РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2016г. до 30.9.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 211/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Т.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 16.8.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.Т.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2015 година около 20.35 часа по път IV-79303 /JAМ-2007, км.5+100, общ.Болярово, обл.Ямбол, в посока от с.Оман за с.Денница, управлявал МПС - товарен автомобил марка „Мицубиши“ с peг.№ А 94 76 МК, в срока на изтърпяване на наказанието "Лишаване от право да управлява МПС", след като е наказан за същото деяние по административен ред с наказателно постановление № 15-0261-000056/09.03.2015година на Началник РУ-Елхово, влязло в законна сила от 23.03.2015година - престъпление по 343в ал.1 от НК, поради което на това основание и на основание чл.78а ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
С.Т.Д.
Мотиви от 16.8.2016г.
В законна сила от 1.9.2016г.
2 НОХД No 203/2016, III състав Престъпления против промишлеността РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Д.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 2.9.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Районния прокурор при ЕРП – С. И. от една страна и подсъдимата Н.Д.Д. и нейният защитник адв.Г. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимита Н.Д.Д., родена на *** ***, адрес ***, българка, българска гражданка, с основно образование, омъжена, безработна, неосъждана, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА, В ТОВА ЧЕ на 21.01.2016 год., около 19.30 часа, в с.Голям Дервент, обл.Ямбол, в частен имот, находящ се на улица “Девети септември“ № 15, чрез свързване на главен предпазител с вторичен витлов предпазител на средство за техническо измерване марка „ACTARIS“ с фабричен номер 2966680, посредством мостов електрически проводник със сечение 2 кв.мм и с дължина 17 см., неправомерно се е присъединила към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЕВН България Електроразпределение“, като с това е създала условия за непълно отчитане на потребителската електрическа енергия -престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимата Н.Д.Д. се налага наказание - ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и „Глоба“ в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на подсъдимата Н.Д.Д. наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение, с което се одобрява споразумението. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Вещественото доказателство – 1 бр. мостов проводник 2 кв.мм. черна изолация с дължина 17 см, приложен по делото, след датата на влизане в сила на настоящото определение ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 203/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Н.Д.Д.
В законна сила от 2.9.2016г.
3 НОХД No 506/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Т. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 2.9.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Снежина Стоянова от една страна и подсъдимият С.Т. и неговият защитник - адв. И.С. от друга страна, както следва: Подсъдимият С. Т. /***/, роден на *** година в гр.Ергани, Република Турция, турски гражданин, с висше образование, живущ в гр. Истанбул, Република Турция, безработен, неосъждан, женен, с паспорт № SO 134963 5, издаден в Република Турция, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.09.2016 година в района на 253 гранична пирамида в землището на с.Вълча поляна, обл.Ямбол, действайки като извършител влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимят С.Т. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимият С.Т. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимия С.Т. /***/ по чл. 279, ал. 1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК се определя и налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно ефективно в затвор или затворническо общежитие от открит тип при първоначален „общ“ режим и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД ”ГП” – Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово. Веществени доказателства-няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Ю. Ахмедов Кушевд да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 10.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на турски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 506/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият С.Т. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. С. – С оглед изявлението на моят подзащитен, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимият от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.40 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
С.Т.
В законна сила от 2.9.2016г.
4 НОХД No 500/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ж.Д.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 7.9.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Стойко И. от една страна и подсъдимия Ж.Д.Г. и неговият защитник адв.Чиликов от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Ж.Д.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, женен, осъждан - реабилитиран, безработен, ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 23.08.2016 г. около 17:50 часа, в гр.Елхово, обл.Ямбол, на кръстовището на ул.“Победа“ с ул.“Петко Д.Петков“,в посока от с.Изгрев, обл.Ямбол към центъра на гр.Елхово, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Ивеко”, модел „3510“ с ДК № У 0864 АР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1, 64 на хиляда, установено по надлежния ред с физикохимическа експертиза за алкохол на проба кръв обективирана в протокол за химическо изследване № 370/24.08.2016 год. на експерт НТЛ при ОД МВР - Ямбол - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Ж.Д.Г. се налага наказание 6 /шест/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия не се налага наказанието „Глоба“. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият Ж.Д.Г. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ МЕСЕЦА, като се приспада времето от отнемането на свидетелството за управление на МПС по административен ред, считано от 24.08.2016 година до привеждане в изпълнение на настоящото определение. От деянието няма причинени имуществени вреди. По ДП направените разноски в размер на 40.10 /четиридесет лева и десет стотинки/ лева за експертиза се заплащат от подсъдимия в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, платима по сметка на РС-Елхово в случай на издаване на изпълнителен лист. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 500/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ж.Д.Г.
В законна сила от 7.9.2016г.
5 АНД No 250/2016, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Ф.А.Ф. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 16.8.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-0261-000144 от 08.04.2016г на Началника на РУ”Полиция” Елхово при ОД МВР - Ямбол, с което на Ф.А.Ф., с ЕГН **********,***, на основание чл.638 ал.3 от КЗ е наложено административно наказание - глоба в размер на 400.00 /четиристотин/ лева, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 8.9.2016г.
6 АНД No 251/2016, IV състав КАТ Ж.Н.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 17.8.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0261-000560 от 23.11.2015г. на ВНД Началник РУП - Елхово към ОДМВР Ямбол, с което на Ж.Н.Г., с ЕГН **********,*** на основание чл. 183, ал. 4, т. 8 от ЗДвП за административно нарушение по чл.98, ал.1, т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лв. и на основание Наредба № Iз – 2539 на МВР е постановено отнемане на 6 контролни точки, като незаконосъобразно.
В законна сила от 8.9.2016г.
7 АНД No 365/2016, II състав Други административни от наказателен характер дела В.Д.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.8.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000201 от 19.05.2016 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово Койчо Георгиев Койчев, с което на В.Д.Т. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 250.00 лева на основание чл.638, ал.1, т.1, вр. с чл. 461, т.1 от Кодекса за застраховането.
В законна сила от 8.9.2016г.
8 НОХД No 507/2016, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.М.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 8.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 507/2016 година по описа на ЕРС, поради оттегляне съгласието на страните за сключване и одобряване на внесеното в съда споразумение за решаване на наказателното производство. ВРЪЩА ДП № 9/2016г. по описа на РУ на МВР Елхово на ЕРП за продължаване на производството по същото. Настоящото определение е ОКОНЧАТЕЛНО и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание което приключи в 11.15 часа.
В законна сила от 8.9.2016г.
9 НОХД No 509/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.Х.,
О.С.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 8.9.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- Т. К. от една страна и подсъдимите - В.Х. /V. H./ и О.С. /O S/ и техният защитник адв.С. от друга страна, както следва: Подсъдимият В.Х. / V. H./, роден на *** година в гр.Карабук, Р.Турция, живущ в гр.Истанбул, Р.Турция, кв.Картал, бул.Исмаил Деде № 5, ет.3, гражданин на Р.Турция, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, притежаващ турски паспорт № U13055306, издаден от Р.Турция, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 07.09.2016 г. около 01:40 часа в района на 263 гранична пирамида, в землището на с.Лесово, общ.Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като съизвършител с О.С., влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта. - престъпление по чл. 279, ал. 1,вр.чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият В.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия В.Х. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимия В.Х. / V. H./ по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК, на това основание и чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. Подсъдимият О.С. /O S/, роден на *** година в гр.Яваджик, Р.Турция, живущ в гр.Истанбул, Р.Турция, кв.Картал, бул.Алтъй сукак № 11, гражданин на Р.Турция, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, притежаващ турски паспорт № U13055305, издаден от Р.Турция, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 07.09.2016 г. около 01:40 часа в района на 263 гранична пирамида, в землището на с.Лесово, общ.Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като съизвършител с В.Х., влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта. - престъпление по чл. 279, ал. 1,вр.чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия О.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия О.С. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимия О.С. /O S/ по чл. 279, ал. 1 вр чл.20, ал.2, вр.ал.1 от НК, на това основание и чл.54,ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 60.00 лева за превод остават за сметка на органа, който ги е направил - РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 509/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В.Х.
О.С.
В законна сила от 8.9.2016г.
10 АНД No 840/2015, IV състав КАТ П.И.М.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 20.5.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ №15-0261-000238 от 29.06.2015г. на ВНД Началник РУП към ОДМВР Ямбол, РУ - Елхово,с което на П.И.М. - Т., с ЕГН **********,*** на основание чл. 183, ал. 5, т. 2 от ЗДвП за осъществено административно нарушение на чл. 119, ал. 1 от Закон за движението по пътищата е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева и на основание Наредба №Із-2539 на МВР са й отнети 8 контролни точки, като законосъобразно и правилно. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол, чрез РС – Елхово, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.9.2016
Наказателно дело № 103/2016
В законна сила от 9.9.2016г.
11 АНД No 173/2016, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР П.М.М. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 18.8.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 673/2015 от 25.02.2016 година на Началника на Митница гр.Бургас, с което на П.М.М., с ЕГН ********** ***, за административно нарушение по чл.126 от ЗАДС е наложено административно наказание на основание чл.126 от ЗАДС - глоба в размер на 1000 /хиляда/ лв. и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението – нарязания тютюн за пушен, пакетиран в 1 бр. полиетиленов плик – 1.230 кг. /един килограм двеста и тридесет грама/, с общ размер на дължимия акциз 189.96 лв., като законосъобразно и правилно.
В законна сила от 9.9.2016г.
12 НОХД No 512/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 9.9.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- Т. К. от една страна и подсъдимия - Д.С. /J. S./ и неговият защитник адв.Д. от АК-Ямбол от друга страна, както следва: Подсъдимият Д.С. /J. S./, роден на *** година в гр.Лагман, ИР Афганистан, живущ ***, гражданин на ИР Афганистан, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 08.09.2016 година, около 03:30 часа в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Д.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия Д.С. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият Д.С. по чл.279, ал.1 от НК, на това основание и чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от три години, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение за одобряване на споразумението и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 30.00 лева за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 512/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.С.
В законна сила от 9.9.2016г.
13 НОХД No 515/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 12.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 402 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-А.С. от една страна и подсъдимия Т.М. /T.M./, и неговия защитник адв. Д. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Т.М. /T.M./, роден на *** година в гр.Панджаб, Ислямска република Пакистан живущ ***, Ислямска република Пакистан, гражданин на Ислямска република Пакистан, с основно образование, женен, неосъждан, работещ като общ работник, притежаващ паспорт № С 2070849 СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 09.09.2016 г. около 06:20 часа в района на ГКПП-Лесово, общ.Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Т.М. /T.M./, при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно решаването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият Т.М. /T.M./, се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието не са причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в размер на 120.00 лева за преводач, на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – РД“Гранична полиция“ град Елхово. Веществени доказателства – няма. Преводача - Моля да ми заплатите и направените от мен пътни разноски, за което представям документи. Пътувам от гр.Пловдив. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Н.Х. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на урду и обратно и пътни разноски в размер на 60.93 лв. от гр. Пловдив до гр. Елхово и обратно. С оглед признаването на подсъдимия за виновен на същият следва да се възложат на основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски за превоз на преводач в размер на 60.93 лв., тъй като към момента на сключване на споразумението те не са били определени от съда, а направените разноски за превод в размер на 15.00 лв. следва на основание чл.189, ал.2 от НПК следва да останат за сметка на органа който ги е направил – РС – Елхово. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за превод в размер на 15.00 лв. остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ОСЪЖДА подсъдимия Т.М. /T.M./, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт сумата от 60.93 лв., представляваща направени в съдебната фаза на наказателното производство разноски, както и 5.00 лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 515 /2016г. по описа на ЕРС. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определението на съда в частта на произнасянето на съда по отношение на направените в съдебната фаза на процеса разноски, подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС. Адв.Д. – Не желаем писмен превод на определението на съда за одобряване на споразумението. Подсъдимият Т.М. /T.M./,/чрез преводача/ - Не желая писмен превод на определението на съда за одобряване на споразумението.
Т.М.
В законна сила от 12.9.2016г.
14 НОХД No 518/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.Х.,
С.З.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 13.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 403 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-А.С. от една страна и подсъдимите Е.Х./E.K/ и С.З. / S Z/ и техният защитник адв. Д. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ Е.Х. /E.K/, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан и С.З. /S Z/, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без образование, неженен, безработен, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, за това, че на 11.09.2016 година, около 02.30 часа в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК; Деянието е извършено от подсъдимите Е.Х./E.K/ и С.З. / S Z/ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият Е.Х. /E.K/ се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият С.З. /S Z/ се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието не са причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в размер на 120.00 лева за преводач, на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – РД „Гранична полиция“ - град Елхово. Веществени доказателства – няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното съдебно заседание превод от български език на фарси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач в размер на 15.00 лв. остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 518 /2016г. по описа на ЕРС. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта му касаеща произнасянето на съда по отношение направените разноски за преводач в съдебната фаза на процеса подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред ЯОС чрез ЕРС. Адв. Д. – Подзащитните ми не желаят писмен превод на определението на съда за одобряване на споразумението. Подс. Е.Х./E.K/, /чрез преводача/ – Не желая писмен превод на определението на съда. Подс. С.З. / S Z/,/чрез преводача/ – Не желая писмен превод на определението на съда.
Е.Х.
С.З.
В законна сила от 13.9.2016г.
15 АНД No 671/2015, I състав КАТ А.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 6.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15 – 0261 – 000460 от 20.10.2015 година на ВНД Началник РУП- Елхово, с което на А.А. /AYDEMIR AYDIN/, турски гражданин, роден на *** година в Република Турция, с паспорт № U 11290196, е наложено административно наказание глоба в размер на 3000.00 лв. на основание чл.179, ал.3, т.1 от ЗДвП, за нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.9.2016
Наказателно дело № 111/2016
В законна сила от 14.9.2016г.
16 АНД No 711/2015, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР С.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 10.5.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление №№47-0000352 от 29.10.2015г. издадено от Началник ОО "АА", гр.Ямбол, с което на С.К. /S.K/, роден на ***г., живущ в Република Турция, за нарушение на чл. 10, ал. 1 от Наредба № Н -3 от 07.04.2009 г. на Министъра на транспорта на основание чл.93в, ал.17, т.4 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 500 лева. Решението подлежи на обжалване пред Ямболски административен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.9.2016
Наказателно дело № 98/2016
В законна сила от 14.9.2016г.
17 АНД No 328/2016, IV състав Други административни от наказателен характер дела К.С.Г. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ДИРЕКЦИЯ "АРОК" СОФИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 19.8.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 4097/10.06.2016 година, издадено от Ангел Милчин - главен инспектор „Мониторинг" при Дирекция „АРОК" на Агенция „Пътна инфраструктура"-гр.София, срещу К.С.Г., с ЕГН ********** ***, с което на основание чл.53, ал.1 във вр. чл.26, ал.2 от Закона за пътищата му е наложено административно наказание глоба в размер на 3000 лв. за административно нарушение по чл.26, ал.2 т.1, б.“а“ от Закона за пътищата във вр. чл.37, ал.1, т.1 от Наредба №11/03.07.2001 година на МРРБ за движение на извънгабларитни и/или тежки ППС, като НАМАЛЯВА наложеното административно наказание "глоба" от 3 000. 00 лв. на 1 000.00 /хиляда/ лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Ямбол в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено. НП-изменено
В законна сила от 14.9.2016г.
18 АНД No 384/2016, IV състав Агенция "Митници" А.Н.Х. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 12.8.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6/2016г. от 13.01.2016г. на Началник Митница - Бургас, с което на А.Н.Х. ЕГН ********** ***, на основание чл.123 ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за извършено административно нарушение по чл.123 ал.6 от ЗАДС и на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на Държавата на стоката - предмет на нарушението – 30 броя кутии цигари марка „Karelia slims“, с надпис съдържащ думите „Duty free“, с размер на дължимия акциз 93.03 лева, като законосъобразно и правилно.
В законна сила от 14.9.2016г.
19 НОХД No 519/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.С.Н.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 14.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 404 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Т.К. от една страна и подсъдимия М.С.Н.А. Х. /M.S. N.AL.H./ и неговия защитник адв. Н. С. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ М.С.Н.А. Х. /M.S. N.AL.H./, роден на *** година в гр. Каркук, Република Ирак, живущ ***, Република Ирак, иракски гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, притежаващ документ за самоличност №***, изд. на18.05.2011 г. валиден до 15.05.2019 г. в гр.Каркук, Република Ирак СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 13.09.2016 година, около 04.00 часа в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, а.. 1 от НК; Деянието е извършено от подсъдимият М.С.Н.А. Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия М.С.Н.А. Х. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият М.С.Н.А. Х. по чл. 279, а.. 1 от НК вр. чл.54, а..1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА , изтърпяването на което на основание чл. 66, а.. 1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в размер на 100 лева. Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 30 лева за извършен превод от турски на български език и обратно за разпита на св. M A на основание чл.189, а..3 от НПК се възлагат в тежест на подсъдимия, и той следва да заплати същите в приход на Републиканския бюджет по сметка на РД“ГП“ - Елхово, а направените разноски в размер на 30лв. за превод от арабски на български език и обратно на основание чл.189, а..2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е извършил РДГП-Елхово. Веществени доказателства-няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, а..1, вр. чл.23 и чл.26, а..1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното съдебно заседание превод от български език на арабски и обратно. На основание чл.189, а..2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, а..3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 519 /2016г. по описа на ЕРС. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта на произнасянето на съда по отнощение направените в днешното с.з. разноски подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес. Подсъдимия М.С.Н.А. Х. /M.S. N.AL.H.//чрез преводача/ - Не желая писмен превод на определението за одобряване на споразумението. Адв. С. – Не желаем писмен превод на определението на съда за доборяване на споразумението.
М.С.Н.А.
В законна сила от 14.9.2016г.
20 АНД No 223/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР В.С.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 21.6.2016г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №844/13 от 15.10.2013г., издадено от Началника на РУП-Елхово, с което на В.С.К. ***, с ЕГН **********, на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ е наложено административно наказание - глоба в размер на 400 лева, за извършено административно нарушение по чл.315 ал.1 предл.2-ро от КЗ. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане
Решение от 15.9.2016
Наказателно дело № 121/2016
В законна сила от 15.9.2016г.
21 НОХД No 477/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Н.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 7.9.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.Н.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2016 г. около 18.15 часа, на входа на с.Маломирово, община Елхово, област Ямбол, в посока от с.Раздел, обл.Ямбол към центъра на с.Маломирово, обл.Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка/модел „Мерцедес Ц 200 Д" с per. № ***, след употреба на наркотични вещества - коноп /марихуана/, установено по надлежния ред с техническо средство "Dreger Drug Check 3000" - престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, като на това основание и чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 1 000 /хиляда/ лева. На основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК лишава подсъдимият М.Н.Г., с установена по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59 ал.4 от НК при изпълнение на това наказание да се ПРИСПАДНЕ времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това свое право, считано от 10.08.2016 година. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 7-дневен срок, считано от днес.
М.Н.Г.
Мотиви от 12.9.2016г.
В законна сила от 15.9.2016г.
22 АНД No 23/2016, IV състав КАТ В.К.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 20.5.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № №15-0261-000093 от 23.04.2015 година на ВНД Началник РУП към ОДМВР Ямбол, РУ - Елхово, с което на В.К.Д., ЕГН********** *** на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. за административно нарушение по чл.150 от ЗДвП ката незаконосъобразно.. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Ямбол, чрез РС-Елхово.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.9.2016
Наказателно дело № 105/2016
В законна сила от 20.9.2016г.
23 АНД No 63/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР БКС-ЕЛХОВО ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №КГ-1400 от 07.12.2015 година, издадено от Г. Б. А. – Заместник - председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/-гр.София, с което на „БКС-Елхово“ООД-гр.Елхово, с ЕИК 838112901, със седалище и адрес на управление – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Славянска“ №5, представлявано от Е.Д.О. в качеството й на Управител, за нарушение на чл.47 ал.2 вр.с чл. 47 ал.1 т.8 от Закона за енергията от възобноявемите източници, е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 / петдесет хиляди/ лева на основание чл.67 ал.2 от ЗЕВИ, както и са възложени на дружеството разходите за вземане и изпитване на пробата в размер на 240 /двеста и четиридесет/ лева, от които 200 /двеста/ лева за изпитване в Изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към ДАМТН - ГД ККТГ гр. София и 40 / четиридесет/ лева за вземане на проба на основание чл.25 ал.2 от НИКТГУРНТК и чл.25 от Тарифа № 11 /обн. ДВ, бр. 50/1999г. посл.изм.ДВ бр.103/2012г./.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 20.9.2016
Наказателно дело № 118/2016
В законна сила от 20.9.2016г.
24 АНД No 169/2016, IV състав КАТ И.П.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 27.5.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0261-000009 от 21.01.2016г. на Началник РУ - Елхово при ОД МВР Ямбол, с което на И.П.И., ЕГН ********** *** на основание чл.638, ал.3 от Закона за движението по пътищата за извършено административно нарушение по чл.638, ал.3 от Кодекса да застраховането е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред ЯАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-отменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.9.2016
Наказателно дело № 102/2016
В законна сила от 20.9.2016г.
25 АНД No 847/2015, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Х.Х.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 30.5.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15 - 0261 - 000538 от 20.11.2015 година на ВНД Началник РУП – Елхово при ОД МВР - Ямбол, с което на Х.Х. Н., ЕГН ********** ***, за административно нарушение по чл. 315, ал. 1 от КЗ на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 400.00 лв. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.9.2016
Наказателно дело № 109/2016
В законна сила от 21.9.2016г.
26 НОХД No 444/2016, IV състав Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.П.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 21.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 412 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С И от една страна и подсъдимия Д.П.Д. и неговият защитник адв.М. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимия Д.П.Д. /J P D/, роден на *** година в Сейнт Асаф, Великобритания, британски поданик, постоянен и настоящ адрес:***, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, ЛНЧ ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, ЧЕ: В периода от неустановена дата на месец август 2015 год. до 26.01.2016 год., в частен имот — къща, находяща се в с.Трънково, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул."Александър Стамболийски" № 7, засял и отгледал 23 броя растения от рода на конопа /марихуана/ с общо нето тегло на изсушената растителна листна маса и плодни връхчета - 211.54 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 9 %, на обща стойност 1 269.24 лева, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила — чл.27, ал.1, съгласно който: "Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растения от рода на конопа /канабис/, освен в случаите на чл.29, ал.1 - престъпление по чл.354в, ал.1 от НК; За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.354в, ал.1 от НК на основание чл.354в, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал. 1, т.1 във вр.ал.2 от НК на Д.П.Д. /J P D/, се налага наказание „ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и „ГЛОБА“ в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание една година и шест месеца лишаване от свобода се отлага за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението за одобряване на споразумението в сила; и В ТОВА,ЧЕ: В периода от неустановена дата на месец август 2015 год. до 26.01.2016 год., в частен имот — къща, находяща се в с.Трънково, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул."Александър Стамболийски" №7, държал без надлежно разрешително, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила / Списък I към чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета на основание чл.3, ал.2 и ал.3 от ЗКВНВП/, високорискови наркотични вещества както следва: коноп /марихуана/ с тегло 29.06 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 18 % на стойност 174.36 лева; коноп /марихуана/ с тегло 20.48 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 1 % на стойност 122.88 лева; коноп / марихуана/ с тегло 44.69 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 6 % на стойност 268.14 лева;коноп /марихуана/ с тегло 25.81 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 9 % на стойност 154.86 лева;коноп /марихуана/ с тегло 29.52 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 6 % на стойност 177.12 лева;коноп /марихуана/ с тегло 43.65 грама сьс съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 2% на стойност 261.90 лева;коноп /марихуана/ с тегло 29.40 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 12 % на стойност 176.40 лева; коноп /марихуана/ с тегло 63.17 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 12 % на стойност 379.02 лева, на обща стойност 1714.68 лева, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл.354а, ал.3, предложение второ, т.1, предложение първо от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.354а, ал. 3, предложение второ, т.1, предложение първо от НК на основание чл.354а, ал. 3, предложение второ, т.1, предложение първо от НК във вр.чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр.ал.2 от НК на Д.П.Д. /J P D/ се налага наказание „ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и „ГЛОБА“ в размер на 1000 /хиляда/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание десет месеца лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. На основание чл.23, ал. 1 от НК, на подсъдимия Д.П.Д. /J P D/ се определя едно общо наказание между наказанията наложени му за описаните по-горе престъпни деяния в размер на най-тежкото от тях, а именно „ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” На основание чл.23, ал.3 от НК към определеното най - тежко наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца лишаване от свобода СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ изцяло наложените наказания „ГЛОБА“ в размер на 2500 лв. за престъплението по чл.354в, ал.1 от НК и „ГЛОБА“ в размер на 1000 лв. за престъплението по чл. 354а, ал. 3, предложение второ, т.1, предложение първо от НК. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното общо най- тежко наказание - една година и шест месеца лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението за одобряване на споразумението в сила. Деянията са извършени от подсъдимия Д.П.Д. /J P D/ при условията на пряк умисъл. От деянията няма причинени имуществени вреди. Направените разноски в размер на 174.00 лева за изготвена физикохимична експертиза и 96.00 лева за изготвена фармакологична-оценъчна експертиза, в общ размер 270.00 лв. на основание чл.189, ал.3 от НПК СЕ ЗАПЛАЩАТ от подсъдимия Д.П.Д. /J P D/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Направените по делото разноски за преводач по ДП, в размер на 60.00 лева на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил ОД МВР – Ямбол. Веществени доказателства – 23 броя саморъчно изработени саксии от пластмасови зелени бирени шишета от 2 литра от които 20 броя от бира „Каменица“, 1 бр.от бира „Бургаско“ и 2 бр.без етикет /без намиращите се в тях по едно стъбло от растение/; 1 бр.саморъчно изработено осветително тяло включващо метален рефлектор с размери 40см/34см. с монтирани фасонка и крушка с дължина 30 см. и проводник с дължина 2 м; ел.уред с надпис „Electronic control gear“ с проводник с дължина 1.20 м завършващ с щепсел и ел.уред таймер с надпис „Legrand“; ел.разклонител с 6 бр.гнезда с проводник с дължина 1.50 м.; конвекторна отоплителна печка марка“Sand“ модел GS2000V; препарат в пластмасово жълто на цвят шише от 500 мл. с надпис „Organic house insecticide; метална тенджера с диаметър 25 см. и височина 10 см.; термометър дървен с размери 21 см/4см.; 5 бр.саморъчно изработени саксии, четири от които от зелени бирени пластмасови шишета от била „Каменица“ и едно шише от минерална вода „Хисар“ с почва и с по едно растение/стъбло/ с премахната листна маса с височина от 4см. до 65 см.; и 6 бр.стъклени буркани затворени с метални капачки с височина 12 см-14 см и диаметър 8см-9см., като вещи принадлежащи на виновния, послужили за извършване на престъплението, на основание чл. 53, ал. 1, б. ”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата, които като вещи без стойност след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението да бъдат унищожени
Д.П.Д.
В законна сила от 21.9.2016г.
27 НОХД No 517/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.М.З.,
Ф.А.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 21.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 411 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-С И от една страна и подсъдимите М.М.З. /M M Z /, Ф.А. /F A/ и техният защитник адв. Д.С. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ М.М.З. /M M Z /, роден на *** год. в гр. Нингархар, Афганистане, афганистанец, гражданин на Афганистан, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, без документи за самоличност СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 08.09.2016 год., около 03.30 часа, в района на ГКПП - „Лесово", действайки в съучастие с Ф.А. /F A/, роден на *** год. в гр.Пешавар, Пакистан, гражданин на Афганистан, като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия М.М.З. /M M Z /, при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият М.М.З. /M M Z /, се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. ПОДСЪДИМИЯТ Ф.А. /F A/, роден на *** год. в гр. Нингархар, Афганистан, афганистанец, гражданин на Афганистан, без образование, грамотен, неженен, безработен, неосъждан, без документи за самоличност СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 08.09.2016 год., около 03.30 часа, в района на ГКПП – „Лесово", действайки в съучастие с М.М.З. /M M Z /, роден на *** год. в Афганистан, като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта- престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Ф.А. /F A/ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият Ф.А. /F A/ се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието не са причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в размер на 48.75 лева за преводач, за преводач, от които 30.00 разноски направени в хода на ДП, и 18.75 лв. разноски направени в хода на съдебното производство, на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – РД „Гранична полиция“ - град Елхово и РС – Елхово. Веществени доказателства – няма. Подс.М.М.З. /M M Z/ /чрез преводача/ – Не желая писмен превод на определението на съда. Подс.Ф.А. /F A//чрез преводача/ – Не желая писмен превод на определението на съда. Адв.С. – Не желаем писмен превод на определението на съда за одобряване на споразумението. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 20.00 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на фарси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 517 /2016г. по описа на ЕРС. Определението в частта за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта касаеща произнасянето на съда във връзка с направените в днешното с.з. разноски за преводач подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред ЯОС, чрез ЕРС.
М.М.З.
Ф.А.
В законна сила от 21.9.2016г.
28 НОХД No 534/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.А.,
Х.А.,
А.Ф.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 21.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 414 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Т.К. от една страна и от друга страна подсъдимите М.А., А.Ф. И Х. А. и техния защитник – адв.Х., както следва: Подсъдимият М.А. /M. А./, роден на *** година в Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2016 година около 09.30 часа, в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямболска, действайки като извършител в съучастие с А.Ф. и Х. А., влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; Деянието е извършено от подсъдимият М.А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия М.А. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият М.А. по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК вр. чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение, както и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева. Подсъдимият А.Ф. /A. F./, роден на *** година в Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документ за самоличнос, се признава за ВИНОВЕН, за това, че на 20.09.2016 година около 09.30 часа, в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямболска, действайки като извършител в съучастие с М.А. и Х. А., влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; Деянието е извършено от подсъдимият А.Ф. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия А.Ф. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият А.Ф. по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК вр. чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение, както и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева. Подсъдимият Х. А. /K. A./, роден на *** година в Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2016 година около 09.30 часа, в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямболска, действайки като извършител в съучастие с А.Ф. и М.А., влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Х. А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия Х. А. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият Х. А. по чл. 279, ал. 1 вр чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр чл.63, ал.1, т.4 и 5 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.69, ал.1, вр. чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което наказание да бъде изпълнено чрез публикуване на присъдата на официалния интернет – сайт на Община Елхово. Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 30.00 лева за извършен превод от турски на български език и обратно за разпита на св. Й.Т. се възлагат по равно в тежест на тримата подсъдими, като всеки от подсъдимите М.А., А.Ф. И Х. А. следва ДА ЗАПЛАТИ по 10.00 лева в приход на Републиканския бюджет по сметка на РГДП-Елхово, а направените разноски в размер на 60.00 лв. за превод от фарси на български език и обратно по отношение на подсъдимите, остават за сметка на органа, който ги е извършил РДГП-Елхово. Направените в хода на настоящото производство разноски в размер на 15.00 лв. за превод от фарси на български език и обратно по отношение на подсъдимите, остават за сметка на органа, който ги е извършил – ЕРС, на основание чл. 189, ал.2 от НПК. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 534/2016 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
М.А.
Х.А.
А.Ф.
В законна сила от 21.9.2016г.
29 НОХД No 535/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Х.А.,
Х.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 21.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 415 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна подсъдимите Д.Х.А. и Х.А. и техния защитник – адв.С., както следва: Подсъдимите Д.Х.А., роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без образование, неженен, безработен, неосъждан и Х.А., роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущи в същия град, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, двамата без документ за самоличност, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 21.09.2016 година, около 04.30 часа в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямболска, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, като Х.А. макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си за Д.Х.А. - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК и за Х.А. - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК; Деянието е извършено от подсъдимите Д.Х.А. и Х.А. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият Д.Х.А. престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение, както и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. За извършеното от подсъдимият Х.А. престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.69, ал.1 вр.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез публикуване на присъдата на интернет страницата на Община Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 30.00 лева за извършен превод от турски на български език и обратно за разпита на св. А.К. се възлагат по равно в тежест на двамата подсъдими, като всеки от подсъдимите Д.Х.А. и Х.А. следва ДА ЗАПЛАТИ по 15.00 лева в приход на Републиканския бюджет по сметка на РГДП-Елхово, а направените разноски в размер на 60.00 лв. за превод от фарси на български език и обратно по отношение на подсъдимите, остават за сметка на органа, който ги е извършил РДГП-Елхово. Направените в хода на настоящото производство разноски в размер на 15.00 лв. за превод от фарси на български език и обратно по отношение на подсъдимите, остават за сметка на органа, който ги е извършил – ЕРС, на основание чл. 189, ал.2 от НПК. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 535/2016 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Х.А.
Х.А.
В законна сила от 21.9.2016г.
30 НОХД No 541/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.З.Р.,
Н.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 21.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 416 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ст.И. от една страна и от друга страна подсъдимите А.З.Р. и Н.А. и техния защитник – адв.С., както следва: Подсъдимите А.З.Р. /A.Z.R./, роден на *** година в гр.***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, без документ за самоличност и Н. А. /N. A./, роден на *** година в гр. ***, Ислямска Република Афганистан, живущ в гр.Саваби, Ислямска Република Пакистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, без документ за самоличност, се ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че на 21.09.2016 година, около 12.00 часа, в района на ГКПП - Лесово, общ.Елхово, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. За посоченото по–горе престъпление от общ характер, разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимите А.З.Р. /A.Z.R./ и Н.А. /N. A./ при условията на пряк умисъл. От престъплението, извършено от А.З.Р. /A.Z.R./ и Н.А. /N. A./ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на всеки от подсъдимите А.З.Р. /A.Z.R./ и Н.А. /N. A./ се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на всеки от подсъдимите А.З.Р. /A.Z.R./ и Н.А. /N. A./, се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.189,ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 60.00 лева за възнаграждение на преводач по отношение на подсъдимите, остават за сметка на органа, който ги е направил - РД „ГП” гр.Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева, остават за сметка на РС-Елхово. Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 30.00 лева за извършен превод от турски на български език и обратно за разпита на св. М.К., се възлагат по равно в тежест на двамата подсъдими, като всеки от А.З.Р. /A.Z.R./ и Н.А. /N. A./ следва ДА ЗАПЛАТИ по 15.00 лева в приход на Републиканския бюджет по сметка на РГДП-Елхово. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 541/2016 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.З.Р.
Н.А.
В законна сила от 21.9.2016г.
31 НОХД No 546/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.М.Н.,
А.З.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 26.9.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Т.Куюмджиев от една страна и подсъдимите М.М.Н. /***/ и А.З. /***/ и техният защитник - адв. С.С. от друга страна, както следва: Подсъдимите М.М.Н. /***/, роден на *** год. в гр.Нинграхар, Ислямска Република Афганистан, с адрес ***, ИР Афганистан, афганистански гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан и А. З. /***/, роден на *** год. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, с адрес - гр. Чахирбар, И Р Афганистан, афганистански гражданин, без образование, грамотен, неженен, безработен, неосъждан, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 23.09.2016 год., около 09.50 часа, в района на ГКПП - "Лесово", общ. Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите М.М.Н. /***/ и А.З. /*** при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимите М.М.Н. /***/ и А.З. /***/ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от М.М.Н. /***/ и А.З. /*** / по чл. 279, ал. 1 вр.чл.20, ал.2 от НК и на осноавние чл.54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се ОТЛАГА за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 60.00 лв. за превод остават за сметка на органа, който ги е извършил РД “ГП“ - Елхово. Направените разноски за преводач в хода на съдебното производство остават за сметка на РС – Елхово. Веществени доказателства - няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на език фарси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 546/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият М.М.Н. /***/, /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подсъдимият А.З. /***/, /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. С. – С оглед изявлението на моите подзащитни , заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимите от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
М.М.Н.
А.З.
В законна сила от 26.9.2016г.
32 НОХД No 548/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Х. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 26.9.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Ана Саракостова от една страна и подсъдимият М.Х. и неговият защитник - адв. С.С. от друга страна, както следва: Подсъдимият М.Х. /***/, роден на *** ***, Ислямска Република Пакистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Пакистан, без образование, неженен, бояджия, неосъждан, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.09.2016 година, около 11.00 часа, на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият М.Х. /*** / при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от подсъдимият М.Х. /*** не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от М.Х. /*** / по чл. 279, ал. 1 от НК и на осноавние чл.54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 120.00 лв. за превод остават за сметка на органа, който ги е извършил РД “ГП“ -Елхово. Направените разноски за преводач в хода на съдебното производство остават за сметка на РС – Елхово. Веществени доказателства - няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на език фарси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 548/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият М.Х. /*** /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. С. – С оглед изявлението на моят подзащитен, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимият от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 18.10 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
М.Х.
В законна сила от 26.9.2016г.
33 АНД No 156/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР СД ФИНДРА 1001- ХРИСТОВ И СЪДРУЖИЕ ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 10.6.2016г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № НП 1 от 16.02.2016 година, издадено от В. А. Д. – Секретар на Община Елхово, с което на СД „*** - Х. и съдружие“ със седалище с.***, ЕИК ***, представлявано от Г.С.Х., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500.00 лв. на основание чл.123, ал.1 от ЗМДТ, за извършено нарушение по чл.14, ал.1 от ЗМДТ. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Районен съд- Елхово в 14- дневен срок от съобщението до страните , че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.9.2016
Наказателно дело № 113/2016
В законна сила от 27.9.2016г.
34 АНД No 222/2016, III състав КАТ С.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 7.9.2016г.
ОТМЕНЯ изцяло като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №16-0261-000124/07.04.2016г. на Началник група към ОД на МВР-Ямбол-РУ-Елхово, с което на С.Р. / S. R./ гражданин на Ислямска република Иран, роден на ***г. в ИР Иран, му е наложено на основание чл.179 ал.3 т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ административно наказание – глоба в размер на 3 000 лева, за извършено административно нарушение по чл.139 ал.5 от ЗДвП.
В законна сила от 27.9.2016г.
35 АНД No 353/2016, I състав Други административни от наказателен характер дела Г.Д.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 8.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16 – 0261 – 000188 от 19.05.2016 година на Началник РУ “Полиция” Елхово, с което на Г.Д.И. ***, ЕГН **********, на основание чл. 638, ал.3 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лв., като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила от 27.9.2016г.
36 НОХД No 400/2016, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.В.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 7.9.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.В.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, женен, с основно образование, безработен, осъждан, в момента в затвора гр. Ст. Загора, ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден в периода от 18.12.2013 година до 12.01.2014 година в град Елхово, от частен дом, находящ се на улица „Иван Николов" №2А, отнел чужди движими вещи -1 брой компютър, марка „Packard bell"; 1 брой сглобен компютър; 1брой принтер марка „EPSON", модел „DX3800" 3 в 1; 1 брой монитор марка „Асег" 19 инча; 1 брой уеб камера марка „Media TECH"; 1 брой външен хард диск марка „Medion" 1ТВ; 1 брой мобилен телефон марка „Нокия 225"; 1 брой фотоапарат марка „Самсунг"; 1 брой фотоапарат марка „Панасоник"; 2 броя USB флаш памет от по 4 гигабайта; 1 брой навигация за автомобил марка „Garmin 205w"; 1 брой бинокъл; 1 брой ноутбук, марка „Asus" модел „ЕееРс"; 1 брой зарядно за батерии; 1 брой калъф /кутия/ с надпис „Dantax“, всичко на обща стойност 2 765.00 лева, от владението на собственика им М.П.Н.- поданик на Кралство Дания, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29, ал.1, б. „А“ от НК, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „А” и чл.58А, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което наказание да изтърпи ефективно в ЗАТВОР или ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП при първоначален “СТРОГ” режим, на основание чл. 41, ал.6 от НК, вр. чл.57, ал.1, вр. чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, приложени по делото – 1 брой монитор марка „Асег"; 1 брой зарядно за батерии; 1 брой фотоапарат, марка „Самсунг" и 1 брой калъф /кутия/ с надпис „Dantax“, след влизане на присъдата в сила да се върнат на собственикът им – М.П.Н. - поданик на Кралство Дания. ОСЪЖДА подсъдимият М.В.М., ЕГН-**********, на основание чл.189, ал.3 от НПК да ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: 117.50 лева в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР – Ямбол и 29.47 лева разноски за вещо лице в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителни листи. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………… /Яна Ангелова/ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1…………………. /Д.Д./ 2…………………. /Мария Тодорова/
М.В.М.
Мотиви от 30.9.2016г.
В законна сила от 27.9.2016г.
37 АНД No 144/2016, III състав Агенция "Митници" Е.К.К. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 9.6.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 115/29.07.2014 година, издадено от Началник Митница Бургас – Валентин Пантов, в ЧАСТТА в която на Е.К. К., с ЕГН ********** ***, на основание чл.233, ал.3, вр. с ал.1 от Закона за митниците /ЗМ/е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 2 929.87 лв., представляваща 220 % от продажната цена на 5 кг. нарязан тютюн за пушене с продажна цена 1 331.76 лв., за извършено административно нарушение по чл.233 ал.3 във вр. ал.1 от Закона за митниците, като НАМАЛЯВА размера на глобата, а именно - на 2 663.52 /две хиляди шестстотин шестдесет и три лева и петдесет и две стотинки/ лева, представляваща 200 % от продажната цена на стоката - предмет на нарушението. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 115/29.07.2014 година, издадено от Началник Митница Бургас – Валентин Пантов срещу Е.К.К., с ЕГН ********** ***, В останалата му ЧАСТ, с която на основание чл.233 ал.4 от ЗМ е постановено ОТНЕМАНЕ в полза на Държавата на стоката - предмет на нарушението – 5 кг. тютюн за пушене с продажна цена 1331.76лв. ОСЪЖДА Е.К.К., с ЕГН ********** ***, на основание чл. 189, ал.3 от НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН, да заплати по сметка на Районен съд - Елхово направените по делото разноски в размер на 78.99 /седемдесет и осем лева и деветдесет и девет стотинки/ лева, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-изменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.9.2016
Наказателно дело № 112/2016
В законна сила от 28.9.2016г.
38 НОХД No 551/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Е.,
Е.Н.,
А.М.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 28.9.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Ана Саракостова от една страна и подсъдимите А.М. /***/, Е.Н. /***/ и С.Е. /***/ и техният защитник - адв. Д.Й. от друга страна, както следва: Подсъдимите А.М. /***/, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан; Е.Н. /***/, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с начално образование, неженен, механик, неосъждан и С.Е. /***/, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, със средно образование, женен, шофьор, неосъждан се признават за ВИНОВНИ в това, че на 27.09.2016 година, около 12.30 часа в района на ГКПП - Лесово, община Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите А.М. /***/, Е.Н. /***/ и С.Е. /*** при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимите А.М. /***/, Е.Н. /***/ и С.Е. /*** не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от А.М. /***/, Е.Н. /***/ и С.Е. /***/ по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на осноавние чл.54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се ОТЛАГА за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 90.00 лв. за превод остават за сметка на органа, който ги е извършил РД “ГП“ - Елхово. Направените разноски за преводач в хода на съдебното производство остават за сметка на РС – Елхово. Веществени доказателства - няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на език фарси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 551 /2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият А.М. /***/, /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подсъдимият Е.Н. /***/, /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подсъдимият С.Е. /***/, /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. Й. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимите от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.50 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
С.Е.
Е.Н.
А.М.
В законна сила от 28.9.2016г.
39 НОХД No 801/2015, I състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Ц.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 17.12.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.Ц.И., роден на ***г. в гр. Елхово, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, дояч на крави в село *** осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.12.2015 година около 01.15 часа в гр. Елхово, обл. Ямбол, по ул. „Ангел Вълев“ до кръстовище с път I – 7 , в посока към гр. Болярово, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд“, модел „*** с рег. № *** КК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,52 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+“, с инвентарен № ARSM 0135, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи ефективно в ЗАТВОР или ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП при първоначален “СТРОГ” режим, на основание чл. 41, ал.6 от НК, вр. чл.57, ал.1, вр. чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева. На основание чл. 343Г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият М.Ц.И., с ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК при изпълнението на това наказание приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред – от 06.12.2015 година. ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл. 68, ал.1 от НК наказанието от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, наложено с Присъда № 28 от 15.01.2014 година, постановена по НОХД № 1001/2013 година по описа на РС – Елхово, влязла в законна сила на 31.01.2014 година, което наказание да изтърпи в ЗАТВОР ИЛИ ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП при първоначален “СТРОГ” режим, на основание чл. 41, ал.6 от НК, вр. чл.57, ал.1, вр. чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:................................ /ЯНА АНГЕЛОВА/
М.Ц.И.
Мотиви от 3.6.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата изцяло и връща делото за ново разглеждане
Решение от 29.9.2016
Наказателно дело № 201/2016
В законна сила от 29.9.2016г.
40 НОХД No 802/2015, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Д.Д.,
С.И.С.,
Й.И.И.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 3.6.2016г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимите С.И.С., роден на *** ***, в момента в затвора – ***, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** и Д.Д.Д., роден на *** *** ***, ж.к. „НХК 24“, № 8, в момента в затвора – ***, български гражданин, със средно образование, вдовец, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВНИ в това, че на неустановена дата в периода от 29.07.2012 година до 31.07.2012 година в с.***, обл.Ямболска, от частен дом, находящ се на ул. „***“, № 9, действайки в съучастие помежду си като съизвършители, отнели чужди движими вещи – мотофреза марка „Пуберт“ с двигател „Кама“; електрически трион марка „ОК“; медна лозарска пръскачка; дрелка марка „Елпром – Ловеч“; дрелка марка „Инпас дрил“; 15 метра ел.удължител с гумена изолация; 5 метра ел. удължител; 2 броя ел. шнура; 2броя медни бакъра с вместимост по 15 и 10 литра; 1брой малка брадва с къса дръжка; 12 броя кутийки с бира; 2 броя тонколони марка „Филипс“ и 1брой стар двигател „Бригс и стратон“, на обща стойност 1 050.55 лева, от владението на собственика им Т.Ж. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като за извършване на деянието разрушили преграда, здраво направена за защита на имот - взломили вратите на двора, на къщата и на помощната постройка и деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 вр. с чл.195, ал.1, т.3 вр.с чл.194, ал.1 вр.с чл.20, ал.2 вр.с чл.29, ал.1, б.“а“ и „б“ от НК и чл.55 ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА всеки от двамата подсъдими на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, което всеки от тях да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим и в място за изпълнение на наказанието - ЗАТВОР на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. ПРИЗНАВА подсъдимите С.И.С. и Д.Д.Д. със снета по делото самоличност, за НЕВИНОВНИ по първоначалното обвинение да са извършили кражба на движими вещи, собственост на Т. Ж. Т., както следва: алуминиева електрическа тенджера; алуминиева тенджера под налягане; тава за варене на лютеница; алуминиева месомелачка; 1 брой тесла; 1 брой клещи; 6 броя бургии; 2 броя катинари; 1 брой прожектор; 1брой малък шмиргел; 5кг. захар; 12 броя кутийки с бира; 9 литра ракия; кожено яке; зимна шуба и 4 броя чаршафи, поради което и на основание чл.304 от НПК ги ОПРАВДАВА по повдигнатото против тях първоначално обвинение за кражба на вещи на стойност над 1 050.55 лева до 1 540.89 лева. ОСЪЖДА подсъдимите С.И.С. и Д.Д.Д., със снета по-горе самоличност, да ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на гражданския ищец Т.Ж.Т. ***-Б-72, обезщетение в размер на 170.55 лева /сто и седемдесет лева и петдесет и пет стотинки/, за причинените му от деянието имуществени вреди, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от момента на увреждането – 31.07.2012 година до окончателното плащане, а искът против двамата подсъдими за разликата над 170.55 лева до претендирания размер от 1500.00 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА подсъдимите С.И.С. и Д.Д.Д., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТЯТ държавна такса върху уважения размер на гражданският иск в размер на 50.00 /петдесет/ лева, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК всеки от подсъдимите С.И.С. и Д.Д.Д., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: по 21.25 лева /двадесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол и по 29.50 лева /двадесет и девет лева и петдесет стотинки/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса всеки от тях да заплати при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 2 броя тонколони марка „Филипс“, след влизане в сила на присъдата ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им –Т.Ж.Т. ***. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
Д.Д.Д.
С.И.С.
Й.И.И.
Мотиви от 1.7.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 29.9.2016
Наказателно дело № 240/2016
В законна сила от 29.9.2016г.
41 НОХД No 836/2015, II състав Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Ф.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 28.6.2016г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимият М.Ф.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, с основно образование, трудово ангажиран като личен асистент на своя баща, осъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2015 година, около 19.00 часа, в село ***, общ. Елхово, обл. Ямболска, на главната улица на селото, чрез нанасяне на удар с юмрук в областта на устата, причинил средна телесна повреда на О.Д.Г. ***, изразяваща се в травматично избиване на горен ляв централен резец, довело до трайно затрудняване на дъвченето и говоренето, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1 и чл. 55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като определя следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият М.Ф.М., със снета по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски както следва: в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол - в размер на 121.00 лева /сто двадесет и един лева/ и в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС в размер на 96.24 лева /деветдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки/, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
М.Ф.М.
Мотиви от 28.7.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 30.9.2016
Наказателно дело № 269/2016
В законна сила от 30.9.2016г.