РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2016г. до 30.6.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 277/2014, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Я.Д.Т. Х.Х.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 25.11.2015г.
ОСЪЖДА Х.Х.Н. с ЕГН - ********** ***, с адрес за призоваване гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“, № 14, кантора № 505, ДА ЗАПЛАТИ на Я.Д.Т. с ЕГН – **********,***, със съдебен адрес ***, адв. Д.Н. Д., на основание чл.79 от ЗЗД, във вр. с чл. 8 от Закено за арендата в земеделието сумата от 1528.83 лева /хиляда петстотин двадесет и осем лева и осемдесет и три стотинки/, представляваща дължимо и неплатено годишно арендно плащане за стопанските 2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013 години за ползването на четири земеделски имота – ниви, собственост на Я.Т., находящи се в землището на с.Лалково, общ. Елхово, съгласно Договор за аренда от 08.12.2008 година, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 22.05.2014 година до окончателното плащане, а иска за осъждане на ответника Х.Н. да заплати разликата над 1528.83 до 2438.40 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА ответника Х.Х.Н. с ЕГН - **********, да заплати на ищеца Я.Д.Т. с ЕГН – **********, разноски по настоящото производство в общ размер на 857.05 лева /осемстотин петдесет и седем лева и пет стотинки/ съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА ищеца Я.Д.Т. с ЕГН – ********** да заплати на ответника Х.Х.Н. с ЕГН - **********, разноски по настоящото производство в общ размер на 335.72 лева /триста тридесет и пет лева и седемдесет и две стотинки/ съобразно отхвърлената част от иска. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................... /В. Апостолова/

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 2.6.2016
Гражданско дело № 27/2016
Отменя изцяло в обжалваната част и постоновява акт по същество
В законна сила от 2.6.2016г.
2 Гражданско дело No 362/2015, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи Я.И.В. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 10.5.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ като неоснователна и недоказана молбата на Я.И.В., с ЕГН ********** ***, действащ, чрез пълномощник адвокат П.М.,***, за признаване за установено, че неговия дядо П. В.Ч., роден на *** година в гр.Одрин, Турция, б.ж. на с.***, обл.Ямболска, с последно местоживеене ***, е починал на 05.04.1934г. в с.***, обл.Ямбол, и бъде разпоредено на Община гр.Елхово да издаде Акт за смърт на лицето. Решението съгласно чл.546, ал.2 от ГПК подлежи на обжалване по общия ред – в двуседмичен срок от връчването му на страните пред ОС гр. Ямбол.
В законна сила от 2.6.2016г.
3 Гражданско дело No 142/2016, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение С.М.А. Д.Д.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 1.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 47 ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, съгласно която ответникът Д.Д.М., ЕГН **********,*** се съгласява определената с Решение №193 от 05.01.2007 година по гр. д№195/2006 година на ЕРС издръжка на основание чл.150 от СК да бъде изменена от 50.00 лв. на 150.00 лв., като считано от 06.04.2016 година, ответникът Д.Д.М., ЕГН **********, се задължава да заплаща на детето си М.Д М., с ЕГН **********,***, чрез неговата майка и законен представител С.М.А., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, с падеж 10 – то число на текущия месец до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законните лихви върху всяка просрочена вноска, считано от датата на падежа до окончателното изплащане на сумата. Направените разноски по делото остават за сметка на всяка една от страните, така както са направени, а дължимата се държавна такса се заплаща от ответника Д.Д.М.. ОСЪЖДА Д.Д.М., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 72.00 лева /седемдесет и два лева/ върху увеличеният размер на издръжката, както и 5.00 /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 142/2016 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване, а в останалата му част подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок от днес.
В законна сила от 9.6.2016г.
4 Гражданско дело No 609/2015, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ ВПЛ09 ЕООД Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.6.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422, ал.1, вр. с чл.415, ал.1, вр. с чл. 228 и следващите, чл. 79, чл. 86 и чл. 92 от ЗЗД по отношение на ответника - „***“ ЕООД, с ЕИК ***, с адрес – с. Лалково, общ. Болярово, обл.Ямболска, ул. „Христо Ботев” № 3, представлявано от Н.Г.Д., че същият ДЪЛЖИ на ищеца – „А.” АДСИЦ, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление - гр.София, бул.„Патриарх Евтимий” № 22, ет.1, представлявано от Изпълнителния директор П.С.Х, чрез пълномощника й – адв. М.Г.Д., сумата от 827.15 лева /осемстотин двадесет и седем лева и петнадесет стотинки/, представляваща наемно плащане за стопанската 2013/2014 година по сключен договор за наем на земед. земи от 20.03.2009 година, 332.41 лева /триста тридесет и два лева и четиридесет и една стотинки/ – неустойка съгласно чл. 25 от Договора за наем за неизпълнение на задълженията по същия, заедно със законната лихва върху главницата от 827.15 лева, считано от датата на подаване на заявлението в съда - 01.10.2015 година до окончателното изплащане, за които суми е издадена Заповед № 1227 от 02.10.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. № 498/2015г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА ответника „***“ ЕООД, с ЕИК *** представлявано от Н.Г.Д., да заплати на ищеца – „А.” АДСИЦ, с ЕИК ***, направените в заповедното производство разноски в размер на 125.00 лева /сто двадесет и пет /. ОСЪЖДА ответника „***“ ЕООД, с ЕИК ***, представлявано от Н.Г.Д., да заплати на ответника „А.” АДСИЦ, с ЕИК ***, разноски по настоящото производство в размер на 275.00 лева /двеста седемдесет и пет лева/. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239, ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. На основание чл.240, ал.1 от ГПК препис от неприсъственото решение ДА СЕ ВРЪЧИ на страните. Препис от решението да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. № 498/2015г. по описа на ЕРС.
В законна сила от 16.6.2016г.
5 Гражданско дело No 618/2015, II състав ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ и др. Д.Б.Л. Ж.Д.Е. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 26.5.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявеният от Д.Б.Л., с ЕГН -**********,***, със съдебен адрес ***, офис 3, адв. Д., ПРОТИВ Ж.Д.Е. с ЕГН - **********,***, ИСК с правно основание чл.127, ал.2, вр. с чл. 59, ал.9, вр. с чл. 143, ал.2 от СК за изменение на постановените с Определение № 103 от 18.09.2015г. за одобряване на спогодба между страните, постановено по гр.д. № 187/15г. по описа на ЕРС, мерки относно местоживеенето на детето Ж. Ж. Е. с ЕГН - **********, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Д.Б.Л., с ЕГН -**********,***, със съдебен адрес ***, офис 3, адв. Д., на основаниечл. 78,ал.3 ГПК, ДА ЗАПЛАТИ на Ж.Д.Е. с ЕГН - **********,***, сумата от 300.00 лева - направени по делото разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от съобщаването на настоящото решение на страните.
В законна сила от 16.6.2016г.
6 Гражданско дело No 190/2015, I състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ А.С.С.,
М.С.М.
Ц.Н.Д.,
Х.Д.Х.,
С.И.Г. ООД
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 27.11.2015г.
На основание чл. 124 от ГПК, ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо ответниците Ц.Н.Д., с ЕГН ********** и Х.Д.Х., с ЕГН **********,***, че всеки от двамата ищци – А.С.С., с ЕГН ********** и М.С.М., с ЕГН **********, двамата със съдебен адрес ***, кантора 208, адвокат М.А. ***, ПРИТЕЖАВА по наследство от общият за тези страни наследодател ХРИСТО ****, б.ж. на с. Шарково, обл. Ямбол, починал на 07.07.1948 година, право на собственост върху 3/16 /три върху шестнадесет/ идеални части от следните земеделски земи, находящи се в землището на село Шарково, общ. Елхово, а именно: 1. ЛИВАДА в местността „ХАЙДАРЛИЯ" с площ от 1.000 дка, шеста категория съставляваща имот № 016036 по плана, за земеразделяне, при граници и съседи имоти № 000512, № 016034, № 016037, № 016038; 2. НИВА в местността „ЛОЗЯТА" с площ от 10.000 дка, трета категория съставляваща имот № 024006 по плана за земеразделяне, при граници и съседи имоти № 000550, 024007, 024011, 024012, 024005; 3. НИВА в местността „ЧАМБОРЛИЯ" с площ от 20.001 дка, шеста категория, съставляваща имот № 036004 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти № 000160, 036003, 000085, 036005; 4. НИВА в местността „МЕХРЕМА" с площ от 26.998 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 049002 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти № 049001, № 000800, № 000409, № 000149, възстановени по реда на ЗСПЗЗ с влязло в сила Решение на Поземлена комисия - Елхово /сега ОС „Земеделие” Елхово/ № 72 от 14.10.1998 година, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 102 от 28.11.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК, съставляващи: 1. Поземлен имот № 83051.36.4, по кадастралната карта на с. Шарково, с площ от 20001 кв.м., трайно предназначение - земеделска земя, начин на ползване – нива, в местността „ЧАМБОРЛИЯ”, VI категория при граници по кадастралната карта ПИ №83051.36.5, ПИ № 83051.36.85, ПИ № 83051.36.3, ПИ № 83051.36.160; 2. Поземлен имот № 83051.49.2 по кадастралната карта на с. Шарково, с площ от 26998 кв.м., трайно предназначение - земеделска земя, начин на ползване – нива, в местността „МЕХРЕМА”, IV категория при граници по кадастралната карта: ПИ №83051.49.149, ПИ № 83051.48.149, ПИ № 83051.48.409, ПИ № 83051.49.1 и ПИ № 83051.43.800; 3. Поземлен имот № 83051.24.6 по кадастралната карта на с. Шарково, с площ от 10000 кв.м., трайно предназначение - земеделска земя, начин на ползване – нива, в местността „ЛОЗЯТА”, III категория при граници по кадастралната карта: ПИ №83051.24.5, ПИ №83051.24.12, ПИ №83051.24.11, ПИ№ 83051.24.10, ПИ №83051.24.7, ПИ № 83051.24.550; 4. Поземлен имот № 83051.16.36 по кадастралната карта на с. Шарково, с площ от 1000 кв.м., трайно предназначение - земеделска земя, начин на ползване – ливада, в местността „ХАЙДАРЛИЯ”, VI категория при граници по кадастралната карта: ПИ №83051.16.38, ПИ №83051.16.37, ПИ №83051.16.512, ПИ № 83051.16.34, като иска по чл. 124, ал.1 от ГПК за признаване за установено спрямо посочените ответниците, че всеки от двамата ищци е собственик за разликата над 3/16 до ? идеални части от посочените по-горе земеделски недвижими имота в землището на с. Шарково, обл. Ямбол, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „С.И.Г.” ООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. **** представлявано от С.И.С. в качеството му на управител, ДА ПРЕДАДЕ на всеки от ищците – А.С.С., с ЕГН ********** и М.С.М., с ЕГН **********, двамата със съдебен адрес ***, кантора 208, адвокат М.А. ***, на основание чл.108 от Закона за собствеността в качеството им на СЪСОБСТВЕНИЦИ, ВЛАДЕНИЕТО върху 3/16 /три върху шестнадесет/ идеални части от процесните земеделски имоти, находящи се в землището на село Шарково, общ. Елхово, съставляващи: 1. Поземлен имот № 83051.36.4, по кадастралната карта на с. Шарково, с площ от 20001 кв.м., трайно предназначение - земеделска земя, начин на ползване – нива, в местността „ЧАМБОРЛИЯ”, VI категория при граници по кадастралната карта ПИ №83051.36.5, ПИ № 83051.36.85, ПИ № 83051.36.3, ПИ № 83051.36.160; 2. Поземлен имот № 83051.49.2 по кадастралната карта на с. Шарково, с площ от 26998 кв.м., трайно предназначение - земеделска земя, начин на ползване – нива, в местността „МЕХРЕМА”, IV категория при граници по кадастралната карта: ПИ №83051.49.149, ПИ № 83051.48.149, ПИ № 83051.48.409, ПИ № 83051.49.1 и ПИ № 83051.43.800; 3. Поземлен имот № 83051.24.6 по кадастралната карта на с. Шарково, с площ от 10000 кв.м., трайно предназначение - земеделска земя, начин на ползване – нива, в местността „ЛОЗЯТА”, III категория при граници по кадастралната карта: ПИ №83051.24.5, ПИ №83051.24.12, ПИ №83051.24.11, ПИ№ 83051.24.10, ПИ №83051.24.7, ПИ № 83051.24.550; 4. Поземлен имот № 83051.16.36 по кадастралната карта на с. Шарково, с площ от 1000 кв.м., трайно предназначение - земеделска земя, начин на ползване – ливада, в местността „ХАЙДАРЛИЯ”, VI категория при граници по кадастралната карта: ПИ №83051.16.38, ПИ №83051.16.37, ПИ №83051.16.512, ПИ № 83051.16.34, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 102 от 28.11.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК, а съгласно плана за земеразделяне на с. Шарково, община Болярово, обл. Ямбол: 1. ЛИВАДА в местността „ХАЙДАРЛИЯ" с площ от 1.000 дка, шеста категория съставляваща имот № 016036 по плана за земеразделяне, при граници и съседи имоти № 000512, № 016034, № 016037, № 016038; 2. НИВА в местността „ЛОЗЯТА" с площ от 10.000 дка, трета категория съставляваща имот № 024006 по плана за земеразделяне, при граници и съседи имоти № 000550, 024007, 024011, 024012, 024005; 3. НИВА в местността „ЧАМБОРЛИЯ" с площ от 20.001 дка, шеста категория, съставляваща имот № 036004 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти № 000160, 036003, 000085, 036005; 4. НИВА в местността „МЕХРЕМА" с площ от 26.998 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 049002 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти № 049001, № 000800, № 000409, № 000149, като иска по чл. 108 от ЗС за осъждане на ответното търговско дружество да предаде на всеки от двамата ищци собствеността и владението за разликата над 3/16 до 1/4 идеални части от посочените по-горе земеделски недвижими имота в землището на с. Шарково, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по предявеният от двамата ищци – А.С.С., с ЕГН ********** и М.С.М., с ЕГН **********, двамата със съдебен адрес ***, кантора 208, адвокат М.А. ***, ПРОТИВ ответниците Ц.Н.Д., с ЕГН **********, Х.Д.Х., с ЕГН **********,***.Г.” ООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. **** представлявано от С.И.С. в качеството му на управител, иск с правно основание чл. 537, ал.2 от ГПК за отмяна на нотариален акт № 125 от 06.03.2013 година по описа на нотариус Жанета Райчева, № 452 на НК, с район на действие - района на ЕРС, вписан на 07.03.2013 год. в Службата по вписванията гр. Елхово, за покупко-продажба на процесните четири броя земеделски земи, находящи се в землището на с. Шарково, обл. Ямбол, описани по-горе в настоящото решение, поради НЕДОПУСТИМОСТ на този иск. ДАВА на ищците А.С.С., с ЕГН ********** и М.С.М., с ЕГН **********, двамата със съдебен адрес ***, кантора 208, адвокат М.А. ***, ШЕС

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 26.5.2016
Гражданско дело № 126/2016
В законна сила от 30.6.2016г.