РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 246/2017, I състав МВР Н.Д.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 4.8.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 177 от 07.03.2017 година на Началник РУ - Елхово, с което на Н.Д. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева на основание чл. 45, ал.1 от Закона за закрила на детето, за нарушение по чл. 5б, ал.2 от Закона за закрила на детето, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.11.2017
Наказателно дело № 157/2017
В законна сила на 1.11.2017г.
2 НОХД No 290/2017, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Ж.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 16.10.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Ж.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, в момента в Затвора гр. Бургас, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 08.09.2016 г. до 08.10.2016 г. в с.Воден, общ.Елхово обл.Ямбол, при условията на продължавано престъпление, е отнел от владението на различни граждани без тяхно съгласие чужди движими вещи на обща стойност 98.70 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай и е извършена при условията на повторност, а отделните деяния са извършени, както следва: - на 08.09.2016 г., от къща, находяща се на ул. „***“, № 13 в с.Воден, обл.Ямболска, отнел чужди движими вещи - пари в банкноти на обща стойност 40.00 лева, от владението на собственика им М.Н.В., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай и е извършена при условията на повторност; - на неустановен по делото ден в средата на м.септември 2016 г., от къща, находяща се на ул. „Колхозна“, № 6 в с.Воден, обл.Ямболска, отнел чужди движими вещи - пари в монети на обща стойност 4.00 лв., от владението на собственика им И.Г.С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай и е извършена при условията на повторност и - на 08.10.2016 г., от къща, находяща се на ул. „Нико Пехливанов“, № 14 в с.Воден, обл.Ямболска, отнел чужди движими вещи - 1 бр. банкнота с номинал 50.00 лева и 1 бр. кутия съдържаща 20 бр. цигари „Кинг“ на стойност 4.70лв. общо двете вещи на стойност 54.70 лв., от владението на собственика им С.К.П., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай и е извършена при условията на повторност, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. с чл. 26, ал.2, вр. с ал. 1 от НК и чл. 58а, ал.1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим съгласно разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС. ОСЪЖДА подсъдимият Н.Ж.Г., със снета по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Елхово в размер на 44.00 лева /четиридесет и четири лева/, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими по сметка на РС-Елхово. Присъдата ПОДЛЕЖИ на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховския районен съд в 15-дневен срок от днес.
Н.Ж.Г.
Мотиви от 2.11.2017г.
В законна сила на 1.11.2017г.
3 НОХД No 507/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.В.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 1.11.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Сн. Стоянова, адвокат В. Джондрова от АК Ямбол - защитник на подсъдимият и подсъдимият М.В.И. при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият М.В.И., роден на *** *** с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан-реабилитиран, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.10.2017 година около 01.00 часа в с.Гранитово, обл. Ямбол, на ул. „Гранит“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка "Пежо 405 " с per. № ***ВВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.11 на хиляда установено по надлежния ред– с Протокол № 470/16.10.2017 година на НТЛ при ОД МВР-Ямбол, престъпление по чл.343б, ал.1 от НК За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият М.В.И. по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 200.00 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящето споразумение, в законна сила. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият се лишава от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 59, ал.4 от НПК се приспада времето, през което е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред – 14.10.2017 година. От престъплението, извършено от подсъдимият М.В.И. не са причинени имуществени вреди. Направени по делото разноски в размер на 45.64 лева се заплащат от подсъдимият по сметка на ОД на МВР Ямбол. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 507/2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.25 часа.
М.В.И.
В законна сила на 1.11.2017г.
4 АНД No 112/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.А.Т. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 17.10.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемата Г.А.Т., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***3, български гражданин, с начално образование, омъжена, безработна, осъждана-реабилитирана, ЕГН - **********, за ВИНОВНА в това, че в периода от месец май 2015г. до началото на месец октомври 2015 година в с.***, обл.Ямболска, в качеството на родител, оставила малолетните си деца - М.Г.Т. с ЕГН **********, А. Ж. Х. с ЕГН - ********** и И.Г. Т. с ЕГН - **********, намиращи се под родителските й грижи, без надзор и достатъчна грижа - оставяйки ги в тъмната част от денонощието сами, без парични средства, без храна, без подслон и без грижа и надзор продължително време през деня и с това създала опасност за тяхното физическо, душевно и морално развитие - престъпление по чл.182, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез ЕРС в 15-дневен срок от днес.
Г.А.Т.
Мотиви от 7.11.2017г.
В законна сила на 2.11.2017г.
5 НОХД No 509/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Н.Х. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 2.11.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП Ана Саракостова – от една страна и подсъдимия И.Н.Х. и неговият защитник адв.Чиликов от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият И.Н.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, пастир, неосъждан, ЕГН-********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 19.10.2017 година, около 22.56 часа, в село Лалково, община Елхово, област Ямбол, по улица „Стефан Караджа", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ситроен", модел „Ксара" с рег***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,24 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410+" с инв.№0135. престъпление по чл.343б, ал.1 от НК Деянието е извършено от подсъдимия И.Н.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия И.Н.Х. по чл.343б, ал.1 от НК, на това основание и чл.55, ал.1, т.1и ал.2 от НК му се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и глоба в полза на Държавата в размер на 100/сто/лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия И.Н.Х. наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия И.Н.Х. се лишава от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото направените разноски за пътни на свидетел в размер на 10 /десет/ лева се заплащат от подсъдимият. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 509/2017 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15.30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
И.Н.Х.
В законна сила на 2.11.2017г.
6 АНД No 308/2017, II състав КАТ С.А.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 7.9.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 17-0261-000208 от 17.05.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. К., с което на С.А.К. ***, са наложени наказания глоба в размер на 1000.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл.174, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от същият закон.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.11.2017
Наказателно дело № 163/2017
В законна сила на 10.11.2017г.
7 НОХД No 18/2017, I състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 26.10.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият А.А.И., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, с постоянен и настоящ адрес:***, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 25.02.2015 година до 18.30 часа на 04.12.2015 г. в гр. Елхово, обл.Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, отнел от владението на различни собственици без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи, както следва: - на 25.02.2015 година в гр. Елхово, обл.Ямбол от търговски обект-хранителен магазин, находящ се в гр. Елхово, на ул. „***" № 29, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот - взломяване на стъклото на прозорец и входната врата отнел 30 кутии цигари марка „Карелия" - синя, 10 кутии цигари марка „Ел и Ем“ - син, 10 кутии цигари марка „Ел и Ем“ - червен, 10 кутии цигари марка „Мелник“, 10 кутии цигари марка „Ева“ - лилава, 10 кутии цигари марка „Ева“ – жълта, 10 кутии цигари марка „Карелия слим“, 10 кутии цигари марка „Карелия“ – шарена, 10 кутии цигари марка „Виктори“ - бяло, 10 кутии цигари марка „Горна Джумая“ – 100 мм., 10 кутии цигари марка „Горна Джумая“ – 80 мм., 20 кутии цигари марка „Кинг“ - 100 мм., 10 кутии цигари марка „Мерилин“, 10 кутии цигари марка „Кинг“ - 80 мм., 20 кутии цигари марка „Кинг“ - 100 мм., 4 кутии цигари марка „Средец“, 5 кутии цигари марка „Малборо“, 6 броя сушеница марка „Велико Търново“ и 3 броя щафети салам марка „Чичовци“, всички вещи на обща стойност 805.30 лв. от владението на собственика им ЕТ „Жоана - Ж.К.“***, без неговото съгласие с намерението противозаконно да ги присвои; -в неустановен точен час в периода от 19.00 часа на 03.12.2015г. до 18.30 часа на 04.12.2015г. от избено помещение, находящо се във вх. „А“ на жилищен блок на ул. „***“ №8, гр.Елхово, обл.Ямбол, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - деформиране на метална халка на катинар на избеното помещение, отнел чужди движими вещи - 12 бр. стъклени бутилки с вместимост 1.5 литър пълни с домашна ракия на стойност 126.00 лева от владението на собственика им М.Г.В., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои; -в неустановен точен час в периода от 19.00 часа на 03.12.2015г. до 07.15 часа на 04.12.2015г., от избено помещение, находящо се във вх. „А“ на жилищен блок на ул. „***“ №8, гр.Елхово, обл.Ямбол, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - деформиране на метална халка за катинар на избеното помещение, отнел чужди движими вещи - 1 бр. тесла, 1 бр. брадвичка с дървен сап и 1 бр. лозарска ножица, на стойност 16.00 лева от владението на собственика им Я.К.М., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, всичко на обща стойност 947.30 лева, като деянието е извършено при условията на повторност и не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият А.А.И., с ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 79.13 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС– Елхово. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият А.А.И., с ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 135.24 лева в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР – Ямбол, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС– Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
А.А.И.
Мотиви от 24.11.2017г.
В законна сила на 11.11.2017г.
8 НЧХД No 260/2017, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Т.С.Д.,
Г.Ж.Ж.
Г.Ж.Г.,
Г.Ж.Ж.,
Т.С.Д.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 3.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА настоящето НЧХД № 260/2017 година по описа на РС-Елхово, поради направено оттегляне на насрещните тъжби - от тъжителя по първоначалната тъжба - Т.С.Д. против подсъдимия Г.Ж.Ж. и от тъжителя по насрещната тъжба - Г.Ж.Ж. против подсъдимия Т.С.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС-Ямбол чрез РС-Елхово в 15-дневен срок, считано от днес. Протоколът е написан в съдебно заседание, което приключи в 10.20 часа.
В законна сила на 21.11.2017г.
9 НОХД No 566/2017, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 30.11.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 339 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А С от една страна, обвиняемия Д.А. /C A / и неговият защитник адв. С.Ш. от друга страна, както следва: Обвиняемият Д.А. /C A /, роден на *** ***, Република Турция, с начално образование, женен, шофьор, неосъждан, турчин, турски гражданин, с адрес ***, Централна автогара, Махала Байрам паша, Доалт чаршъсъ №32, Република Турция, с паспорт № U***, издаден в Република Турция СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 13.11.2017 година, около 20.55 часа, в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, обл. Ямбол, превел през границата на страната от Република Турция в Република България на група от хора - шест лица чужденци, а именно: Ш К Ш /S K S /, роден на *** година в Република Ирак; К Ф Т /K F T /, роден на *** година в Република Ирак; А Ш Ш /A S S /, роден на *** година в Република Ирак; Х Ш Ш /H Sh S /, роден на *** година в Република Ирак; Х Ш Ш /Н S S /, роден на *** година в Република Ирак и А Ф Т /A F T /, роден на *** година в Република Ирак, без разрешение на надлежните органи на властта, като през границата са преведени три лица, ненавършили 16- годишна възраст, преведените през границата група от хора не са български граждани и за извършване на деянието е използвано моторно превозно средство - микробус марка "Мерцедес Спринтер" с per. №*** - престъпление по чл.280, ал.2, т.1, т.3 и т.4, във вр. с ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.280, ал.2, т.1, т.3 и т.4, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на Д.А. /C A / се налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Д.А. /C A /, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.55, ал.2 от НК на Д.А. /C A / се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.280, ал.2, т.1, т.3 и т.4 ал.1 от НК, наказание „ГЛОБА" в размер на 5 000.00 /пет хиляди лева/. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК разноските за преводач в размер на 475.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил - РД „Гранична полиция" гр. Елхово. Вещественото доказателство - моторно превозно средство микробус марка "Мерцедес Спринтер" с per. №*** с номер на двигател -*** и номер на рама -***, ведно с контактен ключ, намиращи се на съхранение в ГПУ - Елхово, да се върнат на собственика им М Ч , с турски регистрационен номер на лична карта 29960183974 или на упълномощено от него лице.
Д.А.
В законна сила на 30.11.2017г.