РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2016г. до 31.7.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 56/2016, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Т.С.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 8.6.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответницата – Т.С.М., с ЕГН **********, с адрес ***, че същата към 12.12.2015 година ДЪЛЖИ на ищеца – „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД-гр.Ямбол, с ЕИК/Код по Булстат 128000893, със седалище и адрес на управление: - гр.Ямбол, ул.”Д-р Петър Брънеков” №20, тел.: 046/661939, факс: 046/661938, представлявано от инж.Стоян Йорданов Радев в качеството му на Управител, чрез пълномощника – юрисконсулт Б.И.К., на основание чл.422 ал.1 от ГПК вр.с чл.79 ал.1 от ЗЗД вр.с чл.6 т.2 от Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „В И К” ЕООД–гр.Ямбол вр.с чл.3 ал.1 т.1 от Наредба №4/2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и на основание чл.422 ал.1 от ГПК вр.с чл.42 от ОУ вр.с чл.86 ал 1 от ЗЗД, сумата от общо 1 188.35 /хиляда сто осемдесет и осем лева и тридесет и пет стотинки/ лева, включваща сумата от 1 031.53 /хиляда тридесет и един лева и петдесет и три стотинки/ лева, представляваща претендираната като дължима и неплатена главница, формирана сумарно от месечната цена на услугата по доставяне на ответницата на питейна вода и отвеждане на отпадни води до имота в гр.Елхово на ул.“Победа“ №10Б, вх.А, ап.8, с аб.№4502/322, 323 за периода от 10.11.2009г. до 05.12.2014г., обективирани в процесните 37 бр. фактури, издадени през периода от 31.03.2013г. до 30.12.2014г. включително и сумата от 156.82 /сто петдесет и шест лева и осемдесет и две стотинки/ лева, представляваща лихва за забава върху главницата за периода от 31.03.2013г. до 10.12.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.12.2015г. – датата на подаване на заявлението за издаване на заповедта за изпълнение до окончателното изплащане на сумите, което вземане представлява цялото такова, за което е издадена Заповед № 1563 за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК от 15.12.2015г. по ч.гр.д.№675/2015г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА ответницата Т.С.М., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на ищеца „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД-гр.Ямбол, с ЕИК/Код по Булстат 128000893, със седалище и адрес на управление: - гр.Ямбол, ул.”Д-р Петър Брънеков” №20, тел.: 046/661939, факс: 046/661938, представлявано от инж.Стоян Йорданов Радев в качеството му на Управител, чрез пълномощника – юрисконсулт Б.И.К., сумата от 125.00 /сто двадесет и пет/ лева, представляващи направени от ищеца-заявител разноски по заповедното производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
В законна сила от 4.7.2016г.
2 Гражданско дело No 674/2015, I състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА КРЕДИТ ИНС ООД В.С.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 15.7.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, вр. чл.415 от ГПК, вр. чл. 240, вр. чл. 79 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД по отношение на В.С.П., с ЕГН **********,***, че към 26.10.2015 година дължи на “КРЕДИТ ИНС”ООД, с ЕИК 175226410, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Красно село, п.к. 1606, ул. „Яков Крайков” № 8-10, ет.1, ап.4, представлявано от управителя Марио Георгиев Алексиев, със съдебен адрес ***, телефон 02/4236675, следните суми: сумата от 320.00 /триста и двадесет/ лева, представляваща главница по сключен онлайн договор за потребителски кредит без поръчителство „Екстра“ № 42384 от 12.03.2015 година; лихва за забава върху главницата в размер на 226.03 /двеста двадесет и шест лева и три стотинки/ лева за периода от 12.03.2015г. до 19.10.2015г., включваща договорна лихва в размер на 48.02 лв. за периода 12.03.2015г. - 19.10.2015г., договорна такса „Гарант" в размер на 161.62 лв. за периода 12.03.2015г. - 19.10.2015г. и 16.39 лв. законна лихва за забава за периода 13.05.2015г. -19.10.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК в съда - 26.10.2015г. до изплащане на вземането, за които суми е издадена Заповед № 1339 от 28.10.2015 година за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 546/2015г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА В.С.П., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца “КРЕДИТ ИНС”ООД, с ЕИК 175226410, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Красно село, п.к. 1606, ул. „Яков Крайков” № 8-10, ет.1, ап.4, представлявано от управителя Марио Георгиев Алексиев, със съдебен адрес ***, направените в заповедното производство разноски в размер на 375.00 лева. ОСЪЖДА В.С.П., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ и на ищеца “КРЕДИТ ИНС”ООД, с ЕИК 175226410, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Красно село, п.к. 1606, ул. „Яков Крайков” № 8-10, ет.1, ап.4, представлявано от управителя Марио Георгиев Алексиев, със съдебен адрес ***, на основание чл.78, ал.1 и 8 от ГПК, направените по настоящото дело разноски в общ размер на 475.00 лева, от които 300.00 лева за юрисконсултско възнаграждение и 175.00 лева - за платена държавна такса. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239, ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. На основание чл.240, ал.1 от ГПК препис от неприсъственото решение да се връчи на страните. Препис от решението да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. № 546/2015г. по описа на ЕРС. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 15.7.2016г.
3 Гражданско дело No 28/2016, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Т.Г.С. РУ ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.3.2016г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН АКТ № 44 от 30.11.2015г., издаден от Л.Д. – Директор на Регионално управление „Югоизточен регион“ град Бургас на „Български пощи“ ЕАД София, с който ищцата Т.Г.С. ***, ЕГН – **********, е освободена от работа и е прекратен трудовия й договор, считано от 01.12.2015г. ВЪЗСТАНОВЯВА ищцата Т.Г.С. на заеманата от нея преди уволнението длъжност в ответното дружество - „служител гише в пощенска станция /началник пощенска станция/“ с място на работа ПС с.Раздел. ОСЪЖДА „Български пощи“ ЕАД София, чрез Регионално управление „Югоизточен регион“ град Бургас, представлявано от директора Л.Д., да заплати на ищцата Т.Г.С. ***, ЕГН – **********,***, кант. 307, адв. В. К., на основание чл. 225, ал.1 от КТ обезщетение за времето от 01.12.2015г. до 02.03.2016година, през което поради незаконното уволнение е останала без работа, в размер на 1448.21 лева /хиляда четиристотин четиридесет и осем лева и двадесет и една стотинки/, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска - 21.01.2016г. до окончателното плащане, а иска за заплащане на обезщетение по чл. 225, ал.1 от КТ за разликата над 1448.21 до 3075.24 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „Български пощи“ ЕАД София, чрез Регионално управление „Югоизточен регион“ град Бургас, представлявано от директора Л.Д., да заплати на ищцата Т.Г.С. ***, ЕГН – **********,***, кант. 307, адв. В. К., направените по делото разноски в размер на 411.81 лева /четиристотин и единадесет лева и осемдесет и една стотинки/ съобразно уважената част от исковете. ОСЪЖДА Т.Г.С. ***, ЕГН – **********,***, кант. 307, адв. В. К., да заплати на „Български пощи“ ЕАД София, чрез Регионално управление „Югоизточен регион“ град Бургас, представлявано от директора Л.Д., ЕИК 121396123, направените по делото разноски в размер на 74.07 лева /седемдесет и четири лева и седем стотинки/ съобразно отхвърлената част от предявеният трети иск. ОСЪЖДА „Български пощи“ ЕАД София, чрез Регионално управление „Югоизточен регион“ град Бургас, представлявано от директора Л.Д., ЕИК 121396123, да заплати държавна такса в общ размер на 157.93 лева /сто петдесет и седем лева и деветдесет и три стотинки/, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС, както и 5.00 лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист, също вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС - Елхово. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно ОБЖАЛВАНЕ пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок, считано от 16.03.2013г., т.е. от датата на обявяването му в регистъра на съдебните актове при Районен съд-гр.Елхово. Препис от настоящото решение да се ВРЪЧИ на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 9.6.2016
Гражданско дело № 174/2016
В законна сила от 16.7.2016г.
4 Гражданско дело No 2/2016, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” И.Д.П. ГИМНАЗИЯ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 8.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 2/2016г. по описа на ЕРС, поради направено от страна на ищцата И.П. ***, отказ от предявения иск против Гимназия „Свети Климент Охридски“ гр. Елхово. ОСЪЖДА И.Д.П. с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ответника - Гимназия „Свети Климент Охридски“ гр. Елхово, представлявана от Директора Й.Д.И., направените по делото разноски в размер на 1440.00 /хиляда четиристотин и четиридесет/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен в едноседмичен срок от днес – за ответната страна и от съобщаването му на ищцата. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.10 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕКРЕТАР :

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 23.3.2016
Гражданско дело № 132/2016
Изпраща частна жалба , вх.№1899/22.03.16г. с правен характер на молба по чл.248 ГПК, против протоколно определение №25/08.03.16г. пост.по гр.д. №2/2016г. по описа на ЕРС за разглеждане по компетентност от РС Елхово.
В законна сила от 20.7.2016г.
5 Гражданско дело No 360/2015, I състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Д.В.Я. С.В.Я.,
Ж.П.Я.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 15.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между Д.В.Я., ЕГН **********, С.В.Я., ЕГН ********** и Ж. ПЕРТОВА Я., ЕГН **********, както следа: 1. Д.В.Я., ЕГН ********** и С.В.Я., ЕГН ********** се съгласяват, че са собственици при квоти по ? ид. част от сутерена на жилищна сграда с идентификатор 27382.500.851.1 по КККР на гр.Елхово, изградена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.851 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със заповед №РД-18-96/28.10.2008г. на изп.директор на АГКК, състоящ се от две избени помещения и входно антре и разпределят реалното ползване на етажа по следния начин: на Д.В.Я. се предоставя ползването на северозападното избено помещение, находящо се под кухнята на първи жилищен етаж, при граници: северозапад – външен зид към двор граничещ с улица „ ***”, югоизток – стълбище и входно антре, югозапад – всекидневна на първи жилищен етаж, североизток – външен зид, а на С.В.Я. се предоставя ползването на югоизточното избено помещение, находящо се под хола на първи жилищен етаж, при граници: североизток – външен зид, югоизток – външен зид към двора, югозапад – баня и коридор на първи жилищен етаж, северозапад – стълбище и входно антре. 2. С.В.Я. предава на Д.В.Я. разпределеното й за ползване избено помещение при подписване на настоящото споразумение и се задължава в бъдеще да не препятства спокойното ползване на отреденото й за ползване избено помещение. 3. Към настоящия момент С.В.Я. е прекратил неоснователните си действия, като е премахнал изградената тухлената преграда, затваряща отвора на вратата на жилището на Д.В.Я., свързваща жилището й с общото стълбище на сградата. С.В.Я. се задължава в бъдеще да се въздържа от всякакви действия, препятстващи достъпа на Д.В.Я. до подпокривното пространство и стълбището водещо до избените помещения и покрива на жилищната сграда, представляващи общи части в сграда с идентификатор 27382.500.851.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.851 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със заповед №РД-18-96/28.10.2008г. на изп.директор на АГКК. Страните се споразумяват подпокривното пространство да бъде използвано съвместно от С.В.Я. и Д.В.Я., като всеки от тях да ползва площ, съответстваща на притежаваното право на собственост – по ? ид.ч. 4. С.В.Я. се задължава в срок до 30.09.2016 година да премахне положената от него В и К тръба, предназначена или служеща за мръсен канал, която е прекарана през направен от него отвор в тавана на банята на собственото на Д.В.Я. жилище - СОС с идентификатор 27382.500.851.1.1, преминава през банята и през външния зид на банята; да възстанови за своя сметка стените и тавана на помещението в състоянието от преди монтирането на тръбата и да възстанови за своя сметка инсталацията отвеждаща отпадните води от банята на жилището му в първоначалното й състояние, като Д.В.Я. се задължава от своя страна да осигури достъп до първия етаж на жилищната сграда на С.В.Я. във връзка с извършването на описаните по – горе дейности. 5. Д.В.Я., С.В.Я. и Ж.П.Я. в качеството си на съсобственици на поземлен имот с идентификатор 27382.500.851 по КККР на гр.Елхово, целия с площ от 712 кв.м., с адрес: гр.Елхово, ул. „***” №16, се споразумяват да разпределят ползването на имота, съгласно изготвеното от инж. М. Вълева заключение и приложената към него скица, с които страните са запознати, приемат и не оспорват като за целта се образуват два дяла съобразно техническите възможности и желанията на страните, като всяка от тях ползва конкретно обособения за целта дял, а именно: ДЯЛ I. С.В.Я. и Ж.П.Я. ще ползват реална част от описания по-горе имот - Дял I от север, обособен по скица за реално ползване изготвена от инж. М.Г. Вълева, с площ от 245 кв.м., определен от следните точки: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й и К. ДЯЛ II. Д.В.Я. ще ползва реална част от описания по-горе имот - Дял II от юг, обособен по скица за реално ползване, изготвена от инж. М.Г. Вълева с площ от 342 кв.м. определен от следните точки: А, Б, У, Т, С, Р, П, О, Ж, З, И, Н, М и Л. С.В.Я. и Ж.П.Я. се съгласяват и се задължават да осигуряват достъп на Д.В.Я. до общата водомерна шахта, обслужваща жилищата на страните, находяща се в разпределената за ползване от С.В.Я. и Ж.П.Я. част, като достъпът ще се осъществява по пътеката от тротоарни плочки, находяща се от северозападната страна на жилищната сграда. Всяка от страните се задължава при нужда да предоставя на другата достъп до разпределената й за ползване част от двора. Приложената скица за разпределение на реалното ползване да се счита за неразделна част от спогодбата. 6. Д.В.Я. и С.В.Я. в качеството си на съсобственици на изградените в поземлен имот с идентификатор 27382.500.851 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със заповед №РД-18-96/28.10.2008г. на изп. директор на АГКК, постройка на допълващото застрояване с идентификатор 27382.500.851.2 и постройка на допълващото застрояване с идентификатор 27382.500.851.3 разпределят ползването им по следния начин: На Д.В.Я. се предоставя ползването на постройка на допълващото застрояване с идентификатор 27382.500.851.2, а на С.В.Я. се предоставя ползването на постройка на допълващото застрояване с идентификатор 27382.500.851.3. 7. С.В.Я. и Ж.П.Я. се задължават да заплатят солидарно на Д.В.Я. направените от нея разноски в настоящото производство в размер на 550.00 лева на две равни вноски, всяка от които в размер на 275.00 лева, като първата вноска е платима в срок до 30.09.2016 година, а втората в срок до 31.12.2016 година, в едно със законната лихва при забава, считано от датата на падежа до окончателното изплащане, като при неизпълнение на това задължение Д.В.Я. има право да се снабди с изпълнителен лист за неизплатената част от дължимите суми. Адв. Т. – моля сумата, която следва да довнесем за възнаграждение на вещото лице Ф. Д. да бъде заплатена от внесения депозит за вещо лице с вносна бележка от 27.06.2016 година, а остатъка от внесения депозит да ни бъде върнат. На вещото лице Ф.Д. да се изплати сумата от 193.22 лева възнаграждение, съгласно представената справка – декларация, внесени от ищцата с вносни бележки от 14.09.2015 година и от 27.06.2016 година. Сумата в размер на 106.78 лева, внесени от ищцата като депозит за вещи лица, неизползвана по делото, да се върне на ищцата Д.В.Я., след като последната посочи банкова сметка, ***. На основание чл. 78, ал.9 от ГПК на ищцата Д.В.Я. да се върне и половината от внесената държавна такса за образуване на делото, а именно сумата от 105.00 лева, по банкова сметка, ***. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 360/2015 година по описа на РС– Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване. Определението, с което се прекратява производството по делото подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в 1 – седмичен срок от днес. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.55 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
В законна сила от 23.7.2016г.
6 Гражданско дело No 281/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.Д. С.Д.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 25.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 03.02.2001 година в гр. Елхово, обл. Ямбол, с Акт № 4 от 04.02.2001 година на община Елхово, обл. Ямбол граждански брак между С.Д.Д., ЕГН ********** и В.Д.Д., ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след развода родителските права по отношение на роденото от брака дете – Д.С.Д., с ЕГН **********, да се предоставят на майката В.Д.Д., ЕГН **********, като местоживеенето на детето ще е при майката на адрес: град Бургас, ж.к. „Изгрев" бл.З0, вх.1, ет.7, ап.19. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата С.Д.Д., ЕГН **********, да има право на лични контакти с детето Д.С.Д., ЕГН **********, всяка втора и четвърта седмица от месеца от 9 часа в събота до 17 часа в неделя, с право на преспиване при бащата и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата С.Д.Д., ЕГН **********, ще заплаща месечна издръжка за детето Д.С.Д., ЕГН **********, в размер на 150.00 лева, платими до 5 число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, с всички законни от това последици до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име – Д.. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели семейното жилище, находящо се в гр. Елхово, обл. Ямбол, ул. „3-ти март" 34, вх.Б, ет.2, ап.4 след прекратяване на брака да ще се ползва от съпруга С.Д.Д., ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на С.Д.Д., ЕГН **********, се поставя придобитото по време на брака в режима на СИО МПС вид: ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка: МЕРЦЕДЕС, модел: Ц 220 ЦДИ, с рег. № У8177АС, рама № WDB2030061F262945, двигател № 61196230532401, с основен цвят: СВЕТЛО СИВ МЕТАЛИК. Застрахователната стойност на МПС е 6000.00 лева. Стойността на този дял възлиза на сумата от 6000.00 лева. С.Д.Д. не дължи на В.Д.Д. суми за уравняване на дяла. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на В.Д.Д., ЕГН **********, се поставя придобитият по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот, находящ се на адрес: град Бургас, ж.к. „Изгрев“30, вх.1, ет.7, ап.19, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 07079.501.30.1.19, с площ от 40,00 кв.м., ведно с прилежащите към него части: избено помещение с площ от 3,00 кв.м. при граници: изток – избено помещение на сем. Вълчеви, запад - външен зид, север - коридор и юг - коридор, както и 0,705 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящ се от дневна, кухня, тоалетна и антре, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 07079.501.30.1.18 и 07079.501.30.1.20, под обекта 07079.501.30.1.16, над обекта 07079.501.30.1.22. Данъчната оценка на недвижимият имот е 24262.60 лв. Стойността на този дял възлиза на сумата от 24262.60 лв. В.Д.Д. не дължи на С.Д.Д. суми за уравняване на дяла. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на С.Д.Д., ЕГН **********, се поставя придобитият по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот, находящ се на адрес: град Елхово, обл. Ямбол, ул. „3-ти март" 34, вх.Б, ет.2, ап.4, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 27382.500.2600.1.19, с площ от 66,00 кв.м., ведно с прилежащите към него части: избено помещение №6 с площ 25,00 кв.м. при съседи: изток - двор на блока и коридор, запад - двор на блока, север - стълбище, юг - коридор, както и 3,46% ид.ч. от общите части на сградата, предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящ се от входно антре, черно антре, баня, кухня, спалня и хол. Данъчната оценка на недвижимият имот е 8772.10 лв. Стойността на този дял възлиза на сумата от 8772.10 лв. С.Д.Д. не дължи на В.Д.Д. суми за уравняване на дяла. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която съпрузите са се споразумели след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име Д.. Движимите вещи, придобити по време на брака в режим на СИО съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имат претенции един към друг; Страните не си дължат издръжка един към друг след прекратяването на брака. ОСЪЖДА С.Д.Д., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 410.95 лева, от които държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 108.00 лева върху размера на дължимата издръжка, държавна такса в размер на 295.45 лева върху поставените му в дял лек автомобил и недвижими имот, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА В.Д.Д., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 492.75лева, от които държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 485.25 лева върху стойността на поставеният й в дял недвижим имот, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: /Яна Ангелова/
В законна сила от 25.7.2016г.
7 Гражданско дело No 429/2015, IV състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Я.Т.Д. Ф.Р.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 24.6.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявеният от Я.Т.Д., ЕГН ********** ***, иск по чл.50 във вр.с чл.51 ал.1 вр.с чл.45 във вр.чл.86 от ЗЗД от Закона за задълженията и договорите, против Ф.Р.Х., ЕГН ********** *** за заплащане на сумата от 5 000 лева, представляващи причинени имуществени вреди от собствените на ответницата животни – крави, телета, коне и кончета, по три имота на ищцата нива с площ 9, 400 дка, с № 015 041, пета категория; нива с площ 8, 495 дка, с № 015 040, пета категория;и нива с площ 9, 403 дка, с № 015 042, пета категория, от които засяти с люцерна са 24,000 дка, находящи се в землището на с. В.п, обл.Ямбол,от които 1560лв. - претърпени загуби по люцернов посев, 440 лв. - претърпени загуби по ограда на земеделските имоти на ищцата и 3000 лв. пропуснати ползи от неприбрани два люцернови откоса през 2015 година, ведно със законната лихва върху сумата от 5000 лв.,считано от деня на предявяване на иска 31.08.2015 година до окончателното погасяване на задължението, като неоснователен. ОСЪЖДА Я.Т.Д., ЕГН ********** ***, на основание чл.78,ал.3 от ГПК да заплати на Ф.Р.Х., ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 300.00лв. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 30.7.2016г.