РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2018г. до 30.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 330/2017, III състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.И.И. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 16.5.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимият А.И.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ в ***, гр.*** Индустриална зона, българин, българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че след като е бил осъден с Решение № 4/29.01.2016 година по гражданско дело № 501/ 2015 година по описа на Районен съд-Елхово, влязло в законна сила на 07.04.2016г година, да издържа свой низходящ - И.А.И., с ЕГН ********** ***, като заплаща месечна издръжка в размер на 110 лева, платима със съгласието на Н.Г.М. *** като негова майка и законен представител, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 6 месечни вноски, общо в размер на 660 лева, за периода от месец ноември 2016 година до месец май 2017 година - престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, поради което и на това основание и чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. На основание чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 вр.с ал.3 т.1 и т.3 от НК НАЛАГА на подсъдимия А.И.И., с установена по-горе самоличност, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определеното от него длъжностно лице два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
А.И.И.
Мотиви от 18.6.2018г.
В законна сила на 1.6.2018г.
2 НОХД No 105/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО О.О. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 16.5.2018г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия О.О. /OTAR OQRESHIDZE/, роден на *** година в гр. Кутаиси, Република Грузия, с персонален номер: 60001040999, грузинец, грузински гражданин, със средно образование, женен, шофьор във „Перчемлиев" ООД - гр. Несебър, с постоянен адрес: гр. Кутаиси, Република Грузия, ул. „Келати" № 3, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.03.2018 година, около 21 часа и 40 минути, път 1-7 км 292+600, управлявал МПС - товарна композиция - марка „Даф" с per. № А ***КС с прикачено към него полуремарке per. № У 5027 EE, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,30 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7510+" с инв.№ 0179 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, като на основание чл.55, ал.1, т.1във вр.ал.2 от НК във вр. чл.343б, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 150.00 /сто и петдесет / лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание осем месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на подсъдимия О.О. /OTAR OQRESHIDZE/, с посочени данни за самоличност, на основание чл.343г, във вр. чл. 343б, ал.1 и чл. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.189, ал.2 от НК направените по делото разноски за преводач, от които 75.00 лв. направени в хода на досъдебното производство от ОДМВР - Ямбол и 45.00 лв. направени в хода на съдебното производство от РС – Елхово остават за сметка на органа който ги е направил. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
О.О.
Мотиви от 1.6.2018г.
В законна сила на 1.6.2018г.
3 НОХД No 206/2018, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Х. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 5.6.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 163 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С. С. от една страна и от друга страна подсъдимият А.Х. и неговия защитник – адв.Д.К. ***, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ А.Х. /A. Н./, роден на *** година в гр.***, Сирийска Арабска Република, гражданин на САР, с висше образование, адрес: гр.***, САР, служител в Министерство на земеделието на САР, неосъждан, разведен, паспорт №***, издаден в Сирийска Арабска Република, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.05.2018 година през ГКПП Лесово, общ.Елхово, действайки като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А.Х. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият А.Х. /A. Н./ по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение, както и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение е сключено в присъствието на преводача Б.А.Ш., който извърши превод от български език на арабски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 206/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.Х.
В законна сила на 5.6.2018г.
4 НОХД No 138/2018, III състав Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Д.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 8.6.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимият Г.Д.К. и неговия защитник - адв.М. *** от друга страна, както следва: Подсъдимият Г.Д.К., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 10.10.2017 година около 01.00 часа в гр.Елхово на ул.“Търговска“ №2 противозаконно отнел от владението на П.М.К. *** без негово съгласие моторно превозно средство - лек автомобил, марка "Форд Фиеста" с рег.№ У 0867 КК, с намерение да го ползва -престъпление по чл.346, ал.1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.346, ал.1 от НК, на това основание и чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Г.Д.К. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия Г.Д.К. наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. По ДП няма направени разноски. Няма веществени доказателства. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 138/2018 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Г.Д.К.
В законна сила на 8.6.2018г.
5 НОХД No 197/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.С.С. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 25.5.2018г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.С., с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2018 година, около 01.10 часа, в град Елхово, област Ямбол, по улица „Марица" и улица „***", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Опел", модел „Астра" с рег.№***, след употреба на наркотични вещества - /ТНС/ тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с полеви тест „DRAGER - DRUGCHECK - 3000" - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, като на основание чл. 343б, ал.3 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 във вр.ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. чл.343б, ал.3 и вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.С.С., с посочени данни за самоличност, ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от наложеното наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА СЕ УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, времето през което подсъдимия С.С.С., с посочени данни за самоличност, е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 11.05.2018 година до влизане на присъдата в сила. Вещественото доказателство по делото 1 бр. наркотест марка „DRAGER - DRUGCHECK -3000", с № REF 8325554 след влизане на присъдата в сила да бъде унищожено. Присъдата подлежи на въззивно обжалване ипротестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховскирайонен съд, считано от днес.
С.С.С.
Мотиви от 7.6.2018г.
В законна сила на 12.6.2018г.
6 НОХД No 205/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Т.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 15.6.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 172 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна – подсъдимият С.Т.С. и неговия защитник адв.Д., както следва: Подсъдимият С.Т.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2018 година в град Елхово, област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, управлявал моторно превозно средство, с концентрация на алкохол над 0,5 на хиляда, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК - осъден със Споразумение от 30.03.2011 година по НОХД №538/2011 година на Районен съд град Стара Загора, влязло в законна сила на 30.03.2011 година и със Споразумение от 18.09.2013 година по НОХД №1894/2013 година на Районен съд град Стара Загора, влязло в законна сила на 18.09.2013 година, както следва: - на 19.05.2018 година, за времето от 05.10 часа до 05.33 часа, в гpaд Елхово, област Ямбол, по улица „Александър Стамболийски“, по улица „Черно море“ и по улица „Чаталджа“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Рено“, модел „Лагуна“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,03 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7410+“ с инв. № 0135; - на 19.05.2018 година, около 14.00 часа в град Елхово, област Ямбол по улица „Александър Стамболийски“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Рено“, модел „Лагуна“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 0,77 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7410+“ с инв. № 0135 - престъпление по чл.343б, ал.2 вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият С.Т.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият С.Т.С. престъпление по чл. 343б, ал.2, вр. ал. 1, вр.чл.26, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което на основание чл.57, ал.1, т.2, б.„Б“ от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „строг“ режим, както и на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия се налага наказание ГЛОБА в размер на 250.00 лева /двеста и петдесет лева/. На основание чл.343г, вр. с чл. 343б, ал.2, вр. с чл.37, т.7 от НК на С.Т.С. се определя и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето през което подсъдимият е лишен от това право по административен ред, считано от 19.05.2018 година до влизане в сила и привеждане в изпълнение на определението на съда за одобряване на споразумението. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 14.80 лева за пътни разноски на свидетел по делото, направени в хода на съдебното производство, се заплащат от подс. С.С. в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. Направени в хода на досъдебното производство разноски няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 205/2018 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.Т.С.
В законна сила на 15.6.2018г.
7 АНД No 14/2018, III състав КАТ Х.А.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.3.2018г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000374 от 08.09.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-952/20.07.2017г., с което на Х.А.Н. *** 23, с ЕГН **********, с посочен в жалбата съдебен адрес ***, оф.806, на основание чл.177 ал.1 т.2 предл.1-во от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 /триста/ лева за извършено административно нарушение по чл.150 от ЗДвП.

Резултат от касационна инстанция: Изменя решението
Решение от 20.6.2018
Наказателно дело № 87/2018
В законна сила на 20.6.2018г.
8 АНД No 505/2017, IV състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 19.3.2018г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС – 80 от 05.08.2017 година на Заместник председателя на ДАМТН гр.София, с което на жалбоподателя О Б , със седалище и адрес на управление гр.Болярово, ул.“Д.Благоев“ №7, с ЕИК 000970051, представлявана от Х.Д. Х., в качеството му на кмет на О Б , за нарушение на чл.190а, ал.1, т.3 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, чрез РС - Елхово.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.6.2018
Наказателно дело № 84/2018
В законна сила на 21.6.2018г.
9 НЧХД No 372/2017, II състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Х.А.Т. А.Н.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 19.2.2018г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият А.Н.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2017г. около 21.15 часа вечерта в село ***, обл.Ямболска, на улица „***“ в близост до собствената на подсъдимият къща, чрез нанасяне на удари с дървена пръчка в областта на горните крайници, удари с юмруци в областта на гърдите, ръцете и тялото, както и удари с ритници в областта на краката и тялото на Х.А.Т. с ЕГН - ********** ***, е причинил на последния лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и 129 от НК, като е причинил три кръвонасядания в областта на страничната повърхност на лявата мишница с продълговата форма с болезненост на тъканите около тях, кръвонасядане в областта на долния край на страничната повърхност на дясната мишница, контузия на гръдния кош с болки и кръвонасядане в областта на лявата половина на гръдният кош, контузия на дясната колянна става с болезнен травматичен оток на меките тъкани и повърхностна разкъсно -контузна рана в областта на коляното - престъпление по чл. 130, ал.1 от НК, като на основание чл. 78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. На основание чл.45 ЗЗД ОСЪЖДА подсъдимия А.Н.М. с установена по - горе самоличност, да заплати на частният тъжител и граждански ищец Х.А.Т., ЕГН – **********,***00.00 лева /хиляда и двеста лева/ - обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди - претърпени болки и страдания в резултат на деянието по чл.130, ал.1 от НК, а иска за заплащане обезщетение за нанесени неимуществени вреди за разликата над 1200.00 до 2000.00 лева ОТХВЪРЛЯ като недоказан. ОСЪЖДА подсъдимият А.Н.М. да заплати на Х.А.Т. направените по делото разноски в общ размер на 812.00 лева /осемстотин и дванадесет лева/. ОСЪЖДА на основание чл. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК подсъдимият А.Н.М. да ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 50.00 /педседет/ лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Елхово върху уважения размер на гражданския иск, както и 5.00 /пет/ лева д.т. при издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Елхово. Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес чрез Елховският районен съд.
А.Н.М.
Мотиви от 30.3.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 25.6.2018
Наказателно дело № 84/2018
В законна сила на 25.6.2018г.
10 АНД No 41/2018, IV състав МВР П.С.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 825/08.09.2017 г. на Началник РУ - Елхово към ОДМВР Ямбол с което на П.С.И., ЕГН ********** *** на основание чл. 212 вр. чл. 87, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ му е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред ЯАС, чрез ЕРС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-отменено
В законна сила на 27.6.2018г.
11 АНД No 51/2018, IV състав МВР Ц.С.Х. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 466/23.052017 година на Началника на РУ- Елхово, с което на Ц.С.Х., ЕГН ********** *** на основание 81, ал.2, т.2 от ЗБЛД за извършено административно нарушение по чл.7, ал.1 от ЗБЛД е наложено административно наказание глоба в размер на 30.00 лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд- Ямбол в 14 - дневен срок от съобщаването му . НП-отменено
В законна сила на 27.6.2018г.
12 ЧНД No 179/2018, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Т.Р.Т. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 13.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото ЧНД № 179/2018 г. по описа на ЕРС, поради направено оттегляне от молителя на молбата му за определяне на общо наказание. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с жалба и протест по реда на глава 21 от НПК пред Окръжен съд –Ямбол чрез Елховският районен съд в 15-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. ПРЕПИСИ от настоящото Определение за сведение да се връчат на молителя Т. чрез администрацията на Затвора - Бургас /ЗО гр.Дебелт/, на РП-Елхово. Да се уведоми за настоящото Определение АК-гр.Ямбол във връзка с направеното от съда по настоящото ЧНД искане за определяне на служебен защитник на осъдения.
В законна сила на 27.6.2018г.
13 АНД No 24/2018, II състав ДАМТН ОБЩИНА ЕЛХОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 30.4.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № НЯСС – 234 от 13.12.2017 година, издадено от Председателя на ДАМТН гр. София П. Горновски, с което на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите на Община Елхово, представлявана от Кмета П.К., е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева за неизпълнение на предписание по чл.190а, ал.1, т.3 от Закона за водите. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.6.2018
Наказателно дело № 99/2018
В законна сила на 28.6.2018г.
14 АНД No 96/2018, IV състав КАТ Х.А.Х. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0261-0003349/03.08.2017 година на Началника на РУ – Елхово към ОДМВР - Ямбол, В ОБЖАЛВАНАТА МУ ЧАСТ - по т.3 от същото, с която на Х. АНГАЛОВ Х., с ЕГН ********** *** за административно нарушение по чл.137е от ЗДвП на основание чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 50.00 лв. и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са му отнети 6 контролни точки, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на Административно процесуалния кодекс пред Административен съд гр.Ямбол чрез Елховският районен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 30.6.2018г.