РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 754/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАРКЕТ ООД С.Г.Ч. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 8.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „МАРКЕТ”ООД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ж.к.“Хале“ бл.9, вх.Б, ап.29, представлявано от Г. Д. Г., в качеството му на Управител, действащ чрез пълномощник – адвокат Д.И. ***, със съдебен адрес:***, к.306, против С.Г.Ч., с ЕГН **********, с адрес: *** иск с правно основвание чл. 422, ал.1 вр. чл.415, ал.1 вр.чл.79, ал.1 от ГПК вр. чл.86 от ЗЗД за признаване за установено спрямо Ч., че същата дължи на „МАРКЕТ”ООД, с ЕИК: *** сумата от 2520 лв., представляваща незаплатено възнаграждение по Договор за счетоводни услуги, за периода м.юни 2016 година до май 2017 година вкл., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение - 12.09.2017 година до изплащане на вземането, за които суми е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.дело 604/2017 година на РС – Елхово, като неоснователен. ОСЪЖДА „МАРКЕТ”ООД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: - гр.Ямбол, ж.к.“Хале“ бл.9, вх.Б, ап.29, представлявано от Г. Д. Г., в качеството му на Управител, действащ чрез пълномощник – адвокат Д.И. ***, със съдебен адрес:***, к.306 да заплати на С.Г.Ч., с ЕГН **********, с адрес: *** сумата 550.00 лв. сторени разноски в производството, за адвокатско възнаграждение. ПРИЕМА за установено, на основание чл. 194, ал. 3 от ГПК, вр. чл. 193 от ГПК, по заявеното от ответника С.Г.Ч. оспорване на истинността на представения от ищеца „МАРКЕТ”ООД, с ЕИК: *** документ – Договор №19/14.04.2010 година за счетоводно - консултантски услуги, че документът е неистински относно авторството на подписа на „възложител" - С.Г.Ч., като на основание чл. 194, ал. 2 от ГПК го изключва от доказателствата по делото. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Ямболски окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването на препис от него на страните. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила на 4.9.2019г.
2 Гражданско дело No 705/2018, III състав Делба А.С.Т. БУЛГАР АГРО ЕООД СОФИЯ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 27.8.2019г.
О П Р Е Д Е Л И : № 94 ОДОБРЯВА постигната спогодба между съделителите – ищецът А.С.Т. ЕГН-********** *** чрез пълномощника му – адв.И.Ч. *** и ответника - „БУЛГАР АГРО“ЕООД-гр.София, представлявано от Н.А.З., в качеството му на Управител със седалище и адрес на управление гр.София, район Слатина, ул.“Постоянство“ № 67Б, ЕИК: ***, чрез пълномощника му - адв.К.К. ***, при условията, изложени от страните и вписани в протокола от провелото се на днешна дата открито с.з., както следва: ДЯЛ ПЪРВИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – А.С.Т. ЕГН-********** ***, действащ чрез пълномощника по делото – адв.Ч. ***, на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46904.48.450 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Малък Манастир, общ.Елхово, обл.Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-1643/20.09.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-546219/19.06.2019г. на СГКК-гр.Ямбол, с адрес на поземления имот: село Малък Манастир, общ.Елхово, обл.Ямбол, местност „ГЮЛЕВ ВРЪХ”, с площ от 12 526 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, 5-та категория, при съседи: ПИ с идент.№ 46904.48.451, ПИ с идент.№46904.48.348, ПИ с идент.№46904.48.25. Стойността на този дял е в размер на 10 021.00 /десет хиляди двадесет и един/ лева. ДЯЛ ВТОРИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – „БУЛГАР АГРО“ЕООД-гр.София, представлявано от Н.А.З., в качеството му на Управител, със седалище и адрес на управление - гр.София, район Слатина, ул.“Постоянство“ № 67Б, ЕИК: ***, действащ чрез пълномощника по делото – адв.К. ***, на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46904.48.451 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Малък Манастир, общ.Елхово, обл.Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-1643/20.09.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-546219/19.06.2019г. на СГКК-гр.Ямбол, с адрес на поземления имот: село Малък Манастир, общ.Елхово, обл.Ямбол, местност „ГЮЛЕВ ВРЪХ”, с площ от 81 418 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, 5-та категория, при съседи: ПИ с идент.№ 46904.48.397, ПИ с идент.№ 46904.48.450, ПИ с идент.№ 46904.48.348, ПИ с идент.№ 46904.48.25. Стойността на този дял е в размер на 65 134.00 /шесдесет и пет хиляди сто тридесет и четири/ лева. С настоящата съдебна спогодба съделителите - страни по делото ликвидират окончателно съсобствеността и отношенията си с процесния имот, предмет на настоящата съдебна делба, представляващ земеделски недв. имот, като заявяват, че нямат един към друг имуществени претенции във връзка с имота, както към момента, така и за в бъдеще. Разноските остават за страните така, както са направени. ОСЪЖДА А.С.Т. ЕГН-********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 200.42 /двеста лева и четиридесет и две стотинки/ лева, върху стойността на дела му, както и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист, платими в полза на бюджета на съдебната власт, вносими по сметката на РС-Елхово. ОСЪЖДА „БУЛГАР АГРО“ЕООД-гр.София, представлявано от Н.А.З., в качеството му на Управител със седалище и адрес на управление гр.София, район Слатина, ул.“Постоянство“ № 67Б, ЕИК: ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 1 302.68 /хиляда триста и два лева и шестдесет и осем стотинки/ лева, върху стойността на дела им, както и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист, платими в полза на бюджета на съдебната власт, вносими по сметката на РС-Елхово. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 705/2018г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на постигнатата спогодба не подлежи на обжалване, а в частта относно прекратяване на производството подлежи на въззивно обжалване с частна жалба, в 1-седмичен срок, пред ЯОС чрез ЕРС.
В законна сила на 4.9.2019г.
3 Гражданско дело No 686/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД К.Ю.Ш. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 12.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от "А1 България" ЕАД, с ЕИК 131468980 /правоприемник на "Мобилтел" ЕАД с ЕИК 131468980/, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Илинден, ул. "Кукуш" № 1, представлявано от Александър Димитров – главен изпълнителен директор и Младен Марковски – изпълнителен директор, действащи чрез процесуален пълномощник адв.В.Г. от САК, против К.Ю.Ш., с ЕГН **********,*** - п.к.8700, обл.Ямбол, ул. ***бл.10Б, вх.А, ет.4, ап.8, иск с правно основание чл. 422 ал.1, вр. чл.415 ал.1 т.1 от ГПК, вр. чл.79 ал.1 и чл.92 от ЗЗД, за признаване за установено по отношение на К.Ю.Ш., че същата дължи на А1 България" ЕАД с ЕИК 131468980 сума в общ размер 564.25 лв., по договор за далекосъобщителни услуги - МЗ195401 от дата 04.06.2012 г., от които: 182.29 лв. - незаплатена далекосъобщителна услуга и 381.96 лв. - неустойка предсрочно прекратяване на договор за далекосъобщителна услуга, за които суми е издадена заповед №44/08.01.2018 година за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч. гр. дело № 15/2018 година по описа на РС – Елхово, като неоснователен и недоказан. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.233 от ГПК производството само в ЧАСТТА на исковата претенция за сумата от 46.10 лева / четиридесет и шест лева и десет стотинки/ - мораторна лихва, начислена върху дължимата сума по фактура № 314144693/02.06.2015 година за периода от 23.06.2015 година до 18.12.2017 година, поради отказ от иска в тази му част. ОБЕЗСИЛВА ЧАСТИЧНО Заповед№44 от 08.01.2018 година за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч. гр. дело № 15/2018 година по описа на РС – Елхово, в частта, с която на К.Ю.Ш., с ЕГН **********,*** - п.к.8700, обл.Ямбол, ул. ***бл.10Б, вх.А, ет.4, ап.8 е разпоредено да заплати на А1 България" ЕАД с ЕИК 131468980 /правоприемник на "Мобилтел" ЕАД с ЕИК 131468980/, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Илинден, ул. "Кукуш" № 1, сумата от 46.10 лева / четиридесет и шест лева и десет стотинки/ - мораторна лихва за забава, начислена върху дължимата сума по фактура № 314144693/02.06.2015 година за периода от 23.06.2015 година до 18.12.2017 година. Решението в отхвърлителната му част подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, а в частта за частично прекратяване на производството и обезсилване на заповедта, имащо характер на определение подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила на 10.9.2019г.
4 Гражданско дело No 396/2019, III състав Искове по СК - издръжка, изменение П.С.П. С.Х.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 4.9.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, която се изразява в следното: Ответникът С.Х.П., ЕГН – **********,***, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща месечна издръжка в полза на малолетното си дете - П.С.П. с ЕГН – ********** чрез неговата майка и законен представител – М.С.Д. с ЕГН – **********,***, в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, дължима до 10-то число на текущия месец, считано от 31.05.2019 година, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, считано от датата на падежа до окончателното плащане, до настъпването на събитие, водещо до изменение или прекратяване на издръжката. Разноски по делото страните не си дължат. Същите остават за сметка на страните така, както са направени. ОСЪЖДА ответника С.Х.П., ЕГН – **********,***, да заплати държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, платима по сметка на Районен съд – Елхово в размер на 108.00 /сто и осем/ лева върху размера на присъдената издръжка, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 396/2019г. по описа на РС-Елхово, с оглед на постигнатата спогодба между страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е одобрена постигнатата между страните съдебна спогодба не подлежи на обжалване, а в частта, с която се прекратява настоящото производство подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС, в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 12.9.2019г.
5 Гражданско дело No 397/2019, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.С.П. С.Х.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 4.9.2019г.
О П Р Е Д Е Л И : № 98 ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, която се изразява в следното: Ответникът С.Х.П., ЕГН – **********,***, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща месечна издръжка в полза на непълнолетното дете Д.С.П. с ЕГН – **********, действащо със съгласието на неговата майка – М.С.Д. с ЕГН – **********,***, в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, дължима до 10-то число на текущия месец, считано от 31.05.2019 година, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, считано от датата на падежа до окончателното плащане, до настъпването на събитие, водещо до изменение или прекратяване на издръжката. Разноски по делото страните не си дължат. Същите остават за сметка на страните така, както са направени. ОСЪЖДА ответника С.Х.П., ЕГН – **********,***, да заплати държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, платима по сметка на Районен съд – Елхово в размер на 108.00 /сто и осем/ лева върху размера на присъдената издръжка, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 397/2019г. по описа на РС-Елхово, с оглед на постигнатата спогодба между страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е одобрена постигнатата между страните съдебна спогодба не подлежи на обжалване, а в частта, с която се прекратява настоящото производство подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС, в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 12.9.2019г.
6 Гражданско дело No 589/2016, IV състав Делба М.С.А.,
Б.С.К.,
Й.Н.Г.,
М.Й.М.
И.П.Б. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 27.8.2019г.
РАЗПРЕДЕЛЯ процесните съсобствени земеделски земи, находящи се в землището на с.Странджа, община Болярово, област Ямбол, между съделителите, без теглене на жребий, както следва: ДЯЛ ПЪРВИ – ПОСТАВЯ В ДЯЛ /общ/ и обявява за собственици – Б.С.К., ЕГН **********, с адрес *** и М.Й.М., ЕГН **********, с адрес ***, заместили в производството на основание чл.277 своя наследодател М. С. А., ЕГН **********, починала на 05.02.2019г., на следните недвижими имоти: 1. ИМОТ № 69674.23.73 (шест, девет, шест, седем, четири, точка, две, три, точка, седем, три), по скица № 15-36054/18.01.2019г. на Служба по Геодезия, картография и кадастър – гр.Ямбол, находящ се в землището на с. Странджа, община Болярово, обл.Ямбол, в местността „КАШЛА ДЕРЕ", с площ от 6500 (шест хиляди и петстотин) кв.м., с начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, осма категория, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 023073, при граници и съседи: имот № 69674.23.105, 69674.23.74, 69674.23.110, 69674.23.106, 69674.23.169. 2. ИМОТ № 69674.25.42 (шест, девет, шест, седем, четири, точка, две, пет, точка, четири, две) по скица № 15-36059/18.01.2019г. на Служба по Геодезия, картография и кадастър – гр.Ямбол находящ се в землището на с.Странджа, община Болярово, обл.Ямбол, в местността „ДОРУК БАИР", с площ от 18285 (осемнадесет хиляди двеста осемдесет и пет) кв.м., начин на трайно ползване: НИВА, категория: осма, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 025042, при граници и съседи: имот № 69674.25.246, 69674.25.43, 69674.25.58, 69674.25.54, 696674.25.36, 69674.25.44, 69674.25.37, 69674.25.41. Стойността на този дял е 2625.00 лева /две хиляди шестстотин двадесет и пет лева/, след уравнение на дяловете ДЯЛ ВТОРИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – Б.С.К., ЕГН **********, с адрес ***, на следния недвижим имоти: 1. ИМОТ № 69674.38.55 (шест, девет, шест, седем, четири, точка, три, осем, точка, пет, пет) по скица № 15-36071/18.01.2019г. на Служба по Геодезия, картография и кадастър – гр.Ямбол, находящ се в землището на с. Странджа, община Болярово, обл.Ямбол, в местността „ДОМУЗ ОРМАН", с площ от 9534 (девет хиляди петстотин тридесет и четири) кв.м., с начин на трайно ползване: НИВА, осма категория, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 038055, при граници и съседи: имот № 69674.38.150, 69674.38.105, 69674.38.54, 69674.38.53. Стойността на този дял е 2625.00 лв. /две хиляди шестстотин двадесет и пет лева/, след уравнение на дяловете. ДЯЛ ТРЕТИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – Й.Н.Г., ЕГН **********, с адрес ***, на следният недвижим имот: 1. ИМОТ № 69674.27.17 (шест, девет, шест, седем, четири, точка, две, седем, точка, едно, седем) по скица № 15-36062/18.01.2019г. на Служба по Геодезия, картография и кадастър – гр.Ямбол находящ се в землището на с. Странджа, община Болярово, обл.Ямбол, в местността „МАНАСТИРА", с площ от 4001 (четири хиляди и един), кв.м. с начин на трайно ползване: НИВА, четвърта категория, стар идентификатор няма, номер по предходен план 027017, при граници и съседи: имот № 69674.27.16, 69674.27.71, 69674.27.18, 69674.27.12. Стойността на този дял е 800.00 лева /осемстотин лева/, след уравнение на дяловете ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – М.Й.М., ЕГН **********, с адрес ***, на следният недвижим имот: 1. ИМОТ № 69674.28.40 (шест, девет, шест, седем, четири, точка, две, осем, точка, четири, нула) по скица № 15-36063/18.01.2019г. на Служба по Геодезия, картография и кадастър – гр.Ямбол находящ се в землището на с. Странджа, община Болярово, обл.Ямбол, в местността „ЛОЗЯТА", с площ от 3899 кв.м. (три хиляди осемстотин деветдесет и девет)кв.м., с начин на трайно ползване: НИВА, осма категория, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 028040, при граници и съседи на имота: 69674.28.41; 69674.28.39; 69674.28.43; 69674.28.327. Стойността на този дял е 1312.50 лева /хиляда триста и дванадесет лева и петдесет стотинки/, след уравнение на дяловете. ДЯЛ ПЕТИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – И.П.Б., ЕГН **********,***, и настоящ адрес ***, на следните недвижими имоти: 1. ИМОТ № 69674.32.41 (шест, девет, шест, седем, четири, точка, три, две, точка, четири, едно) по скица № 15-36068/18.01.2019г. на Служба по Геодезия, картография и кадастър – гр.Ямбол, находящ се в землището на с. Странджа, община Болярово, обл.Ямбол, в местността „АЛАНЛЪК", с площ от 47500 (четиридесет и седем хиляди и петстотин) кв.м., с начин на трайно ползване: НИВА, осма категория, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 032041, при граници и съседи на имота: 69674.32.42; 69674.32.43; 69674.32.44; 69674.32.47; 69674.32.765; 69674.32.3. 2. ИМОТ № 69674.31.24 (шест, девет, шест, седем, четири, точка, три, едно, точка, две, четири) по скица № 15-36067/18.01.2019г. на Служба по Геодезия, картография и кадастър – гр.Ямбол, находящ се в землището на с. Странджа, община Болярово, обл.Ямбол, в местността „КОНАКТА", с площ от 37960 (тридесет и седем хиляди деветстотин и шестдесет) кв.м., с начин на трайно ползване: НИВА, осма категория, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 031024, при граници и съседи на имота: 69674.31.23; 69674.31.92; 69674.31.81; 69674.31.91; 69674.31.25; 69674.31.67; 69674.31.135. Стойността на този дял е 15720.00 лева /петнадесет хиляди седемстотин и двадесет лева/, след уравнение на дяловете. ОСЪЖДА съделителя М.Й.М., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на съделителя Б.С.К., ЕГН **********, с адрес *** сумата 546.50лв. /петстотин четиридесет и шест лева и петдесет стотинки/ за уравнение на дяловете. ОСЪЖДА съделителя И.П.Б., ЕГН **********,***, и настоящ адрес *** да заплати на съделителя Б.С.К., ЕГН **********, с адрес *** сумата 92.00 лв. /деветдесет и два лева/ за уравнение на дяловете. ОСЪЖДА съделителя И.П.Б., ЕГН **********,***, и настоящ адрес *** да заплати на съделителя Й.Н.Г., ЕГН **********, с адрес *** сумата 512.50 лв. /петстотин и дванадесет лева и петдесет стотинки/ за уравнение на дяловете. ОСЪЖДА съделителя И.П.Б., ЕГН **********,***, и настоящ адрес *** да заплати на съделителя М.Й.М., ЕГН **********, с адрес *** сумата 727.50 лв. /седемстотин двадесет и седем лева и петдесет стотинки/ за уравнение на дяловете. ОТХВЪРЛЯ претенциите на Б.С.К., ЕГН **********, с адрес ***, на М.Й.М., ЕГН **********, с адрес ***, заявени лично и в качеството им на правоприемници на починалата М.С.А., и на Й.Н.Г., ЕГН **********, с адрес ***, против И.П.Б., ЕГН **********,***, и настоящ адрес *** с правно основание чл.346 от ГПК във вр
В законна сила на 24.9.2019г.
7 Гражданско дело No 198/2019, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.П.М. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 28.8.2019г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" ЕАД, със седалище и адрес на управление:гр.Пловдив, район Централен, ул. „Х Г.Д " № 37, ЕИК ***, представлявано от М М М - Д , Р Д и Ж П. С- заедно от всеки двама членове на УС ДА ЗАПЛАТИ на Г.П.М., ЕГН **********, с адрес: *** със съдебен адрес:*** 18, офис 9, действаща чрез пълномощник адв. И.П.П., на основание чл.55, ал.1 във вр.чл.86 от ЗЗД сумата от 451.34 лева/четиристотин петдесет и един лев и тридесет и четири стотинки/, представляваща недължимо платена, без правно основание на 20.03.2019 г. по сума фактура № 1207793967/12.03.2019 г., издадена от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" ЕАД, като цена за електроенергия, с която е коригирана сметката за електрическа енергия на абоната, доставена до имот, находящ се в гр. Елхово, ул. „Х А" 12, ИТН 2891301, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда - 11.04.2019 година до окончателното изплащане на дължимата сума. ОСЪЖДА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" ЕАД, със седалище и адрес на управление:гр.Пловдив, район Централен, ул. „Х Г.Д " № 37, ЕИК ***, представлявано от М М М - Д , Р Д и Ж П. С- заедно от всеки двама членове на УС ДА ЗАПЛАТИ на Г.П.М., ЕГН **********, с адрес: *** със съдебен адрес:*** 18, офис 9, действаща чрез пълномощник адв. И.П.П. на основание чл.78, ал.1 във вр.ал.8 от ГПК сумата от 350.00 лева /триста и петдесет/ направени в исковото производство разноски, от които 50.00лв. - държавна такса по исковото производство и 300.00лв. - направени разноски за адвокатски хонорар. Решението може да се обжалва пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 25.9.2019г.