РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2016г. до 30.11.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 604/2015, III състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ В.К.Д.,
П.И.Д.,
Н.И.Д.,
Б.П.Д.И.,
Д.П.Д.
К.Д.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 4.7.2016г.
ОСЪЖДА ответника – К.Д.А. ***, с ЕГН **********, да заплати поотделно на всеки един от ищците – В.К.Д. ***, с ЕГН **********, П.И.Д. ***, с ЕГН ********** и Н.И.Д. ***, с ЕГН **********, на основание чл. 30 ал.3 от ЗС сумата от по 17.78 /седемнадесет лева и седемдесет и осем стотинки/, лева, представляваща обезщетение за дължим за периода от 01.03.2012г. до 01.05.2015г. добив /наем/ за собствените по 1/27 ид.части от процесните имоти, находящи се в землището на с.Лесово, общ.Елхово, ЕКАТТЕ 43459, а именно: 1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.20.34 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД - 18 - 78/ 24.-7.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 14 188 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - лозе, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 020034, в местността"Кайряците“, IХ категория, при граници на имота по кадастрална карта: ПИ № 43359.20.274, ПИ № 43459.20.35, ПИ №43359.20.79 и ПИ № 43359.20.255; 2/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.26.420 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД -18-78/ 24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 9 998 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 026420, в местността „Водениците", V категория при граници на имота: ПИ № 43459.26, ПИ №43459.26.696, ПИ №43459.26.340, ПИ №43459.26.350 и ПИ № 43459.26.430; 3/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.38.310 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18 -78/ 24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 2 998 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 038310, в местността ,,Пандерица", Х категория, при граници на имота по кадастралната карта: ПИ № 43459.38.305, ПИ №43459.38.407, ПИ № 43459.38.265, ПИ № 43459.38.280; 4/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.40.245 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД -18-78/ 24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 4 309 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 040245, в местността "Шили егрек", Х категория,при граници на имота: ПИ № 43459.40.236, ПИ № 43459.40.250, ПИ № 43459.40.325, ПИ № 43459.40.143 и ПИ № 43459.40.240; 5/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.48.310 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-78/24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 23 998 кв.м., трайно предназвачение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 048310, в местността "Карач дере", IХ категория, при граници на имота: ПИ № 43459.48.282, ПИ № 43459.48.312, ПИ № 43459.48.311, ПИ №43459.48.309, ПИ №43459.48.308, ПИ № 43459.48.307, ПИ № 43459.48.306, ПИ № 43459.48.460, ПИ № 43459.48.455, ПИ № 43459.48.450 и ПИ №43459.48.315; 6/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.57.130 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-78/24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 6 000 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 057130, в местността "Айгър дере", Х категория, при граници на имота: ПИ № 43459.57.135, ПИ № 43459.57.115, ПИ № 43459.57.110, ПИ № 43459.57.164 и ПИ № 43459.57.125; 7/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.62.515 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-78/24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 3 999 кв.м., трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот№ 062515, в местността "Чораците", част от които от 3032 кв.м. е IX категория, а останалата част от 967 кв.м. е Х категория, при граници на имота по кадастралната карта: ПИ № 43459.62.580, ПИ № 43459.62.682 и ПИ №43459.62.510; 8/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.66.100 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-78/24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ 16299 км.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 06610, в местността "Кузгуна", IX категория, при граници на имота по кадастралната карта: ПИ №43459.66.105, ПИ № 43459.66.95, ПИ №43459.66.90 и ПИ № 43459.66.277, ведно със законната лихва върху сумите, считано от датата на депозиране на исковата молба в съда – 23.11.2015 г. до окончателното плащане, като ОТХВЪРЛЯ предявените от ищците В.К.Д., П.И.Д. и Н.И.Д., в субективно съединяване искове за разликите в останалата им част над – по 17.78 лв. до пълния им размер от - по 86.19 лв., като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА ответника – К.Д.А. ***, с ЕГН **********, да заплати поотделно на всеки един от ищците – Б.П.Д. – И. ***, с ЕГН ********** и Д.П.Д. ***, с ЕГН **********, на основание чл. 30 ал.3 от ЗС сумата от по 53.33 /петдесет и три лева и тридесет и три стотинки/, лева, представляваща обезщетение за дължим за периода от 01.03.2012г. до 01.05.2015г. добив /наем/ за собствените по 1/9 ид.части от процесните имоти, находящи се в землището на с.Лесово, общ.Елхово, ЕКАТТЕ 43459, а именно: 1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.20.34 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД - 18 - 78/ 24.-7.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 14 188 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - лозе, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 020034, в местността"Кайряците“, IХ категория, при граници на имота по кадастрална карта: ПИ № 43359.20.274, ПИ № 43459.20.35, ПИ №43359.20.79 и ПИ № 43359.20.255; 2/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.26.420 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД -18-78/ 24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 9 998 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 026420, в местността „Водениците", V категория при граници на имота: ПИ № 43459.26, ПИ №43459.26.696, ПИ №43459.26.340, ПИ №43459.26.350 и ПИ № 43459.26.430; 3/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.38.310 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18 -78/ 24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 2 998 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 038310, в местността ,,Пандерица", Х категория, при граници на имота по кадастралната карта: ПИ № 43459.38.305, ПИ №43459.38.407, ПИ № 43459.38.265, ПИ № 43459.38.280; 4/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.40.245 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД -18-78/ 24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 4 309 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 040245, в местността "Шили егрек", Х категория,при граници на имота: ПИ № 43459.40.236, ПИ № 43459.40.250, ПИ № 43459.40.325, ПИ № 43459.40.143 и ПИ № 43459.40.240;

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.11.2016
Гражданско дело № 316/2016
В законна сила от 3.11.2016г.
2 Гражданско дело No 417/2016, IV състав Искове за недействителност на правни сделки М.Х.С.,
Г.Д.В.
ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД,
И.Д.И.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 21.10.2016г.
ОТМЕНЯ свое определение №1002 от 19.09.2016 година, с което исковата молба е била оставена без движение и е указано на ищците да довнесат държавна такса по делото в размер на 1310.11 лв. по сметка на ЕРС. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 118, ал. 2 ГПК, производството по гр. д. № 417/2016г. по описа на Елховски районен съд. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ЯМБОЛ. Определението подлежи на обжалване пред ЯОС, с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищците.
В законна сила от 3.11.2016г.
3 Гражданско дело No 404/2016, III състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК В.С.И. В.Д.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 19.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№404/2016г. по описа на РС-гр.Елхово. ИЗПРАЩА същото на надлежният според правилата на подсъдността, местно компетентен Районен съд- гр.Карнобат. Препис от писмения отговор на ответника, ведно с приложенията му, да се връчат на ищцата чрез пълномощника й – адв.М. *** на съдебния й адрес. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Ямбол чрез районен съд-Елхово в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 4.11.2016г.
4 Гражданско дело No 63/2015, IV състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 19.2.2016г.
ОСЪЖДА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД, ЕИК 128501819, със седалище и адрес на управление - гр. Елхово, ул. „Чаталджа" №3, представлявано от управителя Д.К.П., ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.86 от ЗЗД на „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 175327789, със седалище в гр.София и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, ул.„Блага Димитрова" №37, представлявано от управителя Емил Анков Спасов, СУМАТА от 8.52 лв.(осем лева и петдесет и две стотинки), представляваща законна лихва върху главницата от 510.81 лв. по иск по чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, във вр. с чл. 318, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл. 183 от ЗЗД, във вр. чл. 327, ал. 1 и чл. 288 от ТЗ, дължима за периода от 09.02.2015 година - датата на подаване на исковата молба в съда до 09.04.2015 година - датата на окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД, ЕИК 128501819, със седалище и адрес на управление - гр.Елхово, ул.„Чаталджа" №3, представлявано от управителя Д.К.П. на основание чл.78, ал.2 и ал.8 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ на „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 175327789, със седалище в гр.София и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр.София, ул.„Блага Димитрова" №37, представлявано от управителя Емил Анков Спасов, сумата от 400.00 лв. - направени по делото разноски, от които 100.00 лв. за държавна такса и 300.00 лв. за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 175327789, със седалище в гр.София и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр.София, ул.„Блага Димитрова" №37, представлявано от управителя Емил Анков Спасов, на основание чл.77 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ по депозитната сметка на ЕРС сумата от 99.60 лв.(деветдесет и девет лева и шейсет стотинки) - доплащане за възнаграждение на вещото лице Д.С. К. по справка - декларация. Да се изплати възнаграждение на вещото лице Д.С. К. в размер на 99.66 лв. (деветдесет и девет лева и шейсет и шест стотинки) – доплащане за изпълнената от него съдебно-счетоводна експертиза. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 5.11.2016г.
5 Гражданско дело No 234/2016, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА АГРО КАМПАНИЯ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 19.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АГРО КАМПАНИЯ ЕЛХОВО“ ООД със седалище гр. Елхово и адрес на управление ул. „***“ №14, с ЕИК 201608897, представлявано от управителя П.К.Г., с ЕГН ********** против Заповед № РД – 220 от 29.03.2016 година на Кмета на община Елхово, с която на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 37м, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ, е прекратен Договор за наем на общински пасища, находящи се в землището на село ***, община Елхово с № 20 от 15.05.2015 година с рег. № 1987 от 29.06.3015 година, акт № 24, т.2, сключен между жалбоподателя и община Елхово, считано от 01.04.2016 година. ОСЪЖДА „АГРО КАМПАНИЯ ЕЛХОВО“ ООД със седалище гр. Елхово и адрес на управление ул. „***“ №14, с ЕИК 201608897, представлявано от управителя П.К.Г., с ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляващи направени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред АС – Ямбол чрез РС – Елхово в 14-дневен срок от съобщаването му. Препис от решението да се връчи на страните по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.11.2016
Административно дело № 215/2016
В законна сила от 7.11.2016г.
6 Гражданско дело No 517/2015, I състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ А.Г.К.,
К.С.К.
К.П.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 17.10.2016г.
РАЗВАЛЯ сключеният на 13.04.2010 година договор за продажба на недвижим имот, обективиран в Нотариален акт № 81, т.1, per. №668, HOT. дело №71/2010г. по описа на нотариус №452 - Ж. Р. с район на действие PC – Елхово, вписан в Службата по вписвания с вх. Рег. № 715,п от 13.04.2010 година, Акт № 136, том III, дело № 202/2010 година, с който А.Г.К., ЕГН ********** и К.С.К., ЕГН ********** продават на К.П.С., с ЕГН ********** недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор №27382.500.2142 по кадастрална карта на гр.Елхово с площ от 388 кв.м., ведно с построените в него еднофамилна жилищна сграда с идентификатор №27382.500.2142.1 със застроена площ от 91 кв.м. и постройка на допълващо застрояване, предназначение по нотариален акт: гараж с идентификатор №27382.500.2142.2 със застроена площ от 38 кв.м., при съседи: 27382.500.1206, 27382.500.2210, 27382.500.1205 и 27382.500.7148, на основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД, като ОСЪЖДА ответницата К.П.С. да предаде на ищците А.Г.К., ЕГН и К.С.К., ЕГН владението върху този имот. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответника К.П.С., с ЕГН ********** да заплати на ищците А.Г.К., ЕГН ********** и К.С.К., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 2612.40 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 9.11.2016г.
7 Гражданско дело No 573/2015, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ И.А.Д. М.Н.П.,
Х.С.Н.,
С.Х.Н.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 12.10.2016г.
Р Е Ш И : ПОСТАНОВЯВА на основание чл.33, ал.2 от ЗС, по иска на ищцата - И.А.Д. с ЕГН - **********, с адрес за призоваване в гр. ***, ул. „****” **, кант. 506, адв. Я.П., против ответниците М.Н.П. ***, с ЕГН **********, Х.С.Н. с ЕГН – ********** *** и С.Х.Н. с ЕГН – ********** ***, ИЗКУПУВАНЕ от страна на ищцата И.А.Д., на собствената на ответника М.Н.П. 1/15 идеална част /едно върху петнадесет/ от процесните земеделски имоти, находящи се в землището на с. ***, възстановени по реда на ЗСПЗЗ на наследниците на М. Т. П., б.ж. на с.***, починал на 11.06.1966 година, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.43.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-102/28.11.2008 г. на АГКК, с площ от 19999 кв.м., с номер по предходен план 043005, нива в местността „ДОМУС ОРМАН“, V категория, при граници: ПИ с №№ 83051.43.3, 83051.43.4, 83051.43.26, 83051.43.515 и 83051.43.6; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.42.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-102/28.11.2008 г. на АГКК, с площ от 11000 кв.м., с номер по предходен план 042065, нива в местността „КАВГАЗАЛАН“, част от която - 779 кв.м. - V категория, а останалата част от 10221кв.м. - VII категория, при граници: ПИ с №№ 83051.42.530, 83051.42.66, 83051.42.64, 83051.42.35, 83051.42.34, 83051.42.33, 83051.42.32 и 83051.501.345; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.11.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-102/28.11.2008 г. на АГКК, с площ от 14999 кв.м., с номер по предходен план 011014, нива в местността „ГОГОВ ГЕРЕН“, IV категория, при граници: имоти с №№ 83051.11.500, 83051.11.33, 83051.11.501 и 83051.11.15 и 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.58.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-102/28.11.2008 г. на АГКК, с площ от 5027 кв.м., с номер по предходен план 058005, нива в местността „ТРИТЕ ЧЕШМИ“, VII категория, при граници: ПИ № 83051.58.503 и от три страни ПИ № 83051.57.814, чрез встъпване в създадените между ответника М.П. и ответника Х.С.Н. правоотношения по Договор за покупко-продажба, сключен по време на брака на купувача с ответницата С.Х.Н., при което имота е придобит в режим на СИО, при условията, договорени в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 181 от 30.07.2014 година по описа на нотариус К. К., № 451 на НК, с район на действие - района на ЕРС, вписан на 30.07.2014 год. в Службата по вписванията гр. Елхово и при УСЛОВИЕ, че в едномесечен срок от влизане на настоящото решение в сила, И.А.Д. с ЕГН - **********, с адрес за призоваване в гр. ***, ул. „****” **, кант. 506, адв. Я.П., ЗАПЛАТИ на купувача Х.С.Н. с ЕГН – ********** и съпругата му С.Х.Н. с ЕГН – **********,***, сумата 1400.00 лева /хиляда и четиристотин лева/. УКАЗВА на ищцата И.А.Д. с ЕГН - **********, с адрес за призоваване в гр. ***, ул. „****” **, кант. 506, адв. Я.П., че ако не заплати дължимата сума от 1400.00 лева в едномесечен срок от влизането на решението в сила, това решение се счита обезсилено по право. ДАВА на ищцата И.А.Д. с ЕГН - **********, с адрес за призоваване в гр. ***, ул. „****” **, кант. 506, адв. Я.П., шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответниците М.Н.П. ***, с ЕГН **********, Х.С.Н. с ЕГН – ********** *** и С.Х.Н. с ЕГН – ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на ищцата И.А.Д. с ЕГН - **********, с адрес за призоваване в гр. ***, ул. „****” **, кант. 506, адв. Я.П., направените по делото разноски в общ размер на 621.50 лева /шестстотин двадесет и един лева и петдесет стотинки/ с огледуважаване на иска, а искането за заплащане на разноски за размера над 621.50 до 623.00 лева ОТХВЪРЛЯ като неоснователно и недоказано. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 9.11.2016г.
8 Гражданско дело No 677/2015, I състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ С.М.А. ЕТ А.-Д.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 29.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.М.А. ***, съдебен адрес ***, ЕГН **********, действаща чрез пълномощникът си адв. В. К. ***– Д.Д.“ със седалище с. Горска поляна, община Болярово, представлявано от Д.Н.Д., иск с правно основание чл. 26, ал.2 от Закона за задълженията и договорите за обявяване нищожност на Договор за аренда на земеделски земи от 11.06.2033 година, вписан в АВ – гр. Елхово, вх. Регистър № 2365 от 12.06.2013 година, Акт № 172, т.3, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.М.А. ***, съдебен адрес ***, ЕГН **********, действаща чрез пълномощникът си адв. В. К. ***– Д.Д.“ със седалище с. Горска поляна, община Болярово, представлявано от Д.Н.Д., иск с правно основание чл. 42, ал.2 от Закона за задълженията и договорите за обявяване относителна недействителност на Договор за аренда на земеделски земи от 11.06.203 година, вписан в АВ – гр. Елхово, вх. Регистър № 2365 от 12.06.2013 година, Акт № 172, т.3, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.3 от ГПК ищцата С.М.А. ***, съдебен адрес ***, ЕГН **********, действаща чрез пълномощникът си адв. В. К. ***, ДА ЗАПЛАТИ на ответника ЕТ „АГРОНОМ– Д.Д.“ със седалище с. Горска поляна, община Болярово, представлявано от Д.Н.Д., направените по делото РАЗНОСКИ в размер на 300.00 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.11.2016
Гражданско дело № 339/2016
В законна сила от 14.11.2016г.
9 Гражданско дело No 422/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.А.Г.,
Д.И.Г.
  Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 14.11.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 08.05.2005 година в град Елхово с Акт № 0013 от 08.05.2005 година на Община Елхово, граждански брак между Ж.А.Г. с ЕГН – **********,*** и Д. И.Г. с ЕГН – **********,***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете Т. Д. Г.. с ЕГН - **********, да се предоставят на бащата Д. И.Г. с ЕГН – **********, като местоживеенето на детето ще е при бащата на адрес в гр.Елхово, обл. Ямболска, ул. „Ал. Стамболийски“, № 135, вх. В, ет.3, ап.37. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката Ж.А.Г. с ЕГН – **********, да осъществява лични контакти с детето Таня Г. всяка седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с право на преспиване на детето при майката, както и 30 дни през лятото, по време несъвпадащо с платения годишен отпуск на бащата. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката Ж.А.Г. с ЕГН – **********, да заплаща месечна издръжка на малолетното дете Т. Д. Г.. с ЕГН - **********, чрез неговия баща и законен представител Д.Г., в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, платима до 15-то число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяването на брака, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, до настъпването на събитие, водещо до промяна или отпадане на дължимата издръжка. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Ж.А.Г. да носи фамилно име Г.. След прекратяването на брака СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяване на брака СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо жилище, апартамент с площ от 69.74 кв.м. - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.443.1.37 съгласно КК и КР на град Елхово, намиращо се в гр.Елхово на ул. „Ал. Стамболийски“, № 135, вх. В, ет.3, ап.37, собственост на трето лице - родственик на съпругът, да се предостави за ползване на Д. И.Г.. ОСЪЖДА Д. И.Г. с ЕГН – **********,***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 10.00 лева /десет/ за допускане на развода, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Ж.А.Г. с ЕГН – **********,***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 85.60 лева /осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, от които 10.00 за допускане на развода и 75.60 лева върху размера на дължимата издръжка за в малолетното дете, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.11.2016г.
10 Гражданско дело No 235/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СПЕДТРАНС КЪМПАНИ ООД ДЕЛИ-99 ЕООД Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 21.11.2016г.
О П Р Е Д Е Л И : № 115 ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва: Ответното дружество „***“ ЕООД, чрез управителя Н.З. се задължава да заплати на ищцовото дружество „***“ ЕООД - гр.Ямбол в двумесечен срок от днес, или в срок до 21.01.2017 година, сумата от общо 12 328.00 лева /дванадесет хиляди триста двадесет и осем лева/, включваща следните суми - 8341.00 лева - главници по фактури, 1500.00 лева мораторни лихви върху тези главници и разноски по делото както следва - 1100.00 лева заплатено адвокатско възнаграждение, 270.00 лева – възнаграждение за вещо лице и половината от внесена държавна такса, а именно 1117.00 лева. В случай, че ответното дружество не заплати тази сума от общо 12328.00 лева в уговорения срок – до 21.01.2017година, ищцовото дружество „***“ ЕООД - гр.Ямбол да има право да се снабди с изпълнителен лист за същата сума. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело № 235/2016 година по описа на Районен съд – Елхово поради постигната и одобрена съдебна спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е одобрена спогодбата е окончателно и не подлежи на обжалване, а в останалата част - подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок, считано от днес. Адв.К. – Моля да ни бъде възстановена половината от държавната такса на основание чл.78, ал.9 от ГПК, като сумата ни бъде преведена по банковата сметка, която ще посоча допълнително с отделна молба. Предвид приключване на делото със спогодба и на основание чл. 78, ал.9 от ГПК съдът счита, че на ищеца следва да бъде възстановена половината от внесената държавна такса за образуване на настоящото дело или сума в размер на 1117.20 лева лева, която да бъде преведена по банков път на посочена от процесуалния представител на ищеца банкова сметка. ***: На ищеца „***“ ЕООД - гр.Ямбол, с ЕИК ***, ДА БЪДЕ ВЪРНАТА сумата от 1117.20 лева /хиляда сто и седемнадесет лева и двадесет стотинки/, представляваща половината от внесената от него държавна такса за образуване на настоящото дело, като сумата бъде преведена по банков път на допълнително посочена от процесуалния представител на ищеца банкова сметка.
В законна сила от 21.11.2016г.
11 Гражданско дело No 263/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИП ООД ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 27.10.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника – “ЛАЛКОВЦИТЕ”ЕООД, с ЕИК/Код по Булстат 128606115, със седалище и адрес на управление: с.Лалково, общ.Елхово, п.к.8749, обл.Ямбол, ул.”Христо Ботев” №3, представлявано от Б. П. И., с ЕГН **********, в качеството й на Управител, че същият към 15.04.2016 година ДЪЛЖИ на ищеца – „ВИП“ ООД, с ЕИК/Код по Булстат 119588643, със седалище и адрес на управление: гр.Нова Загора, ул.“Петко Енев“ №93, представлявано от Н. Д. Д., с ЕГН **********, в качеството му на Управител, чрез пълномощника по делото – адв.Д.И.Г. от Адвокатско дружество „Г. ***, тел.: 042/ 600 419, факс: 042/ 620 195, на основание чл.422 ал.1 вр.с чл.415 ал.1 вр.с чл.124 ал.1 от ГПК вр.с чл.294 вр. с чл.286 и сл. от глава 21 на ТЗ вр.с чл.86 ал.1 от ЗЗД, сумата от 1 892.53 /хиляда осемстотин деветдесет и два лева и петдесет и три стотинки / лева, представляваща мораторната лихва върху забавените частични плащания на главницата от 16 032 лв. по фактура №1000000174/08.10.2014 год., считано от датата на забавата – 09.10.2014г. до окончателното й плащане – 24.02.2016г., което вземане представлява част от цялото такова, за което е издадена Заповед № 409 за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК от 18.04.2016г. по ч.гр.д.№ 160/2016г. по описа на ЕРС. ОТХВЪРЛЯ предявения иск по чл.422 ал.1 вр.с чл.415 ал.1 вр.с чл.124 ал.1 от ГПК вр.с чл.294 вр. с чл.286 и сл. от глава 21 на ТЗ вр.с чл.86 ал.1 от ЗЗД за разликата от 1 892.53 лева до претендирания размер от 1 909.60 лева, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА ответника “ЛАЛКОВЦИТЕ”ЕООД, с ЕИК/Код по Булстат 128606115, със седалище и адрес на управление: с.Лалково, общ.Елхово, п.к.8749, обл.Ямбол, ул.”Христо Ботев” №3, представлявано от Б. П. И., с ЕГН **********, в качеството й на Управител, да заплати на ищеца „ВИП“ ООД, с ЕИК/Код по Булстат 119588643, със седалище и адрес на управление: гр.Нова Загора, ул.“Петко Енев“ №93, представлявано от Н. Д. Д., с ЕГН **********, в качеството му на Управител, чрез пълномощника по делото – адв.Д.И.Г. от Адвокатско дружество „Г. ***, тел.: 042/ 600 419, факс: 042/ 620 195, сумата от 394.64 /триста деветдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки/ лева, представляващи дължимите по заповедното производство разноски съразмерно на уважената част от исковата претенция. ОСЪЖДА ответника “ЛАЛКОВЦИТЕ”ЕООД, с ЕИК/Код по Булстат 128606115, със седалище и адрес на управление: с.Лалково, общ.Елхово, п.к.8749, обл.Ямбол, ул.”Христо Ботев” №3, представлявано от Б. П. И., с ЕГН **********, в качеството й на Управител, да заплати на ищеца „ВИП“ ООД, с ЕИК/Код по Булстат 119588643, със седалище и адрес на управление: гр.Нова Загора, ул.“Петко Енев“ №93, представлявано от Н. Д. Д., с ЕГН **********, в качеството му на Управител, чрез пълномощника по делото – адв.Д.И.Г. от Адвокатско дружество „Г. ***, тел.: 042/ 600 419, факс: 042/ 620 195, сумата от 668.25 /шестстотин шестдесет и осем лева и двадесет и пет стотинки/ лева, представляващи дължимите по настоящото производство разноски съразмерно на уважената част от исковата претенция. ОСЪЖДА ищеца „ВИП“ ООД, с ЕИК/Код по Булстат 119588643, със седалище и адрес на управление: гр.Нова Загора, ул.“Петко Енев“ №93, представлявано от Н. Д. Д., с ЕГН **********, в качеството му на Управител, чрез пълномощника по делото – адв.Д.И.Г. от Адвокатско дружество „Г. ***, тел.: 042/ 600 419, факс: 042/ 620 195, да заплати на ответника “ЛАЛКОВЦИТЕ”ЕООД, с ЕИК/Код по Булстат 128606115, със седалище и адрес на управление: с.Лалково, общ.Елхово, п.к.8749, обл.Ямбол, ул.”Христо Ботев” №3, представлявано от Б. П. И., с ЕГН **********, в качеството й на Управител, сумата от 1.11 /един лев и единадесет стотинки/ лева, представляващи дължимите по настоящото производство разноски съразмерно на отхвърлената част от исковата претенция. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 22.11.2016г.
12 Гражданско дело No 13/2016, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ С.К.Б.Т. ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД,
И.Д.И.,
К.Д.А.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 4.7.2016г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.1, предл.1 от ЗЗД поради противоречие на закона – чл.16 ал.1 изр.2 и 3 от ЗАЗ, сключения Договор за аренда на земеделска земя от 03.07.2014г., вписан в Служба по вписванията гр.Елхово с вх.рег.№2305/03.07.2014 г., акт № 7, т.4, по силата на който ответницата – К.Д.А., с ЕГН **********, с адрес ***, в качеството си на наследник на Стоян Д. Попов, б.ж. на с.Лалково, общ.Елхово, чрез пълномощника си – адв.И.Д.И. ***, редовно упълномощен с пълномощно рег.№1217/19.03.2013г. на нотариус рег.№149, като арендодател, е предоставила на ответника – “Л.“ЕООД, с ЕИК хххххх, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, действащ в качеството си на арендатор, за временно и възмездно ползване следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Лалково, общ.Елхово, а именно: 1. НИВА в местността „Бялата пръст" с площ от 15.600 /петнадесет дка и шестотин кв.м./ дка, 7 категория, представляваща имот № 029025 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с № 000180, №029024, № 029050 и № 029026; 2. НИВА в местността „Коруба" с площ от 17.398 /седемнадесет дка триста деветдесет и осем кв.м/ дка, 5 категория, представляваща имот № 021016 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с № 021017, № 000411, № 021015, № 021023 и № 021022; 3. НИВА в местността „Вълчарника" с площ от 14.998 /четиринадесет дка деветстотин деветдесет и осем кв.м./ дка, 5 категория, представляваща имот № 016023 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с № 016024, № 016003, № 000392, № 000109 и № 000395; 4. НИВА в местността „Криволеца" с площ от 10.556 /десет дка петстотин петдесет и шест кв.м./ дка, 5 категория, представляваща имот № 024010 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с № 000142 и № 000155. ОСЪЖДА ответниците – К.Д.А., с ЕГН **********, с адрес *** и “Л.“ЕООД, с ЕИК хххххх, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно ТР – гр.Ямбол, ул.“Одрин“ №4, ет.3, ап.8 да заплатят на ищцата – С.К.Б. - Т., с ЕГН **********,***, чрез пълномощника й – адв.Я.П. ***, с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, кантора 506, сумата от 1 257.66 /хиляда двеста петдесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки/ лева, представляваща направените по делото разноски, на основание чл.78 ал.1 от ГПК. ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.К.Б. - Т., с ЕГН **********,***, чрез пълномощника й – адв.Я.П. ***, с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, кантора 506, против И.Д.И., с ЕГН **********, с адрес ***, иск с правно основание чл.26 ал.1 пр.1-во от ЗЗД вр.с чл.16 ал.1 изр.2 от ЗАЗ, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА ищцата – С.К.Б. - Т., с ЕГН **********,***, чрез пълномощника й – адв.Я.П. ***, с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, кантора 506, да заплати на И.Д.И., с ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 700.00 /седемстотин/ лева, представляваща направените по делото разноски, на основание чл.78 ал.3 от ГПК. ДАВА на ищцата – С.К.Б. - Т., с ЕГН **********,***, чрез пълномощника й – адв.Я.П. ***, с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, кантора 506, шестмесечен срок от влизане на настоящото решение в сила, за отбелязването му в Службата по вписванията-Елхово, съгласно чл.115 ал.2 и ал.1 вр.с чл.114 б.“а“ от ЗС. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.11.2016
Гражданско дело № 370/2016
В законна сила от 23.11.2016г.
13 Гражданско дело No 427/2016, II състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Г.А.П. С.Д.П. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 23.11.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 17.09.1989 година в село ***, общ. ***, обл.Ямболска с Акт № 0008 от 17.09.1989 година на кметство ***, граждански брак между С.Д.П. с ЕГН – **********,*** и Г.А.П. с ЕГН – **********,***, със съдебен адрес ***, адв. Пл. М.. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете П.Г.П., роден на *** година, да се предоставят на майката С.Д.П. с ЕГН – **********, като местоживеенето на детето ще е при майката на адрес в град ***, ж.к. „***“, бл.**, вх.*, ап.**. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата Г.А.П. с ЕГН – **********, да осъществява лични контакти с детето П.Г.П. втора и четвърта седмица от месеца от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя, с право на преспиване на детето в дома на бащата, както и 30 дни през лятото, по време несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата Г.А.П. с ЕГН – ********** да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете П.Г.П. с ЕГН – **********, чрез неговата майка и законна представителка С.Д.П., в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, платима до 15-то число на текущия месец, считано от влизане в сила на решението за прекратяването на брака, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, до настъпването на събитие, водещо до промяна или отпадане на дължимата издръжка. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата С.Д.П. да продължи да носи брачното си фамилно име – П.. След прекратяването на брака СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. Съпрузите не са придобили по време на брака си при режим на съпружеска имуществена общност влогове в търговски банки и други финансови институции, както и нямат регистрирани на свое име търговски фирми или участие в такива. След прекратяване на брака СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в град ***, ж.к. „***“, бл.**, вх.*, ап.**, се предоставя за ползване на С.Д.П. до навършване на пълнолетие на малолетното дете П.П. с ЕГН **********. ОСЪЖДА С.Д.П. с ЕГН – **********,***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- *** държавна такса в размер на 10.00 лева /десет/ за допускане на развода, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Г.А.П. с ЕГН – **********,***, със съдебен адрес ***, адв. Пл. М., да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- *** държавна такса в общ размер на 85.60 лева /осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, от които 10.00 за допускане на развода и 75.60 лева върху размера на дължимата издръжка за малолетното дете П.П., както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.11.2016г.
14 Гражданско дело No 246/2015, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ АД Т.Г.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 5.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ" АД ЕИК 200115990, със седалище и адрес на управление: град София, Район „Витоша", ж.к. „Симеоново", бул. „Симеоновско шосе" №-166, вх." А", ап.4, представлявано от С.К., в качеството му на изпълнителен директор, действащ, чрез процесуален пълномощник адвокат А.Г.Н. - МАК, със съдебен адрес:***4, GSM ***, иск за приемане за установено, че ответникът Т.Г.А., ЕГН **********, с адрес: *** дължи на ищеца сумата от 806.94 лв. /осемстотин и шест лева и деветдесет и четири стотинки/, по запис на заповед, издаден на 29.11.2012 г., ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявлението - 09.01.2013 г. до окончателното изплащане на сумата, която сума е част от сумата за която е издадена Заповед № 487/30.04.2014 г. за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК по ч.гр. д. № 240/2014 г. на ЕРС. ОСЪЖДА „АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ" АД ЕИК 200115990, със седалище и адрес на управление: град София, Район „Витоша", ж.к. „Симеоново", бул. „Симеоновско шосе" №-166, вх." А", ап.4, представлявано от С.К., в качеството му на изпълнителен директор, действащ, чрез процесуален пълномощник адвокат А.Г.Н. - МАК, със съдебен адрес:***4, GSM ***, ДА ЗАПЛАТИ на Т.Г.А., ЕГН **********, с адрес: *** сумата 478.76 лв. /четиристотин седемдесет и осем лева и седемдесет и шест стотинки/, представляваща направени в производството разноски, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК. Решението подлежи на обжалване пред ЯОС в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението препис от него и от протоколно определение от с.з. 20.11.2015 година, с което частично производството е прекратено да се докладва по ч.гр. дело № 240/2014 година на ЕРС. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.11.2016
Гражданско дело № 394/2016
В законна сила от 24.11.2016г.
15 Гражданско дело No 304/2016, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОБЩИНА ЕЛХОВО Д.Б.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 7.11.2016г.
ОСЪЖДА Д.Б.Д., с адрес ***, с ЕГН **********,***, с адрес на управление: гр.Елхово, ул. „Търговска” № 13, Булстат № 000970165, представлявана от кмета Петър Андреев Киров от гр.Елхово, с ЕГН **********, на основание чл.232, ал.2 във вр.чл.228 от ЗЗД, сумата 2704.60лв./две хиляди седемстотин и четири лева и шейсет стотинки/, представляваща годишното наемно плащане за стопанските 2014/2015 година и 2015/2016 година по Договор №3/27.10.2011 г. за наем на земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Мелница, общ.Елхово, вписан в СВ при ЕРС, с вх.рег.№2946 /31.10.11г., акт №142, т.II, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 05.07.2016 година до окончателното и заплащане. ОСЪЖДА Д.Б.Д., с адрес ***, с ЕГН **********,***, с адрес на управление: гр.Елхово, ул. „Търговска” № 13, Булстат № 000970165, представлявана от кмета Петър Андреев Киров от гр.Елхово, с ЕГН **********, на основание чл.232, ал.2 във вр.чл.228 от ЗЗД сумата 123.40 лв. /сто двадесет и три лева и четиридесет стотинки/, представляваща годишното наемно плащане за стопанските 2014/2015 година и 2015/2016 година, по Договор №7/27.10.2011 г. за наем на земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Вълча поляна, общ.Елхово, вписан в СВ при ЕРС, вх.рег.№2945 /31.10.11г., акт №141, т.II.;. ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 05.07.2016 година до окончателното плащане, ОСЪЖДА Д.Б.Д., с адрес ***, с ЕГН **********,***, с адрес на управление: гр.Елхово, ул. „Търговска” №13, Булстат № 000970165, представлявана от кмета Петър Андреев Киров от гр.Елхово, с ЕГН **********, на основание чл. 86 от ЗЗД, сумата 243.31 лв./двеста четиристотин и три лева и тридесет и една стотинки/, представляваща лихва за забава за периода 01.10.2014г. – до датата на подаване на исковата молба – 05.07.2016г., върху годишните наемни плащания за стопанските 2014/2015 година и 2015/2016 година по Договор №3/27.10.2011 г. за наем на земеделски земи, частна общинска собственост, вписан в СВ при ЕРС, вх.рег.№2946 /31.10.11г., акт №142, т.II, ОСЪЖДА Д.Б.Д., с адрес ***, с ЕГН ********** ***, с адрес на управление: гр.Елхово, ул. „Търговска”, № 13, Булстат № 000970165, представлявана от кмета Петър Андреев Киров от гр.Елхово, с ЕГН **********, на основание чл. 86 от ЗЗД, сумата 11.11лв./единадесет лева и единадесет стотинки/, представляваща лихва за забава за периода 01.10.2014г. – до датата на подаване на исковата молба – 05.07.2016г., върху годишните наемни плащания за стопанските 2014/2015 година и 2015/2016 година по Договор №7/27.10.2011 г. за наем на земеделски земи, частна общинска собственост, вписан в СВ при ЕРС, вх.рег.№2945 /31.10.11г., акт №141, т.II. ОСЪЖДА Д.Б.Д., с адрес ***, с ЕГН ********** ***, на основание чл.78 ал.1 от ГПК сумата от 808.73 лева /осемстотин и осем лева и седемдесет и три стотинки/ - направените от ищеца разноски по делото за настоящата инстанция. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Районен съдия:
В законна сила от 24.11.2016г.
16 Гражданско дело No 461/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Д.Р.,
П.Д.Р.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 24.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 16.10.2011 година в град Елхово, обл.Ямбол с Акт № 0032/16.10.2011г. на Община Елхово, обл.Ямбол, граждански брак между Д.Д.Р., с ЕГН **********,*** и П.Д.Р., с ЕГН **********, с адрес ***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото от брака дете – малолетния Р. П. Р., с ЕГН ********** да се предоставят на майката Д.Д.Р., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето е определено да следва местоживеенето на този родител, а именно: – гр.Елхово, ул.”Ал.Стамболийски” №161, вх.В, ет.2, ап.30, а бащата П.Д.Р., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето Радостин, всяка втора и четвърта седмица от месеца от 10 часа до 16 часа в събота и от 10 часа до 16 часа в неделя и 20 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата П.Д.Р., с ЕГН **********, да заплаща в полза на малолетното дете - Р. П. Р., с ЕГН **********, чрез законния му представител и майка – Д.Д.Р., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева, платима от 01 до 10-то число на текущия месец, считано от 24.11.2016г. - датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Д.Д.Р., с ЕГН **********, да носи предбрачното си фамилно име – БОЯДЖИЕВА. Семейно жилище по смисъла на закона съпрузите не притежават. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. Със споразумението съпрузите са заявили, че не са придобивали по време на брака под режим на СИО влогове в търговски банки и в други финансови институции. ОСЪЖДА Д.Д.Р., с ЕГН **********,***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА П.Д.Р., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 86.40 /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева върху размера на дължимата издръжка за детето и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.11.2016г.
17 Гражданско дело No 615/2015, IV състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Д.И.Я.,
Я.А.Х.,
И.И.С.,
А.И.П.
С.Ж.Ж.,
Г.А.Ж.,
Д.А.Ж.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2016г.
ВРЪЩА на Д.И.Я., с ЕГН **********, Я.А.Х., с ЕГН **********, И.И.С., с ЕГН ********** и А.И.П., с ЕГН **********, всички действащи чрез пълномощник адв.С.В.-ЯАК със съдебен адрес: ***, на основание чл.130 от ГПК исковата молба предявена против С.Ж.Ж., ЕГН **********, Г.А.Ж., ЕГН ********** и Д.А.Ж., ЕГН **********, всички с адрес ***, по иск с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, поради недопустимост на иска. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 615/2015 по описа на Елховски районен съд. Препис от определението да се връчи на страните на посочените от тях съдебни адреси. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, с частна жалба, в едноседмичен срок от получаване на съобщението пред Окръжен съд – Ямбол, чрез ЕРС.
В законна сила от 25.11.2016г.
18 Гражданско дело No 163/2016, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Г.М.Д. ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 4.11.2016г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД като накърняващ добрите нрави сключения Договор за аренда на земеделска земя от 03.07.2014г., с нотариална заверка на подписите с рег.№4847 от 03.07.2014г. на Нотариус Костадин Костадинов, с peг. № 451 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд гр.Елхово, вписан в Служба по вписванията Елхово с вх.рег. .№2302/03.07.2014 г., акт № 5, т.4, по силата на който ищеца - Г.М.Д. ***, с ЕГН ********** като наследник на Димитър М. ***.1951г., чрез пълномощника си – адв.И.Д. ***, упълномощен с пълномощно с рег.№ 527 от 11.02.2013г. на Нотариус с рег.№ 322 на НК, като арендодател, е предоставил на ответника – “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, действащ в качеството си на арендатор, за временно и възмездно ползване следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Лалково, общ.Елхово, а именно: 1. НИВА в местността „КЪРА" с площ от 23.988 дка, пета категория, представляваща имот № 016070, при граници на имота: имоти с № 016148; №016147; №016146; №016145; №016144; №016143; №016142; №016108; №016109; №016069; №000403; 2. НИВА в местността „ДОЛНИ ГРОБИЩА" с площ от 11.600 дка, пета категория, представляваща имот № 022015, при граници на имота: имоти с № 022013; №000416; №000016; №000253; 3. Изоставена НИВА в местността „ДИНКОНАК" с площ от 33.698 дка, четвърта категория, представляваща имот № 026023, при граници на имота: имоти с № 000170; №026022; №000178; №026027; №026024; 4. НИВА в местността „ЧЕМШИРКИ" с площ от 18.101 дка, десета категория, представляваща имот № 028033, при граници на имота: имоти с № 028042; №028026; №028028; №028027; №028035; №028031; №028032; №0000180. ОТХВЪРЛЯ предявеният от ищеца - Г.М.Д. ***, с ЕГН **********, чрез пълномощника му – адв.П.М. ***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.Елхово, ул.“Търговска“ №7, против ответника - “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, главен иск с правно основание чл.26 ал.1 предл.3 от ЗЗД в частта му – за прогласяване нищожността на Договор за аренда на земеделска земя от 27.02.2013г., вписан в служба по вписванията гр.Елхово с вх.рег.№675 от 01.03.2013 г., акт №36, т.2, като накърняващ добрите нрави, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и недоказан. РАЗВАЛЯ на основание чл.28 ал.1 пр.1 от ЗАЗ и чл.22 ал.3 т.1 от Договор за аренда от 27.02.2013г., сключеният между ищеца - Г.М.Д. ***, с ЕГН ********** като наследник на Димитър М. ***.1951г., чрез пълномощника си – адв.И.Д. ***, упълномощен с пълномощно с рег.№ 527 от 11.02.2013г. на Нотариус с рег.№ 322 на НК, като арендодател и ответника - “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, като арендатор Договор за аренда на земеделска земя от 27.02.2013г., с нотариална заверка на подписите с рег.№1119 от 27.02.2013г. на Нотариус Костадин Костадинов, с peг. № 451 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд гр.Елхово, вписан в Служба по вписванията Елхово с вх.рег.№ 675/ 01.03.2013г., акт №36, т.2 поради виновно неизпълнение на договора, изразяващо се в неплащане на дължими арендни вноски за повече от три месеца за стопанската 2013/2014г. ОСТАВЯ без разглеждане предявеният от ищеца - Г.М.Д. ***, с ЕГН **********, чрез пълномощника му – адв.П.М. ***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.Елхово, ул. “Търговска“ №7, против ответника - “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, при условията на евентуалност иск с правно основание чл.40 от ЗЗД - за прогласяване недействителността на цитираните по-горе два Договора за аренда на земеделска земя. ОСЪЖДА ответника – “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, да върне на основание чл.30 ал.1 от ЗАЗ на ищеца – Г.М.Д. ***, с ЕГН **********, държането на земеделските имоти – предмет на Договора за аренда на земеделска земя от 27.02.2013г., с нотариална заверка на подписите с рег.№1119 от 27.02.2013г. на Нотариус Костадин Костадинов, с peг. № 451 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд гр.Елхово, вписан в Служба по вписванията Елхово с вх.рег.№ 675/ 01.03.2013г., акт №36, т.2, с обща площ от 87.387 дка, находящи се в землището на с.Лалково, общ.Елхово, а именно: 1. НИВА в местността „КЪРА" с площ от 23.988 дка, пета категория, представляваща имот № 016070, при граници на имота: имоти с № 016148; №016147; №016146; №016145; №016144; №016143; №016142; №016108; №016109; №016069; №000403; 2. НИВА в местността „ДОЛНИ ГРОБИЩА" с площ от 11.600 дка, пета категория, представляваща имот № 022015, при граници на имота: имоти с № 022013; №000416; №000016; №000253; 3. Изоставена НИВА в местността „ДИНКОНАК" с площ от 33.698 дка, четвърта категория, представляваща имот № 026023, при граници на имота: имоти с № 000170; №026022; №000178; №026027; №026024; 4. НИВА в местността „ЧЕМШИРКИ" с площ от 18.101 дка, десета категория, представляваща имот № 028033, при граници на имота: имоти с № 028042; №028026; №028028; №028027; №028035; №028031; №028032; №0000180. ОСЪЖДА ответника – “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, да заплати на ищеца – Г.М.Д. ***, с ЕГН **********, сумата от 750.00 /седемстотин и петдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски, на основание чл.78 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА ищеца – Г.М.Д. ***, с ЕГН **********, да заплати на ответника - “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски, на основание чл.78 ал.4 от ГПК. ДАВА на ищеца – Г.М.Д. ***, с ЕГН **********, чрез пълномощника му – адв.П.М. ***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.Елхово, ул.“Търговска“ №7, шестмесечен срок от влизане на настоящото решение в сила, за отбелязването му в Службата по вписванията-Елхово, съгласно чл.14 вр.с чл.11 б.”а” вр.с чл.4 б.”е” от ПВ. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.
В законна сила от 25.11.2016г.