РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2019г. до 31.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 53/2018, III състав Агенция "Митници" Р.А.Ч. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 25.4.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №1484/2017г. от 24.01.2018г. на Началника на Митница – Бургас – Валери Евтимов Стефанов, В ЧАСТТА му, с която на Р.А.Ч., с ЕГН **********, с адрес ***, за извършено нарушение по чл.233 ал.1 вр.с ал.3 от Закона за митниците, е наложено на основание чл.233 ал.3 вр.с ал.1 от Закона за митниците административно наказание - глоба в размер на 1 560.00 лева, представляваща 250 % от общата продажна цена от 624.00 лева на тютюневите изделия, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 1 560.00 лева на 1 248.00 /хиляда двеста четиридесет и осем/ лева, представляваща 200 % от общата продажна цена от 624.00 лева на тютюневите изделия. ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно и правилно издадено. ОСЪЖДА жалбоподателя Р.А.Ч., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на РС-Елхово сумата от 31.20 /тридесет и един лева и двадесет стотинки/ лева и 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист.
В законна сила на 2.5.2019г.
2 АНД No 162/2019, III състав МВР Х.Г.Б.   Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 18.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег.№ 33-6865зз-21/17.03.2019г., издадена от Х.Д.А. ***, с която на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР е заповядано задържането за срок от 24 часа на Х.Г.Б., с ЕГН ********** и адрес ***. ОСЪЖДА РД“ГП“-гр.Елхово-ГПУ-Елхово да заплати на жалбоподателя Х.Г.Б., с ЕГН ********** и адрес ***, действащ по делото чрез пълномощник - адв.М.Б. ***, направените по делото разноски в общ размер на 410.00 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр.Ямбол в 14 - дневен срок, считано от днес - от съобщаването му.
В законна сила на 3.5.2019г.
3 АНД No 506/2018, II състав Агенция "Митници" Е.К. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 4.4.2019г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно и неправилно Наказателно постановление № 1023/07.11.2018 година, издадено от Зам. началника на Митница Бургас – В. И., с което на Е.К. /E.C./, родена на *** г., гражданин на Република Молдова, е наложена глоба в размер на 1000.00 лв. на основание чл.18, ал.1, вр. с чл. 14а, ал.1 от Валутен Закон /ВЗ/ и на основание чл.20, ал.1 от ВЗ са отнети в полза на държавата като предмет на нарушението – изделия от злато с тегло 75.20 грама както следва: 1. пръстени – 3 броя с тегло: 4.36 грама, злато – 14 карата, 3.74 грама, злато – 14 карата; 2. синджири – 4 броя, злато – 14 карата с тегло: 2.93 грама, 12.52 грама, 5.31 грама и 3.92 грама; 3. колие – 1 брой, с тегло 3.30 грама, злато 10 карата; 4. обеци – 3 чифта, злато 14 карата с тегло: 1.70 грама, 6.06 грама и 6.91 грама; 5. гривни – 2 броя, злато – 14 карата с тегло: 3.54 грама и 2.28 грама; 6. висулка – 1 брой, злато – 14 карата с тегло 0.75 грама и 7. пръстени – 2 броя, злато – 14 карата с тегло: 12.37 грама и 5.51 грама. НЕ УВАЖАВА искането на жалбоподателят Е.К. за присъждане на направените по делото разноски.
В законна сила на 4.5.2019г.
4 АНД No 198/2019, II състав Други административни от наказателен характер дела И.Г.Д. АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ СОФИЯ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 7.5.2019г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно-наказателно дело № 198/2019 година по описа на РС – Елхово, образувано по жалба на „СЪНУЕЙФ“ ЕООД, ЕИК 200216085, със седалище и адрес на управление в с.Шарково, община Болярово, ул. „Бузлуджански конгрес“, № 1, представлявано от управителя И.Г.Д., против Наказателно постановление № 3 от 04.04.2019 година, издадено от Изп. директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ Ивайло Алексиев и ИЗПРАЩА същото по подсъдност на Районен съд София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на страните.
В законна сила на 7.5.2019г.
5 АНД No 475/2018, I състав Агенция "Митници" Х.И.И. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 22.3.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1193 от 05.10.2018 година на Зам. началника на Митница - Бургас, с което на Х.И.И. ***, ЕГН **********, на основание чл. 123, ал.6 от ЗАДС е наложено административно наказание – глоба в размер на 700.00 лева и на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на Държавата стоките – предмет на нарушението – 10 бр. кутии цигари марка „ROTMANS“, по 20 къса всяка, с надпис върху потребителската опаковка, съдържащ думите „Duty free“ и 10 бр. кутии цигари марка „KARELIA BLUE“ по 20 къса всяка, с надпис върху потребителската опаковка, съдържащ думите „Duty free“, с размер на дължимия акциз в общ размер на 67.85 лева, за нарушение по чл. 123, ал.6 от ЗАДС, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила на 8.5.2019г.
6 НОХД No 204/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.П.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 9.5.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 141 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Стойко И. от една страна и подсъдимия И.П.П. и неговият защитник адв.Ч. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият И.П.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, машинен оператор на ТТЛ „Мини Марица Изток" ЕАД, неосъждан, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че на 28.04.2019 година, около 05.00 часа, в град Елхово, област Ямбол, по улица „Васил Левски" в посока към кръстовището с улица „Тунджа", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Опел", модел „Астра" с рег.№***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,71 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7510" с инв.№ 0179 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия И.П.П. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.2 от НК, на подсъдимия се налага наказание „ГЛОБА“ в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия И.П.П. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това свое право по административен ред, считано от 28.04.2019 година - датата на отнемане на СУМПС съгласно Заповед за ППАМ № 19-0261-000071 по чл.171, т.1, б.Б от ЗДвП от 30.04.2019 г. до привеждане в изпълнение на настоящото определение за одобряване на споразумението. От деянието няма причинени имуществени вреди. Няма направени разноски по делото. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 204/2019 г. по описа на РС-Елхово в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.П.П.
В законна сила на 9.5.2019г.
7 АНД No 452/2018, III състав КАТ Щ.И.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 18.4.2019г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №18-0261-000375/12.10.2018г., издадено от Георги Д. Йонков - Началник Група към ОДМВР-Ямбол, РУ на МВР-гр.Елхово, упълномощен с МЗ 8121з-515/14.05.2018г., с което на Щ.И.И., с ЕГН **********, с адрес ***, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Търговска“ №4, вх.В, ет.1, ап.1, на основание чл.179 ал.2 пр.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 лева за извършено административно нарушение по 20 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП са наложени кумулативно предвидени административни наказания – глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец за извършено административно нарушение по чл.123 ал.1 т.1 от ЗДвП.
В законна сила на 10.5.2019г.
8 НОХД No 214/2018, III състав Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.В.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 20.5.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 150 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП С. И., подсъдимият С.В.А. и неговият защитник - адв.Д. и гр. ищец и частният обвинител - Я.Д., съгласно което: Подсъдимият С. В. А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 29.04.2017 год., около 23.00 часа, в гр. Елхово, обл. Ямбол, от търговски обект - хранителен магазин, находящ се на ул.„Александър Стамболийски", отнел чужди движими вещи - 1 бр. мобилен телефонен апарат, марка „SAMSUNG", модел „GALAXY J7" с фабричен номер 357125072500246, с поставена в него СИМ - карта на телефонен оператор „М-тел", на стойност 632.00 лева и 1 бр. кожен калъф за мобилен телефонен апарат на стойност 18.00 лева, всичко на обща стойност 650.00 лева, от владението на собственика им - Я.Х.Д. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно, тъй като е извършил престъплението, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - осъден с Присъда № 56 от 23.11.2016 год., влязла в законна сила на 09.12.2016 год. по НОХД № 137/2016 год. на Районен съд - Елхово, с която му е наложено наказание 3 месеца лишаване от свобода и случаят не е маловажен, като макар и непълнолетен към момента на извършване на деянието е разбирал свойството и значението на извършеното от него деяние и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.28, ал.1 от НК За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл. 28, ал. 1 от НК на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК на подсъдимия С.В.А. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 от НК: 1„Задължителна регистрация по постоянен адрес“ с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2„Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. По ДП направените разноски в размер на 63.48 лева за експертиза се заплащат от подсъдимия в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Направените във фазата на съдебното производство разноски в размер на 31.13 лева, представляващи възнаграждение и пътни разноски за вещо лице и 12.83 лева пътни разноски за свидетел, се заплащат от подсъдимия С.В.А. в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово. Направените от частния обвинител и граждански ищец разноски в размер на 50.00 лева се заплащат от подсъдимия на Я.Х.Д.. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. Веществени доказателства – няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 214/2018 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.В.А.
В законна сила на 20.5.2019г.
9 АНД No 238/2018, II състав Агенция "Митници" И.П. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 4.2.2019г.
НП-измененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2734/17 от 14.05.2018 година, издадено от Зам. началника на Митница Бургас Б. А. Г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО САМО В ЧАСТТА, с която на И.П. /I. P./, гражданин на Република Украйна, е наложена глоба в размер на 14460.00 лева на основание чл.233, ал.1 от Закона за митниците, представляваща 100% от митническата стойност на недекларираната стока. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2734/14.05.2018 година, издадено от Зам. началника на Митница Бургас Б. А. Г., като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ – относно отнемане в полза на държавата на основание чл.233, ал.6 от ЗМ недекларираните стоки – анцуг долнище – 1 460 броя, блузони - 165 броя, пуловери – 135 броя и халати – 140 броя, с посочена обща митническата стойност 14460.00 лева РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.5.2019
Наказателно дело № 35/2019
В законна сила на 20.5.2019г.
10 НОХД No 20/2019, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Х.А. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 27.5.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 154 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- А. С. от една страна и подсъдимият А.Х.А. и неговият защитник адв. П. Б. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ А.Х.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, трудово ангажиран, неосъждан, ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 07.04.2018 година в гр. Елхово, обл.Ямбол в лек автомобил, марка „Опел Астра“ с рег.№ ***държал без надлежно разрешение един брой саморъчно изработена цигара, съдържаща растителна маса с нетно тегло 0.258 грама представляваща коноп /марихуана/ с концентрация на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 15 % и попадащ в Списък I от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, на стойност 1.548 лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия А.Х.А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия А.Х.А. няма причинени съставомерни имуществени вреди. За извършеното от подсъдимият А.Х.А. престъпление по чл.354а, ал.5 вр ал.3, т.1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ГЛОБА в размер на 500.00 лева /петстотин/. Разноските по делото в размер на 74.11 лева, направени в хода на ДП, на основание чл.189, ал.3 НПК се заплащат от подсъдимия А.Х.А. в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол. В хода на съдебното производство няма направени разноски. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО по делото: един брой саморъчно навита цигара с дължина 6 см /приложена на л.27 от делото/ след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението ДА СЕ УНИЩОЖИ, като вещ без стойност. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - наркотично вещество с нетно тегло 0.141 грама, представляващо коноп /марихуана/ с концентрация на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 15 % /остатък след изготвена физико-химическа експертиза/, намиращо се в Централно митническо управление, отдел МРР-НОП гр.София съгласно писмо № 261000-5328 от 02.10.2018 на разследващ полицай А. М., на основание чл.354а, ал.6 от НК, СЕ ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА и се унищожава по надлежния ред /по реда на ЗКНВП/. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 20/2019 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.Х.А.
В законна сила на 27.5.2019г.
11 АНД No 414/2018, II състав КАТ Т.И.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 3.5.2019г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-0261-000162 от 20.05.2015 година на ВНД Началник РУ на МВР Елхово К. К., с което на Т.И. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 3000.00 лева на основание чл.179, ал.3, т.1 от Закона за движение по пътищата. ПРЕКРАТЯВА административнонаказтелното производство образувано против Т.И. ***, ЕГН – **********, със съставянето на АУАН № 178/13.05.2015г., въз основа на който е издадено НП № 0261-000162 от 20.05.2015 година от ВНД Началник РУ на МВР Елхово К. К., поради изтичане на погасителна давност за административнонаказателно преследване. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.5.2019г.
12 ЧНД No 226/2019, II състав Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО,
Н.Н.
  Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 25.5.2019г.
УважаваО П Р Е Д Е Л И : ИЗМЕНЯ взетата по досъдебно производство № 63/2019 година по описа на РУ на МВР – Елхово спрямо обвиняемият Н. Н. /N. N./, роден на *** година в гр.***, Ислямска Република Афганистан, живущ в гр.Кабул, ИР Афганистан, в момента в Следствен арест – Елхово, неженен, със средно образование, студент II-ри курс в университет в гр. Кабул, специалност „Компютърни технологии“, неосъждан, мярка за неотклонение от „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” в „ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ” в размер на 200.00 /двеста/ лева, на основание чл.65, ал.4 от НПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 3-дневен срок от днес. След влизане в сила на настоящото определение и след внасяне на определената парична гаранция обв. Нурулках Н. да се освободи от изпълнение на мярката за неотклонение „задържане под стража“. В случай на жалба или протест насрочва делото за разглеждане пред Ямболски окръжен съд на 29.05.2019 година от 14.00 часа. След влизане в сила на настоящото определение копие от него да се изпрати на РП - Елхово, на началника на РУ на МВР Елхово и на Началника на ОЗ „Охрана“ Ямбол за сведение и изпълнение.
Мотиви от 29.5.2019г.
В законна сила на 29.5.2019г.
13 АНД No 196/2019, IV състав Други административни от наказателен характер дела И.Г.Д. АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ СОФИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 30.5.2019г.
О П Р Е Д Е Л И :№160 ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно-наказателно дело № 196/2019 година по описа на РС – Елхово, образувано по жалба на „С“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в с.Ш, община Б , ул. „Б к“, № 1, представлявано от управителя И.Г.Д., против Наказателно постановление № 4 от 04.04.2019 година, издадено от Изп. директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ И А и ИЗПРАЩА същото по подсъдност на Районен съд София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.5.2019г.
14 АНД No 197/2019, IV състав Други административни от наказателен характер дела И.Г.Д. АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ СОФИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 30.5.2019г.
О П Р Е Д Е Л И :№161 ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно-наказателно дело № 197/2019 година по описа на РС – Елхово, образувано по жалба на „СЪНУЕЙФ“ ЕООД, ЕИК 200216085, със седалище и адрес на управление в с.Шарково, община Болярово, ул. „Бузлуджански конгрес“, № 1, представлявано от управителя И.Г.Д., против Наказателно постановление № 2 от 04.04.2019 година, издадено от Изп. директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ Ивайло Алексиев и ИЗПРАЩА същото по подсъдност на Районен съд София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.5.2019г.
15 АНД No 199/2019, IV състав Други административни от наказателен характер дела И.Г.Д. АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ СОФИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 30.5.2019г.
О П Р Е Д Е Л И :№162 ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно-наказателно дело № 199/2019 година по описа на РС – Елхово, образувано по жалба на „СЪНУЕЙФ“ ЕООД, ЕИК 200216085, със седалище и адрес на управление в с.Шарково, община Болярово, ул. „Бузлуджански конгрес“, № 1, представлявано от управителя И.Г.Д., против Наказателно постановление № 1 от 04.04.2019 година, издадено от Изп. директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ Ивайло Алексиев и ИЗПРАЩА същото по подсъдност на Районен съд София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.5.2019г.
16 НОХД No 228/2019, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Д.,
М.К.,
А.С.,
Р.У.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 30.5.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 159 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимите М. Д. /M. C./, М.К. /M. K./, А.С. /A. S./ и Р.У. /R.U./ и техните защитници адв.Д. и адв.М. от друга страна, както следва: Подсъдимият М. Д. /M. C./, роден на *** ***, Република Турция, гражданин на Република Турция, с адрес ***, образование - завършен седми клас, разведен, готвач, с паспорт №У10842229, издаден на 23.03.2015 година в Република Турция, с персонален номер в Република Турция - 46105164636, неосъждан; Подсъдимият М.К. /M. K./, роден на *** ***, Република Турция, гражданин на Република Турция, с адрес ***, с основно образование, женен, безработен, с паспорт №У21361914, издаден на 08.02.2019 година в Република Турция, с персонален номер в Република Турция - 13556968328, неосъждан; Подсъдимият А.С. /A. S./, роден на *** ***, Република Турция, гражданин на Република Турция, с адрес ***, с основно /незавършено средно образование/, разведен, безработен, с персонален номер в Република Турция - 43462272820, неосъждан; Подсъдимият Р.У. /R.U./, роден на *** ***, Сирийска Арабска Република, гражданин на Сирийска Арабска Република, с адрес в Сирийска Арабска Република - град Халеб, кв.Салахаддин, завършил седми клас, неженен, готвач, с персонален номер на чужденец в Република Турция - 99493610124, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, за това, че на 19.05.2019 година, в 23.51 часа, в района на гранична пирамида № 270, в землището на село Лесово, община Елхово, област Ямбол действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, като Р. У. макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си За М.Д., М.К. и А.С. - престъпление по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК; За Р.У.- престъпление по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите М. Д. /M. C./, М.К. /M. K./, А.С. /A. S./ и Р.У. /R.U./, при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от М. Д. /M. C./, М.К. /M. K./, А.С. /A. S./ и Р.У. /R.U./ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, на това основание и чл.54, ал.1 от НК на всеки един от подсъдимите - М. Д. /M. C./, М.К. /M. K./, А.С. /A. S./ му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 /сто/ лева. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК, на това основание и чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия Р.У. /R.U./ му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.69, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез публикуване на определението, с което се одобрява настоящото споразумение на официалния сайт на Община Елхово. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 120.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД”ГП” – Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, оглед продължителността на съдебното заседание и броя на подсъдимите /4-ма/, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Я.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 40.00 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на турски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 228/2019 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
М.Д.
М.К.
А.С.
Р.У.
В законна сила на 30.5.2019г.