РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 581/2018, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РОСАГРОФОНД ООД С.П.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 16.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 581/2018 г. по описа на Районен съд – Елхово, образувано по искова молба на Търговско дружество „РОСАГРОФОНД" ООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Георги Гюлмезов" №7, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200729272, представлявано от управител С.И.С., действащ чрез пълномощник гл. юрисконсулт Е.Х. против С.П.Д., ЕГН **********,***, с която е предявен осъдителен иск с правно основание чл.92 от ЗЗД, с който се претендира ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 445,13 лв., представляваща договорено обезщетение за забава за периода от 01.07.2016 г. до 30.04.2018 г. на дължимо наемно плащане за стопанската 2016/2017г. по Договор за наем на земеделски земи от 21.07.2015г. сключен между наемодателя „РОСАГРОФОНД" ООД и наемателя С.П.Д. за отдаване под наем на 21. 300 дка земеделски земи в землището на гр. Елхово, общ. Елхово, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба, до окончателното плащане на сумата, поради надлежно заявен ОТКАЗ от исковете, при условията и по реда на чл.233 ГПК. Препис от настоящото определение да се връчи на страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Ямбол в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.9.2018г.
2 Гражданско дело No 242/2017, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И.М.Т.Г. Е.Ж.И.,
П.И.М.,
З.И.Т.,
Е.Т.Д.,
К.Т.Х.,
Я.Т.М.,
Г.Т.М.,
М.В.Д.,
Г.Т.И.,
М.В.И.,
В.А.И.,
В.А.И.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 9.3.2018г.
ПО ПРЕДЯВЕНИЯТ от ищцата И.М.Т.-Г., с ЕГН ********** ***, против ответниците – Е.Ж.И., с ЕГН ********** ***, П.И.М., с ЕГН ********** ***; З.И.Т.,***; Е.Т.Д., с ЕГН ********** ***; К.Т.Х., с ЕГН ********** ***; Я.Т.М., с ЕГН ********** ***; Г.Т.М., с ЕГН ********** ***; М.В.Д., с ЕГН ********** ***; Г.Т.И., с ЕГН ********** ***; М.В.И., с ЕГН ********** ***; В.А.И., с ЕГН ********** *** и В.А.И., с ЕГН ********** ***, установителен иск с правно основание чл.537, ал.2 във вр. чл.88 и чл.90 от ЗКИР ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците, че извършеното на 04.10.2011г. с вх.№2587, т.ІІ, акт №57 на СВ при ЕРС вписване на искова молба с вх.№1247/07.09.2011г. на РС-Елхово, Е НЕДОПУСТИМО. ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН предявеният от ищцата - И.М.Т.-Г., с ЕГН ********** ***, против ответниците – Е.Ж.И., с ЕГН ********** ***, П.И.М., с ЕГН ********** ***; З.И.Т.,***; Е.Т.Д., с ЕГН ********** ***; К.Т.Х., с ЕГН ********** ***; Я.Т.М., с ЕГН ********** ***; Г.Т.М., с ЕГН ********** ***; М.В.Д., с ЕГН ********** ***; Г.Т.И., с ЕГН ********** ***; М.В.И., с ЕГН ********** ***; В.А.И., с ЕГН ********** *** и В.А.И., с ЕГН ********** ***, установителен иск с правно основание чл.537, ал.2 във вр. чл.88 и чл.90 от ЗКИР за установяване по отношение на ответниците на недействителността на извършеното вписване на иск.молба с вх.№2587, т.ІІ, акт №57 на СВ при ЕРС от дата - 04.10.2011г. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответниците - Е.Ж.И., с ЕГН ********** ***, П.И.М., с ЕГН ********** ***; З.И.Т.,***; Е.Т.Д., с ЕГН ********** ***; К.Т.Х., с ЕГН ********** ***; Я.Т.М., с ЕГН ********** ***; Г.Т.М., с ЕГН ********** ***; М.В.Д., с ЕГН ********** ***; Г.Т.И., с ЕГН ********** ***; М.В.И., с ЕГН ********** ***; В.А.И., с ЕГН ********** *** и В.А.И., с ЕГН ********** ***, да заплатят на ищцата - И.М.Т.-Г., с ЕГН ********** ***, съразмерно с уважената част от исковете разноски в размер на 45.00 /четиридесет и пет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила на 6.9.2018г.
3 Гражданско дело No 576/2018, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД М.И.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 23.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 576/2018 г. по описа на Районен съд – Елхово, образувано по искова молба на Търговско дружество „С.И.Г.“ ООД със седалище и адрес на управление в гр. Сливен, ул.“ Добри Чинтулов“ № 16, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 119676011, представлявано от Стайко И. Стайков, в качеството му на управител, действащ чрез процесуални пълномощници юрисконсулт Р.О. и гл.юрисконсулт Елеонора Христова, с която против М.И.И., с ЕГН ********** ***, са предявени в условията на кумулативно съединяване иск с правно основание чл. 228 във вр. чл.232, ал.2, предл.1 и вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД, за сумата 6017.37 лева, представляваща дължимо остатъчно наемно плащане за стопанската 2016/2017 година по Договор за наем от 27.07.2016 година, сключен между страните и иск с правно основание чл. 86, ал.1 от ЗЗД за сумата 671.01 лв., представляваща обезщетение за забава по горния Договор, в т.ч. 116.07 лева за периода от 29.07.2016 година до 06.01.2017 година върху сумата 2579.33 лв. и 558.28 лв. за периода от 21.08.2017 година до 18.07.2018 година върху сумата 6017.37лв., поради надлежно заявен ОТКАЗ от исковете, при условията и по реда на чл.233 ГПК. Препис от настоящото определение да се връчи на страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Ямбол в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 8.9.2018г.
4 Гражданско дело No 625/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД ЗОМАШ ООД - ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 24.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 626/2018г. по описа на ЕРС, поради направен от страна на ищеца – „С.И.Г.“ ООД със седалище в гр. Сливен, ЕИК – 119676011, представлявано от управителя Стайко И. Стайков, чрез пълномощника юриск. Е.Х., отказ от иска против „Зомаш“ ООД гр. Елхово, представлявано от управителя Г.И.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на копие от същото.
В законна сила на 8.9.2018г.
5 Гражданско дело No 626/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СТАВЕН АД ЗОМАШ ООД - ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 24.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 626/2018г. по описа на ЕРС, поради направен от страна на ищеца – „СТАВЕН“ АД със седалище в гр. Сливен, представлявано от Изп.директор Стайко Стайков, чрез пълномощника му юриск. Е.Х., отказ от иска против „Зомаш“ ООД гр. Елхово, представлявано от управителя Г.И.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на копие от същото.
В законна сила на 8.9.2018г.
6 Гражданско дело No 529/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РОСАГРОФОНД ООД М.И.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 19.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по гр. дело № 529/2018 година по описа на РС – Елхово, поради ОТКАЗ от предявените от „РОСАГРОФОНД“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Георги Гюлмезов“ №7, ЕИК 200729272, представлявано от управителя Стайко И. Стайков, чрез пълномощник – юрисконсулт Росица Орманова, с адрес за кореспонденция гр. Сливен, ул. „Добри Чинтулов“ № 16 искове с правно основание 228 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД, против М.И.И. ***. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.
В законна сила на 11.9.2018г.
7 Гражданско дело No 533/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РОМФАРМ КОМПАНИ ООД П.К.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 7.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по гр. дело № 533/2018 година по описа на РС – Елхово, поради ОТКАЗ от предявените от „РОМФАРМ КОМПАНИ“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“ № 168, ет.3, офис 34, ЕИК 200732874, представлявано от управителя Венелин Стоянов Георгиев, чрез пълномощник – юрисконсулт Р.О., с адрес ***, против П.К.Г., с ЕГН **********,***, искове с правно основание 228 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.
В законна сила на 11.9.2018г.
8 Гражданско дело No 598/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СТАВЕН АД АГРО КАМПАНИЯ ЕЛХОВО ООД Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 20.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по гр. дело № 598/2018 година по описа на РС – Елхово, поради ОТКАЗ от предявения от „СТАВЕН“ АД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Добри Чинтулов“ №16, ЕИК 200780812, представлявано от изпълнителния директор Стайко Иванов Стайков, чрез пълномощник – гл. юрисконсулт Елеонора Христова, против „АГРО КАМПАНИЯ“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. „Ангел Кънчев“ № 14, ЕИК 201608897, представлявано от управителя П.К.Г., иск с правно основание чл. 86, ал.1, вр. чл. 228 и чл. 232, ал.2, пр. 1 от ЗЗД. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.
В законна сила на 11.9.2018г.
9 Гражданско дело No 602/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД АГРО КАМПАНИЯ ЕЛХОВО ООД Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 20.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по гр. дело № 602/2018 година по описа на РС – Елхово, поради ОТКАЗ от предявения от „С.И.Г.“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Добри Чинтулов“ №16, ЕИК 119676011, представлявано от управителя Стайко Иванов Стайков, чрез пълномощник – юрисконсулт Е.Х., против „АГРО КАМПАНИЯ“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. „Ангел Кънчев“ №14, ЕИК 201608897, представлявано от управителя П.К.Г., иск с правно основание чл. 86, ал.1, вр. чл. 228 и чл. 232, ал.2, предл.1 от ЗЗД. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.
В законна сила на 11.9.2018г.
10 Гражданско дело No 444/2016, II състав Делба Г.Г.Г. Т.Д.Г.,
Г.Д.С.,
Д.П.Д.,
И.П.Д.,
С.Я.И.,
Я.Т.Д.,
Г.Т.И.,
С.Т.Т.,
А.Г.А.,
С.Г.С.,
П.Т.Г.,
И.Г.П.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.6.2018г.
Р Е Ш И : РАЗПРЕДЕЛЯ съсобствените на страните, възстановени по реда на ЗСПЗЗ на наследниците на Г.Т.И., б.ж. на с.***, починала на 02.12.1975година, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село ***, общ. Елхово, обл. Ямболска, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ПОСТАВЯ В ДЯЛ ПЪРВИ ОБЩ /а по закл. на в. лице дялове І и ІІ/ - на съделителителите Г.Г.Г. с ЕГН - **********,***, със съдебен адрес ***, адв. П.М. и С.Т.Т. с ЕГН – **********,***, при равни права – по ? идеална част за всеки от тях, следния имот: Нива с площ от 5.829 дка /пет декара, осемстотин двадесет и девет кв.м./, находяща се в землището на с. ***, обл. Ямболска, в местността „АЗМАК БАИР“, девета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 043022 /нула, четиридесет и три хиляди двадесет и две/ по плана за земе***яне, при граници: имот № 041001 - пасище мера, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 043021 – нива на дял ІІ; имот № 043023 – нива на дял ІІІ и имот № 043007 – нива на насл. на К. Г. О.и др., като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е не***на част от решението на съда. За имота има право на преминаване през имот № 043021 и право на преминаване за имоти 043024 и 043023. Стойността на този общ дял е 4097.34 лева /четири хиляди триста петдесет и два лева/ след уравнение на дяловете. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ВТОРИ ОБЩ /а по закл. на в. лице дялове ІІІ и ІV/ - на съделителите Д.П.Д. с ЕГН – **********,*** и И.П.Д. с ЕГН – **********,***, при равни права – по ? идеална част за всеки от тях, следния имот: Нива с площ от 3.000 дка /три декара/, находяща се в землището на с. ***, обл. Ямболска, в местността „АЗМАК БАИР“, девета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 043021 /нула, четиридесет и три хиляди двадесет и едно/ по плана за земе***яне, при граници: имот № 041001 - пасище мера, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 043020 – полски път на Общнина Елхово; имот № 043022 – нива на дял І и имот № 043007 – нива на насл. на К. Г. О.и др., като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е не***на част от решението на съда. През имота има право на преминаване за имоти 043024, 043023 и 043022. Стойността на този общ дял е 2048.66 лева /четири хиляди триста петдесет и два лева/ след уравнение на дяловете. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ТРЕТИ ОБЩ /а по закл. на в. лице дялове V, VІ и VІІ/ - на съделителите А.Г.А. с ЕГН – ********** ***, С.Г.С. с ЕГН – **********,*** и П.Т.Г. с ЕГН – **********,***, при равни права – по 1/3 идеална част за всеки от тях, следните имоти: 1. Нива с площ от 4.000 дка /четири декара/, находяща се в землището на с. ***, обл. Ямболска, в местността „ШАНСКА БАХЧА“, девета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 030016 /нула, тридесет хиляди и шестнадесет/ по плана за земе***яне, при граници: имот № 030015 – нива на „***“ ЕООД; имот № 030014 – нива на насл.на М. А. К.; имот № 030013 – нива на насл.на И. К. Я.; имот № 030026 - полски път на Община Елхово и имот № 030017 – нива на насл. на С. П. Ш., като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е не***на част от решението на съда. 2.Нива с площ от 5.228 дка /пет декара, двеста двадесет и осем кв.м./, находяща се в землището на с. ***, обл. Ямболска, в местността „АЗМАК БАИР“, девета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 043023 /нула, четиридесет и три хиляди двадесет и три/ по плана за земе***яне, при граници: имот № 041001 - пасище мера, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 043022 – нива на дял І, имот 043024- нива на дял ІV и имот № 043007 – нива на насл. на К. Г. О.и др., като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е не***на част от решението на съда. За имота има право на преминаване през имоти 043022 и 043021 и право за преминаване за имот 043024. Стойността на този общ дял е 6146.01 лева /шест хиляди сто четиридесет и шест лева и една стотинка/ след уравнение на дяловете. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ /а по закл. на в. лице дял VІІІ/ - на съделителя И.Г.П. с ЕГН **********,***, с квота 6/18 ид.части от нивите, следния имот: Нива с площ от 8.741 дка /осем декара, седемстотин четиридесет и един кв.м./, находяща се в землището на с. ***, обл. Ямболска, в местността „АЗМАК БАИР“, девета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 043024 /нула, четиридесет и три хиляди двадесет и четири/ по плана за земе***яне, при граници: имот № 041001 - пасище мера, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 043023 – нива на дял ІІІ; имот № 043007 – нива на насл. на К. Г. О.и др.; имот № 043004 - нива на насл. на М. И. Г.; имот № 043019 - нива на Н. Д. Я.; имот № 043018 - нива на К. П. Д.и имот № 043017 - нива на И. П. Ш., като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е не***на част от решението на съда. За имота има право на преминаване през имоти 043021, 043022 и 043023. Стойността на този дял е 6119.00 лева /шест хиляди сто и деветнадесет лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ПЕТИ /а по закл. на в. лице дялове ІХ, Х, ХІ и ХІІ – за лозето/ - на съделителителите Т.Д.Г. с ЕГН – **********,***, Г.Д.С. с ЕГН – **********,***, Я.Т.Д. с ЕГН – **********,*** и Г.Т.И. с ЕГН – **********,***6, с права както следва – по 1/6 ид.части за всяка от Я.Т.Д. и Г.Т.И. и по 2/6 ид.част за всеки от Т.Д.Г. и Г.Д.С., следния имот: Лозе с площ от 0.781 дка /седемстотин осемдесет и един кв.м./, находящо се в землището на с. ***, обл. Ямболска, в местността „ДРУМСКИ ЛОЗЯ“, девета категория, с начин на трайно ползване – лозе, представляващо ИМОТ № 018129 /нула, осемнадесет хиляди сто двадесет и девет/ по плана за земе***яне, при граници: имот № 018128 - лозе на „РОМФАРМ КОМПАНИ“ ООД и имот № 000777 - пасище, мера,земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е не***на част от решението на съда. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Стойността на този дял дял V след уравнение на дяловете е 26.01 лева /двадесет и шест лева и една стотинка/, от които по 8.67 лева за всеки от Т.Д.Г. и Г.Д.С. и по 4.33 лева за всяка от Я.Т.Д. и Г.Т.И.. За уравнение на дяловете ОСЪЖДА Д.П.Д. с ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАТИ на А.А. умата от 20.00 /
В законна сила на 13.9.2018г.
11 Гражданско дело No 464/2016, III състав Делба Й.Т.К. Г.Т.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 28.12.2017г.
Р Е Ш И : НАМАЛЯВА на основание чл.30, ал.1, вр. с чл.29, ал.1 от ЗН завещателното разпореждане, извършено от наследодателя Т. Й. К., б.жител ***, починал на 21.06.2014г., направено със саморъчно завещание от 20.12.2013г. в полза на ответника Г.Т.К., с ЕГН **********,***, с 1/3 /една трета/ идеална част. ВЪЗСТАНОВЯВА запазената част на ищеца Й.Т.К., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощника си по делото - адв.И.П.Ч. ***, със съдебен адрес ***, в качеството му на наследник на Т. Й. К., б.жител ***, починал на 21.06.2014г., от наследството на Т. Й. К., в размер на 1/3 /една трета/ идеална част. ДОПУСКА да се извърши съдебна делба на следния недвижим имот, находящ се в град Елхово, на улица „***" №3**, а именно: Първи жилищен етаж от ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 27382.500.2269.5, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, със застроена площ: 71 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.2269, с площ на ПИ от 616 кв.м., при съседи на ПИ: 27382.500.2270; 27382.500.109; 27382.500.7176; 27382.500.98, между Й.Т.К., с ЕГН **********,***, при квота: - 11/18 ид.части и Г.Т.К., с ЕГН **********,***, при квота: - 7/18 ид.части. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 9.2.2018
Гражданско дело № 37/2018
върнато за поправка на очевидна фактическа грешка в Решението

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2018
Гражданско дело № 129/2018
В законна сила на 13.9.2018г.
12 Гражданско дело No 616/2017, IV състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ Г.А.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 4.7.2018г.
Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ предявеният от Гаранционен Фонд - София, ул."Граф Игнатиев" № 2, ет.4, представляван заедно от Изпълнителните Директори Б.М. и С.С., със съдебен адрес ***, офис 13 - адв.Н.п., против Г.А.И., с ЕГН********** ***, иск с правно основвание чл. 288, ал. 12 от Кодекса за застраховането (отм.) във вр. чл. 558, ал. 7 от Кодекса за застраховането и вр. чл. 45 от ЗЗД - за осъждане на ответника Г.А.И. да заплати на ищеца Гаранционен фонд сума от 777.48 лв., представляваща изплатеното от Гаранционен фонд по щета №11-0774/09.12.2013г. обезщетение, ведно със законната лихва върху тази сума до окончателното й изплащане . Решението подлежи на обжалване пред Ямболсски окръжен съд в двуседмичен срок връчването му на страните.
В законна сила на 18.9.2018г.
13 Гражданско дело No 803/2017, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 П.К.П. БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 1.8.2018г.
ОСЪЖДА „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115И, представлявана от А.И.Д., ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 49, вр. чл. 45 от ЗЗД на П.К.П. ***, ЕГН **********, сумата от 300.00 /триста/ лева, представляващи обезщетение за причинените на ищеца от ответника имуществени вреди, настъпили при и по повод изпълнението на възложена от ответника на трети за спора лица /служители в ответното дружество/ работа, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от 13.04.2017 година до окончателното изплащане, като искането за присъждане на законна лихва върху главницата от 300.00 лева за периода от 24.03.2017 година до 13.04.2017 година, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115И, представлявана от А.И.Д., ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал.1 от ГПК на П.К.П. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в общ размер на 818.80 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила на 18.9.2018г.
14 Гражданско дело No 61/2018, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.К.Г. П.А.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 9.8.2018г.
ИЗМЕНЯ на основание чл.59 ал.9 вр.с ал.2 и ал.4 от СК, РЕШЕНИЕ №57 от 31.03.2003 год., постановено по гр.д.№ 176/2002год. по описа на РС-Елхово, в частта му относно предоставяне упражняването на родителските права по отношение на детето К.М.Г., роден на ***г. и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето К.М.Г., с ЕГН **********, на бащата М.К.Г., с ЕГН **********, с адрес ***. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето К.М.Г., с ЕГН **********, при бащата М.К.Г., с ЕГН **********, в дома му, находящ се в гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Марица“ №35. ОПРЕДЕЛЯ на майката П. А.С., с ЕГН **********, с адрес ***, режим на лични контакти с детето К.М.Г., с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 09.00 часа на първия ден до 18.00 часа на втория, 20 поредни дни през лятото и 10 поредни дни през зимата, през време, несъвпадащо с ползван от бащата платен годишен отпуск. ПРЕКРАТЯВА издръжката, която бащата М.К.Г., с ЕГН **********, с адрес ***, е осъден да заплаща на детето К.М.Г., с ЕГН **********, с Решение №85 от 07.08.2009г., постановено по гр.д.№206/ 2009г. по описа на РС-Елхово, потвърдено с Решение №180/25.11.2009г. по възз.гр.д.№374/2009г. по описа на ОС-Ямбол. ОСЪЖДА П. А.С., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплаща на непълнолетния си син К.М.Г., с ЕГН **********, действащ със съгласието на баща си М.К.Г., с ЕГН **********, с адрес ***, месечна издръжка в размер на 180.00 /сто и осемдесет/ лева, платима до 10-то число на текущия месец, считано от подаване на исковата молба - 18.01.2018г., заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата, като искът за разликата от 180.00 лева до претендирания размер от 220.00 лева, отхвърля като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответницата П. А.С., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на ищеца М.К.Г., с ЕГН **********, с адрес ***, действащ чрез пълномощника си – адв.И.Ч. ***, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения - гр.Елхово, ул.“Търговска“ №7, направените от него разноски по делото в размер на 327.27 /триста двадесет и седем лева и двадесет и седем стотинки/ лева. ОСЪЖДА ответницата П. А.С., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати държавна такса върху уважения размер на издръжката в размер на 259.20 /двеста петдесет и девет лева и двадесет стотинки/ лева и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист, платими в полза на бюджета на съдебната власт, по сметката на Районен съд-Елхово. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 18.9.2018г.
15 Гражданско дело No 137/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД ЗП ДИМИТЪР СТОЯНОВ КАТРАНДЖИЕВ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 18.7.2018г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн. чл.422, вр. с чл. 415, ал.1, т.1 от ГПК, във вр. с чл.79 от ЗЗД, че Д. С. К. с ЕГН – **********,***, ДЪЛЖИ на „***“ ЕАД гр.София, ЕИК ***, представлявано от Изп.директор С. Д., чрез П.И. – управител на „***“ ЕАД клон „*** –***“ гр. ***, следните суми: 276.00 лева /двеста седемдесет и шест лева/ - главница, дължима по сключен между страните Договор № Я-21 от 23.06.2014г. за услуга – доставка на вода за напояване на декар през 2014година и 83.41 лева / осемдесет и три лева и четиридесет и една стотинки/ - лихва за забава върху главницата за периода от 24.11.2014г. до 13.11.2017г., ведно със законната лихва върху сумата от 276.00 лева, считано от датата на подаването на заявлението в съда /пред РС-***/ – 24.11.2017г. до окончателното плащане на вземането, за които суми е издадена Заповед за изпълнение № 1804 от 19.12.2017г. по реда на чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 817/2017г. по описа на ЕРС. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявеният от „***“ ЕАД гр.София, ЕИК ***, представлявано от Изп.директор С. Д., чрез П.И. – управител на „***“ ЕАД клон „*** –***“ гр. ***, против Д. С. К. с ЕГН – **********, от гр. Елхово, иск с правно основание чл.422 от ГПК, вр. с чл. 86 от ЗЗД за признаване за установено, че Д. К. дължи на „***“ ЕАД мораторна лихва върху главницата от 276.00 лева за разликата над 83.41 до 95.25 лева, както и че дължи такава лихва за забава за периода от 23.06.14г. до 24.11.14 година. ОСЪЖДА Д. С. К. с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „***“ ЕАД гр.София, ЕИК ***, направените в заповедното производство разноски в размер на 121.01 лева /сто двадесет и един лева и една стотинка/, съобразно уважената част от иска за предявеното вземане. ОСЪЖДА Д. С. К. с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „***“ ЕАД гр.София, ЕИК ***, направените по настоящото дело разноски в общ размер на 24.20 лева /двадесет и четири лева и двадесет стотинки/ - заплатена държавна такса, съобразно уважената част от иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се приложи по ч.гр.д.№ 817/2017 г. по описа на ЕРС.
В законна сила на 18.9.2018г.
16 Гражданско дело No 222/2018, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Л.Б.С. Я.К.А. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 12.7.2018г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА ответника Я.К.А. с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца Л.Б.С. с ЕГН – **********,***, с адрес за съобщения в гр. ***, ул. „***”, № 8, ет.2, офис № 8 – адв. Д.М., на основание чл.55, ал.1 от Закона за задълженията и договорите сумата от 1800.00 лева /хиляда и осемстотин лева/, с която ответника неоснователно се е обогатил на отпаднало основание, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяването на исковата молба – 29.03.2018г. до окончателното й плащане, както и на основание чл.78, ал.1 от ГПК да заплати направените по делото разноски в общ размер на 472.00 лева /четиристотин седемдесет и два лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.
В законна сила на 18.9.2018г.