РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2019г. до 31.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 307/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.Г.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 5.8.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 213 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- прокурор С. от една страна и подсъдимият В.Г.С. и неговият защитник - адв. И.Ч., от друга страна, съгласно което: Подсъдимият В.Г.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведен, технически ръководител в „***“ ЕАД град ***, неосъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2019 година, около 23.10 часа в град Елхово, област Ямбол, по улица „Александър Стамболийски“, управлявал моторно превозно средство -лек автомобил, марка „Пежо“, модел „Партнер“ с peг. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.31 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест 7510“ с инв. №0179 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на В.Г.С. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на В.Г.С., се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.2 от НК на В.Г.С. се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК, наказание „ГЛОБА“ в размер на 100.00 лева /сто лева/. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на В.Г.С. се налага и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, ДА СЕ ПРИСПАДНЕ времето, през което В.С. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 29.07.2019 година до влизане в сила и привеждане в изпълнение на определението на съда за одобряване на споразумението. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 307/2019 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В.Г.С.
В законна сила на 5.8.2019г.
2 АНД No 517/2018, II състав Агенция "Митници" К.И.Д. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 12.7.2019г.
НП-измененоР Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 975 от 08.11.2018 година, издадено от Зам.началник на Митница Бургас В. С. И., САМО В ЧАСТТА, с която по т.1 на К.И.Д. ***, с ЕГН - **********, е наложено адм. наказание глоба в размер на 10640.80 лева на основание чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание ГЛОБА на 5320.40 лева /пет хиляди триста и двадесет лева и четиридесет стотинки/, съставляващи 100% от митническата стойност на стоките – предмет на нарушението, посочени в т.2 от НП. ПОТВЪРЖДАВА като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 975 от 08.11.2018 година, в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ по т.2, с което са отнети в полза на държавата на основание чл. 233, ал.6 от ЗМ стоките - предмет на нарушението – хербицид „FormulaSuper 5 ЕС“, опаковка от 5 л – 30 броя; хербицид „Baytore 40SL“, опаковка от 1 л – 151 броя и хербицид „Vesuper 75DF“, опаковка от 1 кг – 8 броя, с обща митническа стойност 5320.40 лева. На основание чл. 189, ал.3 от НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН ОСЪЖДА К.И.Д. ***, с ЕГН - **********, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Елхово направените по делото разноски в размер на 36.50 лева /тридесет и шест лева и петдесет стотинки/, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими също по сметка на ЕРС. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 6.8.2019г.
3 НОХД No 536/2018, IV състав Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.К.А.,
И.К.К.,
М.И.Г.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 20.3.2019г.
О П Р Е Д Е Л И:№ 89 ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 248, а.. 5, т. 1 от НПК съдебното производство по НОХД № 536/2018 година по описа на РС- Елхово. ОСТАВЯ В СИЛА взетата спрямо всеки един от подсъдимите в хода на ДП мярка за неотклонение - подписка. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура - Елхово за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на настоящото определение. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 дневен срок, считано от днес пред ЯОС чрез ЕРС.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.8.2019
Наказателно дело № 229/2019
В законна сила на 6.8.2019г.
4 ЧНД No 266/2019, IV състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.К.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 19.7.2019г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 във вр.чл.23, ал.1 от Наказателния кодекс, на осъдения С.К.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, осъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес ***, с ЕГН **********, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията, наложени му с: 1.Определение №10/17.01.2018 година по НОХД №1214/2017 година на PC - Ямбол, влязло в законна сила на 17.01.2018 година; и 2.Определение №166/04.06.2019 година по НОХД №88/2018 година на PC - Елхово, влязло в законна сила на 04.06.2019 година, в размер на най - тежкото от тях, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА. УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от Наказателния кодекс определеното общо наказание една година и два месеца лишаване от свобода, на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 от НК общото и увеличено наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА осъдения да изтърпи при първоначален „СТРОГ“ режим. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК от определеното общо и увеличено наказание лишаване от свобода за срок от година и четири месец, времето през което осъдения е търпял наказание лишаване от свобода по НОХД №1214/2017 година на PC - Ямбол, считано от 13.06.2018 година до датата на постановяване на настоящото определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест пред Ямболският окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
С.К.И.
Мотиви от 7.8.2019г.
В законна сила на 6.8.2019г.
5 НОХД No 110/2019, III състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Я.Й.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 7.8.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 217 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимият Я.Й.С. и неговия защитник - адв.М. *** от друга страна, както следва: Подсъдимият Я.Й.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, българско гражданство, със средно специално образование, безработен, женен, неосъждан, с ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 28.10.2018 година около 12.00 часа в с.Раздел, обл.Ямбол по улица „Георги Димитров“ и улица “Христо Ботев“ управлявал лекия си автомобил, марка „БМВ", модел „520И" /рама WBAHB110803613898/ с поставени на него регистрационните табели с означение „СН1216 АМ“, издадени за друго моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Хонда“, модел „Сивик" /рама №SHHMB37400U002827/ - престъпление по чл.345, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Я.Й.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от подсъдимия Я.Й.С. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.345, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.54 от НК на подсъдимия Я.Й.С. се определя наказание - ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на определението за одобряване на споразумението. Подсъдимият Я.Й.С., със снета по делото самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 28.10.2018 година около 12.00 часа в с.Раздел, обл.Ямбол по улица „Георги Димитров“ и улица “Христо Ботев“ управлявал лекия си автомобил, марка „БМВ", модел „520И" /рама WBAHB110803613898/, след употреба на наркотични вещества-метамфетамин/МЕТ/ и амфетамин /АМР/, установено по надлежния ред с техническо средство - наркотест, марка „DragerDrug Check 3000“ - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Я.Й.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от подсъдимия Я.Й.С. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Я.Й.С. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия не се налага предвиденото по-леко в престъпния състав на чл.343б, ал.3 от НК, кумулативно наказание „Глоба“. На основание чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Я.Й.С. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия Я.Й.С. се определя ЕДНО ОБЩО наказание между наказанията наложени му за описаните по-горе две престъпни деяния, в размер на най-тежкото от тях, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо най-тежко наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, ПРИСЪЕДИНЯВА и наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. Веществените доказателства – 2 броя регистрационни табели за МПС с означение „СН 1216 АМ“ на съхранение в РС-Елхово, след влизане на настоящото определение за одобряване на споразумението в сила ДА СЕ ПРЕДАДАТ на ОД на МВР – Ямбол, сектор ПП, а 1 брой полеви тест марка „Drager Drug Check 3000“ поставен в бял плик с надпис – ********** след влизане на настоящото определение за одобряване на споразумението в сила ДА СЕ УНИЩОЖИ. Разноски по делото не са направени. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД №110/2019 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Я.Й.С.
В законна сила на 7.8.2019г.
6 НОХД No 224/2019, I състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Т.Б. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 7.8.2019г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и от друга страна - подсъдимият С.Т.Б. и неговият сл. защитник адв. П.Б., както следва: Подсъдимият С.Т.Б., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, ученик в ПГ „Св. Климент Охридски" град Елхово, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.12.2018 година, около 10.00 часа, в град Елхово, област Ямбол, по улица ***, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет, марка***, черен на цвят, тип кросов, нерегистрирано по надлежния ред съгласно чл.2, чл.4, ал.1 и чл.5, ал.1 от Наредба №1 - 45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият С.Т.Б. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“ от НК на С.Т.Б. се определя наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез прочитане на присъдата пред ученическия и учителски състав на ПГ „Св. Климент Охридски“ гр Елхово. От деянието няма причинени имуществени вреди. В хода на ДП няма направени разноски. Направените в хода на съдебното производство разноски в размев на 10.29 лева се заплащат от подсъдимият, като непълнолетен действащ със съгласието на своята майка и законен представител Т.И.Б.. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 224/2019 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
С.Т.Б.
В законна сила на 7.8.2019г.
7 НОХД No 311/2019, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Х. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 8.8.2019г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Ана Саракостова, адвокат Симеон Симеонов от АК - Ямбол - защитник на подсъдимият и подсъдимият А.Х. /***/ при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият А.Х./***/, роден на *** ***, Република Турция, с адрес ***№3, гражданин на Република Турция, със средно образование, съдружник в шивашка фирма, с паспорт №U04128710, издаден на 23.01.2012 година в Република Турция, валиден до 23.01.2022 година, с турски персонален номер , неосъждан, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2019 година, около 16.55 часа, в района на гранична пирамида №272, в землището на село Лесово, община Елхово, област Ямбол, направил опит да излезе през границата на страната ни от Република България в Република Турция, без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието му останало недовършено поради независещи от него причини -заловен от органите на МВР - престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на А.Х. /***/ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и кумулативно предвиденото за това престъпление наказание ГЛОБА в размер на 100.00 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на А.Х. /***/, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма приложени веществени доказателства. Направените по делото разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 311/2019 година по описа на РС - Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Ш. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на турски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд – Елхово. Подсъдимият А.Х. /***/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. Симеонов – С оглед изявлението на моят подзащитен, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определенията на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимият от преводача.
А.Х.
В законна сила на 8.8.2019г.
8 АНД No 128/2019, IV състав КАТ Т.Г.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 23.7.2019г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 19-0261-000039 от 21.02.2019 година, издадено от Г. Христов Вълев - Началник РУ – Елхово към ОДМВР – Ямбол, с което Т.Г.Т., ЕГН ********** ***, на основание чл.175, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), за административно нарушение по чл.123, ал.1 б.А от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от два месеца и на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за административно нарушение по чл.25, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд, чрез РС - Елхово в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.8.2019г.
9 НОХД No 297/2018, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.С.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 22.3.2019г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимият И.С.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановен ден в периода от месец септември 2017 година до месец февруари 2018 година в с.***, обл. Ямболска, от площадка на базата на „***“ ЕООД гр.Ямбол, находяща се в двора на бившето училище на селото, отнел чужди движими вещи – 4 броя противотежести за трактор „Джон Диър“ модел 3650, на стойност 400.00 лева от владението на собственика му „***“ ЕООД гр.Ямбол, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи при първоначално „ОБЩ“ режим на основание чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС. На основание чл. 68, ал.1 от НК подсъдимият И.С.М., със снета по-горе самоличност, следва ДА ИЗТЪРПИ отделно и изцяло наказанието лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, наложено му с Определение № 205 от 16.05.2016 година на РС-Елхово по НОХД № 84/2016 година, влязло в сила на 16.05.2016 година, като това наказание се изтърпи при първоначално „ОБЩ“ режим. ОСЪЖДА подсъдимият И.С.М., със снета по-горе самоличност, на основание чл. 45 от ЗЗД да ЗАПЛАТИ на гражданският ищец „***“ ЕООД с ЕИК - ***, представлявано от управителя Б.П.И., сумата от 400.00 лева /четиристотин лева/, представляваща обезщетение за причинените на гр. ищец имуществени вреди в резултат на деянието, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането - 07.03.2018 година до окончателното изплащане на сумите, както и на основание чл. 189, ал.3 от НПК да заплати на гражданският ищец „***“ ЕООД направените по делото разноски в размер на 1200.00 лева /хиляда и двеста лева/. ОСЪЖДА подсъдимият И.С.М., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 50.00 лева /петдесет лева/, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият И.С.М., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: 82.11 лева /осемдесет и два лева и единадесет стотинки/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол и 30.42 лева /тридесет лева и четиридесет и две стотинки/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса да заплати при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
И.С.М.
Мотиви от 31.5.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - променена квалификация
Наказателно дело № 185/2019
В законна сила на 16.8.2019г.
10 АНД No 184/2019, I състав Агенция "Митници" Ж.К.Ж. ТД ЮЖНА МОРСКА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 29.7.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2377 от 26.03.2019 година на Зам. Директора на ТД „Южна морска“ в Агенция „Митници“, с което на Ж.К.Ж. ***, ЕГН **********,***, на основание чл. 126, ал.1, т.1 от ЗАДС е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 1000.00 лева и на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на Държавата стоките – предмет на нарушението – 0.620 кг. тютюн за пушене с общ размер на дължимия акциз 94.24 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила на 17.8.2019г.
11 НОХД No 10/2019, II състав Принуда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Ж.Т.,
М.С.П.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 20.8.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 230 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- С. И. от една страна и подсъдимите И.Ж.Т. и М.С.П. и техния защитник адв.Ч. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ И.Ж.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, № 59а, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ЕГН – ********** и М.С.П., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и с настоящи адреси: ¬град ***, област Ямбол, улица „***“ № **и във Федерална Република Германия, ***, ул. „**“, ет.*, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, неосъждан, ЕГН – ********** СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че около полунощ на 12 срещу 13 септември 2016 година и на 13.09.2016 година в град ***, област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършители, принудили другиго - Б.Д.Б. ***, да извърши нещо, противно на волята му, като употребили сила и заплашване, както следва: - около полунощ на 12 срещу 13 септември 2016 година в град ***, област Ямбол, на улица ,Д-р Пирогов“, действайки в съучастие като извършители, принудили другиго - Б.Д.Б. ***, да извърши нещо, противно на волята му - да отиде в заведение „***“ в град ***, за да им закупи алкохол, като употребили за това сила - нанасяне на удари с юмруци по тялото на Б., извиване на лявата ръка и заплашване с думи: „Ще умреш, куче!“, като макар и непълнолетни са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си; - на 13 септември 2016 година в град ***, област Ямбол на улица „Чаталджа“, в района около болницата, действайки в съучастие като извършители, принудили другиго - Б.Д.Б. ***, да извърши нещо, противно на волята му - да отиде в къща, находяща се в град ***, ул. „***“, като употребили за това сила - дърпане и извиване на ръката, като макар и непълнолетни са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си - престъпление по чл.143, ал.1, вр. чл.20. ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК ПОДСЪДИМИТЕ И.Ж.Т. и М.С.П., двамата с установена по-горе самоличност, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ и в това, че на 13 септември 2016 година в град ***, област Ямбол, на улица „Чаталджа“, в района около болницата, действайки в съучастие като извършители, отнели чужди движими вещи - пари в банкноти и монети на стойност 30.00 лева от владението на собственика им Б.Д.Б. *** с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила - извиване на ръката и удари с юмруци в лицето, като макар и непълнолетни са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си - престъпление по чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК. Деянията са извършено от подсъдимите И.Ж.Т. И М.С.П. при условията на пряк умисъл. За посочените по – горе престъпления от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. Претърпените имуществени вреди от престъплението, извършено от подсъдимите И.Ж.Т. И М.С.П., в размер на 30.00 лева, са възстановени на Б.Д. Б., съгласно изявлението на последния в съдебно заседание. За извършеното от подсъдимите И.Ж.Т. И М.С.П. престъпление по чл.143, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК и във вр. чл.54 от НК се определя наказание на всеки от тях ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.69, ал.1, вр. чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение. За извършеното от подсъдимите И.Ж.Т. И М.С.П. престъпление по чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1 т.3 от НК и във вр. чл.54 от НК се определя наказание на всеки от тях ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.69, ал.1, вр. чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение. На основание чл. 23, ал.1 от НК на подсъдимия И.Ж.Т. се определя едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията, наложени му за описаните по-горе престъпни деяния, в размер на най-тежкото от тях, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл.69, ал.1, във вр. чл. 66, ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. На основание чл. 23, ал.1 от НК на подсъдимия М.С.П. се определя едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията, наложени му за описаните по-горе престъпни деяния, в размер на най-тежкото от тях, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл.69, ал.1 във вр.чл. 66, ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. Разноските по делото в размер на 264.50 лева, направени в хода на ДП за възнаграждения на вещи лица, на основание чл.189, ал.3 НПК се заплащат от подсъдимите, както следва: всеки от И.Ж.Т. И М.С.П., със снета по-горе самоличност, да заплати в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР – Ямбол по 132.25 лева /сто тридесет и два лева и двадесет и те стотинки/. Направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 49.99 лева, на основание чл.189, ал.3 НПК се заплащат от подсъдимите, както следва: всеки от И.Ж.Т. И М.С.П., със снета по-горе самоличност, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-*** по 25.00 лева /двадесет и пет лева/. Веществени доказателства по делото няма. Предвид одобряването на споразумение за решаване на наказателното производство, вида и размера на определеното наказание на всеки от подсъдимите и приложението на чл. 66 от НК по отношение изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, СЪДЪТ счита, че взетата спрямо всеки от подсъдимите И.Ж.Т. и М.С.П. в хода на ДП мярка за неотклонение „Подписка“ следва да бъде отменена. Предвид на горното и на основание на чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 117/2016 година по описа на ОСлО в ОП –Ямбол с Постановление за привличане на обвиняем от 29.03.2018 г. спрямо подсъдимия И.Ж.Т. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 117/2016 година по описа на ОСлО в ОП –Ямбол с Постановление за привличане на обвиняем от 23.08.2018 г. спрямо подсъдимия М.С.П. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 10/2019 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение на всеки от двамата подсъдими - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
И.Ж.Т.
М.С.П.
В законна сила на 20.8.2019г.
12 АНД No 35/2019, II състав КАТ С.И.Ш. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 30.7.2019г.
НП-изменено Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0261-000248 от 05.07.2018 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. К., САМО В ЧАСТТА, с която на С.И.Ш. ***, ЕГН – **********, е наложено на основание чл.182, ал.1, т.6 от Закона за движение по пътищата административно наказание глоба в размер на 800.00 лв. за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание ГЛОБА на 750.00 /седемстостин и петдесет/ лева. ПОТВЪРЖДАВА като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 18-0261-000248 от 05.07.2018 година в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, с която на С.И.Ш. ***, ЕГН – **********, е наложено на основание чл.182, ал.1, т.6 от Закона за движение по пътищата административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 21.8.2019г.
13 АНД No 104/2019, III състав КАТ Т.Ж.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 2.8.2019г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Електронен фиш серия К № 2536679 на ОД на МВР-Ямбол, с който на Т.Ж.Т.,***, с ЕГН **********, му е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лв. на основание чл.189, ал.4, вр.с чл.182, ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство или система ARH CAM S1 №11743d3.
В законна сила на 29.8.2019г.
14 НОХД No 19/2019, III състав Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.С.Й. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 30.8.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 238 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Стойко Иванов от една страна и подсъдимия А.С. Й. и неговият защитник - адв.М. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият А.С.Й., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, работещ като пастир, неосъждан /осъждан реабилитиран/, с ЕГН -**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 12.03.2018 година, в село Воден, област Ямбол, до сградата на кметството, намерил чужди движими вещи - портмоне на стойност 1,20 лева и пари в банкноти на обща стойност 40.00 лева, всичко на обща стойност 41,20 лева, собственост на Б.М.К. ***, и в продължение на една седмица не съобщил за тях на собственика им, на властта или на този, който ги е изгубил - престъпление по чл.207, ал.1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.207, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия А.С. Й. се налага наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. По ДП направените разноски в размер на 23.46 лева за експертиза се заплащат от подсъдимия в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, платима по сметка на РС-Елхово в случай на издаване на изпълнителен лист. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени на пострадалото лице. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 19/2019 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.С.Й.
В законна сила на 30.8.2019г.