РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2018г. до 30.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 180/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД СОФИЯ Г.И.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 4.10.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн. чл.422, вр. с чл. 415, ал.1, т.2 от ГПК, във вр. 432, вр. с чл.430, ал.1 и ал.2 от ТЗ, вр. чл.79 ал.1, вр. с чл. 86 от ЗЗД, че Г.И.И., с ЕГН - **********,*** /като солидарен съдлъжник по Договор за банков кредит//, ДЪЛЖИ на „*** /***/“ ЕАД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец“, бул. „Никола Вапцаров” 55, „Експо 2000“, представлявано от Ани Василева Ангелова - Изпълнителен директор и Михаил Танев Петков - прокурист, чрез пълномощника – юрисконсулт П.П.,***, солидарно заплащане наред с останалите двама длъжници – М. С. И. с ЕГН ********** като кредитополучател и И. А. И.с ЕГН ********** като солидарен съдлъжник, на сумата от общо 6 550.64 лева /шест хиляди петстотин и петдесет лева и шестдесет и четири стотинки/, от която изискуема главница в размер на 5 919.95 лева /пет хиляди деветстотин и деветнадесет лева и деветдесет и пет стотинки/, представляваща неизплатена главница по Договор за срочен банков кредит № 97647, сключен между „Райфайзенбанк (България)“ЕАД и кредитополучателя - М. С. И. и съдлъжниците - И. А. И.и Г.И.И., изискуема редовна лихва в размер на 343.65 лева /триста четиридесет и три лева и шестдесет и пет стотинки/, начислена за периода от 06.02.2017г. до 22.08.2017г., изискуема наказателна лихва в размер на 287.04 лева /двеста осемдесет и седем лева и четири стотинки/, начислена за периода от 06.03.2017г. до 17.10.2017г., ведно със законната лихва върху главницата от 5919.95 лева, считано от датата на подаване на заявлението в съда – 23.10.2017г. до окончателното изплащане, за които суми е издадена Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 709/2017г. по описа на ЕРС ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявеният от *** /***/“ ЕАД с ЕИК *** против Г.И.И. с ЕГН – ********** при условията на евентуалност иск с правно основание чл.432, вр. с чл.430, ал.1 и ал.2 от ТЗ, вр. чл.79 ал.1, вр. с чл. 86 от ЗЗД, поради уважаване на главния иск. ОСЪЖДА Г.И.И., с ЕГН - **********,***, да заплати на „*** /***/“ ЕАД, с ЕИК ***, солидарно наред с останалите двама длъжници – М. И. и И. И.направените в заповедното производство разноски в общ размер на 181.01 лева /сто осемдесет и един лева и една стотинка/. ОСЪЖДА Г.И.И., с ЕГН - **********,***, да заплати на „*** /***/“ ЕАД, с ЕИК ***, направените по настоящото дело разноски в общ размер на 717.77 лева /седемстотин и седемнадесет лева и седемдесет и седем стотинки/, от които 386.76 лева за възнаграждение на вещо лице, 131.01 лева - заплатена държавна такса и 200.00 лева възнаграждение за юрисконсулт, а искането на ищеца за заплащане на разноски за юриск. възнаграждение над 200.00 до 450.00 лева – НЕ УВАЖАВА. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 709/2017 г. по описа на ЕРС.
В законна сила на 1.11.2018г.
2 Гражданско дело No 610/2017, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.Д.И. ЕТ В.-Д.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 21.5.2018г.
ПРЕДЯВЕНИТЕ от ищцата И.Д.И., с ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения: гр.Сливен, ул.”Великокняжевска” №38, вх.А, офис 1, чрез пълномощника й по делото – адв.Е.Х. ***, против ответника ЕТ»***», с ЕИК 128007628, със седалище и адрес на управление - гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.»*** №48, вх.Б, представляван от ДЯНКА ПЕЕВА ГРЪКОВА, действащ по делото чрез пълномощник - адв.Ж.А. ***, при условията на обективно кумулативно съединяване искове по чл.59 ал.1 от Закона за задълженията и договорите - за осъждане на ответника да заплати на ищцата сумата от 16 500.00 лв., представляваща претендирано обезщетение за неоснователно ползване на собствения на ищцата недвижим имот, представляващ: - масивна производствена сграда - РАКИЕН КАЗАН със застроена площ от 112 кв.м., представляващ имот с планоснимачен № 411 по кадастрален план, извън регулацията на с.Срем, построена в имот с кадастрален № 250 по КВСЗ на с.Срем, Община Тополовград, обл.Хасково, при граници на имота: извън селищна територия, път и река Тунджа, за периода от 25.10.2014г. до 01.08.2017г. и по чл.49 от ЗЗД – за осъждане на ответника да заплати на ищцата сумата от 5 000 лева, представляваща претендирано обезщетение за причинени имуществени вреди от непозволено увреждане от негов работник, както и акцесорните искания – за заплащане на законна лихва върху сумите, считано от датата на депозиране на иск.молба пред съда – 14.09.2017г. до окончателното плащане, ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.3 от ГПК ищцата И.Д.И., с ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения: гр.Сливен, ул.”Великокняжевска” №38, вх.А, офис 1, чрез пълномощника й по делото – адв.Е.Х. ***, да заплати на ответника ЕТ»***», с ЕИК 128007628, със седалище и адрес на управление - гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.»*** №48, вх.Б, представляван от ДЯНКА ПЕЕВА ГРЪКОВА, действащ по делото чрез пълномощник - адв.Ж.А. ***, сумата от 1 175.00 /хиляда сто седемдесет и пет/ лева, представляваща направените от него разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.9.2018
Гражданско дело № 220/2018
В законна сила на 2.11.2018г.
3 Гражданско дело No 510/2018, I състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ М.Д.П. ПК ТРУД Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 12.10.2018г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА ПК „***“ - с. ***, община Елхово, област Ямбол, вписана по фирм. дело № 173/1990 г. на ЯОС, БУЛСТАТ ***, представлявана от Председателя З.Г.И., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Д.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес за връчване на призовки и съдебни книжа: гр. ***, бул. „***" № *, чрез адвокат Д.И. ***, на основание чл.79 от ЗЗД, във вр. чл. 8, ал.1 от Закона за арендата в земеделието сумата от 597.63 /петстотин деветдесет и седем лева и шестдесет и три стотинки/ лева, представляваща дължимо и неплатено годишно арендно плащане за стопанските 2014/2015 г., 2015/2016 г. и 2016/2017 г. за ползването на нива с площ от 6.496 дка, находяща се в местността „***, в землището на село ***, съгласно Договор за аренда от 05.02.2014 година, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 29.06.2018 година до окончателното плащане, като иска за осъждане на ответника ПК „***“ - с. ***, община Елхово, област Ямбол, вписана по фирм. дело № 173/1990 г. на ЯОС, БУЛСТАТ ***, представлявана от Председателя З.Г.И., ЕГН **********, да заплати разликата над 597.63 лева до 623.61 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА ответника ПК „***“ - с. ***, община Елхово, област Ямбол, вписана по фирм. дело № 173/1990 г. на ЯОС, БУЛСТАТ ***, представлявана от Председателя З.Г.И., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на ищцата М.Д.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес за връчване на призовки и съдебни книжа: гр. ***, бул. „***" № *, чрез адвокат Д.И. ***, разноски по настоящото производство в общ размер на 622.92 лева, съразмерно с уважената част от иска. ОСЪЖДА ищцата М.Д.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес за връчване на призовки и съдебни книжа: гр. ***, бул. „***" № *, чрез адвокат Д.И. ***, ДА ЗАПЛАТИ на ответника ПК „***“ - с. ***, община Елхово, област Ямбол, вписана по фирм. дело № 173/1990 г. на ЯОС, БУЛСТАТ ***, представлявана от Председателя З.Г.И., ЕГН **********, разноски по настоящото производство в общ размер на 40.30 лева съразмерно с отхвърлената част от иска. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 2.11.2018г.
4 Гражданско дело No 580/2018, III състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ РОСАГРОФОНД ООД АГРО КАМПАНИЯ ЕЛХОВО ООД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 26.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 580/2018г. по описа на РС-Елхово, поради направен от страна на ищеца – „РОСАГРОФОНД“ООД, с ЕИК 200729272, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.”Георги Гюлмезов“ № 7, представлявано от Управителя СТАЙКО ИВАНОВ СТАЙКОВ чрез пълномощника – юрисконсулт Панайота Рандева, надлежен отказ при условията на чл.233, изр.1 хипотеза 1-ва от ГПК от предявения против “АГРО КАМПАНИЯ ЕЛХОВО“ООД, с ЕИК 201608897, със седалище и адрес на управление – гр.Елхово, обл.Ямбол, представлявано от Управителя П.К.Г. с адрес ***, осъдителен иск със сочено в исковата молба правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД във вр. с чл.228 и чл.232 ал.2 пр.1 от ЗЗД вр.с чл.9 ал.1 вр.с чл.7 ал.2 от Договор за наем на земеделски земи №85 от 01.08.2016г. и акцесорно искане – за заплащане на законна лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на иск.молба до окончателното изплащане на сумите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС, в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 8.11.2018г.
5 Гражданско дело No 545/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РОСАГРОФОНД ООД ЕТ Д.-2.Д.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 12.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 545/2018г. по описа на РС-Елхово, поради направен от страна на ищеца – „РОСАГРОФОНД“ООД, с ЕИК 200729272, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.”Георги Гюлмезов“ № 7, представлявано от Управителя СТАЙКО ИВАНОВ СТАЙКОВ чрез пълномощника – юрисконсулт Росица Орманова, надлежен отказ при условията на чл.233, изр.1 хипотеза 1-ва от ГПК от предявените против ЕТ“ДЕЛЧЕВ-25-ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ“, с ЕИК 128029667, с посочен постоянен адрес ***, искове по чл.228 ал.1 вр.с чл.232 ал.2 пр.1 от ЗЗД, по чл.86, ал.1 от ЗЗД и акцесорно искане – за заплащане на законна лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на иск.молба до окончателното изплащане на сумите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС, в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 9.11.2018г.
6 Гражданско дело No 169/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД СОФИЯ Г.И.И. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.11.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.И.И., с ЕГН **********, с адрес ***, че същата като солидарен съдлъжник по Договор за потребителски кредит №102935 от 29.07.2015г. ДЪЛЖИ на „РАЙФАЙЗЕНБАНК /България/“ ЕАД, с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец“, бул.„Никола Вапцаров” 55, „Експо 2000“, представлявано от Ани Василева Ангелова - Изпълнителен директор и Михаил Танев Петков - прокурист, действащи чрез пълномощника – юрисконсулт П.П.Т.,***, при условията на солидарно заплащане наред с останалите длъжници – ***И. с ЕГН ********** като кредитополучател, Земеделския производител ***И. и***с ЕГН ********** като солидарни съдлъжници, на основание чл.422, вр. с чл. 415, ал.1, т.2 от ГПК, във вр.с чл.432 ал.1 вр. с чл.430, ал.1 и ал.2 от ТЗ, вр.с чл.79 ал.1 и чл. 86 от ЗЗД, сумата от общо 6 245.64 /шест хиляди двеста четиридесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки/ лева, включваща - главница в размер на 5 692.46 /пет хиляди шестстотин деветдесет и два лева и четиридесет и шест стотинки/ лева, от която 813.18 /осемстотин и тринадесет лева и осемнадесет стотинки/ лева - просрочени редовни главници за периода от 05.03.2017г. до 05.08.2017г. включително и 4 879.28 /четири хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и двадесет и осем стотинки/ лева - предсрочно изискуема главница, изискуема редовна лихва в размер на 322.02 /триста двадесет и два лева и две стотинки/ лева, начислена за периода от 06.02.2017г. до 22.08.2017г. включително, изискуема наказателна лихва в размер на 230.70 /двеста и тридесет лева и седемдесет стотинки/ лева, начислена за периода от 06.03.2017г. до 17.10.2017г. включително, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на заявлението в съда - 23.10.2017г. до окончателното й изплащане, за които суми е издадена Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 708/2017г. по описа на ЕРС. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявените от РАЙФАЙЗЕНБАНК /България/“ ЕАД с ЕИК 831558413 против Г.И.И. с ЕГН – ********** при условията на евентуалност искове с правно основание чл.432, вр. с чл.430, ал.1 и ал.2 от ТЗ, вр.с чл.79 ал.1 от ЗЗД и по чл. 86 от ЗЗД, поради уважаване на главните искове. ОСЪЖДА Г.И.И., с ЕГН **********,***, да заплати на „РАЙФАЙЗЕНБАНК /България/“ ЕАД, с ЕИК 831558413, солидарно наред с останалите длъжници – ***И. с ЕГН ********** като кредитополучател, Земеделския производител ***И. и***с ЕГН ********** като солидарни съдлъжници, направените в заповедното производство разноски в общ размер на 174.90 /сто седемдесет и четири лева и деветдесет стотинки/ лева. ОСЪЖДА Г.И.И., с ЕГН **********,***, да заплати на „РАЙФАЙЗЕНБАНК /България/“ ЕАД, с ЕИК 831558413, направените по настоящото дело разноски в общ размер на 324.91 /триста двадесет и четири лева и деветдесет и една стотинки/, от които 124.91 лева - заплатена държавна такса и 200.00 лева възнаграждение за юрисконсулт, а искането на ищеца за заплащане на разноски за юриск. възнаграждение над 200.00 до 450.00 лева – НЕ УВАЖАВА. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239 ал.4 от ГПК, е окончателно и не подлежи на обжалване. Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение, може да поиска от ОС-Ямбол в едномесечен срок от връчване на решението да го отмени, ако е била лишена от възможност да участва в делото при някоя от хипотезите по чл.240, ал.1 от ГПК. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
В законна сила на 12.11.2018г.
7 Гражданско дело No 817/2018, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.С.С. И.З.Т. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 2.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 817/2018г. по описа на Районен съд - Елхово. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Ямбол. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в едноседмичен срок от връчването му на ищеца чрез пълномощника му.
В законна сила на 14.11.2018г.
8 Гражданско дело No 177/2018, I състав Делба Ц.Д.Д. С.Д.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.11.2018г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Протокол от проведено на 09.05.2018 година съдено заседание по гр.д. № 177 от 2018 година по описа на РС – Елхово, както следва: на страници 1, 2, 3, 4 и 5 от съдебния протокол следва да се чете: „С.Д.Г., ЕГН **********“, вместо „С.Д.Г., ЕГН **********“. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 21.11.2018г.
9 ЧГД No 866/2018, II състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. И.И.Г.   Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 29.11.2018г.
О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на И.Д.Г. с ЕГН – **********,***, в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете И.И.Г., ЕГН – **********, с.а., извършването на разпореждане – продажба на притежаваните от детето идеални части от следните недвижими имоти, находящи се в землището на село ***, община ***, област Ямболска, възстановени по реда на ЗСПЗЗЗ на наследниците на Н. Г. М., починал на 03.11.1942 година, а именно: 1. НИВА в местността „Корията“, с площ от 33.991 дка, седма категория, съставляваща имот № 011014 по плана за земеразделяне на землището на с.***, при следните граници: имоти с №№ 011065, 000009, 011013, 000012, 011062, 011063 и 011064. 2. ЛОЗЕ в местността „Лозята“, с площ от 1.008 дка , девета категория, съставляваща имот № 045034 по плана за земеразделяне землището на с. ***, при граници: имоти с №№ 045050, 000270, 045035 и 000146. за продажна цена не по-малка от данъчната оценка на имотите, съответна на ид. части от имотите, притежавани от детето. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.11.2018г.