РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2016г. до 31.10.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 182/2016, IV състав ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Й.С.,
И.Д.К.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 3.10.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 425 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор С. И., подсъдимите С.Й.С. и И.Д.К. и техния защитник - адв. Ж.Т.-А. ***, съгласно което: Подсъдимите С.Й.С., роден на *** *** Загора, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН – ********** и И.Д.К., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ на същия адрес, български гражданин, неженен, с начално образование, работи във фирма „***“ – гр.*** като леяр, неосъждан, ЕГН-********** СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че на 19.05./20.05.2015 година, в района на землището на общ.Болярово, обл.Ямбол, действайки в съучастие като извършители, направили опит да спомогнат на шест лица - чуждите граждани М.П. /M. Р./, роден на *** година в гр.Кабул, гражданин на Ислямска Република Афганистан, Г.Ю. /G. Y./, роден на *** година в гр.Баглан, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, Д.Д. /J. J./, роден на *** година в гр.Логар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, М.М.И. /M. M. I./, роден на *** година в гр.Лагман, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, К.А. /K. А./, роден на *** година в гр.Лагман, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан и М.Д.С. /M. J. S./, роден на *** година в гр.Арбил, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, извършили престъпление по смисъла на чл.279, ал.1 от НК, да избегнат и да бъде осуетено спрямо тях наказателно преследване, без да са се споразумели с тези лица преди да са извършили самото престъпление, като са взели горепосочените лица с лек автомобил „Форд Мондео“ с ДК № *** с цел да ги извозят от граничната зона във вътрешността на страната, като деянието е извършено с цел за имотна облага и е останало недовършено по независещи от тях причини - били задържани от органите на „Гранична полиция“ - престъпление по чл. 294, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 294, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл.54 от НК на всеки от подсъдимите С.Й.С. и И.Д.К. се ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 от НК така определеното наказание лишаване от свобода спрямо всеки от двамата подсъдими С.Й.С. и И.Д.К. се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в общ размер на 60.00 лева, направени за заплащане на възнаграждение на преводач, извършил превод в ДП на свидетелите по делото - чужди граждани, следва да бъдат поети от подсъдимите С.Й.С. и И.Д.К. като всеки от тях заплати по 30.00 лева в приход на Републикански бюджет по сметка на ГПУ - Елхово към РДГП - Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. След като одобри споразумението по НОХД № 182/2016 година, съдът се занима и с мярката за неотклонени, взета с Постановления от 20.05.2015 година в хода на ДП спрямо всеки от подсъдимите С.Й.С. И И.Д.К., а именно „ПОДПИСКА” и предвид решаването на наказателното производство със сключване и одобряване на споразумение между РП-Елхово, подсъдимите и техния защитник, съобразявайки се с вида и размера на наложеното наказание, съдът намира, че следва да отмени мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимите. Поради изложеното и на основание чл. 309, ал.4 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо всеки от подсъдимите С.Й.С. И И.Д.К. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 182/2016 година, по описа на ЕРС. Настоящото ОПРЕДЕЛЕНИЕ в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред ЯОС чрез ЕРС с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
С.Й.С.
И.Д.К.
В законна сила от 3.10.2016г.
2 НОХД No 557/2016, III състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.М.К.,
Р.Р.Х.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 3.10.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- А. С. от една страна и от друга страна подсъдимите Р.Р.Х. и Д.М.К. и техният защитник - адв.С. както следва: ПОДСЪДИМИТЕ: Р.Р.Х. /R. R. H./, роден на *** ***, Република Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан; Д.М.К./D. M. K./, роден на *** ***, Република Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, В ТОВА ЧЕ: На 30.09.2016 година, около 10.00 часа в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, като Д.М.К. макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си За подсъдимия Р.Р.Х. - престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; За подсъдимия Д.М.К. - престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК;. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия Р.Р.Х. /R. R. H./се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия Р.Р.Х. /R. R. H./, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК и чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия Д.М.К./D. M. K./ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез публикуване на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, на интернет страницата на Община Елхово. На основание чл.69, ал.1, вр. чл.66 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия Д.М.К./D. M. K./, се отлага за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 90.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства – няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 557/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.М.К.
Р.Р.Х.
В законна сила от 3.10.2016г.
3 НОХД No 540/2016, IV състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.И.З. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 5.10.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 430 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Т. К. от една страна и обвиняемия К.И.З. и неговите защитници адв. Б. и адв. Я. от друга страна, както следва: Обвиняемия К.И.З., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 14.02.2016 г. по път I-7 на кръстовището с път II-79, общ. Елхово, обл.Ямбол, пред Кирил Николов Киров - мл.автоконтрольор при РУ-Елхово, съзнателно се е ползвал от неистински официален документ - чуждестранно свидетелство за управление на моторно средство - свидетелство за управление на МПС с № 120543116, издадено на 16.03.2014 г. от Република Гърция на името на К.И.З., роден на *** г. в Република България, като от З. за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.2 вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемия З. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от обвиняемия З. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от обвиняемия З. по чл.316, вр.чл.308, ал.2 и вр. ал.1 от НК на основание по чл.316, вр.чл.308, ал.2 и вр. ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, а именно: 1.„Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 2.„3адължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА. Направените в хода на досъдебното производство разноски за изготвена техническа експертиза в размер на 82,68 лева се възлагат в тежест на обвиняемия З., който следва да заплати същите в полза на републиканския бюджет по сметка на ОДМВР-Ямбол. Вещественото доказателство - чуждестранно свидетелство за управление на моторно средство - свидетелство за управление на МПС с № 120543116, издадено на 16.03.2014 г. от Република Гърция на името на К.И.З. на осн. чл.112, ал.4 от НК се предава на ОДМВР – Ямбол. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 540/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.И.З.
В законна сила от 5.10.2016г.
4 НОХД No 564/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.,
М.К.А.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 5.10.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- А. С. от една страна и от друга страна подсъдимите - А.А. и М.К.А. и техният защитник - адв.П. както следва: ПОДСЪДИМИТЕ: А.А. /A. A./, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без образование, но може да се подписва, неженен, строителен работник, неосъждан, без документи за самоличност; М.К.А. /M. K. A./, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с основно образование, не женен, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, В ТОВА ЧЕ: На 04.10.2016 година, около 09.40 часа на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 от НК; За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54, ал.1 от НК на всеки един от двамата подсъдими - А.А. /A. A./ и М.К.А. /M. K. A./ се налага следното кумулативно наказание - ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на всеки един от двамата подсъдими - А.А. /A. A./ и М.К.А. /M. K. A./, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение, с което се одобрява споразумението, постигнато между страните по делото. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. Веществените доказателства – няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 564/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.А.
М.К.А.
В законна сила от 5.10.2016г.
5 АНД No 305/2016, III състав Агенция "Митници" Т.С.М. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №726/2015г. от 11.04.2016г. на Началника на Митница – Бургас – Валери Евтимов С., с което на Т.С.М., с ЕГН **********, с настоящ адрес *** и с постоянен адрес ***, на основание чл.233 ал.4 от ЗМ е постановено отнемане в полза на Държавата на стоката - предмет на нарушението – цигари марка „MM Slims“ /кутия/ без акцизен бандерол – 3 500 къса; цигари „ASSOS Slims“ /кутия/ без акцизен бандерол с надпис - for duty free sale only - 400 къса и цигари „VICTORY Exclusive“ /кутия/ без акцизен бандерол – 1 900 къса, с обща продажна цена от 1 350.50 лв., и на основание чл.233 ал.3 вр.с ал.1 от ЗМ й е наложено административно наказание - глоба в размер на 2 701.00 лева, съставляваща 200 % от продажната цена на тютюневите изделия, за извършено на 28.10.2015 година административно нарушение по чл.233 ал.1 вр.с ал.3 от Закона за митниците. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ : /М. Кирова/ НП-потвърдено
В законна сила от 6.10.2016г.
6 НОХД No 571/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Х.У.,
Ф.Х.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 6.10.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- С. И. от една страна и от друга страна подсъдимите М.Х.У. /M. K. W./ и Ф.Х. /F. K./ и техният защитник - адв.Г.-Д. както следва: ПОДСЪДИМИТЕ: М.Х.У. /M. K. W./, роден на *** год. в гр.Хост, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с основно образование /може да чете на пащу и фарси/, женен, инвалид – липса на длани на двете ръце, неосъждан, с паспорт 00532133 и Ф.Х. /F. K./, роден на *** год. в гр.Хост, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с начално образование /може да чете на пащу и фарси/, неженен, военнослужещ, неосъждан, с паспорт 00532036, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, В ТОВА ЧЕ: На 05.10.2016 год., около 04.00 часа, на ГКПП - "Лесово", общ.Елхово, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК; За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54, ал.1 от НК на всеки един от двамата подсъдими - М.Х.У. /M. K. W./ и Ф.Х. /F. K./ се налага кумулативно наказание - ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на всеки един от двамата подсъдими - М.Х.У. /M. K. W./ и Ф.Х. /F. K./ се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение, с което се одобрява постигнатото между страните по делото споразумение. От деянието няма причинени имуществени вреди. Деянието е извършено при пряк умисъл. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 90.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил - РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства – няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 571/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
М.Х.У.
Ф.Х.
В законна сила от 6.10.2016г.
7 НОХД No 530/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО З.А.Ю.,
Х.З.Х.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 21.9.2016г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА всеки от подсъдимите Х.З.Х. /H. Z. H./, роден на *** година в гр.***, Сирийска Арабска Република, живущ ***, гражданин на САР, със завършен трети клас, фризьор, женен, неосъждан, без документ за самоличност и З.А.Ю. /Z. A. Y./, родена на *** година в гр.***, Сирийска Арабска Република, живуща в гр.***, САР, с основно образование, безработна, омъжена, неосъждана, без издаден документ за самоличност в САР или друга държава за ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2016 година, около 18.30 часа, в района на 253 гранична пирамида в землището на село Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямболска, действайки в съучастие помежду си като съизвършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта – престъпление по чл.279, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 от НК и на основание чл.279, ал.5 от НК, вр. чл.27 от Конституцията на Република България, вр. с чл.4 и сл. от Закона за убежището и бежанците, НЕ ГИ НАКАЗВА, тъй като всеки от тях е влязъл в страната, за да се ползва от ПРАВОТО НА УБЕЖИЩЕ съгласно Конституцията на Република България. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
З.А.Ю.
Х.З.Х.
Мотиви от 26.9.2016г.
В законна сила от 7.10.2016г.
8 НОХД No 531/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Ф.М.,
Г.А.М.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 21.9.2016г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА всеки от подсъдимите Х.Ф.М. /Н. F. M./, роден на *** година в Сирийска Арабска Република, с адрес: гр. ***, САР, гражданин на САР, с начално образование, женен, безработен, неосъждан, с паспорт № 010400178, издаден на 05.09.2015 година в САР, валиден до 04.09.2017 година и Г.А.М. /G. A. M./, родена на *** година в Сирийска Арабска Република, с адрес: гр. ***, САР, гражданин на САР, с основно образование, омъжена, безработна, неосъждана, без документ за самоличност за ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2016 година, около 18.30 часа, в района на 253 гранична пирамида в землището на село Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямболска, действайки в съучастие помежду си като съизвършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта – престъпление по чл.279, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 от НК и на основание чл.279, ал.5 от НК, вр. чл.27 от Конституцията на Република България, вр. с чл.4 и сл. от Закона за убежището и бежанците, НЕ ГИ НАКАЗВА, тъй като всеки от тях е влязъл в страната, за да се ползва от ПРАВОТО НА УБЕЖИЩЕ съгласно Конституцията на Република България. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Х.Ф.М.
Г.А.М.
Мотиви от 26.9.2016г.
В законна сила от 7.10.2016г.
9 НОХД No 532/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Д.Х.,
Б.А.Х.,
Х.И.Х.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 21.9.2016г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА всеки от подсъдимите И.Д.Х. /I. D. H./, роден на *** година в гр.***, Сирийска Арабска Република, с адрес ***, САР, гражданин на САР, с начално образование, женен, неосъждан, без документ за самолимчност; Б.А.Х. /B. A. H./, родена на *** година в с.***, Сирийска Арабска Република, с адрес ***, САР, гражданин на САР, без образование, омъжена, неосъждана, без документ за самоличност и Х.И.Х. /H.I. H./, роден на *** година в с.***, Сирийска Арабска Република, с адрес ***, САР, гражданин на САР, с начално образование, неженен, неосъждан, без документ за самоличност за ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2016 година, в района на 253 гранична пирамида в землището на с.Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямболска, действайки в съучастие помежду си като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, като подс. Х.И.Х. макар и непълнолетен, е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си – престъпление по чл.279, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК – за подс. И.Х. и Б.Х. и престъпление по чл.279, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с чл. 63, ал.1, т.4 и 5 от НК – само за подс. Х.Х., като на основание чл.279, ал.5 от НК, вр. чл.27 от Конституцията на Република България, вр. с чл.4 и сл. от Закона за убежището и бежанците, НЕ ги НАКАЗВА, тъй като са влезли в страната, за да се ползват от правото на убежище съгласно Конституцията на Република България. ОСЪЖДА всеки от тримата подсъдими И.Д.Х. /I. D. H./, Б.А.Х. /B. A. H./ и Х.И.Х. /H.I. H./, със снета по-горе самоличност, на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ направените в хода на съдебното производство разноски в размер на по 6.90 лева /шест лева и деветдесет стотинки/ поотделно в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- Елхово, както и да заплати по 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
И.Д.Х.
Б.А.Х.
Х.И.Х.
Мотиви от 28.9.2016г.
В законна сила от 7.10.2016г.
10 НОХД No 545/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.И.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 7.10.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 436 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Тодор К от една страна и подсъдимия А.И.Х. и неговият защитник адв. Р. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ А.И.Х., роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, трудово ангажиран - пастир в с.Воден, живущ ***, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 15.09.2016 г. около 23.05 часа, в с.Малко Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, по ул.„Георги Димитров“ в посока към центъра на селото, управлявал моторно превозно средство мотоциклет марка „Хонда", модел „125" с peг. № BGLA170, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,94 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с инв. № ARBA 0179 - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК на подсъдимия А.И.Х. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева. На основание чл.60, ал.1 във вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, определеното наказание три месеца лишаване от свобода се изтърпява от подсъдимия А.И.Х. при първоначален СТРОГ режим в затворническо заведение - затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ПОДСЪДИМИЯТ А.И.Х., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, трудово ангажиран - пастир в с.Воден, живущ ***, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 15.09.2016 г. около 23.05 часа, в с.Малко Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, по ул.Георги Димитров в посока към центъра на селото, управлявал моторно превозно средство мотоциклет марка „Хонда", модел „125" с peг.№ BGLA170, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление - наложено му с НП № 15-0261-000565/09.12.2015 г. на Началник РУ-Елхово, влязло в законна сила на 11.02.2016 г. - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК на подсъдимия А.И.Х. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лева. На основание чл.60, ал.1 във вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, определеното наказание три месеца лишаване от свобода се изтърпява от подсъдимия А.И.Х. при първоначален СТРОГ режим в затворническо заведение - затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия А.И.Х. се определя едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наложените му наказания „Лишаване от свобода“ за престъпленията по чл.343б, ал.1 и чл.343в, ал.2 от НК в размер на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл.60, ал.1 във вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, подсъдимия А.И.Х. следва да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затворническо заведение - затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.23, ал.3 от НК към определеното общо наказание лишаване от свобода за срок от три месеца СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ изцяло наложените на подсъдимия наказания ГЛОБА - ГЛОБА в размер на 150.00 лв. за извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и ГЛОБА в размер на 350 лв.за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма.
А.И.Х.
В законна сила от 7.10.2016г.
11 НОХД No 555/2016, II състав Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Р.А.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 7.10.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 434 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- прокурор А. С. от една страна и подсъдимата Р.А.С. и нейния защитник - адв. П.М., от друга страна, съгласно което: Подсъдимата Р.А.С., родена на *** ***, с постоянен адрес ***, в момента в Следствен арест гр.Елхово, българска гражданка, без образование, неомъжена, безработна, осъждана, ЕГН – ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че в неустановен точен час през нощта на 07.08. срещу 08.08.2016 година, в гр.Елхово, обл.Ямболска, влязла в чуждо жилище, находящо се на улица „***“, № 5, собственост на С. С. К. -А.а, като употребила за това сила - изкъртила насрещника на бравата на входната врата на къщата и деянието е извършено нощем - престъпление по чл. 170, ал. 2, пр. I, вр. ал. 1, пр. I от НК. Деянието е извършено от подсъдимата Р.А.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимата Р.А.С. по чл. 170, ал. 2, пр. I, вр. ал. 1, пр. I от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК, й се НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.60, ал.1, вр.чл.61, т.2 от ЗИНЗС, наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от Р.А.С. в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ“ режим. От престъплението, извършено от обвиняемата Р.А.С. не са причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски и няма веществени доказателства. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 555/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Р.А.С.
В законна сила от 7.10.2016г.
12 НОХД No 565/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.З. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 7.10.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 435 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор С. И. от ЕРП – от една страна и обвиняемия – Д.З. /С. Z./ и неговия защитник адв. Т. - А. – от друга страна, както следва: ОБВИНЯЕМИЯТ Д.З. /С. Z./, роден на *** година в гр.Кахраман Мараш, Република Турция, с адрес - гр.Коджаели, кв. „Тамшанджъл махалеси“, ул.„ Бахар сокак“ *, Република Турция, в момента в „Следствен арест" - гр.Елхово, кюрд, турски гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, документ за самоличност - кимлик № *** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 28.08.2016 год., около 01.00 часа, в района на гранична пирамида 174, в землището на с.Странджа, общ.Болярово, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемия Д.З. /С. Z./ при условията на пряк умисъл. За посоченото по — горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от обвиняемия Д.З. /С. Z./ по чл. 279, ал. 1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК, му се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца, наложено на Д.З. /С. Z./, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. От престъплението, извършено от обвиняемият Д.З. /С. Z./, не са причинени имуществени вреди. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл. 189, ал. 2 от НПК, направените в хода на досъдебното производство разноски за възнаграждение на преводач в размер на 60.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил - РД „ГП" - гр.Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС-Елхово. СЪДЪТ, като взе предвид вида и размера на наложеното на обвиняемия наказание – „Лишаване от свобода“, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години и глоба, намира, че са налице основанията на чл.309, ал.4 от НПК и взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение „Задържане под стража” следва да бъде отменена, а обвиняемия да бъде освободен от съдебна зала. С оглед горното, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ на основание чл.309, ал.4 от НПК взетата спрямо обвиняемия Д.З. /С. Z./ мярка за неотклонение „Задържане под стража” в хода на ДП №20/2016 година на ГПУ- Болярово, с определение № 390/01.09.2016 г. по ЧНД №505/2016 година на ЕРС. ОСВОБОЖДАВА задържания Д.З. /С. Z./ от съдебна зала. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 565 /2016 г. по описа на ЕРС. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Ю.М.К. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 7.50 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на английски и обратно. Разноските за преводач, съгласно постигнатото споразумение направени в хода на днешното с.з.остават за сметка на органа който ги е направил - ЕРС. Определението в частта за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта за мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред ЯОС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
Д.З.
В законна сила от 7.10.2016г.
13 НОХД No 284/2016, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.А.С.,
И.С.С.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 11.10.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 437 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор А. С., подсъдимите С.А.С. и И.С.С. и техния защитник - адв. Я.Х. от АК - Ямбол, съгласно което: Подсъдимият С.А.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, без образование-неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН - ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден в периода от началото до средата на месец април 2015 година в село ***, област Ямбол, от дом на ул. „***“ №10, в съучастие с И.С.С. ***, като извършител, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - разбиване на вратата на стопанската постройка и на вратата на гаража и чрез използване на неустановено метално техническо средство, отнел чужди движими вещи - 1 брой машинка за мелене на кайма, 1 брой казан с вместимост 20 литра, 1 брой казан с вместимост 40 литра, 1 брой казан с вместимост 60 литра, 6 броя гаечни ключове, един брой плуг и един брой електрически котлон, всичко на обща стойност 284.20 лева, от владението на собствениците им П.И. *** и В.И. ***, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вещите са възстановени на собствениците им – престъпление по чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.3 и 4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено при условията на пряк умисъл от подсъдимия. За извършеното от подсъдимият С.А.С. престъпление по чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.3 и 4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“, вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ и 3. БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото – 200 /ДВЕСТА/ ЧАСА годишно, за срок от ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ. Подсъдимият И.С.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, ученик в 10 клас, неосъждан, ЕГН – ********** СЕ ПИРЗНАВА ЗА ВИНОЕВН в това, че в неустановен ден в периода от началото до средата на месец април 2015 година в село ***, област Ямбол, от дом на ул. „***“ №10, в съучастие със С.А.С. ***, като извършител, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - разбиване на вратата на стопанската постройка и на вратата на гаража и чрез използване на неустановено метално техническо средство, отнел чужди движими вещи –1 брой машинка за мелене на кайма, 1 брой казан с вместимост 20 литра, 1 брой казан с вместимост 40 литра, 1 брой казан с вместимост 60 литра, 6 броя гаечни ключове, един брой плуг и един брой електрически котлон, всичко на обща стойност 284.20 лева, от владението на собствениците им П.И. *** и В.И. ***, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вещите са възстановени на собствениците им, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си - престъпление по чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.3 и 4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр.с чл.63, ал.1, т.3 от НК. Деянието е извършено при условията на пряк умисъл от подсъдимия. За извършеното от подсъдимият И.С.С. престъпление по чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.3 и 4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр.с чл.63, ал.1, т.3 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“ вр. чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. Разноските по делото в размер на 63.80 лева за възнаграждение на вещото лице в ДП се заплащат от подсъдимите по равно, а именно – всеки от С.А.С. и И.С.С. да заплати по 31.90 лева /тридесет и един лева и деветдесет стотинки/ в приход на Републикански бюджет по сметка на ОД на МВР – гр. Ямбол. Разноските по делото в размер на 20.00 лева за възнаграждение на вещото лице в съдебното производство се заплащат от подсъдимите по равно, а именно – всеки от С.А.С. и И.С.С. да заплати по 10.00 лева /десет лева/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото няма. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 284/2016 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 9.45 часа.
С.А.С.
И.С.С.
В законна сила от 11.10.2016г.
14 НОХД No 383/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.К.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 27.7.2016г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият А.К.А. /A. K. A./, роден на *** година в Алжирска народно-демократична република, гражданин на Алжирска народно-демократична република, с постоянен адрес ***, Алжирска народно-демократична република, без образование, неженен, общ работник, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 06.11.2013 година, в района между 262 и 263 гранични пирамиди в землището на с.Лесово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ изпълнението на наложеното на подсъдимия А.К.А. /A. K. A./, наказание лишаване от свобода, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените по делото разноски за преводач на досъдебното производство в размер на 70.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил - РДГП - Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
А.К.А.
Мотиви от 12.8.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 12.10.2016
Наказателно дело № 284/2016
В законна сила от 12.10.2016г.
15 НОХД No 447/2016, IV състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.В.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 12.10.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 438 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Т. К. от една страна и подсъдимата Т.В.Д. и нейния защитник адв.М. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМАТА Т.В.Д., родена на *** ***, обл. Ямбол, ул. „Пеньо Пенев“ * българка, българска гражданка, вдовица, с основно образование, пенсионерка, неосъждана, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА, в това, че на неустановен ден в периода от 01.12.2015 година до 29.02.2016 година в с. Бояново, обл.Ямбол в частен дом на ул. „Пеньо Пенев“ № 9 сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа на „ ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД - гр.Пловдив, чрез поставяне на мост на главния предпазител към вторичния предпазител, с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия- престъпление по чл.234в,ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимата Т.В.Д. по чл.234в, ал.1 от НК на основание чл.234в, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК и вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : - „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, и - „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата Т.В.Д. не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Вещественото доказателство - 30 см трижилен проводник с черна гумена изолация с две порцеланови чашки на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК се отнема в полза на държавата, като след влизане в сила на настоящото определение, същото като вещ без стойност да бъде унищожено. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 447/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Т.В.Д.
В законна сила от 12.10.2016г.
16 НОХД No 276/2016, III състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.И.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 27.9.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.И.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, работещ като пастир, осъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в неустановен точен час за времето от 20.15 часа на 06.10.2015г. до 07.30 часа на 07.10.2015 г. в с.Попово, общ.Болярово, обл.Ямбол, на ул.“Индже войвода“ № 12, отнел чужди движими вещи - 1 бр. акумулатор ENNEXY с № 1208ZKY0199 -12 V 60 Ah от лек автомобил марка „Ауди“ модел 80 с ДК № У 4919 АМ на стойност 104 лева и 1 бр. акумулатор ENNEXY с № 6005 -12 V 185 Ah 1150А от колесен трактор марка МТЗ, модел 892 с ДК № У 0088 EE на стойност 270 лева, общо двата акумулатора на стойност 374 лева, от владението на собственика им Х.Д.Х., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195 ал.1 т.7 вр.с чл.194, ал.1 вр.с чл.28 ал.1 от НК, поради което и на това основание и чл.55 ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.60 ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража наложеното на подсъдимия Г.И.С., наказание лишаване от свобода ДА БЪДЕ ИЗТЪРПЯНО ефективно в Затвор при първоначален „СТРОГ” режим по смисъла на чл.61 т.2 от ЗИНЗПС. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият Г.И.С., с установена по-горе самоличност, да заплати в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол направените във фазата на ДП разноски в размер на 61.18 /шестдесет и един лева и осемнадесет стотинки/ лева, както и да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово направените във фазата на съдебното производство разноски в размер на 28.71 /двадесет и осем лева и седемдесет и една стотинки/ лева и по 5 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителни листи. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.И.С.
Мотиви от 25.10.2016г.
В законна сила от 13.10.2016г.
17 АНД No 364/2016, III състав КАТ П.А.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 21.9.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №16-0261-000214 от 19.05.2016г., издадено от Началникът на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/24.06.2015г., с което на П.А. ***, с ЕГН **********, на основание чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, за извършено административно нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила от 13.10.2016г.
18 НОХД No 390/2016, II състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Д.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 27.9.2016г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Д.К., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, трудово ангажиран, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.04.2016г. около 21.00 часа по път І-7 на кръстовището с ул. „Александър Стамболийски“, в района на гр.Елхово, обл. Ямболска, в посока от ГКПП - Лесово към гр.Ямбол, при управление на лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“ с рама № *** и задна регистрационна табела с ДК № ***, си служи с контролен знак - предна регистрационна табела с ДК № ***, издадена за друго моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“ с рама № *** - престъпление по чл. 345 от НК, поради което и на основание чл.78А от НК го ОСОВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 1000.00 лева /хиляда лева/. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – един брой регистрационна табела с означение „***“, представляваща оригинален /действителен/ контролен знак, след влизане в сила на решението да се предаде на съответния орган – сектор „ПП- КАТ” при Областна Дирекция на МВР – гр. Ямбол за разпореждане. ОСЪЖДА подсъдимият Н.Д.К., със снета по-горе самоличност, да заплати на основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски в размер на 46.84 лева /четиридесет и шест лева и осемдесет и четири стотинки/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
Н.Д.К.
Мотиви от 27.9.2016г.
В законна сила от 13.10.2016г.
19 АНД No 577/2015, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР С.В.Р. ИА АА-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 1.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 47 - 0000272 от 01.09.2015 година, издадено от Началника на ОО „АА”гр.Ямбол – Дикран Бохосян, с което на С.В.Р., ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500.00 лева на основание чл.93в, ал.17, т.4 от Закона за автомобилните превози за нарушение на чл.12, параг.7, буква „а”, т. „i” и изреч. посл. от Приложение „Контролен уред” към AETR /ДВ бр. 28 от 1995година/, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2016
Наказателно дело № 125/2016
В законна сила от 18.10.2016г.
20 АНД No 316/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Д.Й. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 3.10.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемият С.Д.Й., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, работещ като общ работник на частно, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 07.02.2015г. до 13.10.2015г. в гр.Елхово, обл.Ямбол, в частен дом, находящ се на ул.“Лозенград“ №20, като пълнолетно лице, без да е сключил граждански брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – А. А. А., с ЕГН ********** – престъпление по чл.191 ал.1 от НК, поради което на това основание и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от от днес.
С.Д.Й.
Мотиви от 26.10.2016г.
В законна сила от 19.10.2016г.
21 АНД No 699/2015, IV състав Агенция "Митници" В.Ф. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 19.7.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 224/2015г. от 01.10.2015 година на Началника на Митница - Бургас, с което на V.V /В.Ф/, украински гражданин, роден на *** г., персонален номер 1974608417, притежаващ документ самоличност № ЕХ914010, издаден на 20.12.2013 г., с адрес: Република Украйна, с.Юрковци, обл. Винницкая, Могилев-Подольский район, ул.„Ленина” № 111, с което за извършено административно нарушение по чл.233, ал.1 от ЗМ му е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 93809.27 лв., представляваща 100% от митническата стойност на стоката предмет на нарушението /т.2 от НП/ като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 224/2015г. от 01.10.2015 година на Началника на Митница - Бургас, В ЧАСТТА, в която на основание чл.233, ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата, като предметът на нарушението, следните стоки: облекла /рокли/ - 6 /шест/ броя; пижами - 250 /двеста и петдесет / броя; тениски - 2066 /две хиляди шестдесет и шест/ броя ; спални комплекти - 24 /двадесет и четири/ броя; дънки - 161 /сто шейсет и един/ броя и портфейли - 50/петдесет/ броя. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 224/2015г. от 01.10.2015 година на Началника на Митница - Бургас, В ЧАСТТА, в която на основание чл.233, ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата, като предметът на нарушението, следните стоки: рокли Мошино - 131 /сто тридесет и един/ броя; рокли Филип Плейн - 60 /шестдесет/ броя; рокли Шанел - 60 /шестдесет/ броя ; якета - 74 /седемдесет и четири/броя; якета /грейки/ Армани - 27 /двадесет и седем/ броя; якета /грейки/ Найк - 60 /шестдесет/ броя; пижами - 119 /сто и деветнадесет / броя; тениски Пол Шарк - 412 /четиристотин и дванадесет/ броя; тениски Томи Хилфигер - 993 /деветстотин деветдесет и три/ броя; тениски Поло - 605 /шестотин и пет/ броя; тениски Бос - 140 /сто и четиридесет/ броя; тениски Ед Харди - 34 /тридесет и четири/ броя; тениски Филип Плейн -295 /двеста деветдесет и пет/ броя ; тениски Лакоста - 175 /сто седемдесет и пет/ броя;тениски TIMBERLAND- 96 /деветдесет и шест/ броя; тениски Келвин Клайн - 438 /четиристотин тридесет и осем/ броя; тениски Мошино - 134 /сто тридесет и четири/ броя; тениски Дисни - 851 /осемстотин петдесет и един/ броя; детски тениски Ферари- 60 /шестдесет/ броя; тениски Армани - 279 /двеста седемдесет и девет/ броя; тениски Гучи - 29 /двадесет и девет/ броя; тениски Бикембергс - 34/тридесет и четири/ броя; тениски Айсберг - 30 /тридесет/ броя; тениски Живанши - 28 /двадесет и осем/ броя; тениски Гант - 98 /деветдесет и осем/ броя; тениски Адидас - 303 /триста и три/ броя; тениски Найк - 166 /сто шестдесет и шест/ броя; тениски Гес -94/деветдесет и четири/ броя; тениски Дискуаред -21 /двадесет и един/ броя; тениски Версаче - 104 /сто и четири/ броя; тениски Шанел - 70 /седемдесет/ броя; тениски GF Ferre - 33 /тридесет и три/ броя; тениски Трусарди - 4 /четири/ броя; тениски Celine - 17 /седемнадесет/ броя; тениски Порше - 4 /четири/ броя; тениски Роберто Кавали - 6 /шест/ броя; тениски Том Форд - 19 /деветнадесет/ броя; дънки - 1268 /хиляда двеста шейсет и осем/ броя; дънки Филип Плейн - 620 /шестотин и двадесет/ броя; дънки Долче и Габана - 59 /петдесет и девет/ броя; дънки Дискуаред - 144 /сто четиридесет и четири/ броя; дънки Takeshy Kurosawa - 5 /пет/ броя; дънки Черути - 7 /седем/ броя; дънки Армани - 155 /сто петдесет и пет/ броя; дънки Antony Morato - 30 /тридесет/ броя; дънки Бурбери- 32 /тридесет и два/ броя; дънки Дизел - 32 /тридесет и два/ броя; дънки Томи Хилфигер - 59 /петдесет и девет/ броя; дънки Риплей - 25 /двадесет и пет/ броя; дънки Бос - 36 /тридесет и шест/ броя;дънки Ливайс - 45 /четиридесет и пет/ броя; дънки Кавали - 7 /седем/ броя; дънки Версаче - 14 /четиринадесет/ броя; дънки Келвин Клайн -6 /шест/ броя; дънки Майкъл Корс - 19 /деветнадесет/ броя; дънки Фенди - 7 /седем/ броя; дънки Хермес -10 /десет/ броя; дънки Луй Витон - 5 /пет/ броя; портфейли Луй Витон - 3 /три/ броя; шалове - 35 /тридесет и пет/ броя; чанти - 41 /четиридесет и един/ броя; чанти Версаче - 7 /седем/ броя; чанти Прада - 7 /седем/ броя; чанти Гучи - 5 /пет/ броя; чанти Stella Me Carthey - 168 /сто шестдесет и осем/ броя; чанти Aqua Marin - 9 /девет/ броя; чанти Филип Плейн - 6 /шест/ броя; чанти Луй Витон - 75 /седемдесет и пет/ броя; чанти Мошино - 9 /девет/ броя; чанти Майкъл Корс - 138 /сто тридесет и осем/ броя; чанти Виктория Бекъм - 8 /осем/ броя; чанти Том Форд - 4 /четири/ броя; чанти X.S.L - 7 /седем/ броя; чанти CELINE - 49 /четиридесет и девет/ броя; чанти SATTINI - 1 /един/ броя; чанти Salvadore Ferragamo - 10 /десет/ броя; чанти Шанел - 46 /четиридесет и шест/ броя; чанти JIL SANDER - 2 /два/ броя; чанти Поло - 4 /четири/ броя; тиранти -10 /десет/ броя; вратовръзки - 500 /петстотин/ броя; папионки - 200 /двеста/ броя; бански костюми /дамски/ - 80 /осемдесет/ броя; футболни топки - 18 /осемнадесет/ броя; футболни ръкавици - 35 /тридесет и пет/ броя; ръкавици за билярд - 90 /деветдесет/ броя; бикини и боксери - 5834 /пет хиляди осемстотин тридесет; с обща митническа стойност 91198.03 лв., определена на основание чл.30, пар.2, буква „б“ от МК съгласно становище на Комисия, назначена дъд Заповед № ЗМ - 1000-103/09.02.2015г. , допълнена със заповед № ЗМ – 1000-244/16.03.2015г. , изменена със заповед № ЗМ – 1000 – 478/05.06.2015 година на Началника на Митница Бургас /т.1 от НП/; ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 224/2015г. от 01.10.2015 година на Началника на Митница – Бургас, с което на основание чл.233, ал.8 от ЗМ е отнет в полза на държавата товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел “Актрос”, с регистрационен ***, шаси № WDB9302051L123303, талон № САЕ 164725, на стойност 50 000.00 /петдесет хиляди/ лева, и прилежащото му ремарке, марка «ПР», модел „Eschen Varel Z18-00”, шаси № 499649/4301 ТР 917597024, с регистрационен № ***, талон № САК 253158, на стойност 10 000.00 /десет хиляди/ лева, послужили като средство за превозването на описаната в т.1 от НП стока, предмет на нарушението. Направените по делото разноски в общ размер 513.68 лв., от които 463.68лв. направени разноски пред ЕРС и 50.00 лв. разноски направени пред АНО остават за сметка на държавата. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.10.2016
Наказателно дело № 135/2016
В законна сила от 20.10.2016г.
22 НЧХД No 843/2015, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Г.Д.К. И.М.К.,
Б.Б.В.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 17.5.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимите - И.М.К., роден на *** ***, с поС.ен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН – ********** И - Б.Б.В., роден на *** година в гр.***, с поС.ен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН – **********, за НЕВИНОВНИ в това, че на 23.06.2015г. около 17.30 часа в с.***, обл.Ямбол, пред краварника на тъжителя, находящ се в Стопанския двор на с.***, в двора, действайки в съучастие помежду си като извършители , чрез нанасяне на множество удари по цялото тяло с дръжка на вила и друг прът, са причинили на тъжителя Г. ***, лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК - престъпление по чл.130 ал.1 вр.с чл.20 ал.2 от НК, поради което и на основание чл.304 НПК ги ОПРАВДАВА по така повдигнатото им с тъжбата обвинение. ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.Д.К., с ЕГН **********,***, против подсъдимите И.М.К., с установена по-горе самоличност и Б.Б.В., с установена по-горе самоличност, граждански иск за солидарно заплащане на сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева, представляваща претендирано обезщетение за причинени на тъжителя Г.Д.К. неимуществени вреди от вмененото на подсъдимите с тъжбата престъпление по чл.130, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
И.М.К.
Б.Б.В.
Мотиви от 17.6.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 20.10.2016
Наказателно дело № 285/2016
В законна сила от 20.10.2016г.
23 НОХД No 468/2016, I състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.С.Т. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 5.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият К.С.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, в момента живущ в с. ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановен с точност ден в периода от началото на м. декември 2015 година до 11.12.2015 година в село ***, обл. Ямбол, на ул. „***“ №1, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД гр. Пловдив, прикачвайки електрически проводник /кабел/ от входящите конзоли на електроразпределителната мрежа на селото преди електромера директно към електрическата мрежа на жилищен имот, находящ се на ул. „***“ №1 в село ***, обл. Ямбол, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл. 234в, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.2, б. „Б“ от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му определя и налага следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТНЕМА в полза на ДЪРЖАВАТА на основание чл. 53, ал.1, б. „а“ от НК приложеното по делото ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО – електрически проводник с дължина 21 метра с три броя снадки и разклонител с три гнезда, послужил за извършване на престъплението, което веществено доказателство, като вещ с малозначителна стойност след влизане в сила на присъдата да бъде унищожено. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:................................ /ЯНА АНГЕЛОВА/
К.С.Т.
Мотиви от 24.10.2016г.
В законна сила от 21.10.2016г.
24 АНД No 360/2016, III състав КАТ И.Г.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 29.9.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №16-0261-000232/10.06.2016г. на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/24.06.2015г., В ЧАСТТА, с която на И.Г. ***, с ЕГН **********, на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца, за извършено административно нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП, като намалява размерът на кумулативното наказание – глоба от 1000.00 лева на 500.00 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца на 6 /шест/ месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-0261-000232/10.06. 2016г. на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/24.06.2015г. в останалата му част.
В законна сила от 25.10.2016г.
25 АНД No 418/2016, I състав ИААА Н.К.З. ИА АА-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 30.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 47-0000091/14.06.2016г., издадено от Началника на ОО „АА” гр.Ямбол – Дикран Бохосян, с което на Н.К.З.,***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500.00 лева на основание чл.93в, ал.17, т.4 от Закона за автомобилните превози за нарушение по чл. 36, §1, т./i/ от Регламент 165 от 2014 година, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила от 25.10.2016г.
26 НОХД No 587/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.М.А.,
С.М.Х.,
Ш.О.З.,
М.С.Т.М.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 15.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимите Ш.О.З. /S. O. Z./, родена на *** година в гр.Хасака, Сирия, с адрес ***, сирийка от кюрдски произход, гражданка на Сирия, без образование, омъжена, безработна, неосъждана; М.С.Т.М. /M. S.T. M. роден на *** ***, Сирия, с адрес - гр.Камушли, кв. „Майселюн”, Сирия, сириец от кюрдски произход, гражданин на Сирия, с начално образование, женен, безработен, неосъждан; С.М.Х. /S М H/, родена на *** год. в гр.Камушли, Сирия, с адрес ***, Сирия, сирийка от кюрдси произход, гражданка на Сирия, със средно образование, омъжена, безработна, неосъждана; и А.М.А. /A M A/, роден на *** год. в гр.Джуадия, Сирия, с адрес ***, Сирия, сириец от кюрдски произход, гражданин на Сирия, с висше образование, женен, безработен, неосъждан, за ВИНОВНИ в това, че на 12.10.2016 година, около 13.30 часа, на ГКПП – Лесово, община Елхово, действайки в съучастие помежду си, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта -- престъпление по чл.279, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 от НК за всеки от подсъдимите. На основание чл.279, ал.5 от НК във вр. чл.27 ал.2 и ал.3 от Конституцията на Република България, вр. чл.31 параграф 1 от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 година, допълнена с Нюйоркският протокол от 1967г. /ратифицирана ДВ бр.36/05.05.1992г., обн.ДВ бр.88/15.10.1993г., в сила за Р България от 10.08. 1993г./ и вр.чл.1 ал.2 от Закона за убежището и бежанците, НЕ НАКАЗВА подсъдимите Ш.О.З. /S. O. Z./, М.С.Т.М. /M. S.T. M. С.М.Х. /S М H/ и А.М.А. /A M A/, поради това, че са влезли в страната, за да се ползват от правото си на убежище съгласно Конституцията на Република България. На основание чл. 189, ал. 2 от НПК направените по делото разноски за превод на досъдебното производство в размер на 150.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил - РДГП - Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 7-дневен срок от днес.
А.М.А.
С.М.Х.
Ш.О.З.
М.С.Т.М.
Мотиви от 1.11.2016г.
В законна сила от 25.10.2016г.
27 НОХД No 443/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Н.К.,
Т.Х.К.,
Ш.К.Х.,
Д.О.А.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 10.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимите: -Д.Н.К. /***/, роден на *** година в гр.Арби, Република Ирак, живущ в гр.Арбил, кв.Маква, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, кюрд по произход, с начално образование, женен, неосъждан; -ТАХСЕН Х.К. /***/, роден на *** година в гр.Багдад, Република Ирак, живущ в гр.Багдад, кв.Карада, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, женен, неосъждан, шофьор; -Ш.К.Х. /***/, роден на *** година в гр.Гуер, Република Ирак, живущ в гр.Гуер, кв.Дуер, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, неженен, неосъждан, с начално образование, автомонтьор; -Д.О.А. /***/, роден на *** година в гр.Арби, Ирак, Република Ирак, живущ *** Адел, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, неженен, неосъждан, с основно образование, общ работник, ЗА ВИНОВНИ в това, че на 08.02.2012 година на ГКПП-Лесово, община Елхово, действайки в съучастие, като извършители влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК ОСЪЖДА всеки един от четиримата подсъдими на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и на ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на всеки един от подсъдимите – Д.Н.К. /***/, ТАХСЕН Х.К. /***/, Ш.К.Х. /***/ и Д.О.А. /***/, наказание от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.Н.К.
Т.Х.К.
Ш.К.Х.
Д.О.А.
Мотиви от 11.11.2016г.
В законна сила от 26.10.2016г.
28 АНД No 628/2015, I състав КАТ Б.Х.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 25.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15 – 0261 – 000311 от 06.08.2015 година на ВНД Началник РУП- Елхово, с което на Б.Х.К. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 3000.00 лв. на основание чл.179, ал.3, т.1 от ЗДвП, за нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.10.2016
Наказателно дело № 133/2016
В законна сила от 27.10.2016г.
29 АНД No 697/2015, IV състав Агенция "Митници" ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛАЗАР КЪМПАНИ ЕС АР ЕЛ МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 616/2015 г. от 23.10.2015 г., издадено от Началник Митница Бургас, с което на "Интернешънъл Лазар Къмпани" Ес. Ар. Ел. (International Lazar Company SRL), дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република Румъния под №RO6443910, със седалище и адрес на управление 19 Серелор, Басцов, Аргес, Румъния (19 Serelor, Bascov, Arges, Romania), на основание чл.234а, ал.1 от Закона за митниците /ЗМ/ за извършено административно нарушение по чл.234а, ал.1 от ЗМ е наложена имуществена санкция в размер на 208 748.00 (двеста и осем хиляди седемстотин четиридесет и осем) лева, представляваща 100% от митническата стойност на стоката, предмет на нарушението, и на основание чл.234а, ал.3 от ЗМ, във връзка с чл.233, ал.6 от ЗМ е постановено "Интернешънъл Лазар Къмпани" Ес. Ар. Ел. (International Lazar Company SRL) да заплати равностойност в размер на 208 748.00 (двеста и осем хиляди седемстотин четиридесет и осем) лева представляваща митническата стойност на стоката предмет на нарушението. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с касационна жалба на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.10.2016
Наказателно дело № 136/2016
В законна сила от 27.10.2016г.
30 НОХД No 255/2016, III състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Т.Ж. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 11.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Т.Ж., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН-**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от месец юли 2014 година до месец ноември 2015 година включително, в с.Кирилово, обл.Ямбол, след като е бил осъден с влязло в законна сила Решение № 560/ 10.10.2012 година, в сила от 30.10.2012 год. по гр. дело № 1546/2012 година по описа на Районен съд - гр. Ямбол, да издържа свой низходящ - непълнолетната си дъщеря Г.Д.Ж., родена на *** година, с ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си за издръжка в размер на повече от две месечни вноски по 90.00 лв. всяка, или общо в размер на 1 330 лв. - престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, поради което и на това основание и чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. На основание чл.42а ал.2 т.1 и т.2 вр.с ал.3 т.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Д.Т.Ж., с установена по-горе самоличност следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определеното от него длъжностно лице два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.Т.Ж.
Мотиви от 11.11.2016г.
В законна сила от 27.10.2016г.
31 АНД No 249/2016, IV състав КАТ И.И.Ч. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 16.8.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0261-000128/05.04.2016 година на Началник РУП – Елхово при ОД МВР – Ямбол, с което на И.И. Ч., ЕГН **********,***, на основание чл.179, ал. 2 във вр. ал.1, т.5 от ЗДвП за извършено административно нарушение по чл.25, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв., като НАМАЛЯВА размера на ГЛОБАТА от 200.00 /двеста/ лева на 120.00 /сто и двадесет / лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2016
Наказателно дело № 137/2016
В законна сила от 31.10.2016г.