РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 43/2019, I състав Общини Д.П.С. ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 1.8.2019г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1 от 03.01.2019 година на ***Д. ***, с което на Д. ***, ЕГН **********, на основание чл. 16, т.2 от Наредба №3 на Общински съвет – гр. Елхово е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева за нарушение по чл. 14, т.3 от същата Наредба, за това, че на 07.11.2018 година около 21.00 часа в село Славейково, на ул.***допуснал свободно движение на два броя юници и два броя мъжки телета, отглеждани със стопанска цел в населено място без придружител, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-отменено
В законна сила на 4.9.2019г.
2 НОХД No 333/2019, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ф.М.Х.,
С.Т.К.,
Ш.Х.К.,
С.Т.К.,
Х.М.Х.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 5.9.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 240 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна подсъдимите Ф.М.Х., С.Т.К., С.Т.К., Ш.Х.К. и Х.М.Х. и техните защитници – адв.И.С. и адв.Г.Д. ***, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ Ф.М.Х. /F. M. H./, роден на *** година в гр.***, Република Ирак, гражданин на Р Ирак, с начално образование, неженен, готвач по професия, безработен, с адрес ***, Р Ирак, неосъждан; С.Т.К. /S. T. Q./, родена на *** година в гр.***, Република Ирак, гражданка на Р Ирак, със средно образование, неомъжена, безработна, с адрес ***, Р Ирак, неосъждана; С.Т.К. /S. T. Q./, родена на *** година в гр.***, Република Ирак, гражданин на Р Ирак, със средно образование, неомъжена, безработна, с адрес ***, Р Ирак, неосъждана и Ш.Х.К. /S. H.Q./, роден на *** година в гр.***, Република Ирак, гражданин на Р Ирак, със средно образование, женен, безработен, с адрес ***, Р Ирак, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че на 28.08.2019 година, около 12.00 часа, в района на ГКПП-Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие помежду си и с подсъдимата Х.М.Х./H. M. H./, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. ПОДСЪДИМАТА Х.М.Х. /H. M. H./, родена на *** година, в гр.***, Република Ирак, гражданка на Р Ирак, с начално образование, неомъжена, безработна, с адрес ***, Р Ирак, неосъждана, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на 28.08.2019 година, около 12.00 часа, в района на ГКПП-Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие с Ф.М.Х., С.Т.К., С.Т.К. и Ш.Х.К., като извършители, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта, като макар и непълнолетна е разбирала свойството и значението на деянието и е могла да ръководи постъпките си - престъпление по чл.279, ал.1 вр.чл.20, ал.2, във вр.чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК. Деянието е извършено от всеки от подсъдимите Ф.М.Х., С.Т.К., С.Т.К., Ш.Х.К. И Х.М.Х. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимите Ф.М.Х., С.Т.К., С.Т.К. и Ш.Х.К. по чл.279, ал.1 вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54 от НК на всеки от тях се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението, както и да заплатят ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. За извършеното престъпление от подсъдимата Х.М.Х. по чл.279, ал.1 вр.чл.20, ал.2, във вр.чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК и на основание чл.54 от НК й се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.69, вр. с чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на одобряване и влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез публикуване на настоящата присъда на сайта на Община Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 165.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Споразумението е сключено в присъствието на преводача Б.А.Ш., който извърши превод от български език на арабски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД №333/2019 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ф.М.Х.
С.Т.К.
Ш.Х.К.
С.Т.К.
Х.М.Х.
В законна сила на 5.9.2019г.
3 НОХД No 240/2019, I състав Палеж по непредпазливост РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.С.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 17.7.2019г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство но НОХД №240/2019 година по описа на РС – Елхово и ВРЪЩА делото на РП – Елхово за отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово в 7 – дневен срок.
В законна сила на 13.9.2019г.
4 НОХД No 342/2019, IV състав Нарушения на валутния режим - чл.251 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Л.К.Р. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 18.9.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 245 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна, обвиняемата Л.-К.Р. и нейните защитници адв. Ангелов и адв. Динков от друга страна, както следва: ОБВИНЯЕМАТА Л. - К.Р., родена на *** ***, Република Румъния, живуща ***, сектор 3, румънска гражданка, с висше образование, неомъжена, маркетинг-мениджър в чуждестранна компания, неосъждана, номер на документ за самоличност, серия RD №***, издаден на 22.09.2017 година в Република Румъния СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА, В ТОВА, за това, че на 05.05.2018 година, около 17.05 часа на Митнически пункт „Лесово", община Елхово, обл. Ямбол, на трасе „Входящи леки автомобили", при влизане в Република България от Република Турция, не изпълнила задължението си за деклариране пред митническите органи на парични средства, а именно сумата от 70 000 евро с левова равностойност 136 908, 10 лева /сто тридесет и шест хиляди, деветстотин и осем лева и десет стотинки/, пренасяни през границата на страната с Р. Турция, която е външна граница на Европейския съюз, с което нарушила чл. 11а, ал. 1 от Валутния закон - „Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи", и чл. 2, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. на министъра на финансите за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон - „чл. 2, ал. 1 - Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи по реда на чл. 9.“, „чл. 9, ал. 1 - Лицата задължително попълват и представят пред митническите органи декларация за паричните средства по образец, утвърден от министъра на финансите, в случаите на чл. 2, ал. 1, чл. 5 и 7. Утвърденият от министъра на финансите образец на декларация се публикува на интернет страницата на Агенция "Митници"“, и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери - престъпление по чл.251, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.251, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на ЛАУАРА - К.Р. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на ЛАУАРА - К.Р., се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. От деянието няма причинени имуществени вреди. Деянието е извършено с пряк умисъл. На основание чл.189, ал.2 от НПК разноските по делото за преводач в размер на 120.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил - ТД „Южна морска" при Агенция Митници. На основание чл.189, ал.2 от НПК разноските по делото за преводач в размер на 150.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил - РП-Елхово. НЕ ПРИЛАГА по отношение на обвиняемата Л. - К.Р., разпоредбата на чл. 251, ал. 2 от НК, като противоречаща на правото на ЕС на основание Определение № 1086412 от 12 юли 2018 година на Съда на Европейския Съюз по Дело С-707/17. Веществените доказателства - евробанкноти на обща стойност 70 000 евро с левова равностойност 136 908, 10 лева /сто тридесет и шест хиляди, деветстотин и осем лева и десет стотинки/, предадени с протокол за отговорно пазене от 28.09.2018 година на МОЛ на склада за задържани и иззети стоки при Митница - Бургас, за пазене и съхраняване в банков трезор в „Уни Кредит Булбанк", ползван от Митница -Бургас, да се върнат на лицето, от което са иззети - Л. - К.Р.. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, както и съобразявайки сложността и спецификата на превода на основание чл.25, ал.1 във вр. чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : ДА СЕ ИЗПЛАТИ на преводача М.С. от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на румънски и обратно. Съдът като взе предвид, че присъдената за възнаграждение на преводача сума в размер на 15.00 лв., представляваща разноски по делото, не е включена в споразумението и с оглед на това, че тези разноски са направени за превод О П Р Е Д Е Л И : Направените по делото разноски за преводач в съдебното производство в размер на 15.00 лв., на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 342/2019 г. по описа на ЕРС. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта на произнасянето на съда по отношение на направените разноски за преводач в съдебното производство подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест в седемдневен срок считано от днес пред ЯОС чрез ЕРС. Подс. Л.-К.Р. /чрез преводача/ – Желая писмен превод на румънски език на определението на съда за одобряване на споразумението. Желая защитника ми да получи превода на определението за одобряване на споразумението. Адв. Ангелов – Желаем писмен превод на румънски език на определението на съда за одобряване на споразумението. Адв. Динков – Желаем писмен превод на румънски език на определението на съда за одобряване на споразумението. С оглед изявленията на обвиняемата за превод на определението за одобряване на споразумението съдът О П Р Е Д Е Л И: ВЪЗЛАГА на преводача М.С. извършване на писмен превод на определението на съда за одобряване на споразумението, при възнаграждение определено от съда след представяне на справка - декларация, съгласно Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи. Препис от определението с превод ДА СЕ ПОЛУЧИ от защитниците.
Л.К.Р.
В законна сила на 18.9.2019г.
5 НОХД No 236/2019, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.К.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 24.9.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 252 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимият К.К.К. и неговият защитник - адв.Марков от АК-Ямбол от друга страна, както следва: Подсъдимият К.К.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, шофьор на тежкотоварен автомобил „Солкомерс" - гр. Ямбол, неосъждан, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 16.11.2018 год., в частен имот - дворно място с къща и помощни постройки, находящ се в с. Малко Шарково, обл. Ямбол, ул. „Василий Иванович Чапаев" № 3, без надлежно разрешително, което се изисква в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 32, ал. 1, съгласно който „Производството, преработването, съхраняването и търговията в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 се извършват с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от Министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник - министър при условия, определени с наредба на министъра на здравеопазването", е държал високорискови наркотични вещества: - коноп /марихуана/ 0,627 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1 % на стойност 3,76 лева; - коноп /марихуана/ 154,44 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1 % на стойност 926,64 лева; - коноп /марихуана/ 35,16 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1 % на стойност 210,96 лева; - коноп /марихуана/ 27,11 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1 % на стойност 162,66 лева, всички с общо нето тегло 217,337 грама на обща стойност 1 304, 02 лева /съгласно ПМС № 23/1998г., приложение 2/ - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия К.К.К. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от подсъдимия К.К.К. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия К.К.К. се определя наказание - ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага предвиденото в престъпния състав на чл.354а, ал.3, т.1 от НК кумулативно наказание глоба в полза на държавата. На основание чл. 354а, ал.6 вр. с чл.53, ал.2, б.„а“ от НПК се отнемат в полза на държавата веществените доказателства - 217.337 грама коноп /марихуана/ на съхранение в ЦМУ-отдел „МРР-НОП" гр.София, които след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението да се предадат на ТД Южна морска при Агенция „Митници“ за унищожението им. Направените разноски по досъдебното производство в размер на 129.92 /сто двадесет и девет лева и деветдесет и две стотинки/ лева за възнаграждение на вещо лице се заплащат от подсъдимия К.К.К. в полза на Републиканския бюджет по бюджетната сметка на ОДМВР- Ямбол, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, платима в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД №236/2019 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.К.К.
В законна сила на 24.9.2019г.
6 АНД No 106/2019, III състав Комисия за защита на потребителите БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 9.8.2019г.
ОТМЕНЯ изцяло като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №43204/12.06. 2018г., издадено от Николай Желязков Стойков - Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция “Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, оправомощен със Заповед №287/22.04.2015г. от Председателя на КЗП, с което на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ЕАД (БТК), регистрирано в Агенцията по вписвания с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София 1784, бул.“Цариградско шосе“ №115И, представлявано от Изпълнителния директор - АТАНАС ДОБРЕВ, е наложено на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ административно наказание - имуществена санкция в размер на 700.00 /седемстотин/ лева за извършено административно нарушение по чл.127 ал.3 вр.с ал.1 от ЗЗП.
В законна сила на 25.9.2019г.
7 АНД No 462/2017, II състав Агенция "Митници" Р.В.В. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 27.5.2019г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 1034/07.10.2016 година, издадено от Началника на Митница *** – В. С., с което на Р.В. ***, ЕГН – **********, е наложена глоба в размер на 13498.00 лв. на основание чл.233, ал.3, във вр. с ал.1 от Закона за митниците, представляваща 200% от продажната цена на стоката и на основание чл.233, ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението – цигари марка „Mikado“ кутия – 3400 къса, цигари марка „KARELIA Slims“ с надпис „For duty free sale only“ – 2400 къса, цигари марка „KARELIA blue 100 s“ с надпис „For duty free sale only“ - 200 къса, цигари марка „Assos slims“ с надпис „For duty free sale only“ – 4600 къса, цигари марка „Continent compact“ - 1000 къса и цигари марка „Rio Nano Black blue edition“ – 9200 къса, с обща продажна цена 6749.00 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 26.9.2019
Наказателно дело № 108/2019
В законна сила на 26.9.2019г.
8 НОХД No 106/2018, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.В.Т. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 26.9.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 253 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и от друга страна - подсъдимият Г.В.Т. и неговият защитник адв. П.М. както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Г.В.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, без образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.02.2017 година, около 15.00 часа в имот №000516, находящ се в местността „Лозята" в землището на село Мамарчево, община Болярово, област Ямбол отнел чужди движими вещи - 3,5 пространствени куб. метър дърва за огрев от дъб, на стойност 262,50 лева, от владението на собственика им Община Болярово, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени от тяхната парична равностойност – престъпление по чл. 197, т. 2 във вр. чл.194, ал. 3 вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Г.В.Т. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 197, т. 2 във вр. чл.194, ал. 3 вр. ал.1 от НК и на основание чл. 54, ал.1 от НК на Г.В.Т. се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки по чл.42 а, ал.2, т.1, т.2 и.т.6 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ГОДИНА; 3.“Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени напълно. Веществени доказателства по делото няма. Разноските по делото в размер на 196.96 лева се заплащат от подсъдимия, както следва - 176.96 лв. - направени разноски в досъдебната фаза на производството в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОД МВР – Ямбол и 20.00 лв. – направени разноски в съдебната фаза на производството, в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист подсъдимия следва да заплати 5.00 лв. държавна такса. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 106/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Г.В.Т.
В законна сила на 26.9.2019г.
9 НОХД No 345/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.С.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 26.9.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 254 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимия Д.С.Г. и неговият защитник адв.Димитров от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Д.С.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, разведен, автобусен шофьор в „Арда тур" град Хасково, към момента безработен, неосъждан, с ЕГН - **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че на 04.09.2019 година, около 09.36 часа, в района на кръстовище на път I-7 и път II-79, община Елхово, област Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Форд", модел „Фиеста" с рег.№***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,06 на хиляда, установено по надлежния ред - с Протокол №245/04.09.2019 година за извършена физикохимическа експертиза за алкохол на проба кръв на експерт при НТЛ при ОДМВР - Ямбол - Престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Д.С.Г. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.2 от НК, на подсъдимия се налага наказание „ГЛОБА“ в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Д.С.Г. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като при изпълнение на това наказание се приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 04.09.2019 година съгласно Заповед за ПАМ № 19/0261-000121 от 04.09.2019 г. на Началник група РУ – Елхово до привеждане в изпълнение на настоящото определение. Деянието е извършено с пряк умисъл. От деянието няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства - няма. Направените разноски по делото в размер на 52.48 /петдесет и два лева и четиридесет и осем стотинки/ лева се заплащат от подсъдимия в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, платима по сметка на РС-Елхово в случай на издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 345/2019 г. по описа на РС-Елхово в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.С.Г.
В законна сила на 26.9.2019г.
10 АНД No 185/2019, II състав Агенция "Митници" Ж.К.Ж. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ТД ЮЖНА МОРСКА Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 4.9.2019г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 2379/26.03.2019 година, издадено от Зам. Директора на ТД „Южна морска“ в Агенция „Митници“ – В. И., с което на Ж.К.Ж., ЕГН **********,***, е наложена глоба в размер на 200.00 лв. на основание чл.120, ал.2, вр. с чл. 99, ал.2, т.5 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението – ръчно пълнени цигари, изработени от заготовки с филтър с надпис „Stadium“ – общо 890 къса. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 27.9.2019г.
11 АНД No 420/2018, II състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 10.5.2019г.
НП-измененоР Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС – 363 от 20.09.2018 година, издадено от Зам. председателя на ДАМТН гр. София К. В., определен за временно изпълняващ функциите на Председател на ДАМТН, с което на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите на Община ***, представлявана от Кмета Х. Д. Х., е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева за неизпълнение на предписание по чл.138а, ал.3, т.2 от Закона за водите /редакция преди изм. публ. в ДВ бр. 55 от 03.07.2018г./, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 1000.00 лева /хиляда лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.9.2019
Наказателно дело № 103/2019
В законна сила на 30.9.2019г.
12 НОХД No 303/2019, III състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.И.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 30.9.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 258 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимият И.И.С. и неговия защитник - адв.Д. *** от друга страна, както следва: Подсъдимият И.И.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 20.11.2018 година, около 20.00 часа, в град Болярово, област Ямбол, по улица „Тодор Узунов" пред дом №1, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Рено", модел „19" с рама №VF1L53J2512521899, нерегистрирано по надлежния ред съгласно Наредба №1 - 45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия И.И.С. при условията на пряк умисъл. За посочените по-горе престъпления от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от подсъдимия И.И.С. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.“Б“ вр.с чл.42а ал.2 т.1 и т.2 и ал.3 т.1 от НК на подсъдимия И.И.С. се определя наказание – ПРОБАЦИЯ при следните по вид и размер пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноски по делото - няма. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 303/2019 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.И.С.
В законна сила на 30.9.2019г.