РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2019г. до 31.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 311/2017, I състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Г.Х.,
К.П.С.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 11.1.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимите Х.Г.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН – ********** и К.П.С., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българска гражданка, със средно образование, земеделски производител, разведена, осъждана, ЕГН- **********, за ВИНОВНИ в това, че периода от 07.10.2016 година до 21.10.2016 година, в село Лалково, област Ямбол, от навес, находящ се в бившия стопанския двор на селото, действайки в съучастие като извършители и при условията на продължавано престъпление, отнели чужди движими вещи - слънчоглед с общо тегло от 4825 кг. на стойност 4342.50 лева, от владението на собственика им „Лалковците" ЕООД, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, както следва: - На 07.10.2016 година в село Лалково, област Ямбол, от навес, находящ се в бившия стопанския двор на селото, отнели чужди движими вещи- слънчоглед с тегло от 903 кг. на стойност 812.70 лева, от владението на собственика им „Лалковците" ЕООД, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят; - На 10.10,2016 година в село Лалково, област Ямбол, от навес, находящ се в бившия стопанския двор на селото, отнели чужди движими вещи- слънчоглед с тегло от 1234 кг. на стойност 1110.60 лева, от владението на собственика им „Лалковците" ЕООД, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят; - На 17.10.2016 година в село Лалково, област Ямбол, от навес, находящ се в бившия стопанския двор на селото, отнели чужди движими вещи- слънчоглед с тегло от 1845 кг. на стойност 1660.50 лева, от владението на собственика им „Лалковците" ЕООД, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят; - На 21.10.2016 година в село Лалково, област Ямбол, от навес, находящ се в бившия стопанския двор на селото, отнели чужди движими вещи- слънчоглед с тегло от 843 кг. на стойност 758,70 лева, от владението на собственика им „Лалковците" ЕООД, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят; поради което и на основание чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 26, ал.1 и чл. 54 от НК ОСЪЖДА всеки от подсъдимите Х.Г.Х. и К.П.С. на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода на подсъдимите Х.Г.Х. и К.П.С. за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимите Х.Г.Х., ЕГН – ********** и К.П.С., ЕГН- **********, ДА ЗАПЛАТЯТ на гражданския ищец „ЛАЛКОВЦИТЕ“ ЕООД, ЕИК 128606115, представлявано от Б.П.И. – управител, сумата от 4342.50 лева, представляващи обезщетение за претърпените имуществени вреди, настъпили в резултат на осъщественото от подсъдимите деяние, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 21.10.2016 година до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА подсъдимите Х.Г.Х., ЕГН – ********** и К.П.С., ЕГН- **********, ДА ЗАПЛАТЯТ на гражданския ищец „ЛАЛКОВЦИТЕ“ ЕООД, ЕИК 128606115, представлявано от Б.П.И. – управител, направените по делото разноски в размер на 1200.00 всеки от тях. ОСЪЖДА подсъдимите Х.Г.Х., ЕГН – ********** и К.П.С., ЕГН- **********, ДА ЗАПЛАТЯТ държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 173.70 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС– Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА подсъдимите Х.Г.Х., ЕГН – ********** и К.П.С., ЕГН- **********, ДА ЗАПЛАТЯТ на основание чл. 189, ал.3 от НПК направените по делото разноски както следва: по 28.98 лева в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР – Ямбол и по 30.35 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителни листи в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС– Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
Х.Г.Х.
К.П.С.
Мотиви от 15.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 4.7.2019
Наказателно дело № 119/2019
Решение№70/04.07.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.
2 НОХД No 488/2017, I състав Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Ж.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 31.1.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.Ж.Г., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.07.2006 година в гр. Елхово, обл.Ямбол с цел да набави за себе си имотна облага възбудил у З.А.С. - управляващ и представляващ „*** 2000“ ООД гр. Елхово заблуждение, че като управител на ЕТ „*** - 93 М.Г." гр. София ще достави посочените в офертата /изпратена по факс/ стоки, ако С. преведе по банков път авансово 50 процента от стойността им истова причинил на „*** 2000“ ООД гр. Елхово имотна вреда в размер на 6 062.50 лева, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл. 29, ал.1, б. „А“ от НК, поради което и на основание чл. 211, предл. 3, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б. „А“ и чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което ***азание да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „общ“ режим на основание чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК при изпълнението на наложеното ***азание времето, през което подсъдимият М.Ж.Г. е бил задържан под стража, считано от 26.04.2007 година до 03.05.2007 година. ОСЪЖДА на основание чл.45 ЗЗД подсъдимият М.Ж.Г., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец „*** 2000” ООД гр. Елхово, ЕИК ***, представлявано от управителя З.А.С. ***, ЕГН ********** сумата от 6062.50 лева /шест хиляди шестдесет и два лева и петдесет стотинки/, представляващи обезщетение за претърпените от дружеството имуществени вреди, настъпили в резултат на деянието по чл. 211, предл.3, вр. с чл. 209, ал.1, вр. с чл. 29, ал.1, б. „А” от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.07.2006 г. до окончателното изплащане на сумата, както и направените по делото разноски в размер на 850.00 /осемстотин и петдесет/ лева. ОСЪЖДА подсъдимият М.Ж.Г. да заплати държавна такса в размер на 242.50 лева /двеста четиридесет и два лева и петдесет стотинки/ по сметка на Районен съд Елхово върху уважения размер на гражданския иск, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист, които да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Елхово. ОСЪЖДА подсъдимият М.Ж.Г. да заплати направените по делото разноски по сметка на Районен съд- Елхово в размер на 40.00 лева /четиридесет/, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист, които да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок.
М.Ж.Г.
Мотиви от 2.4.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 4.7.2019
Наказателно дело № 120/2019
В законна сила на 4.7.2019г.
3 АНД No 330/2018, IV състав МВР Г.Н.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 11.3.2019г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 18-0261-000261/23.07.2018 г. на Началника на РУ - Полиция – Елхово към ОДМВР – Ямбол, с което на Г.Н.К., с ЕГН **********,***, на основание чл. 638, ал. 1, т. 1 от КЗ във вр. с чл. 461, т. 1 от КЗ за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 от КЗ е наложено административно наказание глоба, в размер 250.00 /двеста и петдесет/ лв., като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.7.2019
Наказателно дело № 65/2019
В законна сила на 4.7.2019г.
4 АНД No 73/2019, III състав Агенция "Митници" В.А.К. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 5.6.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 1915/2018г. от 28.01.2019г., издадено от В. С. И. – Зам. Директор на ТД Южна морска, упълномощен съгласно Заповед №ЗАМ-42/32-8714 от 07.01.2019г. на Директора на Агенция „Митници“, с което на В.А.К., с ЕГН **********, с адрес ***, с посочен в жалбата му съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения - гр.Поморие, ул.“Княз Борис I“ №107А - чрез адв.П. А. от БАК, на основание чл.233 ал.3 вр.с чл.233 ал.1 от ЗМ, е наложено административно наказание - глоба в размер на 2 176.00 лева, представляваща 200 % от митническата стойност на стоката, за извършено административно нарушение по чл.233 ал.1 вр.с ал.3 от Закона за митниците, както и на основание чл.233 ал.6 вр.с ал.3 и ал.1 от ЗМ са отнети в полза на Държавата стоките – предмет на митническата контрабанда, а именно: - 3 бр. бутилки с газ фреон 410А в разфасовка от 9,8 кг.; 1 бр. бутилка с газ фреон 404А в разфасовка от 9,8 кг. и 1 брой бутилка с газ фреон 134А в разфасовка от 13,62 кг., с обща митническа стойност 1 088.00 лв.
В законна сила на 4.7.2019г.
5 АНД No 542/2018, I състав ДАМТН ОБЩИНА ЕЛХОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 11.6.2019г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС – 415 от 23.11.2018 година на временно изпълняващия функциите на председател на ДАМТН гр. София, с което на ОБЩИНА ЕЛХОВО, със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. „Търговска“ №13, ЕИК 000970165, представлявана от П.А.К. в качеството му на кмет на община Елхово, за нарушение по чл.190а, ал.1, т.3 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.39 от с.з. на община Елхово е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 4000.00 лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 1000.00 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-изменено
В законна сила на 6.7.2019г.
6 АНД No 42/2019, II състав РИОСВ РОЛТЕК ЕООД РИОСВ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 31.5.2019г.
НП-отмененоР Е Ш И: ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 49 от 07.01.2019 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора П. П., с коeто на „***“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище в гр.София, представлявано от управителя М.А.В., е наложена имуществена санкция в размер на 600.00 лева на основание чл.124, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие за нарушение на чл. 12, ал.6 от ЗБР, във връзка с т.6.1 от Заповед № РД-533/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона „Западна Странджа“ с код BG 0002066. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд гр.Ямбол чрез РС - Елхово в 14- дневен срок от съобщението до страните , че е изготвено.
В законна сила на 6.7.2019г.
7 АНД No 496/2018, I състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 22.3.2019г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № НЯСС – 378 от 12.10.2019 година издадено от Председателя на ДАМТН гр. София Кирил Войнов, с което за нарушение по чл. 138в, ал.1 от Закона за водите, на основание чл. 200, ал.1, т.41 от с.з. на община Болярово, със седалище и адрес на управление гр. Болярово, ул. „Д. Благоев“ №7, ЕИК 000970051, представлявана от кмета Христо Д. Христов, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000.00 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.7.2019
Наказателно дело № 69/2019
Решение №81/08.07.2019г.
В законна сила на 8.7.2019г.
8 НОХД No 277/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Д.Р. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 8.7.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 194 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Ст.Иванов от една страна и подсъдимият И.Д.Р. и неговият защитник адв.Б. от друга страна, както следва: Подсъдимият И.Д.Р., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.06.2019 година в гр.Елхово, обл.Ямбол, около 22.25 часа на кръстовището между ул. „Ангел Вълев“ и ул. „Чаталджа“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Голф“ с рег. № *** след употреба на наркотични вещества - канабис-25, установено по надлежния ред с техническо средство наркотест марка „Drager Drug 3000“ - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия И.Д.Р. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на И.Д.Р. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимият НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.3 от НК наказание „ГЛОБА“. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 брой наркотест марка „Drager Drug Check 3000“ с № REF 8323157, приложен на л.25 по делото в плик, след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението, да бъде УНИЩОЖЕНО. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 277/2019 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.Д.Р.
В законна сила на 8.7.2019г.
9 НОХД No 172/2019, I състав Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Л.Х. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 10.7.2019г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Ана Саракостова от една страна и подсъдимият Д.Л.Х. и неговият защитник – адв. М. А. от друга страна, както следва: Подсъдимият Д.Л.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2018 година в град Елхово, област Ямбол, пред заведение***, находящо се на улица „*** №4, чрез нанасяне на ритници в областта на гръдния кош, причинил средна телесна повреда на Я.М. ***, изразяваща се във фрактура на две ребра - 8 и 9 в лява гръдна половина с разместване на фрагментите - нарушение на анатомичната цялост и нарушена функция /дишане/, което довело до трайно затрудняване движението на снагата, престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК Деянието е извършено от подсъдимият Д.Л.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимият Д.Л.Х. не са претърпени имуществени щети. По делото няма иззети веществени доказателства. Направените по делото разноски в хода на ДП в размер на 351.68 лева се заплащат от подсъдимия по сметка на ОД на МВР – Ямбол. Направените по делото разноски в хода на съдебното производство в размер на 20.00 лева се заплащат от подсъдимия по сметка на РС – Елхово. За извършеното престъпление от подсъдимият Д.Л.Х. по чл. чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“ от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки по чл. чл.42а, ал.2, т. 1 и т.2 от НК: „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС“ за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - 2 пъти седмично; „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ“ за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява постигнатото между страните споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване. Съдът намира, че са налице основанията на чл. 254, ал.1, вр. чл. 23, ал.1 от НК за определяне на общо наказание на подсъдимия Д.Х. за деянието по настоящото дело и за деянието, за което е осъден по НОХД № 178/2019 година по описа на РС – Елхово. Двете деяния са извършени от Х. преди за което и да е от тях да е имало влязла в сила присъда. Деянието по НОХД № 178/2019 година е извършено на 09.03.2019 година, а деянието по настоящото дело е извършено на 01.04.2018 година. Първият влязъл в сила съдебен акт е Определение № 121 от 17.04.2019 година, с което е одобрено споразумение за решаване на наказателното производство. Наложните наказания на подсъдимият Х. са от един и същи вид – пробация с пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“, като по НОХД № 178/2019 година на подсъдимия е наложено и наказание „Обществено порицание“. По – тежкото измежду двете наложени наказания „пробация“ се явява това, наложено на Х. по НОХД № 178/2019 година, предвид срока на наказанието пробация. Ето защо на подсъдимият Д.Х. следва да бъде определено едно общо наказание за двете деяния в размер на по – тежкото от тях, а именно: „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - 2 пъти седмично и „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 23, ал.2 от НК към определеното общо наказание следва да се присъедини наложеното по НОХД № 178/2019 година по описа на РС – Елхово наказание „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез публикуване на присъдата официалният интернет сайт на община Елхово. На основание чл. 25, ал.2 от НК при изпълнението на определеното общо наказание следва да се приспадне изтърпяната част от наказанието „Пробация“, наложено на подсъдимия Х. по НОХД № 178/2019 година по описа на РС – Елхово. На основание чл. 59, ал.1, т.1 от НК при изпълнение на определеното общо наказание „Пробация“ следва да се приспадне времето, през което Д.Л.Х. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, както и времето, през което е бил задържан по реда на чл. 64, ал.2 от НПК по НОХД № 178/2019 година по описа на РС – Елхово, считано от 20.03.2019 година до 17.04.2019 година вкл., като един ден задържане се зачита за три дни пробация. Мотивиран от изложеното, съдът О П Р Е Д Е Л И: № 199 На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от Наказателния кодекс ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на Д.Л.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията „ПРОБАЦИЯ“, наложени му с Определение № 121 от 17.04.2019 година по НОХД № 178/2019 година по описа на РС – Елхово, влязло в законна сила на 17.04.2019 година и с Определение № 198 от 10.07.2019 година по НОХД № 172/2019 година по описа на РС – Елхово, влязло в законна сила на 10.07.2019 година, в размер на по – тежкото от тях – ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки по чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК: „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС“ за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - 2 пъти седмично; „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ“ за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал.2 от НК към определеното общо наказание „Пробация“ наложеното на Д.Л.Х. по НОХД № 178/2019 година по описа на РС – Елхово наказание „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез публикуване на присъдата в официалният интернет сайт на община Елхово. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК при изпълнението на определеното общо наказание „Пробация“ изтърпяната част от наказанието „Пробация“, наложено на Д.Л.Х. по НОХД № 178/2019 година по описа на РС – Елхово. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.1, т.1 от НК при изпълнение на определеното общо наказание „Пробация“ времето, през което Д.Л.Х. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, както и времето, през което е бил задържан по реда на чл. 64, ал.2 от НПК по НОХД № 178/2019 година по описа на РС – Елхово, считано от 20.03.2019 година до 17.04.2019 година вкл., като един ден задържане се зачита за три дни пробация. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок. Съдът като взе предвид вида и размера на наложеното на подсъдимият наказание, като се съобрази и с това, че по делото е постигнато споразумение за решаване на наказателното производство и съдебният акт, с който същото се одобрява не подлежи на обжалване, намира, че мярката за неотклонение „Подписка“, взета с постановление от 17.10.2018 година на ст. разследващ полицай Ат. Тенева- Козарева, следва да бъде отменена. Ето защо и на основание чл.309, ал.1 и ал.4 от НПК, О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ мярката за неоткло
Д.Л.Х.
В законна сила на 10.7.2019г.
10 АНД No 279/2018, I състав Агенция "Митници" Й.К. МИТНИЦА БУРГАС,
ТД "ЮЖНА МОРСКА" ГР.БУРГАС ПРИ АГЕНЦИЯ " МИТНИЦИ"
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № №159 от 09.07.2018 година, издадено от с.д. Заместник началник Митница Бургас /сега ТД „Южна морска“ гр. Бургас при Агенция „Митници“/ – Васил Инджов, В ЧАСТТА, с която на Й.К. /***/, румънски гражданин, роден на *** година, с документ за самоличност № 053445129 от 29.12.2015 година, на основание чл. 233, ал.1 от Закона за митниците е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 12062.90 лева, представляващи 200% от митническата стойност на стоките – предмет на нарушението, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № №159 от 09.07.2018 година, издадено от с.д. Заместник началник Митница Бургас /сега ТД „Южна морска“ гр. Бургас при Агенция „Митници“/ – Васил Инджов, В ЧАСТТА, с която на основание чл. 233, ал.6 от Закона за митниците са ОТНЕТИ в полза на Държавата стоките – предмет на нарушението – ризи /памук/ - 30 бр.; панталони /памук – 14 бр.; шапки /плетени/ - 14 бр.; шалове /плетени/ - 10 бр.; пуловери /трикотаж/ - 10 бр.; пуловери /плетени/ - 5 бр., всички марка US POLO ASSN, парапет /кръгъл профил/ х 1 метър – 35 бр.; основа за парапет /съединител/ - 125 бр.; колена свръзка за парапет – 210 бр.; шайба /декоративна/ за парапет - 165 бр.; коляно за парапет – 70 бр.; стойка за кръгъл профил – 40 бр.; стойка за основа /кръгъл профил/ - 310 бр.; фланец – 200 бр.; пръстен – 260 бр.; пръстен /свръзка/ - 190 бр.; стойка за профил /накрайник/ - 165 бр., с обща митническа стойност 6031.45 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-изменено

Резултат от касационна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
Решение от 12.7.2019
Наказателно дело № 78/2019
В законна сила на 12.7.2019г.
11 НОХД No 174/2019, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.Х.Л. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 26.6.2019г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Х.Л. /E H L /, роден на *** ***, Съединени американски щати, гражданин на Съединени американски щати, с постоянен и настоящ адрес ***, Съединени американски щати, с висше образование, неосъждан, водолаз и риболовец, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.04.2019 година, около 05.30 часа, от кръстовището на улица „Търговска" с улица „Славянска" до кръстовището на улица „Славянска" с улица „Бялград" в град Елхово, област Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген Голф" с рег.№***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.80 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство - алкотест „Дрегер 7510" с инв.№ 0179 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, като на основание чл.55, ал.1, т.1 във вр.ал.2 от НК във вр. чл.343б, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 150.00 /сто и петдесет / лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание девет месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. Предвиденото в чл.343г от НК наказание по чл.37, ал.1, т.7 от НК за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК – лишаване от право да се управлява моторно превозно средство не се налага, тъй като подсъдимия Е.Х.Л. /E H L / не е придобил право да управлява моторно превозно средство. На основание чл.189, ал.2 от НК направените по делото в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лв. остават за сметка на органа който ги е направил - ОДМВР - Ямбол. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
Е.Х.Л.
Мотиви от 1.7.2019г.
В законна сила на 12.7.2019г.
12 НОХД No 122/2019, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Р.Г.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 31.5.2019г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият Р.Г.М. /R G M /, роден на *** година в гр. Баглан, ИР Афганистан, живущ в гр.Баглан, ИР Афганистан, с начално образование, неженен, неосъждан, ученик, с ЛНЧ **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2019 година, в района между 231 и 232 гранични пирамиди, намиращи се в землището на село Голям Дервент, община Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, като макар и непълнолетен към момента на извършване на деянието е могъл да разбира свойството и значението на извършеното деяние и да ръководи постъпките си – престъпление по чл. 279, ал. 1 във вр.чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК като на основание чл.279, ал.1 във вр. чл.63, ал.1, т.4 и т.5 и вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез публикуване на присъдата в интернет – сайта на Община Елхово. ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 във вр. чл.66, ал.1 от НК за срок от ЕДНА ГОДИНА изпълнението на наложеното на подсъдимия Р.Г.М. /R G M /наказание лишаване от свобода, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените по делото разноски за преводач на досъдебното производство в размер на 60.00/шейсет/ лева остават за сметка на органа, който ги е направил - ОДМВР - Ямбол. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Р.Г.М.
Мотиви от 11.6.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 15.7.2019
Наказателно дело № 196/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
13 АНД No 289/2018, I състав Агенция "Митници" P.T. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 26.3.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 562 от 20.07.2018 година, издадено от с.д. Заместник началник Митница Бургас – Васил Инджов, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО САМО В ЧАСТТА, с която на ***/P.T./, роден на *** година, притежаващ документ за самоличност № АА0181790, издаден на 17.01.2015 година от Република Молдова, на основание чл. 233, ал.1 от Закона за митниците е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 31 944.00 лева, представляващи 200% от митническата стойност на стоките – предмет на нарушението. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 562 от 20.07.2018 година, издадено от с.д. Заместник началник Митница Бургас – Васил Инджов, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ – относно отнемане в полза на държавата на основание чл.233, ал.6 от ЗМ недекларираните стоки – детски халати – 9000 бр., чорапи с лого „Adidas“ – 1400 чифта и чорапи с лого „Tommy Hilfiger“ – 800 чифта, с обща митническа стойност 15 972.00 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-изменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.7.2019
Наказателно дело № 81/2019
В законна сила на 17.7.2019г.
14 АНД No 454/2018, IV състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2019г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НЯСС – 373 от 09.10.2018 година на заместник председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр.София, с което на ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ЕИК ***, представлявана от Х.Д.Х. в качеството му на кмет на Общината, за нарушение на чл.138а, ал.3, т.2 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.39 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.7.2019
Наказателно дело № 79/2019
В законна сила на 17.7.2019г.
15 АНД No 523/2018, II състав Агенция "Митници" Е.Б.Х. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 25.3.2019г.
НП-отменено Р Е Ш И : ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО като незаконосъобразно и неправилно Наказателно постановление № 1267 от 20.11.2018г., издадено от Зам. началник Митница – Бургас – В. И., с което на Е.Б.Х. с ЕГН **********,***, на основание чл.233, ал.1 от Закона за митниците е наложено административно наказание глоба в размер на 12004.92 лева и на основание чл. 233, ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата подробно описаните по вид и количество стоки - предмет на нарушението – златни колиета, гривни, закопчалки и накрайници за гривни с общо тегло 136.98 грама и обща митническа стойност 6002.46 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.7.2019
Наказателно дело № 80/2019
В законна сила на 17.7.2019г.
16 АНД No 493/2018, I състав КАТ В.Д.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 13.5.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 – 0261– 000376 от 25.09.2018 година на Георги Йонков – Началник група към ОД на МВР – Ямбол, РУ – Елхово, упълномощен със Заповед № 8121з – 515 от 14.05.2018 година на Министъра на МВР, с което на В.Д.К. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба на основание чл. 174, ал.1, т.2 от ЗДвП в размер на 1000.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.7.2019
Наказателно дело № 87/2019
В законна сила на 18.7.2019г.
17 НОХД No 274/2019, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.Г.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 11.7.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 200 ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по настоящото НОХД № 274/2019 година по описа на РС- Елхово. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура Елхово за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на настоящото определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране по реда на гл.22 от НПК, с частна жалба и частен протест, в 7-дневен срок, считано от днес пред ОС-Ямбол чрез РС-Елхово.
В законна сила на 19.7.2019г.
18 НОХД No 125/2019, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 27.5.2019г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимият Х.К. /K. K./, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, произход - пащун, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2019 година, в района между 231 и 232 гранични пирамиди, находящи се в землището на село Голям Дервент, община Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, поради което и на основание чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода спрямо подсъдимият за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Х.К.
Мотиви от 17.6.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 22.7.2019
Наказателно дело № 194/2019
В законна сила на 22.7.2019г.
19 НОХД No 222/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.С.В. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 5.6.2019г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимият В.С.В., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, неженен, общ работник в „***“ с. ***, обл. Ямбол, осъждан - реабилитиран, ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.04.2019 година около 11.10 часа на ІІ-79, в района на гр. Елхово, обл. Ямболска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Пежо 106“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно- 1.85 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за извършена физикохимическа експертиза № 110 от 02.05.2019г. на НТЛ при ОД на МВР Ямбол, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и да заплати ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА от ефективно изтърпяване наложеното на В.В. наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата. На основание чл. 343г, във вр.чл.343б, ал.1 и вр.чл.37, ал.1 т.7 от НК ОСЪЖДА подсъдимият В.С.В., със снета по-горе самоличност, на ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият В.С.В., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 52.48 лева /петдесет и два лева и четиридесет и осем стотинки/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
В.С.В.
Мотиви от 12.6.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 24.7.2019
Наказателно дело № 186/2019
В законна сила на 24.7.2019г.
20 НОХД No 288/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.В.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 24.7.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 208 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- А. С. от една страна и подсъдимият Д.В.Н. и неговият защитник адв.Ч. от друга страна, както следва: Подсъдимият Д.В.Н., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:*** и с адрес ***7, български гражданин, с висше образование, женен, управител на „*.“***, неосъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2019 година, около 04.10 часа, в град Елхово, област Ямбол, по улица „Александър Стамболийски“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мицубиши“, модел „Галант“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.67 на хиляда, установено по надлежния ред - протокол за физико-химическа експертиза №176 от 08.07.2019 година - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Д.В.Н. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК на Д.В.Н. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият се налага и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 52.48 лева /петдесет и два лева и четиридесет и осем стотинки/ за възнаграждение на вещо лице, се заплащат от подсъдимият Д.В.Н. в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОДМВР- Ямбол. Веществени доказателства по делото няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 288/2019 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.В.Н.
В законна сила на 24.7.2019г.
21 ЧНД No 268/2019, IV състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.М.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 10.7.2019г.
ОПРЕДЕЛИ: ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 във вр.чл.23, ал.1 от Наказателния кодекс, на осъдения И.М.Д.,***, българин, български гражданин, с основно образование, осъждан, безработен, с постоянен адрес:*** ЕГН **********, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията, наложени му с: Присъда № 56/15.11.2017 год. по НОХД № 219/2017 год. по описа на PC-Елхово, влязла в законна сила на 01.12.2017 год., Присъда № 53/29.03.2018 год. по НОХД № 1153/2017 год. по описа на PC-Ямбол, потвърдена с Решение № 65/30.08.2018 година по ВНОХД № 122/2018 година на ЯОС, влязла в законна сила на 30.08.2018 год. и Определение № 173/07.06.2019 год. по НОХД № 460/2018 год. по описа на PC-Елхово, влязло в законна сила на 07.06.2019 год., в размер на най - тежкото от тях, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА. УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от Наказателния кодекс определеното общо наказание една година лишаване от свобода, на ЕДНА ГОДИНА И ЕДИН МЕСЕЦ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 от НК общото и увеличено наказание ЕДНА ГОДИНА И ЕДИН МЕСЕЦ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА осъдения да изтърпи при първоначален „ОБЩ“ режим и отделно от наказанието наложено му по НОХД № 648/2013 година по описа на РС – Елхово. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК от определеното общо и увеличено наказание лишаване от свобода за срок от година и един месец времето през което осъдения е търпял наказание лишаване от свобода по НОХД № 219/2017 год. по описа на PC-Елхово и по НОХД № 1153/2017 год. по описа на PC-Ямбол, считано до влизане на настоящото определението в сила. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест пред Ямболският окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес. След влизане на настоящето определение в сила, да се уведоми Бюро съдимост при РС- Тополовград. След влизане на настоящето определение в сила, препис от същото ДА СЕ ИЗПРАТИ на РП - Елхово за сведение.
И.М.Д.
Мотиви от 30.7.2019г.
В законна сила на 26.7.2019г.
22 НОХД No 87/2018, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.С.Х.,
Д.Х.Х.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 16.1.2019г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА всеки от подсъдимите Д.Х.Х. /D. H. H./, роден на *** ***, Сирийска Арабска Република, гражданин на Сирийска Арабска Република, с адрес ***, неженен, без образование -неграмотен, с адрес ***, с ЛНЧ -********** и К.Х.С. /K. H.S./, роден на *** ***, Сирийска Арабска Република, гражданин на Сирийска Арабска Република, с адрес *** Ашрафия, неженен, със средно образование, с адрес *** с ЛНЧ -**********, за НЕВИНОВЕН в това, че на неустановен ден в периода от 06.09. до 08.09.2017 година, в района на гранична пирамида № 192, находяща се в землището на село Воден, община Болярово, област Ямболска, действайки в съучастие помежду си, всеки като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е извършено при условията на повторност, тъй като преди това всеки от тях е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление по чл.279, ал.1 от НК, поради което ГИ ОПРАВДАВА по повдигнатото спрямо всеки от тях обвинение в престъпление по чл.279, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с чл. 28, ал.1 от Наказателният кодекс. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
К.С.Х.
Д.Х.Х.
Мотиви от 15.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 30.7.2019
Наказателно дело № 97/2019
В законна сила на 30.7.2019г.