РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2018г. до 31.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НЧХД No 528/2017, I състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) И.К.Т. И.Н.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 15.3.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.Н.И., ЕГН **********, роден на *** година в гр. Тополовград, обл. Ямбол, с настоящ адрес:***, с постоянен адрес:***, български гражданин, със средно образование, женен, общ работник на МП – Лесово, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.11.2016 година в гр. Елхово, обл.Ямбол, в Индустриалната зона на града и на улица „Лом“, пред дом № 14, при условията на продължавано престъпление, чрез удари в областта на лицето и удари в областта на главата, причинил на И.К.Т., с ЕГН **********, лека телесна повреда - временно разстройство на здравето, неопасно за живота, изразяваща се в контузия на лицето с болезнен травматичен отток на тъканите в областта на лявата половина на лицето, петнисти синкавоморави кръвонасядания, обхващащи лявата слепоочна област и сътресение на мозъка с изразени вегетативни прояви, престъпление по чл.130, ал.1, вр. чл.26 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1 200.00 /хиляда и двеста/ лева. ПРИЗНАВА подсъдимият И.Н.И., ЕГН **********, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 03.11.2016 година в гр.Елхово, обл.Ямбол, в Индустриалната зона на града, в присъствието на И.К.Т., с ЕГН **********, е казал нещо унизително за честта и достойнството на същия, като го е напсувал на майка, поради което на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.146, ал.1 от НК. ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.И., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.45 от ЗЗД на частния тъжител И.К.Т., ЕГН **********,***, сумата от 2000.00 /две хиляди/ лева, представляващи обезщетение за причинени на пострадалия И.К.Т. *** неимуществени вреди – болки и страдания, настъпили в резултат на осъщественото от подсъдимия престъпление по чл.130, ал.1 във вр. чл.26 от НК, ведно със законната лихва върху сумата от 2000.00 лв., считано от датата на увреждането – 03.11.2016 година до окончателното изплащане, като предявеният граждански иск за разликата над 2000.00 лв. до 7000.00 лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.К.Т., ЕГН ********** против подсъдимия И.Н.И., ЕГН ********** граждански иск по чл.45 от ЗЗД за сумата от 1000.00 лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, изразяващи се в уронване честта и достойнството му, настъпили в резултат на извършено от подсъдимия И.Н.И. престъпление по чл.146, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху горната сума, считано от 03.11.2016 г. до окончателното и изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Н.И., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на частния тъжител и граждански ищец И.К.Т., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 1352.00 /хиляда триста петдесет и два/ лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение и внесена държавна такса. ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.И., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в приход на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС - Елхово сумата от 80.00 лева /осемдесет лева/, представляващи държавна такса върху уваженият размер на гражданския иск, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
И.Н.И.
Мотиви от 13.7.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Определение от 26.7.2018
Наказателно дело № 197/2018
В законна сила на 1.10.2018г.
2 АНД No 549/2017, II състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 5.6.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № НЯСС – 100 от 18.09.2017 година, издадено от Зам. председателя на ДАМТН гр. София М. Б. П.-Ю., оправомощена от Председателя на ДАМТН П. Г., с което на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите на Община ***, представлявана от Кмета Х. Д. Х., е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева за неизпълнение на предписание по чл.138а, ал.3, т.2 от Закона за водите. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.10.2018
Наказателно дело № 122/2018
В законна сила на 1.10.2018г.
3 АНД No 595/2017, I състав Агенция "Митници" Н.Н.А. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 10.7.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 951/2017 г. от 14.11.2017 г., издадено от Началник Митница Бургас – В. С., с което на Н. Н.А. ***, ЕГН **********, на основание чл. 233, ал.1 от Закона за митниците е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 15 435.00 лева, представляващи 100% от митническата стойност на стоките – предмет на нарушението; на основание чл. 233, ал.6 от Закона за митниците са ОТНЕТИ в полза на Държавата стоките – предмет на нарушението- къси панталони марка „Пума“ – 1279 бр.; къси панталони марка „Адидас“ – 310 бр. е къси панталони марка „Найк“ – 115 бр., с обща митническа стойност 15 435.00 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
Решение от 1.10.2018
Наказателно дело № 133/2018
В законна сила на 1.10.2018г.
4 АНД No 299/2018, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Н.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 14.9.2018г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА обвиняемият А.Н.М., с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, неженен, трудово ангажиран, за ВИНОВЕН в това, че на 02.02.2018 год. около 20.50 часа на кръстовището на път 7904 и път 79022 в Община Болярово, обл. Ямбол управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Исузу Д Макс" с рег.№ ***в срока на изтърпяване на принудителната административна мярка за временно отнемане на свидетелството управление на моторно превозно средство, наложена със ЗППАМ № 17-0261-000366/17.11.2017 година на Началник РУ- Елхово, в сила 01.12.2017 година - престъпление по чл.343 в, ал.3 във вр.ал. 1 от НК, като на основание чл. 78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лв., която да заплати в полза на Държавата. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия А.Н.М., с посочени данни за самоличност, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт по сметката на Районен съд - град Елхово 5.00 /пет/ лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес
А.Н.М.
Мотиви от 18.9.2018г.
В законна сила на 2.10.2018г.
5 АНД No 44/2018, IV състав АДФИ Х.Д.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 3.7.2018г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-323-2017/15.01.2018г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София, с което на Х.Д.Х., с ЕГН **********,*** на основание чл.32, ал.1, т. 1 от ЗДФИ за нарушение по чл. 94, ал. 3, т. 2, вр. чл. 7, ал. 5 от ЗПФ, във вр. § 20 ПЗР от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 200.00 лева, като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.10.2018
Наказателно дело № 130/2018
В законна сила на 3.10.2018г.
6 АНД No 43/2018, III състав АДФИ Х.Д.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 15.6.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 11-01-322 от 15.01.2018 година на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/-гр.София - Г. Митков Начев, с което на Х.Д.Х., с ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на Община Болярово, на основание чл.32 ал.1 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция /ЗДФИ/ му е наложено административно наказание - глоба в размер на 200.00 лева за извършено нарушение по чл.77 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г. /ЗДБ на РБ за 2017г./ във вр.с чл.94 ал.3 т.2 от ЗПФ вр.с чл.7 ал.5 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ вр.с §2 от ДР на ЗПФ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.10.2018
Наказателно дело № 137/2018
В законна сила на 4.10.2018г.
7 АНД No 47/2018, I състав РДГ Н.Г.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 6.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 842 от 03.01.2018 година на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Сливен, с което на Н.Г.М., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, кант. № 8 – адв. М.А., e наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв. на основание чл. 270 от Закона за горите за извършено нарушение по чл. 148, ал.12 от Закона за горите, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.10.2018
Наказателно дело № 136/2018
В законна сила на 4.10.2018г.
8 АНД No 60/2018, IV състав КАТ Д.А.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 29.6.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0261-000627/ 20.12. 2017 г. на началник РУ – Елхово при ОДМВР –Ямбол, с което на Д.А.К., с ЕГН ***********,***, със съдебен адрес:*** - адвокатско съдружие „Добрев и Ко“, на основание чл. 179, ал. 3 т. 1 ЗДвП за административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 3000 лв. /три хиляди лева/ и на основание чл.179, ал.5 от ЗДвП за административно нарушение по чл.100, ал.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/, като законосъобразно и правилно. Решението подлежи на касационно обжалване пред ЯАС, чрез ЕРС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.10.2018
Наказателно дело № 131/2018
В законна сила на 4.10.2018г.
9 АНД No 365/2017, I състав ДИТ ШАМС 24 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 17.7.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000377 от 11.05.2016 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ямбол Стоян Ников Иванов, с коeто на „ШАМС – 24“ ЕООД, с ЕИК 200259567, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „“ №78, ет.2, ап.4, е наложена имуществена санкция в размер на 1600.00 лева на основание чл.414, ал1 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 403а, ал.1 от КТ, извършено на 20.11.2016 година, като НАМАЛЯВА размера на ИМУЩЕСТВЕНАТА САНКЦИЯ от 1600.00 лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева. ОСЪЖДА „ШАМС – 24“ ЕООД, с ЕИК 200259567, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „“ №78, ет.2, ап.4, да заплати направените по делото разноски в размер на 24.00 /двадесети четири/ лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.10.2018г.
10 НОХД No 288/2018, IV състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Ж.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 19.9.2018г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Ж.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, ученик в ПГ „Георги Кондолов" - град Бургас, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.12.2017 година, около 16.00 часа, в село Изгрев, област Ямбол, по улица „Александър Стамболийски", управлявал моторно превозно средство - мотопед, марка „Жилера" с рама №ZAP611A1A4H251767, нерегистрирано по надлежния ред съгласно Наредба №1 - 45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си - престъпление по чл.345, ал.2 във вр, ал.1 и вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 и ал.6 от НК във вр. с чл.345, ал.2 във вр, ал.1 и вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ" което да бъде изпълнено, чрез публикуване на присъдата в интернет – сайта на Община Елхово. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.Ж.Г., с ЕГН **********, с посочени по – горе данни за самоличност да ЗАПЛАТИ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОДМВР - Ямбол сумата 117.30 лева /сто и седемнадесет лева и тридесет стотинки/, представляваща направени по делото в досъдебното производство разноски, както и 5.00 лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
Г.Ж.Г.
Мотиви от 16.10.2018г.
В законна сила на 5.10.2018г.
11 АНД No 601/2016, II състав Агенция "Митници" Ф.Х.Ф. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 25.6.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 1029/2016 от 11.10.2016г. на Началник Митница – Бургас – В. Е. С., с което на Ф.Х.Ф. с ЕГН – **********,***, на основание чл.18, ал.1, вр. с чл. 11а, ал.1 от Валутния Закон, във вр. с чл. 2, ал.1 и чл. 9 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г. на МФ за износа и вноса на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл. 10а от ВЗ, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000.00 лева и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ са отнети в полза на държавата 20000.00 евро, преизчислени в български лева съответно 39116.60 лева - предмет на нарушението. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.10.2018
Наказателно дело № 135/2018
В законна сила на 8.10.2018г.
12 НОХД No 294/2018, III състав Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.И.Х. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 8.10.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 258 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия Т.И.Х. и неговият защитник - адв.Ч. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Т.И.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, българско гражданство, женен, с начално образование, пастир при ЗП-Ангел Колев, осъждан, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 04.05.2018 година в гр.Елхово, обл.Ямбол в района на бившето АПК-Елхово намерил чужда движима вещ - 1 брой женско магаре, кафяво на цвят на стойност 400 лева, собственост на М.Н.Г. *** и в продължение на една седмица - от 04.05.2018 година до 12.05.2018 година не съобщил за нея на собственика, на властта или на този който я е загубил - престъпление по чл.207, ал.1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.207, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия Т.И.Х. се налага наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. По ДП направените разноски в размер на 70.38 лева за експертиза, се заплащат от подсъдимия в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 294/2018 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Т.И.Х.
В законна сила на 8.10.2018г.
13 АНД No 46/2018, I състав АДФИ Х.Д.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 27.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11 – 01 – 321 от 15.01.2018 година на Директора на АГЕНЦИЯ ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ гр.София, с което на Х.Д.Х., с ЕГН **********,***, в качеството му на кмет на Община ***, за нарушение по чл. 12, ал. 1 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, на основание чл. 32, ал.1, т. 1, вр. с чл. 35, ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция, е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 200.00 лева., като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр.Ямбол в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.10.2018
Наказателно дело № 152/2018
В законна сила на 9.10.2018г.
14 АНД No 49/2018, III състав Агенция "Митници" Ф.Р.А. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 25.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление 1252/2017г. от 12.01.2018г. на Началника на Митница – Бургас – Валери Евтимов Стефанов, с което на Ф.Р.А., с ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл.233 ал.1 от ЗМ, е наложено административно наказание - глоба в размер на 11 687.97 лева, представляваща 100 % от митническата стойност на стоките – златни изделия за извършено административно нарушение по чл.233 ал.1 от Закона за митниците, както и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на Държавата стоките – предмет на митническата контрабанда, а именно: - обеци - 3 чифта с тегло 10.00 грама - 14 карата злато; висулка за синджирче - 9 броя с тегло 17.87 грама - 14 карата злато; пръстени -13 бр. с тегло - 50.16 грама - 14 карата злато; гривни - 8 броя с тегло - 59.51 грама - 14 карата злато; украшение за ръка /комплект гривна с 3 броя пръстени/ - 1 брой с тегло - 14.80 грама - 14 карата злато; колие - 1 брой с тегло - 35.94 грама - 14 карата злато; монети с халки за окачване - 11 броя с тегло - 42.89 грама - 22 карата злато, с общо нетно тегло - 231.17 грама, с обща митническа стойност в размер на 11 687.97 лева.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 9.10.2018
Наказателно дело № 154/2018
В законна сила на 9.10.2018г.
15 АНД No 188/2018, III състав КАТ Г.П.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 10.8.2018г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 18-0261-000133 от 16.04.2018 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-952/20.07.2017г., В ЧАСТТА, с която на Г.П.А. ***, с ЕГН **********, на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП са наложени кумулативно следните административни наказания - глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца и отнемане на 12 контролни точки по Наредба №Із-2539 на МВР, за извършено административно нарушение по чл.174 ал.3 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 18-0261-000133 от 16.04.2018 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-952/20.07.2017г., В ЧАСТТА, с която на Г.П.А. ***, с ЕГН **********, на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.1, 2 от ЗДвП е наложено административно наказание - глоба в размер на 10.00 лева за извършено административно нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП е наложено административно наказание - глоба в размер на 10.00 лева за извършено административно нарушение по чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.10.2018
Наказателно дело № 157/2018
В законна сила на 9.10.2018г.
16 АНД No 198/2018, I състав Агенция "Митници" К.Н.С. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 3.8.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2568 от 20.04.2018 година на Началник митница Бургас, с което на К.Н.С., ЕГН **********,***, на основание чл. 233, ал.1 от Закона за митниците е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 7686.60 лева, представляващи 100% от митническата стойност на стоките – предмет на нарушението и на основание чл. 233, ал.6 от Закона за митниците са ОТНЕТИ в полза на Държавата стоките – предмет на нарушението – корона с червени камъчета – 2 бр. с общо тегло 54.1 грама – 14 карата злато; колие за шия – 3 бр. с общо тегло 76.2 грама – 14 карата злато; пръстен – 4 бр. с общо тегло 15.55 грама – 14 карата злато; обеци – 1 чифт с общо тегло 7 грама – 14 карата злато, с общо нетно тегло 152.85 грама, с обща митническа стойност в размер на 7686.60 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 9.10.2018
Наказателно дело № 156/2018
В законна сила на 9.10.2018г.
17 АНД No 45/2018, IV състав АДФИ Х.Д.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 6.7.2018г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11-01-324-2017/15.01.2018г., издадено от Директора на „АДФИ”-гр.София, с което на Х.Д.Х., с ЕГН **********,***, в качеството му на кмет на О Б , за нарушение по чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС № 163 от 29.03.2015 г., на основание чл. 32, ал.1, т. 1 вр. с чл. 35, ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция /ЗДФИ/, е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 200.00 лева., като законосъобразно и правилно. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр.Ямбол в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2018
Наказателно дело № 148/2018
В законна сила на 10.10.2018г.
18 НОХД No 381/2018, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО З.Х.,
Х.М.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 10.10.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 261 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимите З.Х. /Z. Н./ и Х.М. /H. M./ и техният защитник адв.Д. от друга страна, както следва: Подсъдимият З.Х. /Z. Н./, роден на ***г***, Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, неженен, неосъждан, със средно образование, работи като общ работник, без документа за самоличност, по заявени от лицето данни и Подсъдимият Х.М. /H. M./, роден на *** год. в гр.Кунар, Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, женен, неосъждан, с начално образование, работи като общ работник, без документи за самоличност, по заявени от лицето данни, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, за това, че на 29.09.2018 год., около 22.30 часа, в района на ГКПП - Лесово, общ. Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите З.Х. и Х.М. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от З.Х. и Х.М. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, на това основание и чл.54, ал.1 от НК на всеки един от подсъдимите - З.Х. /Z. Н./ и Х.М. /H. M./, му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 180.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД”ГП” – Елхово.
З.Х.
Х.М.
В законна сила на 10.10.2018г.
19 АНД No 276/2018, II състав КАТ Й.Ж.Й. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 14.9.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 18-0261-000207 от 05.06.2018 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на Й.Ж.Й. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева на основание чл.178 Д от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.98, ал.2, т.4 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 11.10.2018г.
20 АНД No 275/2018, IV състав КАТ Л.Д.Х. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 21.9.2018г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0261-000672/09.03.2018 година на Началник РУ Полиция - Елхово към ОД МВР – Ямбол, РУ – Елхово, с което на Л.Д.Х., с ЕГН **********,*** и с адрес на призоваване гр. Елхово, ул.“Търговска“ № 4, вх.В, ет.1, ап.1, на основание чл.178д от ЗДвП за административно нарушение по чл. 98, ал.2, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 /двеста/ лева, като законосъобразно и правилно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд, чрез РС - Елхово в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.10.2018г.
21 АНД No 550/2017, III състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 15.6.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № НЯСС–101 от 18.09.2017 година, издадено от Заместник председателя на ДАМТН М. Б. П.-Ю., оправомощена със Заповед № А-457/15.06.17г. на Председателя на ДАМТН, с което на ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ЕИК 000970051, представлявана от Кмета Х.Д.Х., на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 1 000.00 лева за неизпълнение на предписание по чл.138а, ал.3, т.2 от Закона за водите.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2018
Наказателно дело № 142/2018
В законна сила на 15.10.2018г.
22 АНД No 54/2018, I състав Агенция "Митници" Р.А.М. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 4.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1284 от 22.12.2017 година на Началник Митница - Бургас, с което на Р.А.М. от гр. Ямбол, ЕГН **********, на основание чл.233, ал.1 от Закона за митниците е наложено административно наказание – Глоба в размер на 4340.00 лева, представляващи 100 % от митническата стойност на стоката, предмет на нарушението и на основание чл. 233, ал.6 от Закона за митниците са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението с митническа стойност 4340.00 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2018
Наказателно дело № 141/2018
В законна сила на 15.10.2018г.
23 АНД No 178/2018, I състав НАП Х.Х.Н. ДИРЕКЦИЯ КОНТРОЛ ПРИ ТД НА НАП Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 23.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 318869 – 0115812 от 15.02.2018 година на Директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас, с което на ЗП Х.Х.Н., ЕГН **********,***, на основание чл. 182, ал.1 от ЗДДС му е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000.00 лева, за нарушение по чл. 86, ал.1, т.2 и т.3, вр. чл. 86, ал.2, вр. чл. 214, ал.2, вр. чл. 82, ал.1 от ЗДДС, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 15.10.2018
Наказателно дело № 149/2018
В законна сила на 15.10.2018г.
24 АНД No 244/2018, I състав Агенция "Митници" С.А.Ж. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.8.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2896 от 11.06.2017 година на заместник – началникът на Митница Бургас Васил Инджов, В ЧАСТТА, с която на С.А.Ж., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис 6, на основание чл. 233, ал.1 от Закона за митниците е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 16752.00 лева, представляващи 200% от митническата стойност на стоките – предмет на нарушението, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 16 752.00 лева на 8 376.00 лева /представляваща 100 % от митническата стойност на стоките, предмет на нарушението/. ПОТВЪРЖДАВА като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 2896 от 11.06.2017 година на заместник – началникът на Митница Бургас Васил Инджов, В ЧАСТТА, с която на основание чл. 233, ал.6 от Закона за митниците са ОТНЕТИ в полза на Държавата стоките – предмет на нарушението - препарати за растителна защита KIP 50 WG – 50 бр. по 400 грама или общо 20 кг.; PLAYMURE 300 EC – 40 бр. по 5 литра или общо 200 литра; EFFORE 20 SP- 150 бр. по 1 килограм или общо 150 кг. и ANACONDA 600 – 50 бр. по 1 литър или общо 50 литра, с обща митническа стойност 8 376.00 лева и на основание чл. 233, ал.8 от Закона за митниците е отнет в полза на държавата лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Шаран“ с рег. № ***, шаси № WVWZZZ7MZ3V025173, талон № 007844692, на стойност 5 500.00 лева, послужил като средство за превозване на стоките, предмет на нарушението. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-изменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2018
Наказателно дело № 151/2018
В законна сила на 15.10.2018г.
25 НОХД No 330/2017, III състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.И.И. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 28.9.2018г.
На основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК ДОПУСКА тълкуване на влязлата в сила на 01.06.2018г. Присъда №25 от 16.05.2018 година, постановена по настоящото НОХД № 330/2017 година по описа на РС–Елхово, с която А.И.И., с ЕГН **********, е признат ЗА ВИНОВЕН за вмененото му по настоящото НОХД престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, поради което и на това основание и чл.54 ал.1 от НК е осъден на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 вр.с ал.3 т.1 и т.3 от НК са му наложени следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определеното от него длъжностно лице два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, В ЧАСТТА МУ относно размера на наложената трета пробационна мярка - безвъзмезден труд в полза на обществото , като уточнява, че същият е - в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, а не двусмислено изписаният в присъдата и в мотивите към нея - в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес. ПРЕПИС от определението след влизането му в сила да се изпрати на РП- Елхово за изпълнение и на Бюро “Съдимост” при Районен съд– Елхово за вписване в бюлетина за съдимост.
А.И.И.
Мотиви от 20.11.2018г.
В законна сила на 16.10.2018г.
26 НОХД No 406/2018, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.А.А.,
Х.М.Х.,
Р.А.Х.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 24.10.2018г.
О П Р Е Д Е Л И : № 277 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, адв. А.Б. от АК Ямбол - служебен защитник на подсъдимите и подсъдимите, при условия и основания известни на страните, както следва: Подсъдимите К.А.А. /***/, роден на *** година в гр.Сулеймания, Република Ирак, живущ в гр.Калазе, Република Ирак, иракски гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, фризьор, паспорт №А13642135, издаден в Република Ирак; Х.М.Х. /HAWRE MOHAMMED HAJ/, роден на *** година в гр.Сулеймания, Република Ирак, живущ в гр.Арбил, Република Ирак, иракски гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, паспорт№А12414024, издаден в Република Ирак; Р.А.Х. /RISHWAN ABDALLA HUSSEIN/, роден на *** година в гр.Сулеймания, Република Ирак, живущ в гр. Калазе, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, неженен, неосъждан, средно образование, общ работник, паспорт № А8797104, издаден в Република Ирак, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 14.10.201 8година през ГКПП Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие като съизвършители влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. Деянието подсъдимите са извършили при условията на пряк умисъл. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл. 54 от НК на подсъдимите К.А.А. /***/, Х.М.Х. /HAWRE MOHAMMED HAJ/ и Р.А.Х. /RISHWAN ABDALLA HUSSEIN/ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимите К.А.А. /***/, Х.М.Х. /HAWRE MOHAMMED HAJ/ и Р.А.Х. /RISHWAN ABDALLA HUSSEIN/ се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 90.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД „ГП” град Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на съдебното производство разноски за преводач остават за сметка на РС-Елхово. По делото няма приложени веществени доказателства. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 406/2018 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият К.А.А. /***/, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият Х.М.Х. /HAWRE MOHAMMED HAJ/, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият Р.А.Х. /RISHWAN ABDALLA HUSSEIN/, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Адв.Б. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявяваме, че не желаем предоставяне на писмен превод на споразумението. Същото беше преведено на подсъдимите устно от преводача и те са запознати с неговото съдържание. СЪДЪТ, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 40.00 /четиридесет/ лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдски език и обратно. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15.20 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
К.А.А.
Х.М.Х.
Р.А.Х.
В законна сила на 24.10.2018г.
27 НОХД No 278/2018, II състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.Е.Ч. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 29.10.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 282 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово Сн.С. от една страна и подсъдим Т.Е.Ч. и неговият защитник адв.Димитър Ст.А. от АК - Ямбол, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Т.Е.Ч., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, с основно образование, неосъждан, ЕГН – **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.11.2017 година, около 22.00 часа, в района на ГКПП- Лесово, област Ямбол, на бензиностанция „Лукойл Север“, в багажно отделение на автобус, марка „Мерцедес Бенц“ с per. № ***, държал акцизни стоки - 7200 къса цигари марка „Кагеlia slims“, 2000 къса цигари марка „Karelia Ome superslims“ и 1800 къса цигари марка „L&M red label“, общо 11 000 къса цигари, на обща стойност 2722.00 лева с общ размер на акциза 626.06 лева, без бандерол, като такъв се изисква по закон - чл.2, т.2 от ЗАДС: „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия“, чл.100, ал.1 от ЗАДС: „тютюневите изделия, предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол“ и чл.28, ал.1 от ЗТТИ: „Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на ЗАДС и деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.234. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Т.Е.Ч. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимия Т.Е.Ч. престъпление по чл.234, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 от НК така определеното спрямо подсъдимия Т.Е.Ч. наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Т.Е.Ч. не се налага кумулативно предвиденото за деянието наказание „Глоба“. От престъплението, извършено от подсъдимия Т.Е.Ч. не са причинени съставомерни невъзстановени имуществени вреди. ОСЪЖДА подсъдимия Т.Е.Ч. да заплати на основание чл.189, ал.3 НПК разноските по делото в размер на 243.28 лева в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол. В хода на съдебното производство няма направени разноски. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото: 550 кутии цигари, съдържащи 7200 къса цигари марка „Karelia slims“, 2000 къса цигари марка „Karelia Ome superslims“ и 1800 къса цигари марка „L&M red label“, или общо 11 000 къса цигари, намиращи се на съхранение в РУ – Елхово към ОД на МВР Ямбол, собственост на подсъдимия Т.Е.Ч., на основание чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б. „Б“ от НК, ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и след влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението – същите ДА СЕ УНИЩОЖАТ. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 278/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Т.Е.Ч.
В законна сила на 29.10.2018г.
28 НОХД No 429/2018, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Т.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 30.10.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Ана Саракостова от една страна и подсъдимия С.Т.Д. и неговият защитник адв.Р.Р. от друга страна, както следва: Подсъдимият С.Т.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: на 04.01.2018 година, около 20.45 часа, в град Болярово, област Ямбол, улица „Девети септември", управлявал моторно превозно средство - мотоциклет марка „Дукати" с рама № ZDMM503AABB047064, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба №1 - 45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК За посоченото по-горе престъпление от обш характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Деянието е извършено с пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.“Б“ и чл.42 а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на подсъдимият С.Т.Д. се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ПОДСЪДИМИЯТ С.Т.Д., с установена по-горе самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: на 04.01.2018 година, около 20.45 часа, в град Болярово, област Ямбол, по улица „Девети септември“", управлявал моторно превозно средство —мотоциклет, марка „Дукати" с рама №ZDMM503AABB047064, без съответно свидетелство за управление /свидетелство за управление, категория „А"/ в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наказан с Наказателно постановление №17 - 0261 -000399 от 15.09.2017 година на Началник РУ - Елхово, влязло в законна сила на 01.12.2017 година - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК За посоченото по -горе умишлено престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Деянието е извършено с пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, на това основание и на основание чл. чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият С.Т.Д. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишавани от свобода, наложено на подсъдимият С.Т.Д., се отлага за срок ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на настоящото определение, с което се одобрява споразумението. На основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимият С.Т.Д. се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343в, ал.2 от НК, наказание „ГЛОБА" в полза на Държавата в размер на 250.00 /сто лева/. ПОДСЪДИМИЯТ С.Т.Д., с установена по-горе самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: на 04.01.2018 година, около 20.45 часа, в град Болярово, област Ямбол, по улица „Девети септември", управлявал моторно превозно средство -мотоциклет марка „Дукати" с рама №ZDMM503AABB047064, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство - Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17 - 0261 - 000232/10.07.2017 година на Началник РУ - Елхово, влязло в законна сила на 14.09.2017 година - престъпление по чл.343в, ал.3, вр. ал.1 от НК. За посоченото по -горе умишлено престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Деянието е извършено с пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.343в, ал.3, вр. ал.1 от НК, на това основание и на основание чл. 55, ал.1, т.2, б."Б" и чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на подсъдимият С.Т.Д. се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществените доказателства - няма. На основание чл.23, ал.1 от НК, предвид обстоятелството, че деянията по чл.345, ал.2,вр. ал.1 от НК, по чл.343в, ал.2 от НК и по чл.343в, ал.3, вр. ал.1 НК, са извършени от подсъдимият С.Т.Д., преди да е имало влязла в сила присъда, за което и да е от тях, на подсъдимият С.Т.Д. се определя ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наказанията, наложени за посочените престъпления, в размер на най- тежкото от тях, а именно: ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на настоящото определение, с което се одобрява споразумението. На основание чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо наказание ПРИССЪЕДИНЯВА изцяло наложеното наказание „ГЛОБА" в полза на Държавата в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 429/2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.50 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
С.Т.Д.
В законна сила на 30.10.2018г.
29 НОХД No 331/2018, I състав Нарушения на валутния режим - чл.251 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Й.Я. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 31.10.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Снежина С. от една страна и подсъдимия Й.Я. /OZKAN YALIM/ и неговият защитник адв. К. ***, от друга страна, както следва: Подсъдимият Й.Я. /OZKAN YALIM/ роден на *** година в гр.Ешме, Република Турция, турчин, турски гражданин, с персонален № 65107263550, паспорт № Р 00032232, издаден на 26.06.2015 година, женен, със средно образование, неосъждан, с адрес в Република Турция, Cumhuriyet Mahallesi, Batikent Nergiz sokak№10, Merkez/ Usak/, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 31.01.2018 година на Митнически пункт „Лесово", обл. Ямбол, при напускане пределите на Република България в посока Република Турция, не е изпълнил задължението си за деклариране пред митническите органи на парични средства, както следва: -сумата от 86 000 евро с левова равностойност 168 201.38 лева; -сумата от 1 800 щатски долара с левова равностойност 2 826.13 лева, всичко с обща левова равностойност 171 027.51 лева, пренасяни през границата на страната с Република Турция, която е външна граница на Европейския съюз, с което нарушил чл.11а, ал.1 от Валутния закон: „Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митнически органи", чл.2, ал.1 и чл.9, ал.1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 година на министъра на финансите за пренасяне през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл.10а от Валутния закон: чл.2, ал.1 "Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи по реда на чл.9" чл.9, ал.1 „Лицата задължително попълват и представят пред митническите органи валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, в случаите на чл.2, ал.1, чл.5 и 7 от същата наредба, като не е декларирал пред митническите органи пренасяната от него валута в наличност и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери, престъпление по чл.251, ал.1 от НК Деянието е извършено от подсъдимият при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият по чл. чл.251, ал.1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия Й.Я. /OZKAN YALIM се налага наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 34 205.50 /тридесет и четири хиляди двеста и пет лева и петдесет стотинки/ лева. От деянието няма причинени имуществени вреди. НЕ ПРИЛАГА по отношение на подсъдимия Й.Я. /OZKAN YALIM/ роден на *** година в гр.Ешме, Република Турция, със снета по – горе самоличност, разпоредбата на чл. 251, ал. 2 от НК, като противоречаща на правото на ЕС на основание Определение №1086412 от 12 юли 2018 г.на Съдът на Европейския Съюз по Дело С-707/17. Веществените доказателства 86000 евро и 1800 щатски долара в банкноти на съхранение в банкова касетка след влизане в сила на настоящото определението, да се върнат на Й.Я. /OZKAN YALIM/ или на упълномощено от него лице. Направените по делото разноски за преводач в хода на ДП и на съдебното производство остават за сметка на органа, който ги е направил. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. След одобряване на споразумението, постигнато между представителят на РП – Елхово, подсъдимият и защитникът му, съдът се занима и с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение в хода на ДП с постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение – „парична гаранция“ в размер на 2000.00 лева. Като взе предвид вида на наложеното наказание – ГЛОБА, одобряването на споразумението за прекратяване на наказателното производство, съдът намира, че са налице предпоставките за отмяна на взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение в хода на ДП, а именно „Парична гаранция“ в размер на 2000.00 лева. Ето защо и на основание чл. 309 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Й.Я. /OZKAN YALIM/ роден на *** година в гр.Ешме, Република Турция, турчин, турски гражданин, с персонален № 65107263550, паспорт № Р 00032232, издаден на 26.06.2015 година, женен, със средно образование, неосъждан, с адрес в Република Турция, Cumhuriyet Mahallesi, Batikent Nergiz sokak№10, Merkez/ Usak/, в хода на ДП с Постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 02.07.2018 година на ст. разсл. Митнически инспектор при Митница Бургас Младен Златаров мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 2000.00 лева. След влизане на определението в сила паричната гаранция да бъде освободена. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжаване с частна жалба и частен протест пред Ямболски окръжен съд чрез Елховоски районен съд в 7 – дневен срок от днес. Подсъдимият Й.Я. /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението, както и на определението, с което се отменя мярката за неотклонение. Определенията ми бяха преведени устно от преводача, разбрах съдържанието им. Адв. К.– С оглед изявлението на моя подзащитен, заявяваме, че не желаем предоставяне на писмен превод на определенията на съда. Същите бяха преведени на подсъдимият устно от преводача и той е запознат с тяхното съдържание. СЪДЪТ, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Я.Ш. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 30.00 /тридесет/ лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на турски език и обратно. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
Й.Я.
В законна сила на 31.10.2018г.
30 АНД No 333/2018, II състав Агенция "Митници" Х.Й.Х. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 15.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на Х.Й.Х. ***, ЕГН – **********, против Наказателно постановление 234 от 13.07.2018 година, издадено от Васил Инджов – с.д. Зам. началник на Митница Бургас, с което на Х. е наложено административно наказание глоба в размер на 1562.50 лева на основание чл. 233, ал.1 от Закона за митниците и ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 333/2018 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба по реда на АПК пред Административен съд –Ямбол чрез Районен съд-Елхово в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 31.10.2018г.