РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2019г. до 31.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 432/2017, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА И.К.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 17.5.2019г.
Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.К., ЕГН ********** ***, действащ чрез процесуален пълномощник адв.С.А. от САК, със служебен адрес: *** Александров, № 13, ет.3, против Отказ № РД - 405/23.06.2017г. на Кмета на Община Елхово, за издаване на заповед за изземване по реда на чл.34 от ЗСПЗЗ на земеделски имоти с №№ 0140050, 16050, и 020025, по плана за земеразделяне на с.Л, общ. Елхово, от „Л " ЕООД с управител Б И за стопанската 2016/2017 г. ОСЪЖДА И.К.К., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Кмета на Община Елхово направените по делото разноски в размер на 300.00 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 5.7.2019г.
2 Гражданско дело No 902/2018, I състав Делба Д.П.С.,
В.П.В.,
С.Г.П.,
Т.Т.И.
Д.Т.Г.,
В.Г.К.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 17.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба на адв. Ж.К. - пълномощник на ищците Д.С., Т.И. и В.В., с която е направено искане за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 22 от 05.04.2019 година, постановено по гр.д. 902/2018 година по описа на РС – Елхово. На страните по делото ДА СЕ ВРЪЧИ препис от съдебното, приложено по делото и обявено в Регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал.5 от ГПК. ДА СЕ УКАЖЕ на страните, че решението по делото подлежи на обжалване в 2- седмичен срок от връчването на решението, приложено по делото и обявено в Регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал.5 от ГПК. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 2 – семичен срок от връчването ву на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните.
В законна сила на 12.7.2019г.
3 Гражданско дело No 527/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.Т.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 11.3.2019г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявените от „***“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, бул. „***“ **, бл. **, вх. *, чрез пълномощника - юрисконсулт Р.И.И., против Д.Т.М. ***, ЕГН - **********, искове с правно основание чл. 422, вр. с чл. 415 от ГПК, във вр. с чл. 9 и сл. от ЗПК, във вр. с чл. 240, чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД за признаване за установено, че към 20.11.2017 година Д.Т.М. *** дължи на ищеца сумата 2064.51 лева – главница по Договор за потребителски кредит № *** от 20.10.2016г., заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК в съда – 20.11.2017 година до окончателното изплащане, за които суми е издадена Заповед № 1690 от 24.11.2017 година за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № ***/17г. по описа на ЕРС. НЕ УВАЖАВА искането на ищеца „***“ ЕООД, с ЕИК ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответника Д.Т.М. *** да бъде осъдена да му заплати направените по настоящото исково производство разноски в общ размер на 591.15 лева /петстотин деветдесет и един лева и петнадесет стотинки/, както и искането за заплащане на присъдените разноски в заповедното производство в размер на общо 91.43 лева /деветдесет и един лева и четиридесет и три стотинки/, предвид изхода от делото. След влизане в сила на настоящото решение препис от същото да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. № ***/2017г. по описа на ЕРС. На назначеният особен представител на ответника по делото Д.Т.М. – адв.М.К. от АК-гр.Ямбол ДА СЕ ИЗПЛАТИ от внесеният депозит възнаграждение в размер на 250.00 лева. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2019
Гражданско дело № 167/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
4 Гражданско дело No 458/2018, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ХЕЛИКС ТРЕЙД ЕООД ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 7.2.2019г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО като неоснователен и недоказан предявеният от „***“ ЕООД с ЕИК ***, представлявано от А. Д., против „*** Елхово“ гр. Елхово ТП на „*** “ ДП гр. *** ЕИК ***, представлявано от Директора Н. А. М., за осъждане на ответника да заплати на основание чл. 55, ал.1, п.1 от ЗЗД на ищеца сумата от 5655.72 лева, с която ответника неоснователно се е обогатил без правно основание, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 11.06.2018г. до окончателното й заплащане. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК ищеца „***“ ЕООД с ЕИК ***, представлявано от А. Д., ДА ЗАПЛАТИ на „*** Елхово“ гр. Елхово ТП на „*** “ ДП гр. *** ЕИК ***, представлявано от Директора Н. А. М., направените по делото разноски в размер на 620.00 лева /шестстотин и двадесет лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.6.2019
Гражданско дело № 126/2019
Решение №58/ 10.06.2019г.
В законна сила на 18.7.2019г.
5 Гражданско дело No 81/2019, I състав Искове за недействителност на правни сделки Г.Г.Г. Г.Т.И.,
И.Г.П.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 10.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Г.Г.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, чрез пълномощник адв. Пл. М. *** против Г.Т.И., ЕГН ********** ***6 и И.Г.П., ЕГН **********,***, двамата със съдебен адрес ***, адв. Ив. Ч. ***, иск с правно основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД за прогласяване за нищожен поради накърняване на добрите нрави на сключенияна 07.09.2016 година Договор за аренда на земеделски недвижими имоти, вписан в Служба по вписванията при ЕРС с вх .рег.№ 3075 от 08.09.2016 г., акт №284, т.III, по силата на който ответникът Г.Т.И., ЕГН **********, като съсобственик на идеални части от наследствени недвижими имоти, оставени в наследство от Г.Т.И.,***, починала на 02.12.1975 година, в качеството на арендодател, е предоставила на ответника И.Г.П., ЕГН **********, в качеството му на арендатор, за временно и възмездно ползване за срок от 20 стопански години следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Раздел, община Елхово, а именно: нива от 22.798 дка, девета категория, находяща се в местността м. „Азмак баир“, съставляваща ПИ № 043002, при граници /съседи/: №041001 - пасище мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №043020 - полски път на Община Елхово; №043007 - нива насл. на Кольо Г. Орешков и др.; №043004 - нива насл. на ***; №043019 - нива на Николина Димитрова Янева; №043018 -нива на Колю Петров Друмев, от който имот е образуван нов самостоятелен имот, след извършена съдебна делба с Решение №90/20.06.2018 г. по гр.д. №444/2016 г. по описа на ЕРС, вписано в Службата по вписванията при ЕРС акт№162, том II, per.№2180 от 10.10.2018 г., от който ищцата е собственик на ? ид.ч., а именно: нива с площ от 5.829 дка, находяща се в местността „Азмак баир“, девета категория, с начин на трайно ползване - нива, представляваща ПИ №043022, при граници: имот № 041001 - пасище мера, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 043021 - нива на дял II; имот № 043023 - нива на дял III и имот № 043007 - нива на наел. на Кольо Г. Орешков и др. идентичен със следния имот: Поземлен имот с идентификатор 61738.43.22 по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-1651/25.09.2018г. на ИД на АГКК, находящ се в село Раздел, общ.Елхово, в местността „Азмак баир“, с площ 5829 кв.м., трайно предназначение-земеделска, начин на трайно ползване - нива, категория девета, който имот по предходен план е №043022, при граници по кадастрална карта: 61738.43.23; 61738.43.7; 61738.41.1; 61738.43.21, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.3 от ГПК ищцата Г.Г.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на ответниците Г.Т.И., ЕГН ********** ***6 и И.Г.П., ЕГН **********,***, двамата със съдебен адрес ***, адв. Ив. Ч. ***, направените по делото РАЗНОСКИ в размер на 500.00 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от решението да се връчат на страните по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.7.2019
Гражданско дело № 181/2019
Решение№74/22.07.2019г.
В законна сила на 22.7.2019г.
6 Гражданско дело No 395/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.К.Я.,
Е.М.Я.
  Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 26.7.2019г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 09.07.2011г. с Акт за граждански брак №0023 от 09.07.2011 година на Община Елхово, между В.К.Я., ЕГН **********, с адрес *** и Е.М.Я., ЕГН **********,***, поради ВЗАИМНОТО ИМ СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите СПОРАЗУМЕНИЕ по чл.51 от СК относно последиците от развода, както следва: СЪПРУЗИТЕ нямат родени деца от брака си, поради което не се дължи издръжка и не следва да бъде разглеждан въпроса за родителските права. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име ИВАНОВА. ПРИДОБИТОТО по време на брака, при режима на съпружеска имуществена общност, моторно превозно средство вид: лек автомобил, марка и модел: СИТРОЕН Ц3, с рег.№ №У7568ВВ, рама № VF7FCHFXB27055123, двигател: 10FP7P4534618, с основен цвят: светло сив, след прекратяване на брака се поставя в дял и става изключителна собственост на съпругата В.К.Я., ЕГН **********. Застрахователната стойност на МПС е 450.00 лева (четиристотин и петдесет лева). Съпрузите не си дължат парично уравняване по повод на възлагането на гореописаното МПС, и за в бъдеще няма да имат претенции по между си по отношение на него. ПРИДОБИТОТО по време на брака, при режима на съпружеска имуществена общност, моторно превозно средство вид: лек автомобил, марка: ФОЛКСВАГЕН, модел: ПАСАТ, с рег.№ У0092АС, рама № WVW2ZZ3CZ6E118275, двигател: ВМР041871, с основен цвят: черен металик, след прекратяване на брака се поставя в дял и става изключителна собственост на съпруга Е.М.Я., ЕГН **********. Застрахователната стойност на МПС е 500.00 лева (петстотин лева). Съпрузите не си дължат парично уравняване по повод на възлагането на гореописаното МПС, и за в бъдеще няма да имат претенции по между си по отношение на него. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ, придобити под режима на съпружеска имуществена общност съпрузите са си поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имат претенции един към друг; Съпрузите няма да си дължат издръжка един към друг след прекратяването на брака. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се на адрес: град Елхово, обл. Ямбол, ул. "Търговска" №71, представляващо етаж от жилищна сграда, лична собственост на бащата на съпруга Е.М.Я., ЕГН **********, след прекратяване на брака ще се ползва от съпруга Е.М.Я., ЕГН **********. Семейното жилище е освободено от съпругата В.К.Я., ЕГН ********** и за в бъдеще тя няма да има претенции за ползването му. ОСЪЖДА В.К.Я. , ЕГН **********, с адрес *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса за допускане на развода в размер на 15.00 лв., държавна такса за споразумението за имуществените отношения в размер на 9.00 лв., или общо 24.00лв., а в случай на служебно издаване на изпълнителен лист и 5.00лева държавна такса, вносими в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на ЕРС. ОСЪЖДА Е.М.Я., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса за допускане на развода в размер на 15.00 лв., държавна такса за споразумението за имуществените отношения в размер на 10.00 лв., или общо 25.00лв., а в случай на служебно издаване на изпълнителен лист и 5.00лева държавна такса, вносими в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на ЕРС. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила на 26.7.2019г.