РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2017г. до 31.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 147/2017, III състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.А.И. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 3.7.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Стойко Иванов от една страна и подсъдимия К.А.И. и неговият защитник адв.Д. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият К.А.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, пенсионер, неженен, осъждан, но реабилитиран, с ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 09.03.2016 год., в дома си, находящ се в с.Пчела, обл.Ямбол, ул."Васил Левски" № 17, държал боеприпаси - 122 /сто двадесет и два/ броя ловни капсули, тип „Уинчестер", без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339, ал. 1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.339, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1,т.1 от НК на подсъдимия К.А.И. се налага наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. На основание чл.53, ал.2, б."а" от НК веществените доказателства - 1 /един/ брой пластмасова кутия с надпис „50 Blank Cartridges", съдържаща 122 /сто двадесет и два/ броя ловни капсули, тип „Уинчестер", картонена кутия с надпис „Pyrostar", „гърмящи 15 мм сигнални патрони", съдържаща 6 /шест/ броя патрони, 2 /два/ броя патрони с бял цвят, I /един/ брой изстрелващо устройство с дървена ръкохватка, СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата. На основание чл.53, ал.2, б."а" от НК веществените доказателства - 1 /един/ брой кутия от цигари с надписи „VICTORY GOLD", съдържаща 10 броя ръчно правени цигари, 13 броя ръчно правени цигари, 2 /две/ найлонови торбички, съдържащи растителна маса, наподобяваща тютюн, растителна маса, наподобяваща тютюн /намерена в коридора в тава/, картонена кутия, в която има 21 броя ръчно правени цигари, СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата. Вещественото доказателство - 1 /един/ брой ламаринена кутия с надпис „Starzone", след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението, да се върне на собственика – подсъдимия К.А.И.. По ДП направените разноски в размер на 322.31 лева за експертизи се заплащат от подсъдимия в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Направените във фазата на съдебното производство разноски в размер на 9.38 лева, представляващи пътни разноски, се заплащат от подсъдимия в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 147/2017 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.А.И.
В законна сила на 3.7.2017г.
2 НОХД No 340/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.А. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 3.7.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 205 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С.И. от една страна и от друга страна подсъдимия Н.А. и неговия защитник – адв.С.А., както следва: Подсъдимият Н.А. /N. A./, роден на *** година в гр. ***, Република Турция, с адрес: Република Франция, гр. ***, ул. „***“, ап.**, гражданин на Република Турция, със средно образование, женен, строител, неосъждан, с турски идентификационен номер ***, притежаващ задграничен паспорт с № ***, издаден в Р Турция на ***година, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2017 година, в района на ГКПП-Лесово, общ. Елхово, обл. Ямбол, действайки като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Н.А. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият Н.А. по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Ю.К., който извърши устен превод от български език на турски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 340/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Н.А.
В законна сила на 3.7.2017г.
3 НОХД No 165/2017, III състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.К.В.,
П.А.Д.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 4.7.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП -Елхово – Ана Саракостова, частния обвинител В.С. и повереника й адв.Б. от ЯАК от една страна и подсъдимите - П.А.Д. и Б.К.В. и техният защитник- адв.Н. от ЯАК, от друга страна, както следва: Подсъдимият П.А.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и с настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 16.06.2016 година в град Елхово, област Ямбол, ул. „Лозенград" №13, действайки в съучастие с Б.К.В. ***, като извършител, направил опит да отнеме чужди движими вещи - 1 брой таблет, марка „HUAWEI" и 1 брой таблет, марка „Леново", на обща стойност 230.00 лева, от владението на собственика им В.И.С. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини - заловен на местопрестъплението -Престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия П.А.Д. се налага наказание 6 /шест/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. Подсъдимият Б.К.В., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, ученик в ПГ „Ернесто Че Гевара" с.Бояново, област Ямбол, неженен, осъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 16.06.2016 година в град Елхово, област Ямбол, ул. „Лозенград" №13, действайки в съучастие с П.А.Д. ***, като извършител, направил опит да отнеме чужди движими вещи - 1 брой таблет, марка „HUAWEI" и 1 брой таблет, марка „Леново", на обща стойност 230,00 лева, от владението на собственика им В.И.С. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини - заловен на местопрестъплението, като деянието е извършено при условията на повторност, тъй като преди това е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова деяние и не представлява маловажен случай -Престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Б.К.В. се налага наказание 8 /осем/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. Направените по ДП разноски в размер на 57.96 лева за експертиза се заплащат от подсъдимите по равно – по 28.98 лева в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол, направените във фазата на съдебното производство разноски в размер на 58.89 лева се заплащат от подсъдимите по равно – по 29.45 лева, в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово, направените от частния обвинител разноски за процесуално представителство за повереника му в размер на 200.00 лева се заплащат от двамата подсъдими по равно – по 100.00 лева на конституираният частен обвинител В.И.С.. Веществени доказателства-няма. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 165/2017 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Б.К.В.
П.А.Д.
В законна сила на 4.7.2017г.
4 НОХД No 307/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Г.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 5.7.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 210 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и подсъдимия Д.Г.Г. и неговият защитник адв.П. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Д.Г.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, трудово ангажиран - продавач – консултант във фирма „***, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.06.2016 г. около 22:30 часа в лек автомобил марка „Пежо“ модел 306, с ДК № ***, паркиран в района на стария гробищен парк в гр.Елхово, обл.Ямбол, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества 1бр. топче обвито със сребристо фолио, съдържащо коноп/марихуана/ с нетно тегло 0.297 гр. и концентрация на активно действащ компонент тетрохидроканабинол - 8 % на стойност 1,78 лв. и 1бр. топче обвито със сребристо фолио, съдържащо коноп/марихуана/ с нетно тегло 0.289 гр. и концентрация на активно действащ компонент тетрохидроканабинол - 8 % на стойност 1.73 лв. или общо коноп/марихуана/ с нетно тегло 0.586 гр. на обща стойност 3.51 лв. - престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Д.Г.Г. по чл. 354а, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Д.Г.Г. се налага кумулативно предвиденото за посоченото престъпление наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лв. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 75.40 лева се заплащат от подсъдимия в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Веществените доказателства по делото, намиращи се на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП" – наркотични вещества с тегло след експертизата 0,318 грама на основание чл.354а, ал.6 и чл.53, ал.1,б."А" от НК се ОТНЕМАТ в полза на държавата. Съдът, след одобряване на споразумението, като взе предвид, че в днешното с.з. бяха направени разноски за вещо лица в размер на 20.00 лв., и въпросът кому да се възложат същите не е решен с постигнатото между страните споразумение, следва да се произнесе по въпроса за присъждането им. Тъй като подсъдимият с постигнатото споразумение бе признат за виновен по повдигнатото му обвинение на основание чл. 189, ал.3 от НПК следва да бъзе осъден да заплати направените в днешното с. з. разноски. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОСЪЖДА подсъдимия Д.Г.Г., ЕГН ********** на основание чл.189, ал.3 от НПК да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС сумата от 20.00 лв., представляваща направени в съдебната фаза на производството разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 307/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определението на съда, касаещо присъдените в съдебното производство разноски за вещо лице в размер на 20.00лв. подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок, считано от днес пред ЯОС.
Д.Г.Г.
В законна сила на 5.7.2017г.
5 НОХД No 331/2017, I състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.И.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 5.7.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Ст. И.,*** - защитник на подсъдимият и подсъдимият Г.И.Г. при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият Г.И.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН-**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2017 година, около 11.30 часа, в село Лалково, област Ямбол, по улица „***", управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил, марка „ГАЗ - 53" с рама №19931, нерегистрирано по надлежния ред съгласно Наредба №1 - 45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият Г.И.Г. по чл. 345, ал. 2, вр. ал.1 от НК и на основание чл.54, ал. 1 от НК му се определя и налага наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 500.00 лева. От престъплението, извършено от подсъдимият Г.И.Г. не са причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 331/2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.00 часа.
Г.И.Г.
В законна сила на 5.7.2017г.
6 НОХД No 335/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Д.К. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 5.7.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 207 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП от една страна и подсъдимият – И.Д.К. и неговия защитник от друга страна, както следва: Обвиняемият И.Д.К., роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан-реабилитиран, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 22.06.2017 година около 04.20 часа в гр. Елхово, обл. Ямбол по ул. „Трети март“ управлявал моторно превозно средство -лек автомобил, марка „ВАЗ 232900“ с per. № ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,92 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическо изследване № 279/23.06.2017година на НТЛ при ОД МВР - Ямбол-престъпление по чл.343 б, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемия И.Д.К. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. От престъплението, извършено от обвиняемият И.Д.К. не са претърпени имуществени щети и няма иззети веществени доказателства. За извършеното престъпление от обвиняемият И.Д.К. по чл. 343 б, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т. 1 от НК му се определя наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание по чл.343 г вр чл.37, ал. 1, т.7 от НК обвиняемият И.Д.К. се лишава от право да управлява МПС за срок ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемия е лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 22.06.2017 година. По досъдебното производство няма направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 335/2017 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.Д.К.
В законна сила на 5.7.2017г.
7 НОХД No 338/2017, I състав Престъпления против горското стопанство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.Д.Р. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 5.7.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Стойко Иванов, защитника на подсъдимият адв. П.М. и обвиняемият П.Д.Р., което се изразява в следното: Обвиняемият П.Д.Р., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.06.2014 година около 08.00 часа в землището на с.Раздел, обл. Ямбол, в местността „Странджата“, подотдел 357, б. „ч“ и б. „ш“ без редовно позволително за извоз /превозен билет/, посредством лицата Иван Д. Маджаров, Асен Алексиев Симеонов, двамата от с. Изгрев, обл. Ямбол и Никола Атанасов Колев от гр. Елхово, обл.Ямбол, е извозил от горския фонд с товарен автомобил, марка „Ивеко“ с per. № *** шест кубични метра дърва за огрев на стойност 387.60 лева, собственост на РДГ - Сливен - престъпление по чл. 235, ал.1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемият П.Д.Р. при условията на пряк умисъл. За посочените по-горе престъпления от общ характер, чл. 381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. За извършеното престъпление от обвиняемият П.Д.Р., на основание чл. 235, ал.1 и чл. 54, ал. 1 от НК му се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години и ГЛОБА в полза на държавата размер на 1000.00 лева. На основание чл. 235, ал. 7 от НПК се отнемат в полза на държавата веществени доказателства - шест кубични метра дърва за огрев, предадени на съхранение в ДГС - Елхово. Направени разноски по досъдебното производство в размер на 174.80 лева за възнаграждение на вещи лица, се заплащат от обвиняемия П.Д.Р. ***. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 338/2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.25 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
В законна сила на 5.7.2017г.
8 НОХД No 337/2017, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.Д.Р. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 6.7.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово - Ана Саракостова от една страна и подсъдимият П.Д.Р. и неговият защитник - адв.П.М. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият П.Д.Р., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и с настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, разведен, работещ на частно, осъждан, с ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: В периода от 12.02.2017 година до 22.02.2017 година в град Елхово, област Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление, управлявал различни моторни превозни средства в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-0261-00247 от 14.09.2016 година на Началник РУ МВР - Елхово, влязла в законна сила на 05.01.2017 година, както следва: - На 12.02.2017 година, около 22.10 часа в град Елхово, област Ямбол, по улица „Марица" в посока към кръстовището с ул."Ангел Вълев", управлявал моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Фолксваген", модел „Поло" с рег.№ У 9102 АВ, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-0261-00247 от 14.09.2016 година на Началник РУ МВР - Елхово, влязла в законна сила на 05.01.2017 година; - На 22.02.2017 година, около 19.10 часа в град Елхово, област Ямбол, на кръстовището на улица „Трети март" и улица „Черно море", управлявал моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Опел", модел „Вектра" с рег.№ У 2067 АА, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-0261-00247 от 14.09.2016 година на Началник РУ МВР - Елхово, влязла в законна сила на 05.01.2017 година - престъпление по чл.343в, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343в, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.2, б."Б" и чл.42а, ал.2, т. 1 и т.2 от НК на подсъдимия П.Д.Р. се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА; На основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия П.Д.Р. се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343в, ал.3, вр. ал.1 от НК, наказание „ГЛОБА" в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто лева/. От деянието няма причинени имуществени реди. По делото няма направени разноски. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 337/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.7.2017г.
9 НОХД No 156/2017, IV състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Г.М.,
А.Я.Н.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 6.4.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият Х.Г.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***,българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.10.2016 година, в периода от около 17.45 часа до около 21.45 часа, в град Елхово, област Ямбол, от частен имот, находящ се на улица „Велико Търново" бл.12, вх.А, ет.1, ап.3, действайки в съучастие с А.Я.Н., като извършител, отнел чужди движи вещи: пари в банкноти на стойност 450 български лева; 250 евро с левова равностойност по фиксиран курс на БНБ евро към лев в размер на 488.96 лева; 50 щатски долара с левова равностойност по фиксиран курс на БНБ щатски долар към лев в размер на 89.95 лева; 1 брой златно пръстенче с 4 камъчета от цирконий с тегло от 2.00 грама; 1 брой дамски златен пръстен с тегло от 2.00 грама; 1 брой дамски златен пръстен с тегло от 2.20 грама; 1 брой дамски златен пръстен с тегло от 3.50 грама; 1 брой дамски синджир със златно кръстче с тегло от 3.00 грама; златно медальонче с лика на Света Богородица с тегло от 2 грама; 2 броя златни буквички „С" и „Ж" с тегло от по 0.80 грама; 1 брой златен мъжки пръстен с изографисан орел с тегло от 3.70 грама; 1 брой златен мъжки синджир с плочка – 4.70 грама; 1 брой златна дамска гривна с тегло от 2.80 грама; златни обеци, тип „Треперужки" с тегло 2.50 грама; 2 броя златни стари парички с големина на 2 стотинки от по 1.55 грама всяка; 1 брой сребърна гривна с детелинка с тегло от 20 грама; 1 брой сребърен синджир с медальон „Детелинка" с тегло от 20 грама; 2 броя сребърни пръстени от по 4 грама; 1 брой сребърен пръстен с тегло от 7 грама и украса за пояс - старинни пафти - 2 броя, всичко на обща стойност 4860.83 лева, от владението на собствениците им С.Х.Г. и Ж.Т.Г., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, тъй като преди това е бил осъждан с влязла в сила присъда за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода за срок не по-малко от една година, изтърпяването на което не е отложено по чл.66 от НК, както и е осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК - престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 и вр. чл.29, ал.1, б."А" и „Б" от НК, като на основание чл.196, ал.1, т.1 във вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 и вр. чл.29, ал.1, б."А" и „Б" от НК и чл.58а от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от две години. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 във вр. ал.2 от НК от наложеното наказание две години лишаване от свобода времето през което подсъдимият Х.Г.М., е бил задържан на основание чл.64, ал.2 от НПК и времето през което по отношение на него е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 15.12.2016 година до датата на постановяване на настоящата присъда - 06.04.2017 година. ПРИЗНАВА подсъдимият А.Я.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес ***,българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.10.2016 година, в периода от около 17.45 часа до около 21.45 часа, в град Елхово, област Ямбол, от частен имот, находящ се на улица „Велико Търново" бл.12, вх.А, ет.1, ап.3, действайки в съучастие с Х.Г.М., като извършител, отнел чужди движи вещи: пари в банкноти на стойност 450 български лева; 250 евро с левова равностойност по фиксиран курс на БНБ евро към лев в размер на 488.96 лева; 50 щатски долара с левова равностойност по фиксиран курс на БНБ щатски долар към лев в размер на 89.95 лева; 1 брой златно пръстенче с 4 камъчета от цирконий с тегло от 2.00 грама; 1 брой дамски златен пръстен с тегло от 2.00 грама; 1 брой дамски златен пръстен с тегло от 2.20 грама; 1 брой дамски златен пръстен с тегло от 3.50 грама; 1 брой дамски синджир със златно кръстче с тегло от 3.00 грама; златно медальонче с лика на Света Богородица с тегло от 2 грама; 2 броя златни буквички „С" и „Ж" с тегло от по 0.80 грама; 1 брой златен мъжки пръстен с изографисан орел с тегло от 3.70 грама; 1 брой златен мъжки синджир с плочка – 4.70 грама; 1 брой златна дамска гривна с тегло от 2.80 грама; златни обеци, тип „Треперужки" с тегло 2.50 грама; 2 броя златни стари парички с големина на 2 стотинки от по 1.55 грама всяка; 1 брой сребърна гривна с детелинка с тегло от 20 грама; 1 брой сребърен синджир с медальон „Детелинка" с тегло от 20 грама; 2 броя сребърни пръстени от по 4 грама; 1 брой сребърен пръстен с тегло от 7 грама и украса за пояс - старинни пафти - 2 броя, всичко на обща стойност 4860.83 лева, от владението на собствениците им С.Х.Г. и Ж.Т.Г., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, тъй като преди това е бил осъждан с влязла в сила присъда за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода за срок не по-малко от една година, изтърпяването на което не е отложено по чл.66 от НК, както и е осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК - престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 и вр. чл.29, ал.1, б."а" и „б" от НК, като на основание чл.196, ал.1, т.1 във вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 и вр. чл.29, ал.1, б."а" и „б" от НК и чл.58а от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от две години. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 във вр. ал.2 от НК от наложеното наказание две години лишаване от свобода времето през което подсъдимият А.Я.Н., е бил задържан на основание чл.64, ал.2 от НПК и по отношение на него е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 15.12.2016 година до датата на постановяване на настоящата присъда - 06.04.2017 година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК всеки от подсъдимите Х.Г.М. и А.Я.Н., с посочени данни за самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по 31.90 лева - направените по делото разноски, в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД МВР – Ямбол, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00 лв. държавна такса, в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Х.Г.М.
А.Я.Н.
Мотиви от 16.5.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Определение от 21.6.2017
Наказателно дело № 178/2017
Протоколно определение№76/2017
В законна сила на 7.7.2017г.
10 АНД No 621/2016, III състав КАТ Н.Х.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 6.6.2017г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 16-0261-000421 от 14.09.2016 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/ 24.06.2015г., В ЧАСТТА, с която на Н.Х.М. ***, с ЕГН **********, на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лв., за извършено административно нарушение по чл.150 от ЗДвП. В останалата част Наказателно постановление № 16-0261-000421 от 14.09.2016 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/ 24.06.2015г., е влязло в сила като необжалвано.
В законна сила на 8.7.2017г.
11 НОХД No 129/2017, I състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Ж.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 22.6.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.Ж.Д., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан- реабилитиран, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в на 30.11.2016 година в имот, находящ се в село Бояново, обл. Ямбол, ул. „Искър“ №8, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр. Пловдив – чрез осъществяване на директен достъп до въздушната електроразпределителна мрежа, посредством поставяне на меден проводник – кабел със сечение 2 кв.мм. от входящите конзоли преди средството за търговско измерване – електромера, до електрическа печка, намираща се в една от стаите на къщата, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл. 234в, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.2, б. „Б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му определя и налага следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
И.Ж.Д.
Мотиви от 21.7.2017г.
В законна сила на 8.7.2017г.
12 НОХД No 166/2017, I състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Н.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 22.6.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.Н.К., роден на *** ***, обл. Ямбол, ул. „Граничарска“№ 31, вх.А, ет.4, ап.12, български гражданин, неженен, безработен, със средно образование, осъждан, ЕГН- **********, за ВИНОВЕН в това, че след като е бил осъден с Решение № 58 от 04.07.2016 година по гр.д. № 172/2016 година по описа на РС – Елхово, влязло в законна сила на 15.08.2016 година да издържа свой низходящ – Н. Младенов К., ЕГН ********** ***, като заплаща месечна издръжка в размер на 120.00 лева, платими чрез неговата майка и законен представител Р.Р.В. ***, съзнателно не изпълнил това свое задължение в размер на две и повече месечни вноски, а именно пет месечни вноски в размер на 600.00 лева за периода от месец септември 2016 година до месец януари 2017 година включително, поради което и на основание чл. 183, ал.1 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му определя и налага следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
М.Н.К.
Мотиви от 21.7.2017г.
В законна сила на 8.7.2017г.
13 НОХД No 168/2017, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.К.В.,
П.А.Д.,
И.Ж.Т.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 22.6.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимите Б.К.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, неженен, с основно образование, ученик в ПГ на МСС „***“- с.***, обл.Ямбол, осъждан, ЕГН **********, П.А.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** и И.Ж.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, неженен, с основно образование, ученик в ученик в ПГ на МСС „***“- с.***, обл.Ямбол, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВНИ в това, че на неустановен ден през месец март 2016 година в гр.***, обл.Ямбол, от лек автомобил марка „Тойота Превия“ с per. № ***, паркиран в гараж на ул. „***, действайки в съучастие като извършители, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - изкъртване на решетки и дограма и счупване на стъклото на прозорец на гаража, отнели чужди движими вещи – 1 брой средно гърне с тръби на стойност 860.00 лева, 1 брой катализатор с изпускател на стойност 3 134.00 лева и 1 брой крайно гърне на стойност 1400.00 лева, всички вещи на обща стойност 5 394.00 лева от владението на собственикът им Община *** без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като макар и непълнолетни са могли да разбират свойството и значението на деянието и да ръководят постъпките си, като деянието е извършено от подсъдимият Б.К.В. при условията на повторност по смисъла на чл. 28, ал.1 от НК, поради което и - на основание чл. 195, ал.1, т.3 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т.3 и чл. 54 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Б.К.В. на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл. 69, ал.1, вр. чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от една година, считано от влизане на присъдата в сила. - на основание чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 63, ал.1, т.3 и чл. 54 от НК ОСЪЖДА подсъдимият П.А.Д. на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл. 69, ал.1, вр. чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от една година, считано от влизане на присъдата в сила. - на основание чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 63, ал.1, т.3 и чл. 54 от НК ОСЪЖДА подсъдимият И.Ж.Т. на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл. 69, ал.1, вр. чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от една година, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА подсъдимите Б.К.В., ЕГН **********, П.А.Д., ЕГН ********** и И.Ж.Т., ЕГН **********, последният, като непълнолетен, действащ със съгласието на своята майка и законен представител Ж.Т. Гочев с ЕГН **********, на основание чл. 189, ал.3 от НПК да ЗАПЛАТЯТ направените по делото разноски както следва: по 41.70 лева в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР – Ямбол и по 24.30 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – ***, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителни листи в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – ***. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
Б.К.В.
П.А.Д.
И.Ж.Т.
Мотиви от 21.7.2017г.
В законна сила на 8.7.2017г.
14 АНД No 55/2017, I състав РДГ Е.Г.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.5.2017г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1080 от 18.01.2017 година на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Сливен Г. Р. Г., с което на Е.Г. ***, ЕГН **********, e наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лв. на основание чл.266, ал.1, предл. 4 от Закона за горите за извършено нарушение по чл.213, ал.1, т.1 и т.2 от с.з., за това, че 20.10.2016 година в землището на село Крайново – портала на входа на селото, транспортира с камион със ЗИЛ 131 с рег. № *** 10 пр. куб.м. дърва за огрев от цер, немаркирани с контролна горска марка /КГМ/ и непридружени с превозен билет и е постановено заплащане на паричната равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението – 10 пр.куб.м. дърва за огрев от цер в размер на 313.65 лева, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.7.2017
Наказателно дело № 98/2017
Решение №122/12.07.2017г.
В законна сила на 12.7.2017г.
15 АНД No 182/2017, III състав КАТ З.И.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 21.6.2017г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 17-0261-000065 от 22.02.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, К. Г. К., упълномощен с МЗ №8121з-748/ 24.06.2015г., с което на З.И.Р. ***, с ЕГН **********, на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лв., за извършено административно нарушение по чл.102 от ЗДвП.
В законна сила на 12.7.2017г.
16 АНД No 286/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Т.З. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 28.6.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият И.Т.З., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, служител в „ЛТТ“-София, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2017 година, около 11.00 часа на път І-7, на кръстовище с път П-79, община Елхово, област Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Тойота", модел „Рав - 4", с peг. №У 0141 АТ, без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наказан с Наказателно постановление №16-0261-000536 от 13.10.2016 година на Началник РУ- Елхово към ОДМВР-Ямбол, влязло в законна сила на 15.12.2016 година и с Наказателно постановление №16-0261-000626 от 07.12.2016 година на Началник РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, влязло в законна сила на 20.01.2017 година - престъпление по чл.343в ал.2 от НК, поради което на това основание и на основание чл.78а ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева.
И.Т.З.
Мотиви от 10.7.2017г.
В законна сила на 14.7.2017г.
17 НОХД No 366/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.Т.,
Б.Р.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 14.7.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Ана Саракостова от една страна и подсъдимите Е.Т. /***/ и Б.Р. /****/ и техният защитник – адв. А.Г. от друга страна, както следва: Подсъдимите Е.Т. /***/, роден на *** ***, Алжирска народно - демократична република, живущ ***, Алжирска народно - демократична република, гражданин на Алжирска народно - демократична република, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан, с паспорт №156939185, издаден в Алжирска народно - демократична република и Б.Р. /****/, роден на *** ***, Алжирска народно - демократична република, живущ ***, Алжирска народно - демократична република, гражданин на Алжирска народно - демократична република, със средно образование, неженен, полицай, неосъждан, с паспорт №169361552, издаден в Алжирска народно - демократична република, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 13.07.2017 година, в района на 208 гранична пирамида, в землището на село Крайново, община Болярово, област Ямбол действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите при условията на пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер, чл. 381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимите не са причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление от подсъдимите по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл. 54 от НК на подсъдимите се определя и налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и глоба в полза на държавата в размер на 100.00 лева, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години, считано от влизане на споразумението в сила. От деянието няма причинени имуществени вреди. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. Разноските за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на арабски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 366/2017г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Е.Т. /*** /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подсъдимият Б.Р. /**** /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв.Г. – С оглед изявлението на моите подзащитни , заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимите от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Е.Т.
Б.Р.
В законна сила на 14.7.2017г.
18 АНД No 243/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Д.К.,
Д.К.У.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 29.6.2017г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА обвиняемия М.Д.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, трудово ангажиран, неосъждан, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес: гр. София, кв.„Банишора“, ул. „Кавала“ № 17, ет. 1, склад 2, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН, в това, че на 15.07.2016 година в село ***, община Болярово, област Ямбол, на улица „***" в близост до кръстовището с ул. „***", без надлежно разрешително, издадено по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества - метамфетамин с нето тегло от 0, 015 грама със съдържание на активен компонент метамфетамин хлорид 18% на стойност 0,38 лева; коноп /марихуана/ с нето тегло от 0,039 гр. с неопределено съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол на стойност 0,23 лева; коноп /марихуана/ с нето тегло от 0,945 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 9% на стойност 5,67 лева и коноп /марихуана/ с нето тегло от 0,107 гр. с неопределено съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол на стойност 0,64 лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предлож. II, т.1, предлож.I от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. ПРИЗНАВА обвиняемия Д.К.У., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан – реабилитиран, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН, в това, че на 15.07.2016 година в село ***, община Болярово, област Ямбол, на улица „***" в близост до кръстовището с ул.„***", без надлежно разрешително, издадено по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества - коноп /марихуана/ с нето тегло от 0,028 гр. с неопределено съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол на стойност 0,17 лева; коноп /марихуана/ с нето тегло от 0,387 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 9% на стойност 2,32 лева и метамфетамин с нето тегло от 0,006 грама с неопределено съдържание на активен компонент метамфетамин хлорид на стойност 0,15 лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предлож.II, т.1, предлож.I от НК, като на основание чл. 78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА всеки един от обвиняемите М.Д.К. и Д.К.У., с посочени данни за самоличност на основание чл.189, ал. 3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на Републиканския бюджет , по сметка на ОД МВР – Ямбол сумата от 141.49 лв. /сто четиридесет и един лева и четиридесет и девет стотинки/ - направени разноски по делото, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплатят по 5.00 лв. държавна такса в полза на Бюджетна на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата веществените доказателства по делото, представляващи предмет на престъплението - остатък от обект №2 – коноп /марихуана/ с тегло от 0.273 грама и остатък от обект №6 - коноп /марихуана/ с тегло от 0.837 грама, предадени за съхранение в Централно митническо управление, отдел МРР - НОП град София. Веществените доказателства по делото 1 брой електронна везна със стикер на гърба с надпис „Хантар" С 2000.01 внос Китай, Вносител „Интершел“ ООД, 14.80 с прозрачен капак и остатък от обект №7 - тютюн 1.075 грама, на съхранение в РУ - Елхово, след влизане в сила на решението да бъдат унищожени като вещи без стойност. Решението подлежи на обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд.
М.Д.К.
Д.К.У.
Мотиви от 28.7.2017г.
В законна сила на 15.7.2017г.
19 АНД No 197/2017, III състав МВР Д.Г.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 29.6.2017г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 211 от 14.03.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Г. Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-493/01.09.2014г., с което на Д.Г.Д. ***, с ЕГН **********, на основание чл.81 ал.3 от Закона за българските лични документи е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лв., за извършено административно нарушение по чл.7 ал.1 от ЗДвП.
В законна сила на 19.7.2017г.
20 НОХД No 359/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.Ж.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 20.7.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 223 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- прокурор А.С. от една страна и подсъдимият Б.Ж.И. и неговият защитник - адв. Д. Ил.Д., от друга страна, съгласно което: Подсъдимият Подсъдимият Б.Ж.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, шлосер в „***“ ЕООД с.****, обл.***, неосъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2017 година, около 06.40 часа, в гр. Елхово, обл. Ямболска, по улица „Ангел Вълев“, по улица „Вардар“ и по улица „Асен Златаров“ в посока кръстовището с ул. „Ал. Стамболийски“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Голф“ с peг. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.40 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическо изследване № ***година на експерт в НТЛ при ОДМВР-Ямбол - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на Б.Ж.И. се налага наказание от ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“, както и кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 200.00 /двеста/ лева На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода“ се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл. 343г, вр. 37, ал. 1, т. 7 от НК, на Б.Ж.И. се налага и наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се приспада времето, през което Б.Ж.И. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 01.07.2017 година. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 45.64 лева за възнаграждение на вещото лице в хода на Бързото производство, се заплащат от подс. Б.И. в приход на Републикански бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 359/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Б.Ж.И.
В законна сила на 20.7.2017г.
21 АНД No 690/2016, IV състав Други административни от наказателен характер дела Ж.И.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 30.6.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 959 от 22.11.2016 година на Началник РУ - Елхово, с което на Ж.И. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева на основание чл. 45, ал.1 от Закона за закрила на детето, за нарушение по чл. 5б, ал.3 от с.з., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 21.7.2017г.
22 НОХД No 380/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Р.О. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 21.7.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 224 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А.С. от една страна и от друга страна подсъдимия Х. Р. О. и неговия служебен защитник – адв.Р.Д., както следва: Подсъдимият Х. Р. О. /H. R. O./, роден на *** година в гр. ***, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, живущ в гр.***, кв. „***“, Република Ирак, с основно образование, неженен, дърводелец, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2017 година в района на 279 гранична пирамида в землището на село Лесово, община Елхово, област Ямболска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Х. Р. О. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият Х. Р. О. по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение е сключено в присъствието на преводача Б.А.Ш., който извърши устен превод от български език на кюрдски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 380/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Х.Р.О.
В законна сила на 21.7.2017г.
23 НОХД No 391/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ю.М.,
М.М.А.К.,
А.Н.,
С.Х.,
А.А.А.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 27.7.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Тодор Куюмджиев от една страна, подсъдимите А.А.А. /***/, А. Н. /ALI NURMEMED/, М.М.А.К. /MAIMALTI MINY ABULI KEMU/, С.Х. /SADIK HIZBULAH/, Ю.М. /UMER MUHAMEDCAN/ и служебните им защитници – адв. Ж.Г. и адв. Д.К. от друга страна както следва: ПОДСЪДИМИТЕ А.А.А. /***/, роден на *** г. в гр.Догу, Туркистан, Китай, с основно образование, неженен, говач, неосъждан; А. Н. /ALI NURMEMED/, роден на ***г. в гр.Догу, Туркистан, Китай, със средно образование, неженен, техник, неосъждан; М.М.А.К. /MAIMALTI MINY ABULI KEMU/, роден на ***г. в гр.Догу, Туркистан, Китай, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан; С. Х. /SADIK HIZBULAH/, роден на ***г. в гр.Догу, Туркистан, Китай, със средно образование, женен, работник в текстилна фабрика, неосъждан; Ю.М. /UMER MUHAMEDCAN/, роден на ***г. в гр.Догу,Туркистан, Китай, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че на 26.07.2017 година в района на гранична пирамида №220, в землището на с. Крайново, общ.Болярово, обл.Ямбол, действайки в съучастие като извършители, влязли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите при условията на пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер, чл. 381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимите не са причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление от подсъдимите по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК и на основание чл. 54 от НК на всеки от подсъдимите се определя и налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на държавата в размер на 100.00 лева, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години, считано от влизане на споразумението в сила. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. Разноските за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на турски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 391/2017г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подс. А.А. А. /чрез преводача/– Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението Подс. А. Н. /чрез преводача/– Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението Подс.М.М.А.К. /чрез преводача/– Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението Подс.С. Х. /чрез преводача/– Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението Подс.Ю.М./чрез преводача/– Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението Адв.Ж.Г.– С оглед изявлението на моите подзащитни, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимите от преводача. Адв.Д.К. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимите от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 18.15 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Ю.М.
М.М.А.К.
А.Н.
С.Х.
А.А.А.
В законна сила на 27.7.2017г.
24 НОХД No 478/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.Й.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 2.5.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Т.Й.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, работещ като общ работник в „Полисттрой” ЕООД-гр.Ямбол, осъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2016г., около 00.10 часа, в гр.Елхово, обл.Ямбол, по улица "Царибродска", пред жилищен блок № 14, след употреба на алкохол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ланчия Ипсилон" с peг. № У 31 91 АМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.35 на хиляда, установена по надлежния ред с Протокол за химическо изследване № 357/18.08.2016 год. на „НТЛ" при ОД на МВР –Ямбол - престъпление по чл.343б ал.1 от НК, като на това основание и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 200.00 /двеста/ лев, като на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС /изм. ДВ, бр.13 от 2017 год., в сила от 07.02.2017г./ ОПРЕДЕЛЯ първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК лишава подсъдимият Т.Й.Г., с установена по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА и ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59 ал.4 от НК при изпълнение на това наказание да се ПРИСПАДНЕ времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това свое право – със Заповед за прилагане на ПАМ №16-0261-000226/17.08.2016г., считано от 17.08.2016 година. ОСЪЖДА подсъдимият Т.Й.Г., с установена по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски: - в полза на Републиканския бюджет направените в досъдебното производство разноски в размер на 40.10 /четиридесет лева и десет стотинки/ лева, платими по сметка на ОД на МВР-Ямбол, в полза на бюджета на съдебната власт направените в съдебното производство разноски в размер на 668.90 /шестстотин шестдесет и осем лева и деветдесет стотинки/ лева, както и държавна такса в размер на по 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителни листи, платими по сметка на РС-Елхово. ПРИСЪДАТА на основание чл.360 предл.2-ро от НПК подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Т.Й.Г.
Мотиви от 2.6.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 28.7.2017
Наказателно дело № 198/2017
Решение№83/28.07.2017
В законна сила на 28.7.2017г.
25 АНД No 160/2017, III състав Други административни от наказателен характер дела Д.Г.Ш. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 11.7.2017г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 1072 от 03.01.2017 година на Началник РУ - Елхово към ОДМВР-Ямбол, К. Г. К., упълномощен със Заповед № 326з – 2200 от 17.11.2016 година на Директора на ОД на МВР – Ямбол, с което на Д.Г.Ш. ***, с ЕГН **********, на основание чл. 45, ал.2 от Закона за закрила на детето е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева, за извършено нарушение по чл. 45, ал.2, вр. чл. 8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето.
В законна сила на 29.7.2017г.