РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 90/2017, IV състав Общини СТРАНДЖА ТУРИЗЪМ ЕООД ОБЩИНА БОЛЯРОВО Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 10.7.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление №7801000149/15.02.2017 година, издадено от Х Д Х в качеството му на Кмет на Община Болярово, с което на „СТРАНДЖА ТУРИЗЪМ”ЕООД, с ***, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ж.к.”Зорница” бл.38, вх.3, ет.7, ап.20, представлявано от Управител И.А.Н., с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 500 лева за извършено административно нарушение по чл.14 ал.1 от ЗМДТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.8.2017г.
2 АНД No 346/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Г.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 17.7.2017г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА обвиняемия Н.Г.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, шофьор в „***" ЕООД град Ямбол, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2017 година, около 10.30 часа на път 7901 в община Елхово, в посока от село Маломирово за село Раздел, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил, марка „Прага", модел „ВЗС" с рама №***, нерегистрирано по надлежния ред съгласно Наредба №1 - 45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345, ал.2, вр.ал. 1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА обвиняемия Н.Г.М. с посочени данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00 лв. държавна такса в полза на Бюджетна на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. Решението подлежи на обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд.
Н.Г.М.
Мотиви от 28.7.2017г.
В законна сила на 1.8.2017г.
3 АНД No 221/2017, IV състав КАТ Т.С.Б. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/№ 17-0261-000045/08.02.2017 година на Началник РУП към ОД МВР – Ямбол, РУ – Елхово, с което на Т.С.Б., ЕГН **********,*** на основание чл.179, ал. 3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лв. за административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред ЯАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 3.8.2017г.
4 НОХД No 342/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.Ж.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 20.7.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият В.Ж.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2017 година, около 02.45 часа, в град Елхово, област Ямбол, по улица „Победа" в посока към улица „Трети март", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фиат", модел „Браво" с рег***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,55 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „ДРЕГЕР АЛКОТЕСТ 7510" с инв. №ARDN 0093, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на държавата в размер на 100.00 лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл. 343Г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият В.Ж.Д., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК при изпълнението на това наказание приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред – считано от 25.06.2017 година. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият В.Ж.Д., ЕГН **********, да ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 17.57 лева в приход на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес.
В.Ж.Д.
Мотиви от 9.8.2017г.
В законна сила на 5.8.2017г.
5 НОХД No 390/2017, I състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Ж.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 11.8.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Т. Куюмджиев, адвокат С. *** - защитник на подсъдимият и подсъдимият Д.Ж. Драгнев при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият Д. Ж. ДРАГНЕВ, роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че в неустановен точен ден и час в периода от 10.03.2017 г. до около 18:00 часа на 12.03.2017г. от частен имот - къща с двор, находяща се в с.Добрич, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул. „Г. ***“ №15, отнел чужди движими вещи - 1 бр. таблет марка „HUAWEI" модел BGO-DL 09 с IMEI №: 861691030026516, ведно с поставена в него СИМ карта № 89359032300103676870 на стойност 225.00 лв. и 1 бр. хранителен продукт-домашна птица /кокошка/ на стойност 8.00 лв., всички вещи на обща стойност 233.00 лв. от владението на собственика им Г.Д.Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият Д. Ж. ДРАГНЕВ по чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.“Б“ от НК му се определя и НАЛАГА наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез публикуване на присъдата в официалния интернет сайт на Община Елхово. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. Разноските по делото в размер на 63.48 лева се заплащат от подсъдимия по сметка на ОД на МВР – Ямбол. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 390/2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.45 часа.
Д.Ж.Д.
В законна сила на 11.8.2017г.
6 НОХД No 319/2016, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.Х.С.,
Г.М.И.,
П.Т.И.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 31.7.2017г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимите П.Т.И., роден на *** ***, обл.Ямболска, ул. „Г.Д.“, № 72, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН – **********, Г.М.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН – ********** и К.Х.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ на същия адрес, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН - **********. за ВИНОВНИ в това, че на неустановен ден през месец юли 2010 година в с.Бояново, обл. Ямболска, от частен имот, находящ се на ул. „Г.Д.“, № 70, действайки в съучастие като извършители, отнели чужди движими вещи - 1 брой удължител с меден ел. проводник с дължина 300 метра и дебелина 4 кв -монофазен с накрайник - троен контакт; 1 брой трифазен ел. удължител с меден ел. проводник с дължина 100 метра и дебелина 6 кв с пет жила и 5 броя душ батерии за баня, всички на обща стойност 853.10 лева от владението на собственика им А.И.В. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като за извършване на деянието са разрушили преграда здраво направена за защита на имот - разбили с щанга катинара на вратата, поради което и на основание чл.195, ал.1, т. 3, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА всеки от подсъдимите П.Т.И., Г.М.И. и К.Х.С. на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл. 66, ал.1 от НК отлага от изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата. ПРИЗНАВА подсъдимите П.Т.И., Г.М.И. и К.Х.С., със снета по-горе самоличност, за НЕВИНОВНИ в това, че по същото време и място, са отнели следните движими вещи - 1брой електрожен монофазен със захранващ кабел с дължина 10 метра и дебелина 20 мм, 1 брой метално голямо менгеме, 1 брой метално малко тръбно менгеме,1 брой винторез, 1 брой гидория комплект от ключ № 8 до ключ № 32, 1 брой гидория от ключ № 8 до ключ № 30, 1 брой газова бутилка за битова газ с вместимост 16 литра, 1 брой ел. мотор за изпомпване на вода монофазен 220 волта, марка „Вида“, всички на обща стойност 729.95 лева, от владението на собственика им – А.И.В. ***, както и че при извършването на кражбата са използвали техническо средство – ключ, с който отключили входната врата и ги ОПРАДВАВА по това първоначално обвинение за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК, както и за кражба на вещи на стойност за разликата над 853.10 до 1583.05лева. ОСЪЖДА подсъдимите П.Т.И., Г.М.И. и К.Х.С., тримата със снета по-горе самоличност, на основание чл. 45 от ЗЗД да ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на гражданският ищец А.И.В. ***, ЕГН – **********, сумата от 853.10 лева /осемстотин петдесет и три лева и десет стотинки/, представляваща обезщетение за претърпените от В. в резултат на деянието по чл. 195, ал.1 от НК имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 01.08.2010г. до окончателното изплащане на сумата, както и на основание чл. 189, ал.3 от НПК да заплатят на гражданският ищец и частен обвинител А.И.В. направените по делото разноски в размер на 500.00 лева /петстотин лева/, а иска за заплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди за разликата над 853.10 лева до 1583.05 лева - ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА подсъдимите П.Т.И., Г.М.И. и К.Х.С., със снета по-горе самоличност, да заплатят държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 50.00 лева /петдесет лева/, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК всеки от подсъдимите П.Т.И., Г.М.И. и К.Х.С., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: по 13.33 лева /тринадесет лева и тридесет и три стотинки/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол и по 6.67 лева /шест лева и шестдесет и седем стотинки/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса всеки от тях да заплати при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
К.Х.С.
Г.М.И.
П.Т.И.
Мотиви от 30.8.2017г.
В законна сила на 16.8.2017г.
7 НОХД No 360/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Н.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 1.8.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.Н.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, нежен, пастир, с основно образование, осъждан, ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2017 година, около 03.15 часа, в град Елхово, област Ямбол, по улица „Черно море" в посока кръстовище с улица „Момчил Войвода", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фиат", модел „Браво" с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.26 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „ДРЕГЕР АЛКОТЕСТ 7510" с инв. №ARDN 0093, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи ефективно при първоначален „строг“ режим, на основание чл. 57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС, и ГЛОБА в полза на държавата в размер на 150.00 лева. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият С.Н.Г., ЕГН-**********, да ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 18.18 лева в приход на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес.
С.Н.Г.
Мотиви от 14.8.2017г.
В законна сила на 17.8.2017г.
8 НОХД No 304/2017, II състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Г.М.,
А.Я.Н.,
А.Я.Н.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 7.8.2017г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимите Х.Г.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, в момента в затвора в гр.Бургас, ЕГН – **********; А.Я.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, в момента в затвора в гр.Бургас, ЕГН – ********** и А.Я.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, c адрес ***, местност „Терасите“, № 320, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, в момента в затвора в гр.Бургас, ЕГН - ********** за ВИНОВНИ в това, че на неустановен ден в периода от 02.11.2016 година до 05.11.2016 година, в град Елхово, област Ямбол, ул. „***“, №11, вх.Б, ет.1, ап.2, действайки в съучастие помежду си като извършители, чрез използване на техническо средство - секач, отнели чужди движими вещи на обща стойност 3948.00 лева, а именно: един брой златен синджир от бяло и жълто злато със захванати един за друг редуващи се овални елементи от двата метала със заоблени ръбове с тегло от 4 грама; два броя медальони, единият представляващ плочка с изписана буква „К“, а другият с формата на луна, с общо тегло на двата медальона от 1 грам; един брой златна гривна, състояща се от плоски, захванати едно за друго, редуващи се сърца от бяло и жълто злато с тегло от 5 грама; чифт обеци, халки без гравюри с тегло от 3 грама; един брой златен пръстен с украсителни жички от бяло и жълто злато с тегло от 3 грама и един брой златен пръстен с две, едно след друго разположени сърчица с тегло от два грама, всички на обща стойност 1116.00 лева, от владението на собственика им К.Г.Х.; 1 брой сребърен синджир с медальон във формата на кръст с релефна фигура на Исус Христос общо тегло от 12 грама, на стойност 72.00 лева, от владението на собственика му П.Г.Б., мобилен телефон, марка „Леново“, модел „А536“ с две СИМ карти; един брой златен синджир, състоящ се от захванати една за друга с тегло от 2 грама; златна гривна халка, плоска с гравирани елементи по дължината й с тегло от 8 грама; един брой златен пръстен с формата на пиано; един брой златен пръстен с изписана релефна буква „И“ върху кръгла плочка с украсителни линийки с тегло от 3 грама; един брой златен пръстен с една цяла и две половинки елипси с украсителни вертикални линии с тегло от 2 грама; един брой брачна халка с тегло от 3 грама; чифт обеци, тип класически кошнички с тегло от 2 грама; колие, марка „Avon“ масивно, имитация на сребро, представляващо кован медальон от няколко листа със синкав на цвят камък; един брой сребърен синджир, представляващ елипсовидни халки, захванати една за друга, плоски; един брой сребърен пръстен, представляващ квадратна плочка със заострени краища и поставени в единия край камъчета като кристалчета с тегло от 3 грама; един брой сребърен пръстен с кръгла форма и гравирани релефни имитиращи камъчета топченца, цяла лята форма, имитираща старинно бижу с тегло от 5 грама; чифт сребърни обеци, халкички, изчистени, с тегло от 1.5 грама; един брой плоско сребърно синджирче като лента; един брой сребърен синджир, обикновена плетка с две топчета едно под друго и висулки с тегло от 4 грама и пари в банкноти на стойност 920.00 лева, или вещи на обща стойност 2760.00 лева, от владението на собственика им Й.И.Б., без съгласието на собствениците им, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив по отношение на Х.М. и А.Н. и при условията на повторност и не представлява маловажен случай – по отношение на подс. А.Н., поради което и на основание - чл.196, ал.1, т.2 вр. с чл.195, ал.1, т.4, вр.с чл.194, ал.1, вр.с чл.20, ал.2, вр. с чл.29, ал.1, б. „а“ и „б“ от НК и чл.58а от НК ОСЪЖДА всеки от Х.Г.М. и А.Я.Н. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от две години по отношение на всеки от Х.М. и А.Н.. - чл.195, ал.1, т.4 и 7, вр.с чл.194, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 вр.с чл.28, ал.1 от НК и чл.58а от НК ОСЪЖДА А.Я.Н. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца по отношение на А.Н.. ПРИЗНАВА подсъдимите Х.Г.М., А.Я.Н. и А.Я.Н., със снета по делото самоличност, за НЕВИНОВНИ по първоначалното обвинение да са извършили кражба на движима вещ - сребърен синджир, собственост на Й.Б., поради което и на основание чл.304 от НПК ги ОПРАВДАВА по повдигнатото против тях първоначално обвинение за кражба на вещи на стойност над 3948.00 лева до 3978.00 лева. ОСЪЖДА подсъдимите Х.Г.М., А.Я.Н. и А.Я.Н., със снета по-горе самоличност, да ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на гражданския ищец К. Г.Х. ***, ЕГН – **********, обезщетение в размер на 1116.00 лева /хиляда сто и шестнадесет лева/, за причинените й от деянието имуществени вреди, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от момента на увреждането – 05.11.2016 година до окончателното плащане, както и на основание чл. 189, ал.3 от НПК да заплатят на частния обвинител и граждански ищец К.Х. направените по делото разноски в размер на 150.00 лева /сто и петдесет лева/. ОСЪЖДА подсъдимите Х.Г.М., А.Я.Н. и А.Я.Н., със снета по-горе самоличност, да ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на гражданския ищец Й.И.Б. ***, ЕГН – **********, обезщетение в размер на 2615.00 лева /две хиляди шестстотин и петнадесет лева/, за причинените й от деянието имуществени вреди, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от момента на увреждането – 05.11.2016 година до окончателното плащане, както и на основание чл. 189, ал.3 от НПК да заплатят на частния обвинител и граждански ищец Й.Б. направените по делото разноски в размер на 150.00 лева /сто и петдесет лева/, а гражданският иск против тримата подсъдими за разликата над 2615.00 лева до претендирания размер от 2760.00 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА подсъдимите Х.Г.М., А.Я.Н. и А.Я.Н., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТЯТ държавна такса върху уважения размер на предявените два граждански иска в общ размер на 154.60 лева /сто петдесет и четири лева и шестдесет стотинки/, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК всеки от подсъдимите Х.Г.М., А.Я.Н. и А.Я.Н., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на по 28.98 лева /двадесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса всеки от тях да заплати при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Ра
Х.Г.М.
А.Я.Н.
А.Я.Н.
Мотиви от 4.9.2017г.
В законна сила на 23.8.2017г.
9 АНД No 378/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Е. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 10.8.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият М. Е. /***/, роден на *** година в гр.Сивас, Република Турция, турски гражданин, паспорт № U 12283654 издаден в Република Турция, с адрес в Република България - гр.София, общ.Столична ул. „Криволак“ № 16, турски гражданин, със средно образование, неженен, компютърен специалист, неосъждан, ЛНЧ **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2017 година на ГКПП- Лесово, община Елхово, област Ямбол, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел", модел „Омега" си служил с табела с регистрационен номер СА 3897 РР, неиздадена от съответните органи - ОД на МВР – София - престъпление по чл. 345, ал.1 от НК, като на основание чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лв., която да заплати в полза на Държавата. Приложената като веществено доказателство по делото регистрационна табела с №***, представляваща неистински контролен знак, след влизане на решението в сила да се изпрати в отдел „Пътна полиция“ при СДВР за унищожаването й. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
М.Е.
Мотиви от 4.9.2017г.
В законна сила на 26.8.2017г.
10 АНД No 385/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Д.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 10.8.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият И.Д.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, живущ на същия адрес, български гражданин, с основно образование, неженен, общ работник в „***“ - гр.Елхово, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2017 година, около 14.30 часа по ул. „Петко Д. Петков“ в района на бензиностанция „БКС“ в гр. Елхово, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „КТМ“, с номер на рама ***, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно правилата, установени в разпоредбите на чл.2, чл.4, ал.1 и чл.5, ал.1 от Наредба № 1-45/24.03.2000 година за регистриране, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС - престъпление по чл.345, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - мотопед марка „КТМ“, с номер на рама ***, на съхранение в РУ Елхово към ОД на МВР Ямбол, на основание чл. 111 от НПК след влизане в сила на решението, ДА СЕ ВЪРНЕ на лицето, което доброволно го е предало – И.Д.С.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
И.Д.С.
Мотиви от 16.8.2017г.
В законна сила на 26.8.2017г.
11 НОХД No 71/2017, III състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ж.И.Г.,
Р.Я.К.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 28.8.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Снежина Стоянова от една страна, подсъдимите Ж.И.Г. и Р.Я.К. и техните защитници адв.Д. от ЯАК и адв.А. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ: Ж.И.Г., роден на ***г***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, без образование – грамотен, завършен първи клас, общ работник при зем. производител Христо Николов – с.Малко Шарково, осъждан, ЕГН: ********** и Р.Я.К., роден на 25 09.1984г. в гр. Ямбол, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, работещ на частно, неосъждан, ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗАВИНОВНИ, В ТОВА, ЧЕ На 21.01.2016 година в района на местността „Лозята“ в землището на с.Странджа, обл.Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, чрез използване на технически средства - два броя прави лопати, два броя криви лопати, един брой кирка, един брой чук, два броя секачи, един брой лебедка, едни брой щанга, тип „кози крак“, един брой нож, отнели чужди движими вещи - 42 метра телефонен кабел тип „ТЗБП 19x4x0.9" на обща стойност 411.18 лева от владението на собственика им „БТК"ЕАД без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в настоящия първоинстанционен съд връщането на отнетата вещ е обезпечено с оглед на обстоятелството, че посоченото количество кабел е приложено по делото като веществени доказателства - престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. По смисъла на чл.381, ал.3 от НПК причинените от деянието имуществени вреди са обезпечени чрез прилагането на предметите на кражбата като веществени доказателства, като по този начин е обезпечено последващото им възстановяване на собственика чрез връщането им. За извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК и чл.42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК на подсъдимия Ж.И.Г. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 150 часа годишно за ЕДНА ГОДИНА. За извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК и чл.42а, ал.2 т.1 и т.2 от НК на подсъдимия Р.Я.К. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. По ДП направените разноски в размер на 57.96 лева за експертиза, се заплащат от подсъдимите по равно – по 28.98 лева, в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол, а направените в съдебното производство разноски в размер на 29.57 лева се заплащат от подсъдимите по равно – по 14.79 лева, в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Елхово. Веществените доказателства, находящи се на съхранение в РС-Елхово - два броя прави лопати, два броя криви лопати, един брой кирка, един брой чук, два броя секачи, един брой лебедка, един брой щанга, тип кози крак, един брой нож, на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата, като вещи послужили за извършване на умишлено престъпление, принадлежащи на подсъдимите. Веществените доказателства, находящи се на съхранение в РС-Елхово - осем броя парчета телефонен кабел с обща дължина 42 /четиридесет и два метра/ след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им – „БТК“ЕАД –гр. София. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 71/2017 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ж.И.Г.
Р.Я.К.
В законна сила на 28.8.2017г.