РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2016г. до 31.8.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 248/2016, III състав КАТ А.А.С. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №16-0261-000084 от 15.03.2016 година на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/ 24.06.2015г., с което на А.А.С. ***, с ЕГН **********, на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП е наложено кумулативно административно наказание - глоба в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца за извършено административно нарушение по чл.103 от ЗДвП.
В законна сила от 2.8.2016г.
2 АНД No 356/2016, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.С.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 15.7.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемият М.С.И., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, женен, животновъд при ЗП Иванка Митева, с. Лесово, неосъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 12.07.2014 година до 05.10.2015 година в село Стефан Караджово, село Мамарчево и в село Лесово, обл. Ямбол, като пълнолетно лице, без да е сключило граждански брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16- годишна възраст - Донка Иванова Илиева, ЕГН ********** - престъпление по чл.191, ал.1 от НК, като на основание чл. 191, ал.4 от НК, поради това, че на 15.06.2016 година е сключил граждански брак с лицето Донка Иванова Илиева, НЕ ГО НАКАЗВА. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
М.С.И.
Мотиви от 25.7.2016г.
В законна сила от 2.8.2016г.
3 НОХД No 427/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 2.8.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 342 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Т.К. от една страна и от друга страна подсъдимия М.Н. и неговия защитник – адв.Л., както следва: Подсъдимия М.Н. /M. N./ роден на *** година в гр.***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на ИР Афганистан, без образование, женен, неосъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.07.2016 година, около 10.30 часа през ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимият с пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК на М.Н. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 лева, като на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева -остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото-няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 427/2016 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
М.Н.
В законна сила от 2.8.2016г.
4 АНД No 227/2015, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Б.В.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 16.12.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 47 - 0000056 от 27.02.2015 година, издадено от Директора на РД „АА” гр. Ямбол – Дикран Бохосян, с което на Б. В. А.,***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лева на основание чл.95 ал.1, т.3 от Закона за автомобилните превози, за извършено нарушение по чл.38 предл.1-во от Наредба №34 от 06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от Министерство на транспорта.
В законна сила от 4.8.2016г.
5 АНД No 49/2016, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР А.Б. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 47-0000391/09.12.2015 г. на Началника на ОО "Автомобилна администрация" гр. Ямбол, с което на А.Б. /A. B./, роден *** год. в република Турция, със съдебен адрес:***, е наложено административно наказание на основание чл. 99, предл.3 от Закона за автомобилните превози глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за извършено административно нарушение по чл. 32, ал. 6, изр.2-ро от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. на МТС, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 4.8.2016г.
6 АНД No 194/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЕЛХОВО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 30.6.2016г.
НП-измененоР Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000363 от 09.03.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ямбол С. Н. И., с коeто на „***-Елхово” ЕООД с ЕИК ***, със седалище в гр.Елхово, представлявано от управителя Д.Д., е наложена имуществена санкция в размер на 300.00 лева на основание чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение по чл. 403а, ал.1 от КТ, извършено на 09.02.2016 година, като НАМАЛЯВА размера на ИМУЩЕСТВЕНАТА САКНЦИЯ от 300.00 /триста/ лева на 100.00 /сто/ лева. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 4.8.2016г.
7 АНД No 190/2016, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Т.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1013 от 04.01.2016 година на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Хасково, с което на Т.Д.С. ***, с ЕГН **********, в качеството на управител на фирма "Трайд и синове" ЕООД, на основание чл. 43, ал.1 от ЗХ е наложено административно наказание – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лв., за нарушение на чл. 18, ал. 1 от Закона за храните /ЗХ/, като законосъобразно.
В законна сила от 5.8.2016г.
8 НОХД No 437/2016, III състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ю.Д.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 9.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- Т. К. от една страна и подсъдимия - Ю. Д.П. и неговият защитник - адв.Д. от друга страна и с участието на преводача С., както следва: Подсъдимият Ю. Д.П. /I. D. P./, роден на *** ***, Република Румъния, румънец, румънски гражданин, неосъждан, със средно образование, женен, трудово ангажиран, работещ като шофьор СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 06.08.2016 г. около 23:10 часа, на ГКПП-Лесово, обл.Ямбол, на трасе „изход от страната на товарни автомобили" управлявал моторно превозно средство - товарна композиция с влекач марка „Ивеко 440" с per. № AG26YNR и полуремарке с per. № AG26RMM, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,03 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 + с фабр. № ARSM 0135 - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.54 от НК на подсъдимия Ю. Д.П. /I. D. P./ се налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 400.00 /четиристотин/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия Ю. Д.П. /I. D. P./ наказание шест месеца лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението за прекратяване на наказателното производство. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимият се лишава от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. От деянието няма причинени имуществени вреди. Направените по делото във фазата на ДП разноски за преводач, както и тези направени във фазата на съдебното производство също за преводач, остават за сметка на органа така, както са направени, по смисъла на чл.189, ал.2 от НПК. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 437/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ю.Д.П.
В законна сила от 9.8.2016г.
9 НОХД No 410/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.М.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 26.7.2016г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият К.М.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, разведен, тракторист във фирма „***“ ООД, осъждан – реабилитиран, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2016 година около 00.05 часа в село Пчела, община Елхово, обл. Ямбол, на кръстовище на ул. „Съби Димитров“ с ул. „Тунджа“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Опел“, модел „Тигра“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,86 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с фабр. № ARSM 0135, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 и чл.55, ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл. 343Г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият К.М.М., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК при изпълнението на това наказание приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред – от 09.07.2016 година. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес.
К.М.М.
Мотиви от 28.7.2016г.
В законна сила от 11.8.2016г.
10 АНД No 737/2015, I състав КАТ Н.П.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 25.7.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15 – 0261 – 000418 от 25.09.2015 година на ВНД Началник РУ “Полиция” Елхово, с което на Н.П.Д. ***, ЕГН **********, на основание чл. 179, ал.2 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лева за нарушение по чл. 6, т.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-отменено
В законна сила от 12.8.2016г.
11 НОХД No 220/2016, IV състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.П.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 27.7.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ на основани чл. 57, ал.1 във вр. чл.60, ал.1 и вр.чл.61, т.2 от ЗИНЗС осъдения П.П.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***0, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, трудово ангажиран, осъждан, с ЕГН **********, ДА ИЗТЪРПИ при първоначален СТРОГ режим в затворническо заведение - ЗАТВОР, наказанието ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наложено му с присъда №40/27.03.2015 година по НОХД № 33/2015 година по описа на РС – Елхово, приведено в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК с определение от 28.04.2016 година, постановено по НОХД № 220/2016 година на ЕРС, потвърдено с определение № 89/20.06.2016 година по ВЧНД№ 181/2016 година на ЯОС. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред ЯОС в 15-дневен срок днес.
П.П.Г.
Мотиви от 22.8.2016г.
В законна сила от 12.8.2016г.
12 НОХД No 448/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Х.,
Г.М.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 15.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Снежина Стоянова от една страна и подсъдимите А.Х. /***/ и Г.М. /***/ и техният защитник - адв. С. от друга страна, както следва: Подсъдимите А.Х. /***/, роден на *** година в гр.Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, живущ в гр.Пешавар, Пакистан, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент и Г.М. /***/, роден на *** година в гр.Чарсада, Ислямска Република Афганистан, живущ в гр.Пешавар, Пакистан,афганистански гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, компютърен оператор, се признават ЗА ВИНОВНИ в това, че на 12.08.2016година през ГКПП Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол,, действайки в съучастие, като съизвършители влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1,вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите А.Х. и Г. М. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от А.Х. и Г. М. не са настъпили имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54 от НК на всеки един от двамата подсъдими А.Х. и Г.М. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за изпитателен срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. По делото няма иззети веществени доказателства. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД ”ГП” – Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1 във вр.чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба №Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършеният в днешното с.з. превод от български език на език фарси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 448/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият А.Х. /***/ , /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подсъдимият Г.М. /***/, /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. С. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимите от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
А.Х.
Г.М.
В законна сила от 15.8.2016г.
13 НОХД No 449/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.С.,
А.А.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 15.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Снежина Стоянова от една страна и подсъдимите А.С. /***/ и А.А. /***/ и техният защитник- адв. Т. от друга страна, както следва: Подсъдимите А.С. /***/, роден на *** година в гр.Лагман, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, общ работник и А.А. /***/, роден на *** година в гр.Джалалабад, Ислямска Републикяа Афганистан, живущ ***, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, шофьор, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 12.08.2016 година през ГКПП - Лесово, общ. Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие, като съизвършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите А.С. /***/ и А.А. /***/ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от А.С. /***/ и А.А. /***/ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на А.С. /***/ и А.А. /***/ се определя и налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза няа Държавата в размер на 100 лева. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД ”ГП” – Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на език фарси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 449/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият А.С. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подсъдимият А.А. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. Т. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимите от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.05 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
А.С.
А.А.
В законна сила от 15.8.2016г.
14 АНД No 263/2016, II състав КАТ Г.В.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 4.8.2016г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на Г.В.Д. ***, ЕГН – **********, против Наказателно постановление № 15-0261-000306 от 05.08.2015 година, издадено от ВНД Началник на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на Г.В.Д. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева на основание чл. 184, ал.4 от ЗДвП за нарушение по чл. 137а, ал.1 от ЗДвП и ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 263/2016 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба по реда на АПК пред Административен съд –Ямбол чрез Районен съд-Елхово в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 16.8.2016г.
15 НОХД No 341/2016, IV състав Бягство на затворник РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 29.7.2016г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият Д.А. /D. A./, роден на *** ***, Република Турция, живущ ***, Република Турция, гражданин на Република Турция, със средно образование, трудово ангажиран - златар, женен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 02.06.2016 година, около 08.00-08.35 часа в гр.Елхово, обл.Ямбол, като затворник, задържан за срок от 24 часа със заповед за задържане на лице peг. № 4473зз-109/01.06.2016 година на ГПУ -Болярово по реда на чл.72, ал.1, т.1 от Закона за Министерство на вътрешните работи за времето от 10.00 часа на 01.06.2016 година до 10.00 часа на 02.06.2016 година, избягал от "Помещение за временно задържане на лица" на РДГП-Елхово, обл.Ямбол - престъпление по чл.297, ал.1 във вр. ал.3 от НК, поради което на основание чл.297, ал.1 във вр. ал.3 от НК във вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпълнението на така наложеното наказание лишаване, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл. 189, ал. 2 от НПК направените по делото разноски за преводач в размер на 90.00 лева остават за сметка на органа който ги е направил РДГП - Елхово. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Д.А.
Мотиви от 12.8.2016г.
В законна сила от 16.8.2016г.
16 НОХД No 458/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ю.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 18.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Тодор Куюмджиев от една страна и подсъдимият Ю.Д. /***/ и неговият защитник - адв. Р. от друга страна, както следва: Подсъдимият Ю.Д. /***/, роден на *** година в гр.Чашмай маздар, Република Съюз Мианмар, живущ ***, гражданин на Република Съюз Мианмар, с висше образование, учител по английски език, женен, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2016 година през ГКПП - Лесово, общ. Елхово, обл.Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Ю.Д. /***/ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от Ю.Д. /***/ не са претърпени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на Ю.Д. /***/ се определя и налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза няа Държавата в размер на 100 лева. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД ”ГП” – Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Г. Недялкова да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 12.50 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на английски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 458/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Ю.Д. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. Р. – С оглед изявлението на моя подзащитен, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимият от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.50 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Ю.Д.
В законна сила от 18.8.2016г.
17 АНД No 773/2015, I състав РДГ И.Г.Я. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 25.7.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 124 от 14.05.2014 година на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Сливен Ганчо И. Петров, с което на И.Г.Я. ***, ЕГН **********, e наложено административно наказание глоба в размер на 1000.00 лв. на основание чл.277, ал.1, т.3 от Закона за горите за извършено нарушение по чл.257, ал.1, т.3, вр. с чл. 104, ал.1, т.4 от Закона за горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила от 19.8.2016г.
18 АНД No 3/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА- ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 29.7.2016г.
НП-потвърденоР Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 242 от 15.12.2015 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Ямбол д-р Д. К. П., В ЧАСТТА, с която на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. Елхово, ул. „Чаталджа”, № 3, представлявано от управителя Д. П. с ЕГН – **********, са наложени на основание чл. 105а, ал.3 от ЗЗО /отм/ две имуществени санкции в размер на по 200.00 лева за всяко от извършените и констатирани две административни нарушения – едно нарушение по чл.55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗД, вр. с пар.45 от ЗИД на ЗЗО, вр. с чл.189, т.8 от НРД 2015г. и едно нарушение по чл. 55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО, вр. с пар.45 от ЗИД на ЗЗО, във вр. с чл. 8 от Приложение № 2Б към чл.2 от ПМС №57 от 16.03.2015 година /по т.1 и 2 от НП – за ИЗ №№ 325/15г. и 113/15г./. ОТМЕНЯ като незаконосъобразно и неправилно Наказателно постановление № 242 от 15.12.2015 на Директора на РЗОК гр. Ямбол д-р Д. К. П., В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, с която на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД, с ЕИК ***, представлявано от управителя Д. П., е наложена на основание чл. 105а, ал.3 от ЗЗО /отм/ имуществена санкция в размер на 200.00 лева за извършеното и констатирано административно нарушение по чл.55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗД, вр. с пар.45 от ЗИД на ЗЗО, вр. с чл.189, т.6, б. „а“ от Национален рамков договор за медицински дейности за 2015 година за медиц. дейности /по т.3 от НП – за ИЗ № 461/15г./. На основание чл. 189, ал.3 от НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН ОСЪЖДА МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. Елхово, ул. „Чаталджа”, № 3, представлявано от управителя Д. П., да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Елхово направените по делото разноски в размер на 210.44 лева /двеста и десет лева и четиридесет и четири стотинки/, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими също в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на Административно процесуалния кодекс пред Административен съд гр.Ямбол чрез Елховският районен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 19.8.2016г.
19 АНД No 174/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Н.З.Х. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 27.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 681/2015г. от 25.02.2016 година на Валери Евтимов Стефанов – Началник на Митница - Бургас, с което на основание чл.123 ал.6 от ЗАДС на Н.З.Х., с ЕГН **********, с адрес ***-В-6-17, с адрес за призоваване – гр.Разград, ул.“Цар Асен“ №10, ет.1, оф.1, е наложено административно наказание – глоба в размер на 2 000 /две хиляди/ лева за извършено административно нарушение по чл.123 ал.6 от ЗАДС и с което на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е отнет в полза на държавата предмета на нарушението – акцизни стоки – тютюневи изделия /цигари/ - цигари марка „MURATTI” super slims - 20 броя кутии по 20 къса и цигари марка „OME” super slims – 10 броя кутии по 20 къса, всичките съдържащи надпис „duty free“ върху потребителската опаковка.
В законна сила от 19.8.2016г.
20 НОХД No 467/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Х.,
Ф.Ю.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 19.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Стойко Иванов от една страна и подсъдимите Ф.Ю. /***/ и А.Х. /***/ и техният защитник - адв. Т.В. *** от друга страна, както следва: Подсъдимите Ф.Ю. /***/, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, неженен, с начално образование, общ работник, неосъждан и А.Х. /***/, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, със средно образование, неженен, общ работник, неосъждан се признават за ВИНОВНИ в това, че на 18.08.2016 год., на ГКПП - Лесово, общ.Елхово, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите Ф.Ю. /***/ и А.Х. /***/ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от Ф.Ю. /***/ и А.Х. /***/ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимите Ф.Ю. /***/ и А.Х. /***/ се определя и налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза няа Държавата в размер на 100 лева. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД ”ГП” – Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС– Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на език фарси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 467/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Ф.Ю. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подсъдимият *** /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. В. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимите от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
А.Х.
Ф.Ю.
В законна сила от 19.8.2016г.
21 НОХД No 474/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.М.,
С.М.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 22.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- С. С. от една страна и подсъдимите Амрухах М. и С.М. и техният защитник - адв.И. от друга страна, както следва: Подсъдимият А.М. /A. M./, роден на ***г. в гр.Лагман, ИР Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, живущ ***, без образование, но може да се подписва, безработен, неосъждан, неженен, без документи за самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 18.08.2016 година през ГКПП Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие със С.М., като извършител влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия А.М. /A. M./, при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия А.М. /A. M./, не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимия А.М. /A. M./, по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, на това основание и на основание чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. Подсъдимият С.М. /S. M./, роден на ***г. в гр.Шиноар, ИР Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, живущ ***, без образование, но може да се подписва, безработен, неосъждан, неженен, без документи за самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това , че на 18.08.2016година през ГКПП Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие с Амрухах М., като извършител влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 вр. чл.63, ал.1, т.4 и 5 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия С.М. /S. M./, при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия С.М. /S. M./, не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимия С.М. /S. M./ по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.63, ал.1, т.4 и 5 от НК, на това основание и чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА , изтърпяването на което на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от една година, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което наказание да бъде изпълнено чрез публикуване на присъдата на официалния интернет – сайт на Община Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 474/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.М.
С.М.
В законна сила от 22.8.2016г.
22 НОХД No 219/2016, III състав ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Г.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 8.8.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Г.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, живущ ***, със средно образование, осъждан, женен, работещ на частно, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от неустановен с точност ден през есента на 2014г. до 14.09.2015г. в с.Бояново, обл.Ямбол, в частен дом, находящ се на ул.“ Георги Димитров“ № 53, като пълнолетно лице, е заживял съпружески, без да е сключил граждански брак, с лице от женски пол - С.М.Ж. с ЕГН **********, ненавършила 16 години - престъпление чл.191 ал.1 от НК, но тъй като до постановяване на настоящата присъда е последвало сключване на граждански брак между подсъдимия и С.М.Ж., на основание чл.191 ал.4 от НК НЕ го НАКАЗВА. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.Г.М.
Мотиви от 8.9.2016г.
В законна сила от 24.8.2016г.
23 АНД No 244/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Ж.И.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 5.8.2016г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000088 от 15.03.2016 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на Ж.И. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 25.8.2016г.
24 НОХД No 479/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.К.Х.,
Л.Х.К.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 25.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- Т. К. от една страна и подсъдимите - А.К.Х. и Л.Х.К. и техният защитник адв.Д. от друга страна, както следва: Подсъдимият А.К.Х. /A. K. H./, роден на *** ***, Р Ирак, живущ ***, Р Ирак, гражданин на Р Ирак, с начално образование, общ работник, женен, неосъждан, без документи за самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 23.08.2016 г. около 21:45 часа в района на 240 гранична пирамида, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като съизвършител с Л.Х.К., влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А.К.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимият А.К.Х. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият А.К.Х. /A. K. H./ по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, на това основание и чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението за решаване на наказателното производство и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. Подсъдимата Л.Х.К. /L.H. K./, родена на *** ***, Р Ирак, живуща ***, Р Ирак, гражданка на Р Ирак, с начално образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА, за това,че на 23.08.2016 г. около 21:45 часа в района на 240 гранична пирамида, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като съизвършителка с А.К.Х., влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1,вр.чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата Л.Х.К. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимата Л.Х.К. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимата Л.Х.К. /L.H. K./ по чл.279, ал.1 вр чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, на това основание и чл.54, ал.1 от НК й се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението за решаване на наказателното производство и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 479/2015 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.К.Х.
Л.Х.К.
В законна сила от 25.8.2016г.
25 НОХД No 480/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Х.Б.,
К.И.З.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 25.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- Снежина Стоянова от една страна и подсъдимите - Х. Х.Б. /H. H.B./ и К.И.З. /K. I. Z./, и техният защитник адв.С. от друга страна, както следва: Подсъдимият Х. Х.Б. /H. H.B./, роден на ***година в гр.Шангал, Р Ирак, гражданин на Р Ирак, с начално образование, живущ в с.Хатар, Р Ирак, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност и Подсъдимата К.И.З. /K. I. Z./, родена на ***г в гр.Шангал, Р Ирак, гражданка на Р Ирак, с начално образование, живуща в с.Хатар, Ирак, домакиня, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, за това, че на 23.08.2016 година в района на 240 гранична пирамида в землището на с.Голям Дервент, обл.Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите Х. Х.Б. и К.И.З. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от Х. Х. Б. и К.И.З. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК на всеки един от подсъдимите - Х. Х.Б. /H. H.B./ и К.И.З. /K. I. Z./, му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 480/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Х.Х.Б.
К.И.З.
В законна сила от 25.8.2016г.
26 НОХД No 481/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.М.Д.,
Г.Б.М.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 25.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- Т. К. от една страна и подсъдимите - А.М. Д. /A. M. J./, и Г.Б.М. /G. B. M./ и техният защитник адв.Г. и от друга страна, както следва: Подсъдимата А.М. Д. /A. M. J./, родена на *** ***, Р Ирак, живуща ***, гражданка на Р Ирак, без образование, но може да се подписва, безработна, омъжена, неосъждана, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА, за това, че на 23.08.2016 г. около 21:45 часа в района на 240 гранична пирамида, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като съизвършителка с Г.Б.М., влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1,вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата А.М. Д. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимата А.М. Д. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимата А.М. Д. по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, на това основание и чл.54, ал.1 от НК й се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. Подсъдимата Г.Б.М. /G. B. M./, родена на *** ***, Р Ирак, живуща ***, гражданка на Р Ирак, с основно образование, ученичка, неомъжена, неосъждана СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА, за това, че на 23.08.2016 г. около 21:45 часа в района на 240 гранична пирамида, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като съизвършителка с А.М. Д., влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1,т.4 и т.5 от НК Деянието е извършено от подсъдимата Г.Б.М. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимата Г.Б.М. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимата Г.Б.М. по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.4 и 5 от НК, на това основание и чл.54, ал.1 от НК й се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.69,ал.1 вр чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от една година, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което наказание да бъде изпълнено чрез публикуване на настоящото определение за одобряване на споразумението за прекратяване на наказателното производство, имащо силата на влязла в сила присъда, на официалния интернет –сайт на Община Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 481/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.М.Д.
Г.Б.М.
В законна сила от 25.8.2016г.
27 НОХД No 482/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Х.С.,
Г.Х.Х.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 25.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- Т. К. от една страна и подсъдимите - С.Х.С. /S. H. S./ и Г.Х.Х. /G. H. H./ и техният защитник адв.Д. от друга страна, както следва: Подсъдимата С.Х.С. /S. H. S./, родена на *** ***, Р Ирак, живуща ***, Р Ирак, гражданка на Р Ирак, с начално образование, безработна, неомъжена, неосъждана, без документи за самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА, за това, че на 23.08.2016 г. около 21:45 часа в района на 240 гранична пирамида, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като съизвършителка с Г.Х.Х., влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал. 1 вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата С.Х.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимата С.Х.С. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимата С.Х.С. /S. H. S./ по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, на това основание и чл.54, ал.1 от НК й се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение за одобряване на споразумението за прекратяване на наказателното производство и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. Подсъдимата Г.Х.Х. /G. H. H./, родена на *** ***, Р Ирак, живуща ***, Р Ирак, гражданка на Р Ирак, без образование, но може да се подписва, безработна, вдовица, неосъждана, без документи за самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА, за това, че на 23.08.2016 г. около 21:45 часа в района на 240 гранична пирамида, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като съизвършителка със С.Х.С., влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата Г.Х.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимата Г.Х.Х. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимата Г.Х.Х. /G. H. H./ по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, на това основание и чл.54, ал.1 от НК й се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение за одобряване на споразумението за прекратяване на наказателното производство и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 482/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.Х.С.
Г.Х.Х.
В законна сила от 25.8.2016г.
28 НОХД No 484/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Р.С.С.,
Н.Е.А.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 26.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- С. С. от една страна и подсъдимите - Р.С.С. /R. S. S./ и Н.Е.А. /N. Е. A./ и техният защитник адв.К. от друга страна, както следва: Подсъдимите: Р.С.С. /R. S. S./, роден на *** год. в гр. Шангал, Р Ирак, с адрес ***, гражданин на Ирак, с начално образование, женен, общ работник, неосъждан, без документи за самоличност И Н.Е.А. /N. Е. A. родена на *** ***, РИрак, с адрес ***, гражданка на Ирак, с начално образование, омъжена, домакиня, неосъждана, без документи за самоличност; СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, В ТОВА, ЧЕ : На 23.08.2016 год., около 21.45 часа, в района на гранична пирамида 240, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, действайки в съучастие като извършители, без документи за самоличност, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимите Р.С.С. /R. S. S./ и Н.Е.А. /NAJLA ETO AL/, при условията на пряк умисъл. От престъплението, извършено от подсъдимите Р.С.С. /R. S. S./ и Н.Е.А. /NAJLA ETO AL/ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК им се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Р.С.С. /R. S. S./ и Н.Е.А. /NAJLA ETO AL/, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение, с което се одобрява споразумението за прекратяване на наказателното производство. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за възнаграждение на преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил - РД”ГП” гр.Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 484/2015 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Р.С.С.
Н.Е.А.
В законна сила от 26.8.2016г.
29 АНД No 363/2016, IV състав КАТ Д.П.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 5.8.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0261-000289/17.06.2016 година, издадено от Началника на РУ – Елхово при ОД на МВР-Ямбол, с което на Д. П. Р., ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП, на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца. Решението подлежи на обжалване пред ЯАС в 14 - дневен срок от получаване на съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила от 27.8.2016г.
30 НОХД No 485/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ш.Ш.Б. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 29.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Тодор Куюмджиев от една страна и подсъдимият Ш.Ш.Б. и неговият защитник - адв. Х. от друга страна, както следва: Подсъдимият Ш.Ш.Б. /SHIAR SHUKRI BRENDAR/, роден на *** ***, Република Ирак, живущ ***, иракски гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан се признава за виновен, в това, че на 25.08.2016 г. около 02:20 часа в района на 238 гранична пирамида, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Ш.Ш.Б. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимият Ш.Ш.Б. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият Ш.Ш.Б. по чл. 279, ал. 1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. Направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават в полза на органа, който ги е извършил РГ “ДП“ - Елхово. Веществени доказателства-няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 10.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 485/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Ш.Ш.Б. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. Х. – С оглед изявлението на моя подзащитен, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимият от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Ш.Ш.Б.
В законна сила от 29.8.2016г.
31 НОХД No 486/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.И.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 29.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Тодор Куюмджиев от една страна и подсъдимият М.И.Д. и нейният защитник - адв. Х. от друга страна, както следва: Подсъдимата М.И.Д. /***/, родена на *** ***, Ирак, живуща ***, гражданка на Ирак, без образование, безработна, вдовица, неосъждана, се признава за ВИНОВНА в това, че на 25.08.2016 г. около 02:20 часа в района на 238 гранична пирамида, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата М.И.Д. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимата М.И.Д. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимата М.И.Д. по чл. 279, ал. 1 от НК на основание чл.54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата размер на 100 лева. Направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават в полза на органа, който ги е извършил РД ГП - Елхово. Веществени доказателства-няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 10.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 486/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимата М. И.Д. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв.Х. – С оглед изявлението на моята подзащитна , заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимата от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.50 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
М.И.Д.
В законна сила от 29.8.2016г.
32 НОХД No 487/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ш.И.Б.,
Д.Х.А.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 29.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Снежина Стоянова от една страна и подсъдимите Ш.И.Б. /***/ и Д.Х.А. /***/ и техният защитник - адв. Д. *** от друга страна, както следва: Подсъдимите Ш.И.Б. /***/, родена на *** ***, Република Ирак, иракска гражданка, със средно образование, неомъжена, безработна, неосъждана и Д.Х.А. /***/, родена на *** година в с.Шангал, Република Ирак, иракска гражданка, със средно образование, неомъжена, безработна, неосъждана, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 25.08.2016 година в района на 238 гранична пирамида в землището на с.Голям Дервент, обл. Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, - престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите Ш.И.Б. /***/ и Д.Х.А. /***/ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимите Ш.И.Б. /***/ и Д.Х.А. /***/, не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на всеки от подсъдимите Ш.И.Б. /***/ и Д.Х.А. /***/, се определя и налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД ”ГП” – Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 10.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 487/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимата Ш.И.Б. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подсъдимата Д.Х.А. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. А. – С оглед изявлението на моите подзащитни , заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимите от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 18.20 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Ш.И.Б.
Д.Х.А.
В законна сила от 29.8.2016г.
33 НОХД No 488/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Ю.Ф. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 29.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Снежина Стоянова от една страна и подсъдимият Н. Ю. Ф. /***/ и неговият защитник - адв. Б. от друга страна, както следва: Подсъдимият Н.Ю.Ф. /***/, роден на *** година в с.Шария, Република Ирак, живущ в с.Шария, Република Ирак, иракски гражданин,с висше образование, неженен, неосъждан, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2016 година в района на 238 гранична пирамида, намираща се в землището на с. Голям Дервент, обл.Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Н. Ю. Ф. /***/ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от Н. Ю. Ф. /***/ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на Н. Ю. Ф. /***/ се определя и налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза няа Държавата в размер на 100 лева. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД ”ГП” – Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 10.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 488/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Н.Ю.Ф. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. Б. – С оглед изявлението на моя подзащитен, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимият от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 18.40 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Н.Ю.Ф.
В законна сила от 29.8.2016г.
34 НОХД No 489/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.И.Х. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 29.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Сн. Стоянова от една страна и подсъдимата Д. И.Х. /DALYA IDO KHEDER/ и нейният защитник - адв. М. Б. от друга страна, както следва: Подсъдимата Д. И.Х. /DALYA IDO KHEDER/, родена на ***г***, Република Ирак, живуща ***, Република Ирак, иракска гражданка, с начално образование, неомъжена, домакиня, неосъждана, се признава за ВИНОВНА в това, че на 25.08.2016 година в района на 238 гранична пирамида, намираща се в землището на с. Голям Дервент, обл.Ямбол, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата Д. И.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от Д.И.Х. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на Д. И.Х. /DALYA IDO KHEDER/ се определя и налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза няа Държавата в размер на 100 лева. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД ”ГП” – Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 10.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 489/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Д. И.Х. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв.Б. – С оглед изявлението на моята подзащитна, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда.Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимата от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 19.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Д.И.Х.
В законна сила от 29.8.2016г.
35 НОХД No 490/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Л.Х.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 30.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Сн. Стоянова от една страна и подсъдимата Л.Х.К. и нейният защитник - адв. М.А. от друга страна, както следва: Подсъдимата Л.Х.К. /***/, родена на *** год. в гр. Шангал, Република Ирак, с адрес ***, гражданка на Република Ирак, без образование, вдовица, безработна, неосъждана, се признава за ВИНОВНА в това, че на 25.08.2016 г. около 02.20 часа в района на 238 гранична пирамида, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата Л.Х.К. /***/, при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимият Л.Х.К. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимата Л.Х.К. /***/ по чл. 279, ал. 1 от НК на основание чл.54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. Направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават в полза на органа, който ги е извършил РД „ГП“ - Елхово. Разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово. Веществени доказателства-няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 10.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 490/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подс. Л.Х.К. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. А. – С оглед изявлението на моята подзащитна , заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимата от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.40 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Л.Х.К.
В законна сила от 30.8.2016г.
36 НОХД No 491/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.С.Ш. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 30.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Сн. Стоянова от една страна , подсъдимият С.С.Ш. и неговият защитник - адв. Р.Р. от друга страна, както следва: Подсъдимата С.С.Ш. /****/, родена на *** година в гр. Шангал, Република Ирак, живуща ***, Република Ирак, основно образование, неомъжена, безработна, неосъжданаь се признава за ВИНОВНА в това, че 25.08.2016 г. около 02.20 часа в района на 238 гранична пирамида, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата С.С. Ш. /****/ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимият С.С. Ш. /****/ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимата С.С. Ш. /****/ по чл. 279, ал. 1 от НК на основание чл.54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД ”ГП” – Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените разноски в хода на съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово. Веществени доказателства-няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 10.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 491/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимата С.С.Ш. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. Р. – С оглед изявлението на моята подзащитна, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимата от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 18.10 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
С.С.Ш.
В законна сила от 30.8.2016г.
37 НОХД No 492/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.С.А. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 30.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Сн. Стоянова от една страна и подсъдимата П.С.А. /***/ и нейният защитник - адв. М.А. от друга страна, както следва: Подсъдимата П.С.А. /***/, родена на ***г. в гр.Хасака, Сирийска арабска република, живуща ***, Репубилака Ирак, иракска гражданка, с начално образование, омъжена, безработна, неосъждана, се признава за ВИНОВНА в това, че на 25.08.2016г. около 02.20 часа в района на 238 гранична пирамида, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата П.С.А. /***/ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимата П.С.А. /***/ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимата П.С.А. /***/ по чл. 279, ал. 1 от НК на основание ч.54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. Веществени доказателства-няма. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева стават за сметка на органа, който ги е направил – РД ”ГП” – Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 10.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 492/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимата П.С.А. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. А. – С оглед изявлението на моята подзащитна , заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимата от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.20 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
П.С.А.
В законна сила от 30.8.2016г.
38 НОХД No 493/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ш.Ф.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 30.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Сн. Стоянова от една страна и подсъдимата Ш.Ф.М. /S. F. M./, родена на *** год. в гр. Шангал, Република Ирак, с адрес ***, гражданка на Република Ирак, без образование, неомъжена, домакиня, неосъждана, се признава за виновна в това, че на 25.08.2016г. около 02.20 часа в района на 238 гранична пирамида, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата Ш.Ф.М. /S. F. M./ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимата Ш.Ф.М. /S. F. M./ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимата Ш.Ф.М. /S. F. M./ по чл. 279, ал. 1 от НК на основанеие чл.54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. Направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават в полза на органа, който ги е извършил РД „ГП“ – Елхово. Направените разноски в хода на съдебното производство остават за сметка на РС – Елхово Веществени доказателства-няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 493/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ш.Ф.М.
В законна сила от 30.8.2016г.
39 НОХД No 494/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 30.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Сн. Стоянова от една страна, подсъдимият Д.И. и неговият защитник - адв. Р.Р. от друга страна, както следва: Подсъдимият Д. И. /***/, роден на *** година в гр. Шангал, Република Ирак, живущ ***, Република Ирак, основно образование, неженен, неосъждан, безработен, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2016 г. около 02:.0 часа в района на 238 гранична пирамида, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимят Д.И. /***/ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимият Д. И. /***/ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимия Д.И. /***/ по чл. 279, ал. 1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД ”ГП” – Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените разноски в хода на съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово. Веществени доказателства-няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 10.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 494/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Д. И. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. Р. – С оглед изявлението на моят подзащитен, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимият от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.50 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Д.И.
В законна сила от 30.8.2016г.
40 НОХД No 495/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ф.Х.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 30.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Сн. Стоянова от една страна и подсъдимата Ф.Х. И. /F. K. I./, родена на *** година в с.Шиха, Република Ирак, живуща ***, Република Ирак, без образование, неомъжена, домакиня, неосъждана, се признава за ВИНОВНА в това, че на на 25.08.2016 година в района на 238 гранична пирамида, намираща се в землището на с. Голям Дервент, обл.Ямбол, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата Ф. Х. И. /F. K. I./ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от подсъдимата Ф. Х.И. /F. K. I./ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимата Ф. Х. И. /F. K. I./ по чл. 279, ал. 1 от НК на основание чл.54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. Веществени доказателства-няма. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размеп на , остават за сметка на органа, който ги е направил – РД ”ГП” – Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 10.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 495/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ф.Х.И.
В законна сила от 30.8.2016г.
41 НОХД No 498/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.У.Н.,
С.К.Х.,
М.У.Н.,
И.Х.К.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 30.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово СТОЙКО ИВАНОВ от една страна, подсъдимите Х.У.Н. /***/, С.К.Х. /***/, М.У.Н. /MOHAMAD WADI NAEL/ и И.Х.К. /***/ и техният защитник адв. Д.Н. *** от друга страна както следва : Подсъдимите Х.У.Н. /***/, роден на *** ***, Сирийска Арабска Република, живущ ***, Сирийска Арабска Република, сирийски гражданин, със средно образование, женен, шивач, неосъждан; С.К.Х. /***/, родена на *** год. в гр. Шехмескин, Сирийска Арабска Република, живуща ***, Сирийска Арабска Република, сирийска гражданка, с висше образование, омъжена, безработна, неосъждана; М.У.Н. /*** роден на *** год. в гр. Шехмескин, Сирийска Арабска Република, живущ ***, Сирийска Арабска Република, сирийски гражданин, без образование, неженен, шивач, неосъждан и И.Х.К. /***/, роден на *** год. в гр. Шехмески, Сирийска Арабска Република, живущ ***, Сирийска Арабска Република, сирийски гражданин, със средно образование, неженен, майстор-дюнерджия, неосъждан, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 25.08.2016 година около 02.20 часа в района на 238 гранична пирамида, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие като извършители влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимите Х.У.Н. /***/, С.К.Х. /***/, М.У.Н. /MOHAMAD WADI NAEL/ и И.Х.К. /***/ при условията на пряк умисъл. От престъплението, извършено от подсъдимите Х.У.Н. /***/, С.К.Х. /***/, М.У.Н. /MOHAMAD WADI NAEL/ и И.Х.К. /***/ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК и на основание чл.54,ал.1 от НК на всеки от пъдсъдимите се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Х.У.Н. /***/, С.К.Х. /***/, М.У.Н. /MOHAMAD WADI NAEL/ и И.Х.К. /***/ се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за възнаграждение на преводач в размер на 90.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил - РД ”ГП” гр.Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС-Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 498/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подс. Х.У.Н. /чрез преводача/– Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подс. С.К.Х. /чрез преводача/– Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подс. М.У.Н. /чрез преводача/– Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подс. И.Х.К. /чрез преводача/– Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. Н. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимите от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 18.40 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Х.У.Н.
С.К.Х.
М.У.Н.
И.Х.К.
В законна сила от 30.8.2016г.
42 НОХД No 499/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.М.Н.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 30.8.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Ст. Иванов от една страна и подсъдимият Н.М. НЕЗАР М. и неговият защитник - адв. Ж.Г. от друга страна, както следва: Подсъдимият Н.М.Н.М. /NIK MOHAMMAD NAZAR MOHAMMAD/, роден на *** година в с.Булан, Ислямска Република Афганистан, живущ в гр.Делман, И Р Афганистан, гражданин на И Р Афганистан, без образование, женен, трудово ангажиран – шивач, неосъждан, притежаващ документ за самоличност (TAZKERA) № 14623279 изд. на 20.06.2015 г. в с.Булан, общ. Шарвали, обл.Хелманд, Афганистан, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2016 година, около 05:00 часа в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Н.М.Н.М. /NIK MOHAMMAD NAZAR MOHAMMAD/ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимият Н.М.Н.М. /NIK MOHAMMAD NAZAR MOHAMMAD/ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от Н.М.Н.М. /NIK MOHAMMAD NAZAR MOHAMMAD/ по чл. 279, ал. 1 от НК и на осноавние чл.54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в размер на 100 лева. Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 120.00 лв. за превод остават за сметка на органа, който ги е извършил РД “ГП“ -Елхово. Веществени доказателства-няма Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 10.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на език фарси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 499/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Н.М.Н.М. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. Г. – С оглед изявлението на моят подзащитен, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимият от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 19.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Н.М.Н.М.
В законна сила от 30.8.2016г.