РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2018г. до 31.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 247/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД СОФИЯ ЕТ М.9.-Д.С.,
МЕЛНИЦА-92 ЕООД
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 12.3.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, ал.1 ГПК, вр. чл. 415 ГПК, вр. чл. 430, ал.1 и ал.2 от ТЗ, вр. чл. 79, ал.1 от ЗЗД, вр. чл. 86 от ЗЗД по отношение на ЕТ „Мелница 92 - Д.С.“, ЕИК 838105369, седалище и адрес управление с. Мелница, общ. Елхово, обл. Ямбол, представлявано от Д.Ж.С. *** 92“ ЕООД, ЕИК 200603324, седалище и адрес управление с. Мелница, ул. „Христо Ботев“ № 1, общ. Елхово, обл. Ямбол, представлявано от Д.Ж.С., че съществува вземането на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД” с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец", „Експо 2000“, бул. „Никола Вапцаров“ № 55, представлявано от Ани Василева Ангелова - Изпълнителен директор и Михаил Танев Петков - Прокурист, действащи чрез пълномощник П.П.Т., съдебен адрес *** 67, в общ размер на 14 435.79 /четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и пет евро и седемдесет и девет евроцента/ евро, от които 8698.00 евро - главница по сключен Договор за банков кредит № 60637 от 20.08.2008 година и Анекс № 1 от 18.06.2010 година към него, 1755.88 евро – изискуема редовна /договорна/ лихва за периода от 05.12.2012 година до 04.09.2016 година, 3981.91 евро – изискуема наказателна лихва за периода от 07.01.2013 година до 13.10.2016 година, в едно със законната лихва върху главницата от 8698.00 евро, считано от 14.10.2016 година до окончателното изплащане, за което вземане е била издадена Заповед за изпълнение № 1127 от 21.10.2016 година и изпълнителен лист по ч.гр.д. №485/2016 година по описа на РС – Елхово. ОСЪЖДА ответниците ЕТ „Мелница 92 - Д.С.“, ЕИК 838105369, седалище и адрес управление с. Мелница, общ. Елхово, обл. Ямбол, представлявано от Д.Ж.С. *** 92“ ЕООД, ЕИК 200603324, седалище и адрес управление с. Мелница, ул. „Христо Ботев“ № 1, общ. Елхово, обл. Ямбол, представлявано от Д.Ж.С., да заплати на ищеца „Райфайзенбанк (България)” ЕАД” с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец", „Експо 2000“, бул. „Никола Вапцаров“, № 55, представлявано от Ани Василева Ангелова - Изпълнителен директор и Михаил Танев Петков - Прокурист, действащи чрез пълномощник П.П.Т., съдебен адрес *** 67, направените в заповедното производство разноски в размер на 1517.68 лева. ОСЪЖДА ответниците ЕТ „Мелница 92 - Д.С.“, ЕИК 838105369, седалище и адрес управление с. Мелница, общ. Елхово, обл. Ямбол, представлявано от Д.Ж.С. *** 92“ ЕООД, ЕИК 200603324, седалище и адрес управление с. Мелница, ул. „Христо Ботев“ № 1, общ. Елхово, обл. Ямбол, представлявано от Д.Ж.С., да заплати на ищеца „Райфайзенбанк (България)” ЕАД” с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец", „Експо 2000“, бул. „Никола Вапцаров“, № 55, представлявано от Ани Василева Ангелова - Изпълнителен директор и Михаил Танев Петков - Прокурист, действащи чрез пълномощник П.П.Т., съдебен адрес *** 67, направените в настоящото производство разноски в размер на 1264.68 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане на решението в сила, заверен препис от същото да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. 485/2016 година по описа на РС – Елхово. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 3.5.2018г.
2 Гражданско дело No 416/2016, IV състав Делба М.Х.С.,
Г.Д.В.
П.Х.П.,
Р.Г.В.,
И.В.В.,
Т.В.К.,
С.Г.Д.,
Г.С.Д.,
Д.И.Г.,
С.И.Р.,
С.А.В.,
ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД,
С.А.П.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 16.6.2017г.
Р Е Ш И : На основание чл. 237, ал.1 от ГПК, признава за установено на основание чл.124 от ГПК, по отношение на С.А.П., с ЕГН ********** ***, че същата не е собственик по давност и наследство на 1/12 ид.ч. от следните имоти: Земеделска земя НИВА с площ от 35,256 дка /тридесет и пет декара двеста петдесет и шест кв.метра /,. пета категория в местността СМАИЛЦА, представляваща имот № 011016 /единадесет хиляди и шестнадесет/ по плана за земеразделяне в землището на село Лалково, ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямбол, при граници и съседи: № 011017 - нива на Хера Агро ЕООД; № 011014 - нива на Г. Ламбов Ников; № 011053 - нива на Хера Агро ЕООД; № 000381 - полски път на Община Елхово, № 011019 - нива на „С.И.Г.“ ООД; Земеделска земя НИВА с площ от 30.000 дка / тридесет декара /, пета категория, в местността ВЪЛЧАРНИКА, представляваща имот № 016009 /шестнадесет хиляди и девет / по плана за земеразделяне в землището на село Лалково, ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямбол, при граници и съседи: № 016008 - нива на насл.на Петър Киров Терзиев; № 000391 - полски път на община Елхово, № 016010 - нива на Пенко Петров Ашлаков и др и. № 000109 - полски път, общ.Елхово; Земеделска земя НИВА с площ от 14.516 дка / четиринадесет декара петстотин и шестнадесет кв. метра/ трета категория в местността ДЪЛГО КЕЛЕМЕ представляваща имот № 020056 /двадесет хиляди петдесет и шест/ по плана за земеразделяне в землището на с Лалково, общ.Елхово, обл.Ямбол, ЕКАТТЕ 43116 при граници и съседи: №2020054 нива на „Хера Агро“ ЕООД, № 020127 - нива на Е. Желязкова И.;*** - полски път, общ.Елхово; Земеделска земя НИВА с площ от 40.347 дка /четиридесет декара триста четиридесет и седем кв.метра/, десета категория в местността КОРУБА представляваща имот № 021004 /две десет и една хиляди и четири/ по плана за земеразделяне в землището на с.Лалково, общ.Елхово, обл.Ямбол, ЕКАТТЕ 43116 при граници и съседи: № 021005 - изоставена нива на общ.Елхово; землищна граница; № 021003 - пасище, мера на общ.Елхово; № 000022 - полски път, община Елхово; № 021007 - изоставена нива на „Булгар Агро“ЕООД. На основание чл.537 ал.2 от ГПК ОТМЕНЯ нотариален акт за собственост на недвижим имот по обстоятелствена проверка № 143 от 03.04.2013 г., т.III рег.1990, дело 242 на нотариус К.Костадинов, с №451 на Нотариалната камара, вписан в СВ Елхово с вх.рег. № 1168 от 03.04.2013 г., акт № 18, т.4, дело 337 от 2013 г. Така постановеното решение се основава на признанието на иска. ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между М.Х.С., с ЕГН **********,***, Г.Д.В. с ЕГН **********,***, П.Х.П. с ЕГН ********** ***, Р.Г.В. с ЕГН ********** ***, И.В.В. с ЕГН ********** ***, Т.В.К. с ЕГН ********** ***, С.Г.Д. с ЕГН ********** ***, Г.С.Д. с ЕГН ********** ***, Д.И.Г., с ЕГН ********** ***, С.И.Р., с ЕГН ********** ***, С.А.В. с ЕГН ********** ***, и „ЛАЛКОВЦИТЕ"ЕООД, ЕИК 128606115 със седалище и адрес на управление с.Лалково, общ.Елхово, ул."Христо Ботев"№3, представлявано от управителя Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно TP: гр.Ямбол ул."Одрин" №4, ет.3, ап.8 /правоприемник на което е И. Димитро в И., ЕГН ********** ***/, ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село Лалково, с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, обл. Ямболска, Земеделска земя НИВА с площ от 35,256 дка /тридесет и пет декара двеста петдесет и шест кв.метра /,. пета категория в местността СМАИЛЦА, представляваща имот № 011016 /единадесет хиляди и шестнадесет/ по плана за земеразделяне в землището на село Лалково, ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямбол, при граници и съседи: № 011017 - нива на Хера Агро ЕООД; № 011014 - нива на Г. Ламбов Ников; № 011053 - нива на Хера Агро ЕООД; № 000381 - полски път на Община Елхово, № 011019 - нива на „С.И.Г.“ ООД; Земеделска земя НИВА с площ от 30.000 дка / тридесет декара /, пета категория, в местността ВЪЛЧАРНИКА, представляваща имот № 016009 /шестнадесет хиляди и девет / по плана за земеразделяне в землището на село Лалково, ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямбол, при граници и съседи: № 016008 - нива на насл.на Петър Киров Терзиев; № 000391 - полски път на община Елхово, № 016010 - нива на Пенко Петров Ашлаков и др и. № 000109 - полски път, общ.Елхово; Земеделска земя НИВА с площ от 14.516 дка / четиринадесет декара петстотин и шестнадесет кв. метра/ трета категория в местността ДЪЛГО КЕЛЕМЕ представляваща имот № 020056 /двадесет хиляди петдесет и шест/ по плана за земеразделяне в землището на с Лалково, общ.Елхово, обл.Ямбол, ЕКАТТЕ 43116 при граници и съседи: №2020054 нива на „Хера Агро“ ЕООД, № 020127 - нива на Е. Желязкова И.;*** - полски път, общ.Елхово; Земеделска земя НИВА с площ от 40.347 дка /четиридесет декара триста четиридесет и седем кв.метра/, десета категория в местността КОРУБА представляваща имот № 021004 /две десет и една хиляди и четири/ по плана за земеразделяне в землището на с.Лалково, общ.Елхово, обл.Ямбол, ЕКАТТЕ 43116 при граници и съседи: № 021005 - изоставена нива на общ.Елхово; землищна граница; № 021003 - пасище, мера на общ.Елхово; № 000022 - полски път, община Елхово; № 021007 - изоставена нива на „Булгар Агро“ЕООД при следните КВОТИ за съделителите както следва: М.Х.С. - 1/8 (една осма) ид.ч.; П.Х.П. - 1/8 (една осма) ид.ч.; Р.Г.В. - 1/48(една четиридесет и осма) ид.ч.; И.В.В. - 1/48 (една четиридесет и осма) ид.ч.; Т.В.К. - 1/48 (една четиридесет и осма) ид.ч.; С.Г.Д. - 1/32 (една тридесет и втора) ид.ч.; Г.С.Д. -1/32 (една тридесет и втора) ид.ч.; Д.И.Г. - 1/16 (една шестнадесета) ид.ч.; С.И.Р. - 1/16 (една шестнадесета) ид.ч.; С.А.В. - 1/12 (една дванадесета) ид.ч.; Г.Д.В. - ? (една четвърта) ид.ч.; и „Лалковците" ЕООД - 1/6 (една шеста) ид.ч. РЕШЕНИЕТО е постановено с участието на третото лице помагач на страната на ответника „Лалковците ЕООД - И.Д. И., в качеството му на правоприемник на ответника „Лалковците ЕООД. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК С.А.П., с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.Х.С., с ЕГН **********,***, Г.Д.В., с ЕГН **********,*** сумата от 250.00 (двеста и петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2018
Гражданско дело № 412/2017
В законна сила на 4.5.2018г.
3 Гражданско дело No 433/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Б.П.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.3.2018г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн. чл.422, вр. с чл. 415, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД, че Б.П.Г. с ЕГН - **********,*** или ул. „***“, № *, вх. *, ет.*, ап.*, ДЪЛЖИ на „***” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „***”, ж.к. „***”, ул.„***”, №**, представлявано от управителя Р. И. М.-Т., чрез пълномощника – адв. Н.К., с адрес ***, следните суми: сумата от 6668.87 лева /шест хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки/, представляваща неизплатена главница по Договор за потребителски кредит от 11.08.2008 година и Допълнително споразумение към него от 15.05.2015г., сключени между „Юробанк България“ АД с ЕИК ***, в качеството на Кредитор и Б.П.Г. в качеството на кредитополучател и последващ Договор за прехвърляне на вземане от 18.01.2016г., сключен между „Юробанк България“ АД и дружеството - ищец, сумата от 1147.92 лева /хиляда сто четиридесет и седем лева и деветдесет и две стотинки/ - дължима договорна лихва за периода от 20.11.2015г. до подаването на заявлението по чл. 410 ГПК в съда – 26.05.2017г., заедно със законната лихва върху главницата от 6668.87 лева, считано от датата на подаването на заявлението в съда – 26.05.2017г. до окончателното изплащане на вземането, за които суми е издадена Заповед за изпълнение № 604/29.05.2017г. по реда на чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 284/2017г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА Б.П.Г. с ЕГН - **********,*** или ул. „***“, № *, вх. *, ет.*, ап.*, да заплати на „***” ЕООД, с ЕИК *** направените в заповедното производство разноски в размер на 156.34 лева /сто петдесет и шест лева и тридесет и четири стотинки/. ОСЪЖДА Б.П.Г. с ЕГН - **********,*** или ул. „Славянска“, № 5, вх. Б, ет.2, ап.5А, да заплати на „***” ЕООД, с ЕИК ***, направените по настоящото дело разноски в общ размер на 361.41 лева /триста шестдесет и един лева и четиридесет и една стотинки/, от които 200.00 лева за възнаграждение на вещо лице и 160.41 лева - заплатена държавна такса. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се приложи по ч.гр.д.№ 284/2017 г. по описа на ЕРС.
В законна сила на 4.5.2018г.
4 Гражданско дело No 118/2018, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Н.Р.,
Д.И.Р.
  Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 4.5.2018г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 08.10.1996 година в гр. Ямбол, с Акт № *** от ***година на община Ямбол, граждански брак между Д.И.Р. ***, ЕГН ********** и Н.Н.Р. ***, съдебен адрес ***«*** №**, а.к. 209, адв. М. Б., ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след развода родителските права по отношение на роденото от брака дете – Н.Д.Р., ЕГН **********, да се предоставят на бащата Д.И.Р. ***, ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при бащата в с. ***, обл. ***, ул. «*** №3 УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след развода на майката Н.Н.Р., ЕГН **********, се определя режим на лични контакти с детето Н.Д.Р., ЕГН **********, всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.00 часа в събота до 20.00 часа на неделния ден с право на преспиване при майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката Н.Н.Р., ЕГН **********, да заплаща на Н.Д.Р., ЕГН **********,като непълнолетен, действащ със съгласието на своя баща и законен представител Д.И.Р., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 130.00 /сто и тридесет/ лв., считано от дата на влизане в сила на решението за развод, в едно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на причина, водеща до изменение или прекратяване на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да продължи да носи брачното си фамилно име – Р.. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели по отношение на изтеглените по време на брака парични заеми, отговорността за погасяването им да се носи от всеки от тях съгласно условията на договора със съответната банкова институция, като всеки от тях ще носи отговорност за обслужването на изтегления кредит на негово име и няма да носи отговорност по обслужването на изтегления кредит от другия. Страните не си дължат издръжка един към друг след прекратяването на брака. ОСЪЖДА Д.И.Р. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на РС - Елхово държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Н.Н.Р. ***, съдебен адрес ***«*** №**, а.к. 209, адв. М. Б., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 101.10 лева, от които държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода и 93.60 лева държавна такса върху размера на дължимата издръжка, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила на 4.5.2018г.
5 Гражданско дело No 307/2017, II състав Искове по ЗОДОВ П.Г.Я. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 21.12.2017г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България с адрес гр. София, бул. „Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България, на основание чл. 2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на ищеца П.Г. ***, с ЕГН - **********,***, чрез адв. П.М., сумата от 5 000.00 лева /пет хиляди/, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди в резултат на повдигнато необосновано и незаконосъобразно обвинение против него в извършване на престъпление по чл. 316, алт.1, вр. с чл. 309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, както и сумата от 1284.86 лева /хиляда двеста осемдесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки/, представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди в резултат на повдигнато необосновано и незаконосъобразно обвинение против него – заплатени адвокатски възнаграждения и направени пътни разходи, ведно със законната лихва върху всяка от тези две суми, считано от влизане в сила на решението по ВАНД № 6/2017г. по описа на ВАС РБ, с което Я. е оправдан, а именно - 05.04.2017 година до окончателното им плащане, а иска за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди за РАЗЛИКАТА над 5000.00 лева до пълният предявен размер от 7000.00 лева и иска за заплащане на обезщетение за имуществени вреди за РАЗЛИКАТА над 1284.86 лева до пълният предявен размер от 1640.00 лева, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ. ОСЪЖДА на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ Прокуратурата на Република България ДА ЗАПЛАТИ на П.Г.Я. ***, с ЕГН - **********, направените по делото разноски в общ размер на 904.72 лева /деветстотин и четири лева и седемдесет и две стотинки/, съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ Прокуратурата на Република България ДА ЗАПЛАТИ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Елхово направените по делото разноски в размер на 180.00 лева /сто и осемдесет лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.3.2018
Гражданско дело № 36/2018
В законна сила на 10.5.2018г.
6 Гражданско дело No 589/2016, IV състав Делба М.С.А.,
Б.С.К.,
Й.Н.Г.,
М.Й.М.
И.П.Б. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2018г.
Р Е Ш И : ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между М.С. А., ЕГН **********, с адрес ***, Б.С.К., ЕГН **********, с адрес ***, Й.Н.Г., ЕГН **********, с адрес ***, М.Й.М., ЕГН **********, с адрес *** и И.П.Б., ЕГН **********,***, по отношение на следните съсобствени недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с. Странджа, общ. Болярово, обл.Ямбол, а именно: 1. Нива в местността „АЛАНЛЪК" с площ 47500 (четиридесет и седем хиляди и петстотин) кв.м., съставляваща поземлен имот с идентификатор 69674.32.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед № РД – 18-4/19.01.2010 на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор- няма, номер по предходен план 032041, при граници на имота: 69674.32.42; 69674.32.43; 69674.32.44; 69674.32.47; 69674.32.765; 69674.32.3. 2. Нива в местността „МАНАСТИРА" с площ 4001 (четири хиляди и един) кв.м., съставляваща поземлен имот с идентификатор 69674.27.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед № РД – 18-4/19.01.2010 на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 027017, при граници на имота: 69674.27.16; 69674.27.71; 69674.27.18; 69674.27.12. 3. Изоставена орна земя в местността „КАШЛА ДЕРЕ" с площ 6500 (шест хиляди и петстотин) кв.м., съставляваща поземлен имот с идентификатор 69674.23.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед № РД – 18-4/19.01.2010 на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 023073, при граници на имота: 69674.23.105; 69674.23.74; 69674.23.110; 69674.23.106; 69674.23.169. 4. Нива в местността „ДОРУК БАИР" с площ 18285 (осемнадесет хиляди двеста осемдесет и пет) кв.м., съставляваща поземлен имот с идентификатор 69674.25.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед № РД – 18-4/19.01.2010 на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 025042, при граници на имота: 69674.25.246; 69674.25.43.; 69674.25.58; 69674.25.54; 69674.25.36; 69674.25.44; 69674.25.37; 69674.25.41. 5. Нива в местността „ЛОЗЯТА" с площ 3899 (три хиляди осемстотин деветдесет и девет) кв.м., съставляваща поземлен имот с идентификатор 69674.28.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед № РД – 18-4/19.01.2010 на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 028040, при граници и съседи на имота: 69674.28.41; 69674.28.39; 69674.28.43; 69674.28.327. 6. Нива в местността „КОНАКТА“ с площ 37960 (тридесет и седем хиляди деветстотин и шестдесет ) кв.м., съставляваща поземлен имот с идентификатор 69674.31.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Странджа, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед № РД – 18-4/19.01.2010 на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 031024, при граници на имота: 69674.31.23; 69674.31.92; 69674.31.81; 69674.31.91; 69674.31.25; 69674.31.67; 69674.31.135. 7. Нива в местността „ДОМУЗ ОРМАН" с площ 9534 (девет хиляди петстотин тридесет и четири) кв.м., съставляваща поземлен имот с идентификатор 69674.38.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед № РД – 18-4/19.01.2010 на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 038055, при граници на имота: 69674.38.150; 69674.38.105; 69674.38.54; 69674.38.53. при СЛЕДНИТЕ делбени квоти: за съделителя М. С. А., ЕГН ********** - 2/18 (две осемнадесети) идеални части, за съделителя Б.С.К., ЕГН ********** - 2/18 (две осемнадесети) идеални части, за съделителя Й.Н.Г., ЕГН ********** – 1/18 (една осемнадесета) идеални части, за съделителя М.Й.М., ЕГН ********** - 1/18 (една осемнадесета) идеални части, и за съделителя И.П.Б., ЕГН ********** – 12/18 (дванадесет осемнадесети) идеални части. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 11.5.2018г.
7 Гражданско дело No 671/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД П.И.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 13.4.2018г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн. чл.422, вр. с чл. 415, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.79 от ЗЗД, че П.И.Д. с ЕГН – **********,***, ДЪЛЖИ на „***” ЕАД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.*** ***, район „***”, ул. „***”, №1, представлявано заедно от А. В. Д. и М. М., македонски гражданин, чрез пълномощника – Адвокатско дружество „Г. и П.“, с Булстат: ***, представлявано от управителя адв.В.Г.,***, сумата от 583.92 лева /петстотин осемдесет и три лева и деветдесет и две стотинки/ - главница, дължима по сключени Договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги с № *** от 10.09.2011 г. и Договор за лизинг № *** от 03.12.2013 г., за която сума е издадена Заповед за изпълнение № 1086 от 10.08.2017г. по реда на чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 500/2017г. по описа на ЕРС. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявеният от „***” ЕАД, с ЕИК ***, чрез адв.В.Г. против П.И.Д. с ЕГН – **********, иск с правно основание чл.422, вр. чл.124 от ГПК, вр. с чл. 92 от ЗЗД за признаване за установено, че П.Д. дължи на „***“ ЕАД сумата от 216.75 лева, представляваща неустойка за предсрочно прекратяване на договори за далекосъобщителни услуги. ОСЪЖДА П.И.Д. с ЕГН – **********,***, да заплати на „***” ЕАД, с ЕИК ***, направените в заповедното производство разноски в размер на 127.74 лева /сто двадесет и седем лева и седемдесет и четири стотинки/, съобразно уважената част от иска за предявеното вземане. ОСЪЖДА П.И.Д. с ЕГН – **********,***, да заплати на „***” ЕАД, с ЕИК ***, направените по настоящото дело разноски в общ размер на 258.90 лева /двеста петдесет и осем лева и деветдесет стотинки/ - заплатена държавна такса и адв. възнаграждение, съобразно уважената част от иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се приложи по ч.гр.д.№ 500/2017 г. по описа на ЕРС.
В законна сила на 15.5.2018г.
8 Гражданско дело No 177/2018, I състав Делба Ц.Д.Д. С.Д.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 9.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между Ц.Д.Д., ЕГН **********,***, чрез пълномощника си адв. И.Ч.,*** и С.Д.Г., ЕГН **********,***, съгласно която: Ц.Д.Д., ЕГН **********,***, чрез пълномощника си адв. И.Ч.,*** и С.Д.Г., ЕГН **********,***, чрез пълномощника си адв. Димитър Илиев Димитров, ЯАК, гр. Елхово, ул. „Търговска“ 2, като съсобственици на следните земеделски недвижими имоти, находящи се в землището на село Добрич, общ. Елхово, обл. Ямбол, ЕКАТТЕ 21542, а именно: НИВА в местността „ДЯДО ИВАНОВА ЧЕШМА” с площ от 4,286 дка /четири дка и двеста осемдесет и шест кв.м./, пета категория, съставляваща имот №019096 /деветнадесет хиляди и деветдесет и шест/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №019095 – нива на Дялчо Георгиев Динков, имот №019071 – полски път на Община Елхово, имот №019097 – нива на Велко Христов Велев, имот №019093 – нива на Стоян Марчев Георгиев, имот №019092– нива на ЕТ „Агропан – И. Панчев“. Имотът е образуван от имот №019014; НИВА в местността „ГЕРЕНА” с площ от 6,429 дка /шест дка и четиристотин двадесет и девет кв.м./, пета категория, съставляваща имот №053037 /петдесет и три хиляди и тридесет и седем/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №053020 – нива насл. на Кольо Атанасов Колев и др., имот №053034 – нива на ЕТ „Агропан – И. Панчев“, имот №053038 – нива на ЕТ „Агропан – И. Панчев“, имот №053024 - полски път на Община Елхово. Имотът е образуван от имот №053019, се споразумяха за следното: Ц.Д.Д., ЕГН ********** ПОЛУЧАВА В ДЯЛ и става собственик на следният земеделски недвижим имот, находящ се в землището на село Добрич, общ. Елхово, обл. Ямбол, ЕКАТТЕ 21542, а именно: НИВА в местността „ДЯДО ИВАНОВА ЧЕШМА” с площ от 4,286 дка /четири дка и двеста осемдесет и шест кв.м./, пета категория, съставляваща имот №019096 /деветнадесет хиляди и деветдесет и шест/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №019095 – нива на Дялчо Георгиев Динков, имот №019071 – полски път на Община Елхово, имот №019097 – нива на Велко Христов Велев, имот №019093 – нива на Стоян Марчев Георгиев, имот №019092– нива на ЕТ „Агропан – И. Панчев“. Имотът е образуван от имот №019014. Данъчната оценка на този имот е 378.03 лева. Стойността на този дял е 378.03 лева. С.Д.Г., ЕГН ********** получава в дял и става собственик на следният земеделски недвижим имот, находящ се в землището на село Добрич, общ. Елхово, обл. Ямбол, ЕКАТТЕ 21542, а именно: НИВА в местността „ГЕРЕНА” с площ от 6,429 дка /шест дка и четиристотин двадесет и девет кв.м./, пета категория, съставляваща имот №053037 /петдесет и три хиляди и тридесет и седем/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №053020 – нива насл. на Кольо Атанасов Колев и др., имот №053034 – нива на ЕТ „Агропан – И. Панчев“, имот №053038 – нива на ЕТ „Агропан – И. Панчев“, имот №053024 - полски път на Община Елхово. Имотът е образуван от имот №053019. Данъчната оценка на този имот е 504.03 лева. Стойността на този дял е 504.03 лева. Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете. Разноските по делото остават за сметка на страните така, както са ги направили. Окончателните държавни такси се заплащат от всяка от страните. ОСЪЖДА Ц.Д.Д., ЕГН ********** да заплати държавна такса в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово върху стойността на поставеният й в дял недвижим имот в размер на 7.56 лева. ОСЪЖДА С.Д.Г., ЕГН ********** да заплати държавна такса в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС– Елхово върху стойността на поставеният й в дял недвижим имот в размер на 10.08 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 177/2018 година по описа на РС– Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване. Определението, с което се прекратява производството по делото подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в 1 – седмичен срок от днес. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.55 часа.
В законна сила на 17.5.2018г.
9 Гражданско дело No 206/2017, IV състав Делба Д.Т.Б. М.И.Т.,
А.И.Р.,
С.И.Г.,
А.Н.Т.,
Г.Н.Т.,
М.И.Г.,
Т.А.Г.,
А.Т.Г.,
Н.Т.И.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2018г.
Р Е Ш И : ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Д.Т.Б., ЕГН **********,***; М.И.Т., ЕГН **********,***; А.И.Р., ЕГН **********,***; С.И.Г., ЕГН **********,***; А.Н.Т., ЕГН **********,***; Г.Н.Т., ЕГН **********,***; Т.А.Г., ЕГН **********,***; А.Т.Г., ЕГН **********,***; и Н.Т.И., ЕГН **********,***, по отношение на следните съсобствени недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с. Голямо Крушево, общ. Болярово, с ЕКАТТЕ 15881, а именно: 1. НИВА в местността „БАЛАЙДЖА", с площ от 24.002 дка (двадесет и четири декара и два квадратни метра), начин на трайно ползване: НИВА, категория: седма, масив 8 (осми), парцел 46 (четиридесет и шести), съставляващ имот номер 008046 (нула нула осем хиляди четиридесет и шест) с ЕКАТТЕ 15881 (петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и едно), по плана за земеразделяне на с. Голямо Крушево, община Болярово, при граници и съседи: имот №002181 - нива на Ивана Стоянова Бабачева; имот №002135 - нива на Иван Г. Костандиев; имот №000035 - полски път на община Болярово; имот №000038 - полски път на община Болярово; имот №008044 - нива на наследниците на Станко Димитров Вернов и имот №008045 - нива на наследниците на Никола Т. Додов, и 2. НИВА в местността „БАТА БУНАР", с площ от 30.006 дка (тридесет декара и шест квадратни метра), начин на трайно ползване: НИВА, категория: десета, масив 13 (тринадесети), парцел 26 (двадесет и шести), съставляващ имот номер 013026 (нула тринадесет хиляди двадесет и шест) с ЕКАТТЕ 15881 (петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и едно), по плана за земеразделяне на с. Голямо Крушево, община Болярово, при граници и съседи: имот №000149 - полски път на община Болярово; имот №013028 - нива на Г. Димов Андонов; имот №000145 - полски път на община Болярово при СЛЕДНИТЕ делбени квоти : за съделителя Д.Т.Б., ЕГН ********** - 18/54 (осемнадесет петдесет и четвърти) идеални части; за съделителя Т.А.Г., ЕГН ********** - 2/54 (две петдесет и четвърти) идеални части; за съделителя А.Т.Г., ЕГН **********- 2/54 (две петдесет и четвърти) идеални части; за съделителя Н.Т.И., ЕГН ********** - 2/54 (две петдесет и четвърти) идеални части; за съделителя А.И.Р., ЕГН ********** - 6/54 (шест петдесет и четвърти) идеални части; за съделителя С.И.Г., ЕГН ********** - 6/54 (шест петдесет и четвърти) идеални части; за съделителя А.Н.Т., ЕГН ********** - 9/54 (девет петдесет и четвърти) идеални части; за съделителя Г.Н.Т., ЕГН ********** - 6/54 (шест петдесет и четвърти) идеални части; и за съделителя М.И.Т., ЕГН ********** - 3/54 (три петдесет и четвърти) идеални части. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 18.5.2018г.
10 Гражданско дело No 606/2017, III състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Н.К. Д.Г.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 18.5.2018г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 28.11.1991 година в село ***, община Елхово, област Ямбол с Акт №0004 от 28.11.1991 година на Кметство с.***, общ.Елхово, граждански брак между Д.Г.К., с постоянен адрес ***, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа по делото - чрез адв.Б. Д.от АК-*** - гр.***, ул.»***» №77, с ЕГН ********** и Д.Н.К., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Д.Г.К., с ЕГН **********, да продължи да носи брачното си фамилно име – К.. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели след прекратяване на брака семейното жилище, лична собственост на съпругата като придобито от нея преди сключването на гражданския брак, находящо се в гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“***“ №**, ет.*, ап.**, представляващо жилище - апартамент, да се предостави за ползване на съпругата Д.Г.К., с ЕГН **********. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. СЪПРУЗИТЕ не са субекти по смисъла на Търговския закон и нямат фирми или каквото и да е участие в търговски дружества, както и не притежават придобити по време на брака влогове в търговски банки и други финансови институции. ОСЪЖДА Д.Г.К., с постоянен адрес ***, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа по делото - чрез адв.Б. Д.от АК-*** - гр.***, ул.»***» №77, с ЕГН **********, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Д.Н.К., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.5.2018г.
11 Гражданско дело No 78/2018, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ц.Д.Д. С.Д.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 9.5.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д. № 78/2018 година по описа на РС – Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по гр. дело № 78/2018 година по описа на РС – Елхово, поради ОТКАЗ от иска с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК, предявен от Ц.Д. ***, чрез пълномощник адв. Ив. Ч. ***, съдебен адрес ***, против С.Д.Г. ***. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.
В законна сила на 18.5.2018г.