РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2017г. до 30.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 527/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД ЕТ Д.-2.-Д.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 4.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 527/2017г. по описа на РС-Елхово, поради направен от страна на ищеца – „С.И.Г.“ООД, с ЕИК 119676011, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ №16, представлявано от Управителя С.И.С. чрез пълномощника – юрисконсулт Е.Х., надлежен отказ при условията на чл.233, изр.1 хипотеза 1-ва от ГПК от предявените против ЕТ“ДЕЛЧЕВ-25-ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ“, с ЕИК 128029667, при условията на обективно кумулативно съединяване, искове по чл.228 ал.1 и чл.232 ал.2 пр.1 от ЗЗД, по чл.86 ал.1 от ЗЗД и акцесорно искане – за заплащане на законна лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на иск.молба до окончателното изплащане на сумите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 19.9.2017г.
2 Гражданско дело No 241/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Х.К. С.Г.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 8.9.2017г.
Р Е Ш И : ОБЯВЯВА на основание чл. 496, ал.3, вр. чл. 490, ал.1 и ал.2 от ГПК, за НЕДЕЙСТВИТЕЛНА извършената по изпълнително дело № 11/2003 година по описа на СИС при РС – Елхово публична продажба на следните недвижими имоти: 1. Втори жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Елхово ул. „Александър Стамболийски" №161 с обща застроена площ от 93.57 кв.м. и външно стълбище с площадка с площ от 7.60 кв.м., построена в имот пл.№2194, за който в съсобственост с имот пл.№346 е отреден УПИ № II - 2194, 346 :в кв.27 по плана на гр.Елхово, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, при граници на имота: ул. „Александър Стамболийски", ул. „Лом", Ангел Георгиев Мавродиев, Георги Диков Йотов и Дико Георгиев Йотов, с актуалното описание на имота съгласно съществуващата кадастрална карта: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 27382.500.2194.1.2 с площ от 93.57 кв.м., находящ се в гр.Елхово, ул. „Александър Стамболийски" №160, ет.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 27382.500.2194, която сграда представлява Жилище - апартамент, при граници: на същия- етаж - няма, под обекта - 27382.500.2194.1.1, над обекта - няма. 2. Апартамент №1 на първи етаж от групов строеж /блок Палма 3/, находящ се в гр.Елхово, ул. „Александър Стамболийски" №64 ,със застроена площ от 77.60 кв.м., при граници: апартамент на Георги Калчев Гяуров, двор на блока и стълбище, заедно с прилежащите му избено помещение №9 с площ от 10.00 кв.м. и граници: мазе на Георги Калчев Гяуров, ул. „Велико Търново" и коридор, таванско помещение №4 с площ от 8.30 кв.м. при граници: таван на Станко Янев Филипов, коридор и стълбище, със 7.72% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, с актуалното описание на този имот съгласно кадастралната карта е- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 27382.500.1378.1.1, находящ се в гр.Елхово, ул. „Александър Стамболийски" №46, ет.1, ап.1, разположен в поземлен имот № 27382.500.1378, с площ от 77.60 кв.м. при граници: на същия етаж- 27382.500.1378.1.2, под обекта – няма, над обекта - 27382.500.1378.1.4, ведно с избено помещение №9 с площ от 10.00 кв.м. и таванско помещение №4 с площ от 8.30 кв.м., както и 7.72 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена. ОТМЕНЯ Постановление за възлагане на недвижим имот от 23.04.2009 година по изпълнително дело №11/2003 година по описа на СИС при РС – Елхово. По иска на Н.Х.К., с адрес ***, действаща чрез пълномощник адв.В.К. ***, със съдебен адрес ***, с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК, против ответникът С.Г.Г., с адрес ***, ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че собственик на процесните недвижими имоти, а именно: 1. Втори жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Елхово ул. „Александър Стамболийски" №161 с обща застроена площ от 93.57 кв.м. и външно стълбище с площадка с площ от 7.60 кв.м., построена в имот пл.№2194, за който в съсобственост с имот пл.№346 е отреден УПИ № II - 2194, 346 :в кв.27 по плана на гр.Елхово, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, при граници на имота: ул. „Александър Стамболийски", ул. „Лом", Ангел Георгиев Мавродиев, Георги Диков Йотов и Дико Георгиев Йотов, с актуалното описание на имота съгласно съществуващата кадастрална карта: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 27382.500.2194.1.2 с площ от 93.57 кв.м., находящ се в гр.Елхово, ул. „Александър Стамболийски" №160, ет.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 27382.500.2194, която сграда представлява Жилище - апартамент, при граници: на същия- етаж - няма, под обекта - 27382.500.2194.1.1, над обекта - няма. 2. Апартамент №1 на първи етаж от групов строеж /блок Палма 3/, находящ се в гр.Елхово, ул. „Александър Стамболийски" №64 ,със застроена площ от 77.60 кв.м., при граници: апартамент на Георги Калчев Гяуров, двор на блока и стълбище, заедно с прилежащите му избено помещение №9 с площ от 10.00 кв.м. и граници: мазе на Георги Калчев Гяуров, ул. „Велико Търново" и коридор, таванско помещение №4 с площ от 8.30 кв.м. при граници: таван на Станко Янев Филипов, коридор и стълбище, със 7.72% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, с актуалното описание на този имот съгласно кадастралната карта е- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 27382.500.1378.1.1, находящ се в гр.Елхово, ул. „Александър Стамболийски" №46, ет.1, ап.1, разположен в поземлен имот № 27382.500.1378, с площ от 77.60 кв.м. при граници: на същия етаж- 27382.500.1378.1.2, под обекта – няма, над обекта - 27382.500.1378.1.4, ведно с избено помещение №9 с площ от 10.00 кв.м. и таванско помещение №4 с площ от 8.30 кв.м., както и 7.72 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, е ищцата Н.Х.К. с ЕГН **********. ОСЪЖДА ответникът С.Г.Г., с адрес ***, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК да заплати на ищцата Н.Х.К., с ЕГН **********, с адрес ***, действаща чрез пълномощник адв. В.К. ***, със съдебен адрес ***, направените по делото разноски в размер на 596.83 лева. РЕШЕНИЕТО е постановено при признание на иска на основание чл.237 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните
В законна сила на 27.9.2017г.
3 Гражданско дело No 470/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Д.К.,
Й.В.К.
  Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 29.9.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на ***година в гр. Елхово, обл. Ямбол, с Акт № 20 от ***година на община Елхово граждански брак между Й.В.К., с ЕГН ********** и Е.Д.К., с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име – В.. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели семейното жилище, находящо се в гр. Елхово, на ул. „***“ № ***, вх.*, ап.**, представляващо жилище – апартамент, с площ от 59 кв.м., лична собственост на съпруга Й.В.К., след прекратяване на брака ДА СЕ ПОЛЗВА от Й.В.К.. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на Й.В.К., с ЕГН **********, се поставя придобитото по време на брака в режим на СИО, МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО - ЛЕК АВТОМОБИЛ марка «Опел», модел «Вектра» с рег. № ***, с рама № ***, , двигател № *** , с основен цвят тъмно син. Застрахователната стойност на МПС – во е в размер на 200.00 лева. Стойността на този дял възлиза на сумата от 200.00 лева. Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете. От брака съпрузите нямат родени непълнолетни деца. Придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. По време на рака съпрузите не са придобивали недвижимо имущество, вещни права върху недвижими имоти, други МПС, влогове, участия в търговски дружества в режим на СИО. ОСЪЖДА Е.Д.К., с ЕГН **********, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса за допускането на развода в размер на 7.50 лева, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Й.В.К., с ЕГН **********, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 11.50 лева, от които 7.50 лева за допускането на развода и 4.00 лева върху поставеният му в дял лек автомобил, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила на 29.9.2017г.