РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2019г. до 31.10.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 345/2018, II състав КАТ Д.А.Й. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 31.12.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 18-0261-000273 от 27.07.2018 година на Началника на РУ на МВР гр. Елхово К. Г. К., с което на Д.А.Й. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 150.00 лева на основание чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.37, ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.10.2019г.
2 НОХД No 279/2019, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.С.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 3.10.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 264 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна - подсъдимият Н.С.И. и неговият защитник адв. И.Ч., както следва: Подсъдимият Н.С.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, общ работник в „*** “- гр.*** , неженен, неосъждан, с налагано административно наказание по чл.78А от НК, ЕГН - ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2019 година, около 14.25 часа, в град *** , област Ямбол, по улица „Крайбрежна", управлявал моторно превозно средство - трактор, марка „МТЗ-1025,3“ с per. ***, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наказан с Наказателно постановление № 18-0261-000312/03.09.2018 година на Началник РУ - Елхово, влязло в законна сила на 10.10.2018 година - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Н.С.И. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Н.С.И. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал.1 от НК така определеното спрямо подсъдимия Н.С.И. наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. За извършеното престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК и на основание чл. 55, ал.2 от НК на Н.С.И. се НАЛАГА и наказание ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. От престъплението, извършено от подсъдимият Н.С.И. не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма. В хода на досъдебното и съдебното производство няма направени разноски. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 279/2019 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Н.С.И.
В законна сила на 3.10.2019г.
3 НОХД No 339/2019, IV състав Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.К.А.,
И.К.К.,
М.И.Г.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 3.10.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 262 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Снежина СТОЯНОВА от една страна и подсъдимите К.К.А., И.К.К. и М.И.Г. и техния защитник адв. П.Б. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ К.К.А., роден на *** ***, обл.Ямбол, ул. „В Л“№5, българин, българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, на 12.11.2013 година около 08.30 часа в с.Б, обл. Ямбол на ул. „И. В" №3 в двора на Основно училище „П Х“ - с. Бв съучастие с И.К.К. и М.И. ***, действайки като извършител, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - викал, гонел и удрял ученици от училището, бутал и блъскал входната вратата на сградата на училището, за да влезе вътре и се саморазправя с ученици, като деянието му по своето съдържание се отличава с изключителна дързост - престъпление по чл. 325, а..2 във вр. а..1 и вр. чл.20, а..2 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 325, а..2 във вр. а..1 и вр. чл.20, а..2 от НК на основание“ от чл.55, а..1, т.2, б.„б НК на К.К.А. се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки по чл.42 а, а..2, т.1, т.2 и.т.6 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.“Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа годишно за ЕДНА ГОДИНА. ПОДСЪДИМИЯТ К.К.А., роден на *** ***, обл.Ямбол, ул. „В Л“№5, българин, българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 12.11.2013 година около 08.30 часа в с.Б, обл. Ямбол на ул. „И. В" №3 се заканил с убийство против Ю. Ф А.Ш. *** с думите „Ще те убия“ и това заканване възбудило основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл.144, а..3 във вр. а..1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.144, а..3 вр а..1 от НК и на основание чл.55, а..1, т.2, б. „б НК от НК на К.К.А. се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки по чл.42 а, а..2, т.1, т.2 и.т.6 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.“Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа годишно за ЕДНА ГОДИНА. От деянията на подсъдимия няма причинени имуществени вреди. На основание чл.23, а..1 от НК на подсъдимия К.К.А. се определя едно общо наказание между наказанията наложени му за престъпленията по чл. 325, а..2 във вр. а..1 и вр. чл.20, а..2 от НК и чл.144, а..3 във вр. а..1 от НК - ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки по чл.42 а, а..2, т.1, т.2 и.т.6 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.“Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа годишно за ЕДНА ГОДИНА. ПОДСЪДИМИЯТ И.К.К., роден на *** ***, обл.Ямбол, ул. „В Л" №5, българин, българско гражданство, основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, на 12.11.2013 година около 08.30 часа в с.Б, обл. Ямбол на ул. „И. В" №3 в двора на Основно училище „П Х“ - с.Бв съучастие с К.К.А. и М.И. ***, действайки като извършител, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - викал, гонел и удрял ученици от училището, бутал и блъскал входната вратата на сградата на училището, за да влезе вътре и се саморазправя с ученици, като деянието му по своето съдържание се отличава с изключителна дързост – престъпление по чл. 325, а..2 във вр. а..1 и вр. чл.20, а..2 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 325, а..2 във вр. а..1 и вр. чл.20, а..2 от НК на основание чл.55, а..1, т.2, б.„б НК на И.К.К. се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки по чл.42 а, а..2, т.1, т.2 и.т.6 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.“Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа годишно за ЕДНА ГОДИНА. ПОДСЪДИМИЯТ И.К.К., роден на *** ***, обл.Ямбол, ул. „В Л" №5, българин, българско гражданство, основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 12.11.2013 година около 08.30часа в с.Б,обл. Ямбол на ул."И. В" №3 се заканил с убийство против Ю. Ф А.Ш. *** с думите „Ще те убия“ и това заканване възбудило основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл.144, а..3 във вр. а..1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.144, а..3 във вр. а..1 от НК на основание чл.55, а..1, т.2, б.„б НК на И.К.К. се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки по чл.42 а, а..2, т.1, т.2 и.т.6 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.“Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа годишно за ЕДНА ГОДИНА. От деянията на подсъдимия няма причинени имуществени вреди. На основание чл.23, а..1 от НК на подсъдимия И.К.К. се определя едно общо наказание между наказанията наложени му за престъпленията по чл. 325, а..2 във вр. а..1 и вр. чл.20, а..2 от НК и чл.144, а..3 във вр. а..1 от НК - ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки по чл.42 а, а..2, т.1, т.2 и.т.6 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване
К.К.А.
И.К.К.
М.И.Г.
В законна сила на 3.10.2019г.
4 АНД No 419/2018, IV състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 5.6.2019г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС – 366 от 20.09.2018 година на заместник председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр.София, с което на ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ЕИК 000970051, представлявана от Х.Д.Х. в качеството му на кмет на Общината, за нарушение на чл.138а, ал.3, т.2 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.39 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2000.00 /две хиляди/ лева на 1000.00 /хиляда/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.10.2019
Наказателно дело № 102/2019
В законна сила на 4.10.2019г.
5 АНД No 453/2018, IV състав Агенция "Митници" И.Н.Г. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 16.5.2019г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 798/2018 година от 22.10.2018 година на В И - зам.началник на Митница Бургас, с което на основание чл.235, ал.1 от Закона за митниците на И.Н.Г., ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500.00 лева и на основание чл.235, ал.2 във вр. чл.233, ал.6 и чл.233, ал.3 във вр. ал.1 от НК са отнети в полза на държавата вещите предмет на нарушението - цигари марка „Karelia slims“ с надпис DUTY FREE - 30 броя кутии, общо 600 къса, цигари марка „Assos slims" с надпис DUTY FREE - 30 броя кутии, общо 600 къса, и препарат за растителна защита , хербицид, марка „KURMUZINE 70 WP“ в разфасовка от 0,5 кг. – 30 бр. и препарат за растителна защита „CHILLINGER 200EC“ в разфасовка от 5 литра - 60 бр. ОСЪЖДА И.Н.Г., ЕГН ********** ***, на основание чл.84 от ЗАНН, вр. чл.189, ал.3 от НПК, да заплати по сметка на Елховски районен съд, в полза на бюджета на съдебната власт, направените по делото разноски за свидетел в размер на 31.05 лева /тридесет и един лева и пет стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.10.2019
Наказателно дело № 94/2019
В законна сила на 4.10.2019г.
6 АНД No 3/2019, I състав Агенция "Митници" Ф.А.Х. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 15.4.2019г.
ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО Наказателно постановление № 1266 от 05.12.2018 година на Зам. Началник Митница Бургас, с което на Ф.А.Х., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, адв. Д.Т., на основание чл. 233, ал.1 от Закона за митниците е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 9185.64 лева, представляващи 200% от митническата стойност на стоките – предмет на нарушението; на основание чл. 233, ал.6 от Закона за митниците са ОТНЕТИ в полза на Държавата стоките – предмет на нарушението – златни накити с обща митническа стойност 4592.82 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-отменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.10.2019
Наказателно дело № 91/2019
В законна сила на 4.10.2019г.
7 НОХД No 319/2019, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.Г.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 4.10.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 267 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия Т.Г.Д. и неговият защитник адв.Пламен М от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Т.Г.Д. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, неженен, трудово ангажиран, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.02.2019 година в района на Община Елхово, обл.Ямбол на път I -7, км.296 без надлежно разрешение издадено по реда на ЗКВНВП държал високорискови наркотични вещества с общ грамаж 0,531 грама на обща стойност 8,24 лева, както следва: - в раница, поставена на задната седалка на лек автомобил марка „Алфа Ромео 147" с рег.№У *** АМ в полиетиленов плик, тип „джъмпер" в целофанова опаковка държал суха зелена растителна маса, представляваща коноп /марихуана/ с общо нето тегло - 0,160 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол - 16 % на стойност 0,96лева /съгласно ПМС/23/1998 г./ - в раница, поставена на задната седалка на лек автомобил марка „Алфа Ромео 147" с рег.№У *** АМ в полиетиленов плик, тип „джъмпер" държал увита саморъчно изработена цигара, съдържаща коноп/марихуана/ с нето тегло 0,105 гр. с концентрация на активно действащ компонент детрахидраканабинол -6 % на стойност 0,63 лева /съгласно ПМС/23/1998 г./ - между мобилен телефон и калъф, намиращи се в него в полиетиленов плик тип „джъмпер" държал бяло кристалообразно вещество, представляващо метамфетамин с общо нето тегло - 0,266 гр. със съдържание на активен наркотичен компонент метамфетамин с концентрация 31 % на стойност 6,65 лева /съгласно ПМС/23/1998г./ - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Т.Г.Д. по чл.354а, ал.3, т. 1 от НК на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага кумулативно предвиденото за посоченото престъпление наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 164.38 лева за извършване на физикохимическа експертиза се заплащат от подсъдимия в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Вещественото доказателство по делото - метамфетамин с нето тегло след извършване на физикохимическа експертиза, /при която от общото количество 0,266 гр. са използвани 0,037 гр./ - 0.229 гр. поставено в един брой полиетиленов плик, тип "джъмпер", на съхранение в РУ-Елхово на основание чл.354а, ал.6 и чл.53, ал.1,б."А" от НК се отнема в полза на държавата. Вещественото доказателство по делото: растителна маса, представляваща коноп/марихуана/ – обект № 1 с нето тегло 0.160 грама е изразходвано при извършване на физикохимическата експертиза. Вещественото доказателство: саморъчно изработена цигара, съдържаща коноп /марихуана/– обект №2 с нето тегло 0.105 гр. е изразходвано при извършване на физикохимическа експертиза. Веществените доказателства: целофанова опаковка и два броя полиетиленови пликове, тип" джъмпер" на съхранение в РУ-Елхово ДА СЕ УНИЩОЖАТ след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението, като вещи без стойност.
Т.Г.Д.
В законна сила на 4.10.2019г.
8 АНД No 196/2018, IV състав Други административни от наказателен характер дела ЕТ А.-Ж.В. АПИ-ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2019г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1 от 07.03.2018 година на Директора на Областно пътно управление – Ямбол инж.Галин Славчев Костов, с което на ЕТ“А – Ж В “ с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление обл.Ямбол, общ.Елхово, гр.Елхово, ул.“Св.св.Кирил и Методий“ №12 представлявано от Живко И. Вълчанов, ЕГН **********, на основание чл. 54, ал.1 във връзка с чл.53, ал.1 от Закон за пътищата, за административно нарушение по чл.53, ал.1, т.1 от Закона за пътищата е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 3500 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в*-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 7.10.2019
Наказателно дело № 89/2019
В законна сила на 7.10.2019г.
9 АНД No 497/2018, II състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 10.5.2019г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно и неправилно Наказателно постановление № НЯСС – 380 от 12.10.2018 година, издадено от Зам. председателя на ДАМТН гр. София К. В., определен за временно изпълняващ функциите на Председател на ДАМТН, с което на основание чл.200, ал.1, т.41 от Закона за водите на Община ***, представлявана от Кмета Х. Х., е наложена имуществена санкция в размер на 10000.00 лева за нарушение по чл.138в, ал.1 от ЗВ. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд *** по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.10.2019
Наказателно дело № 90/2019
В законна сила на 7.10.2019г.
10 АНД No 447/2018, IV състав Агенция "Митници" П.Д.П. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 16.5.2019г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 797/2018 година от 22.10.2018 година на В И - зам.началник на Митница Бургас, с което на основание чл.235, ал.1 от Закона за митниците на П.Д. П., ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500.00 лева и на основание чл.235, ал.2 във вр. чл.233, ал.6 и чл.233, ал.3 във вр. ал.1 от ЗМ са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението - цигари марка „Karelia slims“ с надпис DUTY FREE - 75 броя кутии, общо 1500 къса, препарат за растителна защита, хербицид, марка „KURMUZINE 70 WP“ в разфасовка от 0,5 кг. – 90 бр., препарат за растителна защита, хербицид, марка „CHILLINGER 200EC“ в разфасовка от 5 литра - 57 бр. и препарат за растителна защита, хербицид, марка „PLANVETO 48SL“ в разфасовка от 5 литра - 2 бр. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.10.2019
Наказателно дело № 93/2019
В законна сила на 8.10.2019г.
11 АНД No 99/2019, II състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 17.6.2019г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС – 36 от 31.01.2019 година, издадено от Зам. председателя на ДАМТН гр. София К В , оправомощен от Председателят на ДАМТН да издава НП по чл. 200, ал.1, т.38-41 от ЗВ, с което на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите на Община Болярово, представлявана от Кмета Х Д. Х , е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева за неизпълнение на задължение по чл. 190а, ал.2, вр. с чл. 190а, ал.1, т.3 от Закона за водите, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 1000.00 лева /хиляда лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.10.2019
Наказателно дело № 112/2019
В законна сила на 9.10.2019г.
12 НОХД No 56/2019, II състав Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.А.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 11.10.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 271 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово - А. С. от една страна и подсъдимит Г.А.И. и неговия защитник адв.Д. Ник.Д. ***, съгласно което: Подсъдимият Г.А.И., роден на *** *** Загора, с постоянен адрес:***, живущ на същия адрес, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН - ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2017 година, около 03.00 часа, в село ***, област Ямбол, на улица „***“, № 9, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“ с рег.№ ***, от владението на собствениците му А.Й.С. и П.С.С., без тяхно съгласие, с намерение да го ползва, като моторното превозно средство е оставено без надзор на около 1,5 км. от село ***, област Ямбол, последвала е повреда на моторното превозно средство, изразяваща се в счупване на задно панорамно стъкло, счупване на задно ляво странично стъкло, спукване на предна лява гума, деформиране на преден ляв калник, деформиране на лява врата, деформиране на лява колонка, деформиране на заден ляв калник, деформиране на таван и счупване на заден ляв блок светлини, всички на обща стойност 1300.00 лева, като деянието е извършено в пияно състояния /с концентрация на алкохол 0,91 на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство Дрегер 7410+ с инв. №0135/ - престъпление по чл.346, ал.2, т.1 и т.2 вр. ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по 346, ал.2, т.1 и т.2, вр.ал.1.от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият Г.А.И. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 от НК така определеното спрямо подсъдимия Г.А.И. наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. Причинените от деянието на подсъдимия Г.А.И. имуществени вреди са възстановени. Веществени доказателства по делото няма. Направените в хода на ДП разноски в размер на 222.18 лева се заплащат от подсъдимия в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол. Направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 20.00 лева се заплащат от подсъдимия в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 56/2019 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Г.А.И.
В законна сила на 11.10.2019г.
13 АНД No 379/2018, IV състав Други административни от наказателен характер дела С.К.Ж. КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 17.5.2019г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 012-18/24.08.2018г. на Председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - П Г. Д , в частта по т.1, с която на С.К.Ж. с ЕГН **********,***, на основание чл. 35, ал.1 от ЗПУКИ (отм.) за осъществен конфликт на интереси по чл. 2 от ЗПУКИ(отм.) за нарушение на разпоредбата на чл. 8, изречение второ, хипотеза втора от ЗПУКИ (отм.), извършено в качеството му на главен А на Община Болярово и лице, заемащо публична длъжност по чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ(отм.), е наложено административно наказание глоба в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, като НАМАЛЯ размера на наложената глоба от 5000.00 /пет хиляди/ лева на 1000.00 /хиляда/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 012-18/24.08.2018г. на Председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/- П Г. Д , в частта по т.2, с което на основание чл. 33, ал. 2 от ЗПУКИ (отм.) е отнета в полза на Община Болярово от С.К.Ж. с ЕГН **********,***, сума в размер на 14,18 лева (четиринадесет лева и осемнадесет стотинки), представляваща нетното дневно възнаграждение за 31.03.2015 г., получено от деянието, породило конфликт на интереси, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 012-18/24.08.2018г. на Председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - П Г. Д , в частта по т.3, с която на основание чл. 33, ал. 3 от ЗПУКИ (отм.) е постановено присъждане в полза на държавата и отнемане от С.К.Ж. с ЕГН **********,***, на сумата в размер на 6 700лв.(шест хиляди и седемстотин лв.), представляваща равностойността на получената от свързаното със С.К.Ж. с ЕГН ********** лице - дружеството„***“ ЕООД, материална облага в резултат на конфликта на интереси, като НАМАЛЯ размера на присъдената в полза на държавата и подлежаща на отнемане от С.К.Ж. с ЕГН **********,***, сума от 6 700лв.(шест хиляди и седемстотин лв.) на 100.00 /сто/ лева РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя решението
Решение от 15.10.2019
Наказателно дело № 100/2019
Решение № 111/15.10.2019
В законна сила на 15.10.2019г.
14 НОХД No 368/2019, II състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.И.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 17.10.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 280 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- А. С. от една страна и подсъдимият Г.И.Н. и неговият защитник адв.Д. Ст. А. от друга страна, както следва: Подсъдимият Г.И.Н., роден *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***1, български гражданин, неженен, с начално образование, работещ като дояч в кравеферма на ЗП „***“ с.***, област Ямбол, неосъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата в периода от 01.07.2019 година до 01.10.2019 година, в село ***, област Ямбол, в имот, находящ се на улица „***“, № **, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД град Пловдив, КЕЦ - Елхово, чрез осъществяване на директен достъп до електроразпределителната мрежа посредством поставяне на кабел със сечение 6 кв.мм. от главен входящ предпазител преди електромера до изходящ предпазител на електрическото табло в къщата, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Г.И.Н. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимият Г.И.Н. няма данни да са претърпени имуществени щети. За извършеното от подсъдимият Г.И.Н. престъпление по чл.234в, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“ от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимият НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание глоба. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 368/2019 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Г.И.Н.
В законна сила на 17.10.2019г.
15 АНД No 337/2019, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Т.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 2.10.2019г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Т.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с висше образование, неженен, трудово ангажиран, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.04.2019 година, около 16.00 часа, на път III - 7008, км. 18, община Елхово, област Ямбол, управлявал колесен трактор, марка „МТЗ 054" с рама №134827, нерегистриран по надлежния ред съгласно чл.140, ал.6 от Закона за движение по пътищата, във връзка с чл.11, ал.9 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с Наредба №2 от 03.02.2016 година за условията и реда за регистрация на техника по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника - престъпление по чл.345, ал.2 във вр. ал.1 от Наказателния кодекс, като на основание чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лв., която да заплати в полза на Държавата.
Д.Т.М.
Мотиви от 11.10.2019г.
В законна сила на 18.10.2019г.
16 НОХД No 326/2019, II състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Т.Щ. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 21.10.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 282 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова от една страна и от друга страна - подсъдимият Х.Т.Щ. и неговият защитник адв.Иван И. от АК-Ямбол, както следва: Подсъдимият Х.Т.Щ., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, работи в „Технострой Инженеринг“, неженен, неосъждан, ЕГН - **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.05.2019 година около 21.10 часа в с.Маломирово, обл.Ямбол, по улица „Георги Арабаджиев“ управлявал четириколесно моторно превозно средство - АТВ с поставена типова табелка на рамата с надпис Y-2015,WEIGHTT-117892006/42/EC, max.load-2004/108/ЕС, което не е регистрирано по надлежния ред - Наредба № І-45/24.03.2000 година за регистриране, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС - престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Х.Т.Щ. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от подсъдимия Х.Т.Щ. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.54 от НК на подсъдимия Х.Т.Щ. се определя наказание - ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на определението за одобряване на споразумението. Подсъдимият Х.Т.Щ., с установена по-горе самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН и в това, че на 05.05.2019 година, около 21.10 часа в с.Маломирово, обл.Ямбол, по улица „Георги Арабаджиев“ управлявал четириколесно моторно превозно средство АТВ с поставена типова табелка на рамата с надпис Y-2015,WEIGHTT-117892006/42/EC, max.load-2004/108/ЕС, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – 2.45 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с инв.№ 0179 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Х.Т.Щ. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от подсъдимия Х.Т.Щ. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Х.Т.Щ. се налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на определението за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.2 от НК, на подсъдимия Х.Т.Щ. се налага и наказание „Глоба“ в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия Х.Т.Щ. СЕ ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание между наказанията наложени му за описаните по-горе престъпни деяния в размер на най-тежкото от тях, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. На основание чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо най-тежко наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, ПРИСЪЕДИНЯВА и наказанието ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. Направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 201.60 лева за възнаграждение на вещо лице се заплащат от подсъдимия Х.Т.Щ. в полза на Републиканския бюджет по бюджетната сметка на ОДМВР- Ямбол, както и 5.00 лева държавна такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, платима в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Елхово. Направени разноски в хода на съдебното производство – няма. Вещественото доказателство - четириколесно моторно превозно средство АТВ с поставена типова табелка на рамата с надпис Y-2015,WEIGHTT-117892006/42/EC, max.load-2004/108/ЕС, на съхранение в РУ-Елхово, след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението, ДА СЕ ВЪРНЕ на подсъдимия Х.Т.Щ.. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 326/2019 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Х.Т.Щ.
В законна сила на 21.10.2019г.
17 АНД No 69/2019, I състав НАП ГЕЯ КОМ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 21.5.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 340452 – 0094101 от 08.06.2018 година на Заместник директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „ГЕЯ КОМ“ ЕООД, ЕИК 102149360, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 61, представлявано от управителя Г.К.Г., на основание чл. 185, ал.2, изр. последно, вр. ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500.00 лева, за нарушение по чл.118, ал.4 от ЗДДС, вр. чл. 25, ал.7 от Наредба № Н – 18 от 13.12.2006 година на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.10.2019
Наказателно дело № 114/2019
В законна сила на 22.10.2019г.
18 НОХД No 327/2019, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.С.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 22.10.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 283 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Сн.С. от една страна и от друга страна - подсъдимият Б.С.Г. и неговият защитник адв.М., както следва: Подсъдимият Б.С.Г., роден на *** година в гр.***, с постоянен адрес:***, обл.Ямбол, ул. „***“, №14, български гражданин, неженен, с основно образование, ученик в ПГ по МСС „***“ - с.***, обл.Ямбол, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 13.01.2019 година около 22.40 часа в гр.Елхово, обл. Ямбол, от вход „Б“ на жилищен блок на ул. „***“, № ***, като извършител, отнел чужда движима вещ - бебешка количка на стойност 527.00 лева от владението на собственика й В.К.А. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното от него деяние и да ръководи постъпките си – престъпление по чл. 194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Б.С.Г. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият Б.С.Г. престъпление по чл. 194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, на това основание и във вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“, предл.2 от НК, му се определя наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на определението на съда за одобряване на споразумението пред учащите в учебното заведение, където продължава обучението си подсъдимият – ПГ по МСС „***“ – с.***, обл.Ямбол. Причинените от деянието на подсъдимия Б.С.Г. имуществени вреди в размер на 527.00 лева са възстановени. Направените в хода на ДП разноски за вещо лице в размер на 50.40 лева се заплащат от подсъдимия Б.С.Г. в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол. В хода на съдебното производство няма направени разноски. Веществени доказателства по делото няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 327/2019 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Б.С.Г.
В законна сила на 22.10.2019г.
19 АНД No 287/2018, III състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 23.5.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № НЯСС – 283 от 02.07.2018 година на Заместник- председателя на ДАМТН-гр.София К. М. В., оправомощен със Заповед № А-5/02.01.2018г. на Председателя на ДАМТН, с което на ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ЕИК 000970051, представлявана от Кмета Х.Д.Х., на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 1 000.00 лева за неизпълнение на предписание по чл.138а, ал.3, т.2 от Закона за водите.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2019
Наказателно дело № 109/2019
решение №123
В законна сила на 23.10.2019г.
20 АНД No 418/2018, II състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 10.5.2019г.
НП-измененоР Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС – 365 от 20.09.2018 година, издадено от Зам. председателя на ДАМТН гр. *** К. В., определен за временно изпълняващ функциите на Председател на ДАМТН, с което на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите на Община ***, представлявана от Кмета Х. Д. Х., е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева за неизпълнение на предписание по чл.138а, ал.3, т.2 от Закона за водите /редакция преди изм. публ. в ДВ бр. 55 от 03.07.2018г./, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 1000.00 лева /хиляда лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2019
Наказателно дело № 101/2019
Решение№ 122
В законна сила на 23.10.2019г.
21 АНД No 12/2019, III състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 21.6.2019г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС – 421 от 23.11.2018 година, издадено от Кирил Михайлов Войнов - временно изпълняващ функциите на Председател на ДАМТН, съгласно РМС №597/23.08.2018г., с което на ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ЕИК ***, представлявана от Кмета Х.Д.Х., за извършено административно нарушение по чл.190а, ал.1, т.3 от Закона за водите /редакция преди изм. и доп. публ. в ДВ бр. 55 от 03.07.2018г./, е наложено на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите /редакция преди изм. публ. в ДВ бр. 55 от 03.07.2018г./ - имуществена санкция в размер на 4 000.00 лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 4 000.00 лева на 1 000.00 /хиляда/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2019
Наказателно дело № 131/2019
Решение № 121
В законна сила на 23.10.2019г.
22 АНД No 149/2019, I състав КАТ И.И.С. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 9.7.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 19 – 0261 – 000061 от 06.03.2019 година на Началник РУ- Елхово, с което на И. ***, ЕГН **********, на основание чл. 177, ал.1, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв. за нарушение по чл.150 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.10.2019
Наказателно дело № 116/2019
Решение№ 129/24.10.2019г.
В законна сила на 24.10.2019г.
23 НОХД No 273/2019, IV състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Л.С.Г.,
М.А.А.,
К.А.Р.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 16.10.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 277 ПРЕКРАТЯВА на основание чл.248, ал.5, т. 1 от НПК съдебното производство по настоящото НОХД №273/2019 година на РС – Елхово и ВРЪЩА делото на РП – Елхово за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на настоящото определение. Определението на съд подлежи на обжалване и протестиране в 7 дневен срок, считано от днес пред ЯОС чрез ЕРС.
В законна сила на 24.10.2019г.
24 АНД No 514/2018, IV състав КАТ Е.Р.Е. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 4.6.2019г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0261-000407 от 25.10.2018 година, издадено от Г. Д. Йонков - началник група „ОП“ на РУ – Елхово при ОДМВР – Ямбол, с което на Е.Р.Е., ЕГН ********** ***, на основание чл.179, ал.2, предл.1 от Закона за движение по пътищата, за административно нарушение по чл.20, ал.2 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд, чрез РС - Елхово в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.10.2019
Наказателно дело № 110/2019
Решение№ 131/25.10.2019г.
В законна сила на 25.10.2019г.
25 АНД No 105/2019, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Е.К.Р. РДНСК- ЮИР Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 13.6.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ЮИР – 4 от 08.02.2019 година на Началник РДНСК - Югоизточен район, с което Е.К.Р., ЕГН ********** ***, в качеството й на Главен архитект на община Елхово, за нарушение по чл. 143, ал.1, т.1 от ЗУТ, на основание чл. 232, ал.1, т.2, предл.3 от ЗУТ е наложено административно наказание глоба в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Ямбол чрез Районен съд – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.10.2019
Наказателно дело № 120/2019
Решевие №133/25.10.2019г.
В законна сила на 25.10.2019г.
26 АНД No 164/2019, II състав Агенция "Митници" Ф.К. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 19.7.2019г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 2007/25.02.2019 година, издадено от Зам. директора на ТД Южна морска към Агенция Митници – В. И., с което на Ф.К. /F. K./, родена на *** г., гражданин на Република Франция, е наложена глоба в размер на 1000.00 лв. на основание чл.18, ал.1, вр. с чл. 14а, ал.1 от Валутен Закон и на основание чл.20, ал.1 от ВЗ са отнети в полза на държавата като предмет на нарушението – изделия от злато с тегло 257.01 грама както следва: 1. пръстени – 4 броя с тегло 12.28 грама, злато – 14 карата; 2. висулка – 1 брой от две части – едната от злато 22 карата с тегло 7.18 грама, а другата от злато 14 карата с тегло 7.40 грама; 3. гривни – 9 броя с тегло 223 грама, злато 22 карата и 4. синджир – 1 брой от злато 14 карата с тегло 7.15 грама. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.10.2019
Наказателно дело № 134/2019
Решение№ 134
В законна сила на 25.10.2019г.
27 АНД No 257/2019, III състав КАТ В.И.Ч. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 4.10.2019г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К №2569220 на ОД на МВР-Ямбол, с който на В.И.Ч., с ЕГН **********, като законен представител на „ОПТИКС”АД, с ЕИК 121722373, му е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв. на основание чл.189, ал.4, вр.с чл.182, ал.2 т.2 от Закона за движение по пътищата, за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство или система ARH CAM S1 №11743d3.
В законна сила на 26.10.2019г.
28 АНД No 58/2019, II състав Комисия за защита на потребителите Р.Д.С. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 5.8.2019г.
НП-потвърденоР Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 43171 от 10.04.2018г. на Директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите – Н. Ж. С., с коeто на ЕТ „*** – Р.С.“***, представляван от Р.Д.С., е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева на основание чл. 211 от Закона за туризма за нарушение по чл.117, ал.1 от Закона за туризма. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на Административно процесуалния кодекс пред Административен съд гр.Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните , че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.10.2019
Наказателно дело № 141/2019
В законна сила на 28.10.2019г.
29 АНД No 136/2019, II състав КАТ А.Г.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 25.7.2019г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 19-0261-000045 от 26.02.2019 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово Г. В., с което на А.Г.И. ***, ЕГН – **********, са наложени на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП административни наказания глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за нарушение по чл. 140, ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.10.2019
Наказателно дело № 133/2019
В законна сила на 28.10.2019г.
30 АНД No 451/2018, IV състав Агенция "Митници" Е.Н.А. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 23.7.2019г.
НП-потвърдено Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 715/2018г. от 10.10.2018г. на В. С. И. - Зам.Началника на Митница Бургас, с което на Е.Н.А., ЕГН: **********, притежаващ документ за самоличност № ***, изд. на 26/06/2014 г. от МВР - Добрич, с адрес: Република Турция, гр. ***, ***, ул. "***" **, с адрес за кореспонденция: с. ***, общ. ***, обл. ***, ул. „***“ № **, за нарушение на чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 14а, ал. 1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева и на основание чл.20, ал.1 от ВЗ са отнети в полза на държавата като предмет на нарушението – изделия от злато –златни гривни-7 броя, общо 118.00 грама, проба 916-22 карата. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните, чрез РС – Елхово.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2019
Наказателно дело № 145/2019
В законна сила на 31.10.2019г.
31 НОХД No 245/2019, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.И.М.,
Н.М.О.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 24.7.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимите Н.М.О. /***/, роден на *** ***, Сирийска Арабска Република, гражданин на Сирийска Арабска Република, с адрес ***, с настоящ адрес гр. Свиленград, с кюрдски произход, с полувисше образование, неженен, работещ като преводач, с ЛНЧ - **********, неосъждан и И.И.М. /I. I. M./, роден на *** ***, Сирийска Арабска Република, гражданин на Сирийска Арабска Република, с адрес ***6, с настоящ адрес ***. Загора, с кюрдски произход, със средно образование, женен, търговец на животни, с ЛНЧ - **********, с ЕГН - **********, неосъждан, за ВИНОВНИ в това, че на 28.05.2019 година, в 11.05 часа, в района между гранична пирамида №164 и гранична пирамида №165, в землището на село Странджа, община Болярово, област Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, направили опит да излязат през границата на страната ни от Република България в Република Турция, без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието им останало недовършено, поради независещи от тях причини - задържането им от служители на „Гранична полиция" – МВР, поради което и на основание чл. 279, ал. 1, вр. чл. 18, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 54 от НК ОСЪЖДА всеки един от тях на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лв. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание на всеки от подсъдимите, за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1 брой яке, черно на цвят от текстил, с неустановена по делото собственост, да остане приложено по делото за съхранение в едногодишен срок от влизане на присъдата в сила, на основание чл. 112 от НПК. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите Н.М.О. /***/ и И.И.М. /I. I. M./, да заплатят направените по делото разноски както следва: в приход на републиканския бюджет по сметка на РД «ГП» - Елхово – по 77.40 лева и в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово – по 20.00 лева, както и по 5.00 лева при служебно издаване на изпълнителни листи по сметка на РС - Елхово. На основание чл. 189, ал.2 от НПК разноските за преводач, направени в хода на БП в размер на 60.00 лева и в хода на съдебното производство в размер на 105.36 лева остават за сметка на органа, който ги е напарвил – РД «ГП» - Елхово и РС – Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15 - дневен срок.
И.И.М.
Н.М.О.
Мотиви от 9.8.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 31.10.2019
Наказателно дело № 270/2019
В законна сила на 31.10.2019г.