РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2019г. до 31.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 86/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД И.В.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 8.4.2019г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника И.В.Д., с ЕГН **********, с адрес: ***, че същият ДЪЛЖИ на ищеца – ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. П, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, представлявано отМ М М - Дьофлер - заместник председател на Съвета на директорите и Жанета Петкова Стойчева - изпълнителен член на Съвета на директорите, действащи чрез юрисконсулт Р.С.-Ч., с адрес *** на основание чл.422, ал. 1 във вр. чл. 415, ал. 1 и вр.чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл.200, ал. 1 от ЗЗД, вр. чл. 208 ал. 1 от ЗЗД и вр. чл. 11, т. 1 от ОУ „ЕВН България ЕС“ЕАД сумата от 180.57 лева /сто и осемдесет лева и петдесет и седем стотинки/ – представляваща стойност на електрическа енергия, доставена за периода от 24.08.2014г. до 23.11.2014г. на обект с клиентски № 1010025135, гр.Елхово, ул.А .С “*, вх.А, ап.12, ИТН - 2894396, на основание Общи условия на договорите за продажба на ел. енергия на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД и чл. 98 А от Закона за енергетиката, ведно със законната лихва върху същата, считано от датата на депозиране на Заявлението по чл.410 от ГПК в съда - 09.11.2017 година до окончателното й изплащане, както и на основание чл. 422, ал. 1 във вр. чл. 415, ал. 1 и вр. чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл.86, ал. 1 от ЗЗД и вр. чл. 27, ал. 1 от ОУ на „ЕВН България ЕС“ЕАД сумата 54.06 лева /петдесет и четири лева и шест стотинки/, представляваща обезщетение за забавено плащане върху главницата, в размер на законната лихва за периода от 28.10.2014г. до 08.11.2017г., за които суми е издадена Заповед № №1629 за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК от 13.11.2017г. по ч.гр.д.753/2017г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА И.В.Д., с ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. П, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, представлявано отМ М М - Дьофлер - заместник председател на Съвета на директорите и Жанета Петкова Стойчева - изпълнителен член на Съвета на директорите, действащи чрез юрисконсулт Р.С.-Ч., с адрес ***, на основание чл.78, ал.1 във вр.ал.8 от ГПК, сумата от 75.00 лева /седемдесет и пет/ - направени в заповедното производство разноски, от които 25.00 лв. държавна такса и 50.00 лв.юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА И.В.Д., с ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. П, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, представлявано отМ М М - Дьофлер - заместник председател на Съвета на директорите и Жанета Петкова Стойчева - изпълнителен член на Съвета на директорите, действащи чрез юрисконсулт Р.С.-Ч., с адрес *** на основание чл.78, ал.1 във вр.ал.8 от ГПК сумата от 1032.00 лева /хиляда и тридесет и два/ направени в исковото производство разноски, от които 75.00лв. - държавна такса по исковото производство, 557.00лв. направени разноски за възнаграждение на вещи лице, 300.00лв. направени разноски за възнаграждение за особен представител и 100.00 лв. за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се приложи по ч.гр. дело № 753/2017 година на РС - Елхово.
В законна сила на 1.5.2019г.
2 Гражданско дело No 902/2018, I състав Делба Д.П.С.,
В.П.В.,
С.Г.П.,
Т.Т.И.
Д.Т.Г.,
В.Г.К.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 5.4.2019г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между В.П.В., ЕГН ********** ***, к.14, чрез адв. Ж. К. ***, Д.Т.Г., ЕГН ********** ***, Т.Т.И., ЕГН ********** със съдебен адрес ***, к.14, чрез адв. Ж. К. *** и В.Г.К., ЕГН ********** ***, по отношение на следните земеделски имоти, находящи се в землището на село***, община Елхово, област Ямбол, ЕКАТТЕ 06001, оставени в наследство от***П. ***, починал на 11.02.1973 година и***П.,***, починала на 24.05.1981 година и придобити с Нотариален акт № 2, том VIII, рег. № 5833, дело № 946 от 2016 година по описа на нотариус К. Костадинов от съделителя В.П.В.: 1. Нива с площ 27.700 дка /двадесет и седем декара и седемстотин кв.м./ в местността „Мерата“, категория четвърта, съставляваща имот № 059032 /петдесет и девет хиляди и тридесет и две/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 000703, ПИ № 000687, ПИ № 059033, ПИ №059044; 2. Нива с площ 14.001 дка /четиринадесет декара и един кв.м./ в местността „Чаталал дол“, от който 8.369 дка шеста категория и 5.362 дка категория четвърта, съставляваща имот № 042030 /четиридесет и две хиляди и тридесет / по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 042029, ПИ № 042025, ПИ № 042031, ПИ № 000659 и 3. Нива с площ 1.034 дка /един декар и тридесет и четири кв.м./ в местността „Лозята“, категория пета, съставляваща имот № 090482 /деветдесет хиляди четиристотин осемдесет и две/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 090481, ПИ № 091048, ПИ № 090485, ПИ № 090483, при следните квоти за съделителите: 14/32 ид. части за В.П.В., по 7/32 ид. части за Д.Т.Г. и Т.Т.И. и 4/32 ид. части за В.Г.К.. 1. ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Д.П.С., ЕГН ********** със съдебен адрес ***, к.14, чрез адв. Ж. К. ***, Д.Т.Г., ЕГН ********** ***, Т.Т.И., ЕГН ********** със съдебен адрес гр. 2. Нива с площ 7.000 дка /седем декара/ в местността „Дренака“, категория четвърта, съставляваща имот № 024057 /двадесет и четири хиляди петдесет и седем/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 024056, ПИ № 024041, ПИ № 024058, ПИ № 000586, при следните квоти за съделителите: 14/32 ид. части за Д.П.С., по 7/32 ид. части за Д.Т.Г. и Т.Т.И. и 4/32 ид. части за В.Г.К.. ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Д.Т.Г., ЕГН ********** ***, Т.Т.И., ЕГН ********** със съдебен адрес ***, к.14, чрез адв. Ж. К. ***, Д.П.С., ЕГН ********** със съдебен адрес ***, к.14, чрез адв. Ж. К. ***, В.П.В., ЕГН ********** ***, к.14, чрез адв. Ж. К. ***, С.Г.П., ЕГН ********** ***, к.14, чрез адв. Ж. К. *** и В.Г.К., ЕГН ********** ***, по отношение на следните земеделски имоти, находящи се в землището на село***, община Елхово, област Ямбол, ЕКАТТЕ 06001, оставени в наследство от***П. ***, починал на 11.02.1973 година и***П.,***, починала на 24.05.1981 година: 1. Нива с площ 17.201 дка/седемнадесет декара и двеста и един кв.м./ в местността „Самаралска драка", категория четвърта, съставляваща имот № 023107 /двадесет и три хиляди сто и седемнадесет/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 023095, ПИ № 023096, ПИ № 023111, ПИ № 023108, ПИ № 000049; 2. Нива с площ 29.003 дка /двадесет и девет декара и три кв.м./ в местността „Айдере", категория четвърта, съставляваща имот № 041030 / четиридесет и една хиляди и тридесет/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 0041029, ПИ № 041021, ПИ № 000638, ПИ № 000641; 3. Нива с площ 25.000 дка /двадесет и пет декара/ в местността „Зад шумата", от които 17.833дка шеста категория и 7.168 дка категория четвърта, съставляваща имот № 045085 /четиридесет и петхиляди осемдесет и пет/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 000395, ПИ№ 045083, ПИ № 045086, ПИ № 000167; 4. Пасище, мера с площ 9.904 дка /девет декара деветстотин и четири кв.м./ в местността „Над язовира", от които 7,660дка десета категория и 2.236 четвърта категория, съставляващ имот № 081030 / осемдесет и една хиляди и тридесет/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 000599, ПИ № 000366, ПИ № 000123, ПИ № 081031; 5. Нива с площ 8.000 дка /осем декара / в местността „Седлото", от които 7.896 дка десета категория и 0.104 дка шеста категория , съставляваща имот № 047016 /четиридесет и седем хиляди и шестнадесет/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 047015, ПИ № 047014, ПИ № 047017, ПИ№ 000175; 6. Нива с площ 1.441 дка /един декар и четиристотин четирдесет и един кв.м./ в местността „Лозята", категория пета, съставляваща имот № 090287 /деветдесет хиляди двеста и осемдесет и седем/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 000458, ПИ № 090284, ПИ № 091286, ПИ № 090289; 7. Нива с площ 1.325 дка /един декар и триста двадесет и пет кв.м./ в местността „Лозята", категория пета, съставляваща имот № 091643 /деветдесет и една хиляди шестотин и четиридесет и три/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 090641, ПИ № 090636, ПИ № 090643, ПИ № 091732, при следните квоти за съделителите: За Д.Т.Г. и Т.Т.И. – по 21/96 ид. части; за С.Г.П., Д.П.С. и В.П.В. – по 14/96 ид. части и за В.Г.К. – 12/96 ид. части. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото. РАЙОНЕН СЪДИЯ: /Яна А./
В законна сила на 3.5.2019г.
3 Гражданско дело No 876/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ГАРАНЦИОНЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.Х.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 10.5.2019г.
ОСЪЖДА Г.Х.П., с постоянен и настоящ адрес ***, с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на „ГАРАНЦИОНЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. *** №39, представлявано от управителя П.С.С., сума в размер на 854.61 лева, от които 550.00 лева – главница; 16.72 лв. договорна лихва от 08.03.2017 г. до 12.03.2018 г. /дължими по Договор за потребителски кредит №0000646 от 08.03.2017 г./; 242.00 лв. - главница по Договор за допълнителни услуги от 08.03.2017г. и 45.49 лева - лихва за забава за периода 09.04.2017 г. до 12.03.2018г., ведно със законната лихва върху главницата от 792.00 лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 03.12.2018 година до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 50.00 лева. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239, ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. На основание чл.240, ал.1 от ГПК препис от неприсъственото решение да се връчи на страните.
В законна сила на 10.5.2019г.
4 Гражданско дело No 833/2017, II състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение П.Д.А. Х.С.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 12.4.2018г.
Р Е Ш И : РАЗВАЛЯ на основание чл.28, ал.2, вр. с ал.1 от Закона за арендата в земеделието сключения на 12.11.2013година между П.Д.А. с ЕГН - **********,***, със съдебен адрес ***, адв. И.Ч. ***, от една страна като арендодател и Х.С.Н. с ЕГН – **********,***, със съдебен адрес ***, адв. П.М. ***, от друга страна като арендатор, Договор за аренда на земеделски земи от 12.11.2013 година, с нотариална заверка на подписите с акт № 44, том V, рег.3400 от 12.11.2013 година на нотариус Жанета Райчева с рег. № 452 на НК, с район на действие района на РС - Елхово, вписан в Служба по вписванията с вх. peг. № 4500/18.11.2013 година, акт № 62, том VІ, по отношение на следните земеделски земи, находящи се в землището на село ***, община Елхово, обл. Ямболска: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.30.432 /четиридесет и три хиляди, четиристотин петдесет и девет, точка, тридесет, точка, четиристотин тридесет и две/ от кадастралната карта на село ***, с площ 3000.00 /три хиляди/ кв.м., в местността „Арманджа“, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.30.431, 43459.30.433, 43459.30.889 и 43459.30.435; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.35.522 /четиридесет и три хиляди четиристотин петдесет и девет, точка, тридесет и пет, точка, петстотин двадесет и две/ от кадастралната карта на село ***, с площ 4000.00 /четири хиляди/ кв.м., в местността „Дюлнюка“, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.35.476, 43459.35.525, 43459.35.495, 43459.35.491 и 43459.35.521; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.36.455 /четиридесет и три хиляди четиристотин петдесет и девет, точка, тридесет и шест, точка, четиристотин петдесет и пет/ от кадастралната карта на село ***, с площ 4901.00 /четири хиляди деветстотин и един/ кв.м., в местността „Кайряците“, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.36.460, 43459.36.450, 43459.36.473 и 43459.36.360 и 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.53.434 /четиридесет и три хиляди четиристотин петдесет и девет, точка, петдесет и три, точка, четиристотин тридесет и четири/ от кадастралната карта на село ***, с площ 3200.00 /три хиляди и двеста/ кв.м., в местността „Памоклука“, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.53.436, 43459.53.400, 43459.53.433 и 43459.53.48. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответника Х.С.Н. с ЕГН – **********,***, със съдебен адрес ***, адв. П.М. ***, ДА ЗАПЛАТИ на ищцата П.Д.А. с ЕГН - **********,***, със съдебен адрес ***, адв. И.Ч. ***, направените по делото разноски в размер на 450.00 лева /четиристотин и петдесет лева/. ДАВА на ищцата П.Д.А. с ЕГН - **********, шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 17.7.2018
Гражданско дело № 154/2018

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 13.5.2019
Гражданско дело № 3853/2018

Обезличен документ

В законна сила на 13.5.2019г.
5 Гражданско дело No 835/2017, I състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Г.П.Г. Х.С.Н. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.4.2018г.
РАЗВАЛЯ сключеният между Г.П.Г., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, адв. И.Ч. ***, от една страна като арендодател и Х.С.Н., ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, адв. П.М. ***, от друга страна като арендатор, Договор за аренда на земеделски земи от 12.11.2013 година, с нотариална заверка на подписите акт № 42, том V, рег.3398 от 12.11.2013 година на нотариус № 452 с район на действие РС - Елхово, вписан в Служба по вписванията с вх. per. № 4496/18.11.2013 година, акт №58, том VI, ПО отношение на следните земесделски земи, находящи се в землището на село Лесово, община Елхово, обл. Ямбол: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ е идентификатор 43459.35.521 от кадастралната карта на селото, с площ 3999 кв.м., местността „Дюлнюка", трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.35.476, 43459.35.522, 43459.35.491, 43459.35.492, 43459.35.510, 43459.35.515; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.42.241 от кадастралната карта на селото, с площ 3151 кв.м., в местността „Курулджа Гелджик", трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.42.242, 43459.42.255, 43459.42.245, 43459.41.500; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.53.431 от кадастралната карта на селото, с площ 3200 кв.м., в местността „Памоклука", трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.53.48, 43459.53.432, 43459.53.400, 43459.53.390, 43459.53.387; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.59.111 от кадастралната карта на селото, с площ 4649 кв.м., в местността „Османова шума", трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.59.562, 43459.59.112, 43459.59.379, 43459.59.105; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ е идентификатор 43459.33.282 от кадастралната карта на селото, с площ 5000 кв.м., в местността „Нова кория", трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.33.273, 43459.33.283, 43459.33.64, 43459.33.281; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.37.66 от кадастралната карта на селото, с площ 4000 кв.м в местността „Пандерица", трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.37.70, 43459.37.67, 43459.37.60, 43459.37.40 43459.37.35, 43459.37.30; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.44.422 с площ 4999 кв.м., в местността „Али Гьоза", трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.44.400, 43459.44.395, 43459.44.425, 43459.44.423, 43459.44.63, 43459.44.421, 43459.44.415, 43459.44.410, 43459.44.405; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.48.113 от кадастралната карта на селото, с площ 6000 кв.м., в местността „Карач дере", трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.48.110, 43459.48.114, 43459.48.104, 43459.48.106, 43459.48.112. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответникът Х.С.Н., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на ищеца Г.П.Г., ЕГН **********, направените по делото разноски в общ размер на 450.00 лева, от които 50.00 лева заплатена и 400.00 лева заплатено адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:______________ /Яна Ангелова/

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 17.7.2018
Гражданско дело № 152/2018

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 13.5.2019
Гражданско дело № 3854/2018
В законна сила на 13.5.2019г.
6 Гражданско дело No 618/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ EООД Г.Я.П. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 17.5.2019г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422 от ГПК във чл.415 ал.1 от ГПК, вр. чл.124 от ГПК, вр. чл.79 от ЗЗД, вр. чл. 240 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД, по отношение на Г.Я.П., с ЕГН **********,***, че същата ДЪЛЖИ на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ" ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С , бул. „ВЛ" 114, етаж Мецанин, представлявано от Р Г А и Т Я К, чрез процесуален представител: юк. Н.А.С., ЕГН **********, със съдебен адрес за получаване на книжа: гр. С, бул. "ВЛ" №114, етаж Мецанин, тел. ***, следните суми: СУМАТА 453.74лв. /четиристотин петдесет и три лева и седемдесет и четири стотинки/ – главница; СУМАТА 113.66лв. /сто и и тринадесет лева и шестдесет и шест стотинки/- договорна лихва за периода от 15.07.2017г. до 09.02.2018г.; СУМАТА 9.09лв. /девет лева и девет стотинки/- лихва за забава /мораторна лихва/върху непогасената главница за периода от 01.01.2018 година до датата на подаване на заявлението в съда - 21.04.2018 година, ведно със законна лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението в районен съд – 10.05.2018 година до окончателното изплащане на задължението дължими по Договор за стоков кредит № 272152 от 20.06.2017 година, сключен между длъжника и „Банка ДСК“ ЕАД и Договор за цесия от 29.09.2017 година, сключен между „Банка ДСК“ ЕАД и „АКПЗ“ ООД., за които суми е издадена Заповед 618/11.05.2018 година по ч. гр. д.№ 329/2018г. на РС - Елхово за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК. ОСЪЖДА Г.Я.П., с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ" ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С , бул. „ВЛ" 114, етаж Мецанин, представлявано от Р Г А и Т Я К, чрез процесуален представител: юк. Н.А.С., ЕГН **********, със съдебен адрес за получаване на книжа: гр. С, бул. "ВЛ" №114, етаж Мецанин, тел. ***, сумата от 95.00 /деветдесет и пет/ лв. - направени разноски в заповедното производство по ч. гр. д.№ 329/2018г. на РС - Елхово, от които 25.00 лв. – държавна такса и 70.00 лв. юрисконсултско възнаграждение, както и сумата 125.00 /сто двадесет и пет/ лева - направени разноски в исковото производство по гр. д. № 618/2018 година на РС - Елхово, от които 25.00 лв. – държавна такса и 100.00 лв. юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 4 от ГПК, не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.5.2019г.
7 Гражданско дело No 865/2018, II състав Искове за недействителност на правни сделки П.И.Т. БЪЛГЕРИАН ИНТЕРИОР- ЕЛХОВО ЕООД Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 30.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 865/2018г. по описа на ЕРС, поради направен от страна на ищеца П.И.Т. *** отказ от иска против „*** - Елхово“ ЕООД гр.Елхово, представлявано от Г.Д.Б.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на копие от същото
В законна сила на 18.5.2019г.
8 Гражданско дело No 41/2019, II състав Искове по СК - издръжка, изменение М.П.А. П.Ж.А. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 7.5.2019г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ на основание чл.150 СК размера на определената с решение № 61 от 04.07.2016г. по гражданско дело № 178/2016г. по описа на Районен съд-Елхово издръжка, която П.Ж.А. ***, ЕГН – **********, е осъден да заплаща на малолетното си дете М.П.А. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител В.М.Г. с пост. адрес ***, с ЕГН - **********, като го УВЕЛИЧАВА от 130.00 лв. /сто и тридесет/ на 180.00 лева /сто и осемдесет/ месечно, считано от датата на подаване на исковата молба – 24.01.2019г. до навършване пълнолетие на детето или до настъпване на други законно установени причини за нейното изменение или прекратяване, платима до 10-то число на текущия месец, ведно със законната лихва при забава върху всяка закъсняла месечна вноска до окончателното й заплащане, а исковата претенция за заплащане на месечна издръжка за разликата над сумата от 180.00лв. до пълния предявен размер от 250.00 лева ОТХВЪРЛЯ като неоснователна и недоказана ОСЪЖДА П.Ж.А. ***, ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАТИ на ищцата В.М.Г. с пост. адрес ***, с ЕГН - ***********, направените по делото разноски в размер на 146.00 лева /сто четиридесет и шест/ съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА В.М.Г. с пост. адрес ***, с ЕГН - **********, ДА ЗАПЛАТИ на ответника П.Ж.А. ***, ЕГН – **********, направените по делото разноски в размер на 175.00 лева /сто седемдесет и пет/ съобразно отхвърлената част от иска. ОСЪЖДА П.Ж.А. ***, ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 72.00 лева /седемдесет и два лева/ върху присъденият увеличен размер на дължимата издръжка, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Елхово, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, платими също в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението относно присъденият увеличен размер на издръжкака на основание чл.242, ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно ОБЖАЛВАНЕ пред ЯОС чрез ЕРС в двуседмичен срок, считано от 07.05.2019г. - от датата на обявяването му в регистъра на съдебните актове при Районен съд-гр.Елхово съгласно чл.315, ал.2 от ГПК. На основание чл.7, ал.2 от ГПК препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 22.5.2019г.
9 Гражданско дело No 290/2018, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДИАНА 77 ООД ХИДРОЛАЙФ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 1.4.2019г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА „ХИДРОЛАЙФ“ ЕООД, седалище и адрес на управление: град Стара Загора, бул. "Славянски" №47, офис 56, с ЕИК 203204540, представлявано от М.С.К. – управител, на основание чл. 79 от ЗЗД във чл. 288 от ТЗ да заплати на „ДИАНА 77“ООД, със седалище и адрес на управление: град Елхово, ул.„Търговска" №59А, с ЕИК ***, представлявано от Д Г И -управител сумата от 1875.00 лв. (хиляда осемстотин седемдесет и пет лева), представляваща стойността на реализирани в туристически обект „Семеен хотел Диана“ с адрес гр.Елхово ул. „Търговска" №59А - 187 броя нощувки за периода 14.11.2016г. - 15.12.2016г. съгласно фактура №2000003765/16.12.2016г., ведно със законната лихва от момента на предявяването на иска – 27.04.2018 година до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА „ХИДРОЛАЙФ“ ЕООД, седалище и адрес на управление: град Стара Загора, бул."Славянски" №47, офис 56, с ЕИК 203204540, представлявано от М.С.К. – управител, на основание чл.78, ал.1 от ГПК да заплати на „ДИАНА 77“ ООД, със седалище и адрес на управление: град Елхово, ул. „Търговска" №59А, с ЕИК ***, представлявано от Д Г И - управител, сумата 655.00 лв. (шестстотин петдесет и пет лева), представляваща съдебно-делодни разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС - Ямбол, чрез РС – Елхово с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.5.2019г.
10 Гражданско дело No 91/2019, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ СНЦ НАРМОБ В.М.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 9.5.2019г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ предявените от СНЦ „Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България“ със седалище в гр. ***, представлявано от С. Г. К., чрез пълномощника му - адв.Г.Х., против В. М.Д. ***, ЕГН – **********, ИСКОВЕ както следва : 1. по чл.108 от ЗС за признаване, че ищецът е собстве¬ник на три броя разплодни животни: 1бр. мъжко агне/коч с вет. № ***, инд. № 931; 1бр. мъжко разплодно животно/агне, порода АСАФ, с инд. № 147 и 1бр. мъжко разплодно животно/ агне с вет. № ***, като се осъди ответникът да предаде същите на собственика им - СНЦ „НАРМОБ“; 2. иск по чл.521, ал.2 от ГПК при условията на евентуалност, да бъде присъдена на СНЦ „НАРМОБ“ парична равностойност на трите животни в размери както следва: 800.00 лева - паричната равностойност на 1 бр. мъжко агне с вет. № ***, инд. № 931, 350.00 лева - паричната равностойност на 1 бр. мъжко разплодно животно, порода АСАФ, с инд. №147 и 300.00 лева- паричната равностойност на 1 бр. мъжко разплодно животно с вет. №***; 3. иск на основание чл. 79, вр. с чл. 82 от ЗЗД, ответникът да бъде осъден да заплати обезщетение в общ размер на 450.00 лева за неизпълнение на задължението да предостави на ищеца безвъзмездно по 1бр. мъжки приплод от предоставените му за ползване за разплод три животни и 4. иск по чл. 92 от ЗЗД за заплащане на неустойка в общ размер на 4350.00 лева, в това число: 2400.00 лева - по договор №160 от 14.07.2010г.; 1050.00 лева - по Договор № 189 от 09.08.2011г. и 900.00лева - по Договор №40 от 22.05.2014г. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК СНЦ „Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България“ със седалище в гр. ***, представлявано от С. Г. К., чрез пълномощника му - адв.Г.Х., ДА ЗАПЛАТИ на В. М.Д. ***, ЕГН – **********, направените по делото разноски в размер на 800.00 лева /осемстотин лева/ за платено адв. възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.
В законна сила на 31.5.2019г.