РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2018г. до 30.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 428/2018, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО З.М.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 1.11.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 287 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна подсъдимият З.М.И. и неговия защитник – адв.Д. Ст.А. ***, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ З.М.И. /Z. M. I./, роден на *** ***, Сирийска Арабска Република, живущ ***, Сирийска Арабска Република, с палестински произход, с полувисше образовани, женен, безработен, неосъждан, без документ за самоличност, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 19.10.2018 година, около 17.35 часа, в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият З.М.И. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер, разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият З.М.И. по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК му се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение, както и наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение е сключено в присъствието на преводача Б.А.Ш., който извърши превод от български език на арабски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 428/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
З.М.И.
В законна сила на 1.11.2018г.
2 НЧХД No 368/2018, IV състав Лека телесна повреда О.А.С. Р.Д.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 17.10.2018г.
О П Р Е Д ЕЛ И:№ 268 ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между частния тъжител О.А.С. лично и представлявана от повереника си адв. Ч - от една страна, а от друга – подсъдимия Р.Д.А., с ЕГН **********, и защитникът му адв.Б , както следва: Подсъдимият Р.Д.А., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, се задължава да заплати на частния тъжител О.А.С. *** сумата от 2400.00 лв. по посочена от нея банкова сметка, ***.00 лв. представляващи обезщетение за причинените й неимуществени вреди и 400.00 лв. направени разноски по делото за адвокатско възнаграждение, както следва: до 30.11.2018 година ще заплати сумата от 1000.00 лв. и до 30.12.2018 година ще заплати сумата 1400.00 лв. В случай на забава Р.Д.А., ЕГН ********** дължи на О.А.С. заплащане на законна лихва считано от датата на падежа до окончателното изплащане на сумата. Ако посочените суми не бъдат заплатени на посочените по – горе падежи О.А.С. *** има право да се снабди с изпълнителен лист. С оглед така постигната спогодба между страните и на основание чл. 289, ал. 1 във вр. чл. 24, ал. 5, т. 3 от НПК съдът счете, че производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, поради което О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 368/2018 година по описа на Районен съд – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се прекратява производството по делото подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес, пред ЯОС чрез ЕРС.
В законна сила на 2.11.2018г.
3 НОХД No 442/2018, IV състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.Н.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 2.11.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 290 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А.С. от една страна и подсъдимият – Е.Н.Х. и неговия защитник адв. И.Ч. от друга страна, както следва: Обвиняемият Е.Н.Х., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, без образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на неустановен ден в началото на месец септември 2018 год. в с. ***, обл. Ямбол, от частен имот - къща, находяща се на ул. ***, отнел чужди движими вещи - пари в банкноти на стойност 120 /сто и двадесет/ лева, от владението на собственика им Р. Г. М. от с. ***, обл. Ямбол, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, тъй като е осъждан с влязла в сила присъда за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода, за срок не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, като и е осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода, като поне по една от присъдите изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66, ал. 1 от НК - престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„а“ и б.„б“ от НК. Деянието е извършено от обвиняемия Е.Н.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от обвиняемия Е.Н.Х. по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а" и „б" от НК във вр. чл.55,ал.1,т.1 от НК му се определя наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ" режим съгласно разпоредбата на чл. 57, ал.1,т.2, б. „б" от ЗИНЗС. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени напълно. По досъдебното производство няма направени разноски. Съдът като взе предвид вида и размера на наложеното на обвиняемия наказание - ефективно наказание лишаване от свобода, като се съобрази и с това, че по делото е постигнато споразумение за решаване на наказателното производство и съдебният акт, с който същото се одобрява не подлежи на обжалване, намира, че взетата спрямо обвиняемия в хода на ДП мярка за неотклонение „Задържане под стража” следва да бъде оставена в сила, поради което и на основание чл.309, ал.4 от НПК, О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВА В СИЛА мярката за неотклонение „Задържане под стража”, взета спрямо обвиняемия Е.Н.Х., ЕГН ********** в хода на досъдебно производство № 351/2018 година на РУ – Елхово при ОДМВР – Ямбол, с Определение № 244/21.09.2018 година по ЧНД № 359/2018 година по описа на РС-Елхово, до привеждане в изпълнение на наложеното наказание. Съдът с оглед одобряване на постигнатото между страните споразумение на основание чл.24, ал.3 НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 442/2018 година по описа на РС - Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на споразумението и прекратяването на производството е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта касаеща произнасянето на съда по мярката за неотклонение, подлежи на обжалване пред ЯОС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
Е.Н.Х.
В законна сила на 2.11.2018г.
4 НОХД No 190/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.В.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 18.10.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Т.В.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, инкасатор в „Д-р Пендъл и д-р Писвангел" гр. Елхово, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.12.2017 година около 19.23 часа на кръстовище на път 7904 с път II – 79, в посока от с. Воден към гр. Болярово, община Елхово, обл. Ямбол, управлявал МПС – лек автомобил марка „Пежо“, модел „307“ с рег. № ***, след употреба на накотични вещества – метамфетамин, амфетамин и тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред – с полеви тест „DRAGER – DRUGCHECK – 3000“, поради което и на основание чл. 343б, ал.3 и чл. 55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на държавата в размер на 250.00 лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимият Т.В.И., ЕГН-**********, от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК при изпълнението на това наказание се приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 11.12.2017 година. ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1 бр. наркотест „DRAGER – DRUGCHECK – 3000“, приложено на л.14 от ДП, след влизане на присъдата в сила да бъде унищожено като вещ без стойност. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок.
Т.В.И.
Мотиви от 27.11.2018г.
В законна сила на 3.11.2018г.
5 ЧНД No 252/2018, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.И.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 18.10.2018г.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от Наказателния кодекс ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на А.И.И., ЕГН **********, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията ПРОБАЦИЯ, наложени му с Присъда №49 от 29.09.2017 година, постановена по НОХД № 6/2017 година по описа на РС – Елхово, влязла в законна сила на 17.10.2017 година и Присъда №25 от 16.05.2018 година, постановена по НОХД № 330/2017 година по описа на РС – Елхово, влязла в законна сила на 01.06.2018 година, в размер на най – тежкото от тях – ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки по чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК: 1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ седмично; 2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3. БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО в размер на 150 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК при изпълнението на определеното общо наказание ПРОБАЦИЯ, изтърпяната част от наказанието пробация, наложено на А.И.И. с Присъда №49 от 29.09.2017 година по НОХД №6/2017 година по описа на РС – Елхово, считано от 20.11.2017 година до влизане в сила на настоящото определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок. ПРЕПИС от определението след влизането му в сила да се изпрати в БС при РС – Елхово за прилагане към бюлетините за съдимост на осъдения А.И.И..
А.И.И.
Мотиви от 4.12.2018г.
В законна сила на 3.11.2018г.
6 НОХД No 297/2017, IV състав Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.Й.Й.,
Т.В.Р.,
С.С.И.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 8.2.2018г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия В.Й.Й., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.12.2015 година в гр. Елхово, обл.Ямбол на ул. „Ж.П “ № * действайки в съучастие със Т.В.Р. и С.С. ***,като извършител противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Опел Вектра“ с per. № ***от владението на собственика му А.И.А. ***, без негово съгласие, с намерение да го ползва, като моторното превозно средство е оставено без надзор в района на местността Лозята на гр.Елхово, обл.Ямбол и е последвала е повреда на моторното превозно средство, изразяваща се в изкривяване на два броя джанти на предните гуми на обща стойност 50 лева - престъпление по чл.346, ал.2, т.1 вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, и на това основание и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на една година ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.304 от НПК го признава ЗА НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА в частта на повдигнатото обвинение от деянието да е последвала повреда на моторното превозно средство, изразяваща се в липса на CD-плеър и причинените вреди да са над сумата 50.00 лв. до сумата 100.00 лв. за която е повдигнато обвинение. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание една година лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, учащ, неженен, неосъждан, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.12.2015 година в гр. Елхово, обл.Ямбол на ул. „Ж.П “ №17, действайки в съучастие със В.Й.Й. и Т.В.Р.,***, като извършител противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Опел Вектра“ с per. № ***от владението на собственика му А.И.А. ***, без негово съгласие, с намерение да го ползва, като моторното превозно средство е оставено без надзор в района на местността Лозята на гр.Елхово, обл. Ямбол и е последвала е повреда на моторното превозно средство, изразяваща се в изкривяване на два броя джанти на предните гуми на обща стойност 50 лева, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.346, ал.2, т.1 вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр чл.63,ал.1,т.3 от НК, и на това основание и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.304 от НПК го признава ЗА НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА в частта на повдигнатото обвинение от деянието да е последвала повреда на моторното превозно средство, изразяваща се в липса на CD-плеър и причинените вреди да са над сумата 50.00 лв. до сумата 100.00 лв. за която е повдигнато обвинение. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 във вр. чл.69, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРИЗНАВА подсъдимия Т.В.Р., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, учащ, неженен, неосъждан, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, учи в ПГ „ Стефан Караджа“ в 11 клас, за ВИНОВЕН в това, че на 16.12.2015 година в гр. Елхово, обл.Ямбол на ул. „Ж.П “ № * действайки в съучастие със В.Й.Й. и С.С. ***, като извършител противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Опел Вектра“ с per. № ***от владението на собственика му А.И.А. ***, без негово съгласие, с намерение да го ползва, като моторното превозно средство е оставено без надзор в района на местността Лозята на гр.Елхово, обл.Ямбол и е последвала е повреда на моторното превозно средство, изразяваща се в изкривяване на два броя джанти на предните гуми на обща стойност 50 лева, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.346, ал.2, т.1 вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр чл.63,ал.1,т.3 от НК, и на това основание и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.304 от НПК го признава ЗА НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА в частта на повдигнатото обвинение от деянието да е последвала повреда на моторното превозно средство, изразяваща се в липса на CD-плеър и причинените вреди да са над сумата 50.00 лв. до сумата 100.00 лв. за която е повдигнато обвинение. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 във вр. чл.69, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОСЪЖДА всеки един от подсъдимия В.Й.Й., С.С.И. и Т.В.Р., с посочени по - горе данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК да заплати сумата от 63.34 лв., от които 50.00 лв. в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД МВР - Ямбол, представляващи разноски направени в хода на досъдебното производство и 13.34 лв. в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, представляващи направени разноски в съдебното производство, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00 лв. държавна такса. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
В.Й.Й.
Т.В.Р.
С.С.И.
Мотиви от 4.7.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 5.11.2018
Наказателно дело № 256/2018
В законна сила на 5.11.2018г.
7 АНД No 348/2018, IV състав КАТ Х.Ш. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 4.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Х.Ш., гражданин на Република Турция срещу фиш серия М, № 818342, издаден на 08.09.2018 г. от Кирил Николов Киров- мл.автоконтрольор при ОДМВР-Ямбол, РУ-Елхово. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 348 по описа за 2018 г. на Районен съд - Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано в седемдневен срок от връчването му на страните пред Административен съд – Ямбол, чрез РС – Елхово.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.11.2018
Административно дело № 161/2018
В законна сила на 6.11.2018г.
8 НОХД No 580/2017, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.В.А. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 26.6.2018г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимият С.В.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, неженен, с основно образование, общ работник, осъждан, ЕГН - ***********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2017година в гр. Елхово, обл.Ямболска, действайки като извършител отнел чужда движима вещ - мобилен телефон марка „Нокиа 6300“ с ИМЕИ № ***, на стойност 60.00 лева, от владението на собственика му П.Т.А. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено при условията на повторност, тъй като преди това е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл.28, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален „ОБЩ“ режим съгласно разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС. На основание чл. 25, във вр. с чл. 23 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия С.В.А., със снета по-горе самоличност, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията, наложени му с 1. присъда № 56 от 23.11.2016 година, влязла в сила на 09.12.2016 година, постановена по НОХД № 137 по описа за 2016 година на ЕРС, 2. присъда № 31 от 19.05.2017 година, влязла в сила на 06.06.2017 година, постановена по НОХД № 317/2016 година на ЕРС и 3. присъда № 32 от 22.05.2017 година, влязла в сила на 13.10.2014 година, постановена по НОХД № 272 по описа за 2016 година на ЕРС, а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което на основание чл. 25, ал.4 от НК, вр.с чл.68 НК ДА ИЗТЪРПИ ефективно при първоначален „ОБЩ“ режим съгласно разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА подсъдимият С.В.А., с установена по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски както следва: 52.90 лева /петдесет и два лева и деветдесет стотинки/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол и 29.33 лева /двадесет и девет лева и тридесет и три стотинки/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС, както и да заплати по 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
С.В.А.
Мотиви от 30.7.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 7.11.2018
Наказателно дело № 236/2018
В законна сила на 7.11.2018г.
9 АНД No 347/2018, I състав КАТ О.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 26.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на О.К., гражданин на Република Турция, депозирана чрез пълномощник адв. П.М. ***, със съдебен адрес ***, срещу фиш серия М, № 818343 от 08.09.2018 г., съставен от К.Н.К. - мл. автоконтрольор при ОД на МВР - Ямбол, РУ – Елхово. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 347 по описа за 2018 г. на Районен съд - Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред АС – Ямбол чрез РС – Елхово в 7 – дневен срок, който за жалбоподателя тече от днес, а за въззиваемата страна и РП – Елхово от съобщаването му. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13.40 часа.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.11.2018
Административно дело № 165/2018
В законна сила на 12.11.2018г.
10 НОХД No 443/2018, II състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.С.В. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 13.11.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 296 ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 443/2018 година по описа на ЕРС поради оттегляне съгласието на страните за сключване и одобряване на внесеното в съда споразумение за решаване на наказателното производство. ВРЪЩА ДП № 22/2017г. по описа на РУ на МВР - Елхово на РП-Елхово за продължаване на производството по същото. Настоящото определение е ОКОНЧАТЕЛНО и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.11.2018г.
11 НОХД No 342/2018, I състав Предаване на неверни знаци чрез средства за съобщения РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.И.А. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 14.11.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Ана Саракостова, адвокат Митко Краев от АК - Ямбол - защитник на подсъдимият и подсъдимият С.И.А. при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият С.И.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, без образование, грамотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН - ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.09.2017 година, в 17.05 часа в град Елхово, област Ямбол предал по телефона чрез обаждане на единен европейски номер на спешни повиквани 112 на „Национална система 112" към органите на Оперативно-дежурна част при РУ на МВР-гр.Елхово, неверни повиквания за помощ и тревога, а именно, че е налице нападение от лица с пушки, с черен джип, които са убили коня му в село Добрич, общ.Елхово, че е преследван от въоръжени мъже с черен джип и че е бил нападнат от лица с пушки, които са убили коня му, престъпление по чл.326, ал.1 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимият С.И.А. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление от подсъдимият С.И.А. по чл. 326, ал. 1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящето споразумение, в законна сила. От престъплението, извършено от подсъдимият С.И.А. не са причинени имуществени вреди. Няма направени по делото разноски. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 342 /2018 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.55 часа.
С.И.А.
В законна сила на 14.11.2018г.
12 НОХД No 463/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.И.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 14.11.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 299 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимият – М.И.И. и неговия защитник адв. П.К.М. *** от друга страна, както следва: Обвиняемият М.И.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, нежен, общ работник във „Витис Агро" ЕООД, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 29.10.2018 година, около 23.00 часа в град Болярово, област Ямбол, по улица „Девети септември", с посока на движение към кръстовище с път II-79 управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Сеат", модел „Ибиза" с рег.№У 9327 АМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,74 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7510+" с инв. №0179 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на М.И.И. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на М.И.И., се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.55, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК на М.И.И. се налага и кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343 б, ал.1 от НК, наказание „ГЛОБА" в размер на 100.00 /сто лева/. На основание чл.343 г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на М.И.И. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК, при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, се приспадне времето, през което М.И. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 30.10.2018 година. Деянието е извършено с пряк умисъл. От деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Вещественото доказателство - няма.
М.И.И.
В законна сила на 14.11.2018г.
13 НОХД No 604/2016, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ж.Г.С.,
П.М.Т.,
А.А.И.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 27.4.2018г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН, в това, че в неустановен ден, в периода от 06.01.2016 г. до 11.01.2016 г., от имот находящ се на ул. „А С “ № *, в гр.Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие като съизвършител с П.М.Т. и Ж.Г.С., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - разбиване на катинар на входна врата на цех „Метални конструкции", отнел чужди движими вещи - 1 бр. електрожен - електрозаваръчен апарат „Тефи 01" 160 „МЗТ" АД „Извор“, фабричен номер № 0074, на стойност 360.00 лева, 1 бр. удължител с четири жила ШВПС 4 х 1,5 и дължина 19,3 м. на стойност 44.40 лева, 1 бр. удължител с три жила ШКПЛ 3 х 1,5 и дължина 33,4 м. на стойност 73.50 лева, 1 бр. удължител с четири жила ШВПЛ 4 х 2,5 и дължина 40,2м. на стойност 136.70 лева и 1 бр. кабел с четири жила ШКПТ 3x25+16 и дължина 32,3 м. на стойност 1162.80 лева, всички вещи на обща стойност 1777. 40 лева, от владението на собственика им „Лемекон" АД, с ЕИК 128008057, представлявано от Х.Г.К., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като на основание чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание една година лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИЗНАВА подсъдимия П.М.Т., роден на *** ***, област Ямбол, ул. „Дечка Сюлемезова" №9, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, трудово ангажиран, осъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден, в периода от 06.01.2016 г. до 11.01.2016 г., от имот находящ се на ул.Александър Стамболийски № 170, в гр.Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие като съизвършител с А.А.И. и Ж.Г.С., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - разбиване на катинар на входна врата на цех „Метални конструкции", отнел чужди движими вещи - 1 бр. електрожен - електрозаваръчен апарат „Тефи 01" 160 „МЗТ" АД Извор фабричен номер № 0074 на стойност 360.00 лева, 1 бр. удължител с четири жила ШВПС 4 х 1,5 и дължина 19,3 м. на стойност 44.40 лева, 1 бр. удължител с три жила ШКПЛ 3 х 1,5 и дължина 33,4 м. на стойност 73.50 лева, 1 бр. удължител с четири жила ШВПЛ 4 х 2,5 и дължина 40,2м. на стойност 136.70 лева и 1 бр. кабел с четири жила ШКПТ 3x25+16 и дължина 32,3 м. на стойност 1162.80 лева, всички вещи на обща стойност 1777. 40 лева, от владението на собственика им „Лемекон" АД, с ЕИК 128008057, представлявано от Х.Г.К., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не съставлява маловажен случай и същата е извършена повторно, след като Т. е бил осъждан с влязла в сила присъда № 155/19.02.2014г. по НОХД № 11/2011 г. по описа на PC-Елхово, в сила от 07.03.2014 г. друго такова престъпление - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. чл.28, ал.1 от НК, като на основание чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 57, ал.1, т.2, б.б от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода за срок от една година. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 във вр. ал.2 от НК от наложеното наказание една година лишаване от свобода, времето през което подсъдимият П.М.Т., е бил задържан по реда на ЗМВР със заповед за задържане на лице №3/11.01.2016 година на РУ - Елхово при ОДМВР –Ямбол и по реда на чл.64, ал.2 от НПК с Постановление изх.№72/16 от 12.01.2016 година на РП – Елхово, считано от 11.01.2016 година до 15.01.2016 година, включително, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода ПРИЗНАВА подсъдимия Ж.Г.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден, в периода от 06.01.2016 г. до 11.01.2016 г., от имот находящ се на ул.Александър Стамболийски № 170, в гр.Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие като съизвършител с А.А.И. и П.М.Т., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - разбиване на катинар на входна врата на цех „Метални конструкции", отнел чужди движими вещи - 1 бр. електрожен - електрозаваръчен апарат „Тефи 01" 160 „МЗТ" АД Извор фабричен номер № 0074 на стойност 360.00 лева, 1 бр.удължител с четири жила ШВПС 4 х 1,5 и дължина 19,3 м. на стойност 44.40 лева, 1 бр. удължител с три жила ШКПЛ 3 х 1,5 и дължина 33,4 м. на стойност 73,50 лева, 1 бр. удължител с четири жила ШВПЛ 4 х 2,5 и дължина 40,2м. на стойност 136.70 лева и 1 бр. кабел с четири жила ШКПТ 3x25+16 и дължина 32,3 м. на стойност 1162,80 лева, всички вещи на обща стойност 1777, 40 лева, от владението на собственика им „ЛЕМЕКОН" АД с ***, представлявано от Х.Г.К., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена в условията на опасен рецидив, след като С., е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 НК - с Присъда № 53/12.04.2012г. по НОХД № 124/2012 г. по описа на PC-Елхово, в сила от 30.04.2012 г. - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б. „А“ от НК, като на основание чл. 55, ал.1 ,т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС първоначален ОБЩ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието девет месеца лишаване от свобода. ОСЪЖДА подсъдимите А.А.И., с ЕГН **********, П.М.Т., с ЕГН ********** и Ж.Г.С., с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на гражданския ищец „ЛЕМЕКОН" АД, със седалище и адрес ***, с ЕИК 128008057, представлявано от изпълнителния директор Х.К., на основание чл.45 от ЗЗД сумата от 1 417.40 лв. /хиляда четиристотин и седемнадесет лева и четиридесет стотинки/, съставляваща обезщетение за причинени имуществена вреда в резултат на извършеното от тях престъпление, ведно със законната лихва върху нея, считано от 11.01.2016 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА всеки един от подсъдимите А.А.И., с ЕГН **********, П.М.Т., с ЕГН ********** и Ж.Г.С., с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по 18.90 лв. /осемнадесет лева и деветдесет стотинки/ държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в приход на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово. ОСЪЖДА всеки един от подсъдимите А.А.И., с ЕГН **********, П.М.Т., с ЕГН ********** и Ж.Г.С., с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОДМВР - Ямбол по 100.00 /сто/ лева направени по делото разноски в Досъдебното производство, както и 5.00 лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА всеки един от подсъдимите А.А.И., с ЕГН **********, П.М.Т., с ЕГН ********** и Ж.Г.С., с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в приход на Бюджета на съдебната власт по сметка на РС - Елхово по 46.67 лв. /четиридесет и ш
Ж.Г.С.
П.М.Т.
А.А.И.
Мотиви от 4.9.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Определение от 11.9.2018
Наказателно дело № 282/2018
В законна сила на 15.11.2018г.
14 АНД No 154/2018, IV състав Агенция "Митници" Б.Д. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 17.10.2018г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление 2375/2017г. от 22.03.2018 година на Началник Митница – Бургас – Валери Евтимов С., с което на основание чл.18, ал.1 във вр. с чл. 11а, ал.1 от Валутния Закон на BILAL DEMIR /Б.Д./, роден ма 02/03/1977 и притежаваш документ за самоличност No U10935550. изд. на 12/05/2015 от Р.Турция, с адрес Р. Турция, гр. Istanbul, общ. Istanbul. Istanbul, Mustafa Kemalpasa 16, със съдебен адрес:***, адв.Светослава Ж., е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000.00 лева и на основание чл. 20 от ВЗ е отнет в полза на държавата предмета на нарушението, а именно - 25 500 евро /двадесет и пет хиляди и петстотин евро/. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.11.2018г.
15 АНД No 225/2018, III състав КАТ З.П.П. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18-0261-000155/08.05.2018г., издадено Койчо Георгиев Койчев на длъжност - Началник на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, упълномощен с МЗ № 8121з-515/14.05.2018г., с което на З.П. ***, с ЕГН **********, на основание чл.179 ал.2 пр.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ му е наложено административно наказание– глоба в размер на 200 лева за извършено административно нарушение по чл.20 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП са му наложени кумулативно следните административни наказания - глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца за извършено административно нарушение по чл.123 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 17.11.2018г.
16 НОХД No 298/2018, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.М.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 20.11.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 301 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово Сн.С. от една страна и подсъдимият М.М.М. и неговия защитник адв.С.С. от АК - Ямбол, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ М.М.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, живущ на същия адрес, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2018година около 09.30 часа в с.Бояново, обл.Ямболска, по улица „Георги Димитров“ управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил, марка „Мерцедес 410Д“ с peг. № ***, без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наказан с НП № 16-0261-000153/26.04.2016г. на Началник РУ-Елхово, в сила от 01.09.2017 година - престъпление по чл.343 в, ал.2 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК на М.М.М. се налагат наказания ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. На основание чл. 66 от НК така определеното спрямо М.М.М. наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. От престъплението, извършено от обвиняемият М.М.М. не са причинени невъзстановени имуществени вреди. В хода на ДП и съдебното производство няма направени разноски. По делото няма иззети веществени доказателства. След като одобри споразумението по НОХД № 298/2018 година, съдът се занима и с мярката за неотклонени, взета с Постановление от 03.07.2018 година в хода на ДП спрямо подсъдимия М.М.М., а именно „ПОДПИСКА” и предвид решаването на наказателното производство със сключване и одобряване на споразумение между РП-Елхово, подсъдимия и неговия защитник, съобразявайки се с вида и размера на наложеното наказание, съдът намира, че следва да отмени мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия. Поради изложеното и на основание чл. 309, ал.4 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.М.М. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 298/2018 година, по описа на ЕРС. Настоящото ОПРЕДЕЛЕНИЕ в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред ЯОС чрез ЕРС с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
М.М.М.
В законна сила на 20.11.2018г.
17 НОХД No 448/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.С.А. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 2.11.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимият А.С.А., роден на *** ***, обл.Ямбол, ул. „Цар Симеон" № 8, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, пенсионер, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.10.2018 година, по път 7903 в района на село Странджа, обл. Ямбол, около 20.00 часа, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Пежо 307“ с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,22 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510+“ с инвентарен № 0177, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на държавата в размер на 100.00 лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл. 343Г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият А.С.А., с ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК при изпълнението на това наказание приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 21.10.2018 година. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок.
А.С.А.
Мотиви от 16.11.2018г.
В законна сила на 20.11.2018г.
18 АНД No 134/2018, III състав Агенция "Митници" Г.Х. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 25.10.2018г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 2187/2017г. от 14.03.2018г. на Валери Е. Стефанов - Началник Митница - Бургас, с което на Г.Х. /GHASSAN HASAN/, гражданин на Република Румъния, роден на ***г. в гр.Багдад, Р Ирак, притежаващ лична карта сер.РХ №770697, издадена на 24.08.2015г. от МВР-Румъния, с постоянен адрес - Румъния, гр.Букурещ, сектор 4, шосе Олтениций №40-44, бл.6А, вх.С, ет.3, ап.85, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Бургас, ул.”Христо Ботев” №81, ет.1, представляван в процеса от пълномощника си – адв.В.В. ***, на основание чл.18 ал.1 вр.с чл.11а ал.1 от Валутния закон /ВЗ/ и чл.21 от ВЗ вр.с чл.53 от ЗАНН му е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 000 лева, както и на основание чл.20 ал.1 от ВЗ са отнети в полза на Държавата като предмет на нарушението – общо 21 500 американски долара, преизчислени в български лева, съответно – 35 638.83 лв., при курс за митнически цели към 19.09.2017г. – 1 щатски долар = 1.65762 лева, за извършено административно нарушение по чл.18 ал.1 вр.с чл.11а ал.1 от ВЗ във вр.с чл.2 ал.1 и чл.9 от Наредба №Н-1 от 01.02.2012г. за износа и вноса на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл.10а от ВЗ. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните,че е изготвено.
В законна сила на 22.11.2018г.
19 АНД No 226/2018, III състав КАТ Е.Х.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К №1867451 на от ОД на МВР-Ямбол, с който на Е.Х.М., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, като законен представител на „КЕРВАН ТРАНС”ООД, с ЕИК 202405622, й е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв. на основание чл.189, ал.4, вр.с чл.182, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство № TFR-1-M-0594. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 22.11.2018г.
20 НОХД No 374/2018, IV състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Т.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 23.11.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 306 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Ана Саракостова от една страна и подсъдимият С.Т.С. и неговия защитник - адв.Д. от АК-Ямбол от друга страна, както следва: Подсъдимият С.Т.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, с българско гражданство, женен, със средно образование, работещ като продавач – консултант, неосъждан /осъждан-реабилитиран/, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 01.03.2017 година, около 12.00 часа, в поземлен имот с идентификатор №27382.90.104, находящ се в местността „Султан герен" в землището на град Елхово, област Ямбол, а именно в контейнер, находящ се в задната част на двора и в помещение, използвано като офис, държал акцизни стоки - 150 броя кутии цигари, марка „Кагеlia Оmе", общо 3000 къса; 15 броя кутии цигари, марка „LM red Label", общо 300 къса и 37 броя кутии цигари, марка „George Karelias and Sons", общо 740 къса, на обща стойност 962.50 лева, без бандерол, като такъв се изисква по закон - чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия", чл.4, т.1 от ЗАДС: „Акцизни стоки са стоките, посочени в чл.2", чл.99, ал.2, т.2 от ЗАДС: „Забранява се държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен...." и чл.28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия: „Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на ЗАДС" и деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.234, ал.1 от НК. За извършеното престъпление по чл.234, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия С.Т.С. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия не се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.234, ал.1 от НК наказание глоба. Деянието е извършено с пряк умисъл. От деянието няма причинени имуществени вреди. По ДП направените разноски в размер на 149.19 лева за експертизи се заплащат от подсъдимия в полза на Републиканския бюджет, по сметка на Агенция „Митници“ – Бургас, а разноските в размер на 30.00 лева за извършен устен превод при разпит на свидетел на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – Агенция „Митници“ –Бургас. На основание чл.53, ал.1, б."б" вр. чл.234, ал.3 от НК веществените доказателства - 150 броя кутии цигари, марка „Karelia Оmе"; 15 броя кутии цигари, марка „LM red Label" и 37 броя кутии цигари, марка „George Karelias and Sons", на съхранение в склад на Митница Бургас СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. Същите са отнети и по силата на влязло в сила на 30.01.2018г. решение № 315/08.01.2018г. по АНД № 469/2018 г. на Районен съд – Елхово, с което е потвърдено НП № 738/2017г. на Началник Митница – Бургас в частта, относно отнемането. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 374/2018 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.Т.С.
В законна сила на 23.11.2018г.
21 НОХД No 192/2017, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Г.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 26.2.2018г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Г.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че в периода от неустановен ден в началото на месец юли 2016 год. до 19.09.2016 год., в с.Лалково, обл.Ямбол, от навес, находящ се в бившия стопански двор на селото, чрез използване на МПС - товарен автомобил марка „Фиат", модел „Дукато" с peг. № У *** АК, отнел чужди движими вещи - пшеница от вида NS40 размножение С2 с тегло дванадесет тона, на обща стойност 5 400 лв. от владението на собственика им - „Лалковците" ЕООД, с ЕИК128606115, без неговото съгласие и с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение. ОТХВЪРЛЯ предявения от „Лалковците"ЕООД, с.Лалково, обл.Ямбол, ул.„Х. Ботев"№3, с ЕИК ***, представлявано от управител Б.П.И., действаща чрез процесуален пълномощник адв. И.Д. ***, против подсъдимия Х.Г.Х. граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 5 400 лв., съставляваща обезщетение за причинени на „Лалковците"ЕООД, с.Лалково, обл. Ямбол, ул. „Х. Ботев"№3, с ЕИК *** имуществени вреди от престъпление по чл.195, ал.1, т.4 във вр. чл.194, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 19.09.2016 година - датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. На основание чл.190, ал.1 от НПК направените по делото разноски в общ размер 157.94 лв. от които 88.32 лв. направени разноски в съдебното производство и 69.62 лв. направени разноски в досъдебното производство остават за сметка на държавата. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15 - дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
Х.Г.Х.
Мотиви от 19.7.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 26.11.2018
Наказателно дело № 267/2018
В законна сила на 26.11.2018г.
22 АНД No 67/2018, II състав Агенция "Митници" В.К.К. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 3.7.2018г.
НП-измененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2583/17.01.2018 година, издадено от Началника на Митница Бургас В. С., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО САМО В ЧАСТТА, с която на В.К.К. /V. C. C./, гражданин на Република Молдова, е наложена ГЛОБА в размер на 82500.00 лева на основание чл.233, ал.3, във вр. с ал.1 от Закона за митниците, представляваща 100% от митническата стойност на стоката, предмет на нарушение и В ЧАСТТА, с която на основание чл.233, ал.8 от Закона за митниците СА ОТНЕТИ в полза на Държавата товарен автомобил марка „MERCEDES“ модел „DCTROS 2544“ с молдовски рег. № ***, шаси № ***, дата на първоначална регистрация 2006 г., на митническа стойност 50000.00 лева и ремарке марка „NOVATRAIL“, модел „NTO“ с молдовски рег. № ***, шаси № ***, дата на първоначална регистрация 2002 година, на митническа стойност 10000.00 лева, послужили като средство за превозването на стоката, предмет на нарушението. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2583/17.01.2018 година, издадено от Началника на Митница Бургас В. С., като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ – относно отнемане в полза на държавата на основание чл.233, ал.6 от ЗМ недекларираните стоки – ръчни часовници – 5500 броя с посочена обща митническа стойност 82500.00 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2018
Наказателно дело № 138/2018
В законна сила на 26.11.2018г.
23 НОХД No 491/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Д.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 26.11.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 309 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-Стойко Иванов от една страна и подсъдимия И.Д.Д. и неговият защитник адв.Т.С. *** от друга страна, както следва: Подсъдимият И.Д.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, работещ на частно, осъждан, ЕГН-********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, ЧЕ : На 09.11.2018 год., около 02.00 часа в гр.Елхово, обл.Ямбол, в кръстовището на ул."Царибродска" с ул."Тракия" в посока към ул."Чаталджа", управлява моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Мицубиши", модел „Каризма", с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,94 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическо изследване № 388/09.11.2018 год. на експерт в НТЛ при ОДМВР Ямбол - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, на подсъдимия И.Д.Д. се налага наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА". На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода", СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна силa на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК, на подсъдимия И.Д.Д., се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК, наказание „ГЛОБА" в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия И.Д.Д. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО" за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.59, ал.4 от НК, при изпълнение на наказанието „Лишаванe от право да управлява моторно превозно средство", се приспада времето, през което подсъдимият И.Д.Д. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 09.11.2018 год. Деянието е извършено с пряк умисъл. От деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 46,90 лева за възнаграждение на вещото лице в хода на бързото производство, се заплащат от подсъдимия И.Д.Д. в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 491/2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.Д.Д.
В законна сила на 26.11.2018г.
24 НОХД No 613/2013, I състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Й.Д.,
А.С.Л.,
Г.Д.П.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 23.3.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимите И.Й.Д., роден на *** ***, обл. Ямболска, ул. „Д. Дебелянов" № 4, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, А.С.Л., роден на *** ***, обл. Ямболска, ул. „, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** и Г.Д.П., роден на *** година в гр.Стара Загора, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВНИ в това, че през периода от 21.04.2012 година до 25.04.2012 година от недвижим имот - дворно място, находящо се в местността „Табята“ в землището на гр., обл. Ямбол, при условията на продължавано престъпление, действайки в съучастие като извършители отнели чужди движими вещи – 19 броя студено огънати метални профили 100х100х4 с дължина 6 метра всеки от тях на обща стойност 2045.92 лева от владението на собственика им Ж.И.В. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е извършено от подсъдимият А.С.Л. при условията на опасен рецидив по смисъла на чл. 29, ал.1, б. „А“ от НК, поради което и - на основание чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 26, ал.1 и чл. 54 от НК ОСЪЖДА подсъдимият И.Й.Д. на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „Строг“ режим. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.1, т.1 от НК при изпълнение на наложеното наказание, времето през което подсъдимият И.Й.Д. е бил задържан по реда на чл. 64, ал.2 от НПК и времето, през което е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 29.06.2012 година до 02.07.2013 година. - на основание чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „А“ и чл. 55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият А.С.Л. на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „Общ“ режим. - на основание чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 26, ал.1 и чл. 54 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Г.Д.П. на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИЗНАВА подсъдимите И.Й.Д., роден на *** ***, обл. Ямболска, ул. „Д. Дебелянов" № 4, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, А.С.Л., роден на *** ***, обл. Ямболска, ул. „, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** и Г.Д.П., роден на *** година в гр.Стара Загора, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВНИ в това, че през периода от 21.04.2012 година до 25.04.2012 година от недвижим имот - дворно място, находящо се в местността „Табята“ в землището на гр., обл. Ямбол, при условията на продължавано престъпление, действайки в съучастие като извършители отнели чужди движими вещи – 51 броя студено огънати метални профили 100х100х4 с дължина 6 метра всеки от тях на обща стойност 6144.08 лева от владението на собственика им Ж.И.В. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е извършено от подсъдимият А.С.Л. при условията на опасен рецидив по смисъла на чл. 29, ал.1, б. „А“ от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК ги ОПРАВДАВА по това обвинение. ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимите И.Й.Д., ЕГН **********, А.С.Л., ЕГН ********** и Г.Д.П., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ на гражданския ищец Ж.И.В. ***, ЕГН ********** сумата от 2045.92 лева, представляващи обезщетение за претърпените имуществени вреди, настъпили в резултат на осъщественото от подсъдимите деяние, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 25.04.2012 година до окончателното изплащане на сумата, като гражданския иск за разликата над 2045.92 лева до предявения размер от 8190.00 лева ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА подсъдимите И.Й.Д., ЕГН **********, А.С.Л., ЕГН ********** и Г.Д.П., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ на гражданския ищец и частен обвинител Ж.И.В. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 500.00 всеки от тях. ОСЪЖДА подсъдимите И.Й.Д., ЕГН **********, А.С.Л., ЕГН ********** и Г.Д.П., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 81.84 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС –, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА подсъдимите И.Й.Д., ЕГН **********, А.С.Л., ЕГН ********** и Г.Д.П., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ на основание чл. 189, ал.3 от НПК направените по делото разноски както следва: по 20.00 лева в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР – Ямбол и по 199.40 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС –, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителни листи в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС–. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
И.Й.Д.
А.С.Л.
Г.Д.П.
Мотиви от 10.8.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Определение от 4.9.2018
Наказателно дело № 260/2018
В законна сила на 27.11.2018г.
25 НЧХД No 452/2017, IV състав Лека телесна повреда И.Н.И. В.Л.К. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 12.4.2018г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия В.Л.К., с ЕГН **********, роден на *** година в гр.***, българин, български гражданин, осъждан, със средно специално образование, женен, трудово ангажиран, строителен работник, живущ ***, ЗА НЕВИНОВЕН в това на 31.08.2017г., около 22.00ч., в гр.*** на улица „***“ №*, пред вход „*" да е причинил на И.Н.И., с ЕГН **********,***, лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота, чрез нанасяне на удар с нож в областта на предностраничната повърхност на средната част на лявата мишница на пострадалия - престъпление по чл.130, ал.1 от НК, като на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по това обвинение. ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.Н. ***, с ЕГН ********** против подсъдимия В.Л.К.,***, с ЕГН ********** граждански иск с правно основание чл.45 във вр.чл.52 от ЗЗД за сумата от 3000 лева, представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди от извършено от подсъдимия В.Л.К., престъпление по чл.130, ал.1 от НК - лека телесна повреда, получена вследствие на нанесеният му прорезен удар с нож от страна на подсъдимият в областта на предностраничната повърхност на средната част на лявата му мишница, ведно със законната лихва върху същата, считано от 31.08.2017 година до окончателното й изплащане, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл.190, ал.1 от НПК, И.Н. ***, с ЕГН **********, ДА ЗАПРАТИ на подсъдимия В.Л.К.,***, с ЕГН **********, сумата 750.00 лв. /седемстотин и петдесет лева/, представляващи направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
В.Л.К.
Мотиви от 1.8.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - променена квалификация
Решение от 27.11.2018
Наказателно дело № 238/2018
В законна сила на 27.11.2018г.
26 НОХД No 508/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Н.З. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 28.11.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 310 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП - Ана Саракостова от една страна и подсъдимия И.Н.З. и неговият защитник адв. Божилов от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият И.Н.З. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.11.2018 година около 01.20 часа в гр. Елхово, обл. Ямбол, на кръстовище на ул. „Ал. Стамболийски“ и път I-7 управлявал моторно превозно средство лек автомобил, марка „Пежо 106“ с рег.№ У *** АТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,94 на хиляда, установено по надлежния ред – с Протокол № 381/05.11.2018 година за извършено физикохимическо изследване на кръвна проба на експерт при НТЛ при ОД МВР – Ямбол – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият И.Н.З. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият И.Н.З. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.343б, ал.1 във вр. чл.55, ал.2 и вр. ал.1, т.1 от НК на подсъдимият И.Н.З. се налага и кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК наказание „ГЛОБА“ в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл. 343г във вр.чл.343б, ар.1 и вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият И.Н.З. се налага и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнение на това наказание СЕ ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 04.11.2018 година, съгласно ЗППАМ № 18-0261-000285/05.11.2018 година на Началник група при РУ- Елхово при ОДМВР - Ямбол до привеждане в изпълнение на определението на съда за одобряване на споразумението. От деянието няма причинени имуществени вреди. Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 46.90 лева се заплащат от подсъдимият И.Н.З. в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №508/2018 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.Н.З.
В законна сила на 28.11.2018г.
27 АНД No 291/2018, I състав КАТ А.Г.Й. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 9.11.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18 – 0261 – 000040 от 12.02.2018 година на Началник РУ- Елхово, в частта, с която на А.Г.Й. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева на основание чл.178 Д от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.98, ал.2, т.4 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. В останалата част наказателното постановление като необжалвано е влязло в законна сила. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 30.11.2018г.
28 АНД No 458/2018, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Х.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 22.11.2018г.
О П Р Е Д Е Л И:№ 304 ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 377, ал. 1 от НПТ съдебното производство по АНД № 458/2018г. по описа на Районен съд Елхово. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура гр. Елхово. Определението подлежи на обжалване или протестиране в седемдневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Ямбол. Препис от определението да се връчи на обвиняемия.
В законна сила на 30.11.2018г.