РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2017г. до 31.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 477/2016, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Х.С.Х. ОБЩИНА СТРАЛДЖА Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 1.2.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО и ОТМЕНЯ на основание чл.344 ал.1 т.1 от КТ уволнението на Х. С. Х., с ЕГН **********,***, от длъжността „главен специалист” в отдел „ТСУЕ” при община Стралджа, ведно със Заповед №57/14.05.2016г. на Кмета на община Стралджа А.К., с която е прекратено трудовото правоотношение на правно основание чл. 328 ал.1 т.2 от КТ поради съкращаване на щата на длъжността „главен специалист” в отдел „ТСУЕ” при община Стралджа. ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл. 344 ал.1 т.2 от КТ Х.С.Х. на заеманата преди уволнението длъжност „главен специалист” в отдел „ТСУЕ” при община Стралджа. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТРАЛДЖА, с ЕИК 000970432, с адм.адрес – гр.Стралджа, обл.Ямбол, ул.”Хемус” №12, представлявана от А.К. в качеството му на Кмет на общината, да заплати на Х.С.Х., с ЕГН **********,***, на основание чл.344 ал.1 т.3 във вр. с чл. 225 ал.1 от КТ сумата от 1 570.28 /хиляда петстотин и седемдесет лева и двадесет и осем стотинки/ лева, представляваща обезщетение за оставането му без работа поради уволнението за времето от датата на уволнението - 16.05.2016г. до 19.07.2016г. включително, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска - 13.07.2016г. до окончателното изплащане на сумата. Искът с правно основание чл.344 ал.1 т.3 във вр. с чл. 225 ал.1 от КТ за разликата от 1 570.28 лева до претендирания размер на обезщетението от 1 590.03 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ОБЩИНА СТРАЛДЖА, с ЕИК 000970432, с адм.адрес – гр.Стралджа, обл.Ямбол, ул.”Хемус” №12, представлявана от А.К. в качеството му на Кмет на общината, да заплати на Х.С.Х., с ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 987.58 /деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет и осем стотинки/ лева за адвокатско възнаграждение съобразно уважената част от исковете. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.3 от ГПК Х.С.Х., с ЕГН **********,***, да заплати на ОБЩИНА СТРАЛДЖА, с ЕИК 000970432, с адм.адрес – гр.Стралджа, обл.Ямбол, ул.”Хемус” №12, представлявана от А.К. в качеството му на Кмет на общината, направените по делото разноски в размер на 7.45 /седем лева и четиридесет и пет стотинки/ лева за адвокатско възнаграждение съобразно отхвърлената част от иска по чл. 344, ал.1, т.3 от КТ. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТРАЛДЖА, с ЕИК 000970432, с адм.адрес – гр.Стралджа, обл.Ямбол, ул.”Хемус” №12, представлявана от А.К. в качеството му на Кмет на общината, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово държавна такса по предявените искове в общ размер на 162.81 /сто шестдесет и два лева и осемдесет и една стотинки/ лева съобразно уважената част от исковете и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно ОБЖАЛВАНЕ пред ЯОС чрез ЕРС в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2017
Гражданско дело № 114/2017
Решение № 65/29.05.2017г.
В законна сила на 6.7.2017г.
2 Гражданско дело No 81/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.И.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 19.6.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че ответникът С.И.Д., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, ДЪЛЖИ на ищеца “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Д-р Петър Дертлиев” №25, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспотов Деспотов, следните суми, за които е издадена Заповед № 1399 от 27.12.2016 година за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 606/2016 година по описа на Районен съд – Елхово: сума в общ размер на 530.66 лева, от които: сумата от 313.93 лева - главница по Договор за потребителски заем с №CASH-10639290 от 18.03.2014 година, сключен между „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД и С.И.Д., договори за цесия от 21.07.2014 година, сключен между „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД и „Изи Асет мениджмънт“ АД и Приложение №1 от 01.04.2016 година към Допълнително споразумение към Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 16.11.2010г., сключен между „Изи Асет Мениджмънт"АД и „Агенция за събиране на вземания" ООД правоприемник на който е „Агенция за събиране на вземания" АД /понастоящем „Агенция за събиране на вземания" ЕАД/, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК в съда – 22.12.2016 година до окончателното изплащане; договорна лихва в размер на 134.07 лева, считано от 21.05.2014г. до 03.09.2014г.; лихва за забава върху просрочената главница в размер на 82.66 лева за периода от 22.05.2014г. до датата на подаване на заявлението в съда– 22.12.2016г., като ОТХВЪРЛЯ предявеният установителен иск за заплащане на лихва за забава върху просрочена главница за разликата от 82.66 лева до предявения размер – 83.16 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА ответникът С.И.Д., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, да заплати на ищеца “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Д-р Петър Дертлиев” №25, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспотов Деспотов, направените в заповедното производство разноски в размер на 324.69 лева, съобразно уважената част от исковата претенцията, като за разликата от 324.69 лева до 325.00 лева ОТХВЪРЛЯ претенцията за разноски като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ответникът С.И.Д., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, да заплати на ищеца “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Д-р Петър Дертлиев” №25, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспотов Деспотов, направените в настоящото производство разноски съобразно уважената част от иска в размер на 654.38 лева, като претенцията за разноски за разликата от 654.38 лева до 655.00 лева ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане на решението в сила, заверен препис от същото да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. 606/2016 година по описа на РС – Елхово.
В законна сила на 8.7.2017г.
3 Гражданско дело No 349/2016, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.И.Д. Г.М.М.,
Я.Д.М.,
Д.Д.А.,
А.Г.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 4.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 349/2016 година по описа на ЕРС, поради невъзобновяване в срока по чл. 231, ал.1 от ГПК на производство, спряно по общо съгласие на страните. Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболският окръжен съд, чрез ЕРС в едноседмичен срок от връчване на препис от същото на страните.
В законна сила на 18.7.2017г.
4 Гражданско дело No 257/2017, II състав Искове по СК - издръжка, изменение И.З.Д. З.И.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕЛХОВО
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 18.7.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : № 83 ОДОБРЯВА постигнатата между ищцата – С.Й.Д. с ЕГН - ********** и ответника З.И.Д. с ЕГН ********** спогодба по силата на която: Ответникът З.И.Д. с ЕГН ********** ***, се задължава да заплаща в полза на малолетното си дете И.З.Д. с ЕГН – **********, чрез нейната майка и законен представител С.Й.Д. с ЕГН - ********** ***, месечна издръжка в размер на 150.00 лева /сто и петдесет/, считано от 01.07.2017 година, платими до 30-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, дължима от месец юли 2017 година за в бъдеще, до окончателното изплащане. Месечната издръжка, определена по- горе се дължи до настъпването на събитие водещо до изменение или прекратяване на издръжката. Дължимата месечна издръжка, определена по–горе, ще се заплаща от ответника Д. по банковата сметка на ищцата С.Д., както е било и до настоящия момент. Направените разноски по делото остават за сметка на всяка една от страните така, както са направени, а дължимата държавна такса върху увеличеният размер на издръжката, се заплаща от ответника З.Д.. ОСЪЖДА З.И.Д. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 36.00 лева /тридесет и шест лева/ върху увеличеният размер на издръжката, както и 5.00 лева /пет лева/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 257/2017 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване, а в останалата му част подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 1 – седмичен срок от днес.
В законна сила на 18.7.2017г.
5 Гражданско дело No 24/2017, III състав Искове за развод и недействителност на брака К.Д.И. Й.Т.И. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният на 06.07.1986 година в град Болярово, обл.Ямбол, за което е съставен акт за граждански брак №4/06.07.1986г. от ОбНС-гр.Болярово, граждански брак между Й.Т.И.,***, к-с „Възраждане“, ул.”Македония” №81А, ет.4, ап.10, с ЕГН ********** и К.Д.И., с настоящ адрес ***6, с ЕГН **********, като дълбоко и непоправимо разстроен при условията на чл.49 ал.3 вр.с ал.1 от СК, без съда да се произнася относно вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. ПРЕДОСТАВЯ на основание чл.56, ал.1 от СК, ползването на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Болярово, обл.Ямбол, ул. "Граничарска" №29, бл.№1, вх.Б, ет.4.ап.18, представляващо апартамент със ЗП от 65.41 кв.м., собственост на съпрузите като придобито под режим на СИО, на съпругата Й.Т.И., с ЕГН **********, като съпруга К.Д.И., с ЕГН **********, го е напуснал и няма претенции за ползването му. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 53 от СК след прекратяване на брака съпругата Й.Т.И., с ЕГН **********, да продължи и за в бъдеще да ползва брачното си фамилно име – И.. ОСЪЖДА Й.Т.И.,***, к-с „Възраждане“, ул.”Македония” №81А, ет.4, ап.10, с ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Елхово сумата от 12.50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса за решаване на делото и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА К.Д.И., с настоящ адрес ***6, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Търговска“ №4, вх.В, ет.1, ап.2 – адв.П.Б. ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Елхово сумата от 12.50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса за решаване на делото и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл. 7, ал. 2 ГПК. След влизането на решението в законна сила, заверен препис от същото да се изпрати на Областно звено „ГРАО”-Ямбол и на Бюро „Съдимост” при РС-Елхово, на основание чл.107, ал.1 от ПАС.
В законна сила на 21.7.2017г.
6 Гражданско дело No 205/2017, II състав Искове за развод и недействителност на брака А.Д.Я. М.А.Х. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 12.7.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл.49, ал.1 от СК, гражданският брак, сключен между А.Д.Я., американски гражданин, продължително пребиваващ на територията на Република България с ЛНЧ **********, със съдебен адрес ***, чрез адв. Д.Ил. Д. и М.А.Х., поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, родена на *** година, със съдебен адрес ***, чрез адв. И.Ч., с Акт за граждански брак № 0305 на 13.12.2013 година в град Ямбол, като дълбоко и непоправимо разстроен, без съдът да се произнася за вината. След прекратяването на брака ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с.***, обл.Ямболска, ул. „***”, № 26, собственост на трето лице /Г.Т.К./, на съпругът А.Д.Я.. ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата М.А.Х. да носи предбрачното си фамилно име, което е запазила и по време на брака, а именно – Х.. ОСЪЖДА А.Д.Я., американски гражданин, продължително пребиваващ на територията на Република България с ЛНЧ **********, със съдебен адрес ***, чрез адв. Д.Ил. Д., да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Елхово държавна такса в размер на 20.00 лева /двадесет/ за допускането на развода и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА М.А.Х., поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, родена на *** година, със съдебен адрес ***, чрез адв. И.Ч. да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Елхово държавна такса в размер на 20.00 лева /двадесет/ за допускането на развода и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 28.7.2017г.