РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2018г. до 31.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 218/2017, I състав Искове по ЗОДОВ А.М.Ю. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 14.11.2017г.
ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на Република България с адрес гр. София, бул. „Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – Сотир Цацаров, на основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на А.М.Ю. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, кант. 8, адвокат М.А., сумата от 2500.00 /две хилади и петстотин/ лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди, настъпили вследствие на незаконно обвинение в извършване на престъпление по образуваното ДП №126/2010г. по описа на РУ на МВР – Елхово, прекратено с постановление от 03.05.2012 година на РП – Елхово на основание чл.243, ал.1, т.2 НПК, поради недоказаност на обвинението, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 12.04.2014 година до окончателното й изплащане, като искът за разликата над сумата 2500.00 лв. до пълния предявен размер 15000 лв. и искането за заплащане на законна лихва върху присъдената сума за периода 03.05.2012г. до 11.04.2014 година, ОТХВЪРЛЯ, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на Република България с адрес гр. София, бул. „Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – Сотир Цацаров, на основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на А.М.Ю. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, кант. 8, адвокат М.А., сумата от 1068.74 /хиляда шестдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки/ лв., представляващи обезщетение за имуществени вреди, настъпили вследствие на незаконно обвинение в извършване на престъпление по образуваното ДП №126/2010г. по описа на РУ на МВР – Елхово, прекратено с постановление от 03.05.2012 година на РП – Елхово на основание чл.243, ал.1, т.2 НПК, поради недоказаност на обвинението, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 12.04.2014 година до окончателното й изплащане, като искането за заплащане на законна лихва върху присъдената сума за периода 03.05.2012г. до 11.04.2014 година, ОТХВЪРЛЯ, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, вр. чл. 78, ал.1 и ал.5 от ГПК ПРОКУРАТУРАТА ва Република България, представлявана от Главния прокурор на Република България – Сотир Цацаров, ДА ЗАПЛАТИ на А.М.Ю. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, кант. 8, адвокат М.А., направените по делото разноски в общ размер на 258.30 лева, съобразно уважената част от исковата претенция. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.5.2018
Гражданско дело № 98/2018
В законна сила на 3.7.2018г.
2 Гражданско дело No 834/2017, I състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение А.П.С. Х.С.Н. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.4.2018г.
РАЗВАЛЯ сключеният между А.П.С., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, адв. И.Ч. ***, от една страна като арендодател и Х.С.Н., ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, адв. П.М. ***, от друга страна като арендатор, Договор за аренда на земеделски земи от 12.11.2013 година, с нотариална заверка на подписите акт № 43, том V, рег.3399 от 12.11.2013 година на нотариус № 452 с район на действие РС - Елхово, вписан в Служба по вписванията с вх. per. № 4498/18.11.2013 година, акт № 60, том VI, ПО отношение на следните земеделски земи, находящи се в землището на село Лесово, община Елхово, обл. Ямбол: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.29.195 от кадастралната карта на селото, с площ 5998 кв.м., в местността „Арманджа", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, при граници: 43459.29.193, 43459.29.194, 43459.29.242, 43459.29.294; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.30.433 от кадастралната карта на селото, с площ 5800 кв.м., в местността „Арманджа", с трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници-43459.30.432, 43459.30.889, 43459.30.435; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.53.436 от кадастралната карта на селото, с площ 3200 кв.м., в местността „Памоклука", трайно предназначение на територията¬: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.53.435, 43459.53.405, 43459.53.400, 43459.53.434, 43459.53.48. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответникът Х.С.Н., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на ищцата А.П.С., ЕГН **********, направените по делото разноски в общ размер на 450.00 лева, от които 50.00 лева заплатена и 400.00 лева заплатено адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:______________ /Яна Ангелова/

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.7.2018
Гражданско дело № 153/2018
В законна сила на 5.7.2018г.
3 Гражданско дело No 128/2017, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Е.Г.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ- ЕЛХОВО,
ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОСЪЖДА ответникът - Главна Дирекция „Гранична полиция“ при МВР, представлявана от законния си представител – Директора на ГД“ГП“, действащ в производството чрез пълномощника си - юрисконсулт Я.Т. да заплати на ищцата - Е.Г.М., с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения - гр.Свиленград, *** чрез пълномощника й по делото - адв.М.К. от АК-Разград, на основание чл.181 ал.3 от ЗЗД, сумата от 2 000.00 /две хиляди/ лева, представляваща платените два броя парични гаранции от по 1 000.00 лева по ДП №121/2013г. по описа на ГПУ-гр.Свиленград за А. Т. Р. Х. и за А. М. Х.А., ведно със законната лихва, считано от датата на депозиране на иск.молба пред съда - 16.03.2017 г. до окончателно й изплащане, както и на основание чл.78 ал.1 от ГПК сумата от 530.00 /петстотин и тридесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 9.7.2018
Гражданско дело № 87/2018
В законна сила на 9.7.2018г.
4 Гражданско дело No 171/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД С.И.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 8.12.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че ответникът С.И.М., ЕГН **********,***, ДЪЛЖИ на ищеца ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „***“, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, пл. „Позитано" № 5, представлявано от Недялко Димчев Чандъров и Кристоф Рат - изпълнителни директори, действащи, чрез процесуален представител адв.И.К.Л. от БАК, сумата от 320.00 лева, представляващи стойността на изплатеното застрахователно обезщетение на Н.П.Д. по Щета № 471015161605478, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.02.2017 година /датата на подаване на заявлението в съда/ до окончателното изплащане, на основание чл. 422 ГПК, вр. чл. 500, ал.1, т.3 КЗ, за което задължение по ч.гр.д. № 86/2017 година по описа на РС – Елхово в полза на ищеца е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 221 от 28.02.2017 година, като за разликата от 320.00 лева до предявения размер от 320.15 лева ОТХВЪРЛЯ предявения установителен иск като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА ответникът С.И.М., ЕГН **********,***, да заплати на ищеца ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „***“, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, пл. „Позитано" № 5, представлявано от Недялко Димчев Чандъров и Кристоф Рат - изпълнителни директори, действащи, чрез процесуален представител адв.И.К.Л. от БАК, направените в заповедното производство разноски в размер на 144.93 лева, съобразно уважената част от претенцията. ОСЪЖДА ответникът С.И.М., ЕГН **********,***, да заплати на ищеца ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „***“, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, пл. „Позитано" № 5, представлявано от Недялко Димчев Чандъров и Кристоф Рат - изпълнителни директори, действащи, чрез процесуален представител адв.И.К.Л. от БАК, направените в настоящото производство разноски съобразно уважената част от иска в размер на 221.86 лева. ОСЪЖДА ищецът ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „***“, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, пл. „Позитано" № 5, представлявано от Недялко Димчев Чандъров и Кристоф Рат - изпълнителни директори, действащи, чрез процесуален представител адв.И.К.Л. от БАК, да заплати на ответника С.И.М., ЕГН **********,***, направените в настоящото производство разноски съобразно отхвърлената част от иска в размер на 0.18 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане на решението в сила, заверен препис от същото да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. 86/2017 година по описа на РС – Елхово.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.7.2018
Гражданско дело № 45/2018
В законна сила на 10.7.2018г.
5 Гражданско дело No 52/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Б.С.К.,
И.Д.К.
ПК ТРУД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустими предявените от Б.С.К. и И.Д.К.,***, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения в гр.Сливен чрез адв.Д.И. ***, против ПК“ТРУД“с.Бояново, общ.Елхово, представлявана от Председателя - З.Г.И., в субективно съединяване искове по чл.79 от ЗЗД вр.с чл.8 ал.1 от ЗАЗ вр.с чл.7 раздел 4 от Договор за аренда вписан вх. peг. №277/10.02.14г. по акт №67 т.I на Служба по вписванията при PC-Елхово - за осъждане на ответника да заплати на първия ищец сумата от 335.61 лв., представляваща арендно плащане за стопанските 2014/2015 год., 2015/2016 год., 2016/2017 год. за притежавания от него и предоставен за ползване на ответника по силата на договор за аренда недвижим имот, надлежно индивидуализиран в обстоятелствената част на иск.молба и за осъждане на ответника да заплати на втория ищец сумата от 288.00 лв., представляваща арендно плащане за стопанските 2014/2015 год., 2015/2016 год., 2016/2017 год. за притежавания от него и предоставен за ползване на ответника по силата на договор за аренда недвижим имот, надлежно индивидуализиран в обстоятелствената част на иск.молба и акцесорно искане – за заплащане на законна лихва, считано от датата на завеждане на иск.молба в съда до окончателното плащане на претендираните суми. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 52 по описа на РС-Елхово за 2018 година. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, с частна жалба в срок от една седмица от от съобщаването му на страните чрез връчване на препис.
В законна сила на 10.7.2018г.
6 Гражданско дело No 284/2018, I състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи И.Ж.Д. С.С.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 16.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 29.07.1977 година в село Осенец, обл. Разград с Акт № 2 от 29.07.1977 година на кметство село Осенец граждански брак между И.Ж.Д., ЕГН **********,*** и С.С.Д., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име – М. Движимите вещи, придобити по време на брака в режим на СИО съпрузите са си поделили доброволно и извънсъдебно преди подписване на споразумението и за в бъдеще нямат претенции към тях един към друг. Съпрузите не са регистрирани като ЕТ, нямат участия в търговски дружества. Съпрузите не притежават влогове, придобити по време на брака. Семейно жилище по смисъла на закона съпрузите не притежават. След прекратяване на брака съпрузите не си дължат издръжка един на друг. ОСЪЖДА И.Ж.Д., ЕГН **********,*** и С.С.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на РС- Елхово по 7.50 лева държавна такса за допускането на развода, както и по 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.7.2018г.
7 Гражданско дело No 566/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД Н.Х.Х. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 28.12.2017г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани предявените от „***” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.***, ул. „***” №**и с адрес за кореспонденция: гр.***, бул. „***” №**, ет.*, представлявано от Г. О. Г., чрез пълномощника – юрисконсулт Д.Б., против ответника Н.Х.Х. с ЕГН - **********,***, иск с правно основание чл.422 ал.1, вр.с чл.415 ал.1, вр. с чл.124 ал.1 от ГПК, вр. с чл.79 и чл.99 от ЗЗД, за признаване за установено, че към 17.10.2016 година Н.Х.Х. дължи на ищцовото дружество сумата 59.20 лева - представляваща главница по неизпълнено задължение по Договор за телекомуникационни услуги с „***“ ЕАД, прехвърлено на ищцовото дружество с Договор за прехвърляне на вземания, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК в съда – 17.10.2016година до окончателното изплащане и иск по чл.422 от ГПК вр.с чл.415 ал.1 от ГПК, вр. с чл. 86 и чл.99 от ЗЗД за установяване съществуване на вземането на кредитора-ищец за сумата 18.95 лева - представляваща сбор от мораторните лихви върху всяка главница от издадените общо осем фактури, считано от датата на падежа на всяка една от тях до датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК в съда, за които суми е издадена Заповед за изпълнение № 1135 от 21.10.2016г. по реда по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 483/2016г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА ищеца „***” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от Г. О. Г., на основание чл.78, ал.3 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ на ответника Н.Х.Х. с ЕГН - **********,***, направените по настоящото исково производство разноски в размер на 300.00 лева /триста лева/ - за адвокатско възнаграждение. НЕ УВАЖАВА искането на ищеца за присъждане на по-нисък размер на разноски за платеното от ответника адв. възнаграждение, поради неговата прекомерност. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 483/2016 г. по описа на ЕРС.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.7.2018
Гражданско дело № 81/2018
В законна сила на 20.7.2018г.