установено, че към 03.12.2015 година Х.Н.Х. дължи на ищеца П.Ж. сумата от 4000.00 лева, представляваща дължимо наемно плащане за периода от 01.12.2011г. до 30.03.2015 година по сключен неформален Договор за наем на недвижим имот от 01.12.2011 година, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението в съда – 03.12.2015г. до окончателното изплащане, за което вземане е издадена Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 641/2015г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА П.Т.Ж. ***, с ЕГН -**********, ДА ЗАПЛАТИ на ответника Х.Н.Х. ***, с ЕГН - **********, направените по настоящото производство разноски в размер на 600.00лева /шестстотин лева/ - платено адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 641/2015 г. по описа на ЕРС.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2016
Гражданско дело № 1903/2016
потвърдено решението с решение №158 от 21.12.2016г. по възз.гр.д.№1903/2016г. на Окръжен съд Бургас
В законна сила от 21.12.2016г.
12 Гражданско дело No 497/2016, II състав Делба А.Ж.А.,
Б.А.А.Т.,
С.А.А.
Д.А.П.,
Ж.В.К.,
С.В.Б.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 2.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 497/2016г. по описа на ЕРС, поради направено от страна на ищците – А.Ж.А., Б.А.А.-Т. и С.А.А., тримата със съдебен адрес ***, оттегляне на предявената против Д.А.П. ***, Ж.В.К. *** и С.В.Б. ***, искова молба за делба на съсобствен недвижим имот, находящ се в град Елхово. ОСЪЖДА ищците А.Ж.А. с ЕГН - **********, Б.А.А.-Т. с ЕГН - ********** и С.А.А. с ЕГН - **********, тримата със съдебен адрес ***, да заплатят държавна такса в размер на 25.00 лева /двадесет и пет лева/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка Районен съд Елхово на основание чл.9 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5.00 /пет/ лева д.т. при служебно издаване на изп. лист, вносими по сметка на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните
В законна сила от 22.12.2016г.
13 Гражданско дело No 423/2016, II състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК С.А.К. К.П.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 28.12.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 29.11.1992 година в гр.Елхово с Акт № *** от 29.11.1992 година на Община Елхово граждански брак между С.А.К. ***, ЕГН - ********** и К.П.К. ***, ЕГН – **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата С.А.К. да носи предбрачното си фамилно име – Т.. След прекратяването на брака СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. Съпрузите не са придобили по време на брака си влогове в търговски банки и други финансови институции, както и нямат регистрирани на свое име търговски фирми или участие в такива. След прекратяване на брака СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в с.***, общ. Елхово, ул. „***“, № 1, се предоставя за ползване на К.П.К.. ОСЪЖДА всеки от С.А.К. ***, ЕГН – ********** и К.П.К. ***, ЕГН – **********, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на по 10.00 лева /десет лева/ за допускане на развода, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.12.2016г.