РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2018г. до 30.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 428/2017, IV състав Искове по ЗОДОВ Д.М.Д. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 12.1.2018г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България с адрес гр. София, бул. „Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – СОТИР ЦАЦАРОВ, на основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ вр.с чл.52 от ЗЗД ДА ЗАПЛАТИ на ищеца Д.М.Д. ***, с ЕГН **********, чрез пълномощника му – адв. Д. Д. ***, обезщетение в размер на 3500.00 /три хиляди и петстотин/ лева за причинените му неимуществени вреди в резултат на повдигнато необосновано и незаконосъобразно обвинение в извършване на престъпление по чл.212, ал.4, вр.ал.1 във вр.чл.26, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане в сила на присъдата по НОХД № 45/2015 година на РС-Елхово, с която ищецът е оправдан – 20.05.2016г. до окончателното й изплащане, като искът за заплащане на обезщетение за РАЗЛИКАТА над 3500.00 лева до пълният предявен размер от 10 000.00 лева, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България с адрес гр. София, бул. „Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – СОТИР ЦАЦАРОВ, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца Д.М.Д. ***, с ЕГН **********, чрез пълномощника му – адв. Д. Д. ***, направените по делото разноски в размер на 294.00 лева, съразмерно на уважената част от иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.4.2018
Гражданско дело № 64/2018
В законна сила на 2.6.2018г.
2 Гражданско дело No 279/2018, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.И.К.,
Т.Т.К.
  Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 5.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 27.08.2013 година с Акт за граждански брак №0016 от 27.08.2013 година на Община Елхово, между В.И.К., с ЕГН ********** *** и Т.Т.К., с ЕГН ********** ***, поради ВЗАИМНОТО ИМ СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите СПОРАЗУМЕНИЕ по чл.51 от СК относно последиците от развода, както следва: ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се на адрес: гр. Елхово, обл. Ямбол, ул. „***“ № 25, представляващо жилищна сграда е лична собственост на съпруга Т.Т.К., с ЕГН ********** и след прекратяване на брака ще се ползва от съпруга Т.Т.К.. Към момента семейното жилище е освободено от съпругата В.И.К., с ЕГН ********** и за в бъдеще тя няма да има претенции за ползването му. ПРИДОБИТИТЕ по време на брака движими вещи при режим на съпружеска имуществена общност съпрузите са си поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имот претенции един към друг. Съпрузите не са придобили под режим на съпружеска имуществена общност недвижими имоти, автомобили, участия в търговски дружества и влогове. СЪПРУЗИТЕ, след прекратяване на брака няма да си дължат издръжка един към друг. След прекратяване на брака съпругата В.И.К., ЕГН ********** ще носи предбрачното си ФАМИЛНО ИМЕ – ТАШЕВА. ОСЪЖДА В.И.К., с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса за допускане на развода в размер на 15.00 лв., както и 5.00лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на ЕРС. ОСЪЖДА Т.Т.К., с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса за допускане на развода в размер на 15.00 лева, както и 5.00лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на ЕРС. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила на 5.6.2018г.
3 Гражданско дело No 701/2015, IV състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ С.К.С.,
М.С.Г.,
Г.С.И.,
М.Я.И.
Н.Т.М.,
Я.В.П.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 18.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 701 по описа за 2015 г. на ЕРС поради невъзобновяването му в срока по чл. 231, ал. 1 от ГПК, след като е било спряно по общо съгласие на страните. Настоящото определение подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, с частна жалба в едноседмичен срок от съобщававнето му на страните. Копие от настоящото определение да се връчи на страните
В законна сила на 6.6.2018г.
4 Гражданско дело No 87/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ЕЛМИРОВАЯ 812 ООД Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 5.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 87/2018 г. по описа на ЕРС. ДА СЕ ВЪРНАТ на ищеца „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД направените по настоящото гр. дело № 87/2018 година на ЕРС разноски в размер на 75.00 лв. за държавна такса след поискване. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 12.6.2018г.
5 Гражданско дело No 62/2018, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОБЩИНА ЕЛХОВО ВПЛ09 ЕООД Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 29.5.2018г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА „***"ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Твърдица, обл.Бургас, ул. „Първа“ №11, с ЕИК***, представлявано от управител Н.И.В., с ЕГН**********,***, с адрес на управление гр.Елхово, ул.Търговска" №13 , с ЕИК по Булстат***, представлявана от П.А.К., с ЕГН **********, в качеството му на кмет на О Е, избран с Решение от №157- МИ от 26.10.15г. на ОИК-Елхово, на основание чл.232, ал.2 във вр.чл.228 от ЗЗД, сумата 826.20 лева /осемстотин двадесет и шест лева и двадесет стотинки/, представляваща годишното наемно плащане за стопанските 2015/2016 година, 2016/2017 година и 2017/2018 година по Договор за наем на земеделски земи, частна общинска собственост №52/14.11.2012 година, вписан в СВ – Елхово при АВ с вх.рег.№3475/05.12.2012 г, акт №218, том III, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 19.01.2018 година до окончателното и заплащане. ОСЪЖДА „***"ЕООД, седалище и адрес на управление с.Твърдица, обл.Бургас, ул.Първа №11, с ЕИК***, представлявано от управител Н.И.В., с ЕГН**********,***, с адрес на управление гр.Елхово, ул.Търговска" №13 , с ЕИК по Булстат***, представлявана от П.А.К., с ЕГН **********, в качеството му на кмет на О Е, избран с Решение от №157- МИ от 26.10.15г. на ОИК-Елхово на основание чл.232, ал.2 във вр.чл.228 от ЗЗД сумата 96.87лева /деветдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки/, представляваща годишното наемно плащане за стопанските 2016/2017 година и 2017/2018 година, по Договор за наем на земеделски земи, частна общинска собственост №53/14.11.2012 година, вписан в СВ – Елхово при АВ с вх.рег.№3481/05.12.2012 г, акт №219, том III, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 19.01.2018 година до окончателното й заплащане. ОСЪЖДА „***"ЕООД, седалище и адрес на управление с.Твърдица, обл.Бургас, ул.Първа №11, с ЕИК***, представлявано от управител Н.И.В., с ЕГН**********,***, с адрес на управление гр.Елхово, ул.Търговска" №13 , с ЕИК по Булстат***, представлявана от П.А.К., с ЕГН **********, в качеството му на кмет на О Е, избран с Решение от №157- МИ от 26.10.15г. на ОИК-Елхово на основание чл.232, ал.2 във вр.чл.228 от ЗЗД сумата 217.50лева / двеста и седемнадесет лева и петдесет стотинки/, представляваща годишното наемно плащане за стопанските 2016/2017 година и 2017/2018 година, по Договор за наем на земеделски земи, частна общинска собственост №54/14.11.2012 година, вписан в СВ при БРС, вх.рег.№3482/05.12.2012 г, акт №220, том III, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 19.01.2018 година до окончателното й заплащане. ОСЪЖДА „***"ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Твърдица, обл.Бургас, ул.Първа №11, с ЕИК***, представлявано от управител Н.И.В., с ЕГН**********,***, с адрес на управление гр.Елхово, ул.Търговска" №13 , с ЕИК по Булстат***, представлявана от П.А.К. с ЕГН **********, в качеството му на кмет на О Е, избран с Решение от №157- МИ от 26.10.15г. на ОИК-Елхово, на основание чл. 86 от ЗЗД, сумата 129.93 лв./сто двадесет и девет лева и деветдесет и три стотинки/, представляваща лихва за забава за периода 01.10.2015г. – до датата на подаване на исковата молба – 19.01.2018 година, върху годишните наемни плащания за стопанските 2015/2016 година, 2016/2017 година и 2017/2018 година по Договор за наем на земеделски земи, частна общинска собственост №5214.11.2012 година, вписан в СВ – Елхово при АВ с вх.рег.№3475/05.12.2012 г, акт №218, том III. ОСЪЖДА „***"ЕООД, седалище и адрес на управление с.Твърдица, обл.Бургас, ул.Първа №11, с ЕИК***, представлявано от управител Н.И.В., с ЕГН**********,***, с адрес на управление гр.Елхово, ул.Търговска" №13 , с ЕИК по Булстат***, представлявана от П.А.К., с ЕГН **********, в качеството му на кмет на О Е, избран с Решение от №157- МИ от 26.10.15г. на ОИК-Елхово, на основание чл.78 ал.1 от ГПК сумата от 680.00 лева /шестстотин и осемдесет лева/ - направените от ищеца разноски по делото за настоящата инстанция, от които 200.00 лв.- заплатена държавна такса, 300.00 - адвокатско възнаграждение и 180.00 лв. - за възнаграждение на вещо лице. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 20.6.2018г.
6 Гражданско дело No 79/2018, III състав Искове за развод и недействителност на брака А.Т.А. В.П.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 30.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният на 23.08.1987 година в град Бургас, за което е съставен акт за граждански брак № 0295/23.08.1987г. в Бургас-1 рн Приморски /зк/, граждански брак между В.П.А.,***, с ЕГН ********** и А.Т.А., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, с посочен съдебен адрес *** чрез пълномощника – адв.Д. Н.Д. ***, като дълбоко и непоправимо разстроен при условията на чл.49 ал.1 от СК, без съда да се произнася относно вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. ПРЕДОСТАВЯ на основание чл.56, ал.1 от СК, ползването на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в с.Голямо Крушево, общ.Болярово, обл.Ямбол, ул.”Стара планина” №8, представляващо жилищна сграда, построена в дворно място от 2 880 кв.м., находящо се в с.Голямо Крушево, съставляващо неурег. парцел VII-335 в кв.52 с площ от 1 660 кв.м. и IX-335 в кв.52 с площ 1 220 кв.м., ? ид.ч. от което е придобито по наследство от ищеца-съпруг, на съпруга А.Т.А., с ЕГН **********. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 53 от СК след прекратяване на брака съпругата В.П.А., с ЕГН **********, да ползва за в бъдеще предбрачното си фамилно име – ЧАПАНОВА. ОСЪЖДА В.П.А.,***, с ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Елхово сумата от 12.50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса за решаване на делото и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА А.Т.А., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, с посочен съдебен адрес *** чрез пълномощника – адв.Д. Н.Д. ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Елхово сумата от 12.50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса за решаване на делото и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл. 7, ал. 2 ГПК. След влизането на решението в законна сила, заверен препис от същото да се изпрати на Областно звено „ГРАО”-Бургас и на съответното Бюро „Съдимост”, на основание чл.112 от ПАС, след извършване на справка относно месторождението на съпругата в ИАС на НБДН по реда на Наредба №14/18.11.2009г.
В законна сила на 20.6.2018г.
7 Гражданско дело No 282/2018, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.И.С.,
Д.А.С.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 25.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 03.09.1989 година в гр.Елхово, община Елхово, обл.Ямбол, с Акт № 83/03.09.1989г., съставен в гр.Елховоо, Община Елхово, обл.Ямбол, граждански брак между Г.И.С., с ЕГН **********, с адрес *** и Д.А.С., с ЕГН **********, с адрес ***. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Г.И.С., с ЕГН **********, да носи предбрачното си фамилно име – ЯНЕВА. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. След прекратяване на брака СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ находящо се в гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.***и представляващо 315/602 /триста и петнадесет върху шестотин и два кв.м./ идеални части от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 619 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, одобрени със Заповед РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор но АГКК, съставляващо поземлен имот с идентификатор 27382.500.2018, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план 2018, 2019, квартал: 77, парцел: II, при съседи: 27382.500.2020, 27382.500.9752, 27382.500.9668, 27382.500.7149, заедно със самостоятелния обект в сграда с идентификатор 27382.500.2018.2.2, находящ се в града № 2, разположена в имота, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с посочена площ по документ 77 кв.м., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 27382.500.2018.2.1, над обекта: няма, се поставя в дял и става изключителна собственост на съпруга Д.А.С., с ЕГН **********. Данъчната оценка на недвижимият имот е 6786,50 /шест хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и 50 стотинки/ лева, видно от Удостоверение №ДО000111726.01.2018г. на ОС„МДТ"-Община Елхово. Страните по настоящото споразумение не си дължат парично уравняване по повод на възлагането на гореописаният недвижим имот и за в бъдеще няма да имат претенции помежду си по отношение на него. Придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. В ДЯЛ на съпруга Д.А.С., ЕГН-**********, се поставя и същият става изключителен собственик на следното придобито по време на брака, при режим на съпружеска имуществена общност, МПС, а именно: ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка ФОРД, модел ФОКУС, ДР № У0298АС, рама № WF0AXXGCDAWB74369, двигател № FXDAXS16116, с основен цвят: НЕБЕСНО СИН МЕТАЛИК. Застрахователната стойност на МПС-то е 400 лева, видно от Удостоверение за базова застрахователна стойност №033/19.04.2018г. на „ДЗИ - Общо застраховане“ЕАД. Страните по настоящото споразумение не си дължат парично уравняване по повод на възлагането на гореописаното МПС и за в бъдеще няма да имат претенции помежду си по отношение на него. ОСЪЖДА Г.И.С., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Д.А.С., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.6.2018г.
8 Гражданско дело No 179/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД Л.И.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 28.6.2018г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422, ал.1, вр. с чл.415, ал.1, т.2, вр. с чл.146, вр. с чл. 143, ал.1 и чл. 86 от ЗЗД по отношение на ответника Л.И.Г. с ЕГН – **********,***, че същият ДЪЛЖИ на ищеца – „***” АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, бул. „***“, № **, вх.*, ет.*, представлявано заедно от Изпълнителните директори С. Х. Б. и Г. Н. П., чрез пълномощника – адв.К.К. ***, с адрес за съобщения в гр.***, бул. „***“, № **, ет.*, следните суми: 185.90 лева /сто осемдесет и пет лева и деветдесет стотинки/, дължима по Договор за продажба на изплащане № *** от 12.12.2014 година, сключен между „***“ ЕАД и Л.Г. и Договор за поръчителство от 07.11.2014г., сключен между „***“ ЕАД и „***“, 20.29 лева /двадесет лева и двадесет и девет стотинки/ - лихва за забава, начислена за периода от 27.09.2016г. до 25.08.2017г., заедно със законната лихва върху главницата от 185.90 лева, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК в съда - 28.08.2017 година до окончателното изплащане, за които суми е издадена Заповед № 1207 от 31.08.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. № 559/2017г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА ответника Л.И.Г. с ЕГН – **********,***, да заплати на ищеца „***” АД с ЕИК ***, направените в заповедното производство разноски в размер на 385.00 лева /триста осемдесет и пет лева/. ОСЪЖДА ответника Л.И.Г. с ЕГН – **********,***, да заплати на ищеца „***” АД с ЕИК ***, разноски по настоящото производство в размер на 435.00 лева /четиристотин тридесет и пет лева/, от които 360.00 лева – платено адвокатско възнаграждение и 75.00 лева - платена държавна такса. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239, ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. На основание чл.240, ал.1 от ГПК препис от неприсъственото решение ДА СЕ ВРЪЧИ на страните. Препис от решението да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. № 559/2017г. по описа на ЕРС.
В законна сила на 28.6.2018г.