РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2016г. до 30.6.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 42/2016, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 10.5.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000330 от 16.11.2015г. на Директора на Дирекция „ИТ” гр. Ямбол С.Н.И, с коeто на „В-Н.” ЕООД с ЕИК 130765203, със седалище в гр.София, представлявано от управителя Т.Н.Т., е наложена имуществена санкция в размер на 2500.00 лева на основание чл.128, ал.2 от Кодекса на труда, като НАМАЛЯВА размера на ИМУЩЕСТВЕНАТА САКНЦИЯ от 2500.00 /две хиляди и петстотин/ лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 1.6.2016г.
2 АНД No 43/2016, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 10.5.2016г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000309 от 16.11.2015г. на Директора на Дирекция „ИТ” гр. Ямбол С.Н.И., с коeто на „В.-Н.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище в гр.София, представлявано от управителя Т.Н.Т., е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева на основание чл.128, ал.2 от Кодекса на труда, като НАМАЛЯВА размера на ИМУЩЕСТВЕНАТА САКНЦИЯ от 3000.00 /три хиляда/ лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 1.6.2016г.
3 АНД No 58/2016, III състав КАТ И.Х.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.5.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №15-0261-000528 от 20.11.2015г., издадено от ВНД Началник на РУ-Елхово, с което на И.Х.М. ***, с ЕГН **********, на основание чл.183 ал.5 т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание - глоба в размер на 100.00 лева, за извършено административно нарушение по чл.119 ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила от 1.6.2016г.
4 НОХД No 282/2016, II състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.И.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 1.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 226 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП - А. С. от една страна и подсъдимият И.И.И. и неговият защитник адв.Д.Н.Д. от друга страна, както следва: Подсъдимия И.И.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН – ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това че на неустановен ден в периода от началото на месец март 2016 година до 16.05.2016 година, в село ***, област Ямболска, ул. „***“, № 10, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД град Пловдив – осъществил директен достъп до въздушната електроразпределителна мрежа ниско напрежение, чрез ел. проводник със сечение 4 кв.мм, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б. „Б” от НК и чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК на И.И.И. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подс. И.И. не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. Разноските по делото - няма. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. Предвид одобряването на споразумението за решаване на наказателното производство, вида и размера на определеното наказание на подсъдимия, СЪДЪТ счита, че взетата спрямо И.И.И. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“ следва да бъде отменена. Предвид на горното и на основание на чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 182/2016 година по описа на РУ на МВР - Елхово спрямо подсъдимия И.И.И. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 282/2016 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
И.И.И.
В законна сила от 1.6.2016г.
5 НОХД No 283/2016, II състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.В.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 1.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 225 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП от една страна и подсъдимият Д.В.Д. и неговият защитник - адв. Г.Д. от друга страна, съгласно което: Подсъдимият Д.В.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, регистриран като земеделски производител, женен, неосъждан, ЕГН – ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.04.2016 година, около 01.30 часа, в района на 232-ра гранична пирамида, в землището на село Голям Дервент, област Ямболска, превел през границата на страната ни от Република Турция в Република България група от хора, а именно следните граждани - Т.М. Х. /T. M. H./, родена на ***г. в Сирийска Арабска Република; Н. К. М. /N. K. M./, родена на ***г. в Сирийска Арабска Република; С. К.М./S. K. M./, родена на ***г. в Сирийска Арабска Република; А. К. М. /A. K. M./, родена на ***г. в Сирийска Арабска Република; С. С. С. /S. S. S./, родена на ***г. в Сирийска Арабска Република; Х. И. /H. I./, родена на ***г. в Сирийска Арабска Република; Н. М. Х. /N. M. H./, родена на *** г. в Сирийска Арабска Република; Е. Д. У. /E. D. W./, родена на ***г. в Сирийска Арабска Република; Р. А. А. /R. A. A./, родена на ***г. в Сирийска Арабска Република; А. Д. Х. /A. J. H./, родена на *** г. в Сирийска Арабска Република и М. С. /M. S./, роден на *** г. в Ислямска Република Афганистан, без разрешение на надлежните органи на властта, като три от лицата не са навършили 16 /шестнадесет/- годишна възраст и преведените лица не са български граждани - престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, във вр. с ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл. 381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият Д.В.Д. се налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Д.В.Д., се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимият Д.В.Д. НЕ СЕ НАЛАГАТ кумулативно предвидените наказания глоба и конфискация на част или цялото имущество. От деянието, извършето от подс. Д. няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 60.00 лева, направени в хода на ДП, се заплащат от подсъдимият Д.В.Д. в приход на Републиканския бюджет по сметка на РД „Гранична полиция“ - гр. Елхово. Веществените доказателства - 1 брой мобилен телефон с надпис „Telenor“ с ИМЕИ - ***, 1 брой мобилен телефон „Samsung Galaxy S4“ с ИМЕИ - *** и 1 брой текстилна мотористка маска с отвори за очи и уста, след влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им Д.В.Д.. Предвид одобряването на споразумението за решаване на наказателното производство, вида и размера на определеното наказание на подсъдимият и приложението на чл. 66 от НК по отношение изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, СЪДЪТ счита, че взетата спрямо подсъдимият Д.В.Д. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“ следва да бъде отменена. Предвид на горното и на основание на чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 34/2016 година по описа на ГПУ - Елхово спрямо подсъдимия Д.В.Д. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 283/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна на мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС, чрез ЕРС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
Д.В.Д.
В законна сила от 1.6.2016г.
6 НОХД No 204/2016, IV състав Престъпления против промишлеността РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.А.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 2.6.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Стойко Иванов от една страна и подсъдимия М.А.П. и неговият защитник адв.Д. Георгиев А. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ М. А. П., роден на *** ***, с постоянен адрес ***0, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН **********. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 21.01.2016 год., около 20.20 часа, в с.Голям Дервент, общ.Елхово, обл.Ямбол, в частен имот, находящ се на улица “*** № 32, чрез свързване на главен предпазител с вторичен витлов предпазител на средство за техническо измерване марка “CARATELECTRONICS“ с фабричен номер 000626423, посредством двоен електрически проводник тип “Рекордоман“ със сечение 6 кв.мм. и с дължина 25 см., неправомерно се е присъединил към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЕВН България Електроразпределение“, като с това е създал условия за непълно отчитане на потребителската електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. За посоченото по -горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, на това основание и чл.54 ал.1 от НК на подсъдимия М.А.П. се налага наказание - ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и „Глоба“ в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия М.А.П. наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на настоящото определение с което се одобрява постигнатото между страните споразумение за решаване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществените доказателства – 1бр. двоен проводник тип “Рекордоман“ 6 кв.мм сечение с дължина 25 см, приложен по делото, след влизане в законна сила на настоящото определение, с което се одобрява споразумението за решаване на наказателното производство, да се унищожи като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 204/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване. Като взе предвид вида и размера на наложените на подсъдимия наказания, като се съобрази с това, че по делото е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство и съдебният акт, с който същото се одобрява не подлежи на обжалване и влиза в сила от днес, съдът намира, че взетата спрямо подсъдимия в хода на ДП мярка за неотклонение “Подписка” следва да бъде отменена, поради което и на основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо подсъдимия М.А.П. в хода на ДП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му за отменянето на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране пред ЯОС, с частна жалба и частен протест в седмодневен срок от днес. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.25 часа.
М.А.П.
В законна сила от 2.6.2016г.
7 НОХД No 302/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- А.С от една страна и подсъдимия Д.А. и неговия защитник адв.М.Т. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Д.А. /DURSUN AKCIL/, роден на *** ***, Република Турция, гр. Истанбул, кв. „З.б“, ул. „Е.Т.М“ №53.3, ап.21, Република Турция, гражданин на Република Турция, със средно образование, трудово ангажиран - златар, женен, неосъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 01.06.2016 година в района на 194 гранична пирамида в землището на село Воден, област Ямбол влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК на Д.А. /DURSUN AKCIL/ се налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Д.А. /DURSUN AKCIL/, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил - РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лв. остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 302/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване
Д.А.
В законна сила от 3.6.2016г.
8 НОХД No 108/2016, II състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Д.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 27.5.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 219 ПРЕКРАТЯВА на основание чл.288, ал.1, т.1 от НПК съдебното производство по НОХД № 108/2016 година по описа на РС - Елхово и връща делото на РП - Елхово, за отстраняване на допуснатото в хода на ДП № 45/2015г. /Прокурорска преписка № 1359/2015 година по описа на РП-Елхово/ съществено процесуално нарушение, посочено в обстоятелствената част на настоящото определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в седемдневен срок от днес чрез Елховски районен съд пред Ямболски окръжен съд.
В законна сила от 4.6.2016г.
9 АНД No 578/2015, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР С.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 30.3.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 47 - 0000300 от 18.09.2015 година, издадено от Началника на ОО „АА” гр. Ямбол – Дикран Бохосян, с което на С.А. /S. A./, гражданин на Р Турция, роден на ***г., е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000.00 лева на основание чл.99 предл.3 от Закона за автомобилните превози за нарушение по чл.32 ал.8 от Наредба №11 от 31.10.2002г. на МТС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.6.2016
Наказателно дело № 73/2016
Решение №94/06.06.2016г.
В законна сила от 6.6.2016г.
10 НОХД No 289/2016, IV състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Д.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 6.6.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Саракостова от една страна и подсъдимия Х.Д.Д. и неговият защитник адв. М от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Х.Д.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, машинен монтьор в „Л" ООД, град Стара Загора, неосъждан, ЕГН-********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 22.05.2016 година, около 01.10 часа в село Пчела, община Елхово, област Ямбол, на изхода на селото в посока към село Изгрев, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Алфа Ромео 146" с рег.№СТ1809ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,53 на хиляда, установено по надлежния ред - със средство за измерване „Дрегер Алкотест 7410+" с фабр-NbARSM 0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на Х.Д.Д. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК наказание глоба. На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК на Х.Д.Д. се определя наказание – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 289/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване. СЪДЪТ след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимия. С оглед вида на наложеното на подсъдимия наказание – „Подписка“, съдът намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК, взетата по отношение на подсъдимия в хода на бързото производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да бъде отменена. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Х.Д.Д., с ЕГН ********** в хода на бързото производство мярка за неотклонение - „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС.
Х.Д.Д.
В законна сила от 6.6.2016г.
11 НОХД No 286/2016, II състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.А.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 7.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 246 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП - С.С. от една страна и подсъдимият К.А.Н. и неговият защитник адв.Ч. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ К.А.Н., роден на *** година в гр.Бургас, с постоянен адрес:***, живущ на същия адрес, български гражданин, неженен, с начално образование, тракторист, осъждан, ЕГН – ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.05.2016 година в с.***, обл.Ямбол, в имот находящ се на ул.„***“, № 17, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД гр.Пловдив - осъществил директен достъп до въздушната електроразпределителна мрежа ниско напрежение чрез свързване на ел. проводник със сечение 2.5 кв.мм., с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия. - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият К.А.Н. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимият К.А. Н. не са претърпени имуществени щети. За извършеното от подсъдимият К.А. Н. престъпление по чл.234в, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”Б„ от НК му се определя наказание - ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - 2 пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК по - лекото наказание предвидено в Закона наред с наказанието лишаване от свобода – глоба, НЕ СЕ НАЛАГА. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото – 5.85м. проводник ШВПС със сечение 2.5 кв.мм с щепсел и 0.60м проводник ПВО 2.5 кв.мм, като вещи, послужили за извършване на умишлено престъпление и собственост на подсъдимият, на основание чл. 53, ал.1, б.А от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на ДЪРЖАВАТА, но поради тяхната незначителна стойност, след влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението същите ДА СЕ УНИЩОЖАТ на основание чл. 127 от Правилника за администрацията в съдилищата. По досъдебното и съдебното производство няма направени разноски към този момент. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 286/2016 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.А.Н.
В законна сила от 7.6.2016г.
12 НОХД No 301/2016, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Й.Ч. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 8.6.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Снежина Стоянова от една страна и обвиняемият М.Й.Ч. и неговите защитници – адв. В.С. и адв. Мими Христова, двете от АК – Ямбол от друга страна, както следва: Обвиняемият М.Й.Ч., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, със средно образование, служител в ТЕЦ - 2, неосъждан, ЕГН- **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че от неустановен ден в края на 2014 година до 25.08.2015 година в частен дом, находящ се в с.***, обл.Ямбол, ул*** без надлежно разрешително, издадено по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е държал високорискови наркотични вещества - коноп/марихуана/ с тегло 752,13 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.0 % на стойност 4 512.78 лева, определен съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г.; суха растителна маса - коноп /марихуана/ с тегло 198,94 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1.0 % на стойност 1 193.64 лева, определен съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г.; суха растителна маса – коноп /марихуана/ с тегло 5,807 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.3 % на стойност 34,84 лева, определен съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998година; суха растителна маса коноп/марихуана/ с тегло 4,671 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.5 % на стойност 28,06 лева, определен съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г., всички с общо тегло 961,548 грама на обща стойност 5 769,288 лева, престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемият М.Й.Ч. при условията на пряк умисъл. За посочените по-горе престъпления от общ характер, чл. 381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от обвиняемият М.Й.Ч. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление от обвиняемият М.Й.Ч. по чл.354а, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 1 000.00 лева. На основание чл. 354а, ал. 6 от НПК се отнемат в полза на Държавата веществени доказателства - 961,548 грама растителната маса, представляваща коноп /марихуана/, предадена на съхранение в Агенция „Митници" /приемно предавателен протокол № 38603/04.11.2015 година на ЦМУ, отдел „НОП". На основание чл. 53, ал.1, б. „а" от НК се отнемат в полза на Държавата веществените доказателства по досъдебното производство -1 брой устройство за аспирация с надпис PrimaKlima; 4 бpoя осветителни тела /лъчеви лампи/; 1 брой разклонител с кабел; 1 брой разклонител без кабел; 1 брой таймер с щекер; 3 броя таймери Hama; 1 брой пластмасов парник; 1 брой съд с отделения; 1 брой термометър; 8 броя бутилки ; 1 брой вентилатор марка Superfan и 1 брой конвектор марка HOME - всички на съхранение в РУП- Елхово, като вещи които принадлежат на обвиняемия и са послужили за извършване на деянието. Направени разноски по досъдебното производство в размер на 221,02 лева за възнаграждение на вещи лица, се заплащат от обвиняемият М.Й.Ч. в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР – Ямбол. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 301/2016 година, по описа на ЕРС. ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета спрямо обвиняемият М.Й.Ч., с ЕГН- ********** в хода на ДП № 339/2015г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на определението и прекратяване на производството е окончателно, а в частта по отношение произнасянето по мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране пред ЯОС, с частна жалба и частен протест в седемдневен срок, считано от днес. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.25 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
М.Й.Ч.
В законна сила от 8.6.2016г.
13 АНД No 90/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Й.Н.И. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 14.5.2016г.
НП-измененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 587/29.12.2015 година, издадено от Зам.Началник на Митница Бургас – Г. С. Г., САМО В ЧАСТТА, с която на Й.Н.И. ***, с ЕГН – **********, е наложена глоба в размер на 2000.00 лв. на основание чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове. ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 587/29.12.2015 година, в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, с която на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението – цигари, марка „LM“, с надпис съдържащ думите „DUTY FREE“ – общо 30 броя кутии по 20 къса в кутия и цигари, марка „PALL MALL“, с надпис съдържащ думите „DUTY FREE“ – общо 30 броя кутии по 20 къса в кутия РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 9.6.2016г.
14 АНД No 818/2015, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР С.Х.Н. ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 2.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно-наказателно дело № 818/2015 година по описа на РС – Елхово, образувано по жалба на С.Х.Н. ***, ЕГН **********, против Наказателно постановление № НП – РУ Полиция – 166 от 04.12.2015 година, издадено от Кмета на община Елхово Петър Киров, с което на жалбоподателката С.Х.Н. на основание чл. 30, ал.1, т.1 от Наредба №1 на ОбС – Елхово е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева, поради оттегляне на жалбата. ОБЯВЯВА за влязло в сила процесното Наказателно постановление № НП – РУ Полиция – 166 от 04.12.2015 година, издадено от Кмета на община Елхово Петър Киров. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба по реда на АПК пред Административен съд –Ямбол чрез Районен съд - Елхово в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и ЕРП.
В законна сила от 10.6.2016г.
15 НОХД No 308/2016, III състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.И.Х.,
Е.Р.А.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 13.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 255 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-Стойко Иванов от една страна и подсъдимите Е.Р.А. и Н.И.Х. и техният защитник адв.Б.Й. *** от друга страна, както следва: Подсъдимите Е.Р.А., роден на *** ***, общ.Каолиново, обл.Шумен, ул."Аврора" № 5, българин, български гражданин, с основно образование, женен, шофьор във фирма"АТОТРАНС", Словакия, осъждан, ЕГН ********** и Н.И.Х., роден на *** ***, общ.Каолиново, обл.Шумен, ул."Акация" № 1, с настоящ адрес ***, българин, с двойно гражданство – българско и турско, със средно образование, женен, портиер, неосъждан, ЕГН********** СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, За това че, на 08.12.2015 год., през ГКГШ-Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, в съучастие, действайки като извършители, превели през границата на страната от Р Турция в Р България - Умида Аганазаровна Розиева /Umida Aganazarowna Rozyyewa/, родена на *** год. в гр.Киштиван, район Сердарабатский, област Лебапска, Република Туркменистан, гражданка на Република Туркменистан, с паспорт за задгранично пътуване № LB425211, издаден на 19.09.2005 год., без разрешение на надлежните органи на властта, като преведеното лице не е български гражданин и за целта е използвано моторно превозно средство - товарен автомобил марка "Мерцедес", със словашки регистрационен номер NZ341FG на влекача и турски регистрационен номер 34NN2931 на ремаркето - престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите Е.Р.А. и Н.И.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимите Е.Р.А. и Н.И.Х. им се определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.60, ал.1, вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от подсъдимите Е.Р.А. и Н.И.Х. в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ" режим. На основание чл.59, ал.1 от НК, при изпълнение на така определеното наказание се приспада времето, през което подсъдимите - Е.Р.А. и Н.И.Х. са били с мярка за неотклонение „Задържане под стража", както и времето, през което са били задържани с постановление на РП-Елхово, както и от органите на МВР, считано от 08.12.2015 год. до 12.12.2015 год., както и когато са били с мярка за неотклонение "Домашен арест", считано от 12.12.2015 год. до настоящия момент. От престъплението, извършено от подсъдимите - Е.Р.А. и Н.И.Х. не са причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК, направените в хода на досъдебното производство разноски за възнаграждение на преводач в размер на 30.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил - РД"ГП" гр.Елхово. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл.280, ал.4 от НК не се отнема превозното средство товарен автомобил марка “Мерцедес“, със словашки регистрационен номер NZ341FG на влекача и турски регистрационен номер 34NN2931 на ремаркето, тъй като същото е собственост на трето юридическо лице - фирма“АТОТРАНС“, Словакия и не са налице хипотезите визирани в посочената правна норма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 308/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Н.И.Х.
Е.Р.А.
В законна сила от 13.6.2016г.
16 АНД No 824/2015, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР С.И.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 17.5.2016г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-0261-000544 от 20.11.2015 година на ВНД Началник на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на С.И.М. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /отменен/. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 14.6.2016г.
17 НОХД No 766/2015, I състав ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.А. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 15.6.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- Ана Саракостова от една страна и подсъдимият А.А.А. и неговият служебен защитник - адв.Пл.Б. от друга страна, както следва: Подсъдимият А. А. А., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, вдовец, безработен, осъждан, ЕГН-**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.04.2015 год., по главен път II - 79, в района на разклона за с.***, землището на с.***, обл.***, действайки като извършител, направил опит да спомогне на чуждите граждани - Масуд Рамо /Masoud Ramo/, роден на *** ***, Сирия, гражданин на Сирия, Наджах Хемади /Najah Hemadi/, роден на *** ***, Сирия, гражданка на Сирия, Раман Рамо /Raman Ramo /, роден на *** год. в гр.Хасаке, живущ ***, Сирия, гражданин на Сирия, Алан Рамо /Alan Ramo/, роден на *** год. в с.Талзиарт, Сирия, гражданин на Сирия, Фахд Рамо /Fahd Ramo /, роден на *** год. в Талзиарт, Сирия, гражданин на Сирия, Камиран Рашид /Kamiran Rashid/, роден на *** год. в Аиналараб, Сирия, гражданин на Сирия, Джаухар Машид /Jawhar Mushid/, родена на *** год. в гр.Карахалнаж, Сирия, гражданка на Сирия, всички без документи за самоличност, извършили престъпление по смисъла на чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, да избегнат наказателно преследване, без да се е споразумял с тях преди да са извършили самото престъпление, като ги взел с лек автомобил Форд „Ескорт" с регистрационен номер У *** с цел да ги изведе от граничната зона във вътрешността на страната, като това е извършено с цел за имотна облага и деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини - задържан от служители на "Гранична полиция", престъпление по чл.294, ал.2, вр. ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.294, ал.2, вр. ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК и чл.42а,ал.2,т.1 и т.2 от НК на А.А.А. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК, направените в хода на досъдебното производство разноски за възнаграждение на преводач в размер на 180.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РДГП - гр.Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 766/2015 година, по описа на РС - Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване- Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.15 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕКРЕТАР :
А.А.А.
В законна сила от 15.6.2016г.
18 НОХД No 778/2015, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.Н.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 16.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 259 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП - Т. К от една страна и подсъдимия Е.Н.Х. и неговият защитник адв.И.П.Ч. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Е.Н.Х.,*** на *** г., с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на неустановена дата през м. юни 2015 г. в землището на с.Л, общ.Е, обл.Я, отнел чужда движима вещ - 1 бр. агне- кафяво на цвят, с тегло около 40 кг. на стойност 150 /сто и петдесет/ лева, собственост на СД „***- Х. и съдружие" с ЕИК: ***, от владението на Ж.Г.П., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода, не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по реда на чл.66 от НК, както следва - С Присъда № 19/29.01.2013 г. на PC- Е, по НОХД № 275/2012г. влязла в сила на 14.02.2013 г.,е осъден на 1г. и 10 месеца „лишаване от свобода" в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален общ режим -престъпление по чл.196 ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."а" от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 150 лева са възстановени на представител на ощетеното юридическо лице на СД „***- Х. и съдружие” с ЕИК: ***. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият Е.Н.Х. по чл.196 ал.1, т.1 във вр. чл.194, ал.1, и вр. чл.29, ал.1, б.”а” от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл.61, т.2 вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС следва да изтърпи при първоначален „строг“ режим, в затворническо заведение - затвор. На основание чл.196, ал.2 във вр. ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” вр. чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода – конфискация до една втора от имуществото. Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 69.92 лева за съдебно-оценителна експертиза се възлагат в тежест на подсъдимия Х., който се задължава да заплати същите в полаза на Републиканския бюджет по сметка на ОД МВР- Я. Веществени доказателства-няма. Съдът след одобряване на споразумението, като взе предвид че в съдебното производство са направени разноски в размер на 8.82 лв., представляващи пътни разноски за вещото лице и същите не са били включени в предмета на споразумението, като взе предвид и изхода на делото, а именно, че подсъдимия е признат за виновен по повдигнатото му обвинение намира, че на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия следва да бъзе осъден да заплати същите и О П Р Е Д Е Л И : ОСЪЖДА подсъдимия Е.Н.Х. на основание чл.189, ал.3 от НПК да заплати сумата от 8,82 лв. представляваща направени в съдебната фаза на процеса разноски в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС. СЪДЪТ, О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото НОХД № 778/2016 година по описа на РС - Е. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определението за възлагане в тежест на подсъдимия на направените в съдебната фаза на процеса разноски подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест в 7-дневен срок от днес пред ЯОС чрез ЕРС.
Е.Н.Х.
В законна сила от 16.6.2016г.
19 АНД No 830/2015, III състав КАТ А.Д.П. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.5.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №15-0261-000540 от 20.11.2015г., издадено от ВНД Началник на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, упълномощен с МЗ № 8121з-748/24.06.2015г., Койчо Георгиев Койчев, с което на А.Д.П. с ЕГН **********, с адрес ***, са му наложени следните административни наказания: - на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП – глоба в размер на 10 лв.; на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.1,2 от ЗДвП – глоба в размер на 0 лева и на основание чл.179 ал.3 т.4 от ЗДвП – глоба в размер на 300 лева, за извършени административни нарушения съответно – по чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП; по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП и по чл.139 ал.5 от ЗДвП.
В законна сила от 16.6.2016г.
20 НОХД No 21/2016, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Ж.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 16.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 260 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП Т. К. от една страна и подсъдимия Н.Ж.Г. и неговият защитник адв.Р.С. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Н.Ж.Г., с ЕГН: **********, роден в гр.Елхово на *** г., българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 25.09.2015 г. в неустановен точен час в периода от 06.45 часа до 10.00 часа от частен дом – едноетажна къща - находяща се в с.***, обл.Ямбол, ул. „***“ № 34, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – изваждане на стъкло на прозорец е отнел чужди движими вещи – пари в банкноти на обща стойност 55,00 лева, от владението на собственика им Д.Г.Г., без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени със сумата от 55.00 лева, възстановена на Д.Г.Г. - престъпление по чл.197, т.3 във вр.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Н.Ж.Г. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 55,00 лева са възстановена на собственика им Д.Г.Г.. За извършеното престъпление от подсъдимият Н.Ж.Г. по чл.197, т.3, във вр. 195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК, на основание чл.197, т.3 във вр. 195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК и вр. чл.55, ал.1, т.2, б.б от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и.т.6 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3.“Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за ЕДНА ГОДИНА“ Направените разноски –няма. Веществени доказателства-няма. Съдът, след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимия. С оглед вида на наложеното на подсъдимия наказание – „Пробация“, съдът намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК, взетата по отношение на подсъдимия в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да остане в сила до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА взетата спрямо подсъдимия Н.Ж.Г., с ЕГН ********** в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка”, до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание пробация по настоящото НОХД №21/2016 година на ЕРС. Водим от горното, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 21/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определението в частта относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС.
Н.Ж.Г.
В законна сила от 16.6.2016г.
21 НОХД No 238/2016, IV състав Престъпления против промишлеността РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Д.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 16.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 258 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- СТОЙКО И от една страна и подсъдимия А.Д.Г. и неговият защитник адв.Василка Д. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ А.Д.Г., роден на *** г. в гр. Гълъбово, адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 29.12.2015 год., в с.Бояново, обл.Ямбол, ул."А. Недялков" № 9, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр.Пловдив - осъществен директен достъп до въздушната електроразпределителна мрежа ниско напрежение чрез ел. проводник „ШКПЛ" със сечение 2x1.5 кв.мм., с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия А.Д.Г. по чл.234в, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК и вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : - „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, и - „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 238/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване. Съдът, след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимия. С оглед вида на наложеното на подсъдимия наказание – „Пробация“, съдът намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК, взетата по отношение на подсъдимия в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да остане в сила до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказания. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА взетата спрямо подсъдимия А.Д.Г., с ЕГН ********** в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка”, до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание пробация по настоящото НОХД №238/2016 година на ЕРС. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС.
А.Д.Г.
В законна сила от 16.6.2016г.
22 НОХД No 52/2016, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.И.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 17.3.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.И.Г., с ЕГН**********, роден на *** г. в с. Поляна, общ Стралджа, обл. Ямбол, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2015 година в периода от 13.30часа до 17.10часа в с.Малко Шарково, обл.Ямбол от постройка в стопанския двор, действайки като извършител отнел чужда движима вещ - паричната сума - 150 /сто и петдесет/ лева от владението на собственика им Х.Х.Н., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено при условията на повторност, тъй като преди това е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и случая е немаловажен - престъпление по чл.195, ал.1, т.7 във вр. чл.194, ал.1 и вр.чл.28, ал.1 от НК и на основание чл.195, ал.1, т.7 във вр. чл.194, ал.1 и вр.чл.28, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.304 от НПК признава подсъдимия ЗА НЕВИНОВЕН и ГО ОПРАВДАВА по обвинението за кражба над сумата от 150.00 до сумата 500 лева, за която сума му е повдигнато обвинение. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 във вр.чл.61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо заведение – затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК наложеното на подсъдимия Д.И.Г., с ЕГН********** наказание с Определение №279/03.10.2013г., постановено по НОХД № 598/2013г. по описа на РС – Елхово – ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.60, ал.1 във вр.чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо заведение – затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ОСЪЖДА подсъдимия Д.И.Г., с посочени данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД МВР –Ямбол сумата от 42.67 лв. направени по делото разноски, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00лв. държавна такса, вносими по сметка на Районен съд – гр.Елхово. Вещественото доказателство по делото - 140.00 лв. след влизане на присъдата в сила да се върнат на собственика им Х.Х.Н. ***. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
Д.И.Г.
Мотиви от 5.5.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 17.6.2016
Наказателно дело № 164/2016
В законна сила от 17.6.2016г.
23 НОХД No 303/2016, I състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Д.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 17.6.2016г.
престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия при условията на пряк умисъл. За посоченото по -горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК и на основание и на основание чл.55, ал.1,т.2, б.”Б” от НК и чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на И.Д.Г. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага на подсъдимия И.Д.Г. кумулативно предвиденото в престъпния състав на чл.234в, ал.1 от НК наказание глоба.
И.Д.Г.
В законна сила от 17.6.2016г.
24 НОХД No 220/2016, IV състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.П.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 28.4.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 178 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- А.К. от една страна и подсъдимия П.П. Г. и неговият защитник адв. Ч от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ П.П.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***0, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, мениджър в хотел „Каролин” в КК „Слънчев бряг”, осъждан, ЕГН-********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 03.04.2016 година, около 22.20 часа в село М, област Ямбол, по улица „Г.Димитров“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Мерцедес 200 ЦЕ”, с рег.№***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,65 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство за измерване – алкотест, марка „Дрегер 7410+” с инв.№0135, след като е осъден с Присъда №40/27.03.2015 година по НОХД №33/2015 година по описа на РС-Елхово, влязла в законна сила на 15.04.2015 година, за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК - престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.2, вр.ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на П.П.Г. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 400.00лева. На основание чл.60, ал.1, вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от П.П.Г. в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ” режим. На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК на П. ПАНАЙТОВ Г. се определя наказание –ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 220/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване. Съдът след като одобри постигнатото между страните споразумение и като взе предвид, че настоящото деяние е извършено на 03.04.2016 година, в изпитателния срок на наказанието наложено на подсъдимия по НОХД № 33/2015 година с присъда №40/27.03.2015 година по описа на РС – Елхово, в сила от 15.04.2015 година – лишаване от свобода за срок от три месеца, чието изпълнение е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата, като взе предвид наложеното с настоящото определение наказание - лишаване от свобода и деянието за което същото е наложено - умишлено престъпление от общ характер, намира, че са налице основанията на чл.68, ал.1 от НК и наложеното по НОХД№ 33/2015 година на ЕРС наказание лишаване от свобода следва да се приведе в изпълнение. Предвид горното и на основание чл. 383, ал.2 от НПК във вр. чл.68, ал.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ на основание чл.68, ал.1 от НК наложеното на подсъдимия П.П.Г., с ЕГН-**********, с постоянен и настоящ адрес ***0, с присъда №40/27.03.2015 година по НОХД № 33/2015 година по описа на РС – Елхово, влязла в сила от 15.04.2015 година, наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. Съдът след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимия. С оглед вида на наложеното на подсъдимия наказание – лишаване от свобода, което същият следва да изтърпи ефективно, съдът намира, че на основание чл.309, ал.2 от НПК следва да вземе спрямо същия мярка за неотклонение, тъй като е налице опасност подсъдимя да се укрие. Предвид обществената опасност на дееца, съдът намира, че следва да вземе спрямо същия мярка за неотклонение подписка, и О П Р Е Д Е Л И: ВЗЕМА спрямо подсъдимия П.П.Г., с ЕГН ********** мярка за неотклонение - „Подписка” по НОХД №220/2016 година на ЕРС. Определението касаещо приложението на чл.68, ал.1 от НК подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, а определение за вземане на мярка за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред ЯОС чрез ЕРС.
П.П.Г.
В законна сила от 20.6.2016г.
25 АНД No 637/2015, IV състав КАТ В.В.З. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 27.5.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/№ 15-0261-000299/06.08.2015 година на ВНД началник РУП към ОД МВР – Ямбол, РУ – Елхово, с което на В. В. З., ЕГН **********,*** на основание чл.179, ал. 3, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 3000 лв. за административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред ЯАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните
В законна сила от 21.6.2016г.
26 АНД No 114/2016, IV състав КАТ З.М.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 27.5.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0261-000599/29.12.2015 година на Началник РУП – Елхово при ОД МВР – Ямбол, с което на З.М.Т., с ЕГН **********,***, на основание чл. 179, ал. 2 ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение по чл. 20, ал. 2 ЗДвП, Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Ямбол на основанията, предвидени в НПК и по реда на глава 12 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 21.6.2016г.
27 НОХД No 332/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.П.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 21.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 266 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- С. С. от една страна и подсъдимия - Б.П.Д. и неговият защитник адв.Г. от друга страна, както следва: Подсъдимият Б. П.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 20.06.2016година в района на гранична пирамида № 279 в землището на с. Лесово, общ. Елхово, обл.Ямбол, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. - престъпление по чл.279, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Б.П.Д. при условията на пряк умисъл. От престъплението, извършено от Б.П.Д. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият Б. П.Д. по чл.279, ал.1 от НК вр. чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затворническо заведение – затвор и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 200.00 /двеста/ лева. По досъдебното производство няма направени разноски и иззети веществени доказателства. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 332/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.20 часа.
Б.П.Д.
В законна сила от 21.6.2016г.
28 АНД No 849/2015, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР И.С.Б. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 30.5.2016г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15 - 0261 - 000537 от 20.11.2015 година на ВНД Началник РУ – Елхово при ОД МВР - Ямбол, с което на И.С. Б., ЕГН ********** *** на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 600.00 лв. за нарушение по чл. 315, ал. 1 от КЗ, като НАМАЛЯВА размера на ГЛОБАТА от 600.00 /шестстотин/ лева на 400.00 /четиристотин/ лева. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 22.6.2016г.
29 АНД No 142/2016, III състав КАТ Т.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.5.2016г.
ОТМЕНЯ изцяло като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №16-0261-000033/13.02.2016г. на Началника на РУ-Елхово към ОД на МВР-Ямбол, с което на Т.Д. /T.D./ гражданин на Република Румъния, роден на ***г. в Р Румъния, му е наложено на основание чл.179 ал.3 т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ административно наказание – глоба в размер на 3 000 лева, за извършено административно нарушение по чл.139 ал.5 от ЗДвП.
В законна сила от 22.6.2016г.
30 НОХД No 707/2015, I състав Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.М.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 23.6.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП от една страна, подсъдимият С.М.И. и неговият защитник - адв. Чиликов от друга страна и частният обвинител В.В. и неговият повереник - адв. А., съгласно което: Подсъдимият С.М.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2014 година, около 23.30 часа в град Елхово, област Ямбол, на улица „***” в близост до жилищен блок №6, чрез нанасяне на удари с ръце и с крака, причинил на В.А.В. *** средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на десния страничен израстък на трети поясен прешлен на гръбнака, довело до трайно затруднение в движението за снагата със срок за пълно възстановяване до 60 дни и влошаване на заболяването му захарен диабет, довело до постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота му, престъпление по чл.129, ал.2, вр.ал.1 от НК За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на С.М.И. се налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. Разноските по делото в размер на 665.00 лева, направени в хода на досъдебното производство, се заплащат от подсъдимия С.М.И.. Веществени доказателства - няма. На вещите лица С.С., Х.Е., М.П., Д.Б. и С.В. да се изплатят от бюджета на съда по 20.00 лева възнаграждение за явяването им в днешното съдебно заседание. На вещото лице С.С. да се изплатят от бюджета на съда 16.69 лева пътни разноски за явяването му в съдебно заседание. На вещото лице Х.Е. да се да се изплатят от бюджета на съда 32.08 лева пътни разноски за явяването му в съдебно заседание. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият С.М.И., ЕГН – **********, да заплати направените по делото разноски както следва: сумата от 665.00 лева, направени в хода на досъдебното производство разноски - в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР – Ямбол, а сумата от 148.77 лева, представляващи разноски по делото в хода на съдебното производство - в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителни листи. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият С.М.И., ЕГН – **********, да заплати държавна такса върху размера на присъденото обезщетение за неимуществени вреди в размер на 220.00 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият С.М.И., ЕГН – **********, да заплати на частният обвинител В.А.В., ЕГН – ********** направените по делото разноски в размер на 900.00 лева. След като одобри споразумението за прекратяване на наказателното производство, съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия в хода на ДП. Предвид вида и размера на наложеното наказание, както и на това, че постигнатото и подписано от страните споразумение има значението на влязла в сила присъда, на основание чл. 309, ал.2 от НПК, взетата спрямо подсъдимият С.И. в хода на ДП с Постановление от 30.09.2015 година мярка за неотклонение „Подписка“ следва да бъде отменена. Ето защо и на основание чл. 309, ал.2 НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 185/2014 година по описа на РУ „Полиция“ с Постановление от 30.09.2015 година на разследващ полицай Т. Козарев спрямо подсъдимият С.М.И., ЕГН – **********, мярка за неотклонение „Подписка“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 707/2015 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на споразумението и прекратяване на производството е окончателно, а в частта по отношение произнасянето по мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране пред ЯОС, с частна жалба и частен протест в седемдневен срок, считано от днес. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.50 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. СЕКРЕТАР: .
С.М.И.
В законна сила от 23.6.2016г.
31 НОХД No 710/2015, I състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Н.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 8.6.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.Н.К., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан - реабилитиран, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2015 година около 21.30 часа по път III – 5308, на разклон за село Денница, обл. Ямбол, в посока серо Ст. Караджово, обл. Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Хюндай с рег. № СН 2435 ВН, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – Наказан с Наказателно постановление № 15 – 0261 – 000016 от 19.01.2015 година на Началник РУ „Полиция“ – гр. Елхово, влязло в законна сила на 04.03.2015 година, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 и чл.55, ал.1 т.2, б. „б”, вр. чл. 2 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му определя и налага следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес.
М.Н.К.
Мотиви от 6.7.2016г.
В законна сила от 24.6.2016г.
32 АНД No 103/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Б.Х.К. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 28.4.2016г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 5/13.01.2016 година, издадено от Началник Митница Бургас – В. С., с което на Б.Х.К. ***, с ЕГН – **********, е наложена глоба в размер на 2000.00 лв. на основание чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението – цигари, марка „Eve sunflower“, с надпис съдържащ думите „DUTY FREE“ – общо 30 броя кутии по 20 къса в кутия. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.6.2016
Наказателно дело № 88/2016
В законна сила от 24.6.2016г.
33 НОХД No 242/2016, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Ж.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-А.С от една страна и подсъдимия Н.Ж.Г. и неговият защитник адв.И.Ч от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Н.Ж.Г., роден на *** ***, област Ямбол, ул. „***, българин, с българско гражданство, нежен, безработен, с основно образование, осъждан, с ЕГН-********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на неустановен ден в края на месец март 2015 година, в село *** област Ямбол, ул."***, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване стъклото на входната врата на къщата, отнел чужди движими вещи - 1 брой телевизор, марка „Samsung", модел CW-3383V със сериен номер 780137PG400691; газова бутилка „Ргораn butan tehniczny" с вместимост 5 литра; 20 метра черен гумиран кабел; 2 броя разклонители с по три гнезда с дължина 3 метра всеки; 1 брой машинка против гризачи; 5 литра домашна ракия 45 градуса, на обща стойност 278.00 лева, от владението на собственика им Н.А.Ж. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са възстановени и заместени - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК; За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Н.Ж.Г. по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1,т.2, б.“Б“ от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и.т.6 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ДВЕ ГОДИНИ, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ДВЕ ГОДИНИ; и 3.“Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени напълно. Разноските по делото в размер 69.92 лева се заплащат от подсъдимия в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД“МВР“- град Ямбол. Веществени доказателства-няма. Съдът като взе предвид, че в днешното с.з. бяха направени разноски за възнаграждение на вещо лице, които не са включени в предмета на споразумението, и с оглед признаването на подсъдимия за виновен по повдигнатото му обвинение, О П Р Е Д Е Л И: ОСЪЖДА подсъдимия НИКОЛАЯ Ж. Г. да заплати в приход на Бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово направени в съдебното производство по НОХД № 242/2016 година на ЕРС разноски в размер на 29.14 лв. Съдът, след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимия. С оглед вида на наложеното на подсъдимия наказание – „Пробация“, съдът намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК, взетата по отношение на същия с постановление на разследващ полицай от 11.08.2015 година, в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да остане в сила до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА взетата спрямо подсъдимия Н.Ж.Г., с ЕГН **********, с постановление на разследващ полицай от 11.08.2015 година, в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка“ до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание пробация по настоящото НОХД №242/2016 година на ЕРС. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 242/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определението в частта относно мярката за неотклонение и разноските подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13.20 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. СЕКРЕТАР:
Н.Ж.Г.
В законна сила от 24.6.2016г.
34 АНД No 471/2015, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 1.4.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 45/29.06.2015г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, с което на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК 831160078, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Овча купел”, бул. „Цар Освободител III” № 136, Столична община, област София е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/ за нарушение на чл.53 ал.1 вр. ал.4 т.2 от Закон за водите, на основание чл.200 ал.1 т.27 предл. второ от Закон за водите.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2016
Наказателно дело № 86/2016
В законна сила от 27.6.2016г.
35 АНД No 48/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 15.4.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000326 от 16.11.2015г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ямбол Стоян Ников Иванов, с коeто на „Викинг-Н.” ЕООД с ЕИК 130765209, със седалище в гр.София, представлявано от управителя Т.Н.Т., е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда за нарушение по чл. 128, т.2 от КТ, като НАМАЛЯВА размера на ИМУЩЕСТВЕНАТА САКНЦИЯ от 3000.00 /три хиляди/ лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-изменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2016
Наказателно дело № 84/2016
В законна сила от 27.6.2016г.
36 НОХД No 335/2016, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Т.Т.,
Г.И.И.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 28.6.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Стойко И. от една страна и подсъдимите Г.И.И. и И.Т.Т. и техният защитник адв.Г.Д. от друга страна, както следва: Подсъдимият Г.И.И., роден на ***г***, обл.Ямбол, ул."Димитьр Благоев" № 2, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че На 30.01.2016 год., около 02.30 часа, в района на 179 гранична пирамида в землището на с.Странджа, общ.Болярово, обл.Ямбол, действайки в съучастие с И.Т.Т., ЕГН ********** ***, като извършител, превел през границата на страната от Република Турция в Република България лицата - Лазгин Ибрахим Даруиш /Lazzqin Ibarhim Darwish/, род. на ***г. в Ирак; Авин Лазгин Рашо/Avin Amjad Rasho/, род. на ***г в Ирак; Омар Лазгин Ибрахим /Omar Lazqin Ibrahim/, род. на 31.06.20 Юг. в Ирак; Хасо Лазгин Ибрахим /Haso Lazqin Ibrahim/ род. на ***г. в Ирак; Елияс Ибрахим Елияс /Elyas Ibrahim Elyas/, род. на ***г. в Ирак; Хадия Дауд Хайдар /Hadya Dawd Haidar/, род. на ***г. в Ирак, Роджин Место Ибрахим /Rojin Mesto Ibrahim/, род. на ***г. в Ирак; Хаифа Место Ибрахим /Haifa Mesto Ibrahim/, род. на ***г. в Ирак; Хала Место Ибрахим /Hala Mesto Ibrahim/, род. на ***г. в Ирак, без разрешение на надлежните органи на властта, като преведените през границата лица не са български граждани, три от преведените лица не са навършили 16-годишна възраст - престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Г.И.И. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление от подсъдимия Г.И.И., по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, му се определя наказание - „Лишаване от свобода" за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.60, ал.1, вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от подсъдимия Г.И.И. в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ" режим. На основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Г.И.И. не се налага наказанието „глоба" и „конфискация на част или на цялото имущество". На основание чл.59, ал.1 от НК, при изпълнение на наказанието лишаване от свобода, се приспада времето, през което подсъдимия Г.И.И. е бил с мярка за неотклонение "Задържане под стража", както и времето, през което е бил задържан с постановление на РП-Елхово, както и от органите на МВР, считано от 30.01.2016 година. От престъплението, извършено от подсъдимия Г.И.И., не са причинени имуществени вреди. Подсъдимият И.Т.Т., роден на *** ***, общ.Болярово, обл.Ямбол ул."Странджа " №37, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че На 30.01.2016 год., около 02.30 часа, в района на 179 гранична пирамида в землището на с.Странджа, общ.Болярово, обл.Ямбол, в съучастие с Г.И.И., ЕГН ********** ***, като извършител, превел през границата на страната от Република Турция в Република България лицата - Лазгин Ибрахим Даруиш /Lazzqin Ibarhim Darwish/, род. на ***г. в Ирак; Авин Лазгин Рашо /Avin Amjad Rasho/, род. на ***г. в Ирак; Омар Лазгин Ибрахим /Omar Lazqin Ibrahim/, род. на 31.06.2010 г. в Ирак; Хасо Лазгин Ибрахим /Haso Lazqin Ibrahim/ род. на ***г. в Ирак; Елияс Ибрахим Елияс /Elyas Ibrahim Elyas/, род. на ***г. в Ирак; Хадия Дауд Хайдар /Hadya Dawd Haidar/, род. на ***г. в Ирак, Роджин Место Ибрахим /Rojin Mesto Ibrahim/, род. на ***г. в Ирак; Хаифа Место Ибрахим /Haifa Mesto Ibrahim/, род. на 01.01.199бг в Ирак; Хала Место Ибрахим /Hala Mesto Ibrahim/, род. на ***г. в Ирак, без разрешение на надлежните органи на властта, като преведените през границата лица не са български граждани, три от преведените лица не са навършили 16-годишна възраст - престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия И.Т.Т., ЕГН********** при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление от подсъдимия И.Т.Т., по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, му се определя наказание - „Лишаване от свобода" за срок от ПЕТ месеца. На основание чл.60, ал.1, вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от подсъдимия И.Т.Т. в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ" режим. На основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия И.Т.Т. не се налага наказанието „глоба" и „конфискация на част или на цялото имущество". На основание чл.59, ал.1 от НК, при изпълнение на наказанието лишаване от свобода, се приспада времето, през което подсъдимия И.Т.Т. е бил с мярка за неотклонение "Задържане под стража", както и времето, през което е бил задържан с постановление на РП-Елхово, както и от органите на МВР, считано от 30.01.2016 година. От престъплението, извършено от подсъдимия И.Т.Т., не са причинени имуществени вреди. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. Няма направени разноски. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 335/2016 година по описа на РС - Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване. Предвид на това, че умишленото престъпление – предмет на настоящото НОХД №335/2016г. по описа на ЕРС, в извършването на което двамата подсъдими се признаха за виновни и за което е сключено и одобрено Споразумение за решаване на наказателното производство, се явява осъществено от подсъдимия Г.И.И. в определения по НОХД № 598/2013г. по описа на РС-Елхово изпитателен срок, то са налице предпоставките по чл.68 ал.1 от НК за привеждане в изпълнение по реда на чл.383 ал.2 вр.с чл.306 ал.1 т.3 от НПК, на наложеното по НОХД № 598/2013г. по описа на РС-Елхово условно наказание от 8 месеца лишаване от свобода. Това наказание по смисъла на цитираната разпоредба на чл.68 ал.1 от НК следва да бъде изтърпяно от подс. Г.И.И. отделно и изцяло от наказанието, определено му с настоящото Определение, с което е одобрено Споразумение за прекратяване на наказателното производство, тъй като в случая се касае до привеждане в изпълнение на първоначално наложено като условно наказание лишаване от свобода. Мотивиран от гореизложеното, съдът по реда на чл.383 ал.2 вр.с чл.306 ал.1 т.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : № 281 На основание чл.68 ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение отложеното на основание чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, с Определение за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателно производство № 279/03.10.2013 год., постановено по НОХД № 598/2013 год. по описа на РС-Елхово, влязло в законна сила на 03.10.2013 год., наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като ПОСТАНОВЯВА същото да бъде изтърпяно ефективно от подсъдимия Г.И.И., в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „строг” режим на основание чл. 60 и 61 от ЗИНЗС, ОТДЕЛНО от определеното наказание с Определение, с което е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство по настоящото НОХД №335/2016г. по описа на РС-Елхово.
И.Т.Т.
Г.И.И.
В законна сила от 28.6.2016г.