РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 83/2017, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Г.Д. ДУ-ЕМ-2016 ЕООД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.10.2017г.
ПРИЗНАВА за НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ на основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ уволнението на М.Г.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, извършено със Заповед № 01/ без дата/ и Заповед №01 от м.февруари 2017 година на Управителя на ответното дружество „***“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представлявано от А.А.С. в качеството й на Управител. ОСЪЖДА на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ във вр. чл. 225, ал. 1 от КТ ответника - „***“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван А.А.С. в качеството й на Управител, ДА ЗАПЛАТИ на ищцата М.Г.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, сумата от 306.66 /триста и шест лева и шестдесет и шест стотинки/ лева, представляваща обезщетение за оставането на ищцата без работа поради уволнението й със Заповед № 01/ без дата/ и Заповед №01 от м.февруари 2017 година на Управителя на ответното дружество „***“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представлявано от А.А.С., в качеството й на Управител, ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в тази му част. Искът с правно основание чл.344 ал.1 т.3 във вр. с чл. 225 ал.1 от КТ за разликата над 306.66 лева до претендирания размер на обезщетението от 2760.00 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл.224, ал.1 от КТ ответника - „***“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представлявано от А.А.С., в качеството й на Управител, ДА ЗАПЛАТИ на ищцата М.Г.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, сумата от 172.00 /сто седемдесет и два/ лева, представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск в размер на 8 дни. ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в тази му част. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответника „***“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С. ДА ЗАПЛАТИ на ищцата М.Г.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, сумата от 351.84 /триста петдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/ лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважената част от исковете. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК ищцата М.Г.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, ДА ЗАПЛАТИ на ответника „***“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С., в качеството й на Управител, сумата от 177.77 /сто седемдесет и седем лева и седемдесет и седем стотинки/ лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на отхвърлената част на иска по чл. 344, ал.1, т.3 от КТ във вр. с чл.225, ал.1 от КТ. ОСЪЖДА ответника „***“ЕООД, ЕИК 204126653 със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С. в качеството й на Управител, на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС - Елхово държавна такса по предявените искове в общ размер на сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева съобразно уважената част от исковете, както и разноски по делото, заплатени от бюджета на РС-Елхово в размер на 126.96 /сто двадесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки/ лева за възнаграждение на вещо лице и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно ОБЖАЛВАНЕ пред ЯОС чрез ЕРС в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 2.11.2017г.
2 Гражданско дело No 357/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Г.Д.,
А.Г.Д.
БОРОВЕЦ-КОС ЕООД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 6.11.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника - „БОРОВЕЦ – КОС“ЕООД, с ЕИК 201457790, със седалище и адрес на управление - гр.Ямбол, ул.»Йордан Йовков» №6, представлявано от К.И.Д. в качеството му на Управител, че на основание чл.124 ал.1 от ГПК вр.с чл.27 ал.1 т.4 вр.с чл.28 ал.1 от ЗАЗ вр.с чл.10 /2/ от Договора за аренда от 26.05.2015г., сключеният Договор за аренда от 26.05.2015г. между Е. А. Д.,***, починала на 15.08.2016г., заместена в арендното правоотношение по силата на чл.8 от Договора за аренда от правоприемниците си, явяващи се заедно с нея съсобственици на процесните имоти, ищците Д.Г. Д. ***, с ЕГН ********** и А. Г. Д. ***»Лев Толстой» №43-13-83, с ЕГН **********, и двамата действащи чрез пълномощниците си по делото - адв.М.А. и адв.А.Д.,***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, к.207, и ответното Дружество, е прекратен извънсъдебно, с отправено едностранно предизвестие, считано от 16.03.2017г., поради неизпълнение от страна на арендатора-ответник на договорното му задължение за престиране в срок до 30.09.2016г. на арендното плащане за стопанската 2015/2016г. и допусната забава за повече от три месеца. ОСЪЖДА ответника - „БОРОВЕЦ – КОС“ЕООД-гр.Ямбол, с ЕИК 201457790 със седалище и адрес на управление - гр.Ямбол, ул.»Йордан Йовков» №6 , представлявано от К.И.Д. в качеството му на Управител, да върне на основание чл.30 ал.1 от ЗАЗ вр.с чл.27 ал.1 т.4 вр.с чл.28 ал.1 от ЗАЗ на ищците – Д.Г.Д. ***, с ЕГН ********** и А.Г.Д. ***»Лев Толстой» №43-13-83, с ЕГН **********, и двамата действащи чрез пълномощниците си по делото - адв.М.А. и адв.А.Д.,***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, к.207, като съсобственици заедно с арендодателя Е. А. Д.,***, починала на 15.08.2016г. и заместили го по правоприемство по смисъла на чл.8 от Договора за аренда от 26.05.2015г., държането на земеделските имоти – предмет на Договора за аренда от 26.05.2015г., находящи се в землището на с.Жребино и с.Бояново, общ.Елхово, обл.Ямбол, с площ от общо 32.448 дка, а именно: 1. НИВА в местността „САРЪ ГЬОЛ" с площ от 10.726 дка, пета категория, съставляваща имот № 31176 по плана за земеразделяне на с. Жребино, общ.Елхово, при граници : имоти № 31177, № 31026, № 31023, № 31175, №804; 2. НИВА в местността „ БАЙРЯМА" с площ от 8.250 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 36050 по плана за земеразделяне на с. Жребино, община Елхово, при граници: имоти № 36049, № 6, № 830, № 36014, № 36019, № 36013, №36047, №36048; 3. НИВА в местността „ ЛОЗЯТА" с площ от 0.686 дка, пета категория, съставляваща имот № 13171 по плана за земеразделяне на с. Жребино , община Елхово, при граници: имоти № 13172, № 13201, 0 13170, № 1071; 4. НИВА в местността „ СУСАМ ТЪРЛА" с площ от 7.987 дка, трета категория, съставляваща имот № 34049 по плана за земеразделяне на с. Бояново, община Елхово, при граници: имоти №34024, № 34025, № 34015, № 34058, № 34057, № 34013; 5. НИВА в местността „ТАУШАН КУРИЯ" с площ от 4.799 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 44002 по плана за земеразделяне на с.Бояново, община Елхово, при граници: имоти № 44001, № 11, № 44003, № 44013, № 44012. ОСЪЖДА ответника - „БОРОВЕЦ – КОС“ЕООД, с ЕИК 201457790 със седалище и адрес на управление - гр.Ямбол, ул.»Йордан Йовков» №6, представлявано от К.И.Д. в качеството му на Управител, да заплати на ищците – Д.Г.Д. ***, с ЕГН ********** и А.Г.Д. ***»Лев Толстой» №43-13-83, с ЕГН **********, и двамата действащи чрез пълномощниците си по делото - адв.М.А. и адв.А.Д.,***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, к.207, като съсобственици заедно с арендодателя Е. А. Д.,***, починала на 15.08.2016г. и заместили го по правоприемство по смисъла на чл.8 от Договора за аренда от 26.05.2015г., на основание чл.8 ал.1 от ЗАЗ вр.с чл.2 /1/, /2/ и /3/ от Договора за аренда от 26.05.2015г. сумата от 1 297.92 /хиляда двеста деветдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки/ лева, представляваща неплатена рента за стопанската 2015/2016г., ведно със законна лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на иск.молба - 21.06.2017г. до окончателното изплащане на сумите, както и на основание чл.2 /2/ от Договора за аренда от 26.05.2015г. вр.с чл.86 ал.1 от ЗЗД сумата от 95.37 /деветдесет и пет лева и тридесет и седем стотинки/ лева, представляваща лихва за забава за периода от датата на падежа съгласно чл.2 /2/ от договора за аренда -01.10.2016г. до датата на депозиране на исковата молба – 21.06.2017г. ОСЪЖДА ответника - „БОРОВЕЦ – КОС“ЕООД-гр.Ямбол, с ЕИК 201457790 със седалище и адрес на управление - гр.Ямбол, ул.»Йордан Йовков» №6, представлявано от К.И.Д. в качеството му на Управител, да заплати на ищците – Д.Г.Д. ***, с ЕГН ********** и А.Г.Д. ***»Лев Толстой» №43-13-83, с ЕГН **********, и двамата действащи чрез пълномощниците си по делото - адв.М.А. и адв.А.Д.,***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, к.207, направените от последните разноски по настоящото гражданско производство в общ размер на 1 406.55 /хиляда четиристотин и шест лева и петдесет и пет стотинки/ лева. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна претенцията на ищците Д.Г.Д. ***, с ЕГН ********** и А.Г.Д. ***»Лев Толстой» №43-13-83, с ЕГН **********, и двамата действащи чрез пълномощниците си по делото - адв.М.А. и адв.А.Д.,***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, к.207 за присъждане на основание чл.78 ал.1 вр.с чл.80 от ГПК на направени разноски за разликата в размера над присъдените разноски от 1 406.55 лева до претендирания размер от 1 419.10 лева. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239 ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. В частта му, с която е отхвърлена частично претенцията за разноските, подлежи на преразглеждане в процедура по реда на чл.248 ал.1 от ГПК. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
В законна сила на 6.11.2017г.
3 Гражданско дело No 572/2017, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.С.С. Г.Д.С. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 1.11.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 125 ОДОБРЯВА така постигнатата между страните съдебна спогодба, съгласно която: Определеният с Решение № 119/20.11.2015 година по гр. д № 469/2015 година по описа на РС – Елхово режим на упражняване на родителските права по отношение на децата И. С. С., с ЕГН ********** и С. С. С., с ЕГН **********, се изменя, като упражняването на родителските права по отношение на родените преди брака две деца – непълнолетният И. С. С., с ЕГН ********** и малолетният С. С. С., с ЕГН **********, се предоставят на бащата С.С.С., с ЕГН: **********, с адрес: ***, местоживеенето на децата И. С. С., с ЕГН ********** и С. С. С., с ЕГН **********, се определя при бащата С.С.С., с ЕГН: **********, на постоянния му адрес: ***, а на майката Г.Д.С., ЕГН **********,***, се определя режим на лични контакти с децата И. С. С., с ЕГН ********** и С. С. С., с ЕГН **********, всяка седмица от месеца, от 09.00 часа на съботния ден до 17.00 часа на неделния ден, с право на преспиване при майката, както и един месец през лятната ваканция, несъвпадащ с платения годишен отпуск на бащата. В период на отсъствие на бащата С.С.С., с ЕГН: **********, поради трудова ангажираност, децата И. С. С., с ЕГН ********** и С. С. С., с ЕГН **********, ще бъдат оставяни под надзора на тяхната баба – Д.С.П., ЕГН ********** или на майката Г.Д.С., с ЕГН **********. Майката Г.Д.С., с ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка на непълнолетният си син И. С. С., с ЕГН ********** със съгласието на неговия баща и законен представител С.С.С., с ЕГН ********** в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/ месечно, считано от 01.11.2017 година до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на задължението за заплащане на издръжка, платима на 10-то число на текущия месец, за който се дължи. Майката Г.Д.С., с ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка на малолетният си син С. С. С., с ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител С.С.С., с ЕГН: **********, в размер на по 120.00 лв. /сто и двадесет лева/ месечно, считано от 01.11.2017 година до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на задължението за заплащане на издръжка, платима на 10-то число на текущия месец, за който се дължи. Направените разноски по делото остават за сметка на всяка една от страните, така както са направени. ОСЪЖДА Г.Д.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.78, ал.6 от ГПК по сметка на РС – Елхово, в полза на Бюджета на съдебната власт сумата от 86.40 лева /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ - държавна такса върху тригодишните платежи на присъдената издръжка на детето И. С. С., с ЕГН ********** както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Г.Д.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.78, ал.6 от ГПК по сметка на РС – Елхово, в полза на Бюджета на съдебната власт сумата от 86.40 лева /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ - държавна такса върху тригодишните платежи на присъдената издръжка на детето С. С. С., с ЕГН **********, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 572/2017 година по описа на РС – Елхово поради постигнатата спогодба между страните по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване и има значение на влязло в сила съдебно решение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се прекратява производството и в частта на присъдените държавни такси върху издръжката подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 8.11.2017г.
4 Гражданско дело No 608/2016, III състав Делба Т.И.Г.,
В.И.Т.,
Т.С.А.,
Н.С.А.
Р.С.Ш.,
И.С.С.,
Н.Ж.Н.,
П.С.Ш.,
И.С.Ш.,
Д.И.Я.,
В.И.К.,
Д.С.П.,
И.Ж.П.,
Р.Ж.П.,
В.Ц.А.,
Е.А.И.,
В.А.Г.,
М.С.А.,
Т.З.Т.,
С.З.А.,
С.М.Т.,
З.П.П.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 15.9.2017г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Т.И. ***, с ЕГН **********, В. ***, с ЕГН **********, Т.С. ***, с ЕГН **********, Н.С. ***, с ЕГН **********, Р.С. ***, с ЕГН **********, И.С. ***, с ЕГН **********, Н.Ж.Н. ***, с ЕГН **********, П.С.Ш. ***, с ЕГН **********,***, с ЕГН **********, Д.И. ***, с ЕГН **********, В.И.К. ***, Старозагорска обл., с ЕГН **********, Д.С.П. ***, с ЕГН **********,***, с ЕГН **********, Р.Ж. ***, с ЕГН **********, В. Ц. А. ***, с ЕГН **********, Е.А.И. ***, с ЕГН **********, В.А.Г. ***, с ЕГН ********** М.С.А. ***, с ЕГН **********, Т.З.Т. ***, с ЕГН **********, С.З.А. ***, с ЕГН **********, С.М.Т. ***, с ЕГН ********** и З.П. *** ЕГН **********, по отношение на следните съсобствени недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Оман, общ.Болярово, с ЕКАТТЕ 53504, а именно: 1. Друга селскостопанска територия, с площ от 5,010 дка, десета категория, в местността "ГОЛЯМАТА РЕКА", имот №004005 по плана за земеразделяне на с.Оман , при граници : имоти №004013 – др.селскостопанска територия – насл.на Тодор Николов Пенков, №000239 – дере на общ.Болярово, №004004- др.селскостопанска територия – насл.на Миньо Георгиев Дойчев; 2. Временно неизползваема нива, с площ от 11,896 дка, седма категория, в местността "ПОЛЯНАТА", имот №007044 по плана за земеразделяне на с. Оман , при граници : имоти №000245 - дере на общ.Болярово, №000145 – полски път на общ.Болярово, №007078 – нива на „Ромфарм компани“ООД; 3. Временно неизползваема нива с площ от 30,630 дка, девета категория, в местността "ЯНЕВО БЪРДО", имот №010033 по плана за земеразделяне на с. Оман , при граници : имоти №010034 – храсти на общ.Болярово-Кметството, №000159 – полски път на общ.Болярово, №010032 – пасище с храсти на общ.Болярово-Кметството, №010031 - вр.неизп.нива – насл.на Стоян и М. Пейкини и др., №000129 – полски път на общ.Болярово-Кметството, №010014-пасище с храсти на общ.Болярово-Кметството, №010035 – вр.неизп.нива – насл.на Тодор Николов Пенков; 4. Нива с площ от 18,204 дка, от които 13,289 дка-пета категория, а 4,914 дка-девета категория, в местността "КЪРТЪКОВИЦА", имот №012060 по плана за земеразделяне на с. Оман, при граници : имоти №000177 - полски път на общ.Болярово, №000266 – дере на общ.Болярово, №012059 – нива на насл.на Диньо Иванов Жечев и др.; 5. Нива с площ от 55,232 дка, четвърта категория, в местността "ГОРЕН ЮРТ", имот №016017 по плана за земеразделяне на с. Оман , при граници : имоти №000210 – път III клас на Държавата, №016016 – нива на „Ромфарм компани“ООД, №016021 – нива на насл.на Стою Михалев, №016022 – нива на насл.на Ради Ж. Еков, №000191 - полски път на общ.Болярово; 6. Нива с площ от 19,633 дка, пета категория, в местността "СЕЛСКА КОРИЯ", имот №018009 по плана за земеразделяне на с. Оман, при граници : имоти №000196 - полски път на общ.Болярово, №018010 – нива на Петър Минев Костадинов, №018008 – пасище, мера на общ.Болярово-Кметството, при следните квоти за съделителите: по 990/9720 ид.ч. за ищците - Т.И.Г. и В.И.Т. и за ответниците - Н.Ж.Н. и З.П.П.; по 801/9720 ид.ч. за ищците – Т.С.А. и Н.С.А.; по 495/9720 ид.ч. за ответниците – Р.С.Ш. и И.С.С.; по 315/9720 ид.ч. за ответниците - П.С.Ш. и И.С.Ш.; по 630/9720 ид.ч. за ответниците - Д.И.Я. и В.И.К.; по 330/9720 ид.ч. за ответниците - Д.С.П., И.Ж.П. и Р.Ж.П.; 24/9720 ид.ч. за ответницата В. Ц. А.; по 36/9720 ид.ч. за ответниците – Е.А.И. и В.А.Г.; по 32/9720 ид.ч. за ответниците - М.С.А., Т.З.Т. и С.З.А. и 96/9720 ид.ч. за ответницата С.М.Т.. ОСТАВЯ без разглеждане на този етап от настоящото делбено производство искането на ищците - Т.И. ***, с ЕГН **********, В. ***, с ЕГН **********, Т.С. ***, с ЕГН **********, Н.С. ***, с ЕГН **********, направено чрез пълномощника им – адв.С. *** за присъждане на разноски под формата на платен депозит за назначения особен представител на ответника И.С.Ш., в размер на 300.00 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 9.11.2017г.
5 ЧГД No 699/2017, II състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Н.А.Д.   Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 27.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 699 по описа на РС-Елхово за 2017 година. ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд – Пловдив молбата на Н.А.Д. ***, действащ като настойник на брат си Петър А.Д., с правно основание чл.165, ал.4 във вр. чл.130, ал.3 от СК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок, считано от съобщаването му на молителя, на който да се изпрати препис от определението.
В законна сила на 9.11.2017г.
6 Гражданско дело No 580/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД ЗП ХРИСТО ХРИСТОВ НИКОЛОВ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 16.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 580/2017 г. по описа на Районен съд – Елхово, образувано по искова молба „С.И.Г.“ ООД със седалище и адрес на управление - гр.Сливен, ул. ***, вписано е Търговския регистър воден при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявано от управителя му С.И.С., ЕГН **********, действащ чрез пълномощник юрисконсулт Е.Х., с която против ЗП Х.Х.Н., с ЕГН ********** ***, aп.27 при условията на обективно съединяване са предявени осъдителни иск по чл.228 ал.1 и чл.232 ал.2, пр.1 от ЗЗД за заплащане на сумата от 2178,35лв., представляваща наемна цена за стопанската 2015/2016г. по Споразумението към договор за наем на земеделски земи от 28.07.2016г., сключен между наемодателя „С.И.Г." ООД и наемателя ЗП Х.Х.Н. за отдаване под наем на 145,223 дка земеделски земи в землището на с. Малко Шарково, общ.Болярово, ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане на сумата, и иск по чл.86 от ЗЗД за заплащане на сумата 216,45лв., представляваща обезщетение за забава за периода от 29.08.2016г. до 20.08.2017г. по Споразумението към договор за наем на земеделски земи от 28.07.2016г., сключен между наемодателя „С.И.Г." ООД и наемателя ЗП Х.Х.Н. за отдаване под наем на 145,223 дка земеделски земи в землището на с. Малко Шарково, общ.Болярово, поради надлежно заявен ОТКАЗ от исковете, при условията и по реда на чл.233 ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Ямбол в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.11.2017г.
7 Гражданско дело No 557/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СТАВЕН АД П.П.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 25.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 557/2017г. по описа на РС-Елхово, поради направен от страна на ищеца – „СТАВЕН”АД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.***, представлявано от Изпълнителния директор С.И.С. чрез пълномощника – юрисконсулт Е.Х., надлежен отказ при условията на чл.233, изр.1 хипотеза 1-ва от ГПК от предявените против П.П.П., с ЕГН ********** ***, искове по чл.228 ал.1 и чл.232 ал.2 пр.1 от ЗЗД, по чл.86 ал.1 от ЗЗД и акцесорно искане – за заплащане на законна лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на иск.молба до окончателното изплащане на сумите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 17.11.2017г.
8 Гражданско дело No 582/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.В.С.,
Т.Г.С.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 17.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 21.06.2003 година в град Елхово, обл.Ямбол, с Акт № 0015/21.06.2003г. на Община Елхово, обл.Ямбол, граждански брак между Т.Г.С., с ЕГН **********, с адрес *** и П.В.С., с ЕГН **********, с адрес ***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото по време на брака, малолетно дете – В.П.С., с ЕГН **********, да се предоставят на бащата П.В.С., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето е определено на адреса на този родител, а именно: – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.”Пирот” №22, а майката Т.Г.С., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето В., всяка втора и четвърта седмица от месеца от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя, с право на преспиване на детето в дома на майката и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на бащата. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото по време на брака, малолетно дете – Б. П. С., с ЕГН **********, да се предоставят на майката Т.Г.С., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето е определено на адреса на този родител, а именно: – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.”Александър Стамболийски” 92, вх.Б, ап.27, а бащата П.В.С., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето Биляна, всяка първа и трета седмица от месеца от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя, с право на преспиване на детето в дома на бащата и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата П.В.С., с ЕГН **********, да заплаща в полза на малолетното дете - Б. П. С., с ЕГН **********, чрез законния му представител и майка – Т.Г.С., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева, платима от 20-то до 30-то число на текущия месец, считано от 17.11.2017г. - датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката Т.Г.С., с ЕГН **********, да заплаща в полза на малолетното дете - В.П.С., с ЕГН **********, чрез законния му представител и баща – П.В.С., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева, платима от 20-то до 30-то число на текущия месец, считано от 17.11.2017г. - датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Т.Г.С., с ЕГН **********, да носи предбрачното си фамилно име – Г.. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели след прекратяване на брака семейното жилище, находящо се в град Елхово, обл. Ямбол, улица "Пирот" №22, собственост на родителите на съпруга, да се предостави за ползване на съпруга П.В.С., с ЕГН **********. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. СЪПРУЗИТЕ нямат участия в търговски дружества, не притежават дялове от такива, както и не притежават влогове в търговски банки и други финансови институции. ОСЪЖДА Т. Г. С., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 86.40 /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева върху размера на дължимата издръжка за детето В. и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА П.В.С., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в размер на на 86.40 /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева върху размера на дължимата издръжка за детето Биляна и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.11.2017г.
9 Гражданско дело No 84/2017, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.А.К. ДУ-ЕМ-2016 ЕООД Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 8.8.2017г.
ПРИЗНАВА за НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ уволнението на В.А.К., ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, извършено със заповед № 02/ без дата/ и заповед №02 от м.февруари 2017 година на управителя на ответното дружество „ДУ-ЕМ-2016“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С.. ОСЪЖДА на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ във вр. чл. 225, ал. 1 от КТ „ДУ-ЕМ-2016“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от управител 0А.А.С., ДА ЗАПЛАТИ на ищцата В.А.К., ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, сумата от 306.66 лв., представляваща обезщетение за оставането на ищцата без работа поради уволнението й със заповед № 02/ без дата/ и заповед №02 от м.февруари 2017 година, на управителя на ответното дружество „ДУ-ЕМ-2016“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С., като искът за разликата над 306.66 лв.до 2760.00 лв.ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл. 224, ал. 1 КТ „ДУ-ЕМ-2016“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С. ДА ЗАПЛАТИ на В.А.К., ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, сумата 175.23 лв., представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск в размер на 8 дни. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК „ДУ-ЕМ-2016“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С. ДА ЗАПЛАТИ на В.А.К., ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, сумата 351.84 лв., представляващи направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважените части от исковете. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК В.А.К., ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, ДА ЗАПЛАТИ на „ДУ-ЕМ-2016“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С. сумата от 177.77лв., представляваща направените по делото разноски, съразмерно на отхвърлената част на иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ във вр. чл. 225, ал. 1 от КТ. ОСЪЖДА ДУ-ЕМ-2016“ЕООД, ЕИК 204126653 със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С. на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС - Елхово сумата от 276.96 лв. - разноски по делото, от които 150.00 лв. за държани такси и 126.96 лв. за възнаграждение на вещо лице. Решението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Да се връчат на страните преписи от същото. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2017
Гражданско дело № 321/2017
В законна сила на 21.11.2017г.
10 Гражданско дело No 507/2013, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Т.И.И.,
Х.И.С.,
С.Х.Б.,
Д.П.Б.,
К.Г.Б.,
Г.С.И.,
Е.С.З.,
С.П.З.,
Б.П.З.,
Д.И.И.,
К.И.И.
Т.С.Г.,
А.С.Г.,
Г.С.Г.,
Д.С.С.,
В.В.Я.,
В.Х.Я.,
К.Х.М.,
С.С.С.,
Х.С.С.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 3.11.2017г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 68 от 28.07.2017 година, постановено по гр.д. № 507/2013 година по описа на РС– Елхово, както следва: на страница 18 от решението, следва да се чете: „Х.С.С., ЕГН **********“, вместо „Х.С.С., ЕГН **********“ ПРЕПИС от решението да се връчи на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните
В законна сила на 25.11.2017г.
11 ЧГД No 715/2017, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД   Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 10.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. дело № 715 по описа за 2017 г. на РС – Елхово и ИЗПРАЩА делото за разглеждане на надлежният според правилата на подсъдността, местно компетентен РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от молителката с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила на 28.11.2017г.
12 Гражданско дело No 495/2015, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Г.Г.Г. М.И.С.,
А.И.Б.,
Н.Д.Д.,
Г.Л.Ф.,
М.Ж.К.,
П.Г.И.,
Ж.Д.К.,
Г.Д.К.,
Д.Д.И.,
С.Я.И.,
Я.Т.Д.,
Г.Т.И.,
С.Т.Т.,
Т.Ц.Ж.,
Х.М.М.,
Ц.М.М.,
П.Ц.М.,
К.И.Д.,
Г.И.П.,
Т.Н.К.,
И.П.К.,
Д.П.М.,
Н.П.К.,
Д.С.П.,
Я.С.С.,
Н.Д.Я.,
К.П.Д.,
И.П.Ш.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 14.8.2017г.
Р Е Ш И : РАЗПРЕДЕЛЯ съсобствените на страните, възстановени по реда на ЗСПЗЗ на наследниците на Д. М. К., б.ж. на с.***, починал на 26.04.1965година, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село ***, общ. ***, обл. Ямболска, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ПОСТАВЯ В ДЯЛ ПЪРВИ ОБЩ /а съгласно заключеието на вещото лице дялове І и ІІ/ - на съделителите М.И.С. с ЕГН – **********,*** и А.И.Б. с ЕГН – **********,***, при равни права – по ? идеална част за всяка от тях, следните имоти: 1. НИВА с площ от 3.902 дка /три декара и деветстотин и два кв.м./, находяща се в землището на село ***, общ. ***, в местността „НЕДЕЛЧОВЕЦ“, осма категория и начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 0**035 /нула, двадесет и две хиляди и тридесет и пет/ по плана за земе***яне при граници: имот № 0**034 – нива на дял І, имот № 0**010 – нива на насл.на Г. Х. М. и др., имот № 027027 – полски път на Община *** и имот № 0**033 – нива на дял ІІІ, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е не***на част от решението на съда. За имота има сключен договор за аренда. В имота има право на преминаване за имот с № 0**034; 2. НИВА с площ от 3.902 дка /три декара и деветстотин и два кв.м./, находяща се в землището на село ***, общ. ***, в местността „НЕДЕЛЧОВЕЦ“, осма категория и начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 0**034 /нула, двадесет и две хиляди и тридесет и четири/ по плана за земе***яне при граници: имот № 0**033 – нива на дял ІІІ, имот № 0**018 – нива на насл.на А. И.Ж., имот № 0**008 - нива на К. М. Н. и др., имот № 0**010 – нива на насл.на Г. Х. М. и др. и имот № 0**035 – нива на дял І, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е не***на част от решението на съда. За имота има ограничение при ползването му - основания: Главна водопроводна пътна мрежа. Над водопровода и на 3 метра от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и на трайни насаждения; За имота има сключен договор за аренда. За имота има право през преминаване за имот с № 0**035; 3. ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, находяща се в землището на село ***, общ. ***, в местността „СЕЛСКА КОРИЯ”, десета категория и начин на трайно ползване – изоставена нива, представляваща ИМОТ № 051139 /нула, петдесет и една хиляди сто тридесет и девет/ по плана за земе***яне при граници: имот № 051138 - изоставена нива на дял VІІІ, имот № 051141 - изоставена нива на дял ІХ, имот № 051095 - изоставена нива на насл. на Г.Д. Русков и имот № 051096 - изоставена нива на насл. на А. П. Ч., като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е не***на част от решението на съда. За имота има право на преминаване през имот № 051141. Стойността на този общ дял е 4352.00 лева /четири хиляди триста петдесет и два лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ВТОРИ ОБЩ /а съгласно заключеието на вещото лице дялове ІІІ и ХІV/ – на съделителите Н.Д.Д. с ЕГН – **********,*** и Г.Л.Ф. с ЕГН – **********,***, с права както следва – 2/3 ид.части за Д. и 1/3 ид.част за Ф., следните имоти: 1. НИВА с площ от 3.450 дка /три декара и четиристотин и петдесет кв.м./, находяща се в землището на село ***, общ. ***, в местността „НЕДЕЛЧОВЕЦ“, осма категория и начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 0**032 /нула, двадесет и две хиляди и тридесет и две/ по плана за земе***яне при граници: имот № 0**033 – нива на дял ІІІ, имот № 0**027 – полски път на Община ***, имот № 0**006 - пасище мера общинска собственост, имот № 0**007 - нива на „***“ АД и имот № 0**018 – нива на насл.на А. И.Ж., като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е не***на част от решението на съда. За имота има ограничение при ползването му - основания: Главна водопроводна пътна мрежа. Над водопровода и на 3 метра от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и на трайни насаждения; За имота има сключен договор за аренда. 2. ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, находяща се в землището на село ***, общ. ***, в местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, десета категория и начин на трайно ползване – изоставена нива, представляваща ИМОТ № 047206 /нула, четиридесет и седем хиляди двеста и шест/ по плана за земе***яне при граници: имот № 047862 - изоставена нива на „***“ ООД, имот № 000235 - полски път на община ***, имот № 047054 - пасище мера, общинска собственост и имот № 047207 - изоставена нива на дял ХV, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е не***на част от решението на съда. Стойността на този дял е 2175.00 лева /две хиляди сто седемдесет и пет лева/, от които 1450.00 лева - за Н.Д. и 725.00 лева за Г. Ф.. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ТРЕТИ ОБЩ /а съгласно заключеието на вещото лице дялове V,VІ и VІІ/ – на съделителите Ж.Д.К. с ЕГН - **********,***, Г.Д.К. с ЕГН – **********,*** и Д.Д.И. с ЕГН – **********,***, с равни права – по 1/3 ид.част за всеки от тях, следния имот: НИВА с площ от 4.6465 дка /четири декара и шестстотин четиридесет и шест кв.м./, находяща се в землището на село ***, общ. ***, в местността „НЕДЕЛЧОВЕЦ“, осма категория и начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 0**033 /нула, двадесет и две хиляди и тридесет и три/ по плана за земе***яне при граници: имот № 0**032 – нива на дял ІІ, имот № 0**018 - нива на насл.на А. И.Ж., имот № 0**034 - нива на дял І, имот № 0**035 – нива на дял І и имот № 0**027 – полски път на Община ***, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е не***на част от решението на съда. За имота има ограничение при ползването му - основания: Главна водопроводна пътна мрежа. Над водопровода и на 3 метра от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и на трайни насаждения; Стойността на този дял е 2175.00 лева /две хиляди сто седемдесет и пет лева/ след уравнението на дяловете. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ ОБЩ /а съгласно заключеието на вещото лице дялове VІІІ и ІХ/ - на съделителите М.Ж.К. с ЕГН – **********,*** и П.Г.И. с ЕГН – **********,***, с равни права – по ? ид.част за всеки от тях, следния имот: НИВА с площ от 3.108 дка /три декара и сто и осем кв.м./, находяща се в землището на село ***, общ. ***, в местността „БРЯСТОВ ДОЛ”, десета категория, начин на трайно ползване - нива, представляваща ИМОТ № 023108 /нула, двадесет и три хиляди сто и осем/ по плана за земе***яне при граници: имот № 023109 - нива на дял V, имот № 023009 - нива на насл. на П. А. М., имот № 023082 – нива на „***“ АД и имот № 023077 - полски път на Община ***, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е не***на част от решението на съда. Стойността на този дял е 2176.00 лева /две хиляди
В законна сила на 29.11.2017г.
13 Гражданско дело No 358/2017, I състав Делба П.Г.К. Х.К.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 13.11.2017г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между П.Г.К. с ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, адв. Ив. Ч. и Х.К.К. с ЕГН **********,***, по отношение на следните недвижими имоти: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.69.660 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Елхово, местност „ТЕКЕ БУНАР", с площ от 13378 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 9, който имот е с номер по предходен план: 069660, при съседи 27382.69.655, 27382.69.665, 27382.69.670, 27382.69.291, 27382.69.645; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.500.2052, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Елхово, ул. „***“ №6, с площ от 1537 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, който имот е с номер по предходен план: 2052, квартал: 88, парцел: VIII, при съседи: 27382.500.7095, 27382.500.7060, 27382.500.3049, 27382.500.2051, ведно с построените в имота сгради: - СГРАДА с идентификатор №27382.500.2052.1, със застроена площ: 56 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; - СГРАДА с идентификатор №27382.500.2052.3, със застроена площ: 37 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване; - СГРАДА с идентификатор №27382.500.2052.5, застроена площ: 36 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване, при квоти по ? /една втора/ идеална част за всеки от тях. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото. След влизане в сила на решението, делото да се докладва за предприемане на последващи процесуални действия във връзка с подготовката и провеждането на втората фаза на делбата.
В законна сила на 30.11.2017г.