РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2019г. до 30.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 211/2013, IV състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Г.В.Р.,
В.Р.Р.,
М.Р.Р.,
П.А.Р.
Я.М.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 22.7.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Я.М.Г., ЕГН **********, упражняващ търговско занятие в качеството на едноличен търговец, под фирма ЕТ „А-Я-Я.Г."*** да заплати на основание чл.200, ал.1 КТ на Г.В.Р., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, оф. 4, адвокат И.Й. сумата от 4988,80 лв., съставляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху същата, считано от 28.01.2011 г. до окончателното й изплащане, като на основание чл.201, ал.2 КТ ОТХВЪРЛЯ иска до пълния му предявен размер от 87 000 лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Я.М.Г., ЕГН **********, упражняващ търговско занятие в качеството на едноличен търговец, под фирма ЕТ „А-Я-Я.Г."*** да заплати на основание чл.200, ал.1 КТ на М.Р.Р., ЕГН **********, непълнолетна, действаща със знанието и съгласието на своята майка Г.В.Р., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, оф. 4, адвокат И.Й. сумата от 7988.80 лв., съставляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху същата, считано от 28.01.2011 г. до окончателното й изплащане, като на основание чл.201 ал.2 КТ ОТХВЪРЛЯ иска до пълния му предявен размер от 87 000 лв. като неоснователен. ОСЪЖДА Я.М.Г., ЕГН **********, упражняващ търговско занятие в качеството на едноличен търговец, под фирма ЕТ „А-Я-Я.Г."*** да заплати на основание чл.200, ал.1 КТ на В.Р.Р., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, оф. 4, адвокат И.Й. сумата от 4988.80 лв., съставляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху същата, считано от 28.01.2011 г. до окончателното й изплащане, като на основание чл.201 ал.2 КТ ОТХВЪРЛЯ иска до пълния му предявен размер от 87 000 лв. като неоснователен. ОСЪЖДА Я.М.Г., ЕГН **********, упражняващ търговско занятие в качеството на едноличен търговец, под фирма ЕТ „А-Я-Я.Г."*** да заплати на основание чл.200, ал.1 КТ на П.А.Р., ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, оф. 4, адвокат И.Й. сумата от 4988.80 лв., съставляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху същата, считано от 28.01.2011 г. до окончателното й изплащане, като на основание чл.201 ал.2 КТ ОТХВЪРЛЯ иска до пълния му предявен размер от 100 000 лв. като неоснователен. ОСЪЖДА Г.В.Р., В.Р.Р., М.Р.Р. и П.А.Р. да заплатят на Я.М.Г., ЕГН **********, упражняващ търговско занятие в качеството на едноличен търговец, под фирма ЕТ "А-Я-Я.Г."***, разноски по делото съразмерно на отхвърлената част от исковете, както следва: Г.В.Р. и В.Р.Р. - по 1048.36лв., М.Р.Р. – 1010.01лв. и П.А.Р. - 1144.11лв. ОСЪЖДА Я.М.Г., ЕГН **********, упражняващ търговско занятие в качеството на едноличен търговец, под фирма ЕТ „А-Я-Я.Г."***, да заплати на основание чл.78, ал.6 ГПК по сметка на ЕРС, сумата от 1138.66 лв. – държавна такса върху уважената част от исковете, както и по 5.00 лв. държавна такса при издаване на изпълнителни листи. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 27.11.2018
Гражданско дело № 229/2018

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 5.6.2019
Гражданско дело № 1507/2019

Обезличен документ

В законна сила на 5.6.2019г.
2 Гражданско дело No 211/2013, IV състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Г.В.Р.,
В.Р.Р.,
М.Р.Р.,
П.А.Р.
Я.М.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 10.2.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 34/22.07.2016 година, постановено по гр. д. № 211/2013 г. по описа на ЕРС, в диспозитива на решението, в частта, в която съдът се е произнесъл по предявен от П.А.Р., ЕГН ********** срещу Я.М.Г., ЕГН **********, упражняващ търговско занятие в качеството на едноличен търговец, под фирма ЕТ „А-Я-Я.Г.", иск с правно основание чл.200, ал.1 КТ, като на стр.10 от решението, ред 9 и 10 от долу на горе, ВМЕСТО „….сумата 4988.80лв, съставляваща обезщетение за причинени й неимуществени вреди“, ДА СЕ ЧЕТЕ „ … сумата от 10 500 лева, съставляваща обезщетение за причинени й неимуществени вреди“. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 34 от 22.07.2016 година, постановено по гр. д. № 211/2013 година по описа на РС - Елхово. Решението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 5.6.2019г.
3 Гражданско дело No 903/2018, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Й.В. С.М.В. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 7.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 03.02.2015 година в град Елхово, обл.Ямбол, с Акт № 0003/03.02.2015г. на Община Елхово, обл.Ямбол, граждански брак между С.М.В., с ЕГН **********, с настоящ адрес *** и С.Й.В., с ЕГН **********, с адрес ***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на родените по време на брака две малолетни деца – В. С. В., с ЕГН ********** и М. С. В., с ЕГН **********, да се предоставят на майката С.М.В., с ЕГН **********, като местоживеенето на двете деца ще следва местоживеенето на този родител, а именно: – с.Катуница, общ.Садово, обл.Пловдив, ул.“Тракия“ №8, а бащата С.Й.В., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с двете деца, всяка втора и четвърта седмица от месеца от 10.00 до 16.00 часа в събота и от 10.00 до 16.00 часа в неделя и 20 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата С.Й.В., с ЕГН **********, да заплаща в полза на всяко едно от двете малолетни деца - В. С. В., с ЕГН ********** и М. С. В., с ЕГН **********, чрез законния им представител и майка – С.М.В., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на по 140.00 /сто и четиридесет/ лева, платими от 20-то до 30-то число на текущия месец, считано от 07.06.2019г. - датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на задължението за издръжка. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата С.М.В., с ЕГН **********, да носи предбрачното си фамилно име – ДИМИТРОВА. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели след прекратяване на брака семейното жилище, находящо се в гр.Болярово, обл.Ямбол, улица "Георги Димитров" №47, собственост на родителите на съпруга, да се предостави за ползване на съпруга С.Й.В., с ЕГН **********. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. СЪПРУЗИТЕ нямат участия в търговски дружества, не притежават дялове от такива, както и не притежават влогове в търговски банки и други финансови институции. ОСЪЖДА С.М.В., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА С.Й.В., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в общ размер на 201.60 /двеста и един лева и шестдесет стотинки/ лева върху размера на дължимите издръжки за двете деца и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.6.2019г.
4 Гражданско дело No 308/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.И.М.,
Г.П.М.
  Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 7.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключеният на 01.09.1970 година в гр. Елхово, обл. Ямбол, с Акт № 7 от 01.09.1970 година на община Елхово, граждански брак между Г.П.М., ЕГН - ********** *** и К.И.М., ЕГН - ********** ***. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на Г.П.М., ЕГН - **********, се поставя следния недвижим имот, находящ се в гр.Елхово, ул. $$$№ 159, вх.А, ет.4, ап.11, а именно САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 27382.500.298.1.11 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка двеста деветдесет и осем точка едно точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103/ 28.11 2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №27382.500.298, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ: 61 кв.м. /шестдесет и един кв.м./, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, сервизни помещения и една тераса, заедно с прилежащото Избено помещение №11 /единадесет/ с площ от 8 кв.м. /осем кв.м./, както и 1.785% /едно цяло седемстотин осемдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху терена, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 27382.500.298.1.10, 27382.500.298.1.12, под обекта: 27382.500.298.1.8; над обекта: 27382.500.298.1.14, граници на избеното помещение: улица, коридор, мазе №12, мазе №10. Данъчната оценка на имота е в размер на 4548.80 /четири хиляди петстотин четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки/ лева. Стойността на дела е в размер на 4548.80 /четири хиляди петстотин четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки/ лева. Съпрузите не си дължат парично уравнение на дела от недвижимия имот и за в бъдеще няма да имат претенции по между си по отношение на него. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на Г.П.М., ЕГН - **********, се поставя следния недвижим имот, находящ се в с. Изгрев, община Елхово, обл. Ямбол, на ул.***№4, а именно: 1/2 /една втора/ идеална част от ДВОРНО МЯСТО, съставляващо ПИ № III - 163 /три римско, сто шестдесет и три арабско/, в квартал 11 /единадесет/, по плана на с. Изгрев, утвърден със Заповед №23/1971 г., цялото с площ по скица 1095 кв.м. /хиляда деветдесет и пет кв.м./, при граници: улица, ПИ -162, ПИ - 154, ПИ - 155 и ПИ – 164, ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 60 кв.м. /шестдесет кв.м./, състояща се от един жилищен етаж, включващ две стаи и килер, заедно с избеното помещение със застроена площ от 40 кв.м. /четиридесет кв.м./ находящо се под жилищния етаж на сградата. Данъчната оценка на имота е в размер на 3634.00 /три хиляди шестстотин тридесет и четири/ лева. Стойността на дела е в размер на 3634.00 /три хиляди шестстотин тридесет и четири/ лева. Съпрузите не си дължат парично уравнение на дела от недвижимия имот и за в бъдеще няма да имат претенции по между си по отношение на него. Движимите вещи, придобити по време на брака в режим на СИО съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имат претенции един към друг. Съпрузите по време на брака не са придобивали дялове в търговски дружества и не притежават дялове в търговски дружества. Нямат влогове в търговски банки и други финансови институции. Съпрузите са се споразумели след прекратяване на брака да не си дължат издръжка един на друг. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да запази брачното си фамилно име – М.. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели семейното жилище, находящо се в гр. Елхово на ул. $$$№ 159, вх.А, ет.4, ап.11, а именно САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 27382.500.298.1.11 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка двеста деветдесет и осем точка едно точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103/ 28.11 2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сград №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №27382.500.298, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ: 61 кв.м. /шестдесет и един кв.м./, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, сервизни помещения и една тераса, заедно с прилежащото Избено помещение №11 /единадесет/ с площ от 8 кв.м. /осем кв.м./, както и 1.785% /едно цяло седемстотин осемдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху терена, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 27382.500.298.1.10, 27382.500.298.1.12, под обекта: 27382.500.298.1.8; над обекта: 27382.500.298.1.14, граници на избеното помещение: улица, коридор, мазе №12, мазе №10, след прекратяването на брака се предоставя за ползване на К.И.М., ЕГН **********, като към момента семейното жилище е освободено от съпруга и за в бъдеще той няма да има претенции за ползването му. ОСЪЖДА К.И.М., ЕГН - **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Г.П.М., ЕГН - **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 171.16 лева, от които 7.50 лева за допускане на развода, държавна такса върху стойността на поставените му в дял недвижими имоти в размер на 163.66 лева, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: /Яна Ангелова/
В законна сила на 7.6.2019г.
5 Гражданско дело No 178/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.С.Д.,
А.В.Д.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 10.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 10.09.2017 година в град Елхово, община Елхово, обл.Ямбол, с Акт № 0024/10.09.2017г., съставен в град Елхово, Община Елхово, обл.Ямбол, граждански брак между К.С.Д., с ЕГН **********, с адрес *** и А.В.Д., с ЕГН **********, с адрес ***. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата К.С.Д., с ЕГН **********, да носи предбрачното си фамилно име – ЖЕЛЯЗКОВА. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. Молителите със споразумението си са заявили, че не притежават семейно жилище по смисъла на закона. Съпрузите със споразумението си са заявили, че не са придобивали по време на брака при режим на СИО недвижими имоти, леки автомобили, влогове, участие в търговски дружества и не са регистрирани като еднолични търговци по смисъла на ТЗ. ОСЪЖДА К.С.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА А.В.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.6.2019г.
6 Гражданско дело No 46/2019, I състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ Г.А.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 14.5.2019г.
ОСЪЖДА Г.А.К. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №2, ет.4, представляван от изпълнителните директори Борислав Михайлов и Стефан Стоилков, съдебен адрес ***, офис 13, адв. Н.П., на основание по чл.45 от ЗЗД, вр. чл.288, ал.12 от КЗ /отм./, сега чл. 558, ал.7 от КЗ, сума в размер на 556.15 /петстотин петдесет и шест лева и петнадесет стотинки/ лева, дължима на основание изплатено обезщетение от ищеца за имуществени вреди по Щета № 110770 от 05.12.2013 година, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 24.01.2019 година до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Г.А.К. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №2, ет.4, представляван от изпълнителните директори Борислав Михайлов и Стефан Стоилков, съдебен адрес ***, офис 13, адв. Н.П., на основание чл. 78, ал.1 от ГПК направените по делото разноски в размер на 50.00 лева, представляващи заплатена държавна такса. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от решението да се връчат на страните по делото.
В законна сила на 11.6.2019г.
7 Гражданско дело No 223/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Х.И.И. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 28.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „***“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „България“ 49, бл. 53Е, вх. В, представлявано от пълномощника - юрисконсулт Р.И.И., против Х.И.И., с ЕГН **********,***, п.к. 8700, ул„Тракия“№ 26, в обективно съединяване установителни искове с правно основание по чл.422 ал.1 във вр.с чл.124 ал.1 във вр. с чл. 415, ал.1 т.2 от ГПК във вр. с чл.79,ал.1 и чл. 92,ал.1 от ЗЗД - за признаване на установено между страните, че Х.И.И. дължи на "*** " ЕООД сумата от 8 144.04 /осем хиляди сто четиридесет и четири лева и четири стотинки/ лева, представляващи претендирана главница по Договор за потребителски кредит №3002443625 от 30.09.2015г. и Споразумение за предоставяне на пакет от допълнителни услуги, ведно със законната лихва върху главницата от 8 144.04 лева, считано от датата на подаването на заявлението в съда - 30.05.2017 година до изплащане на задължението и сумата от 1 150.28 /хиляда сто и петдесет лева и двадесет и осем стотинки/ лева, представляваща претендирана неустойка за прекратяване на договора, начислена по реда на чл. 12.3 от Общите условия, за които суми е издадена Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК № 652/01.06.2017 г. по ч.гр.д. №301/2017г. по описа на ЕРС, като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 301/2017 г. по описа на ЕРС.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 14.6.2019
Гражданско дело № 122/2019
В законна сила на 14.6.2019г.
8 Гражданско дело No 367/2018, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РОМФАРМ КОМПАНИ ООД И.И.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 21.5.2019г.
ОСЪЖДА Земеделски производител И.И.И., с ЕГН **********,***, да заплати на „Търговско дружество „РОМФАРМ КОМПАНИ" ООД, със седалище и адрес на управление - гр. София, п.к. 1618, район „Овча Купел", бул. ***111, № 168, ет. 3, офис 34, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 200732874, представлявано от управителя Венелин Стоянов Георгиев, ЕГН ********** и Тенчо Лъчезаров Шиков, ЕГН: **********, действащи чрез пълномощник юрисконсулт Е.Х. на основание чл.2, ал.1, вр. чл. чл.8, ал.1 и вр. чл.17 от ЗАЗ във вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД и вр.чл.86 от ЗДД, сумата от 910.44 лева /деветстотин и десет лева и четиридесет и четири стотинки/, представляваща арендно плащане за стопанските 2014/2015 година и 2015/2016 година по Договор за аренда на земеделски земи с вх. рег. № 2450/28.09.2012г., акт № 228, том II на СВ - Елхово при АВ, за отдаване под аренда на 16,860 дка земеделски земи в землището на с.Малък Манастир, общ.Елхово, ведно със законната лихва върху същата, считано от 11.09.2018 година до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Търговско дружество „РОМФАРМ КОМПАНИ" ООД, със седалище и адрес на управление - гр. София, п.к. 1618, район „Овча Купел", бул. ***111, № 168, ет. 3, офис 34, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 200732874, представлявано от управителя Венелин Стоянов Георгиев, ЕГН ********** и Тенчо Лъчезаров Шиков, ЕГН: **********, действащи чрез пълномощник юрисконсулт Е.Х. против Земеделски производител И.И.И., с ЕГН ********** ***, иск с правно основание чл.86 от ЗЗД във вр. чл. 17 от ЗАЗ, за осъждане на ответника ЗП И.И.И., за сумата 195.60лева /сто деветдесет и пет лева и шейсет стотинки/, представляваща обезщетение за забава за периода от 02.10.2015г. до 21.05.2018г. върху дължимите арендни плащания за стопанските 2014/2015г. и 2015/2016 година, възлизащи на сумата 910.44 лв., по Договор за аренда на земеделски земи с вх. рег. № 2450/28.09.2012г., акт № 228, том II на СВ - Елхово при АВ, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Земеделски производител И.И.И., с ЕГН ********** ***, да заплати на „Търговско дружество „РОМФАРМ КОМПАНИ" ООД, със седалище и адрес на управление - гр. София, п.к. 1618, район „Овча Купел", бул. ***111, № 168, ет. 3, офис 34, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 200732874, представлявано от управителя Венелин Стоянов Георгиев, ЕГН ********** и Тенчо Лъчезаров Шиков, ЕГН: **********, действащи чрез пълномощник юрисконсулт Е.Х. на основание чл. 78, ал.1 и ал.8 от ГПК във вр. чл.37 от ЗПП и чл.25, ал.1 от НЗПП сумата от 418.05 лева /четиристотин и осемнадесет лева и пет стотинки/, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
В законна сила на 14.6.2019г.
9 Гражданско дело No 57/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕЛХОВО А.Т.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 30.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявената от Дирекция „Социално подпомагане“ Елхово, представлявана от Директора Д.С., против А.Т.И. ***, ЕГН – **********, искова молба с правно основание чл.422, вр.с чл.415 ал.1 от ГПК за признаване за установено, че А.Т.И. дължи на ищеца следните суми: 1757.85 лв. - представляваща недобросъвестно получени социални помощи по реда на чл.9 от ППЗСП за периода от 01.01.2005г. до 31.12.2005г. и сумата от 160.00 лв. представляваща недобросъвестно получена целева помощ за отопление по реда на чл.11 от Наредба № 5/30.05.2003 г., ведно със законната лихва върху тези суми считано от датата на подаване на молбата до съда - 25.02.2008 г. до окончателното изплащане на задължението, за които суми е издадена Заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 от ГПК по ч.гр.д. № 49/2008г. по описа на ЕРС и изпълнителен лист № 159/16.04.2008 г. по в.ч.гр.д. № 159/2008 г.по описа на Окръжен съд – Ямбол. НЕ УВАЖАВА искането на ищеца Дирекция „Социално подпомагане“ Елхово, представлявана от Директора Д.С., на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответника А.Т.И. ***, ЕГН – **********, да бъде осъдена да му заплати направените по настоящото исково производство разноски в размер на 76.71 лева /седемдесет и шест един лева и седемдесет и една стотинки/. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ Елхово, представлявана от Директора Д.С., ДА ЗАПЛАТИ на А.Т.И. ***, ЕГН – **********, наравените по делото разноски в размер на 200.00 лева /двеста лева/. След влизане в сила на настоящото решение препис от същото да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. № 49/2008г. по описа на ЕРС. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 21.6.2019г.
10 Гражданско дело No 206/2017, IV състав Делба Д.Т.Б. М.И.Т.,
А.И.Р.,
С.И.Г.,
А.Н.Т.,
Г.Н.Т.,
М.И.Г.,
Т.А.Г.,
А.Т.Г.,
Н.Т.И.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 29.5.2019г.
Р Е Ш И : РАЗПРЕДЕЛЯ процесните съсобствени земеделски земи, находящи се в землището на с.Г К , с ЕКАТТЕ 15881, община Болярово, област Ямбол, между съделителите, без теглене на жребий, както следва: ДЯЛ ПЪРВИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик Д.Т.Б., ЕГН **********,***, на следните недвижими имоти: 1. ИМОТ с проектен № 008345 (нула, нула, осем, три, четири, пет) по скица - проект №Ф02142/07.12.2018г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово находящ се в землището на с. Г К , община Болярово, обл.Ямбол, с ЕКАТТЕ 15881 (петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и едно), в местността „БАЛАЙДЖА", с площ от 8.00 дка (осем декара), с начин на трайно ползване: НИВА, седма категория, при граници и съседи: имот № 008044- нива на наследниците на С Д В , имот № 008045 - нива на наследниците на Н Т. Д и др., имот № 008436 – нива на дял втори и имот № 000038 - полски път на община Болярово. Имотът е образуван от имот № 008046. 2. ИМОТ с проектен № 013237 (нула, едно, три, две, три, седем) по скица - проект №Ф02146/07.12.2018г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово находящ се в землището на с.Г К , община Болярово, обл.Ямбол, с ЕКАТТЕ 15881 (петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и едно), в местността „БАТА БУНАР", с площ от 10.002 дка (десет декара и два квадратни метра), начин на трайно ползване: НИВА, категория: десета при граници и съседи: имот № 013238 – нива на дял втори, имот №000149 - полски път на община Болярово, имот №000145 - полски път на община Болярово и имот №013028 - нива на Г. Димов Андонов. Имотът е образуван от имот № 013026. Стойността на този дял е 9901.00 лева /девет хиляди деветстотин и един лева/. ДЯЛ ВТОРИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ /общ/ и обявява за собственици – А.И.Р., ЕГН **********,***; С.И.Г., ЕГН **********,***; Т.А.Г., ЕГН **********,***; А.Т.Г., ЕГН **********,***; и Н.Т.И., ЕГН **********,***, на следните недвижими имоти: 1.ИМОТ с проектен № 008346 (нула, нула, осем, три, четири шест) по скица - проект №Ф02143/07.12.2018г.на ОС"Земеделие" гр.Елхово находящ се в землището на с. Г К , община Болярово, обл.Ямбол, с ЕКАТТЕ 15881 (петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и едно), в местността „БАЛАЙДЖА", с площ от 8.002 дка (осем декара и два квадратни матра), с начин на трайно ползване: НИВА, седма категория, при граници и съседи: имот № 008345 - нива на дял първи, имот № 000038 - полски път на община Болярово, имот № 0008347 – нива на дял трети, имот № 002181 - нива на И С Б и имот № 008045 - нива на наследниците на Н Т. Д и др. Имотът е образуван от имот № 008046. 2.ИМОТ с проектен № 013238 (нула нула три две три осем) по скица - проект №Ф02147/07.12.2018г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово находящ се в землището на с. Г К , община Болярово, обл.Ямбол, с ЕКАТТЕ 15881 (петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и едно), в местността „БАТА БУНАР", с площ от 10.002 дка (десет декара и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: НИВА, категория: десета, при граници и съседи: Имот № 013237 - нива на дял първи, имот № 000149 - полски път на община болярово, имот № 013239 - нива на дял трети и имот № 013028 - нива на Г. Димов Андонов. Имотът е образуван от имот № 013026. Стойността на този дял е 14042.78 лева. ДЯЛ ТРЕТИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ /общ/ и обявява за собственици – А.Н.Т., ЕГН **********,***; Г.Н.Т., ЕГН **********,*** и М.И.Т., ЕГН **********,***, на следните недвижими имоти: 1. ИМОТ с проектен № 008347 (нула нула осем три четири седем), по скица - проект №Ф02144/07.12.2018г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с. Г К , община Болярово, обл.Ямбол, с ЕКАТТЕ 15881 (петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и едно), в местността „БАЛАЙДЖА", с площ от 8.000 дка (осем декара), начин на трайно ползване: НИВА, категория: седма, при граници и съседи: имот № 008346 - нива на дял втори, имот № 002181 - нива на И С Б , имот № 002135 – нива на Иван Г. Костадинов, имот № 000035 - полски път на община Болярово и имот № 000038 - полски път на община Болярово. Имотът е образуван от имот № 008046. 2. ИМОТ с проектен № 013239 (нула едно три две три девет) по скица - проект №Ф02148/07.12.2018г.на ОС"Земеделие" гр.Елхово находящ се в землището на с. Г К , община Болярово, обл.Ямбол, с ЕКАТТЕ 15881 (петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и едно), в местността „БАТА БУНАР", с площ от 10.002 дка (десет декара и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: НИВА, категория: десета, при граници и съседи: имот № 013238 - нива на дял втори, имот № 000149 – полски път на община Болярово и имот № 013028 - нива на Г. Димов Андонов. Имотът е образуван от имот № 013026 . Стойността на този дял е 9901.00 лева. ОСЪЖДА съделителите да заплатят държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Елхово, съобразно стойността на получените дялове както следва: Д.Т.Б. – 396.04 лв./триста деветдесет и шест лева и четири стотинки/; А.И.Р. и С.И.Г. - по 132.04 лв./сто тридесет и два лева и четири стотинки/; Т.А.Г., А.Т.Г. и Н.Т.И. – по 44.00 лева /четиридесет и четири лева/; А.Н.Т. – 198.04 лева /сто деветдесет и осем лева и четири стотинки/ ; Г.Н.Т. – 132.00 лева /сто тридесет и два лева/; и М.И.Т. – 66.00 лева /шейсет и шест лева/, както и по 5.00 лв. държавна такса при издаване на изпълнителни листи, платими по сметка на РС-гр.Елхово. ОСЪЖДА ответниците А.И.Р., ЕГН **********, С.И.Г., ЕГН **********; Т.А.Г., ЕГН **********; А.Т.Г., ЕГН **********; Н.Т.И., ЕГН **********; А.Н.Т., ЕГН **********; Г.Н.Т., ЕГН **********; М.И.Т., ЕГН **********; да заплатят на ищцата Д.Т.Б., ЕГН **********, направените от последната разноски по делото съразмерно на делбените им квоти, а именно – А.И.Р., С.И.Г. и Г.Н.Т. - по 50.89лева /петдесет лева и осемдесет и девет стотинки/, Т.А.Г., А.Т.Г. и Н.Т.И. – по 16.96 лева /шестнадесет лева и деветдесет и шест стотинки/, А.Н.Т. – 76.33 лева /седемдесет и шест лева и тридесет и три стотинки/ и М.И.Т. – 25,44 лева /двадесет и пет лева и четиридесет и четири стотинки/. След влизане в сила на настоящото решение, за присъдените в полза на Районен съд-гр.Елхово суми да се издадат изпълнителни листи. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
В законна сила на 22.6.2019г.