РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2018г. до 31.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 12/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Х.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 3.5.2018г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият С.Х.Х., роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, трудово ангажиран в „Кастрой“ООД - монтажник, с ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 27.10.2016 г. около 05:00 часа, по път 11-79, км. 26, общ.Болярово, обл.Ямбол, е управлявал моторно превозно средство товарен автомобил марка „Форд", модел „Транзит" с ДК № А6896АТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2, 30 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 + с инв. № 0135 и на основание чл.304 от НК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес.
С.Х.Х.
Мотиви от 11.6.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 1.8.2018
Наказателно дело № 172/2018
Решение№69/01.08.2018г.
В законна сила на 1.8.2018г.
2 НЧХД No 564/2017, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) П.П.И. Д.В.З. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 16.7.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 194 ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по настоящото НЧХД № 564/2017 година, по описа на РС- Елхово поради оттегляне на тъжбата и гражданския иск от частният тъжител. Страните не си дължат разноски, съобразно направените от тях изявления. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се прекратява производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в 15-дневен срок, считано от днес.
В законна сила на 1.8.2018г.
3 АНД No 13/2018, IV състав Агенция "Митници" Г.Д.П. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 22.6.2018г.
НП-измененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1086/2017 от 14.12.2017 година, издадено от Началника на Митница Бургас В. Е. С., САМО В ЧАСТТА, с която по т.1 са отнети в полза на държавата на основание чл. 233, ал.6 от ЗМ стоките под номер 13 – парфюми Terry Mugler Angel, 50 ml – 2 бр., с обща митническа стойност 28.00 лева. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1086/2017 от 14.12.2017 година, издадено от Началника на Митница Бургас В. Е. С., САМО В ЧАСТТА, с която по т.2 на Г.Д.П. ***, с ЕГН **********, е наложена глоба в размер на 213.43 лв. на основание чл.233, ал.1 от Закона за митниците, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание ГЛОБА на 185.43 лева /сто осемдесет и пет лева и четиридесет и три стотинки/, съставляващи 100% от митническата стойност на стоките – предмет на нарушението, посочени в т.1 от НП от номер 1 до номер 12 вкл. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1086/2017 от 14.12.2017 година, издадено от Началника на Митница Бургас В. Е. С., в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 3.8.2018г.
4 АНД No 66/2018, I състав Агенция "Митници" Г.К.Т. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 9.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1561 от 22.01.2018 година на Началника на Митница - Бургас, с което на Г.К.Т., ЕГН **********, на основание чл. 123, ал.6 от ЗАДС е наложено административно наказание – глоба в размер на 700.00 лева и на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на Държавата стоките – предмет на нарушението – 30 бр. кутии цигари марка „EVE extra long 120“, по 20 къса всяка, с надпис върху потребителската опаковка, съдържащ думите „Duty free“, с размер на дължимия акциз 121.35 лева, за нарушение по чл. 123, ал.6 от ЗАДС, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила на 4.8.2018г.
5 АНД No 192/2018, I състав ДАМТН ОБЩИНА ЕЛХОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 16.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НЯСС – 124 от 12.10.2017 година на заместник председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр. София, с което на ОБЩИНА ЕЛХОВО, ЕИК 000970165, представлявана от Петър Андреев Киров в качеството му на кмет на общината, за нарушение на чл.138а, ал.3, т.2 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.39 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила на 8.8.2018г.
6 АНД No 1/2018, IV състав Агенция "Митници" Д.С.П. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 29.6.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1087/2017 от 14.12.2017 година, издадено от Началника на Митница Бургас Валери Евтимов Стефанов, САМО В ЧАСТТА, с която по т.1 са отнети в полза на държавата на основание чл. 233, ал.6 от ЗМ следните стоки: ароматизатор Airwick – 3бр., парфюм Terry Mugler Angel 50мл. – 2бр., препарат Dove 500 мл. – 2бр, перилен препарат Bingo – 1 кг. – 1бр., препарат Nelim 975 мл. – 1бр., с обща митническа стойност 47.00 лева. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1087/2017 от 14.12.2017 година, издадено от Началника на Митница Бургас Валери Евтимов Стефанов, САМО В ЧАСТТА, с която по т.2 на Д.С.П., с ЕГН **********,***, е наложена глоба в размер на 180.11 лв. на основание чл.233, ал.1 от Закона за митниците, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание ГЛОБА на 133.11 лева /сто тридесет и три лева и единадесет стотинки/, съставляващи 100% от митническата стойност на стоките – предмет на нарушението – перилен препарат Persil – 10 кг – 4бр., перилен препарат Perwoll - 4л – 2бр., перилен препарат Persil- 4.2л – 2бр., перилен препарат Yumos Sprey– 500 мл. – 8бр., перилен препарат Yumos – 1440 мл. – 1бр., препарат Domestos 750 мл. – 10бр, шампоан Elseve 600мл.+175мл. – 7бр. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1087/2017 от 14.12.2017 година, издадено от Началника на Митница Бургас Валери Евтимов Стефанов, в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-изменено
В законна сила на 9.8.2018г.
7 АНД No 165/2018, III състав Агенция "Митници" Е.Х.М. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 18.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94/2018г. от 11.04.2018 година на Валери Евтимов Стефанов – Началник на Митница - Бургас, с което на основание чл.123 ал.6 от ЗАДС на Е.Х.М., с ЕГН **********, с адрес ***, със съдебен адрес за призоваване ивръчване на съобщения – гр.Карнобат, обл.Бургас, ул. “Г. Димитров“ №6, ет.1, оф.3, чрез адв.Я.С. ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 700 /седемстотин/ лева за извършено административно нарушение по чл.123 ал.6 от ЗАДС и с което на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е отнет в полза на държавата предмета на нарушението – акцизни стоки – тютюневи изделия /цигари/ - цигари марка „LM” - 20 броя кутии по 20 къса, общо 400 къса, всичките съдържащи надпис „duty free“ върху потребителската опаковка.
В законна сила на 15.8.2018г.
8 НОХД No 301/2018, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Х.Н.,
А.А.Н.,
Д.Б.К.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 17.8.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Сн. Стоянова, адвокат С.С. *** - служебен защитник на подсъдимите и подсъдимите Д.Х. ТАЛ Н. /DIDARНАМА TAL NAJIM/, А.А.Н. /ASO AWAT NADIR/ и Д.Б.К. /DIVAN BAKHTYAR QADIR/, при условия и основания известни на страните, както следва: Подсъдимият Д.Х. ТАЛ Н. /DIDAR НАМА TAL NAJIM/, роден на ***година в гр.Сулеймания, Ирак, адрес ***, Ирак, гражданин на Ирак,от кюрдски произход, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, паспорт № А8791086, издаден в Ирак се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2018година през ГКПП Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие с А.А.Н. и Д.Б.К., като извършител влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1,вр.чл.20, ал.2 от НК. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл. 54 от НК на подсъдимият Д.Х. ТАЛ Н. /DIDAR НАМА TAL NAJIM/, се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимият Д.Х. ТАЛ Н. /DIDAR НАМА TAL NAJIM/, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. Подсъдимият А.А.Н./ASO A WAT NADIR/, роден на *** година в гр.Сулеймания, Ирак, адрес:***, гражданин на Ирак, неженен, неосъждан, средно образование, не учи и не работи , паспорт № А13103307, издаден в Ирак се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2018година през ГКПП Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол действайки в съучастие с Д.Х. Тал Н. и Д.Б.К., като извършител влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 279, ал. 1,вр.чл.20, ал.2 вр. чл.63,ал.1,т.4 и 5 от НК. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.63 ал.1, т.4 и т.5 от НК и на основание чл.54 от НК на подсъдимия А.А.Н. /ASO AWAT NADIR/ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез публикуване на определението за одобряване на споразумение в официалния интернет – сайт на община Елхово. На основание чл. 69, ал.1, вр. чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия А.А.Н. /ASO AWAT NADIR/ се ОТЛАГА за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. Подсъдимият Д.Б.К. /DIVAN BAKHTYAR QADIR/, роден на ***година в гр.Сулеймания, Ирак, адрес ***, гражданин на Ирак, от кюрдски произход, неженен, неосъждан, средно образование,не учи и не работи, паспорт № А12134057, издаден в Ирак. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2018година през ГКПП Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие с Д.Х. Тал Н. и А.А.Н. ,като извършител влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 279, ал. 1,вр.чл.20, ал.2 вр чл.63,ал.1,т.4 и 5 от НК. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.63 ал.1, т.4 и т.5 от НК и на основание чл.54 от НК на подсъдимия Д.Б.К. /DIVAN BAKHTYAR QADIR/ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез публикуване на определението за одобряване на споразумение в официалния интернет – сайт на община Елхово. На основание чл. 69, ал.1, вр. чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия Д.Б.К. /DIVAN BAKHTYAR QADIR/ се ОТЛАГА за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. Деянието подсъдимите са извършили при условията на пряк умисъл. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 180.00 лева за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил- РД „ГП” град Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на съдебното производство разноски за преводач остават за сметка на РС-Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 301/2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият А.А.Н. /ASO AWAT NADIR/чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият Д.Х. ТАЛ Н. /DIDARНАМА TAL NAJIM/, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият Д.Б.К. /DIVAN BAKHTYAR QADIR /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Адв.С. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявяваме, че не желаем предоставяне на писмен превод на споразумението. Същото беше преведено на подсъдимите устно от преводача и те са запознати с неговото съдържание. Преводача Ш. – Моля да ми бъдат заплатени пътни разноски от гр.Ямбол до гр. Елхово и обратно за явяването ми в съдебно заседание. Представям автобусни билети. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, и обстоятелството, че преводача е направил пътни разноски за явяването си в с.з., О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.Ш. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдски език и обратно и пътни разноски в размер на 10.00 лева, за пътуването му от гр.Ямбол до гр. Елхово и обратно. Определението в частта за разноските подлежи на обжалване и протестиране в 7 – дневен срок считано от днес. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.10 часа.
Д.Х.Н.
А.А.Н.
Д.Б.К.
В законна сила на 17.8.2018г.
9 АНД No 150/2018, II състав Агенция "Митници" Г.Ш. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 26.7.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 1792/22.01.2018 година, издадено от Началника на Митница *** – В. С., с което на Г.Ш., ЕГН – **********,***, е наложена глоба в размер на 700.00 лв. на основание чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението – цигари марка „Eve Sunflower екстра Long 120“, с надпис върху потребителската опаковка съдържащ думите „For duty free“ – 30 броя кутии с общо 600 къса. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 21.8.2018г.
10 АНД No 142/2018, II състав КАТ Н.Т.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18-0261-000070 от 29.01.2018 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово Койчо Георгиев Койчев, с което на Н.Т.Н. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 20.00 лева на основание чл. 185 от ЗДвП за нарушение по чл.97, ал.3 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 23.8.2018г.
11 НОХД No 305/2018, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО У.Б.А.,
Х.У.А.,
Х.А.М.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 30.8.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 220 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С. С. от една страна и от друга страна подсъдимите У.Б.А., Х.У.А. и Х.А.М. и техния защитник – адв.Р.С. ***, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ У.Б.А. /W. B. A./, роден на *** година в гр.***, Ислямска Република Пакистан, адрес: гр. ***, ИР Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, женен, неосъждан, без образование, общ работник, без документ за самоличност; Х.У.А. /H. W. A./, роден на *** година в гр.***, Ислямска Република Пакистан, адрес: гр.***, ИР Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, женен, неосъждан, без образование, шофьор, без документ за самоличност и Х.А.М. /H. A. М./, роден на *** година в гр.***, Ислямска Република Пакистан, адрес:гр.***, ИР Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, женен, неосъждан, със средно образование, земеделец, без документ за самоличност СЕ ПРИЗНАВАТ за ВИНОВНИ в това, че на 13.08.2018 година през ГКПП Лесово, общ.Елхово, обл.Ямболска, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от всеки от подсъдимите У.Б.А., Х.У.А. И Х.А.М. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер,разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимите У.Б.А., Х.У.А. И Х.А.М. по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54 от НК на всеки от тях се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение, както и да заплатят ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача М.Н.О., който извърши превод от български език на език пащу и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 305/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият У.Б.А. /чрез преводача/ - Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият Х.У.А. /чрез преводача/ - Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият Х.А.М./чрез преводача/ - Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. С оглед изявлението на подсъдимите У.Б.А., Х.У.А. и Х.А.М., че не желаят предоставяне на писмен превод на съдебният акт за решаване на наказателното производство, СЪДЪТ счита, че не следва да се извършва на основание чл. 55 от НПК писмен превод на Определението за одобряване на споразумението от съда, тъй като подсъдимите имат защитник и с това няма да се нарушат техните процесуални права. Мохамед О. *** и пътувам за днешното с.з. именно от гр. Бургас, поради което моля да ми се изплатят и пътни разноски. Представям билети за пътуване от гр. Бургас до гр. Елхово в размер на 12.00 лева. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.26, ал.1, вр. с чл. 25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП прецени, че следва да се заплати на Мохамед О. възнаграждение в размер на 60.00 лева съобразно продължителността на с.з., както и да се заплатят пътни разноски в размер на 24.00 лева за явяването мув с.з., поради което О П Р Е Д Е Л И : На преводачът М.Н.О. ДА СЕ ИЗПЛАТЯТ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 60.00 лева за извършения в днешното с.з. устен превод от български език на език пащу и обратно, както и пътни разноски в размер на 24.00 лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово.
У.Б.А.
Х.У.А.
Х.А.М.
В законна сила на 30.8.2018г.