РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 199/2018, II състав Престъпления против трудовите права на гражданите РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 7.9.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 222 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП -Елхово А. С. от една страна и подсъдимият М.Н. и неговия защитник адв.М.А. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ М.Н., роден на *** ***, Украйна, живущ ***, гражданин на Украйна, с висше образование, женен, неосъждан, персонален номер ***, запис по паспорт № ***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.04.2013 година на ГКПП - Лесово, област Ямбол, без съгласието нa притежателя на изключителното право съответно на ***S.A., дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Люксембург, със седалище и адрес ***, Люксембург; на ***, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на щата Делауеър със седалище и адрес ***, Ню Йорк, САЩ; на Levi Strauss & Co, учредено и съществуващо съгласно законите на САЩ със седалище и адрес на управление в Сан Франциско, САЩ и на ***, дружество учредено и съществуващо съгласно законодателството на Италия, със седалище в Италия, град ***, ул.„***“ №174, използвал /по смисъла на чл.13, ал.2, т.3 от ЗМГО, вр. с.т.12 от параграф 1 от ДР на ЗМГО/ в търговската си дейност марките „***“, „***“, „***“ и „Paul&Shark“ без правно основание – осъществил внос на 238 броя памучни панталони плат деним, носещи марка ***, 7 броя къси памучни панталони от плат деним, носещи марка ***, 337 броя памучни панталони от плат деним, носещи марка ***, 78 броя памучни панталони от плат деним *** и 20 броя памучни панталони, носещи марка Paul&Shark - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК и на основание чл. 54, ал.1 от НК на М.Н. се налагат наказания ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл. 66 от НК така определеното спрямо М.Н. наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. От престъплението, извършено от подсъдимият М.Н., не са причинени невъзстановени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 140.00 лева, направени в хода на ДП за вещо лице се заплащат от подсъдимия М.Н. в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол. Разноските по делото в размер на 2175.00 лева, направени в хода на ДП за превод на изпълнени съдебни поръчки се заплащат от подсъдимия М.Н. по сметка на Прокуратурата на Р България. Направените в хода на ДП разноски за преводач за извършен превод при разпита на обвиняемия - 105.00 лева и 225.00 лева за извършения превод на обвинителния акт, на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – ОД на МВР Ямбол и РП-Елхово. Направените в хода на съдебното производство разноски за преводач, на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа който ги е направил – РС-Елхово. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 238 броя памучни панталони плат деним, носещи марка ***, 7 броя къси памучни панталони от плат деним, носещи марка ***, 337 броя памучни панталони от плат деним, носещи марка ***, 78 броя памучни панталони от плат деним *** и 20 броя памучни панталони, носещи марка Paul&Shark, оставени на отговорно пазене на М. К., МОЛ на склад за задържани и иззети стоки при Митница – Бургас, ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата на основание чл.172б, ал.3 от НК и да се УНИЩОЖАТ.
М.Н.
В законна сила на 7.9.2018г.
2 НОХД No 335/2018, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.Р.М.,
З.М.Т.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 11.9.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 229 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП– А. С. от една страна и от друга страна подсъдимите К.Р.М. и З.М.Т. и техния защитник – адв.П.М. от АК-Ямбол, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ К.Р.М. /K.R. M./, роден на *** ***, Пакистан, живущ в Ислямска Република Афганистан, град ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с начално образование, женен, шофьор, неосъждан и З.М.Т. /Z. M. T./, роден на *** ***, Пакистан, живущ в Ислямска Република Афганистан, град ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без образование-неграмотен, женен, общ работник, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВАТ за ВИНОВНИ в това, че на 28.08.2018 година, в района на 191 гранична пирамида, в землището на село Воден, община Болярово, област Ямбол действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от всеки от подсъдимите К.Р.М. и З.М.Т. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимите К.Р.М. и З.М.Т. по чл.279, ал.1 вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54 от НК на всеки от тях се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение, както и да заплатят ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД „ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача М.Н.О., който извърши превод от български език на език пащу и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 335/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.Р.М.
З.М.Т.
В законна сила на 11.9.2018г.
3 НОХД No 123/2018, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.С.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 12.9.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 231 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и от друга страна – подсъдимата Н.С.М. и нейния защитник адв.Г.Г., както следва: ПОДСЪДИМАТА Н.С.М., родена на *** ***, постоянен адрес:***, българка, българско гражданство, неомъжена, с основно образование, безработна, неосъждана, ЕГН ********** се признава за ВИНОВНА в това, че на 18.09.2017 година в гр.Болярово, обл.Ямбол, действайки като извършител, отнела чужди движими вещи от владението на М.И.Т. - мобилен телефон - марка „LG -Х 150“, собственост на М.И.Т. и мобилен телефон - марка „NOKIA 1616-2", собственост на Община Болярово, всички вещи на обща стойност 154,00 лева без съгласие на владелеца и собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата Н.С.М. при условията на пряк умисъл. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимата Н.С.М. по чл. 194, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1,т.2, б.“Б“ от НК й се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки по чл.42 а, ал.2, т.1, т.2 и.т.6 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.“Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за ЕДНА ГОДИНА. Разноските по делото в размер на 61.18 лева се заплащат от подсъдимата в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОД МВР – Ямбол. Вещественото доказателство по делото: мобилен телефон, марка „LG - Х 150“ след одобряване на определението, с което се одобрява споразумението да бъде върнато на собственика му М.И.Т.. Вещественото доказателство по делото: мобилен телефон, марка „NOKIA 1616-2" след влизане в сила на определението, с което е одобрено споразумението ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му Община Болярово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 123/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Н.С.М.
В законна сила на 12.9.2018г.
4 АНД No 207/2018, IV състав КАТ Й.Д.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 24.8.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0261-000438 от 15.09.2016 година на Началника на РУ – Елхово при ОДМВР – Ямбол, с което на Й.Д.Т., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и със съдебен адрес:***, партер, офис 2, за административно нарушение по чл. 70, ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание на основание чл.185 от ЗДвП - ГЛОБА в размер на 20.00 /двадесет/ лева, и за административно нарушение по чл. 139, ал. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание на основание чл. 179, ал. 3, т. 1 ЗДвП - ГЛОБА в размер на 3000 /три хиляди/ лева, като незаконосъобразно и неправилно. Решението подлежи на обжалване от страните с касационна жалба на основанията, посочени в НПК, по реда на АПК пред Административен съд – Ямбол, чрез РС – Елхово, в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 15.9.2018г.
5 НОХД No 249/2018, I състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Я.М.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 30.8.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Я.М.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от месец януари 2018 година до месец май 2018 година вкл. в град Елхово, област Ямбол, след като е осъден с Определение №151/22.12.2017 година по гражданско дело №748/2017 година по описа ш PC - Елхово, с което е одобрена съдебна спогодба, влязло в законна сила на 30.12.2017 година, да издържа свой низходящ - малолетното си дете С Я М., роден на *** година, с ЕГН **********, съзнателно не изпълнил това си задължение за плащане на издръжка в размер на две и повече месечни вноски, а именно 5 месечни вноски в размер на 150.00 лева всяка от тях, общо в размер на 750.00 лева – престъпление по чл. 183, ал.1 от НК, като на основание чл. 183, ал.3 от НК НЕ ГО НАЗАКВА, тъй като преди постановяване на присъдата от първата инстанция е изпълнил задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалия. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
Я.М.М.
Мотиви от 7.9.2018г.
В законна сила на 15.9.2018г.
6 АНД No 227/2018, II състав КАТ Е.Х.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 23.8.2018г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразен Електронен фиш серия К, № 1867578, издаден от ОДМВР Ямбол, с който на Е.Х.М. с ЕГН-**********, в качеството й на законен представител на „***“ ООД с. ***, общ. Руен, обл. Бургас, е наложено административно наказание глоба в размер от 50.00 лева за нарушение по чл. 21, ал. 1 ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила на 18.9.2018г.
7 НОХД No 477/2017, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.П.В.,
М.А.М.,
М.Д.Д.,
Д.М.Д.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 5.9.2018г.
О П Р Е Д Е Л И : ДОПУСКА тълкуване на влезли в сила Определение № 122 от 18.04.2018 година, Определение № 123 от 18.04.2018 година и Определение № 124 от 18.04.2018 година, постановени по НОХД № 477/2018 година по описа на РС – Елхово, в частта относно режима на изтърпяване на наказанията „лишаване от свобода“ от осъдения М.Д.Д., ЕГН **********, като уточнява, че първоначалният режим, при който следва да бъде изтърпяно наложеното на Д. наказание от четири месеца лишаване от свобода по Определение № 122 от 18.04.2018 година, първоначалният режим, при който следва да бъде изтърпяно определеното общо наказание на Д. от четири месеца лишаване от свобода по Определение № 123 от 18.04.2018 година и първоначалният режим, при който следва да бъде изтърпяно наказанието от шест месеца лишаване от свобода, наложено на Д. по НОХД 772/82013 година по описа на РС – Елхово, което на основание чл. 68, ал.1 от НК е приведено в изпълнение с Определение № 124 от 18.04.2018 година по НОХД № 477/2017 година, е „общ“ на основание чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, а не изписаният в протокола от съдебното заседание, проведено на 18.04.2018 година и Определение № 122 от 18.04.2018 година, Определение № 123 от 18.04.2018 година и Определение № 124 от 18.04.2018 година, постановени по НОХД № 477/2018 година по описа на РС – Елхово, първоначален „строг“ режим. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен простест пред Окръжен съд - Ямбол чрез Районен съд –Елхово в 15-дневен срок от днес.
А.П.В.
М.А.М.
М.Д.Д.
Д.М.Д.
Мотиви от 20.9.2018г.
В законна сила на 21.9.2018г.
8 АНД No 26/2018, I състав КАТ Л.М.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 3.7.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000650 от 20.12.2017 година на Началник РУ- Елхово, В ЧАСТТА, с която на Л.М.К. ***, ЕГН **********, на основание чл. 177, ал.1, т.2, предл. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева за нарушение по чл. 150А, ал.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание на ГЛОБА в размер на 100.00 лева. ПОТЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000650 от 20.12.2017 година на Началник РУ- Елхово, В ЧАСТТА, с която на Л.М.К. ***, ЕГН **********, на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл.1 и 2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10.00 лева за нарушение по чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП и на основание чл. 174, ал.1, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 1000.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено. НП-изменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.9.2018
Наказателно дело № 145/2018
В законна сила на 26.9.2018г.
9 АНД No 39/2018, IV състав Агенция "Митници" М.А.Ч. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 18.6.2018г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1251/2017г. от 12.01.2018г. на Началника на Митница Бургас, с което на М.А.Ч., ЕГН **********,***, за нарушение на 233, ал. 1 от ЗМ е наложена глоба в размер на 6052.03 лева /шест хиляди петдесет и два лева и три стотинки/, представляваща 100% от митническата стойност на стоката и на основание на основание чл. 233, ал. 6 от ЗМ, са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушение: украшение за шия - колие - 2 /два / броя с тегло 70.00 грама, висулки за синджирче - 2 / два / броя с тегло 38.00 грама, обеци - 1 /един / чифт с тегло 2.50 грама, пръстен - 1/ един / брой с тегло 3.00 грама, висулки за синджир - 1 /един/ брой с тегло 2.00 грама, гривни - 1 / един / брой с тегло 4.20 грама, с обща митническа стойност 6052.03 лева /шест хиляди петдесет и два лева и три стотинки, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните, чрез РС – Елхово.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.9.2018
Наказателно дело № 127/2018
В законна сила на 26.9.2018г.
10 АНД No 212/2018, II състав Агенция "Митници" Р.С.П. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 31.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 2617/2017 от 03.05.2018 година, издадено от Началника на Митница Бургас Валери Евтимов Стефанов, с което на Р.С.П. ***, с ЕГН- **********, на основание чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците е наложено адм. наказание глоба в размер на 14310.00 лева и на основание чл. 233, ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението – парфюм AVENTUS – CREED – 120 мл – 220 бр.; тоалетна вода DAVIDOFF – COOL WATER – 125 мл - 80 бр.; парфюм HUGO BOSS – 100мл – 45 бр.; парфюм JADORE – тестер 100 мл – 15 бр. и тестер CHANEL DE BLEU - 100 мл – 15 бр., с обща митническа стойност 14310.00 лева. На основание чл. 189, ал.3 от НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН ОСЪЖДА Р.С.П. ***, ЕГН- **********, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Елхово направените по делото разноски в размер на 27.22 лева /двадесет и седем лева и двадесет и две стотинки/, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими също в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.9.2018
Наказателно дело № 150/2018
В законна сила на 26.9.2018г.
11 АНД No 34/2018, I състав МВР Ц.С.Х. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 10.9.2018г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 651 от 20.07.2017 година на Началник РУ – Елхово, с което на Ц.С.Х. ***, ЕГН **********, на основание чл. 257, ал.1 от ЗМВР е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева за нарушение по чл.64, ал.4 от ЗМВР, за това, че на 05.07.2017 година около 00.10 часа в гр. Елхово, на ул. „***“ № **, при констатирано нарушение на обществения ред, след надлежно предупреждение да спре действията си, не се подчинява и пречи на полицейски орган да изпълнява функционалните си задължения, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.9.2018г.
12 АНД No 77/2018, IV състав КАТ Х.Т.Х. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
НП-отмененоР Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0261-000647/15.12.2017година на Началник РУП – Елхово при ОД МВР – Ямбол, с което на Х.Т.Х., с ЕГН ********** ***, на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лв. за извършено административно нарушение по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Ямбол на основанията, предвидени в НПК и по реда на глава 12 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Определение от 20.9.2018
Наказателно дело № 116/2018
В законна сила на 28.9.2018г.
13 НОХД No 234/2018, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Т.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 28.9.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 251 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимият С.Т.Д. и неговия защитник - адв.Р. от АК-Ямбол от друга страна, както следва: Подсъдимият С.Т.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 04.12.2017 година в района на с.Стефан Караджово, обл.Ямбол около 10.30 часа по по път 53308, км.35 управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Мицубиши L200“ с per. *** в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 17-0261-000232/10.07.2017 година на Началник РУ-Елхово, в сила от 14.09.2017 година -престъпление по чл.343в, ал.3 вр. с ал. 1 от НК За извършеното престъпление по чл.343в, ал.3 вр. с ал. 1 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК и чл.42а, ал.2 т.1 и т.2 от НК на подсъдимия С.Т.Д. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия С.Т.Д. не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. Разноски по делото - няма. Веществени доказателства-няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 234/2018 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.Т.Д.
В законна сила на 28.9.2018г.
14 НОХД No 80/2018, I състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.А.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 13.9.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Б.А.С., роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, женен, общ работник, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от месец април 2017 година до месец ноември 2017 година вкл. в град Елхово, област Ямбол, след като е осъден с Определение № 42 от 31.03.2017 година по гражданско дело № 41/2017 година по описа ш PC - Елхово, с което е одобрена съдебна спогодба, влязло в законна сила на 08.04.2017 година, да издържа свой низходящ - малолетното си дете ***С., роден на *** година, с ЕГН **********, като заплаща месечна издръжка в размер на 160.00 лева месечно, платима чрез А.Ж.С. като негова майка и законен представител, съзнателно не изпълнил това си задължение за плащане на издръжка в размер на две и повече месечни вноски, а именно 7 месечни вноски в размер на 160.00 лева всяка от тях, общо в размер на 1120.00 лева – престъпление по чл. 183, ал.1 от НК, като на основание чл. 183, ал.3 от НК НЕ ГО НАКАЗВА, тъй като преди постановяване на присъдата от първата инстанция е изпълнил задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалия. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
Б.А.С.
Мотиви от 11.10.2018г.
В законна сила на 29.9.2018г.