РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2019г. до 31.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 400/2019, I състав Искове по СК - издръжка, изменение К.М.И. М.И.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 26.7.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва: Ответникът М.И.И. с ЕГН–********** ***, се ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на детето си К.М.И. с ЕГН - *********, родена на *** година, като непълнолетна действаща със съгласието на своята майка и законен представител Р.Д.П. с ЕГН- ********** ***, месечна издръжка в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, платими до 25-то число на текущия месец, считано от 03.06.2019 година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа до настъпването на обстоятелства водещи до изменение или прекратяване на задължението за издръжка. ОСЪЖДА М.И.И. с ЕГН – ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 50.40 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.дело №400/2019 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е одобрена спогодбата е окончателно и не подлежи на обжалване, а в останалата част - подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок.
В законна сила на 3.8.2019г.
2 Гражданско дело No 437/2019, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.М.П. С.М.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 7.8.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 437/2019 година по описа на РС - Елхово. ИЗПРАЩА делото на ОС – Ямбол за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно
В законна сила на 7.8.2019г.
3 Гражданско дело No 407/2019, I състав Искове за развод и недействителност на брака К.Г.К. П.К.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 13.8.2019г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 23.06.1990 година в гр. Елхово с Акт № 40 от 23.06.1990 година на Община Елхово граждански брак между П.К. ***, с ЕГН ********** и К.Г.К. ***«Ангел Кънчев» № 27, с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след развода родителските права по отношение на роденото от брака дете – А.П.К., с ЕГН **********, се предоставят на майката К.Г.К., с ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при майката на адрес гр.Елхово, ул. «Ангел Кънчев» № 27 УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата П.К.К. с ЕГН ********** да заплаща на К.Г.К., с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете А.П.К., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 140.00 (сто и четиридесет) лева, платими до 15 число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, с всички законни от това последици, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след развода бащата П.К.К., с ЕГН ********** да има право на лични контакти с детето А.П.К., с ЕГН **********, всяка втора и четвърта седмица от месеца, от 10 часа в събота до 17 часа в неделя, с право на преспиване на детето в дома на бащата, както и 30 дни през лятото, по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели семейното жилище, находящо се в гр. Елхово, на ул. „Ангел Кънчев“ № 27, се предоставя за ползване на майката К.Г.К., с ЕГН **********, до навършване на пълнолетие от детето А.П.К. с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да продължи да носи брачното си фамилно име – К.. Страните не си дължат издръжка един към друг след прекратяването на брака. Движимите вещи, придобити по време на брака в режим на СИО съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имат претенции един към друг; Съпрузите по време на брака не са придобивали дялове в търговски дружества и не притежават дялове в търговски дружества. ОСЪЖДА К.Г.К. ***«Ангел Кънчев» № 27, с ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА П.К. ***, с ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 108.30 лева, от които държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 100.80 лева върху размера на дължимата издръжка, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.8.2019г.
4 Гражданско дело No 287/2018, IV състав Делба П.К.П.,
Т.Й.П.,
М.Й.Д.,
Г.Т.П.,
С.П.С.,
М.К.С.,
Й.В.П.
Г.П.В.,
Й.П.П.,
В.В.П.,
М.Т.Й.,
Г.Т.П.,
В.Т.П.,
К.Д.Д.,
Д.Г.Д.,
П.С.С.,
И.М.Ч.,
Й.М.Ч.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2019г.
ОБЯВЯВА на основание чл. 76 от ЗН за относително недействителен по отношение на В.В.П., ЕГН: **********, Г.Т.П., ЕГН ********** и В.Т.П., ЕГН: ********** договор за дарение на 1/6 идеална част от наследени недвижими имоти от земеделски земи, находящи се в землището на***, ЕКАТТЕ 46904, а именно: ЛОЗЕ с площ от 2.083 дка /два декара, осемдесет и три кв.м./, шеста категория, в местността „Старите лозя", съставляваща имот №030066 /тридесет хиляди шестдесет и шест/, по плана на***, при граници: имоти №030065, №000698, №0030061, №000656, №030064; ЛОЗЕ с площ 5.029 дка./пет декара двадесет и девет кв.м./, четвърта категория, в местността „Новите лозя", съставляващо имот №011018 /единадесет хиляди и осемнадесет/, по плана на***, при граници: имоти №011017, №000119, №011019, №000134; НИВА с площ от 3.358 дка /три декара триста петдесет и осем кв.м./, шеста категория, в местността „Юрта", съставляваща имот №029002 /двадесет и девет хиляди и две/, по плана на***, при граници: имоти №029003, №037035, №029001, №000100, №029004 ; НИВА с площ от 3.513 дка /три декара петстотин и тринадесет кв.м./, трета категория, в местността „Новите лозя", съставляваща имот №046014 /четиридесет и шест хиляди и четиринадесет/, по плана на***, при граници: имоти №046056, №046015, №046053; и НИВА с площ от 40.032 дка /четиридесет декара тридесет и два кв.м./, пета категория, в местността „Ишима", съставляваща имот №065006 /шестдесет и пет хиляди и шест/, по плана на***, при граници: имоти №065020, №065005, №065017, №000326, №065021, №065024, №000372, сключен между И.М.Ч., ЕГН ********** като дарител и К.Д.Д., ЕГН ********** и Д.Г.Д., ЕГН **********, като надарени, обективиран в Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 70/1908.2016година, том III, рег. № 2099, нотариално дело № 329 от 2016 година, на нотариус Ж.Райчева с район на действие РС – Елхово с рег. № 452 на Нотариалната камара, вписан в СВ – Елхово при АВ с вх. рег. № 2917/19.08.2016 година, акт № 53, том Х , дело № 1284/2016 година, при условие, че посочените имоти не се паднат в дял на сънаследникът И.М.Ч., ЕГН **********. ОБЯВЯВА на основание чл. 76 от ЗН за относително недействителен по отношение на В.В.П., ЕГН **********, Г.Т.П., ЕГН ********** и В.Т.П., ЕГН: ********** договор за покупко-продажба на 1/6 идеална част от наследени недвижими имоти от земеделски земи, находящи се в землището на***, ЕКАТТЕ 46904, а именно: ЛОЗЕ с площ от 2.083 дка /два декара, осемдесет и три кв.м./, шеста категория, в местността „Старите лозя", съставляващо имот №030066 /тридесет хиляди шестдесет и шест/, по плана на***, при граници: имоти №030065, №000698, №0030061, №000656, №030064; ЛОЗЕ с площ 5.029 дка./пет декара двадесет и девет кв.м./, четвърта категория, в местността „Новите лозя", съставляващо имот №011018 /единадесет хиляди и осемнадесет/, по плана на***, при граници: имоти №011017, №000119, №011019, №000134; НИВА с площ от 3.358 дка /три декара триста петдесет и осем кв.м./, шеста категория, в местността „Юрта", съставляваща имот №029002 /двадесет и девет хиляди и две/, по плана на***, при граници: имоти №029003, №037035, №029001, №000100, №029004 ; НИВА с площ от 3.513 дка /три декара петстотин и тринадесет кв.м./, трета категория, в местността „Новите лозя", съставляваща имот №046014 /четиридесет и шест хиляди и четиринадесет/, по плана на***, при граници: имоти №046056, №046015, №046053; и НИВА с площ от 40.032 дка /четиридесет декара тридесет и два кв.м./, пета категория, в местността „Ишима", съставляваща имот №065006 /шестдесет и пет хиляди и шест/, по плана на***, при граници: имоти №065020, №065005, №065017, №000326, №065021, №065024, №000372, сключен между Й.М.Ч., ЕГН **********, като продавач и К.Д.Д., ЕГН ********** и Д.Г.Д., ЕГН **********, като купувачи, обективиран в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 71/19.08.2016г., том III, рег. № 2100, нот. дело № 330 от 2016 година, на нотариус Ж.Райчева с район на действие РС – Елхово с рег. № 452 на Нотариалната камара, вписан в СВ – Елхово при АВ с вх. рег № 2918/19.08.2016 година, акт № 54, том Х, дело № 1285/2016 година, при условие, че посочените имоти не паднат в дял на сънаследникът Й.М.Ч., ЕГН **********. ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между П.К.П., ЕГН **********, Т.Й.П., ЕГН **********, М.Й.Д., ЕГН **********, Г.Т.П., ЕГН **********, С.П.С., ЕГН **********, М.К.С., ЕГН **********, Й.В.П., ЕГН **********, всички със съдебен адрес: ***, кантора №5 чрез адвокат Жанет Г.Г., Г.П.В., ЕГН ********** ***, Й.П.П., ЕГН ********** ***, В.В.П., ЕГН **********,***, М.Т.Й., ЕГН ********** ***, Г.Т.П., ЕГН ********** *** 16, В.Т.П., ЕГН ********** ***, Й.М.Ч., ЕГН **********,***, И.М.Ч., ЕГН ********** *** и П.С.С., ЕГН ********** ***, по отношение на следните съсобствени наследствени недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.***, община Елхово, с ЕКАТТЕ 46904, а именно: ЛОЗЕ с площ от 2.083 дка /два декара, осемдесет и три кв.м./, шеста категория, в местността „Старите лозя", съставляващо ПИ №030066 /тридесет хиляди шестдесет и шест/, по КВС на***, при граници: имоти №030065, №000698, №0030061, №000656, №030064. Върху имота има следните ограничения: 81 трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. ЛОЗЕ с площ 5.029 дка./пет декара двадесет и девет кв.м./, четвърта категория, в местността „Новите лозя", съставляващо ПИ №011018 /единадесет хиляди и осемнадесет/, по плана на***, при граници: имоти №011017, №000119, №011019, №000134. Върху имота има следните ограничения: 81 трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. НИВА с площ от 3.358 дка /три декара триста петдесет и осем кв.м./, шеста категория, в местността „Юрта", съставляваща ПИ №029002 /двадесет и девет хиляди и две/, по плана на***, при граници: имоти №029003, №037035, №029001, №000100, №029004. НИВА с площ от 3.513 дка /три декара петстотин и тринадесет кв.м./, трета категория, в местността „Новите лозя", съставляваща ПИ №046014 /четиридесет и шест хиляди и четиринадесет/, по плана на***, при граници: имоти №046056, №046015, №046053, НИВА с площ от 40.032 дка /четиридесет декара тридесет и два кв.м./, пета категория, в местността „Ишима", съставляваща ПИ №065006 /шестдесет и пет хиляди и шест/, по плана на***, при граници: имоти №065020, №065005, №065017, №000326, №065021, №065024, №000372. при СЛЕДНИТЕ делбени квоти: за съделителя П.К.П., ЕГН ********** - 20/180 (двадесет в числителя, сто и осемдесет в знаменателя) идеални части; за съделителя Т.Й.П., ЕГН ********** -
В законна сила на 15.8.2019г.
5 Гражданско дело No 426/2015, III състав Делба К.З.И. П.Н.С.,
А.П.С.,
М.П.С.,
А.А.А.,
Р.А.А.,
А.Ж.Б.,
И.Й.Т.,
М.Й.Х.,
В.Т.М.,
Г.Т.М.,
В.З.М.,
М.Г.В.,
Е.Г.П.,
М.Х.В.,
Р.К.В.,
М.Х.В.,
С.В.П.К.,
Х.Р.Х.,
К.Х.Р.,
Р.Х.Р.,
В.Т.Х.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 3.6.2019г.
РАЗПРЕДЕЛЯ процесните съсобствени земеделски земи, находящи се в землището на с.Пчела, общ.Елхово, с ЕККАТТЕ 58801, в землището на с. Малък Манастир, общ.Елхово, с ЕКАТТЕ 46904, в землището на гр.Елхово, обл.Ямбол, в землището на с.Каменна река, общ.Тополовград, обл.Хасково и в землището на с.Голям Манастир, общ.Тунджа, обл.Ямбол, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ДЯЛ ПЪРВИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – К.З. ***, с ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58801.20.504 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пчела, общ.Елхово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-1650/25.09.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-65678/28.01.2019г. на СГКК-гр.Ямбол /л.853 от делото/, с адрес на поземления имот: село Пчела, общ.Елхово, обл.Ямбол, местност „ШОПОВА КАБА”, с площ от 3318 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, 6-та категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 94892 кв.м. с номер по предходен план: 020088, при съседи: ПИ с идент.№58801.20.151, ПИ с идент.№58801.20.505, ПИ с идент.№58801.20.140, ПИ с идент.№58801.20.503; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46904.12.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Малък Манастир, общ.Елхово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-1643/20.09.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-66356/28.01.2019г. на СГКК-гр.Ямбол /л.838 от делото/, с адрес на поземления имот: село Малък Манастир, общ.Елхово, обл.Ямбол, местност „НОВИТЕ ЛОЗЯ”, с площ от 3000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, 4-та категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 30862 кв.м. с номер по предходен план: 012066, при съседи: ПИ с идент.№46904.12.67, ПИ идент.№46904.12.128, ПИ идент. № 46904.12.127, ПИ идент.№ 46904.12.88; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46904.43.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Малък Манастир, общ.Елхово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-1643/20.09.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-66379/28.01.2019г. на СГКК-гр.Ямбол /л.840 от делото/, с адрес на поземления имот: село Малък Манастир, общ.Елхово, обл.Ямбол, местност „ЧОБАН ПИГАДИ”, с площ от 6298 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, 5-та категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 34975 кв.м. с номер по предходен план: 043009, при съседи: ПИ идент.№46904.43.791, ПИ идент.№46904.43.25, ПИ идент. №46904.43.16, ПИ с идент. №46904.43.21; 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.57.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям Манастир, общ.Тунджа, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-898/13.12.2017г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-836911/12.11.2018г. на СГКК-гр.Ямбол /л.609 от делото/, с адрес на поземления имот: село Голям Манастир, общ.Тунджа, обл.Ямбол, местност „ПОТРЕПИС”, с площ от 4763 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, 5-та категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 198682 кв.м. с номер по предходен план: 057003, при съседи: ПИ идент.№15789.57.80, ПИ идент.№15789.57.82, ПИ идент. №15789.57.73, ПИ с идент. №15789.57.86, ПИ с идент.№15789.57.1; В съсобственост на дял I-ви - на К.З.И., на дял Х-ти – на В.З.М., на дял ХI-ти - на В.Т.М. и на дял XII - на Г.Т.М., се отрежда следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35866.67.506 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каменна река, общ.Тополовград, обл.Хасково, одобрени със Заповед №РД-18-761/19.03.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-839155/13.11.2018г. на СГКК-гр.Ямбол /л.613 от делото/, с адрес на поземления имот: село Каменна река, общ.Тополовград, обл.Хасково, местност „ШЕМЕЛИКА”, с площ от 4500 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, 7-ма категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 44015 кв.м. с номер по предходен план: 067011, при съседи: ПИ с идент.№35866.67.507, ПИ с идент.№35866.67.172, ПИ с идент.№35866.67.505. Стойността на този дял е в размер на 8 627.00 /осем хиляди шестстотин двадесет и седем/ лева. ДЯЛ ВТОРИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – П.Н.С. ***, с ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58801.20.503 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пчела, общ.Елхово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-1650/25.09.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-65678/28.01.2019г. на СГКК-гр.Ямбол /л.853 от делото/, с адрес на поземления имот: село Пчела, общ.Елхово, обл.Ямбол, местност „ШОПОВА КАБА”, с площ от 3000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, 6-та категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 94892 кв.м. с номер по предходен план: 020088, при съседи: ПИ с идент.№58801.20.504, ПИ с идент.№58801.20.505, ПИ с идент.№58801.20.114, ПИ с идент.№58801.20.140; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46904.12.128 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Малък Манастир, общ.Елхово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-1643/20.09.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-66356/28.01.2019г. на СГКК-гр.Ямбол /л.838 от делото/, с адрес на поземления имот: село Малък Манастир, общ.Елхово, обл.Ямбол, местност „НОВИТЕ ЛОЗЯ”, с площ от 4000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, 4-та категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 30862 кв.м. с номер по предходен план: 012066, при съседи: ПИ с идент.№46904.12.67, ПИ идент.№46904.12.129, ПИ идент. № 46904.12.127, ПИ идент.№ 46904.45.131, ПИ с идент.№46904.12.126; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46904.43.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Малък Манастир, общ.Елхово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-1643/20.09.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-66379/28.01.2019г. на СГКК-гр.Ямбол /л.840 от делото/, с адрес на поземления имот: село Малък Манастир, общ.Елхово, обл.Ямбол, местност „ЧОБАН ПИГАДИ”, с площ от 9559 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, 5-та категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 34975 кв.м. с номер по предходен план: 043009, при съседи: ПИ идент.№ 46904.43.26, ПИ идент.№46904.43.16, ПИ идент. №46904.43.24, ПИ с идент. №46904.43.791; 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.57.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям Манастир, общ.Тунджа, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-898/13.12.2017г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-836911/12.11.2018г. на СГКК-гр.Ямбол /л.609 от делото/, с адрес на поземления имот: село Голям Манастир, общ.Тунджа, обл.Ямбол, местност „ПОТРЕПИС”, с площ от 6334 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, 5-та категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 198682 кв.м. с номер по предходен план: 057003, при съседи: ПИ идент.№15789.57.83, ПИ идент.№15789.57.73, ПИ идент. №15789.57.86, ПИ с идент. №15789.57.81, ПИ с идент.№15789.57.80. В съсобственост на дял IІ-ри – на ПЕТ
В законна сила на 22.8.2019г.
6 Гражданско дело No 705/2018, III състав Делба А.С.Т. БУЛГАР АГРО ЕООД СОФИЯ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 27.8.2019г.
О П Р Е Д Е Л И : № 94 ОДОБРЯВА постигната спогодба между съделителите – ищецът А.С.Т. ЕГН-********** *** чрез пълномощника му – адв.И.Ч. *** и ответника - „БУЛГАР АГРО“ЕООД-гр.София, представлявано от Н.А.З., в качеството му на Управител със седалище и адрес на управление гр.София, район Слатина, ул.“Постоянство“ № 67Б, ЕИК: ***, чрез пълномощника му - адв.К.К. ***, при условията, изложени от страните и вписани в протокола от провелото се на днешна дата открито с.з., както следва: ДЯЛ ПЪРВИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – А.С.Т. ЕГН-********** ***, действащ чрез пълномощника по делото – адв.Ч. ***, на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46904.48.450 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Малък Манастир, общ.Елхово, обл.Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-1643/20.09.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-546219/19.06.2019г. на СГКК-гр.Ямбол, с адрес на поземления имот: село Малък Манастир, общ.Елхово, обл.Ямбол, местност „ГЮЛЕВ ВРЪХ”, с площ от 12 526 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, 5-та категория, при съседи: ПИ с идент.№ 46904.48.451, ПИ с идент.№46904.48.348, ПИ с идент.№46904.48.25. Стойността на този дял е в размер на 10 021.00 /десет хиляди двадесет и един/ лева. ДЯЛ ВТОРИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – „БУЛГАР АГРО“ЕООД-гр.София, представлявано от Н.А.З., в качеството му на Управител, със седалище и адрес на управление - гр.София, район Слатина, ул.“Постоянство“ № 67Б, ЕИК: ***, действащ чрез пълномощника по делото – адв.К. ***, на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46904.48.451 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Малък Манастир, общ.Елхово, обл.Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-1643/20.09.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-546219/19.06.2019г. на СГКК-гр.Ямбол, с адрес на поземления имот: село Малък Манастир, общ.Елхово, обл.Ямбол, местност „ГЮЛЕВ ВРЪХ”, с площ от 81 418 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, 5-та категория, при съседи: ПИ с идент.№ 46904.48.397, ПИ с идент.№ 46904.48.450, ПИ с идент.№ 46904.48.348, ПИ с идент.№ 46904.48.25. Стойността на този дял е в размер на 65 134.00 /шесдесет и пет хиляди сто тридесет и четири/ лева. С настоящата съдебна спогодба съделителите - страни по делото ликвидират окончателно съсобствеността и отношенията си с процесния имот, предмет на настоящата съдебна делба, представляващ земеделски недв. имот, като заявяват, че нямат един към друг имуществени претенции във връзка с имота, както към момента, така и за в бъдеще. Разноските остават за страните така, както са направени. ОСЪЖДА А.С.Т. ЕГН-********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 200.42 /двеста лева и четиридесет и две стотинки/ лева, върху стойността на дела му, както и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист, платими в полза на бюджета на съдебната власт, вносими по сметката на РС-Елхово. ОСЪЖДА „БУЛГАР АГРО“ЕООД-гр.София, представлявано от Н.А.З., в качеството му на Управител със седалище и адрес на управление гр.София, район Слатина, ул.“Постоянство“ № 67Б, ЕИК: ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 1 302.68 /хиляда триста и два лева и шестдесет и осем стотинки/ лева, върху стойността на дела им, както и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист, платими в полза на бюджета на съдебната власт, вносими по сметката на РС-Елхово. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 705/2018г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на постигнатата спогодба не подлежи на обжалване, а в частта относно прекратяване на производството подлежи на въззивно обжалване с частна жалба, в 1-седмичен срок, пред ЯОС чрез ЕРС.
В законна сила на 27.8.2019г.
7 Гражданско дело No 463/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.И.Т.,
К.И.Т.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 27.8.2019г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 11.12.2010 година в град Елхово, обл.Ямбол, с Акт № 0039/11.12.2010г. на Община Елхово, обл.Ямбол, граждански брак между К.И.Т., с ЕГН **********, с адрес *** и З.И.Т., с ЕГН **********, с адрес ***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото по време на брака малолетно дете – П. З. Т., с ЕГН **********, да се предоставят на майката К.И.Т., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето ще следва местоживеенето на този родител, а именно: – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.”Ал.Стамболийски” №59, вх.А, ет.2, ап.5, а бащата З.И.Т., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с двете деца, всяка втора и четвърта седмица от месеца от 10.00 до 16.00 часа в събота и от 10.00 до 16.00 часа в неделя и 20 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата З.И.Т., с ЕГН **********, да заплаща в полза на малолетното дете - П. З. Т., с ЕГН **********, чрез законния му представител и майка – К.И.Т., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 400.00 /четиристотин/ лева, платими от 20-то до 30-то число на текущия месец, считано от 27.06.2019г. - датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на задължението за издръжка. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата К.И.Т., с ЕГН **********, да продължи да носи и за в бъдеще брачното си фамилно име – Т.. Семейно жилище по смисъла на закона съпрузите не притежават, тъй като са живели в жилище в гр.Лондон, Великобритания, но и двамата са го напуснали отдавна. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. СЪПРУЗИТЕ нямат участия в търговски дружества, не притежават дялове от такива, както и не притежават влогове в търговски банки и други финансови институции. ОСЪЖДА К.И.Т., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА З.И.Т., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 288.00 /двеста осемдесет и осем/ лева върху размера на дължимата издръжка за детето и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.8.2019г.
8 Гражданско дело No 92/2019, I състав Искове за развод и недействителност на брака Г.П.А. С.Р.А. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.8.2019г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключеният на 16.07.2016 година в гр. Елхово с Акт №25 от 16.07.2016 година на община Елхово между Г.П.А. ***, с ЕГН **********, съдебен адрес *** и С.Р.А. ***, със съдебен адрес ***, адв. В. Д., с ЕГН **********, граждански брак, поради дълбокото му и непоправимо разстройство, по ВИНА на съпругата С.Р.А.. След прекратяването на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – А.. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетното дете***ГЕОРГИЕВ А., с ЕГН **********, роден на *** година, предоставя за упражняване на бащата – Г.П.А., с ЕГН **********,***. ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето***ГЕОРГИЕВ А., с ЕГН **********, при бащата - Г.П.А., с ЕГН **********,***. ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ на майката С.Р.А., с ЕГН **********, с детето***ГЕОРГИЕВ А., ЕГН **********, всяка първа и трета събота и неделя от месеца, за времето от 08.00 часа на съботния ден до 20.00 часа на неделния ден с преспиване, както и 20 дни непрекъснато през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находащо се в гр. Елхово, ул.***№2, след прекратяване на брака на съпруга - Г.П.А., с ЕГН **********, ОСЪЖДА С.Р.А., с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАЩА на Г.П.А., с ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете***ГЕОРГИЕВ А., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 140.00 лева, платими на първо число на текущия месец, считано от датата на подаване на исковата молба – 08.02.2019 година, ведно със законна лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване. ОСЪЖДА С.Р.А., с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Г.П.А., с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 630.00 лева. ОСЪЖДА С.Р.А., с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в приход на бюджена на съдебната власт по сметка на РС – Елхово сума в общ размер на 221.60 лева, от които окончателна държавна такса в размер на 20.00 лева и 201.60 лева държавна такса върху размера на присъдената издръжка, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаден изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 2 – седмичен срок от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключеният на 16.07.2016 година в гр. Елхово с Акт №25 от 16.07.2016 година на община Елхово между Г.П.А. ***, с ЕГН **********, съдебен адрес *** и С.Р.А. ***, със съдебен адрес ***, адв. В. Д., с ЕГН **********, граждански брак, поради дълбокото му и непоправимо разстройство, по ВИНА на съпругата С.Р.А.. След прекратяването на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – А.. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетното дете***ГЕОРГИЕВ А., с ЕГН **********, роден на *** година, предоставя за упражняване на бащата – Г.П.А., с ЕГН **********,***. ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето***ГЕОРГИЕВ А., с ЕГН **********, при бащата - Г.П.А., с ЕГН **********,***. ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ на майката С.Р.А., с ЕГН **********, с детето***ГЕОРГИЕВ А., ЕГН **********, всяка първа и трета събота и неделя от месеца, за времето от 08.00 часа на съботния ден до 20.00 часа на неделния ден с преспиване, както и 20 дни непрекъснато през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находащо се в гр. Елхово, ул.***№2, след прекратяване на брака на съпруга - Г.П.А., с ЕГН **********, ОСЪЖДА С.Р.А., с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАЩА на Г.П.А., с ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете***ГЕОРГИЕВ А., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 140.00 лева, платими на първо число на текущия месец, считано от датата на подаване на исковата молба – 08.02.2019 година, ведно със законна лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване. ОСЪЖДА С.Р.А., с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Г.П.А., с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 630.00 лева. ОСЪЖДА С.Р.А., с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в приход на бюджена на съдебната власт по сметка на РС – Елхово сума в общ размер на 221.60 лева, от които окончателна държавна такса в размер на 20.00 лева и 201.60 лева държавна такса върху размера на присъдената издръжка, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаден изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 2 – седмичен срок от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 28.8.2019г.