РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2016г. до 30.9.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 335/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Г.Д.,
Г.А.Д.
  Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 7.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 21.03.1997 година в гр. Елхово, обл. Ямбол, с Акт № 14 от 21.03.1997 година на община Елхово граждански брак между Г.А.Д., с ЕГН ********** и Г.Г.Д., с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи брачното си фамилно име – Д.. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели семейното жилище, находящо се в гр. Елхово, на ул. „*** № 11А, вх. Г, ет.2, ап.5, собственост на Г.А.Д., след прекратяване на брака ДА СЕ ПОЛЗВА от Г.А.Д.. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на Г.Г.Д., с ЕГН **********, се поставя придобитото по време на брака в режим на СИО, МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО - ЛЕК АВТОМОБИЛ марка «***», модел «Спейс стар», с рег. № ***, рама № XMCLNDG1AXF056955, двигател № 4G13YP5878, цвят тъмносин металик. Застрахователната стойност на МПС – во е в размер на 500.00 лева. Стойността на този дял възлиза на сумата от 500.00 лева. Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете. От брака съпрузите нямат родени непълнолетни деца. Придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. По време на рака съпрузите не са придобивали недвижимо имущество, вещни права върху недвижими имоти, други МПС, влогове, участия в търговски дружества в режим на СИО. ОСЪЖДА Г.А.Д., с ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса за допускането на развода в размер на 7.50 лева, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Г.Г.Д., с ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 17.50 лева, от които 7.50 лева за допускането на развода и 10.00 ле4ва върху поставеният й в дял лек автомобил, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 7.9.2016г.
2 Гражданско дело No 549/2014, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН И.П.С.,
С.П.Б.,
А.Д.М.,
П.Д.М.,
М.И.Д.,
С.Д.М.,
И.Д.И.,
И.А.М.,
Д.С.С.,
А.С.Н.,
С.С.К.,
И.Т.Ц.,
Т.И.Ц.,
П.С.Н.,
Р.С.Н.Д.,
С.И.Т.,
Т.И.А.,
Н.П.М.
П.С.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 17.8.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в постановените по настоящото гражданско дело № 549/2014г. по описа на ЕРС Решения № 83 от 07.08.2015г. и № 29 от 25.04.2016г. на ЕРС, като в диспозитива на решение № 83 от 07.08.2015г. на страница пета от решението, редове шест и седми отдолу нагоре и в Решение № 29 от 25.04.2016година на страница 12, ред девет отдолу нагоре и на страница 13, ред петнадесети отгоре надолу, касаещи съответно дял ХІІІ и ХІV от имотите, посочените адреси и ЕГН на съделителите С.И.Т. и Т.И.А. да се четат както следва - „С.И.Т. ***4, ЕГН – **********“ и „Т.И. ***, ЕГН – **********“, вместо „С.И.Т. ***, ЕГН – **********“ и „Т.И. ***, ЕГН – **********“, РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС при условията на чл.258 и сл. от глава 20 от ГПК, в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 8.9.2016г.
3 Гражданско дело No 68/2016, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД И.З.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 1.8.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.194, ал.3, вр. с ал.2, вр. с чл.193, ал.2 ГПК, по заявеното от ответника И.З.М. с ЕГН - **********, оспорване на истинността на представените от ищеца „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗАМЕНИЯ“ АД, с ЕИК 203670940, документи - Предложение за сключване на договор за паричен заем № *** от 11.08.2011 година и Договор за паричен заем №***, от 11.08.2011г., сключен между И.З.М. и „Изи Асет Мениджмънт“АД, приложени в оригинал по делото, че същите са неистински. ОТХВЪРЛЯ предявеният от „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”АД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, представлявано от Изпълнителният директор М. Д. Д., чрез пълномощника му – юрисконсулт Й.И.Й., със съдебен адрес ***, оф.510, против ответника И.З.М. с ЕГН – **********,*** иск с правно основание чл.422 ал.1, вр.с чл.415 ал.1, вр. с чл.124 ал.1 от ГПК, вр. с чл.79, чл. 240 и чл.99 от ЗЗД, за признаване за установено, че към 23.12.2015 година И.М. дължи на ищеца сумата 125.71 лева - главница по Договор за паричен заем № ***, от 11.08.2011г. с „Изи Асет Мениджмънт“ АД и последващ Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 16.11.2010г., лихва за забава в размер на 13.29 лева за периода от 10.02.2015г. до датата на подаване на заявлението в съда – 23.12.2015г., заедно със законната лихва върху главницата от 125.71 лева, считано от датата на подаване на заявлението в съда – 23.12.2015 година до окончателното изплащане, за които суми е издадена Заповед № *** от 28.12.2015 година за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 696/15г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА ищеца „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”АД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от Изпълнителният директор М. Д. Д., чрез пълномощника му – юрисконсулт Й.И.Й., на основание чл.78, ал.3, вр. с ал.5 от ГПК да заплати на ответника И.З.М. с ЕГН – **********,***, направените по настоящото исково производство разноски в общ размер на 450.00 лева /четиристотин и петдесет лева/, от които 300.00 лева - за адвокатско възнаграждение и 150.00 лева - за изготвяне на съдебно графологична експертиза, а искането на ответника за заплащане на разноски за адв. възнаграждение над 300.00 до реално направените такива в размер на 900.00 лева – ОТХВЪРЛЯ като неоснователно поради прекомерност на платеното възнаграждение за адвокат. След влизане в сила на настоящото решение на основание чл.194 ал.3 от ГПК, неистинските документи – Предложение за сключване на договор за паричен заем № *** от 11.08.2011 година и Договор за паричен заем №***, от 11.08.2011г., сключен между И.З.М. и „Изи Асет Мениджмънт“АД, ведно с препис от решението да се изпратят на РП – гр.Елхово, по компетентност. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 8.9.2016г.
4 Гражданско дело No 177/2016, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН И.Д.В.,
Г.Д.В.
П.Г.Й.,
Г.М.Г.,
З.Г.Р.,
С.Д.Д.,
Г.Д.Р.,
Г.Д.Б.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.8.2016г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между И.Д.В. ***, ЕГН - **********, Г.Д.В. *** ЕГН - **********, двамата с адрес за призоваване: гр. Елхово, ул. „Търговска“, № 7, П.Г.Й. ***, ЕГН - **********, Г.М.Г. ***, ЕГН – **********, Г.Д.Б. ***, ЕГН - **********, З.Г. ***; ЕГН – **********, С.Д.Д. ***, ЕГН - ********** и Г.Д.Р. ***, ЕГН – ********** ПО ОТНОШЕНИЕ на следните съсобствени НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село Мелница, община Елхово, обл. Ямболска, възстановени по реда на ЗСПЗЗ на наследниците на Димитър Д. Динчев, б.ж. на с.Мелница, починал на 14.09.1974година: 1. НИВА в местността „АРДАЛЪКА“ с площ от 8.399 дка /осем дка триста деветдесет и девет кв.м./, седма категория, съставляваща имот № 010014 /нула, десет хиляди и четиринадесет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 010013 - нива на „Луксирент“ ЕООД, имот № 010087 - нива на Маринела Д. Лалева, имот № 010012 - нива на Димитър Павлов Гаргов, имот № 010015 - нива на „Ставен“ ООД и имот №001097 - полски път на община Елхово; 2. НИВА в местността „КУКОРЕВО“ с площ от 4.969 дка /четири дка деветстотин шестдесет и девет кв.м./, седма категория, съставляваща имот № 012001 /нула, дванадесет хиляди и едно/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 001070 - полски път на община Елхово, имот № 012002 - нива на „Хера Агро“ ЕООД и имот № 012003 - нива на Г.Д.Б.; 3. НИВА в местността „БОЕВ ДОЛ“ с площ от 3.401 дка /три дка четиристотин и един кв.м./, седма категория, съставляваща имот № 014058 /нула, четиринадесет хиляди петдесет и осем/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 014057 - нива на Маринела Д. Лалева, имот № 014055 - нива на Дянка Д. Рашкова, имот № 014059 - нива на Нели Димова Ковачева и имот № 001022 - полски път на община Елхово; 4. ЛОЗЕ в местността „МЕТЛИТЕ“ с площ от 3.467 дка /три дка четиристотин шестдесет и седем кв.м./, четвърта категория, съставляващо имот № 019180 /нула, деветнадесет хиляди сто и осемдесет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 019317 - лозе на Коста Анастасов Томов, имот № 001037 - полски път на община Елхово, имот № 019181 - лозе на Мария Костадинова Тодорова и имот № 001038 - полски път на община Елхово. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 5. ИЗОСТАВЕНА НИВА в местността „КОМСАЛЯ“ с площ от 7.601 дка /седем дка шестстотин и един кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 021027 /нула, двадесет и една хиляди двадесет и седем/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 021026 - изоставена нива на Джена Д.Г., имот № 001262 - полски път на община Елхово, имот № 021028 - изоставена нива насл. на Елена Йорданова Бамбева и имот № 021032 - изоставена нива на Г.Д.Б. и др.; 6. НИВА в местността „КОМСАЛЯ“ с площ от 8.501 дка /осем дка петстотин и един кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 022024 /нула, двадесет и две хиляди двадесет и четири/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 022023 - нива на Атанас Иванов Кокаров, имот № 022020 - нива на „Булгар Агро“ ЕООД, имот № 022021 - нива на „Елана Агрокредит“ АД, имот № 022025 - нива на Петър Христов Гайдаджиев и имот № 001168 - полски път на община Елхово; 7. НИВА в местността „ТЕПЕТО“ с площ от 3.999 дка /три дка деветстотин деветдесет и девет кв.м./, от които 3.479 дка пета категория и 0.520 дка трета категория, съставляваща имот № 025042 /нула, двадесет и пет хиляди четиридесет и две/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 025041 - нива на Здравко Борисов Тодоров, имот № 025056 - нива на Марио Иванов Христов и др., имот № 025065 - нива на Христо Павлов Гендов, имот № 001136 - полски път на община Елхово и имот № 001137 - полски път на община Елхово; 8. НИВА в местността „КАБА ИРА“ с площ от 8.993 дка /осем дка деветстотин деветдесет и три кв.м./, девета категория, съставляваща имот № 027060 /нула, двадесет и седем хиляди и шестдесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 027059 - нива на „Хера Агро“ ЕООД, имот № 001228 - полски път на община Елхово, имот № 027061 - нива на „С.И.Г.“ ООД и имот № 027062 - нива на „Бългериан Интериор Елхово“ ЕООД; 9. НИВА в местността „КЮМЮРЛУЦИ“ с площ от 8.499 дка /осем дка четиристотин деветдесет и девет кв.м./, шеста категория, съставляваща имот № 030093 /нула, тридесет хиляди деветдесет и три/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 030161 - нива на „Росагрофонд“ ООД, имот № 001185 - полски път на община Елхово, имот № 030094 - нива на „Ставен“ ООД, имот № 030178 - нива на Яна Илиева Стоянчева и имот № 030099 - нива на „Серес“ АД; 10. НИВА в местността „РЕКАТА“ с площ от 0.431 дка /нула дка четиристотин тридесет и един кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 031018 /нула, тридесет и една хиляди и осемнадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 031017 - нива на насл. на Желязко Д. Карапавлов, имот № 000488 - храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 031019 - нива на Атанас Атанасов Ванев и имот № 044002 - залесена територия на МЗГ - Държавно лесничейство; 11. ИЗОСТАВЕНА НИВА в местността „КОРИЯТА“ с площ от 4.561 дка /четири дка петстотин шестдесет и един кв.м./, девета категория, съставляваща имот № 033078 /нула, тридесет и три хиляди седемдесет и осем/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 001245 - полски път на община Елхово, имот № 033079 - изоставена нива насл. на Никола Петров Апостолов и имот № 033077 - изоставена нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и 12. ЛОЗЕ в местността „МОГИЛАТА“ с площ от 1.103 дка /един дка сто и три кв.м./, седма категория, съставляващо имот № 035064 /нула тридесет и пет хиляди шестдесет и четири/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000158 - полски път на община Елхово, имот № 035055 - лозе на насл. на Ангел Д. Раданов и др., имот № 001046 - полски път на община Елхово и имот № 000159 - храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. при следните КВОТИ за съделителите както следва: за всеки от И.Д.В. и Г.Д.В. – по 9/54 идеални части /девет върху петдесет и четири/, за П.Г.Й. – 18/54 идеални части /осемнадесет върху петдесет и четири/, за всеки от Г.М.Г. и Г.Д.Б. – по 6/54 идеални части /шест върху петдесет и четири/ и за всеки от З.Г.Р., С.Д.Д. и Г.Д.Р. - по 2/54 идеални части /две върху петдесет и четири/. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.
В законна сила от 8.9.2016г.
5 Гражданско дело No 162/2016, IV състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ П.И.Т. М.И.Х.,
Г.Д.Б.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 23.8.2016г.
ДОПУСКА на основание чл. 33, ал. 2 ЗС по иска, предявен от П.И.Т. ***, ЕГН ********** срещу М.И.Х. ***, ЕГН ********** и Г.Д.Б. ***, ЕГН **********, съсобственикът П.И.Т. ***, ЕГН ********** ДА ИЗКУПИ продадените от М.И.Х. ***, ЕГН ********** на Г.Д.Б. ***, ЕГН **********, с нотариален акт № 86, том IХ, peг. № 6587, дело № 1137 от 17.09.2015 година по описа на К.К. - Нотариус с peг. № 451 от регистъра на Нотариалната камара на Република България, с район на действие - района на Районен съд - Елхово, вписан в Служба по вписванията - Елхово с вх. peг. № 3152 от 18.09.2015 година, акт № 194, том X, дело № 1538/2015 г. - 1/2 /една втора/ идеална част от следните недвижими имоти, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на село Мелница, ЕКАТТЕ 47768, община Елхово, област Ямбол, представляващи: - НИВА в местността „Церите", с площ от 8.001 декара, седма категория, съставляваща имот № 011011, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 011012 - нива на наел. на П.И. Мавродиев; имот № 001087 - полски път на Община Елхово; имот № 011010 - нива на Донка Атанасова Вълева и имот № 011147 - нива на И. Георгиев И.; - ЛОЗЕ в местността „Метлите", с площ от 1.628 декара, четвърта категория, съставляващо имот № 019087, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 019086 - лозе на наел. на Пенко Стоянов Русев; имот № 001036 - полски път на Община Елхово; имот № 019088 - лозе на Ангел Павлов Йовчев и имот № 001040 - полски път на Община Елхово; - ИЗОСТАВЕНА НИВА в местността „Комсаля", с площ от 4.360 декара, четвърта категория, съставляваща имот № 021077, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000014-дере на Община Елхово; имот № 021076 - изоставена нива на наел. на Никола Петров Русев; имот № 020110 - лозе на „Омега Агро Инвест" ЕООД; имот № 001276 - полски път на Община Елхово; имот № 001538 –полски път на Община Елхово; имот № 001261 - полски път на Община Елхово; имот № 021078 -изоставена нива на наел. на Васил Колев Каракушев; - НИВА в местността „Каба Ира", с площ от 3.000 декара, шеста категория, съставляваща имот № 027124, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 027125 - нива на наел. на Димитър Георгиев Михалев; имот № 027120 - нива на наел. на Димитър Йорданов Т.; имот № 027123 - нива на Ангел Георгиев Апостолов и имот № 001228 - полски път на Община Елхово; - НИВА в местността „Керли Поша“, с площ от 8.000 декара, седма категория, съставляваща имот № 036036, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 036035 - нива на Желязко Павлов Петров; имот № 000463 - полски път на Община Елхово; имот № 036037 - нива на наел. на Пею Тодоров Пеев; имот № 036038 - нива на „С И П ООД; имот № 001206 - полски път на Община Елхово; - НИВА в местността „Кокарджа", с площ от 5.000 декара, шеста категория, съставляваща имот № 040028, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 001132 - полски път на Община Елхово; имот № 040025 - нива на наел. на И. Петров Динчев Петушев; имот № 040029 - нива на Василка Х. Колчева; имот № 001177 - полски път на Община Елхово, при действително уговорената покупко - продажна цена от 8010.00 /осем хиляди и сто/лева, при УСЛОВИЕ, че в едномесечен срок от влизане на настоящото решение в сила П.И.Т. ***, ЕГН ********** ЗАПЛАТИ на Г.Д.Б. ***, ЕГН ********** сумата 8010 лева / осем хиляди и десет лева/. УКАЗВА на основание чл.33, ал.3 от ЗС на П.И.Т. ***, ЕГН **********, че ако не плати дължимата поради изкупуването сума в месечен срок от влизане на настоящото решение в законна сила, същото ще се счита обезсилено по право. УВЕДОМЯВА П.И.Т., че следва да извърши вписване на решението съгласно ПВ. ОСЪЖДА М.И.Х. ***, ЕГН ********** и Г.Д.Б. ***, ЕГН: ********** да заплатят солидарно на П.И.Т. ***, ЕГН ********** сумата от 850 /осемстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от него разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Ямбол.
В законна сила от 14.9.2016г.
6 Гражданско дело No 114/2016, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА БАНКА ДСК ЕАД Д.А.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 25.8.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 237, ал. 2 от ГПК по отношение на Д.А.Г., ЕГН *********, с постоянен адрес: ***, че същият дължи на „БАНКА ДСК” ЕАД гр.София, ЕИК – 121830616, представлявано от всеки двама измежду Главния изпълнителен директор Виолина Маринова Спасова, изпълнителните директори Доротея Н. Николова, Диана Дечева Митева, Маргарита Добрева Петрова - Кариди и Юрий Благоев Генов и прокуристи, чрез пълномощник – Б.Н.В. – юрисконсулт, с адрес ***, по предявените искове с правно основание чл.422 във вр. чл.415 от ГПК, вр. с чл. 124, ал. 1 от ГПК във вр. с чл.79, ал.1, вр. чл.141, ал. 1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД, следните суми - сумата от 516.03 лева /петстотин и шестнадесет лева и три стотинки/ - главница по сключен договор за кредит за текущо потребление от 23.07.2010 година и Договор за поръчителство от същата дата, сумата 86.20 лева /осемдесет и шест лева и двадесет стотинки/ – договорна /редовна/ лихва за периода от 07.11.2014 година до 17.12.2015г., сумата 37.72лева /тридесет и седем лева и седемдесет и две стотинки/– лихвена надбавка за забава за периода от 08.11.2014 година до 17.12.2015г., сумата 120.00 лева /сто и двадесет лева/ - заемни такси, сумата 41.00 лева /четиридесет и един лева/ - други такси и разноски, заедно със законната лихва върху главницата от 516.03 лева, считано от датата на подаване на заявлението в съда - 18.12.2015 година до окончателното изплащане на сумите, за които е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК №78/22.01.2016 година по ч. гр. д. № 24/2016 година на РС – Елхово. ОСЪЖДА Д.А.Г., ЕГН *********, с постоянен адрес: *** да заплати на основание чл.78, ал.1 във вр. ал.8 от ГПК, на „БАНКА ДСК” ЕАД гр.София, ЕИК – 121830616 сумата 325.00 лв. - направени разноски по заповедното производство, по ч. гр. д.№24/2016 година на ЕРС и сумата 525.00лв. направени разноски в настоящото производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 15.9.2016г.
7 Гражданско дело No 508/2014, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 23.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на „ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, представлявано от Б. И., в качеството й на Управител, чрез пълномощника - адв.И.Д.И. ***, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Ямбол, ул.„Ж. Папазов„ №14, против Заповед № РД-12-01 от 09.10.2014г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие”гр.Ямбол, с която на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл.75а ал.1 т.2 вр.с чл.72в ал.3 т.1 от ППЗСПЗЗ служебно са разпределени масивите за ползване за землището на с.Лалково, общ.Елхово, обл.Ямбол, с ЕКАТТЕ 43116 за стопанската 2014/2015г. съгласно приложен проект за служебно разпределение. ОСЪЖДА „ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, представлявано от Б. И., в качеството й на Управител, да заплати съдебно-деловодни разноски на ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”гр.Ямбол, чрез Директора в размер на 600 /шестстотин/ лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на заинтересованата страна - „ХЕРА АГРО”ЕООД-гр.Пловдив, за присъждане на направени разноски за адвокатоско възнаграждение в размер на 700 лева за процесуално представителство. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от решението да се връчи на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.9.2016
Административно дело № 118/2016
В законна сила от 21.9.2016г.