РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2019г. до 30.11.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 417/2017, III състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Г.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 22.3.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г. Г. К., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, управител на фирма „Нова Ем“ – ЕООД със седалище гр.София, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.04.2017 година в района на 192 гранична пирамида в землището на село Воден, община Болярово, обл.Ямбол действайки като извършител, превел през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора - тридесет и пет лица, чужди граждани - граждани на Сирийска арабска република /САР/ и Република Ирак, а именно: - И.М.М. - роден на *** година в САР; Н.М. Б. - родена на *** година в САР; ABA И.М. - родена на *** година в САР; С. А. Р.- роден на *** година в САР; М.М. Ф.-родена на *** година в САР; А. С. Р. - роден на *** година в САР; У. С. Р. - роден на *** година в САР; Я.С.Р. - родена на *** година в САР; Х. С. Р. - родена на *** година в САР; А.Х.Х. - родена на *** година в САР, с документ за самоличност №009446421, издаден на 03.09.2014 година; А. Х. А. - роден на *** година в САР, с документ за самоличност №009446422, издаден на 03.09.2014 година; М.Х. АЛРАМО - роден на *** година в САР, с документ за самоличност № 009446423, издаден на 03.09.2014 година; А. К.А. М.- родена на *** година в САР с документ за самоличност № 010369949, издаден на 17.08.2015 година; Ф.А.А. А. - родена на *** година с документ за самоличност № 011556598, издаден на 04.03.2017 година; Ш.М. А. - родена на *** година в САР, с документ за самоличност № 011551559, издаден на 01.02.2017 година; Ф.М. М. А.- родена на *** година в САР, с документ за самоличност №011551560, издаден на 01.02.2017 година; Н. М. М. Е.- роден на *** година в САР, с документ за самоличност № 010540053, издаден на 28.09.2015 година; А.М. М. Е.- роден на *** година в САР, с документ за самоличност № 011551557, издаден на 01.02.2017 година; А. М. М. Е. - роден на *** година в САР, с документ за самоличност № 011551558, издаден на 01.02.2017година; М. Н.А. Ю.- роден на *** година в САР, с документ за самоличност №011560805, издаден на 27.03.2017 година; Ф. Х.Х. - родена на *** година в САР; Х.Х.Х. - роден на *** година в САР; А. И.А. - родена на *** година в САР; А. И. А.- роден на *** година в САР; Б.И.А. - родена на *** година в САР; М.К.М. - роден на *** година в Р Ирак; С. М.А. - родена на *** година в Р Ирак; Р.М.К. - роден на *** година в Р Ирак; Д. М.К. - роден на *** година в Р Ирак; К.М.А. - роден на *** година в Р Ирак; А.К.М. - роден на *** година в Р Ирак; Х. Б.М. - роден на *** година в САР; Д. А. О.-роден на ***година в САР; И.А. М. - роден на *** година в САР и М. Ш. А. - роден на *** година в САР с документ за самоличност № 009867388, издаден на 24.02.2015 година, без разрешение на надлежните органи на властта, като преведените лица не са български граждани и седемнадесет от тях не са навършили 16-годишна възраст - престъпление по чл.280 , ал.2, т.1 и т.3, вр. с ал.1 от Наказателния Кодекс, поради което и на основание чл.280 , ал.2, т.1 и т.3, вр. с ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и на ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Г. Г. К. наказание от ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 брой мобилен телефон марка „Самсунг" с ИМЕИ 352960047264246 и 1 брой сим карта Прима с № 8935901990862830073, приложени към делото в запечатан плик, след влизане в сила на настоящата присъда ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимия Г. Г. К., с установена по-горе самоличност. ПОСТАНОВЯВА на основание чл.189 ал.2 от НПК направените във фазата на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева ДА ОСТАНАТ за сметка на органа на досъдебното производство. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.Г.К.
Мотиви от 23.5.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и прекратява делото
Решение от 17.10.2019
Наказателно дело № 187/2019
В законна сила на 2.11.2019г.
2 НОХД No 398/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Ж.Б. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 7.11.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 293 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-А. С. от една страна и подсъдимият Д.Ж.Б. и неговият защитник адв.Ч. от друга страна, както следва: Подсъдимият Д.Ж.Б., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.10.2019 година, около 00.40 часа, в град Елхово, област Ямбол, по улица „Трети март“, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил, марка „Рено“, модел „Канго“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.08 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство алкотест „Дрегер 7510" с инв. № 0179 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Д.Ж.Б. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК на Д.Ж.Б. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият се налага и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнение на това наказание СЕ ПРИСПАДНЕ времето през което подсъдимият Д.Б. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 16.10.2019 година до привеждане на определението за одобряване на споразумението в изпълнение. От деянието няма причинени имуществени вреди. Няма направени разноските по делото. Веществени доказателства по делото няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 398/2019 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Ж.Б.
В законна сила на 7.11.2019г.
3 НОХД No 419/2019, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Р.О.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 11.11.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 297 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-Стойко Иванов от една страна и подсъдимия Р.М.О. /R M О / и неговия защитник адв. К. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Р.М.О. /R M О/, роден на *** година в гр.Халеб, Сирия, гражданин на Сирия, живущ в гр.Халеб, кв.Халидия, Сирия, със средно образование, безработен, неосъждан, женен, с документ за самоличност –сирийски паспорт №005348231, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 23.10.2019 година около 02.00 часа, в района между гранична пирамида №200 и гранична пирамида № 201, в землището на с.Воден, действайки като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Р.М.О. /R M О /при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно решаването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия Р.М.О. /R M О/ се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието не са причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в размер на 30.00 лева за преводач, на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – РД“Гранична полиция“ - град Елхово. Веществени доказателства – няма.
Р.О.М.
В законна сила на 11.11.2019г.
4 НОХД No 163/2018, IV състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Д.К. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 5.12.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Д.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, разведен, с висше образование - бакалавър, служител в ГД „ГП“, ГПУ - гр. Болярово – ст. полицай, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2017 година около 17.15 часа в гр.Болярово, обл.Ямбол на паркинг, разположен зад магазин „Фантазия“ и хотел „Странджа“ при управлението на лек автомобил, марка „Ленд Ровър Дефендър“ с рег. № ***нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл.20, ал.2 от ЗДвП: „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движение. Водачите са длъжни да направят всичко възможно, за да намалят скоростта или да спрат превозното средство във всички случаи, когато възникне опасност за движението", чл.40, ал.2 от ЗДвП: „По време на движението си назад водачът е длъжен непрекъснато да наблюдава пътя зад превозното средство, а когато това е невъзможно той е длъжен да осигури лице, което да му сигнализира за опасности“ и чл.94, ал.2 от ППЗДвП „При движение назад водачът е длъжен да се убеди, че пътят зад превозното средство е свободен, а по време на движението непрекъснато да го наблюдава. Ако водачът не е в състояние лично да извърши това, той е длъжен да осигури лице, което да му сигнализира за опасности.“, като при предприемане на маневра движение на заден ход блъснал паркиран товарен автомобил, марка „Ивеко 35С12" с рег.№*** и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на И.И.Н., изразяваща се в счупване на малкия пищял на дясната подбедрица, довело до трайно затрудняване движенията на десния долен крайник за повече от 30 дни при обичайния ход на развитие на оздравителните процеси в организма - престъпление по чл.343, ал. 1, б. „Б“, във вр. чл. 342, ал. 1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 и ал.4 от НК във вр. чл. 343, ал. 1, б. „Б“, вр. чл. 342, ал. 1 и вр.чл.343г от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание "ГЛОБА" в размер на 2000 лева /две хиляди лева/ и административно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Д.К., с посочени по – горе данни за самоличност, да заплати сумата от 1605.84 лв. /хиляда шестстотин и пет лева и осемдесет и четири стотинки/, представляваща направени разноски по делото, в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на Окръжна прокуратура – Ямбол, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
А.Д.К.
Мотиви от 13.6.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 12.11.2019
Наказателно дело № 214/2019
В законна сила на 12.11.2019г.
5 АНД No 98/2019, III състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 13.8.2019г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС – 35 от 31.01.2019 година, издадено от Кирил Михайлов Войнов – Заместник-председател на ДАМТН, оправомощен със Заповед №А-5/02.01.2018г. на Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ЕИК 000970051, представлявана от Кмета Х. Д.Х., за извършено административно нарушение по чл.190а, ал.2 вр.с ал.1, т.3 от Закона за водите /редакция след изм. и доп. публ. в ДВ бр. 55 от 03.07.2018г./, е наложено на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите /редакция след изм. публ. в ДВ бр. 55 от 03.07.2018г./ - имуществена санкция в размер на 2 000.00 лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2 000.00 лева на 1 000.00 /хиляда/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2019
Наказателно дело № 144/2019
В законна сила на 19.11.2019г.
6 АНД No 169/2019, II състав ДАМТН МАЙДЕКС ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 5.9.2019г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 02-396 от11.03.2019г., издадено от Началник РО „Метрологичен надзор - Югоизточна България“ на ГДМН към ДАМТН Диана Марчева Атанасова-Енчева, оправомощена със заповед на Председателя на ДАМТН, с което на основание чл.85, ал.2 от Закона за измерванията на „***“ ЕООД с ЕИК 202289406, със седалище в гр. ***, представлявано от К. Г. Б., е наложена имуществена санкция в размер на 200.00 лева за нарушение по чл. 44,т.4, вр. с чл. 43, ал.1 от ЗИ. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд *** по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2019
Наказателно дело № 150/2019
В законна сила на 19.11.2019г.
7 АНД No 209/2019, IV състав КАТ Н.М.Б. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 23.8.2019г.
НП-потвърдено Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 19-0261-000077 от 22.03.2019 година, издадено от Г. Х. В. - Началник РУ – Елхово към ОДМВР – Ямбол, с което Н.М.Б., ЕГН ********** ***, на основание чл.179, ал.2 вр. чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), за административно нарушение по чл.35, ал.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, като законосъобразно и правилно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд, чрез РС - Елхово в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2019
Наказателно дело № 149/2019
В законна сила на 19.11.2019г.
8 АНД No 469/2018, I състав КАТ Г.П.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 22.3.2019г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15 – 0261 – 000504 от 06.11.2015 година на Началник РУ- Елхово, В ЧАСТТА, с която на Г.П.Д. ***, ЕГН **********, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца за нарушение по чл. 103 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание лишаване от право да управлява МПС за СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. ПОТЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15 – 0261 – 000504 от 06.11.2015 година на Началник РУ- Елхово, в останалата му част, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено. НП-изменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.11.2019
Наказателно дело № 140/2019
В законна сила на 21.11.2019г.
9 НОХД No 406/2019, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.А.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 6.11.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Х.А.Д. /***/, роден на *** ***, Ислямска Република Иран, гражданин на Ислямска Република Иран, живущ ***, Ислямска Република Иран, квартал „Садерийе, ул. „Шахин Джунуби“ №7, със средно образование, неженен, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че на 07.10.2019 година, в района между 180 и 182 гранични пирамиди, находящи се в землището на село Странджа, община Болярово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, поради което и на основание чл.279, ал.1 и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100.00 лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Х.А.Д.
Мотиви от 2.12.2019г.
В законна сила на 22.11.2019г.
10 НОХД No 444/2019, II състав Документна измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.С.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 22.11.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 306 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- прокурор С. от една страна и подсъдимата В.С.М. и нейния защитник - адв. М.С., от друга страна, съгласно което: ПОДСЪДИМАТА В.С.М., роден на 25 04.1977 година в град *** , област *** , с постоянен адрес *** и настоящ адрес - Кралство Испания: *** *, 1 *, *** /***/, българка, c българско гражданство, със средно образование, разведена, неосъждана, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че в периода от 31.01.2011 година до 27.05.2011 година в село *** , област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, чрез използване на неистински документи - разписки, получила без правно основание чуждо движимо имущество - пари в банкноти на обща стойност 3700.00 лева, собственост на различни собственици, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: - на 31.01.2011 година в село *** , област Ямбол, чрез използване на неистински документ - разписка за 2000.00 лева с № 4030107810 от 31.01.2011 година, съставена на името на Е. П. М. ***, получила без правно основание чуждо движимо имущество - пари на стойност 2000.00 лева, собственост на Е. П. М. ***, с намерение да ги присвои; - на 27.05.2011 година в село *** , област Ямбол, чрез използване на неистински документ - разписка за 1700.00 лева с № 871245 от 27.05.2011 година, съставена на името на Д. К. Г. от с. *** , обл. Ямбол, получила без правно основание чуждо движимо имущество - пари на стойност 1700.00 лева, собственост на Д. К. Г. от с.*** , обл. Ямбол, с намерение да ги присвои - престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на В.С.М. се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на В. ГЕОРГИЕВА М., се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. ПОДСЪДИМАТА В.С.М., със снета по-горе самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че в периода от 24.08.2011 година до 31.08.2011 година в село *** , област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице - Началник на пощенска станция село *** , област Ямбол, присвоила чужди пари на обща стойност 1280.80 лева, поверени й в това й качество да ги пази, както следва: - на 24.08.2011 година в село *** , област Ямбол, в качеството си на длъжностно лице - Началник на пощенска станция село *** , област Ямбол, присвоила чужди пари - пари на стойност 247.00 лева, собственост на В. М. Ч.от село *** , област Ямбол, поверени й в това й качество да ги пази; - на 31.08.2011 година в село *** , област Ямбол, в качеството си на длъжностно лице - Началник на пощенска станция село *** , област Ямбол, присвоила чужди пари - пари на стойност 366.40 лева, собственост на Г. С. П. от село *** , област Ямбол, поверени й в това й качество да ги пази; - на 31.08.2011 година в село *** , област Ямбол, в качеството си на длъжностно лице - Началник на пощенска станция село *** , област Ямбол, присвоила чужди пари - пари на стойност 467.40 лева, собственост на И. Г. Г. от село *** , област Ямбол, поверени й в това й качество да ги пази; - на 31.08.2011 година в село *** , област Ямбол, в качеството си на длъжностно лице - Началник на пощенска станция село *** , област Ямбол, присвоила чужди пари - пари на стойност 200.00 лева, собственост на Д. И. С.от село *** , област Ямбол, поверени й в това й качество да ги пази - престъпление по чл.201, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК. За посоченото по -горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.201, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.2, б.“Б“ и чл.42а. ал.2, т.1 и т.2 от НК на В.С.М. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.23, ал.1 от НК, предвид обстоятелството, че деянията по чл.212, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и по чл.201, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК, са извършени от подсъдимата В.М., преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях, на обвиняемата В.С.М. се определя ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наказанията, наложени за посочените престъпления, в размер на най - тежкото от тях, а именно: ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени напълно. Направените по делото разноски в размер на 192.95 лева за възнаграждение за вещо лице и превод на документи, се заплащат от подсъдимата по сметка на ОД на МВР - Ямбол, а разноските за извършен писмен превод в размер на 157.50 лева се заплащат от подсъдимата по сметка на РП- Елхово. Веществените доказателства - няма. Предвид одобряването на споразумение за решаване на наказателното производство, вида и размера на определеното наказание на подсъдимата и приложението на чл. 66 от НК по отношение изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, СЪДЪТ счита, че взетата спрямо подсъдимата В.С.М. в хода на ДП мярка за неотклонение „Подписка“ следва да бъде отменена. Предвид на горното и на основание на чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 189/2012 година по описа на РУ-„Полиция“ Елхово спрямо подсъдимата В.С.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 444/2019 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
В.С.М.
В законна сила на 22.11.2019г.
11 АНД No 329/2018, IV състав Агенция "Митници" И.Я. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 5.4.2019г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление 301/2018г. от 09.08.2018 година на и.д. Началник Митница – Бургас – ВС И, с което на основание чл.18, ал.1, във вр. с чл. 11а, ал.1 от Валутния Закон /ВЗ/ на ILKER YAZICI /И.Я./, роден на *** г., персонален № 15128897180, притежаващ паспорт номер ***, изд. на 24.08.2017 г. от Република Турция, със съдебен адрес:*** адв. М.Д.Д.-*** в Бакъркьой, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000.00 лева и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ е отнет в полза на държавата предмета на нарушението, а именно - 23 000 евро /двадесет и три хиляди евро/, равняващи се на 44984.09 лв., /преизчислени по курс за митнически цели към 11.02.2018 г.: 1 EUR = 1.95583 лева/.

Резултат от касационна инстанция: Изменя решението
Решение от 25.11.2019
Наказателно дело № 67/2019
В законна сила на 25.11.2019г.
12 АНД No 11/2019, II състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 5.9.2019г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС – 420 от 23.11.2018 година, издадено от Зам. председателя на ДАМТН гр. София К. В., оправомощен да изпълнява функциите на Председател на ДАМТН, с което на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите на Община ***, представлявана от Кмета Х. Д. Х., е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева за неизпълнение на задължение по чл. 190а, ал.2, вр. с чл. 190а, ал.1, т.3 от Закона за водите, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 1000.00 лева /хиляда лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.11.2019
Наказателно дело № 151/2019
В законна сила на 25.11.2019г.
13 АНД No 358/2018, III състав МВР М.Х.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 28.6.2019г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 678 от 30.07.2018 година, издадено от К. Г. К. - Началник на РУ-Елхово, оправомощен със Заповед № 8121р-1098/25.08.2017г., с което на М.Х.Д. /М. Д./, с ЕГН **********, с адрес ***, с посочен в жалбата й съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения - гр.Русе, ул.“***“ №5, ет.2, адв.к-ра №25 чрез адв.Д.Р. ***, е наложено административно наказание на основание чл.257 ал.1 от ЗМВР – глоба в размер на 100.00 лева за извършено административно нарушение по чл.257 ал.1 от ЗМВР вр.с чл.64 ал.4 от ЗМВР. ОСЪЖДА М.Х.Д. /М. Д./, с ЕГН **********, с адрес ***, с посочен в жалбата й съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения - гр.Русе, ул.“***“ №5, ет.2, адв.к-ра №25 чрез адв.Д.Р. ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово направените по делото разноски в размер на 191.22 /сто деветдесет и един лева и двадесет и две стотинки/ лева, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ***ски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.11.2019
Наказателно дело № 130/2019
В законна сила на 29.11.2019г.