РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2016г. до 31.8.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 261/2015, I състав Искове за обезщетение от деликт ЛАЙМЪРС ОВЪРХЕД ООД Л.В.Т.,
Й.Ч.Т.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 18.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „ЛАЙМЪРС ОВЪРХЕД" ООД със седалище и адрес на управление с. *** обл.Ямболска, ул. „***" №22, ЕИК 128583549, представлявано от Кийт Лаймър – поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, чрез пълномощник адв. П.М. ***, против Л.В.Т. *** иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 5040.00 /пет хиляди и четиридесет/ лева, в едно със законната лихва върху тази суми, считано от датата на подаване на исковата молба – 26.05.2015 година до окончателното изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА „ЛАЙМЪРС ОВЪРХЕД" ООД със седалище и адрес на управление с. *** обл.Ямболска, ул. „***" №22, ЕИК 128583549, представлявано от Кийт Лаймър – поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на основание чл. 78, ал.3 от ГПК, ДА ЗАПЛАТИ на Л.В.Т. *** направените по делото разноски в размер на 775.00 /седемстотин седемдесет и пет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 5.8.2016г.
2 Гражданско дело No 260/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Р.П.,
П.А.П.
  Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 10.8.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 01.07.1990 година в град *** с Акт № 46 от 01.07.1990 година на Община ***, граждански брак между Р.Р.П. ***, ЕГН - ********** и П.А.П. ***, с ЕГН - **********. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано и поддържано от тях, с което са се споразумели както следва: След прекратяването на брака съпругата Р.Р.П. да продължи да носи брачното си фамилно име – П.. След прекратяването на брака СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. След прекратяване на брака СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в град ***, обл. Ямболска, ул. „***”, № 8А, собственост на двамата съпрузи, се предоставя за ползване на СЪПРУГАТА Р.П.. Придобитият по време на брака чрез покупка с нотариален акт № 158/16.11.2001г. по описа на ЕРС, недвижим имот, находящ се в град *** на ул. „***”, № 8А, а именно: ? идеална част от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 684 кв.м., съставляващо поземлен имот № ХХ-2270, в квартал 21 по плана на града, при граници съгласно нот. акт №158/2001г. на PC-***: ул. „***“, имоти №№ ХІХ-99, ІІІ-109, І-2269 и І-98, заедно с 1/2 идеална част от построената в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА – източната половина на сградата, с отделен вход и представляваща самостоятелно жилище, след прекратяването на брака ОСТАВА в СЪСОБСТВЕНОСТ НА ДВАМАТА СЪПРУЗИ ПРИ РАВНИ ПРАВА – по една втора идеална част за всеки от Р.Р.П. с ЕГН - ********** и П.А.П. с ЕГН - **********. Данъчната оценка на този имот е в размер на 5478.80 лева. Придобитото по време на брака МПС - лек автомобил марка „ПЕЖО“, модел: 206, с ДК № ***, рама № ***, двигател № ***, основен цвят - тъмно син металик, със застрахователна стойност в размер на 400.00 лева, видно от представеното удостоверение № 153/19.05.16 година на ЗАД „Булстрад ВИГ“, след прекратяването на брака ОСТАВА в СЪСОБСТВЕНОСТ НА ДВАМАТА СЪПРУЗИ ПРИ РАВНИ ПРАВА – по една втора идеална част за всеки от Р.Р.П. с ЕГН - ********** и П.А.П. с ЕГН - ********** Придобитите по време на брака други движими вещи при условията на СИО, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. ОСЪЖДА всеки от Р.Р.П. ***, ЕГН - ********** и П.А.П. ***, ЕГН – **********, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС - *** държавна такса общо в размер на по 68.79 лева /шестдесет и осем лева и седемдесет и девет стотинки/, от които 10.00 лева за допускане на развода и 58.79 лева върху стойността на възложените в общ дял на съпрузите при равни права недвижим имот и МПС, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса всеки от тях да заплати при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.8.2016г.
3 Гражданско дело No 172/2016, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.М.К. М.Н.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 4.7.2016г.
ОСЪЖДА М.Н.К. ***, с ЕГН **********,***, да заплаща месечна издръжка в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева в полза на малолетното към момента дете Н.М.К., с ЕГН **********, платима чрез неговата майка и законен представител – Р.Р.В., с ЕГН **********, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Елхово, ул.”Търговска” №4, вх.В, ет.1, ап.1, чрез адв.В.Д. ***, считано от 22.04.2016 година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от деня на падежа до окончателното плащане, до настъпването на законна причина за изменение или прекратяване на дължимата издръжка, както и на основание чл.149 от СК да заплати месечна издръжка в размер на 100.00 /сто/ лева в полза на малолетното дете – Н.М.К., с ЕГН **********, платима чрез неговата майка и законен представител – Р.Р.В., с ЕГН **********, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Елхово, ул.”Търговска” №4, вх.В, ет.1, ап.1, чрез адв.В.Д. ***, дължима за периода от 22.04.2015г. до 22.04.2016г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от деня на падежа до окончателното плащане. Исковете по чл.143 ал.2 от СК за разликата над уважения размер от 120.00 лева до претендирания размер от 150.00 лева и по чл.149 от СК за разликата над уважения размер от 100.00 лева до претендирания размер от 150.00 лева, отхвърля като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА М.Н.К. ***, с ЕГН **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, платима по сметка на РС-гр.Елхово държавна такса в размер на 222.80 /двеста двадесет и два лева и осемдесет стотинки/ лева и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА М.Н.К. ***, с ЕГН **********,***, да заплати на ищцата Р.Р.В., с ЕГН **********, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Елхово, ул.”Търговска” №4, вх.В, ет.1, ап.1, чрез адв.В.Д. ***, направените по делото разноски в размер на 110.00 /сто и десет/ лева. ДОПУСКА на основание чл.242 ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението относно присъдените издръжки в полза на малолетното дете -Н.М.К., с ЕГН **********. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно ОБЖАЛВАНЕ пред ЯОС чрез ЕРС в двуседмичен срок, считано от датата на съобщаването му, която предхожда обявената в съдебно заседание по смисъла на чл.315 ал.2 от ГПК дата /08.07.2016г./ за обявяването му в регистъра на съдебните актове при Районен съд-гр.Елхово. На основание чл.7 ал.2 от ГПК препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
В законна сила от 15.8.2016г.
4 Гражданско дело No 42/2016, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Х.И.Х.,
Е.И.Х.
М.В.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 28.7.2016г.
Р Е Ш И : По иска на Х.И.Х. с ЕГН - ********** и Е.И.Х. с ЕГН - **********,***, чрез редовно упълномощеният адв. П.М., против М.В.М. с ЕГН - **********,***, ОБЯВЯВА на основание чл. 42, б. „б“, вр. с чл. 25, ал.1 от ЗН нищожността на саморъчното завещание, съставено от И. Х. К., б.ж. на с. ***, общ.Болярово, починал на 15.06.2015г. в с.***, с което на М.В.М. *** е завещана идеална част от апартамент в гр.***, улица „***“, № 2, вход Г, ап. 37, което е обявено от Нотариус К. К., с район на действие РС-***, рег. № 451 на Нотариалната камара, с Протокол за обявяване на саморъчно завещание от 17.06.2015 г. и вписано в Службата по вписванията при Районен Съд-*** с вх.рег. № 1916/22.06.2015г. ОСЪЖДА М.В.М. с ЕГН - **********,***, да заплати на Х.И.Х. с ЕГН - **********,***, направените по делото разноски в общ размер на 425.00 лева /четиристотин двадесет и пет лева/. ОСЪЖДА М.В.М. с ЕГН - **********,***, да заплати на Е.И.Х. с ЕГН - **********,***,, направените по делото разноски в общ размер на 425.00 лева /четиристотин двадесет и пет лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.
В законна сила от 16.8.2016г.
5 Гражданско дело No 12/2016, IV състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.К.Б.Т. Е.И.И.,
С.К.Б.,
К.Д.А.,
И.Д.П.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 22.7.2016г.
Р Е Ш И : ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между С.К.Б.-Т., с ЕГН **********,***, Е.И.И., с ЕГН ********** ***, С.К.Б., с ЕГН ********** ***, К.Д.А., с ЕГН ********** *** и И.Д.П., с ЕГН ********** ***, ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село Лалково, с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, обл.Ямболска, оставени им в наследство от С.Д. П., б.ж. на с.Лалково, починал на 05.11.1974 година: 1. НИВА с площ 14.998 дка /четиринадесет декара и деветстотин деветдесет и осем кв.м./, в местността „ВЪЛЧАРНИКА", пета категория, представляваща имот № 016023 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с № 016024 - нива на наследниците на Георги С Минчев, имот № 016003 – нива на „Хера Агро“ ЕООД, имот № 000392 - полски път на Община Елхово, имот № 000109 - полски път на Община Елхово и имот № 000395 - полски път на Община Елхово; 2. НИВА с площ 17.396 дка /седемнадесет декара и триста деветдесет и шест кв.м/, в местността „КОРУБА", пета категория, представляваща имот № 021016 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с № 021017 - изоставена нива на А.С.К, имот № 000411 - полски път на Община Елхово, имот № 021015 - нива на „Хера Агро“ЕООД, имот № 021023 - нива на Иванка Михова Тончева - Г. и др. и имот № 021022 - нива на „Серес“АД; 3. НИВА с площ 10.557 дка /десет декара и петстотин петдесет и седем кв.м./, в местността „КРИВОЛЕЦА", пета категория, представляваща имот № 024010 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с 000142 - дървопроизв.пл.на МЗГ/ДЛ/ДДС и имот № 000155 - др. селскостоп.т. на неустановен собственик; 4. НИВА с площ 15.600 дка /петнадесет декара и шестстотин кв.м./, в местността „БЯЛАТА ПРЪСТ", седма категория, представляваща имот № 029025 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с № 000180 - полски път на Община Елхово, имот № 029024 – нива на „Булгар Агро“АД, имот № 029050 - нива на „Булгар Агро“ЕООд и имот № 029026 – нива на К.И.Х; при следните КВОТИ както следва: за съделителката Е.И.И. - 2/6 /две шести/ идеални части и за съделителите С.К.Б.-Т., С.К.Б., К.Д.А. и И.Д.П. – по 1/6 /една шеста/ идеални части. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.
В законна сила от 19.8.2016г.
6 Гражданско дело No 544/2013, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.К.У.,
И.С.Д.,
Н.Д.И.
И.Д.И.,
С.В.П.,
В.С.П.,
К.С.П.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 30.6.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 41 от 30.04.2015 година, постановено по гр. д. № 544/2013 г. по описа на ЕРС, като в диспозитива на решението, на стр.7 от същото, абзац втори, ВМЕСТО " ДЯЛ ВТОРИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик И.С. ***, с ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ИМОТ № 013071 - нива в местността „Акчарин”, III категория, с площ от 7.849 дка, при граници и съседи на имота: имот № 013019 – нива на „Ставен” ООД, имот № 000002 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 013017 – нива на Румяна Тодорова Г. и имот № 013072 – нива на Д.К.У.; 2.ИМОТ № 029096 – нива в местността „Бялата пръст”, Х категория, с площ от 8.390 дка, при граници и съседи на имота: имот № 029041 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 029042 – нива на наследниците на Петър Киров Терзиев, имот № 029097 – нива на Д.К.У. и имот № 029095 – нива на И.Д.И.; 3.ИМОТ № 027076 – лозе в местността „Вети лозя”, VII категория, с площ от 1.113 дка, при граници и съседи на имота: имот № 000191 – полски път на Община Елхово, имот № 027077 – лозе на Мария Иванова Богданова и имот № 027150 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.Стойността на този дял е в размер на 5321.00 лева." ДА СЕ ЧЕТЕ "ДЯЛ ВТОРИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик И.С.Д.,***, с ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1.ИМОТ № 013071 - нива в местността „Акчарин”, III категория, с площ от 7.849 дка, при граници и съседи на имота: имот № 013019 – нива на „Ставен” ООД, имот № 000002 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 013017 – нива на Румяна Тодорова Г. и имот № 013072 – нива на Д.К.У.; 2.ИМОТ № 029096 – нива в местността „Бялата пръст”, Х категория, с площ от 8.390 дка, при граници и съседи на имота: имот № 029041 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 029042 – нива на наследниците на Петър Киров Терзиев, имот № 029097 – нива на Д.К.У. и имот № 029095 – нива на И.Д.И.; 3.ИМОТ № 027076 – лозе в местността „Вети лозя”, VII категория, с площ от 1.113 дка, при граници и съседи на имота: имот № 000191 – полски път на Община Елхово, имот № 027077 – лозе на Мария Иванова Богданова и имот № 027150 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.Стойността на този дял е в размер на 5321.00 лева" Настоящото решение е неразделна част от Решение № 41 от 30.04.2015 година, постановено по гр. д. № 544/2013 година по описа на РС - Елхово. Решението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 25.8.2016г.
7 Гражданско дело No 283/2016, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.И.К.,
И.Д.К.
  Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 18.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 23.08.1997 година с Акт за граждански брак №39 от 23.08.1997 година на Община Елхово, между И.Д.К., с ЕГН ********** *** и Д. И. К., с ЕГН ********** ***, поради ВЗАИМНОТО ИМ СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ на основание чл.51 от СК, както следва: В ДЯЛ на съпруга И.Д.К., с ЕГН **********, се поставя и същият става изключителен собственик на придобитото по време на брака, при режим на съпружеска имуществена общност МПС, а именно: лек автомобил марка: МЕРЦЕДЕС, модел: Е 290 ТД, с рег.№ У2227АН, рама № WDB2100171A378945, двигател № 60298212016086, с основен цвят: СВЕТЛО СИВ МЕТАЛИК. Застрахователната стойност на МПС е 500.00лв. Съпрузите не си дължат парично уравняване на дяловете по повод възлагането на гореописаното МПС и за в бъдеще няма да имат претенции помежду си по отношение на него. В ДЯЛ на съпруга И.Д.К., с ЕГН **********, се поставя и същият става изключителен собственик на придобитото по време на брака, при режим на съпружеска имуществена общност МПС, а именно: лек автомобил марка: СУЗУКИ, модел: ВИТАРА, с рег.№ У0674АР, рама №VSEETV01V01205920, двигател №G16AS119413, с основен цвят: СВЕТЛО СИН/СВЕТЛО СИВ. Застрахователната стойност на МПС е 400.00лв. Съпрузите не си дължат парично уравняване на дяловете по повод възлагането на гореописаното МПС и за в бъдеще няма да имат претенции помежду си по отношение на него. В ДЯЛ на съпруга И.Д.К., с ЕГН **********, се поставя и същият става изключителен собственик на придобития по време на брака, при режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот, находящ се в село Мамарчево, общ.Болярово, обл.Ямбол, ул.„Стара планина" №7, представляващ: ДВОРНО МЯСТО с площ от 3 800кв.м. /три хиляди и осемстотин кв.м./, съставляващо поземлен имот №129 /сто двадесет и девети/, за който са отредени УПИ XVII - 129, УПИ XVIII - 129, УПИ XIX - 129, в квартал 5 /пети/, по плана на селото при граници: улица, улица, ПИ 130, ПИ 127 и ПИ518. Данъчната оценка на недвижимия имот е 7934.40 лв. Съпрузите не си дължат парично уравняване на дяловете по повод възлагането на горепосочения недвижими имот и за в бъдеще няма да имат претенции помежду си по отношение на него. ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Елхово, ул.Охрид № 46Г, придобито по време на брака, при режим на съпружеска имуществена представляващо: втори жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, заедно със среден гараж, построен в сутерена на сградата, с една стая в същия и ? /една втора/ идеална част от таванското помещение /обща част/, заедно със съответните общи части от сградата и правото на строеж върху мястото в което е построена жилищната сграда, след прекратяването на брака СЕ ПРЕДОСТАВЯ на съпругата - Д. И. К., с ЕГН **********. Към момента жилището е освободено от съпруга и същият няма претенции относно ползването му. Придобитите по време на брака движими вещи страните са си поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имот претенции един към друг. СЪПРУЗИТЕ, след прекратяване на брака няма да си дължат издръжка един към друг. След прекратяване на брака съпругата Д. И. К., с ЕГН ********** ще носи предбрачното си ФАМИЛНО ИМЕ – КАМБУРОВА. НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, в частта му, с която упражняването на родителските права след развода по отношение на роденото от брака дете – И. И. К., роден на ***година, с ЕГН **********, се предоставя на майката Д. И. К., с ЕГН ********** ***; местоживеенето на роденото от брака дете И. И. К., се определя при майката Д. И. К. на адрес ***; на бащата И.Д.К., с ЕГН ********** се определя право на лични контакти с детето - всяка седмица от месеца от 9 часа в събота до 17 часа в неделя, с право на преспиване при бащата и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката; и бащата И.Д.К., с ЕГН **********, се е задължил да заплаща на детето И. И. К., роден на *** година, с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150.00 лева (сто и петдесет лева) платими до 5 число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, с всички законни от това последици до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката; като недопустимо и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОСЪЖДА Д. И. К., с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса за допускане на развода в размер на 15.00 лв., както и 5.00лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, вносими по бюджета на съдебната власт, по сметка на ЕРС. ОСЪЖДА И.Д.К., с ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса за допускане на развода в размер на 15.00 лева, държавна такса за уреждане на имуществените отношения в размер на 176.69 лева, както и 5.00лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими по бюджета на съдебната власт, по сметка на ЕРС. Решението, в частта, с която се прекратява производството по делото подлежи на обжалване, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Ямбол. В останалата му част, решението е окончателно.
В законна сила от 30.8.2016г.