РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2016г. до 31.10.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 178/2016, III състав Искове по СК - издръжка, изменение В.М.Г. П.Ж.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 4.7.2016г.
ИЗМЕНЯ размерът на месечната издръжка, дължима на малолетния М. П. А. с ЕГН **********, определена с Решение № 71/ 17.06.2008 година, постановено по гр.д. № 328/2007 год. по описа на ОС-Ямбол, като вместо това постановява: ОСЪЖДА П.Ж.А. ***, с ЕГН **********, да заплаща на малолетния си син – М. П. А., с ЕГН **********, чрез неговия законен представител и майка – В.М.Г. ***, с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 160.00 /сто и шестдесет/ лева, считано от 25.04.2016 година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа до окончателното плащане, до настъпването на законна причина за изменение или прекратяване на дължимата издръжка. Искът за разликата от 160.00 лева до претендирания размер от 250.00 лева отхвърля като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА П.Ж.А. ***, с ЕГН **********, на основание чл.78 ал.1 от ГПК, да заплати на ищцата – В.М.Г. ***, с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 192.00 /сто деветдесет и два/ лева. ОСЪЖДА П.Ж.А. ***, с ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, платими по сметка на РС-гр.Елхово държавна такса в размер на 129.60 /сто двадесет и девет лева и шестдесет стотинки/ лева и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. ДОПУСКА, на основание чл.242 ал.1 от ГПК, предварително изпълнение на решението в частта относно увеличената по размер издръжка. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно ОБЖАЛВАНЕ пред ЯОС чрез ЕРС в двуседмичен срок, считано от датата на съобщаването му, която предхожда обявената в съдебно заседание по смисъла на чл.315 ал.2 от ГПК дата /11.07.2016г./ за обявяването му в регистъра на съдебните актове при Районен съд-гр.Елхово. На основание чл.7 ал.2 от ГПК препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 4.10.2016
Гражданско дело № 336/2016
В законна сила от 4.10.2016г.
2 Гражданско дело No 309/2016, IV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Д.В.Г. К.Г.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 03.03.2002 година в град Елхово, с Акт № 0008 от 03.03.2002 година на Община Елхово, граждански брак между Д.В.Г., с ЕГН **********,*** и К.Г.Г., с ЕГН **********,***, на основание чл.50 СК. УТВЪРЖДАВА ПОСТИГНАТОТО между Д.В.Г., с ЕГН **********,*** и К.Г.Г., с ЕГН **********,***, споразумение по чл. 51, ал. 1 СК, както следва: РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на родените от брака деца – Г.К.Г., с ЕГН **********, роден на ***г./непълнолетен/ и ВЕНЦИСЛАВ К.Г., с ЕГН **********, роден на ***г. /малолетен/, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ на майката Д.В.Г., с ЕГН **********. МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на родените от брака деца – Г.К.Г., с ЕГН ********** и ВЕНЦИСЛАВ К.Г., с ЕГН **********, се определя при майката Д.В.Г., с ЕГН **********, на адрес ***. На бащата К.Г.Г., с ЕГН **********, се определя следния режим на ЛИЧНИ КОНТАКТИ с децата Г.К.Г., с ЕГН ********** и ВЕНЦИСЛАВ К.Г., с ЕГН **********: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 09.30 часа на съботния ден до 17.00часа на неделния ден, с преспиване; половината от пролетната ваканция; всяка четна година - от 24 декември до 27 декември, включително; всяка нечетна година - от 29 декември до 01 януари, включително; както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. Бащата К.Г.Г., с ЕГН **********, ЩЕ ЗАПЛАЩА МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА на всяко едно от децата си Г.К.Г., с ЕГН ********** и ВЕНЦИСЛАВ К.Г., с ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител Д.В.Г., с ЕГН **********, в размер на по 150.00 /сто и петдесет/ лева, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от влизане в сила на решението, до настъпване на събитие водещо до изменение или прекратяване на издръжката. ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.”Хаджи Димитър” № 11, лична собственост на съпруга Г., след прекратяване на брака се предоставя на него - К.Г.Г., с ЕГН **********. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции един към друг за ИЗДРЪЖКА след прекратяването на брака. След прекратяването на брака съпругата Д.В.Г., с ЕГН **********, ще носи предбрачното си ФАМИЛНО ИМЕ – ЛУКАНОВА. ОСЪЖДА Д.В. ЛУКАНОВА, с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 20.00 /двадесет / лева за допускане на развода, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА К.Г.Г. с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджена на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово сумата от 236.00 лева /двеста тридесет и шест лева/ - държавни такси, от които 20.00 /двадесет/ лева държавна такса за допускане на развода, и 216.00 лева държавна такса върху присъдената издръжка, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.10.2016г.
3 Гражданско дело No 304/2015, III състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ А.П.П. В.Л.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.5.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕДЯВЕНИТЕ от А.П.П. с ЕГН **********,***, против В.Л.Д. с ЕГН -**********,***, искове за заплащане на основание чл.240 и чл. 86 от ЗЗД на сумите от общо 1800.00 лева и 1000.00 щатски долара, предоставени на ответника като парични заеми от ищеца както следва: на 18.07.2011 година предоставена в заем сума от 1000.00 лева; на 22.08.2011година предоставена в заем сума от 300.00 лева; на 01.08.2011 година предоставена в заем сума от 500.00 лева; в периода от 05.11. до 08.11.2011 година предоставена в заем сумата 500.00 щатски долара и в периода от 19.09. до 23.09.2011 година предоставена в заем сума от 500.00 щатски долара, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от подаването на исковата молба в съда до окончателното плащане, ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА А.П.П. с ЕГН **********, да заплати на В.Л.Д. с ЕГН -**********, направените по делото разноски в общ размер на 680.00 лева /шестстотин и осемдесет лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.10.2016
Гражданско дело № 248/2016
В законна сила от 6.10.2016г.
4 Гражданско дело No 62/2016, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Р.Х.Г. Я.Г.Я. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 14.10.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Я.Г.Я. с ЕГН- **********, с постоянен адрес ***, с адрес за призоваване по месторабота - гр. ***, ул. „***“ № 59, ет.1, „***“ ООД, гр. ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Х.Г. с ЕГН - **********,***, на основание чл.537, вр. с чл.534, ал.1 от ТЗ, вр. с чл. 86 от ЗЗД сумата от 11000.00 лева /единадесет хиляди лева/, представляваща обезщетение за неоснователно обогатяване, произтичащо от погасяване на правата по издаденият от ответника Запис на заповед от 01.10.2007 год. с падеж 01.10.2010 година, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаването на исковата молба в съда - 10.02.2016г. до окончателно плащане на сумата, както и на основание чл.78 ал.1 от ГПК направените разноски по делото в размер на 1851.00 лева /хиляда осемстотин и един лева/. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239, ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. На основание чл.240 ал.1 от ГПК препис от неприсъственото решение да се връчи на страните.
В законна сила от 14.10.2016г.
5 Гражданско дело No 370/2015, I състав Искове за обезщетение от деликт Е.Ш.А. Д.Г.А.,
Г.К.А.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 23.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Е.Ш.А., с ЕГН **********,*** против Д.Г.А., с ЕГН ********** и Г.К.А., с ЕГН **********,*** частични искове с правно основание чл. 45 от ЗЗД за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1250.00 лева против всеки от тях, с размер на иска по 26 000 лева против всеки от ответниците, в едно със законната лихва върху тези суми, считано от датата на подаване на исковата молба – 24.06.2015 година до окончателното изплащане на сумите, като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ. ОСЪЖДА Е.Ш.А.,***, на основание чл. 78, ал.3 от ГПК, ДА ЗАПЛАТИ на всеки от ответниците Д.Г.А., с ЕГН ********** и Г.К.А., с ЕГН **********,*** по 600.00 лева, представляващи направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 24.2.2016
Гражданско дело № 102/2016
В законна сила от 24.10.2016г.
6 Гражданско дело No 411/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие О.А.А.,
Р.Д.А.
  Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 25.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 18.01.1997 година в гр. Елхово, обл. Ямбол, с Акт № 4 от 18.01.1997 година на община Елхово, обл. Ямбол граждански брак между О.А.А., ЕГН ********** и Р.Д.А., ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след развода родителските права по отношение на роденото от брака дете – А.Р.А., ЕГН **********, да се предоставят на бащата Р.Д.А., ЕГН **********, като местоживеенето на детето ще е при бащата на адрес: град Елхово, обл. Ямбол, ул. „Момчил войвода“ № 6а. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката О.А.А., ЕГН **********, да има право на лични контакти с детето А.Р.А., ЕГН **********, всяка седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с право на приспиване на детето при майката, както и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишния отпуск на бащата. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката О.А.А., ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка за детето А.Р.А., ЕГН **********, в размер на 105.00 лева, платими до 5 число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, с всички законни от това последици до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име – СТАНКОВА. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели семейното жилище, находящо се в гр. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Момчил войвода“ № 6а, представляващо двуетажна жилищна сграда, собственост на родителите на Р.Д.А., след прекратяване на брака да се ползва от съпруга Р.Д.А., ЕГН **********. Движимите вещи, придобити по време на брака в режим на СИО съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имат претенции един към друг; Страните не си дължат издръжка един към друг след прекратяването на брака. ОСЪЖДА Р.Д.А., ЕГН ********** да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса за допускане на развода в размер на 7.50 лева и държавна такса в размер на 5.00 лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА О.А.А., ЕГН **********, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 83.10 лева, от които държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 75.60 лева върху размера на дължимата издръжка, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.10.2016г.
7 Гражданско дело No 286/2016, IV състав Искове за обезщетение от деликт Г.М.М. И.С.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 7.10.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА И.С.М., ЕГН**********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Г.М.М., ЕГН**********,***, действаща чрез процесуален пълномощник адв. Д.Н. Д. от ЯАК, със съдебен адерс – гр.Б, ул.“Тракия „*, по иск с правно основание чл. 45, ал. 1 във вр.чл.52 от ЗЗД сумата от 3000.00 лв. /три хиляди лева/, представляваща обезщетение за причинени й на 15.06.2015 година от И.С.М., ЕГН********** неимуществени вреди от престъпление по чл.144, ал.3 във вр.ал.1 от НК, за което М. е осъден с влязло в сила определение №205/16.05.2016г. по НОХД №84/2016 год. на ЕРС, изразяващи си в претърпени болки и страдания, причинен душевен дискомфорт, притеснения, претърпени душевни мъки и терзания, заедно със законната лихва върху главницата от 3000.00 лв., от деня на увреждането 15.06.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска в останалата му част за разликата над 3000.00 лв. до пълния предявен размер от 5000.00 лева. ОСЪЖДА И.С.М., ЕГН**********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.78, ал.1 от ГПК на Г.М.М., ЕГН********** сумата от 360.00 лева/ триста и шейсет лева/ направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение, съразмерно уважената част на иска. ОСЪЖДА И.С.М., ЕГН********** да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на Елховския районен съд, сумата от 120.00 лева /сто и двадесет лева/ - разноски по делото, представляващи държавна такса. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 28.10.2016г.
8 Гражданско дело No 443/2016, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.В.Х.,
И.Ш.Х.
  Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 25.04.1992 година с Акт за граждански брак №25 от 25.04.1992 година на Община Елхово, между И.Ш. Х, с ЕГН **********,*** и Д.В. Х, с ЕГН **********,***, поради ВЗАИМНОТО ИМ СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ на основание чл.51 от СК, както следва: ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Елхово, ул.“Ц С“ № 7, след прекратяването на брака СЕ ПРЕДОСТАВЯ на съпруга И.Ш. Х, с ЕГН **********. Придобитите по време на брака под режим на съпружеска имуществена общност движими вещи съпрузите са си поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имот претенции един към друг. Съпрузите нямат участия в търговски дружества, не притежават дялове в такива, не притежават влогове в търговски банки и други финансови институции. След прекратяване на брака съпругата Д.В. Х ще носи предбрачното си ФАМИЛНО ИМЕ – И. СЪПРУЗИТЕ, след прекратяване на брака няма да си дължат издръжка един към друг. В ДЯЛ И ИНДИВИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на съпруга И.Ш. Х, с ЕГН **********, се поставя и същият става изключителен собственик на придобитият по време на брака, при режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот, а именно: Поземлен имот с идентификатор 27382.500.1422 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка хиляда четиристотин двадесет и две/ по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в град Елхово, на улица „Ц С "№7 /седем/ с площ 690 /шестстотин и деветдесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване, при граници на имота по кадастрална карта: 27382.500.7084; 27382.500.1423; 27382.500.1421; 27382.500.1420; 27382.500.1419 и 27382.500.1418, съставляващ по предходен план поземлен имот 1422 /хиляда четиристотин двадесет и две арабско/, в квартал 128 /сто двадесет и осем/, парцел: XIII /тринадесет римско/, заедно с построената в този имот Сграда с идентификатор 27382.500.1422.1 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка хиляда четиристотин двадесет и две точка едно/, със застроена площ от 64.00кв.м. /шестдесет и четири квадратни метра/, на 2 /два/ етажа, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна. Данъчната оценка на недвижимия имот е 25975.30 лв. /двадесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и тридесет стотинки/. В ДЯЛ И ИНДИВИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на съпруга И.Ш. Х, с ЕГН **********, се поставя и същият става изключителен собственик на придобитият по време на брака, при режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот, а именно: Поземлен имот с идентификатор 27382.500.762 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка седемстотин шестдесет и две/ по КККР, одобрена със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Елхово, ул.“Т“, с площ 311 /триста и единадесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, при граници на имота по кадастрална карта: 27382.500.763; 27382.500.7148; 27382.500.761; 27382.500.760, съставляващ по предходен план поземлен имот 762 /седемстотин шестдесет и две/, в квартал 47 /четиридесет и седем/, парцел: XVI /шестнадесет римско/. Данъчната оценка на недвижимия имот е 2451.00 лв./две хиляди четиристотин петдесет и един лева/. Съпрузите НЕ СИ ДЪЛЖАТ ПАРИЧНО УРАВНЯВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ по повод възлагането на горепосочените недвижими имоти и за в бъдеще няма да имат претенции помежду си по отношение на тях. ОСЪЖДА И.Ш. Х, с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на ЕРС държавна такса за допускане на развода в размер на 20.00 лв./двадесет лева/, държавна такса за уреждане на имуществените отношения в размер на 568.53 лв. /петстени шейсет и осем лева и петдесет и три стотинки/, и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист 5.00 лв./пет лева/ държавна такса. Решението е окончателно.
В законна сила от 31.10.2016г.