РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2018г. до 31.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 57/2018, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Х.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 1.3.2018г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимата С.Х.И., родена на *** ***, обл.Варна, ул. „Слави Дойчев“ № 13, неомъжена, осъждана, без образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 19.02.2018 година в района на гранична пирамида № 247 в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово, обл.Ямбол, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК, поради което на основание чл.279, ал.1 във вр.чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лв. На основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС определя първоначален „СТРОГ“ режим на изтърпяване на наложеното наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
С.Х.И.
Мотиви от 27.3.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 3.5.2018
Наказателно дело № 80/2018
В законна сила на 3.5.2018г.
2 ЧНД No 61/2018, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.А.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 17.4.2018г.
О П Р Е Д Е Л И : На основание чл.25 ал.1 вр.с чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения П.А.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, по следните влезли в сила съдебни акта: - 1. Определение за одобряване на Споразумение за прекратяване на наказателното производство № 1 от 04.01.2017г., постановено по НОХД № 615/2016г. по описа на РС-Елхово, влязло в сила на 04.01.2017г.; 2. Определение за одобряване на Споразумение за прекратяване на наказателното производство № 206 от 04.07.2017г., постановена по НОХД № 165/2017г. по описа на РС-Елхово, влязло в законна сила на 04.07.2017г.; 3. Присъда № 37 от 22.06.2017г., постановена по НОХД № 168/2017г. по описа на РС-Елхово, влязла в законна сила на 08.07.2017г. и 4. Присъда № 1 от 09.01.2018г., постановена по НОХД № 398/2017г. по описа на РС-Елхово, влязла в законна сила на 25.01.2018г., ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията, наложени с цитираните съдебни акта, а именно: ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.25 ал.4 от НК ОТЛАГА изпълнението на определеното на осъдения П.А.Д. общо наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на настоящото определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес. След влизане на настоящето определение в сила, да се уведоми Бюро съдимост при РС-Елхово. След влизане на настоящето определение в сила, препис от същото да се изпрати на РП – Елхово, за сведение.
П.А.Д.
Мотиви от 17.5.2018г.
В законна сила на 3.5.2018г.
3 АНД No 108/2018, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 19.4.2018г.
ПРИЗНАВА обвиняемият Х.Г., роден на *** година в Република Турция, с постоянен адрес гр. Истанбул, Република Турция, район „Есен юрт“, махала „Пнар“, 1260 –та улица, апартамент 125, с настоящ адрес ***, Република Молдова, турски гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, с турски паспорт № U 14106430, за ВИНОВЕН в това, че на 27.01.2018 година около 09.45 часа на ГКПП- Лесово, община Елхово, област Ямбол, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Лада“, модел „Самара“ с рег. № ААН201, си служил с табела с регистрационен номер ААН201, поставена на туристическо ремарке, прикачено към лекия автомобил, като табелата не е издадена от съответните органи, престъпление по чл. 345, ал.1 от НК, като на основание чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лв., която да заплати в полза на Държавата. Приложената като веществено доказателство по делото регистрационна табела с № ААН201 /Молдова/,представляваща неистински контролен знак, след влизане на решението в сила да се изпрати в отдел „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Ямбол за унищожаването й. ОСЪЖДА обвиняемият Х.Г. на основание чл. 189, ал.3 от НПК, да заплати направените по делото разноски в размер на 138.42 лева в приход на републиканския бюджет по сметка на РД „ГП“ гр. Елхово. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес. Районен съдия:......................
Х.Г.
Мотиви от 11.5.2018г.
В законна сила на 5.5.2018г.
4 АНД No 466/2017, II състав МВР П.В.И. ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ПБЗН - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 28.2.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно обжалваното Наказателно постановление № 86 от 18.09.2017 година, издадено от Началника на РС ПБЗН гр. Елхово С. Г. Т., с което на П.В.И. ***, ЕГН – **********, са наложени на основание чл.265, ал.2 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/ две административни наказания глоба в размер на 50.00 лева и на 80.00 лева за нарушения по чл. 23, ал.2 и по чл. 9, ал.1, т.4, вр. с чл. 11 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.5.2018
Наказателно дело № 66/2018
Решение№88
В законна сила на 9.5.2018г.
5 АНД No 530/2017, III състав ДАМТН ОБЩИНА ЕЛХОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 26.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НЯСС – 135 от 18.10.2017 година на заместник председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр. София, с което на ОБЩИНА ЕЛХОВО, ЕИК 000970165, представлявана от П.А.К. в качеството му на кмет на общината, за нарушение на чл.190а, ал.1, т.3 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.39 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2018
Наказателно дело № 65/2018
В законна сила на 10.5.2018г.
6 НОХД No 168/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО З.И.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 10.5.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 144 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- А. С. от една страна и подсъдимия З.И.М. и неговият защитник адв.И. Ч. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ З.И.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, не осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 14.04.2018 година, около 20.50 часа, на път 1-7, км.293+800, община Елхово, област Ямбол, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил с влекач, марка „Рено Магнум" с рег. №***с прикачено полуремарке с рег.№***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,58 на хиляда, установено по надлежния ред - с Протокол №141/17.04.2018 година за извършена физико - химическа експертиза за алкохол на проба кръв на експерт при НТЛ при ОДМВР- Ямбол - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на З.И.М. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.2 вр. ал.1, т.1 от НК на подсъдимият СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК наказание „ГЛОБА“ в размер на 100.00 лева. На основание чл.343 г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК на З.И.М. се определя наказание – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО. Направените по делото разноски в размер на 46.90 лв. на основание чл. 189, ал.3 от НПК се заплащат от подсъдимия в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР – Ямбол. Подсъдимият ще заплати и 5.00 лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №168/2018 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
З.И.М.
В законна сила на 10.5.2018г.
7 АНД No 569/2017, II състав КАТ М.Я.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.4.2018г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000458 от 17.10.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на М.Я.Н. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лева на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл. 150 от същия закон. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила на 11.5.2018г.
8 НОХД No 159/2018, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 4.5.2018г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимият С.Н. /S. N./, роден на *** година в гр.***, ***, с настоящ адрес: гр.***, Република Румъния, бул. „***“, № *, ап.***, гражданин на ИР Иран, с основно образование, шофьор, неженен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 25.04.2018 година в района на 272 гранична пирамида в землището на с.Лесово, обл.Ямболска, действайки като извършител, направил опит да излезе през границата на страната от Република България за Република Турция, без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието останало недовършено поради независещи от него причини - бил заловен от органите на Гранична полиция, поради което и на основание чл.279, ал.1, вр. с чл. 18, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода спрямо подсъдимия С.Н. за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 7-дневен срок, считано от днес.
С.Н.
Мотиви от 4.5.2018г.
В законна сила на 12.5.2018г.
9 АНД No 584/2017, II състав КАТ И.Д.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.4.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000552 от 20.10.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на И.Д.И. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лева на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за извършено на 16.10.2017г. нарушение по чл. 150А от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила на 15.5.2018г.
10 НОХД No 139/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Г.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 15.5.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 151 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- С. И. от една страна и подсъдимия М.Г.Г. и неговият защитник адв.А. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ М.Г.Г., роден на *** ***, ЕГН: **********, българин, българско гражданство, основно образование, неженен, безработен, осъждан, адрес *** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, на 31.03.2018 година, около 21 часа и 30 минути по път I-7, км. 302+400 в посока от с. ***, обл. Ямбол към гр. Елхово, обл. Ямбол, управлявал МПС - лек автомобил - марка „Ситроен" , модел „Ксара" с per. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,32 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410+" с инв. № 0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на М.Г.Г. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.2 вр. ал.1, т.1 от НК на подсъдимият СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК наказание „ГЛОБА“ в размер на 150.00 лева. На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК на М.Г.Г. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №139/2018 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване. ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на Бюро съдимост при РС – Елхово преписи от приложените по настоящото делото документи : писмо – изх.№ПД - 25/2018 от 15.05.2018 година на РП-Елхово и писмо на НАП- ТД-Бургас, офис Ямбол – изх.№ С 180028-178-0010290/18.04.2018 г., ведно с Разпореждане С160028-035-0164882/19.08.2016 година на ТД Бургас на НАП за частично прекратяване на производството по принудително изпълнение, с оглед отразяване на наличната в тях информация свързана с изтърпяване на наложените наказания.
М.Г.Г.
В законна сила на 15.5.2018г.
11 НОХД No 174/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.И.Х. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 16.5.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Стойко И., защитника на обвиняемият адв. И.Ч. и обвиняемият В.И.Х., което се изразява в следното: Обвиняемият В.И.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, вдовец, шофьор в „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД гр. Елхово, неосъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28.04.2018 година, около 20.50 часа в гр. Елхово, обл. Ямбол, по ул. „Камчия“, в посока кръстовището на ул. „***“ с ул. „Морава“, след употреба на алкохол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Опел Астра“, с per. № ***АВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,70 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство, марка „Дрегер Алкотест 7410+“ с инв. № 0135, престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер, чл.581 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, на В.И.Х. се налага наказание от ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“. На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода", се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.55, ал.2 от НК, на В.И.Х., се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК, наказание „ГЛОБА“ в размер на 200.00 /двеста/ лв. На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК, на В.И.Х. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК, при изпълнение на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“, се приспада времето, през което В.И.Х. е бил лишен от това право пo административен ред, считано от 28.04.2018 год. От деянието няма причинени имуществени вреди. По досъдебното производство няма направени разноски. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 174/2018 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В.И.Х.
В законна сила на 16.5.2018г.
12 НОХД No 182/2018, III състав Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.И.И. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 16.5.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 153 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово - С. С. от една страна и подсъдимия С.И.И. и неговият защитник адв.В.М. от друга страна, както следва: Подсъдимият С.И.И., роден на *** ***, българин, българско гражданство, средно образование, общ работник в „***"ООД, неженен, неосъждан, с постоянен адрес:***, ЕГН - **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: в периода от неустановен ден на 2017 година до 18.10.2017 година в частен имот, находящ се в с.***, обл.Ямбол, ул***, действайки като извършител засял и отгледал 8 броя растения от рода на конопа /канабис, марихуана/ в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила /чл.27, ал.1 - Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа /канабис/, освен в случаите на чл.29, ал.1/, с нетно тегло на растителната маса, отделена от растенията след изсушаването им - 1 610 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 11 тегловни процента %, на стойност 6 440 лева -престъпление по чл.354в, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия С.И.И. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от обш характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от подсъдимия С.И.И. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.354в, ал.1 от НК на подсъдимия С.И.И. , на основание чл.354в, ал.1 от НК и чл.55, ал. 1, т.1 и ал.2 от НК му се определя наказание - ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева. Подсъдимият С.И.И., роден на *** ***, българин, българско гражданство, средно образование, общ работник в „***"ООД, неженен, неосъждан, с постоянен адрес:***, ЕГН - **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: на 18.10.2017 година в частен имот, находящ се в с.***, обл.Ямбол, ул***, действайки като извършител, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества-марихуана /коноп/, подлежащ на контрол съгласно Приложение № 1, към чл.З, ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори - Списък I, включващ „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", а именно: марихуана /коноп/ с нетно тегло 225.00 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 11 тегловни процента, на стойност 1 350,00 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 737.00 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 21 тегловни процента, на стойност 4 422,00 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 278,00 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 19,00 тегловни процента, на стойност 1 668,00 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 246.00 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 23 тегловни процента, на стойност 1 476,00 лева и марихуана /коноп/ с нетно тегло 151.00 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 21 тегловни процента, на стойност 906,00 лева -престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия С.И.И. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпления от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от подсъдимия С.И.И. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК на подсъдимия С.И.И., на основание чл.354а, ал.3, т.1 от НК и чл.55, ал. 1, т.1 и ал.2 от НК се определя наказание - ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 1000 /хиляда/ лева. На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия С.И.И. се определя едно общо наказание между наказанията наложени му за описаните по-горе престъпни деяния, в размер на най-тежкото от тях, а именно: - ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание чл.23, ал.3 от НК към определеното общо наказание лишаване от свобода ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева. На основание чл. 354а, ал.6 вр чл.53, ал.1, б.„а „ от НПК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - наркотичните вещества - растителна маса представляващи коноп /марихуана коноп /марихуана/ с нето общо тегло 2 647 грама - останало количество след изготвените химически експертизи и отделяне на представителни проби, която е на съхранение в РУ - Елхово и представителни проби, иззета от растения от вида на конопа с нето тегло 600,00 грама, предадена на съхранение в Агенция „Митници" /приемно предавателен протокол № 54395/27.04.2018 година на ЦМУ, отдел „НОП" / като след влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението, същите да бъдат унищожени по надлежния ред /гл.8 от ЗКНВП/ от Агенция „Митници" като за целта и на основание чл.96 от ЗКНВП препис от настоящото определение за одобряване на споразумението след влизането му в сила да се изпрати за сведение и изпълнение на Агенция“Митници“. Направените разноски по досъдебното производство в размер на 334.54 /триста тридесет и четири лева и петдесет и четири стотинки/ лева за възнаграждение на вещи лица се заплащат от подсъдимия С.И.И. в полза на републиканския бюджет, платими по бюджетната сметка на ОДМВР- Ямбол. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 182/2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.И.И.
В законна сила на 16.5.2018г.
13 АНД No 471/2017, III състав Агенция "Митници" М.А. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 2.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 519/2017г. от 07.09.2017г. на подписаната Б. А. Г.за Началник Митница - Бургас, с което на М. А. /MOHAMED ALKURDI/, гражданин на Сирийската арабска република, роден на ***г., притежаващ документ за самоличност №004-07L 082206, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Бургас, ул.”Генерал Гурко” №9, ет.5, представляван в процеса от пълномощниците си – адв.Б.Б. и адв.С.Н.,***, на основание чл.18 ал.1 вр.с чл.11а ал.1 от Валутния закон /ВЗ/ и чл.21 от ВЗ вр.с чл.53 от ЗАНН му е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 000 лева, както и на основание чл.20 ал.1 от ВЗ са отнети в полза на Държавата като предмет на нарушението – общо 13 700 долара, равняващи се на 12 979.64 евро, преизчислени в български лева, съответно – 25 385.96 лв., за извършено административно нарушение по чл.18 ал.1 вр.с чл.11а ал.1 от ВЗ във вр.с чл.2 ал.1 и чл.9 от Наредба №Н-1 от 01.02.2012г. за износа и вноса на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл.10а от ВЗ. ОСЪЖДА жалбоподателят М. А. /MOHAMED ALKURDI/, гражданин на Сирийската арабска република, роден на ***г., притежаващ документ за самоличност №004-07L 082206, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Бургас, ул.”Генерал Гурко” №9, ет.5, представляван в процеса от пълномощниците си – адв.Б.Б. и адв.С.Н.,***, да заплати по сметка на РС-Елхово сумата от 24.98 /двадесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки/ лева и 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.5.2018
Наказателно дело № 70/2018
В законна сила на 17.5.2018г.
14 АНД No 571/2017, III състав МВР ЕТ К.-П.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 16.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 921 от 12.10.2017 година на Началник РУ - Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Г.К., упълномощен със Заповед № 326з – 2200 от 17.11.2016 година на Директора на ОД на МВР – Ямбол, с което на П.В.И. *** 15-Г-46, с ЕГН **********, в качеството й на Управител на ЕТ“КАНТИОН - П.И., на основание чл. 45, ал.2 от Закона за закрила на детето е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева, за извършено нарушение по чл. 45, ал.2, вр. чл. 8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето.
В законна сила на 17.5.2018г.
15 АНД No 578/2017, III състав КАТ С.А.Х. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.4.2018г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 17-0261-000522 от 17.10.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен със Заповед №8121з-952 от 20.07.2017 година на Министъра на МВР, с което на С. ***, с ЕГН **********, на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП му е наложено кумулативно административно наказание– глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца за извършено административно нарушение по чл.103 от ЗДвП.
В законна сила на 17.5.2018г.
16 НОХД No 176/2018, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Р.Х.,
У.А.Н.,
С.Г.А.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 21.5.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Ана Саракостова, адв. Д.П. *** - служебен защитник на подсъдимите и подсъдимите, при условия и основания известни на страните, както следва: Подсъдимите Х.Р.Х. /***KHAWAZ/, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, живущ ***, Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, ученик, неосъждан; У.А.Н. /WALIKHAN ANARGUL NASERI/, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, живущ ***, провинция Логар, Ислямска Република Афганистан, с начално образование, неженен, ученик, неосъждан; С.Г.А. /SEDIQULLAH GULAKHAN AHMADZAI/, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, живущ ***, провинция Логар, Ислямска Република Афганистан, с начално образование, неженен, ученик, неосъждан, се ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че на 04.05.2018 година, около 09.30 часа в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, като У.А.Н. и С.Г.А. макар и непълнолетни са могли да разбират свойството и значението на деянието и да ръководят постъпките си - За Х. Р. Х. - престъпление по чл. 279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК; За У.А.Н. и С.Г. АХМАДЗАИ - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1,т.4 и т.5 от НК. От деянието няма причинени имуществени вреди. Деянието подсъдимите са извършили при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54 от НК на подсъдимият Х.Р.Х. /***KHAWAZ/, се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимият Х.Р.Х. /***KHAWAZ/ се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.63 ал.1, т.4 и т.5 от НК и на основание чл.54 от НК на подсъдимите У.А.Н. /WALIKHAN ANARGUL NASERI/ и С.Г.А. /SEDIQULLAH GULAKHAN AHMADZAI/, се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез публикуване на присъдата в официалния интернет – сайт на община Елхово. На основание чл. 69, ал.1, вр. чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимите У.А.Н. /WALIKHAN ANARGUL NASERI/ и С.Г.А. /SEDIQULLAH GULAKHAN AHMADZAI/, се ОТЛАГА за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 150.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД „ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства - няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.М.О. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 30.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на фарси език и обратно и 10.00 лева пътни разноски за пътуването му от гр.Ямбол до гр.Елхово и обратно. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 176 /2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Х.Р.Х./, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият У.А.Н./, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият С.Г./, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Адв. П. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявяваме, че не желаем предоставяне на писмен превод на споразумението. Същото беше преведено на подсъдимите устно от преводача и те са запознати с неговото съдържание. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.30 часа.
Х.Р.Х.
У.А.Н.
С.Г.А.
В законна сила на 21.5.2018г.
17 АНД No 78/2018, II състав КАТ Д.И.С. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 3.5.2018г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000666 от 18.12.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР Елхово К. Г. К., с което на Д.И.С. ***, ЕГН – **********, са наложени административни наказания глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на основание чл. 175, ал.3, пр.1 от Закона за движение по пътищата за нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя Д.И.С. за присъждане на направените по делото разноски пред ЕРС. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила на 26.5.2018г.
18 АНД No 85/2018, II състав КАТ А.С.Б. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 4.5.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 18-0261-000054 от 14.02.2018 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К.о Г. К., с което на А.С.Б. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева на основание чл.178 Д от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.98, ал.2, т.4 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 26.5.2018г.
19 АНД No 531/2017, III състав ДАМТН ОБЩИНА ЕЛХОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 19.3.2018г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС – 137 от 18.10.2017 година на Заместник-председателя на ДАМТН, град София, с което на жалбоподателя Община Елхово, с ЕИК 000970165, представлявана от П.А.К., в качеството му на Кмет на Община Елхово, за извършено нарушение по чл. 138а, ал. 3, т. 2 от Закона за водите е наложена имуществена санкция на основание чл.200, ал.1, т.29 от Закона за водите в размер на 1000.00 лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, чрез РС - Елхово.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.5.2018
Наказателно дело № 82/2018
В законна сила на 28.5.2018г.
20 НОХД No 204/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.П. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 29.5.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 160 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП-А. С. от една страна и подсъдимия Е.П. и неговия защитник - адв. С.Е. от друга страна, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Е.П. /E. P./, роден на *** ***, Република Румъния, живущ ***, окр. ***, дом №***, румънски гражданин, със средно образование, разведен, шофьор във фирма „***“ ООД, Република Румъния, неосъждан, с паспорт №***, издаден на 14.08.2015 година, с личен идентификационен № ***, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2018 година, в 17.40 часа, на територията на община Елхово, област Ямболска, по път І-7, в района на кръстовище с път II-79, с посока от град Ямбол към ГКПП Лесово, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Ивеко“ с peг. № ***, с прикачено ремарке с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.09 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическо изследване № 194/28.05.2018 г. на експерт в НТЛ при ОДМВР- Ямбол – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на Е.П. /E. P./ се налага наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Е.П. /E. P./, се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.2 от НК на Е.П. /E. P./ се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б ал. 1 от НК наказание „ГЛОБА“ в размер на 100.00 /сто лева/. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на Е.П. /E. P./ се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ЕДНА ГОДИНА. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК разноските за преводач в размер на 45.00 лева, направени в хода на ДП, остават за сметка на органа, който ги е направил - ОД на МВР Ямбол. Разноските по делото в размер на 46.90 лева за възнаграждение на вещо лице, се заплащат от подсъдимият Е.П. в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОДМВР- Ямбол. Веществени доказателства по делото няма. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача-Д.Г.К., с установена по делото самоличност, която извърши превод от български език на румънски и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 204/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Е.П.
В законна сила на 29.5.2018г.
21 НОХД No 201/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Р.Т.Т. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 30.5.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 161 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – АС. от една страна и от друга страна – подсъдимата Р.Т.Т. и нейния защитник адв.Ч., както следва: Подсъдимата Р.Т.Т., родена на *** ***, с постоянен адрес *** и с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведена, крупие в „***“ град ***, неосъждана, ЕГН – **********, се признава ЗА ВИНОВНА в това, че на 14.05.2018 година, около 16.35 часа, в град Елхово, област ***ска, по улица „Александър Стамболийски“ управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.12 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+“ с инв. № 0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата Р.Т.Т. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимата Р.Т.Т. се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.2 от НК на подсъдимата Р.Т.Т. СЕ НАЛАГА и кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК наказание „ГЛОБА“ в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимата Р.Т.Т. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила и привеждане в изпълнение на определението на съда за одобряване на споразумението. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 201/2018 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Р.Т.Т.
В законна сила на 30.5.2018г.