РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2019г. до 30.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 22/2019, III състав КАТ А.Е.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 13.5.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление №19-0261-000002/09.01.2019г., издадено от Г. Х. В. - Началник РУ-гр.Елхово към ОДМВР-Ямбол, упълномощен с МЗ 8121з-515/14.05.2018г., В ЧАСТТА му по т.1, с която на А.Е.Д. с ЕГН **********,***, на основание чл.177 ал.1 т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лева за извършено административно нарушение по чл.150 от ЗДвП. ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №19-0261-000002/09.01.2019г., издадено от Г. Х. В. - Началник РУ-гр.Елхово към ОДМВР-Ямбол, упълномощен с МЗ 8121з-515/14.05.2018г., В ЧАСТТА му по т.2, 3 и 4, с която на А.Е.Д. с ЕГН **********,***, на основание чл.179 ал.5 от ЗДвП е наложено административно наказание - глоба в размер на 50 лева, за извършено административно нарушение по чл.100 ал.3 от ЗДвП; на основание чл.185 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 20 лева, за извършено административно нарушение по чл.147 ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.4 т.7 пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 лева, за извършено административно нарушение по чл.137А ал.1 от ЗДвП.
В законна сила на 4.6.2019г.
2 АНД No 57/2019, I състав МВР Н.Я.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 10.5.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 896 от 04.12.2018 година на ВПД Началник РУ – Елхово, с което на Н.Я.Н. ***, ЕГН **********, на основание чл. 257, ал.1 от ЗМВР е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева за нарушение по чл.64, ал.4 от ЗМВР, за това, че на 12.11.2018 година около 14.50 часа в село Ст. Караджово, в местността ***в засята нива с пшеница /покълнала/ на фирма***не изпълнява писмено полицейско разпореждане от 30.07.2018 година и пуска на свободна паша без надзор собствените си животни – 20 бр. овце, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-потвърдено
В законна сила на 4.6.2019г.
3 НОХД No 80/2019, III състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.И.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 4.6.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 165 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Стойко И. от една страна и подсъдимият К.И.Г. и неговия защитник - адв.А. *** от друга страна, както следва: Подсъдимият К.И.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, към момента от м. май работи на гр. договор като контрольор на бензиностанция, неосъждан, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 20.08.2018 година, около 17.00 часа, в град Елхово, област Ямбол, по улица „Александър Стамболийски", в района на кръстовище с улица „Трети март", управлявал моторно превозно средство - мотопед с рама №XKPDB150E, нерегистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № 1 - 45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия К.И.Г. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от подсъдимия К.И.Г. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия К.И.Г. се определя наказание – ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 500.00 /петстотин/ лева. Направените разноски по досъдебното производство в размер на 140.76 лева за възнаграждение на вещо лице се заплащат от подсъдимия К.И.Г. в полза на Републиканския бюджет по бюджетната сметка на ОДМВР- Ямбол, както и 5.00 лева държавна такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, платима в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово. Вещественото доказателство - 1 брой мотопед с рама №XKPDB150E, на съхранение в РУ-Елхово, след влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението, ДА СЕ ВЪРНЕ на подсъдимия К.И.Г.. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 80/2019 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.И.Г.
В законна сила на 4.6.2019г.
4 АНД No 311/2018, II състав Агенция "Митници" К.Х.Н. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 31.1.2019г.
НП-измененоР Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2748/2017 г. от 21.05.2018 година, издадено от Началника на Митница Бургас В. Е. С., САМО В ЧАСТТА, с която по т.2 на К.Х.Н. с ЕГН – ********** ***, е наложено адм. наказание глоба в размер на 5294.00 лева на основание чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание ГЛОБА на 2647.00 /две хиляди шестостин четиридесет и седем лева/, съставляващи 100% от митническата стойност на стоките – предмет на нарушението, посочени в т.1 от НП от номер 1 до номер 9 вкл. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2748/2017 г. от 21.05.2018 година, издадено от Началника на Митница Бургас В. Е. С., в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.6.2019
Наказателно дело № 53/2019
В законна сила на 5.6.2019г.
5 АНД No 411/2018, I състав БАБХ Х.Д.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № ЧДПЖ – 01 от 23.08.2018 година на Директора на ОДБХ гр. Ямбол, с което на Х.Д. ***, ЕГН **********, на основание чл. 417, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е наложено административно наказание глоба в размер на 1900.00 лева за нарушение по чл.132, ал.1, т.18, вр. чл. 137, ал.1, т.1 и т.8 от с.з., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-отменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Наказателно дело № 52/2019
КАНД № 52 /2019г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 5.6.2019г.
6 НОХД No 141/2019, I състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.М.Я. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 5.6.2019г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП Сн. Стоянова, подсъдимият П.М.Я. и неговият защитник - адв. Г. Д., съгласно което: Подсъдимият П.М.Я., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, пенсионер, неосъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 31.07.2018 година в ***, обл. Ямбол, се заканил с убийство на К.Г.К. *** с думите „Излизай навън! През десет врати да се заключиш, ще те намеря, ще те убия и ще те запаля! Излизай, защото ще те убия! Ще я убия и няма да ми направят нищо, защото съм доказано луд! Ще убия и заколя К.К., ще и запаля къщата, защото е виновна за настаняването ми в психиатрия! Ако вляза ще те пребия, ще те убия, където и да се скриеш ще мина през вратите, през прозорците, ще те намеря и ще те убия! Никой не може да ме спре! Имам жълта книжка и ще ме оправдаят!“, като едновременно с това извадил джобно ножче и го забивал многократно в маса, поставена на двора и това заканване би могло да възбуди основателен страх у К. от осъществяването му, престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. Деянието подсъдимият е извършил при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия П.М.Я. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки по чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК: 1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Разноските по делото в размер на 672.00 лева се заплащат от подсъдимия по сметка на ОД на МВР – Ямбол. Разноските по делото в размер на 40.00 лева, направени в хода на съдебното производство се заплащат от подсъдимия в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. Веществените доказателства – няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 141/2019 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.00 часа.
П.М.Я.
В законна сила на 5.6.2019г.
7 ЧНД No 157/2019, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Т.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 20.5.2019г.
О П Р Е Д Е Л И : На основание чл. 25, във вр. с чл. 23 от Наказателният кодекс ОПРЕДЕЛЯ на осъденият С.Т.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН - **********, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията, наложени му с 1. Определение № 251 от 28.09.2018 година, влязло в сила на 28.09.2018 година, постановено по НОХД № 234/2018 година на Елховски районен съд; 2. Определение № 284 от 30.10.2018 година, влязло в сила на 30.10.2018 година, постановено по НОХД № 429/2018 година на Елховски районен съд и 3. Определение № 79 от 14.03.2019 година, влязло в сила на 14.03.2019 година, постановено по НОХД № 114/2019 година на Елховски районен съд, а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което на основание чл.25, ал.4 от НК ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 във вр.чл.23, ал.3 от НК изцяло към определеното общо наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, наказанието „ГЛОБА" в размер на 250.00 /двеста и петдесет лева/, наложено по НОХД № 429//2018 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес. След влизане на настоящето определение в сила, ДА СЕ УВЕДОМИ Бюро съдимост при РС - Елхово. След влизане на настоящето определение в сила, препис от същото ДА СЕ ИЗПРАТИ на РП - Елхово, за сведение и изпълнение.
С.Т.Д.
Мотиви от 10.6.2019г.
В законна сила на 5.6.2019г.
8 НОХД No 254/2018, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Х.Т.,
В.Х.А.,
И.К.И.,
С.М.И.,
Х.И.Ш.,
Д.С.А.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 27.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.6.2019
Наказателно дело № 159/2019
В законна сила на 6.6.2019г.
9 АНД No 46/2019, II състав КАТ Х.Д.У. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 17.5.2019г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 18-0261-000502 от 03.01.2019 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово Г. В., с което на Х.Д.У. ***, ЕГН – **********, са наложени административни наказания както следва: глоба в размер на 10.00 лева на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 и 2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и глоба в размер на 50.00 лева на основание чл. 183, ал.4, т.7 от ЗДвП за това, че на 13.12.2018 година около 16.15 часа в гр.Елхово, на ул. „Победа“ – посока към ул. „Трети март“, при кръстовище между ул.„Трети март“ и ул.„Бялград“, управлява двуколесно МПС - мотоциклет „Сузуки“с характеристиките на МПС от категория L1, определени в чл.4, параграф 2, буква А и Б от Регламент № 168/2013 г., черно на цвят, без регистрационен номер, като не носи СУМПС от съответната категория и контролен талон към него и не използва защитна каска – нарушения съответно по чл. 100, ал.1, т.1 и чл. 137Е от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила на 6.6.2019г.
10 НОХД No 191/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.М.Я. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 11.6.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 178 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- А.С. от една страна и подсъдимият П.М.Я. и неговият защитник адв.Г. Д. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ П.М.Я., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:*** български гражданин, със средно образование, пенсионер, женен, осъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че 16.10.2018 година, около 08.30 часа, в село ***, област Ямбол, по улица „Нико Пехливанов“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „ВАЗ“, модел „2104“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.84 на хиляда, установено по надлежния ред - с Протокол №367/23.10.2018 година за извършена физикохимическа експертиза за алкохол на проба кръв от експерт при НТЛ при ОДМВР- Ямбол - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия П.М.Я. при условията на пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия П.М.Я. няма причинени съставомерни имуществени вреди. За извършеното от подсъдимият П.М.Я. престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението от съда. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия П.Я. не се налага комулативно предвиденото наказание ГЛОБА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на П.М.Я. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. Разноските по делото в размер на 1117.72 лева, направени в хода на ДП, на основание чл.189, ал.3 НПК се заплащат от подсъдимия П.М.Я. в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол. В хода на съдебното производство няма направени разноски. По делото като веществено доказателство е приобщено само хартиен бял плик без проба кръв, както е записано в приложението към обвинителния акт и същото веществено доказателство е приложено на л.36 от ДП, като след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението от съда, това веществено доказателство да остане на съхранение по делото. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 191/2019 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
П.М.Я.
В законна сила на 11.6.2019г.
11 АНД No 40/2019, I състав КАТ Н.Ц.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 16.5.2019г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 – 0261 – 000492 от 03.01.2019 година Началник РУ - Елхово, с което на Н.Ц.Т. ***, на основание чл. 180, ал.1, т.1, предл. II от ЗДвП, е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева за нарушение по чл. 98, ал.1, т.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 12.6.2019г.
12 НОХД No 126/2019, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Р.Ш. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 27.5.2019г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимият Р.Ш. /R. S./, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, произход - пащун, с начално образование, женен, безработен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2019 година, в района между 231 и 232 гранични пирамиди, находящи се в землището на село Голям Дервент, община Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, поради което и на основание чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода спрямо подсъдимият за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Р.Ш.
Мотиви от 17.6.2019г.
В законна сила на 12.6.2019г.
13 АНД No 206/2019, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.Ж.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 29.5.2019г.
ПРИЗНАВА обвиняемата К.Ж.П., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българска гражданка, с основно образование, омъжена, безработна, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 03.01.2019 година, около 14.30 часа, по път 1-7, км. 301, община Елхово, област Ямбол, в посока от село *** към град Елхово управлявала моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Пежо“, модел „106“, с номер на рама *** нерегистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № I - 45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78А от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лв., която да заплати в полза на Държавата. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
К.Ж.П.
Мотиви от 13.6.2019г.
В законна сила на 14.6.2019г.
14 НОХД No 118/2019, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 30.5.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Е.М. /***/, роден на *** година в гр.Конар, Ислямска Република Афганистан, живущ в гр. Конар, Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2019 година в района между 231 и 232 гранична пирамида, намиращи се в землището на с. Голям Дервент, обл.Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, поради което и на основание чл.279, ал.1 и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100.00 лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Е.М.
Мотиви от 13.6.2019г.
В законна сила на 15.6.2019г.
15 НОХД No 123/2019, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.А.Ш. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 30.5.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.А.Ш. /***/, роден на *** година в гр.Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, живущ в гр. Ненгархар, Ислемска Република Афганистан, афганистански гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ученик, за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2019 година в района между 231 и 232 гранична пирамида, намиращи се в землището на с. Голям Дервент, обл.Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, поради което и на основание чл.279, ал.1 и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100.00 лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок.
С.А.Ш.
Мотиви от 13.6.2019г.
В законна сила на 15.6.2019г.
16 НОХД No 132/2019, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Х. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 30.5.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Н. *** /****, роден на *** година в гр. Конар, Ислямска Република Афганистан, живущ в гр. Конар, Ислямска Република Афганистан, без образование, женен, неосъждан, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2019 година в района между 231 и 232 гранична пирамида, намиращи се в землището на с. Голям Дервент, обл.Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, поради което и на основание чл.279, ал.1 и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100.00 лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Н.Х.
Мотиви от 13.6.2019г.
В законна сила на 15.6.2019г.
17 НОХД No 137/2019, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.А. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 30.5.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.А. /***/, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, живущ ***, Ислямска Република Афганистан, без образование, неженен, безработен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2019 година в района между 231 и 232 гранична пирамида, намиращи се в землището на с. Голям Дервент, обл.Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, поради което и на основание чл.279, ал.1 и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100.00 лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
С.А.
Мотиви от 13.6.2019г.
В законна сила на 15.6.2019г.
18 НОХД No 207/2019, III състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Д.У. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 24.6.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 186 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Стойко Иванов от една страна и подсъдимият Х.Д.У. и неговия защитник - адв.М. *** от друга страна, както следва: Подсъдимият Х.Д.У., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, работещ като крупие в игрална зала в гр.Елхово, неженен, неосъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 13.12.2018 год., около 16 часа и 20 минути, в гр.Елхово, обл.Ямбол, на кръстовището на ул.„Победа" и ул.„Трети март", управлявал двуколесно моторно превозно средство марка „Сузуки", черно на цвят, с номер на двигател 1E50FMG*C7017540, нерегистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № I-45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства -Престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Х.Д.У. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от подсъдимия Х.Д.У. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.54 от НК на подсъдимия Х.Д.У. се определя наказание - ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. Подсъдимият Х.Д.У., с установена по-горе самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 13.12.2018 год., около 16 часа и 20 минути, в гр.Елхово, обл.Ямбол, на кръстовището на ул.„Победа" и ул.„Трети март", управлявал двуколесно моторно превозно средство марка „Сузуки", черно на цвят, без регистрационни табели с номер на двигател 1E50FMG*C7017540, след употреба на наркотични вещества - тетрахидроканабинол /ТНС/, установено по надлежния ред с полеви тест за наркотици - „DRUG CHECK 3000" -Престъпление по чл.343б, ал.3 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Х.Д.У. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от подсъдимия Х.Д.У. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Х.Д.У. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Х.Д.У. не се налага предвиденото по-леко в престъпния състав кумулативно наказание „Глоба“. На основание чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Х.Д.У. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 14.12.2018 година – датата на отнемането на свидетелството за управление на МПС по административен ред, до привеждане в изпълнение на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия Х.Д.У., с установена по-горе самоличност се определя ЕДНО ОБЩО наказание между наказанията, наложени му за описаните по-горе две престъпни деяния в размер на най-тежкото от тях, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо най-тежко наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, ПРИСЪЕДИНЯВА и наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 14.12.2018 година – датата на отнемането на свидетелството за управление на МПС по административен ред, до привеждане в изпълнение на настоящото определение за одобряване на споразумението. Направените разноски по досъдебното производство в размер на 226.80 лева за възнаграждение на вещо лице се заплащат от подсъдимия Х.Д.У. в полза на Републиканския бюджет по бюджетната сметка на ОДМВР- Ямбол, както и 5.00 лева държавна такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, платима в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Елхово. Вещественото доказателство - 1 брой двуколесно МПС с № на двигател 1E50FMG*C7017540, на съхранение в РУ-Елхово, след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението, ДА СЕ ВЪРНЕ на подсъдимия Х.Д.У.. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 207/2019 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Х.Д.У.
В законна сила на 24.6.2019г.
19 НОХД No 256/2019, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Т. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 24.6.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 185 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия Х.Т. /H T / и неговия защитник адв. Д. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Х.Т. /H T /, роден на *** година в гр.Карадж, Република Иран, ирански гражданин, иранец, със средно образование, с адрес:***, безработен, неосъждан, неженен, с паспорт № ***, изд. на 13.03.2017 година в Иран СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 13.06.2019 година в района на 235 гранична пирамида в землището на с.Голям Дервент, обл.Ямбол, действайки като извършител влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Х.Т. /H T / при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия Х.Т. /H T / се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието не са причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в размер на 60.00 лева за преводач, на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – РД“Гранична полиция“ - град Елхово. Веществени доказателства – няма.
Х.Т.
В законна сила на 24.6.2019г.
20 НОХД No 260/2019, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.И.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 24.6.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 184 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова от една страна и обвиняемия – К.И.И. и неговия защитник адв. П.К.М. *** от друга страна, както следва: Обвиняемият К.И.И., роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 19.04.2019 година около 22.00 часа в гр.Болярово, обл.Ямбол по улица „Яне Сандански“ пред дом №13 управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Опел Астра“ с peг. № У *** АС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,57 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол № 102/02.05.2019 година на НТЛ при ОД МВР –Ямбол -престъпление по чл.343 б, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемият К.И.И. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение решаване на наказателното производство. От престъплението, извършено от обвиняемият К.И.И. не са претърпени имуществени щети и няма иззети веществени доказателства. За извършеното престъпление от обвиняемият К.И.И. по чл. 343 б, ал.1 от НК му се определя наказание на основание чл.55, ал.1,т.1 вр. ал.2 от НК - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание по чл.343г вр. чл.37, ал.1,т.7 от НК обвиняемият К.И.И. се лишава от право да управлява МПС за срок ПЕТ МЕСЕЦА като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 19.04.2019 година до влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. Направените по досъдебното производство разноски в размер на 52.48 лева се заплащат от обвиняемият в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол.
К.И.И.
В законна сила на 24.6.2019г.
21 АНД No 540/2018, II състав Агенция "Митници" Х.И.Й. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 4.4.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 1818/12.11.2018 година, издадено от Зам.началника на Митница Бургас – В. И., с което на Х.И.Й., ЕГН – **********,***, е наложена глоба в размер на 700.00 лв. на основание чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението – цигари марка „Karelia“ – 10 кутии по 20 къса и цигари марка „MURATTI“ - 10 броя кутии по 20 къса, с надпис върху потребителската опаковка съдържащ думите „duty free“.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.6.2019
Наказателно дело № 68/2019
В законна сила на 26.6.2019г.
22 АНД No 415/2018, III състав КАТ Т.И.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 4.6.2019г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-0261-000187 от 01.06.2015 година на ВНД Началник на РУ-Елхово към ОД на МВР-гр.Ямбол – Койчо Георгиев Койчев, с което на Т.И. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 3 000 /три хиляди/ лева на основание чл.179 ал.3 т.1 от ЗДвП за извършено административно нарушение по чл.139 ал.5 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административно-наказтелното производство образувано против Т.И. ***, с ЕГН **********, със съставянето на АУАН № 200/25.05.2015г., въз основа на който е издадено НП № 15-0261-000187 от 01.06.2015 година на ВНД Началник на РУ-Елхово към ОД на МВР-гр.Ямбол – Койчо Георгиев Койчев, поради изтичане на погасителна давност за административно-наказателно преследване.
В законна сила на 27.6.2019г.
23 АНД No 498/2018, I състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 10.5.2019г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС – 379 от 12.10.2019 година на Председателя на ДАМТН гр. София, с което на ОБЩИНА БОЛЯРОВО, със седалище и адрес на управление гр.Болярово, ул. „Д. Благоев“ №7, ЕИК 000970051, представлявана от Христо Д. Христов в качеството му на кмет на община Болярово, за нарушение по чл. 141, ал.1, т.1 от Закона за водите, на основание чл. 200, ал.1, т.38 от с.з. е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 2000.00 лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 1000.00 лева РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-изменено
В законна сила на 27.6.2019г.
24 АНД No 499/2018, III състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.5.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № НЯСС – 381 от 12.10.2018 година на К. М. В. - За Председател на ДАМТН- гр. София, оправомощен съгласно РМС №597/23.08.2018г., с което на ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ЕИК 000970051, представлявана от Кмета Х. Д. Х., на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 1 000.00 лева за неизпълнение на предписание по чл.138а, ал.3, т.2 от Закона за водите.
В законна сила на 27.6.2019г.
25 АНД No 500/2018, III състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.5.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № НЯСС – 382 от 12.10.2018 година на Кирил Михайлов Войнов - За Председател на ДАМТН- гр.София, оправомощен съгласно РМС №597/23.08.2018г., с което на ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ЕИК 000970051, представлявана от Кмета ХРИСТО Д. ХРИСТОВ, на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева за неизпълнение на предписание по чл.138а, ал.3, т.2 от Закона за водите.
В законна сила на 27.6.2019г.
26 АНД No 543/2018, IV състав ДАМТН ОБЩИНА ЕЛХОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 31.5.2019г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС – 416 от 23.11.2018 година на заместник председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр.София, с което на О Е, ЕИК 000970165, представлявана от П А К в качеството му на кмет на Общината, за нарушение на чл.190а, ал.1, т.3 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.39 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 4000.00 лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществена санкция от 4000.00 /четири хиляди/ лева на 1000.00 /хиляда/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 27.6.2019г.
27 НОХД No 230/2019, IV състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.И.Н. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 27.6.2019г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Ана Саракостова от една страна и подсъдимия К.И.Н. и неговия защитник адв. Г.Д. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ К.И.Н., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН-********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 19.11.2018 год., около 14.40 часа, в с.***, по ул."Прилеп", управлявал с посока на движение от север на юг, към с. Иглика, моторно превозно средство - лек автомобил марка „***", модел „Голф", сив на цвят, с рама № *** което не е регистрирано по надлежния ред съгласно правилата, установени в разпоредбите на чл. 2, чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 от Наредба № 1-45 от 24 март 2000 год. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл. 54, ал.1 от НК на подсъдимият К.И.Н. се определя наказание „ГЛОБА“ в размер на 600.00 /шестстотин/ лева. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 230/2019 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.И.Н.
В законна сила на 27.6.2019г.
28 АНД No 111/2019, I състав КАТ И.И.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 10.6.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 – 0261– 000038 от 21.02.2019 година на Началник РУ - Елхово, с което на И.И.М. ***, ЕГН – **********, на основание чл. 174, ал.1, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба на основание чл. 174, ал.1, т.2 от ЗДвП в размер на 1000.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила на 29.6.2019г.
29 НОХД No 124/2019, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.М.Ш. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 13.6.2019г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият Г.М.Ш. /G M S /, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, живущ ***, Ислямска Република Афганистан, произход - пащун, с основно образование, неженен, ученик, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2019 година, в района между 231 и 232 гранични пирамиди, намиращи се в землището на село Голям Дервент, община Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ изпълнението на наложеното на подсъдимия Г.М.Ш. /G M S /, наказание лишаване от свобода, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените по делото разноски за преводач на досъдебното производство в размер на 180.00 /сто и двадесет/ лева остават за сметка на органа който ги е направил - ОДМВР - Ямбол. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Г.М.Ш.
Мотиви от 17.6.2019г.
В законна сила на 29.6.2019г.