РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 221/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.И.М. Т.А.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 5.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно която: Упражняването на родителските права върху малолетно дете И. М. М., с ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Елхово, се предоставят на бащата М.И.М. ***, с ЕГН **********. Местоживеенето на детето И. М. М., с ЕГН **********, се определя да бъде по постоянният адрес на бащата: град Елхово, обл.Ямбол, ***. Майката Т. А.П. ***, ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето И. М. М., с ЕГН ********** всяка първа и трета седмица от месеца от 09.00 часа на съботния ден до 17.00 часа в неделя, с право на приспиване за детето у родителя, както и един месец през лятото непрекъснато, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на бащата. Контактите на майката с детето следва да бъдат предварително уговорени с бащата и винаги в интерес на детето. Майката Т. А.П. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща на детето си И. М. М., с ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител М.И.М., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 140.00 лева, считано от подписване на настоящата спогодба, до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на дължимата издръжка. Направените по делото разноски остават за сметка на страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА Т. А.П. ***, ЕГН **********, да заплати държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 100.80 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по гр.д. № 221/2017 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се одобрява постигнатата спогодба не подлежи на обжалване, а определението в частта, с която се прекратява производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в 1 – седмичен срок от днес.
В законна сила на 5.10.2017г.
2 Гражданско дело No 471/2017, II състав Делба В.В.В. Ю.Я.В.,
В.Я.В.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА ОБРАТНО подадената от В.В. ***, със съдебен адрес ***, чрез адв. Д.Н.Д., против Ю.Я. *** и В.Я. ***, искова молба за делба на съсобствени недвижими имоти, находящи се в град Болярово и в с. Горска поляна, с вх. № 1902 от 04.08.2017г. и приложенията към нея, поради неотстранени от ищеца в срок нередовности по същата. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 471 по описа за 2017г. на ЕРС. ОСЪЖДА ищецът В.В. ***, с ЕГН – **********, със съдебен адрес ***, чрез адв. Д.Н.Д., да заплати държавна такса в размер на 25.00 лева /двадесет и пет лева/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка Районен съд Елхово на основание чл.9 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5.00 /пет/ лева д.т. при служебно издаване на изп. лист, вносими по сметка на ЕРС. Определението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до В.В. ***, със съдебен адрес ***, чрез процесуалният им представител адв. Д.Н.Д., препис от която не се представя за връчване на ответната страна.
В законна сила на 6.10.2017г.
3 Гражданско дело No 579/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СТАВЕН АД ЗП ХРИСТО ХРИСТОВ НИКОЛОВ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 19.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 579/2017г. по описа на РС-Елхово, поради направен от страна на ищеца – ***, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.”Добри Чинтулов“ № 16, представлявано от Изпълнителния директор ***чрез пълномощника – юрисконсулт Е.Х., надлежен отказ при условията на чл.233, изр.1 хипотеза 1-ва от ГПК от предявените против ЗП ***, с ЕГН **********,***, искове по чл.2 ал.1 и чл.8 ал.1 от ЗАЗ, по чл.86 ал.1 от ЗЗД и акцесорно искане – за заплащане на законна лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на иск.молба до окончателното изплащане на сумите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.10.2017г.
4 Гражданско дело No 313/2015, IV състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.Ж.Я. Н.А.М.,
М.И.Х.,
М.П.К.,
А.И.Ч.,
Г.И.М.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 5.7.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 72 На основание чл.232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 313/2015 година, образувано по искова молба на С.Ж.Я., с ЕГН ********** *** против Н.А.М., с ЕГН **********,***, М.И.Х. с ЕГН ********** ***, М.П.К., ЕГН **********, А.И.Ч., с ЕГН ********** *** и Г.И.М., с ЕГН ********** ***, по предявен иск с правно основание чл.34 от ЗС - за съдебна делба на два недвижими имота, находящи се в гр.Елхово, обл.Ямбол - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.500.2580 по кадастралната карта на гр.Елхово, с административен адрес: гр.Елхово, ул." Александър Стамболийски" №91, целият с площ от 507кв.м., при граници по скица: поземлени имоти с идентификатори: №27382.500.851, №27382.500.7240, №27382.500.828, №227382.500.824, №27382.500.826, №27382.500.827, с номер по предходен план: 827, квартал: 42, парцел XIV и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.500.827 по кадастралната карта на гр.Елхово, с административен адрес: гр.Елхово, ул."Дунав" № 20, целият с площ от 311в.м., при граници по скица: поземлени имоти с идентификатори: №27382.500.7242, №27382.500.851, №27382.500.2580, №27382.500.7171, №227382.500.826, с номер по предходен план: 827, квартал: 42, парцел XIV, ведно с находящите се в същите сгради, поради оттегляне на иска от страна на ищеца С.Ж.Я.. ОСЪЖДА на основание чл. 9 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК ищеца С.Ж.Я. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС - Елхово държавна такса за настоящото производство в размер на 70.00 лв. ДА СЕ ИЗПЛАТИ на адв. Д.И.Д. *** - особен представител на ответницата М.П.К. адвокатско възнаграждение в размер на 400.00 лева от внесения от страна на ищеца депозит за особен представител. Да се върне на ищеца сумата от 400.00 лв. от внесения от него депозит за особен представител. Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в едноседмичен срок от днес. Препис от настоящото ДА СЕ ВРЪЧИ на страните по делото.
В законна сила на 7.10.2017г.
5 Гражданско дело No 6/2017, III състав Иск за нищожност на делба В.Г.К. П.В.П.,
Д.Т.Г.,
Т.Т.И.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 18.9.2017г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН на основание чл.75 ал.2 от Закона за наследството Договорът за доброволна делба на земеделски земи, сключен между ответниците – П.В.П., с ЕГН ********** ***, Д.Т.Г., с ЕГН ********** *** и Т.Т.И., с ЕГН ********** ***, на 15.08.2011г., акт №7, том ІI, рег.№1912/ 2011г. на Нотариус Ж. Райчева с рег.№ 452 на НК с район на действие – съдебния район на PC-Елхово, вписан с вх.№ 2045 от 16.08.2011г., акт № 268, том I на Службата по вписванията-Елхово при АВ, като наследници по закон на В.П. ***, поч.на 11.02.1973г. и Д. В. Г. /ПЕЙЧЕВА/, върху процесните дванадесет земеделски имота, находящи се в землището на с.Бояново, ЕКАТТЕ 06001, общ.Елхово, възстановени с Решение № 18Б от 27.04.1999 г. и Решение № 24Б/ 15.06.1999 г., и двете на ПК гр.Елхово по преписка вх.№ 2441/10.01.1992г., а именно: 1. Нива с площ 22.996 дка /двадесет и два декара и деветстотин деветдесет и шест кв.м./ в местността „Калето", категория трета , съставляваща имот № 013006 /тринадесет хиляди и шест/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 013005, ПИ № 013003, ПИ № 013004, ПИ № 000730; 2. Нива с площ 17.201 дка/седемнадесет декара и двеста и един кв.м./ в местността „Самаралска драка", категория четвърта, съставляваща имот № 023107 /двадесет и три хиляди сто и седемнадесет/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 023095, ПИ № 023096, ПИ № 023111, ПИ № 023108, ПИ № 000049; 3. Нива с площ 7.000 дка /седем декара / в местността „Дренака", категория четвърта, съставляваща имот № 024057 /двадесет и четири хиляди петдесет и седем/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 024056, ПИ № 024041, ПИ № 024058, ПИ № 000586; 4. Нива с площ 29.003 дка /двадесет и девет декара и три кв.м./ в местността „Айдере", категория четвърта, съставляваща имот № 041030 / четиридесет и една хиляди и тридесет/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 0041029, ПИ № 041021, ПИ № 000638, ПИ № 000641; 5. Нива с площ 14.001 дка /четиринадесет декара и един кв.м./ в местността „Чаталал дол", от който 8.369 дка шеста категория и 5.362 дка категория четвърта, съставляваща имот № 042030 / четиридесет и две хиляди и тридесет / по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 042029, ПИ № 042025, ПИ № 042031, ПИ № 000659; 6. Нива с площ 25.000 дка /двадесет и пет декара/ в местността „Зад шумата", от които 17.833дка шеста категория и 7.168 дка категория четвърта, съставляваща имот № 045085 /четиридесет и петхиляди осемдесет и пет/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 000395, ПИ№ 045083, ПИ № 045086, ПИ № 000167; 7. Нива с площ 27.700 дка /двадесет и седем декара и седемстотин кв.м./ в местността „Мерата", категория четвърта, съставляваща имот № 059032 /петдесет и девет хиляди и тридесет и две/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 000703, ПИ № 000687, ПИ № 059033, ПИ №059044; 8. Пасище, мера с площ 9.904 дка /девет декара деветстотин и четири кв.м./ в местността „Над язовира", от които 7,660дка десета категория и 2.236 четвърта категория, съставляващ имот № 081030 / осемдесет и една хиляди и тридесет/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 000599, ПИ № 000366, ПИ № 000123, ПИ № 081031; 9. Нива с площ 8.000 дка /осем декара / в местността „Седлото", от които 7.896 дка десета категория и 0.104 дка шеста категория , съставляваща имот № 047016 /четиридесет и седем хиляди и шестнадесет/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 047015, ПИ № 047014, ПИ № 047017, ПИ№ 000175; 10. Нива с площ 1.441 дка /един декар и четиристотин четирдесет и един кв.м./ в местността „Лозята", категория пета, съставляваща имот № 090287 /деветдесет хиляди двеста и осемдесет и седем/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 000458, ПИ № 090284, ПИ № 091286, ПИ № 090289; 11. Нива с площ 1.034 дка /един декар и тридесет и четири кв.м./ в местността „Лозята", категория пета, съставляваща имот № 090482 /деветдесет хиляди четиристотин осемдесет и две/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 090481, ПИ № 091048, ПИ № 090485, ПИ № 090483; 12. Нива с площ 1.325 дка /един декар и триста двадесет и пет кв.м./ в местността „Лозята", категория пета, съставляваща имот № 091643 /деветдесет и една хиляди шестотин и четиридесет и три/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 090641, ПИ № 090636, ПИ № 090643, ПИ № 091732, като сключен без участието на ищеца В.Г.К., с ЕГН ********** ***, к-с ”Диана” бл.10, вх.В, ет.6, като наследник на общия наследодател В.П. ***. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответниците П.В.П., с ЕГН ********** ***, Д.Т.Г., с ЕГН ********** *** и Т.Т.И., с ЕГН ********** ***, да заплатят на ищеца В.Г.К., с ЕГН ********** ***, к-с ”Диана” бл.10, вх.В, ет.6, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Елхово, ул.“Търговска“ №4, вх.В, ет.1, ап.1, чрез адв.В.Д. ***, сумата от общо 1 477.00 /хиляда четиристотин седемдесет и седем/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.
В законна сила на 17.10.2017г.
6 Гражданско дело No 554/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.И.Ж.,
Ж.Т.Ж.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 24.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 22.09.1984 година в село Трънково, община Елхово, обл.Ямбол, с Акт № 0002/22.09.1984г., съставен в с.Трънково, Община Елхово, обл.Ямбол, граждански брак между М.И.Ж., с ЕГН **********, с адрес *** и Ж.Т.Ж., с ЕГН **********, с адрес ***. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата М.И.Ж., с ЕГН **********, да продължи да носи и за в бъдеще брачното си фамилно име – Ж.. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. Молителите със споразумението си са заявили, че не притежават семейно жилище по смисъла на закона, предвид на това, че са се разпоредили с него още по време на фактическата им раздяла. Съпрузите със споразумението си са заявили, че не са придобивали по време на брака при режим на СИО други недвижими имоти, леки автомобили, влогове и участие в търговски дружества. ОСЪЖДА М.И.Ж., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Ж.Т.Ж., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.10.2017г.
7 Гражданско дело No 435/2017, I състав Искове по СК - издръжка, изменение М.П.Г. П.Н.Г.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕЛХОВО
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 27.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : № 122 ОДОБРЯВА постигнатата между ищцата С.Ж.Х. ***, с ЕГН **********, и ответника П.Н.Г. ***, с ЕГН **********, спогодба по силата на която: Ответникът П.Н.Г. ***, с ЕГН **********, се задължава да заплаща на С.Ж.Х. ***, с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете М.П.Г., роден на *** година, с ЕГН **********, на основание чл. 143, ал.2 от СК, месечна издръжка в размер на 120 /сто и двадесет/ лева, считано от 21.07.2017 година, платими до 15-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от датата на падежа до окончателното изплащане, до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на дължимата издръжка. Ответникът П.Н.Г. ***, с ЕГН **********, се задължава да заплати на С.Ж.Х. ***, с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете М.П.Г., роден на *** година, с ЕГН **********, на основание чл. 149 от СК, издръжка за минало време, считано от 01.01.2017 година до 20.07.2017 година включително в размер на 115 /сто и петнадесет/ лева месечно, или сума в общ размер на 766.60 лева. Разноските по делото остават за сметка на всяка от страните така както са направени. ОСЪЖДА П.Н.Г. ***, с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 101.73 /сто и един лева и седемдесет и три стотинки/ лева върху размера на присъдената издръжка, както и 5.00 държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 435/2017 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване, а в останалата му част подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 1 – седмичен срок от днес. ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.00 часа.
В законна сила на 27.10.2017г.
8 Гражданско дело No 12/2016, IV състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.К.Б.Т. Е.И.И.,
С.К.Б.,
К.Д.А.,
И.Д.П.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 29.9.2017г.
Р Е Ш И : РАЗПРЕДЕЛЯ процесните съсобствени земеделски земи, находящи се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, между съделителите, без теглене на жребий, както следва: ПОСТАВЯ в ДЯЛ ПЪРВИ и обявява за собственик съделителя Е.И.И., с ЕГН ********** ***, на следните недвижими имоти, а именно: 1.ИМОТ с проектен № 016157 /нула, едно, шест, едно, пет, седем/ по скица – проект за делба №Ф01961/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „ВЪЛЧАРНИКА" с начин на трайно ползване - НИВА, с площ от 4,998 дка /четири декара и деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, пета категория, при граници и съседи: имот № 016024 – нива на наследниците на Георги С Минчев, имот № 016003 - нива на „Хера Агро“ ЕООД, имот № 000392 - полски път на община Елхово, имот № 000109 - полски път на община Елхово и имот № 016158 – нива на С.К.Б.-Т. и С.К.Б.. Имотът е образуван от имот № 016023. 2. ИМОТ с проектен № 021107 /нула две, едно, едно, нула, седем/, по скица - проект №Ф01965/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово , област Ямболска, в местността „КОРУБА", с площ от 5.800дка /пет декара и осемстотин кв. м./, с начин на трайно ползване: НИВА, пета атегория, при граници и съседи: имот № 021017 – изост.нива на А.С.К, имот № 021022 – нива на „Серес“ АД, имот № 021023 – нива на Иванка Михова, Тончева – Г. и др., имот № 021108 – нива на С.К.Б.-Т. и С.К.Б. и имот № 00411 – полски път на община Елхово. Имотът е образуван от имот № 021016 3. ИМОТ с проектен № 029110 /нула, две, девет, едно, едно, нула/, по скица - проект №Ф01969/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „БЯЛАТА ПРЪСТ", с площ от 5.200 дка /пет декара и двеста кв.м./ с начин на трайно ползване: НИВА, седма категория, при граници и съседи: имот № 029024 – нива на „Булгар Агро“ ЕООД, № 000180 – полски път на Община Елхово, № 029111 – нива на С.К.Б.-Т. и С.К.Б., имот № 029050 - нива на „Булгар агро“ ЕООД. Имотът е образуван от имот № 029025. 4. ИМОТ с проектен номер № 024012 /нула, две, четири, нула, едно, две/ по скица - проект №Ф01973/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „КРИВОЛЕЦА", с площ от 3.520 дка /три декара и петстотин и двадесет кв. м./, с начин на трайно ползване: НИВА, седма категория, при граници и съседи : имот № 000142 – дървопроизводствени площи на МЗГ /ДЛ /ДДС, имот № 024013 – нива на С.К.Б.-Т. и С.К.Б., имот № 000155 – друга селскостоп. собств. на неустановен собственик. Имотът е образуван от имот № 024010. Общата пазарната оценка на този дял е в размер на 8175.00 лева. ПОСТАВЯ в ДЯЛ ВТОРИ общ и обявява за собственици - съделителя С.К.Б.-Т., с ЕГН **********,*** и С.К.Б., с ЕГН ********** ***, на следните недвижими имоти, а именно: 1.ИМОТ с проектен № 016158 /нула, едно, шест, едно, пет, осем/ по скица - проект №Ф01962/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „ВЪЛЧАРНИКА", с площ от 5,000 дка /пет декара/, с начин на трайно ползване: НИВА, пета категория, при граници и съседи: имот № 000109 – полски път на община Елхово, имот № 016157 – нива на дял първи, имот № 016024 – нива на насл. на Георги С Минчев и имот № 016159 – нива на К.Д.А. и И.Д.П.. Имота е образуван от имот № 016023. 2. ИМОТ с проектен № 021108 /нула, две, едно, едно, нула , осем /, по скица - проект №Ф01966/22.06.2017г., на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „КОРУБА", с площ 5,798дка /пет декара, седемстотин деветдесет и осем кв. м./ с начин на трайно ползване: НИВА, пета калегория, при граници и съседи : имот № 021107 – нива на дял първи, имот № 000411– полски път на община Елхово, имот № 021109 – нива на К.Д.А. и И.Д.П., имот №021023 – нива на Иванка Михова Тончева – Г. и др. Имотът е образуван от имот № 021016. 3. ИМОТ с проектен № 029111/ нула, две , девет, едно, едно, едно/, по скица - проект №Ф01970/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „БЯЛАТА ПРЪСТ", с площ от 5.200 дка /пет декара и двеста кв. м./, с начин на трайно ползване: НИВА, седма категория, при граници и съседи : имот № 029112 - нива на К.Д.А. и И.Д.П., имот № 000180 - полски път на Община Елхово, имот № 029110 - Нива на дял първи, имот № 029050 – нива на „Булгар Агро“ ЕООД. Имотът е образуван от имот № 029025 4. ИМОТ с проектен номер № 024013 /нула, две , четири, нула , едно, три / по скица - проект №Ф01974/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находяща се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „КРИВОЛЕЦА", с площ от 3.518 дка /три декара и петстотин и осемнадесет кв. м./, с начин на трайно ползване: НИВА, пета категория, при граници и съседи: имот № 024012 – нива на дял пети, имот №000142 – дървопроизводствени площи на МЗГ/ДЛ/ ДДС, имот № 024014 – нива на К.Д.А. и И.Д.П. и имот № 000155 – др. селскостоп.територия, на неустановен собственик. Имотът е образуван от имот № 024010. Общата пазарната оценка на този дял е в размер на 8175.00 лева. ПОСТАВЯ в ДЯЛ ТРЕТИ общ и обявява за собственици – съделителя К.Д.А., с ЕГН ********** *** и И.Д.П., с ЕГН ********** ***, на следните недвижими имоти, а именно: 1. ИМОТ с проектен № 016159 /нула, едно, шест, едно пет, девет/ по скица - проект №Ф01963/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „ВЪЛЧАРНИКА", с площ от 5,000 дка /пет декара/, с начин на трайно ползване: НИВА, пета категория, при граници и съседи: имот № 016158 – нива на дял С.К.Б.-Т. и С.К.Б., имот № 000109 - полски път на община Елхово, имот №000395 – полски път на община Елхово, имот № 016024 – нива на наследниците на георги С Минчев. Имотът е образуван имот № 016023. 2. ИМОТ с проектен № 021109 /нула две, едно, едно, нула, девет/ по скица - проект №Ф01967/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „КОРУБА", с площ 5,798дка /пет декара, седемстотин деветдесет и осем кв. м./, с начин на трайно ползване: НИВА, пета категория, при граници и съседи: имот № 021108 – нива на С.К.Б.-Т. и С.К.Б., имот №000411 – полски път на община Елхоно, имот №021015 - нива на Хера Агро ЕООД, имот №021023- нива на Иванка Михова Тончева - Г. и др. Имотът е образуван от имот № 021016. 3. ИМОТ с проектен № 029112 /нула две, девет, едно едно, две /, по скица - проект №Ф01971/22.06.2017г., на ОС"Земеделие" гр.Елхово, н
В законна сила на 31.10.2017г.