РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 123/2016, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.А.К. А.Н.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 13.7.2017г.
ДОПУСКА поправка на допусната в диспозитива на Решение №41/28.04.2017г., постановено по настоящото гр.д.№ 123/2016 година по описа на Районен съд-***, очевидна фактическа грешка по отношение индивидуализацията на процесния имот, като на стр.117 и 118 от делото, вместо недвижим имот: Апартамент № 17, етаж пети, вход А, находящ се в гр.***, ул."***" 59, кв.61, парцел III, построен върху държавна земя, състоящ се от две спални, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 83.34 кв.м., с принадлежащо избено помещение № 20, с полезна площ 2.69 кв.м., 3.56 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху имота, който имот е индивидуализиран с Нотариален акт № 29, т.II, н.д. № 1494/97 г. по описа на РС-***, ДА СЕ ЧЕТЕ: Апартамент № 17, етаж пети, вход А, находящ се в гр.***, ул."***" 59, кв.61, парцел III, построен върху държавна земя, състоящ се от две спални, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 83.34 кв.м., с принадлежащо избено помещение № 20, с полезна площ 2.69 кв.м., 3.56 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху имота, който имот е индивидуализиран с Нотариален акт № 29, т.II, н.д. № 1494/97 г. по описа на РС-***, а по схема №15-554150-17.12.2015г. на АГКК-гр.Ямбол - Самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.1385.1.17, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-103/28.11.2008 г. на Изп.Директор на АГКК с адрес на имота - гр.***, ул."Ал. Стамболийски"59, вх.А, ет.5, ап.17, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 27382.500.1385, с предназначение - жилище, с площ от 83.34 кв.м., избено помещение № 20 с площ 2.69 кв.м., 3.56% ид.ч. от общите части на сградата и 3.56 % ид.ч. от правото на строеж, при съседи - на същия етаж 27382.500.1385.1.18; под обекта 27382.500.1385.1.13; на обекта – няма. РЕШЕНИЕТО за поправка на очевидна фактическа грешка да се счита неразделна част от Решение №41/28.04.2017г., постановено по настоящото гр.д.№ 123/2016 година по описа на Районен съд-***. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС при условията на чл.258 и сл. от гл.20 от ГПК, в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 2.8.2017г.
2 Гражданско дело No 332/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Г.П. ОБЩИНА БОЛЯРОВО Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 14.6.2017г.
ВРЪЩА поради недопустимост на иска, исковата молба на В.Г.П., ЕГН **********,***, с адрес: гр.Болярово, ул."Димитър Благоев" №7, с правно основание чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ, във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК, с която се претендира да бъде установено спрямо ответника, че земеделски имоти, находящи се в землището на село Камен Връх, ЕКАТТЕ 35756, община Болярово, област Ямболска, с обща площ 45.100 дка, в следните местности: - „Селски баир" - 5.000 дка, при граници и съседи: път, Пею Минков Ангелов, Стоян Вълев Галинов, Атанас Костадинов Иванов; - „Чана баир" - 6.000 дка, при граници и съседи: път, Иван Ст.Димитракиев, Костадин Н.Бабачев; - „Нейчов чардак" - 3.000 дка, при граници и сьседи: път, селска мера, Димитър К.Николов; - „Кадиев гроб" - 15.000 дка, при граници и съседи: път, Димитър Стойчев Христов, Петко Стойчев Христов, Яни Стоянов Христов; - „Колов кладенец" - 10.000 дка, при граници и съседи: път, мера, Димитър Тодоров Стоев, Кольо Димитров Георгиев; - „Яна вода" - 6.100 дка, при граници и съседи: път, пасище, Никола Ст. Димов, са собственост на Гиню П.Г., б.ж. на с.Камен връх, починал на 06.09.1965 год., с акт за смърт №6/07.09.1965 г. на Кметство с.Камен връх и бъде възстановите правото на собственост на наследниците на Гиню П.Г., върху описаните по - горе земеделските имоти. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 332/2017г. по описа на РС - Елхово, поради недопустимост на иска. Преписи от определението да се връчи на ищеца. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Ямбол, чрез ЕРС.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.8.2017
Гражданско дело № 265/2017
В законна сила на 3.8.2017г.
3 Гражданско дело No 320/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.А.Б.,
Г.П.П.
  Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 7.8.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 27.01.2015 година в град Бургас, граждански брак между Е.А.Б. с ЕГН – **********,*** и Г.П.П. с ЕГН – **********,***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете А. Г. П. с ЕГН - **********, роден на *** година в гр. ***, Германия, да се предоставят на майката Е.А.Б. с ЕГН – **********, като местоживеенето на детето ще е при майката на адрес в гр. Елхово, обл. Ямболска, ж.к. „Изгрев“, бл. 15, вх.Б, ап.24. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата Г.П.П. с ЕГН – **********, да осъществява лични контакти с детето А. Г. П. всяка втора и четвърта седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с право на преспиване на детето при бащата, 15 дни през лятото и 15 дни през зимата по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката, както и половината от Коледните и половината от Великденските празници. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата Г.П.П. с ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАЩА месечна издръжка на малолетното си дете А. Г. П. с ЕГН - **********, чрез неговата майка и законен представител Е.А.Б., в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, до настъпването на събитие, водещо до промяна или отпадане на дължимата издръжка. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Е.А.Б. да носи предбрачното си фамилно име Б., което е запазила и по време на брака. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която СЪПРУЗИТЕ са се споразумели, че след прекратяването на брака няма да имат претенции за издръжка един към друг, а придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо апартамент, намиращ се в гр.***, ж.к.„***”, бл.**, вх. *, ап.**, ползвано от съпрузите на основание сключен договор за наем, след прекратяване на брака да се предостави за ползване от съпругът Г.П.П., като към момента същото е освободено от Е.Б., но последната ще има достъп до него до окончателното изнасяне на собствените си вещи оттам. ОСЪЖДА Е.А.Б. с ЕГН – **********,***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 10.00 лева /десет/ за допускане на развода, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Г.П.П. с ЕГН – **********,***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 118.00 лева /сто и осемнадесет лева/, от които 10.00 за допускане на развода и 108.00 лева върху размера на дължимата издръжка за малолетното дете Александър П., както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.8.2017г.
4 Гражданско дело No 539/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Н.Е. ТД НАП - БУРГАС,
ЗПК ПРОГРЕС-БОЯНОВО
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 13.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Д.Н. ЕФРЕМОВА – ВАСИЛЕВА, ЕГН **********,***-Б-5, чрез пълномощник адв. М.А. ***, съдебен адрес ***, кант. №8, против ТД на НАП – гр. Бургас със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 5Б, БУЛСТАТ 1310631880024 и ЗПК „ПРОГРЕС“ с. Бояново, ЕИК 838149084, представлявана от Д.Ж.П. в качеството му на председател, иск с правно основание чл. 464 от ГПК, за признаване за установено, че не съществува вземане в полза на ответника ТД на НАП – гр. Бургас против ответника ЗПК „ПРОГРЕС“ с. Бояново, представлявана от Д.Ж.П., произтичащо от изпълнително дело №2166/2006 година по изпълнителен лист от 04.04.2006г., издаден по гр.д. №360/2003г. по описа на ОС-Ямбол, което може да бъде предмет на принудително събиране от страна на ТД на НАП - Бургас поради изтекла погасителна давност и е предмет на изпълнение по изпълнително дело № 20108780400442, образувано при ЧСИ - И.Х. с рег.№878, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
В законна сила на 8.8.2017г.
5 Гражданско дело No 157/2016, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН А.Т.Д. П.Т.П.,
Б.Т.Т.А.,
В.Г.П.,
Т.Г.К.,
Д.А.Т.,
М.А.Я.,
М.М.Ч.,
М.Г.Д.,
С.Г.И.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 13.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по настоящото гр.д.№ 157/2016г. по описа на РС-Елхово, поради невнасяне от ищцата в определения от съда срок на дължимите разноски по делото – депозит от по 300 лв. за възнаграждения на назначените по реда на чл.47 ал.6 от ГПК особени представители на ответницата М.М.Ч. ***, с ЕГН ********** и на ответницата М.Г.Д. от гр.Варна, с ЕГН **********. ОСЪЖДА ищцата - А.Т.Д. ***, с ЕГН **********, да заплати по сметка на РС – Елхово, на основание чл. 9 от Тарифа за ДТ по ГПК, държавна такса в размер на по 25.00 /двадесет и пет/ лева, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в 1-седмичен срок, считано от връчването му на страните.
В законна сила на 10.8.2017г.
6 Гражданско дело No 169/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака П.Д.У. С.Ж.У. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 12.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният на 24.09.2016 година в гр. Елхово, обл. Ямбол, за което е съставен Акт за граждански брак № 39 от 24.09.2016 година на община Елхово, граждански брак между С.Ж.У. ***, ЕГН ********** и П.Д.У. ***6, съдебен адрес ***, ЕГН **********, като дълбоко и непоправимо разстроен при условията на чл.49 ал.3 вр. ал.1 от СК, без съда да се произнася относно вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 53 от СК след прекратяване на брака съпругата П.Д.У., да възстанови предбрачното си фамилно име – ВЕЛИКОВА. ОСЪЖДА П.Д.У. ***6, съдебен адрес ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Елхово сумата от 12.50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса за решаване на делото и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА С.Ж.У. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Елхово сумата от 12.50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса за решаване на делото и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл. 7, ал. 2 ГПК.
В законна сила на 11.8.2017г.
7 Гражданско дело No 243/2017, IV състав Искове за развод и недействителност на брака В.Я.Л. П.В.Л. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 7.8.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА, сключен с Акт за граждански брак №***. на Община Елхово между В.Я.Л., с ЕГН ********** *** и П. В.Л., с ЕГН ********** ***, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 44, т. 3, във вр. с чл. 49, ал. 1 от СК. ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата В.Я.Л., с ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име – Х.. ОСЪЖДА В.Я.Л., с ЕГН ********** ***, действаща, чрез процесуален пълномощник адв. И. Ч. от ЯАК, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Елхово държавна такса в размер на 20.00 лева /двадесет/ за допускането на развода и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА П.В.Л., с ЕГН ********** *** да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Елхово държавна такса в размер на 20.00 лева /двадесет/ за допускането на развода и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 23.8.2017г.
8 Гражданско дело No 455/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Н.А.,
А.Г.К.,
Н.И.Н.,
М.И.К.,
С.Х.А.,
М.К.А.,
Х.Н.А.,
Ю.Н.А.
Е.А.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 16.2.2017г.
По предявеният от ищците – М. Н. А., с ЕГН **********, с адрес: ***, А. Г. К., с ЕГН **********, с адрес: ***»Крали Марко» 31, вх.В, ет.7, ап.67, Н. И. Н., с ЕГН **********, с адрес: ***»Търговска» 34, вх.А, ет.4, ап.15, М. И. К., с ЕГН **********, с адрес: ***»С. Стамболов» 1, вх.А, ет.3, ап.6, С. Х. А., гражданин на Федерална Република Германия, с постоянен адрес ***, М. К. А., с ЕГН **********, с адрес: ***, Х.Н. А., с ЕГН **********, с адрес: ***»Стара планина» 3, вх.А, ет.6, ап.17 и Ю. Н. А., с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника им – адв.А.Т. от ЯАК, съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа - гр.Ямбол, ул.”Кабиле” №10, против ответницата – Е. А. С., с ЕГН **********, с адрес: ***»С. Караджа» 17А, положителен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответницата, че ищците са собственици на основание наследяване по закон от общия на страните наследодател Е. А. и възстановяване по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ на правото на собственост в лицето на наследниците на общия наследодател Е. Н.А.,***,починала 21.12.1938г. на 5/7 ид.ч. от процесните земеделски недвижими имоти, находящи се в землището на с.С. ***, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69208.22.10 /шестдесет и девет хиляди двеста и осем, точка, двадесет и две, точка, десет/ по кадастралната карта на селото, номер по предходен план: 022010 /двадесет и две хиляди и десет/,с площ от 39 329.00 /тридесет и девет хиляди триста двадесет и девет/ кв.м.,в местността "Брестненски връх", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при граници: 69208.21.783, 69208.22.11, 69208.22.27, 69208.22.26, 69208.22.9, 69208.20.748; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69208.24.13 /шестдесет и девет хиляди двеста и осем, точка, двадесет и четири, точка, тринадесет/ по кадастралната карта на селото, номер по предходен план: 024013 /двадесет и четири хиляди и тринадесет/, с площ от 9804.00 /девет хиляди осемстотин и четири/ кв.м., в местността "Султанска кория", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при граници: 69208.24.14, 69208.23.782, 69208.24.12, 69208.24.5, 69208.24.6, 69208.24.7, като ОТХВЪРЛЯ иска над този размер, до предявения такъв за ПРАВА от 3/4 ид.части от процесните имоти, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. На основание чл.537 ал.2 от ГПК ОТМЕНЯ Констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот по обстоятелствена проверка № 195, том I, peг. № 916, нот.дело № 127/2015г. по описа на Нотариус Жанета Райчева с № 452 на НК с район на действие – съдебния район на PC-Елхово, вх.рег.№ 962/06.04.2015 г., акт №25, том ІV, дело №480/2015г. на Служба по вписванията-Елхово, в ЧАСТТА МУ, с която ответницата Е.А.С., с ЕГН **********, с адрес: ***»С. Караджа» 17А, е призната за собственик по наследство и давностно владение на 5/7 ид.ч. от следните недвижими имоти, находящи се в землището на с.С. ***, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69208.22.10 /шестдесет и девет хиляди двеста и осем, точка, двадесет и две, точка, десет/ по кадастралната карта на селото, номер по предходен план: 022010 /двадесет и две хиляди и десет/,с площ от 39 329.00 /тридесет и девет хиляди триста двадесет и девет/ кв.м., в местността "Брестненски връх", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при граници: 69208.21.783, 69208.22.11, 69208.22.27, 69208.22.26, 69208.22.9, 69208.20.748 и 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69208.24.13 /шестдесет и девет хиляди двеста и осем, точка, двадесет и четири, точка, тринадесет/ по кадастралната карта на селото, номер по предходен план: 024013 /двадесет и четири хиляди и тринадесет/, с площ от 9804.00 /девет хиляди осемстотин и четири/ кв.м., в местността "Султанска кория", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при граници: 69208.24.14, 69208.23.782, 69208.24.12, 69208.24.5, 69208.24.6, 69208.24.7, като ОТХВЪРЛЯ искането за разликата над установените като собствени на ищците 5/7 ид.ч. от процесните имоти до заявените 3/4 ид.части, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ДАВА на ищците М.Н.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, А.Г.К., с ЕГН **********, с адрес: ***»Крали Марко» 31, вх.В, ет.7, ап.67, Н.И.Н., с ЕГН **********, с адрес: ***»Търговска» 34, вх.А, ет.4, ап.15, М.И.К., с ЕГН **********, с адрес: ***»С. Стамболов» 1, вх.А, ет.3, ап.6, С.Х.А., гражданин на Федерална Република Германия, с постоянен адрес ***, М.К.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, Х.Н.А., с ЕГН **********, с адрес: ***»Стара планина» 3, вх.А, ет.6, ап.17 и Ю. Н.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника им – адв.А.Т. от ЯАК, съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа - гр.Ямбол, ул.”Кабиле” №10, шестмесечен срок от влизане на настоящото решение в сила за отбелязването му в Службата по вписванията съгласно чл.115 ал.2 от ЗС. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответницата Е.А.С., с ЕГН **********, с адрес: ***»С. Караджа» 17А, да заплати на ищците – М.Н.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, А.Г.К., с ЕГН **********, с адрес: ***»Крали Марко» 31, вх.В, ет.7, ап.67, Н.И.Н., с ЕГН **********, с адрес: ***»Търговска» 34, вх.А, ет.4, ап.15, М.И.К., с ЕГН **********, с адрес: ***»С. Стамболов» 1, вх.А, ет.3, ап.6, С.Х.А., гражданин на Федерална Република Германия, с постоянен адрес ***, М.К.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, Х.Н.А., с ЕГН **********, с адрес: ***»Стара планина» 3, вх.А, ет.6, ап.17 и Ю. Н.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 1 600.00 /хиляда и шестстотин/ лева, представляващи направени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 2.5.2017
Гражданско дело № 133/2017
Връща за администриране на въззивната жалба

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.7.2017
Гражданско дело № 206/2017
В законна сила на 28.8.2017г.
9 Гражданско дело No 343/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Х.Г.,
Д.В.Г.
М.Д.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 7.8.2017г.
ВРЪЩА ОБРАТНО подадената от Д. Х.Г. и Д.В.Г.,***, чрез процесуалният им представител адв. С.И., против М.Д. ***, ЕГН ********** искова молба с вх. № 1460 от 16.06.2017г. и приложенията към нея, поради неотстранени от ищците в срок нередовности по същата. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 343 по описа за 2017г. на ЕРС. Определението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му, от Д. Х.Г. и Д.В.Г.,***, действащи, чрез процесуалният им представител адв. С.И., препис от която не се представя за връчване на ответната страна.
В законна сила на 29.8.2017г.