РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 220/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака М.А.К. Д.И.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 23.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 220/2017 година по описа на РС – Елхово, поради направеният ОТТЕГЛЯНЕ на предявената от М.А.К. ***, чрез пълномощник адв. Д. Д. ***, съдебен адрес ***, против Д. ***2, искова молба за развод с правно основание чл.49, ал.1 от Семейния кодекс поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака без произнасяне от съда относно вината за разстройството на брака. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищцата. ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.
В законна сила на 2.6.2017г.
2 Гражданско дело No 545/2016, I състав Искове за недействителност на правни сделки М.П.И.,
М.М.Я.
ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 26.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по гр. дело № 545/2016 година по описа на РС – Елхово, поради отказ от иска. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез РС – Елхово пред ОС – Ямбол в 1 – седмичен срок, който за ищците тече от днес, а за ответника – от съобщението. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13.10 часа.
В законна сила на 3.6.2017г.
3 Гражданско дело No 154/2017, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Ж.Ж.Е. Д.Б.Л. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 26.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : № 61 ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, по силата на която: ИЗМЕНЯ определеният размер на месечната издръжка, присъдена с Определение № 103/18.09.2015г., постановено по гр.дело № 187/2015г. по описа на РС-Елхово, в полза на малолетното дете Ж.Ж.Е., родено на *** г., от 70.00 лева на 115.00 лева, като Д.Б.Л., с ЕГН – ********** ***, се задължава да заплаща на Ж.Д.Е. с ЕГН – ********** *** в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете Ж.Ж.Е., родено на ***г., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 115.00 /сто и петнадесети/ лева, считано от 01.04.2017 година, платима до 20-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска до настъпването на събитие, водещо до промяна или до прекратяване на издръжката. Разликата в издръжката за месеците април и май на 2017 г. в общ размер на 90.00 лева ответницата Д.Б.Л., с ЕГН – **********, се задължава да заплати до края на м. юли 2017 година. Разноските по делото остават така, както са ги направили страните. Настоящото спогодба е сключена между страните при месечен доход на ответницата Д.Б.Л., с ЕГН – **********, в размер на 477.00 лева. ОСЪЖДА ответницата Д.Б.Л. с ЕГН – ********** ***, да заплати държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, платима по сметка на Районен съд – Елхово в размер на 32.40 /тридесет и два лева и четиридесет стотинки/ лева върху размера на присъдената издръжка, както и 5.00 лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. На основание чл.234 ал.3 от ГПК постигнатата между страните съдебна спогодба има значение на влязло в сила решение. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 154/2017г. по описа на РС-Елхово, с оглед на постигнатата спогодба между страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е одобрена постигнатата между страните съдебна спогодба не подлежи на обжалване, а в частта, с която се прекратява настоящото производство подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чред ЕРС, в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 3.6.2017г.
4 Гражданско дело No 134/2009, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН ВИЧВАН-Г ООД С.Г.Г.,
И.А.К.,
Б.И.К.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 19.5.2017г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН недвижим имот, находящ се в гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Пирин”, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.500.573 по кадастралната карта на гр. Елхово, одобрена със Заповед № РД – 18 -103 от 28.11.2008 година на Агенцията по кадастъра, целият с площ по кадастралната карта 464 кв.м., а по документи за собственост с площ от 444 кв.м., идентичен с ПИ №573, в кв. 119 по последния регулационен план на гр. Елхово, при граници на имота: ПИ № 27382.500.7241; ПИ №27382.500.7153; ПИ №27382.500.574; ПИ №27382.500.577 и ПИ №27382.500.7103, съсобствен между „ВИЧВАН – Г” ООД гр. Бургас, С.Г.Г., Б.И.К. и И.А.К. при квоти както следва: 131/240 ид. ч - за „Вичван - Г” ООД, 64/240 ид. ч. - за С.Г., 20/240 ид. ч. - за Б.К. и 25/240 ид. ч. - за И.К., с построените в имота сгради както следва: СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.2 – ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕДНОФАМИЛНА, със застроена площ от 98 кв.м., по документи за собственост ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – ДЮКЯНСКО ПОМЕЩЕНИЕ с изба, съсобствена между за „ВИЧВАН – Г” ООД и Б.И.К., при квоти: за „ВИЧВАН – Г” ООД – 20/24 ид. части и за Б.И.К. - 4/24 ид. части; СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.3 – постройка на допълнително застрояване, със застроена площ от 8 кв.м., по документи за собственост ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – КУХНЯ, съсобствена между С.Г.Г. и „ВИЧВАН – Г” ООД, при следните квоти: за С.Г.Г. – 16/30 ид. части, за „ВИЧВАН – Г” ООД – 14/30 ид. части; СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.1 – сграда за търговия, със застроена площ от 37 кв.м., по документи за собственост ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от две стаи, салон и клозет със застроена площ от 35 кв.м., съсобствена между И.А.К. и „ВИЧВАН – Г” ООД при следните квоти: за И.А.К. – ? ид. част и за „ВИЧВАН – Г” ООД – ? ид. част, с действителна пазарна стойност на посочените по – горе имоти 8 020 лева /стойност на дворното място/ , като получената от публичната продан сума да бъде поделена между съделителите, съобразно техните квоти от правото на собственост, установени с решението по допускане на делбата. ОСЪЖДА „ВИЧВАН – Г” ООД гр. Бургас, ул. „***, ет.1, с ЕИК 812224850, да заплати държавна такса по сметка на РС – Елхово за извършване на делбата в размер на 175.10 лева, както и 5.00 лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА С.Г. ***, ЕГН **********, да заплати държавна такса по сметка на РС – Елхово за извършване на делбата в размер на 85.55 лева, както и 5.00 лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Б.И.К. ***, ЕГН ********** да заплати държавна такса по сметка на РС – Елхово за извършване на делбата в размер на 26.80 лева, както и 5.00 лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА И.А.К. ***, ЕГН **********, да заплати държавна такса по сметка на РС – Елхово за извършване на делбата в размер на 33.42 лева, както и 5.00 лева при служебно издаване на изпълнителен лист.
В законна сила на 13.6.2017г.
5 Гражданско дело No 367/2015, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.П.З.,
В.З.В.,
П.З.В.
Л.В.С.,
Н.С.Н.,
И.Д.Н.,
С.Д.Н.,
Д.С.В.,
К.Е.А.,
С.Д.А.,
П.Д.Л.,
А.Г.Т.,
М.Г.И.,
М.А.В.,
Д.А.В.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 31.3.2017г.
РАЗПРЕДЕЛЯ процесните съсобствени земеделски земи, находящи се в землището на село Раздел, общ.Елхово, обл. Ямбол, ЕКАТТЕ 61738, оставени в наследство от ЯНЮ ХРИСТОВ КАМИЛАРОВ /КАТМАРОВ/, б.ж. на с. Раздел, обл. Ямбол, починал на 02.12.1973 година и от Д.А. В.,***, починал на 04.08.1981 година, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ДЯЛ ПЪРВИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик Л.В.С. ***, ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ИМОТ № 047195 – изоставена нива в местността „Пачева кория”, десета категория, с площ от 5.946 дка, при граници и съседи на имота: имот № 047183 – изоставена нива на Николина Д. Янева; имот № 000228- полски път на община Елхово; имот № 047196 – изоставена нива на С.П.З., Величко З.В. и П.З.В.; имот № 047205 – изоставена нива на Д.А.В.; имот № 047046 – изоставена нива на „С.И.Г“ ООД. 2. ИМОТ № 015084 – ливада в местността „Бохорова бахча“, пета категория, с площ от 2.220 дка, при граници и съседи на имота: имот № 015089 – ливада на А.Г. Тенева; имот № 015033 – ливада на Златка Колева Кръстева и др.; имот № 000023 – вътрешна река на държавата - МОСВ; имот № 000073 – полски път на община Елхово. 3. ИМОТ № 047135 – изоставена нива в местността „Недевски орехи“, десета категория, с площ от 5.000 дка, при граници и съседи на имота: имот № 047134 – изоставена нива на М.А.В.; имот № 047136 – изоставена нива на Д.С.В., имот № 047093 – изоставена нива на „Хера Агро“ ЕООД; имот № 047145 – полски път на община Елхово. 4. ИМОТ № 047194 – нива в местността „Дълбок дол“, десета категория, с площ от 6.100 дка, при граници и съседи на имота: имот № 047193 – нива на Д.С.В.; имот № 000235 – полски път на община Елхово; имот № 047148 – полски път на община Елхово; имот № 047192 – нива на А.Г.Т.. Стойността на този дял е 4 804 /четири хиляди осемстотин и четири/ лева. ДЯЛ ВТОРИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик С.П.З. ***, ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. Имот № 040077 – нива в местността „Сарпа“, десета категория, с площ от 3.300 дка, при граници и съседи на имота: имот № 040075 – нива на Величко З.В.; имот № 040055 – нива на наследниците на Тодора Колева Кавръкова; имот № 040854 – нива на „Хера Агро“ ЕООД; имот № 040053 – нива на наследниците на Янчо Петров Камиларов; имот № 040064 – полски път на община Елхово; имот № 040076 – нива на П.З.В.. ДЯЛ ТРЕТИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик В.З.В. ***, ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. Имот № 040075 – нива в местността „Сарпа“, десета категория, с площ от 3.300 дка, при граници и съседи на имота: имот № 040055 – нива на наследниците на Тодора Колева Кавръкова; имот № 040077 – нива на С.П.З.; имот № 040076 – нива на П.З.В.; имот № 040064 – полски път на община Елхово. ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик П.З.В. ***, ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1 ИМОТ № 040076 – нива в местността „Сарпа“, десета категория, с площ от 3.300 дка, при граници и съседи на имота: имот № 040075 – нива на В.З. Великов, имот № 040077 – нива на С.П.З.; имот № 040064 – полски път на община Елхово. ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на С.П.З. ***, ЕГН **********, В.З.В. ***, ЕГН **********, П.З.В. ***, ЕГН **********, следния недвижим имот: ИМОТ № 047196 – изоставена нива в местността „Пачева кория“, десета категория, с площ от 5.630 дка, при граници и съседи на имота: имот № 047195 – изоставена нива на Л.В.С.; имот № 000228 – полски път на община Елхово; имот № 047197 – изоставена нива на Н.С.Н., И.Д.Н. и С.Д.Н.; имот № 047205 – изоставена нива на Д.А.В.. Стойността на дял ВТОРИ е 1602.00 /хиляда шестстони и два/ лева. Стойността на дял ТРЕТИ е 1602.00 /хиляда шестстони и два/ лева. Стойността на дял ЧЕТВЪРТИ е 1601.00 /хиляда шестстони и два/ лева. ДЯЛ ПЕТИ- ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик Н.С.Н. ***, ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ИМОТ № 047190 – нива в местността „Дълбок дол“, десета категория, с площ от 3.300 дка, при граници и съседи на имота: имот № 000232 – прокар на община Елхово; имот № 047109 нива на наследниците на В.Д. Гаджонов; имот № 047191 – нива на И.Д.Н.; имот № 047148 – полски път на община Елхово. ДЯЛ ШЕСТИ- ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик И.Д.Н. ***, ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ИМОТ № 047191 – нива в местността „Дълбок дол“, десета категория, с площ от 3.300 дка, при граници и съседи на имота: имот № 047190 – нива на Н.С.Н.; имот № 047109 – нива на наследниците на В.Д. Гаджонов; имот № 047192 – нива на С.Д.Н.; имот № 047148 – полски път на община Елхово. ДЯЛ СЕДМИ- ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик С.Д.Н. ***, ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ИМОТ № 047192 – нива в местността „Дълбок дол“, десета категория, с площ от 3.300 дка, при граници и съседи на имота: имот № 047191 – нива на И.Д.Н.; имот № 047109 – нива на наследниците на В.Д. Гаджонов; имот № 047193 – нива на Д.С.В.; имот № 047194 – нива на Л.В.С.; имот № 047148 – полски път на община Елхово. ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на Н.С.Н. ***, ЕГН **********, И.Д.Н. ***, ЕГН **********, С.Д.Н. ***, ЕГН **********, следния недвижим имот: ИМОТ № 047197 – изоставена нива в местността „Пачева кория”, десета категория, с площ от 5.630 дка, при граници и съседи на имота: имот № 047196 – изоставена нива на С.П.З., В.З.В. и П.З.В.; имот № 000228 – полски път на община Елхово; имот № 047198 – изоставена нива на К. Евтимова Авмрова; имот № 047204 – изоставена нива на М.А.В.; имот № 047205 – изоставена нива на Д.А.В.. Стойността на дял ПЕТИ е 1602.00 /хиляда шестстони и два/ лева. Стойността на дял ШЕСТИ е 1601.00 /хиляда шестстони и един/ лева. Стойността на дял СЕДМИ е 1601.00 /хиляда шестстони и един/ лева. ДЯЛ ОСМИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик К.Е.А. ***, махала Падина, общ. Земен, обл. Перник, ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1.ИМОТ № 047198 – изоставена нива в местността „Пачева кория”, десета категория, с площ от 4.687 дка, при граници и съседи на имота: имот № 047197 – изоставена нива на Н.С.Н., И.Д.Н. и С.Д.Н.; имот № 000228 – полски път на община Елхово; имот № 047199 – изоставена нива на С.Д.А.; имот № 047203 – изоставена нива на М.Г.И.; имот № 047204 – изоставена нива на М.А.В.. 2. ИМОТ №013074 – нива в местността „Кара ишлия”, шеста категория, с площ от 3.401 дка, при граници и съсед
В законна сила на 13.6.2017г.
6 Гражданско дело No 475/2015, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Г.Д.С. Д.С.Б. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 29.12.2016г.
Р Е Ш И : На основание чл. 124 от ГПК ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Д.С. ***, с ЕГН - **********, че ищецът Г.Д.С. с ЕГН – **********,***, със съдебен адрес ***, адв.Д. Н.Д.-ЯАК, ПРИТЕЖАВА по наследство от общият за страните наследодател С. Д.Б., б.ж. на с.***, обл. Ямболска, починал на 10.10.1970 година, право на собственост върху 1/4 идеална част /една четвърт/ от следния недвижим имот, находящ се в с. ***, общ. Болярово, обл. Ямболска, представляващ дворно място с площ 5610 кв.м., съставляващо поземлен имот №420 в кв. 50 по ДРП на селото, за който са отредени УПИ ІІ-420, УПИ ІІІ-420 и УПИ ХІV-420, при граници: улица от две страни, ПИ 437, ПИ 422 и ПИ 419, ведно с построените в него жилищна сгР. със застроена площ 56 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 80 кв.м. ОТМЕНЯ Нотариален акт за право на собственост върху недв.имот, издаден въз основа на обстоятелствена проверка № 25 от 05.11.2013г. по нотар. дело № 439 от 2013 год. на нотариус Ж. Р., с район на действие – района на РС Елхово, с който ответника Д.Б. е признат за собственик по наследство и давностно владение на следния недвижим имот, находящ се в с. ***, общ. Болярово, обл. Ямболска, представляващ дворно място с площ 5610 кв.м., съставляващо поземлен имот №420 в кв. 50 по ДРП на селото, за който са отредени УПИ ІІ-420, УПИ ІІІ-420 и УПИ ХІV-420, при граници: улица от две страни, ПИ 437, ПИ 422 и ПИ 419, ведно с построените в него жилищна сгР. със застроена площ 56 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 80 кв.м., В ЧАСТТА над 3/4 /три четвърти/ идеални части от този имот /или за ? ид.част, притежавана от ищеца по делото Г.Д.С./ ДАВА на ищеца Г.Д.С. с ЕГН – **********, със съдебен адрес ***, адв.Д. Н.Д., шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответника Д.С. ***, с ЕГН - **********, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца Г.Д.С. с ЕГН – **********,***, със съдебен адрес ***, адв.Д. Н.Д., направените по делото разноски в общ размер на 399.50 лева /триста деветдесет и девет лева и петдесет стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2017
Гражданско дело № 76/2017
В законна сила на 20.6.2017г.
7 Гражданско дело No 611/2015, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ ЗПК НАДЕЖДА ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 13.6.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН предявеният от ЗПК „***“ със седалище с. ***, общ. Елхово, обл. Ямболска, с ЕИК ***, представлявана от Председателя на УС Д.И.Д. ***, чрез пълномощника му – адв.С.В. ***, със съдебен адрес ***, представлявана от кмета П.А.К., иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК за признаване за установено по отношение на ответника, че ищецът е собственник на следният недвижим имот, представляващ селскостопанска сграда – ТЕЛЧАРНИК /КРАВАРНИК/ с площ 384 кв.м., построена в поземлен имот с начин на трайно ползване „Стопански двор", съставляващ имот № 100012 по КВС на с.*** с ЕКАТТЕ 46797, общ.Елхово, образуван от имот № ***, целият с площ 29.322 дка, в местността „***“, при граници на имота: имоти №100006, №000922, №019005, №019006, №019009, №019010, №019011, №019058, №019083, №100013, №000922 и №100008. ОСЪЖДА ищецът ЗПК „***“ със седалище с. ***, с ЕИК ***, представлявана от Председателя на УС Д.И.Д. ***, да заплати на ответника ОБЩИНА ЕЛХОВО, представлявана от кмета П.А.К., на основание чл.78, ал.3 от ГПК, направените по делото разноски в размер на 500.00 /петстотин/ лева. НЕ УВАЖАВА претенцията на ищеца за заплащане на направени по делото разноски на основание чл. 78, ал.1 от ГПК поради отхвърляне на предявените искове. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 7.11.2016
Гражданско дело № 294/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 21.6.2017
Гражданско дело № 483/2017

Обезличен документ

В законна сила на 21.6.2017г.
8 ЧГД No 183/2017, II състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД   Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 14.6.2017г.
ВРЪЩА ОБРАТНО подадената от „БАНКА ДСК” ЕАД с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул. „Московска“, №19, представлявана от юрисконсулт Ф.П.Г. с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения в гр.Ямбол, молба, с която е направено искане с правно основание чл.51 от ЗН да се призоват лицата, които имат право да наследят Димитра Иванова Гогова и да им се определи срок, в който да заявят приемат ли наследството й или се отказват от него, поради неотстранени от молителя в срок нередовности по същата. Прекратява производството по гр.д. № 183 по описа за 2017г. на ЕРС поради неотстраняване нередовността на молбата. Определението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до „БАНКА ДСК” ЕАД с ЕИК 121830616.
В законна сила на 27.6.2017г.