РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2016г. до 30.11.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 605/2016, I състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.Е. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 1.11.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Ана Саракостова от една страна и подсъдимият Т.Е. и неговият защитник - адв. Р.Р. *** от друга страна, както следва: Подсъдимият Т.Е., роден на *** ***, Република Турция, гражданин на Република Турция, със средно образование, женен, шофьор на ТИР в „АК АРСЛАН" град Истанбул, неосъждан, с адрес за призоваване в Република България - с.Стража, община Търговище, област Търговище, ул."***" №21, с ЛНЧ: ********** се признава за ВИНОВЕН, в това, че на 28.10.2016 година, около 23.15 часа по път 1-7, км. 293, община Елхово, област Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Мерцедес", модел „С 220" с рег.***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,54 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „АЛКОТЕСТ Дрегер 7410+" с инв.№0135., престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Т.Е. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимият Т.Е. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият Т.Е. по чл. 343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение. На основание чл. 55, ал.2 от НК на подсъдимия се налага наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева. На основание чл. 343г, вр. чл.37, т.7 от НК на Т.Е. се определя наказание - ТРИ МЕСЕЦА лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като на основание чл. 59, ал.4 от НК се приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 28.10.2016 година. Веществени доказателства - няма. Разноските по делото за преводач в хода на ДП и в хода на съдебното производство на основание чл. 189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – РУ на МВР – Елхово и РС – Елхово. Преводачът Ап. А. – не желая да ми се присъжда възнаграждение за извършения превод. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 605/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Т.Е. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. Р. – С оглед изявлението на моя подзащитен, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимият от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.10 часа.
Т.Е.
В законна сила от 1.11.2016г.
2 АНД No 44/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Х.С.Н. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 26.7.2016г.
НП-измененоР Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000332 от 04.01.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ямбол С. Н. И., с коeто на ЗП Х.С.Н. ***, е наложена на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда глоба в размер на 1600.00 лева за нарушение на чл. 63, ал.2 от КТ, извършено на 05.11.2016 година, като НАМАЛЯВА размера на ГЛОБАТА от 1600.00 лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.11.2016
Наказателно дело № 140/2016
В законна сила от 2.11.2016г.
3 НОХД No 397/2016, IV състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Л.Й.В. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 3.11.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 453 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- С С от една страна и подсъдимия Л.Й.В. и неговият защитник адв. Й. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Й.В.Л., роден на ***година в Република Украйна, живущ в Република Украйна, с.Каменка, Глибоцки район, Черновецка област, ул.„Буковинска“ №4, притежаващ паспорт № ЕХ721285/06.11.2013 година, украинец, гражданин на Република Украйна, женен, неосъждан, безработен СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 25.12.2013 г на ГКПП – Лесово, област Ямбол без съгласието на притежателите на изключителните права /„НUGO BOSS Trade Management Gmb H and Co“., Dama SPA“, “Tommy Hilfiger Licensing LLC“, “Levi Strauss and Co“, „PAUL and SHARK yachting“/ използвал в търговската си дейност (внос на стоки по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. З, вр. с ал.1 от ЗМГО) марки, обект на тези изключителни права - 505 броя блузи с дълъг ръкав от марката „НUGO BOSS“; 145 броя блузи с дълъг ръкав от марката „PAUL and SHARK“; 520 блузи с дълъг ръкав от марката „TOMMY HILFEGER“ и 90 бр. памучни панталони от марката „LEVIS“, без правно основание - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство За извършеното престъпление по чл.172б, ал.1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия Й.В.Л. се налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което е одобрено споразумението за решаване на настоящото наказателно производство, в законна сила и ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Й.В.Л. заплаща направените по делото разноски в общ размер 160.00 лв. от които 150.00лв. - направени разноски за възнаграждения на вещо лице в досъдебното производство, в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОДМВР-Ямбол, и 10.00 лв. в приход на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово. Направените по делото разноски за преводач в общ размер 171.00 лв. остават на основание чл.189, ал.2 от НПК за сметка на органа който ги е направил - 141.00лв. за сметка на ОСлО при ОП –Ямбол и 30.00 лв. за сметка на РС – Елхово. Веществени доказателства – 505 броя блузи с дълъг ръкав от марката „НUGO BOSS“; 145 броя блузи с дълъг ръкав от марката „PAUL and SHARK“; 520 блузи с дълъг ръкав от марката „TOMMY HILFEGER“ и 90 бр. памучни панталони от марката „LEVIS“ на съхранение в Митница Бургас, съгласно приемно - предавателен протокол №107/22.01.2014 година на основание чл.172б, ал.3 във вр. ал.1 от НК се ОТНЕМАТ в полза на държавата, като след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението да бъдат УНИЩОЖЕНИ. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач на основание чл.25, ал.1 във вр. чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Т. Н К. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 30.00 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български на руски език и обратно и пътни разноски в размер на 10.00 лв. от гр. Ямбол до гр. Елхово и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК присъдените разноски за преводач следва да останат за сметка на органа който ги е направил - РС – Елхово. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в дн.с.з. разноски за преводач в размер на 40.00 лв. остават за сметка на органа който ги е направил РС – Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 397 /2016 г. по описа на ЕРС. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определението в частта касаещо произнасянето на съда по отношение на направените в дн.с.з. разноски за преводач подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест в 7-дневен срок от днес пред ЯОС чрез ЕРС.
Л.Й.В.
В законна сила от 3.11.2016г.
4 АНД No 361/2016, I състав ДИТ ТД ИЛ И ЕЛ-2014 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 7.10.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №28 – 0000419 от 10.06.2016 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Ямбол,с което на „ИЛ и ЕЛ – 2014“ ЕООД, ЕИК 203282514, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „***“ № 40, представлявано от от Е. Тафик С. с ЕГН ********** в качеството му на управител, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 416, ал. 5 от КТ и във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ, е наложено административно наказание „Имуществена санкция в размер на 1600 лв.“ като НАМАЛЯВА размера на наказанието на „Имуществена санкция в размер на 1500 лева“. Потвърждава Наказателно постановление №28 – 0000419 от 10.06.2016 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Ямбол в останалата част, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-изменено
В законна сила от 4.11.2016г.
5 НОХД No 608/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Щ.В.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 9.11.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 458 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- А С от една страна и подсъдимия Щ.В.И. и неговият защитник адв. Д И Д от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Щ.В.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, пазач в СД „Ф" с.Лесово, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 24.10.2016 година, около 21.00 часа с.Лесово, област Ямбол, по улица „Цар Асен", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Форд", модел „Фиеста" с рег.№У *** АВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,66 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „АЛКОТЕСТ Дрегер 7410+" с инв.№0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на Щ.В.И. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия се налага и кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК наказание ГЛОБА в размер на 100.00 лв. На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК на Щ.В.И. се определя наказание – ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето през което подсъдимия е бил лишен от това право по административен ред, считано от 24.10.2016 година. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 608/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Щ.В.И.
В законна сила от 9.11.2016г.
6 НОХД No 614/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.А.П. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 11.11.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 459 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Т К от една страна и подсъдимия П.А.П. и неговият защитник адв. И.Ч. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ П.А.П., роден на *** ***, българин, български гражданин, с полувисше образование, неженен, трудово ангажиран - пазач в „Зомаш" ЕООД, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 26.10.2016 г. около 07:15 часа в гр.Елхово, обл.Ямбол, на кръстовището на ул.„Александър Стамболийски” и ул.„Търговска”, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Опел", модел „Корса" с ДК № У 9207 AH, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 3,78 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 + с инв. № ARSM 0135 - престъпление по чл. 3436, ал.1 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия П.А.П. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият П.А.П. на основание чл. 343б, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение. На основание чл. 343г във вр. чл.343б, ал.1 и вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият П.А.П. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА На основание чл.343б, ал.1 във вр. чл.55, ал.3 от НК на подсъдимият П.А.П. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода по-леко наказание ГЛОБА. В хода на досъдебното производство няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 614/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване
П.А.П.
В законна сила от 11.11.2016г.
7 НОХД No 446/2016, III състав Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.А.Т. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 14.11.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 460 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и подсъдимия И.А.Т. и неговият защитник адв.А. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият И.А.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***3, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 06.05.2016 година на стадион в село ***, област Ямбол извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - отправил псувни с думи: „Да ти еба майката, полицай мръсен“, „Мамичката ти да еба“ към Х.К. - младши полицейски инспектор при РУ-Елхово и плюл по същия, като деянието е съпроводено със съпротива на орган на власт, изпълняващ задълженията си по опазване на обществения ред - младши полицейски инспектор при РУ-Елхово Х.К. – престъпление по чл.325, ал.2, вр.ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия И.А.Т. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия И.А.Т. по чл.325, ал.2, вр.ал.1 от НК, на това основание и чл.55, ал.1, т.2, б.”Б“, вр. чл.42а, ал.2 във вр. ал.1, т.1, т.2 и т.6 от НК му се определя наказание - ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***3, за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - 2 пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 часа за ЕДНА ГОДИНА. От престъплението, извършено от подсъдимия И.А.Т. няма причинени имуществени вреди и няма направени разноски. Веществени доказателства – няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 446/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване. Като взе предвид вида и размера на наложеното на подсъдимия наказание, като се съобрази с това, че по делото е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство и съдебният акт, с който същото се одобрява не подлежи на обжалване и влиза в сила от днес, съдът намира, че взетата спрямо подсъдимия в хода на ДП мярка за неотклонение “Подписка” следва да бъде отменена, поради което и на основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо подсъдимия И.А.Т. в хода на ДП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му за отменянето на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране пред ЯОС, с частна жалба и частен протест в седмодневен срок от днес.
И.А.Т.
В законна сила от 14.11.2016г.
8 АНД No 440/2016, III състав КАТ А.А.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.10.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №16-0261-000293 от 24.06.2016 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, упълномощен с МЗ № 8121з-748/24.06.2015г., Койчо Георгиев Койчев, с което на А. А. Г. с ЕГН **********, с адрес ***, му е наложено на основание чл.179 ал.2 от ЗДвП административно наказание – глоба в размер на 200 лева за извършено административно нарушение по чл.47 от ЗДвП.
В законна сила от 17.11.2016г.
9 НЧХД No 380/2016, IV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Х.Д.Х. П.Г.Я. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 2.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между Х.Д.Х., с ЕГН**********,***, действащ чрез пълномощника му адвокат Г.Д.Д. и П.Г.Я. с ЕГН ********** спогодба както следва: Подсъдимия П.Г.Я., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, женен, ЕГН ********** се признава за виновен и желае да се извини на Х.Д.Х., с ЕГН********** *** лично в съдебната зала и пред населението на с.Мамарчево, обл.Ямбол на общо събрание на населението, проведено в читалището на селото, насрочено в срок до 02.12.2016 година от Кметството на селото. П.Г.Я., ЕГН ********** се задължава да заплати на Х.Д.Х., с ЕГН**********,*** и направени разноски по делото в размер на 614.50 лв., от които 600.00 лв. адвокатско възнаграждение и 14.50 лв. - държавни такси и разноски, в срок до 09.11.2016 година, включително, като в случай на забава, П.Г.Я., дължи и законна лихва върху същата, счита от 09.11.2016 година до окончателното й изплащане. Х.Д.Х., с ЕГН**********,***, в случай на забава има право да се снабди с изпълнителен лист за сумата от 614.50 лв., ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на падежа до окончателното и изплащане. Предвид на това, че между страните бе постигната спогодба и частният тъжител оттегли тъжбата си и гражданския иск по делото съдът намира, че са налице основанията на чл.289, ал.1, вр. чл.24, ал.4, т.4 от НПК за прекратяване на наказателното производство, поради което О П Р Е Д Е Л И : № 452 ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 380/2016 година по описа на Районен съд – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се прекратява производството по делото подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес, пред ЯОС чрез ЕРС.
В законна сила от 18.11.2016г.
10 НОХД No 503/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Й.Т.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 18.11.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимия Й.Т.Г. и неговият защитник адв.М. от друга страна, както следва: Подсъдимият Й.Т.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, работещ като пастир, осъждан, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 23.08.2016 г. около 21:50 часа, на територията на община Болярово, обл.Ямбол, на пътя от с.Малко Шарково, обл.Ямбол, в посока към кръстовището от с.Малко Шарково, обл.Ямбол за гр.Болярово и пътя от с.Мамарчево за гр.Елхово, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Опел", модел „Вектра" с ДК № У 0296 AH, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,33 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 + с инв. № ARSM 0135 - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Й.Т.Г. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Й.Т.Г. по чл.343б, ал.1 от НК, на това основание и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно ефективно на основание чл.61, т.2, във вр.чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „СТРОГ” режим в Затворническо заведение – затвор и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. От престъплението, извършено от подсъдимия Й.Т.Г. няма причинени имуществени вреди. Направените във фазата на съдебното производство разноски в размер на 140.09 лева се заплащат от подсъдимия в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства – няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 503/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Й.Т.Г.
В законна сила от 18.11.2016г.
11 НОХД No 395/2016, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Ж.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 3.11.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Ж.Г., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.12.2015 година от частен имот – къща, находяща се в с.Воден, общ.Болярово, обл.Ямбол, ул.“***“№2А, отнел чужди движими вещи - пари в банкноти с различен номинал на обща стойност 230.00лв. от владението на собственика им А.Г.М., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1 от НК, поради което на основание чл.194, ал.1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 във вр.чл.61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в затворническо заведение – ЗАТВОР ИЛИ ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП. ОСЪЖДА подсъдимия Н.Ж.Г., с посочени данни за самоличност, на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ сумата от 22.00 лв., представляваща направени по делото разноски за явяване на свидетел, платими в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС - Елхово, както и 5.00 лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Н.Ж.Г.
Мотиви от 28.11.2016г.
В законна сила от 19.11.2016г.
12 АНД No 696/2015, I състав Агенция "Митници" ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛАЗАР КЪМПАНИ ЕС АР ЕЛ МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 28.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 615/2015 г. от 23.10.2015 г., издадено от Началник Митница Бургас, с което на "Интернешънъл Лазар Къмпани" Ес. Ар. Ел. (International Lazar Company SRL), дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република Румъния под №RO6443910, със седалище и адрес на управление 19 Серелор, Басцов, Аргес, Румъния (19 Serelor, Bascov, Arges, Romania), на основание чл.234а, ал.1 от Закона за митниците за извършено административно нарушение по чл.234а, ал.1 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 244 618.20 /двеста четиридесет и четири хиляди шестстотин и осемнадесет лева и двадесет стотинки/ лева, представляваща 100% от митническата стойност на стоката, предмет на нарушението, и на основание чл.234а, ал.3 от ЗМ, във връзка с чл.233, ал.6 от ЗМ е постановено "Интернешънъл Лазар Къмпани" Ес. Ар. Ел. (International Lazar Company SRL) да заплати равностойността на стоките, предмет на нарушението в размер на 244 618.20 /двеста четиридесет и четири хиляди шестстотин и осемнадесет лева и двадесет стотинки/ лева, представляваща тяхната митническата стойност, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.11.2016
Наказателно дело № 141/2016
В законна сила от 22.11.2016г.
13 НОХД No 333/2016, II състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Я.М.Я. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 22.11.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 471 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Сн.Стоянова от една страна и подсъдимият Я.М.Я. и неговият защитник адв.Д. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Я.М.Я., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, живущ на същия адрес, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН - ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на неустановена дата през 2014 година, в с.***, община Елхово, обл.Ямбол, в частен имот, находящ се на улица „***“ №19, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа посредством присъединяване на два кабела на входящата конзола на къщата в имота преди електромера, като единият захранва постройка в двора, а другият захранва разклонител в коридора на къщата, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Я.М.Я. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия Я.М.Я. няма данни да са претърпени имуществени щети и по делото няма иззети веществени доказателства. За извършеното от подсъдимият Я.М.Я. престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“ от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и 3.БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимият НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание глоба. По делото няма направени разноски. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 333/2016 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Я.М.Я.
В законна сила от 22.11.2016г.
14 АНД No 224/2016, IV състав КАТ С.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 29.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0261-000123 от 07.04.2016 година на Началник РУ- Елхово при ОД МВР – Ямбол, с което на С.К., роден ***г. в Република Молдова, гражданин на Република Молдова, е наложено административно наказание глоба в размер на 3000.00 /при хиляди/лв. на основание чл.179, ал.3, т.1 от ЗДвП, за нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 24.11.2016
Наказателно дело № 144/2016
В законна сила от 24.11.2016г.
15 ЧНД No 573/2016, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.В.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 8.11.2016г.
На основание чл.25 ал.1 вр.с чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения М.В.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, женен, с основно образование, безработен, осъждан, в момента в Затвора - гр. Стара Загора, с ЕГН **********, по следните влезли в сила съдебни акта: - 1. Определение № 156 от 14.05.2015 година, влязло в сила на 14.05.2015 година, постановено по НОХД № 223/2015 година на Елховски районен съд; 2. Определение № 466 от 24.11.2015 година, влязло в сила на 24.11.2015 година, постановено по НОХД № 728/2015 година на Елховски районен съд; 3. Присъда № 172 от 01.12.2015 година, влязла в сила на 17.12.2015 година, постановена по НОХД № 372/2015 година на Елховски районен съд; 4. Определение № 526 от 21.12.2015 година, влязло в сила на 21.12.2015 година, постановено по НОХД № 665/2015 година на Елховски районен съд; 5. Присъда № 178 от 10.12.2015 година, влязла в сила на 29.12.2015 година, постановена по НОХД № 361/2015 година на Елховски районен съд; 6. Присъда № 180 от 10.12.2015 година, влязла в сила на 29.12.2015 година, постановена по НОХД № 362/2015 година на Елховски районен съд и 7. Присъда № 141 от 17.09.2015 година, влязла в сила на 08.02.2016 година, постановена по НОХД № 359/2015 година на Елховски районен съд, 8. Присъда № 29 от 14.07.2016 година, влязла в сила на 30.07.2016 година, постановена по НОХД № 331/2016 година на Елховски районен съд и 9. Присъда № 34 от 07.09.2016 година, влязла в сила на 27.09.2016 година, постановена по НОХД № 400/2016 година на Елховски районен съд, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията „лишаване от свобода”, наложени с цитираните съдебни акта, а именно: ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което наказание на основание чл.25 ал.4 от НК вр.с чл.57 вр.с чл.60 и 61 от ЗИНЗС да изтърпи ефективно в Затвор, при първоначален „строг” режим. На основание чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо наказание с ТРИ МЕСЕЦА или осъденият М.В.М. следва да изтърпи общо ДВЕ ГОДИНИ и ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода ефективно в Затвор, при първоначален „строг” режим. На основание чл.25 ал.2 от НК ПРИСПАДА от така опреденото на осъдения М.В.М. общо наказание времето, през което М.М. е изтърпял изцяло наложеното му наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца по НОХД № 223/15г. на ЕРС /изтърпяно от 25.05.2015г. до 09.10.2015г./, времето, през което търпи наказание лишаване от свобода по Присъда № 466/2015г. по НОХД № 728/15г. на ЕРС, считано от 09.10.2015г. до влизане в сила и привеждане в изпълнение на настоящото определение, както и времето, през което М.М. е бил задържан под стража по НОХД № 362/15г. на ЕРС, считано от 05.03.2015г. до 25.05.2015г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес. След влизане на настоящето определение в сила, да се уведоми Бюро съдимост при РС-Елхово. След влизане на настоящето определение в сила, препис от същото да се изпрати на Затвора – гр.Стара Загора и на РП – Елхово, за сведение.
М.В.М.
Мотиви от 23.11.2016г.
В законна сила от 24.11.2016г.
16 НОХД No 533/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.М.,
Н.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 21.9.2016г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА всеки от подсъдимите: Д.М. /D. M./, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, без документ за самоличност и Н.А. /N. A./, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без образование, разведен, безработен, неосъждан, без документ за самоличност за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2016 година, около 03.10 часа, в района на ГКПП –Лесово, община Елхово, област Ямболска, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта, поради което и на основание чл.279, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА всеки от двамата подсъдими на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода спрямо всеки от двамата подсъдими за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА всеки от двамата подсъдими Д.М. и Н.А., със снета по-горе самоличност, на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на по 15.00 лева /петнадесет лева/ поотделно в приход на Републиканския бюджет по сметка на РДГП Елхово, както и да заплати по 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.М.
Н.А.
Мотиви от 28.9.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 28.11.2016
Наказателно дело № 325/2016
В законна сила от 28.11.2016г.
17 НОХД No 590/2016, III състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.М.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 28.11.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимия К.М.М. и неговият защитник адв.Дженков от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият К.М.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, в момента в затвора Стара Загора, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че в неустановен ден през месец септември 2015 година, в района на село Борисово, област Ямбол, отнел чужди движими вещи - 30 броя борови ритловици на обща стойност 150.00 лева, от владението на собственика им ЕТ „БОР — КАП 57 — К.П."***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е осъществено при условията на опасен рецидив, тъй като преди това е бил осъждан с влязла в сила присъда за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода за срок не по-малко от една година, изтърпяването на което не е отложено по чл.66 от НК, както и осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК - Престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр, чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."А" и „Б" от НК. Деянието е извършено от подсъдимият К.М.М. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият К.М.М. по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”А” и „Б“ от НК, на това основание и чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.61, т.2, във вр.чл.60, ал.1 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален «СТРОГ» режим в затворническо заведение – Затвор. В хода на досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени напълно. По ДП направените разноски в размер на 48.30 лева за експертиза се заплащат от подсъдимия в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 590/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.М.М.
В законна сила от 28.11.2016г.
18 НОХД No 648/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.К.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 30.11.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 484 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- А. С. от една страна и подсъдимия Д.К.Д. и неговият защитник адв. Ч. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Д.К.Д., роден на *** ***, област Ямбол, ул. „***" №***, вх.*, ет.*, ап.*, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, женен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 11.11.2016 година, около 20.45 часа в град Елхово, област Ямбол, от кръстовище между улица „Победа" и улица „Трети март" и по улица „Трети март", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Форд", модел „Ка" с рег.№***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,10 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство за измерване - „АЛКОТЕСТ Дрегер 7410+" с инв. № 0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на Д.К.Д. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК наказание ГЛОБА. На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК на Д.К.Д. се определя наказание – ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №648/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.К.Д.
В законна сила от 30.11.2016г.