РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 50/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака П.Г.К. Х.К.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.5.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на *** година в гр. *** с Акт № *** от *** година на община *** граждански брак между П.Г. ***, ЕГН ********** и Х.К.К. ***, ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи брачното си фамилно име – К.. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака семейното жилище, находящо се в гр. ***, на ул. „***“ № 15, лична собственост на съпруга Х.К., да се ползва от последния, като съпругата е напуснала същото и за в бъдеще няма претенции за ползването му. Движимите вещи, придобити по време на брака в режим на СИО съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имат претенции един към друг; Страните не си дължат издръжка един към друг след прекратяването на брака. ОСЪЖДА П.Г. ***, ЕГН ********** и Х.К.К. ***, ЕГН **********, да заплатят по сметка на РС- *** по 7.50 лева държавна такса за допускането на развода, както и по 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.5.2017г.
2 Гражданско дело No 499/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.А.К. Р.Х.Й. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 11.4.2017г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ на основание чл.59, ал.9, във вр. чл.51, ал. 4 от СК, утвърденото с решение № 37 от 26.05.2016 година по гр. дело № 127/2016 година по описа на Районен съд Елхово споразумение по чл.51, ал. 1 от СК – в частта относно упражняването на родителските права, местоживеенето, личните отношения и издръжката на непълнолетното дете А И К., с ЕГН ********** като: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо непълнолетното дете А И К., с ЕГН ********** на бащата И.А.К., с ЕГН ********** ***, като ОПРЕДЕЛЯ и местоживеене на детето при бащата И.А.К., с ЕГН ********** на неговия адрес ***. ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични отношения между майката Р.Х.Й., с ЕГН ********** *** и непълнолетното дете А И К., с ЕГН ********** - всяка първа и трета събота от месеца от 9.00 часа до 18.00 часа; първите два дни на коледните празници на всяка четна година; първите два дни от новогодишните празници на всяка нечетна година; първите два дни от великденските празници през всяка четна година; и петнадесет дни всяка година, без прекъсване през лятната ваканция, по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на бащата; както и всякога извън този режим по взаимна уговорка на родителите. ОСЪЖДА Р.Х.Й., с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАЩА на детето А И К., с ЕГН **********, действащо със съгласието на своя баща И.А.К., с ЕГН ********** *** месечна издръжка в размер 105.00 лв. /сто и пет лева/, считано от 28.10.2016 година, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска до окончателното й плащане, с падеж десето число на месеца за който се дължи издръжка, до настъпване на законова причина за изменение или прекратяване на издръжката. ОСЪЖДА Р.Х.Й., с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.78, ал.1 от ГПК на И.А.К., с ЕГН ********** *** сумата 300.00 лв./триста лева/ , представляваща направени разноски по делото. ОСЪЖДА Р.Х.Й., с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.78, ал.6 от ГПК по сметка на РС – Елхово, в полза на Бюджета на съдебната власт сумата от 151.20 лв. /сто петдесет и един лева и двадесет стотинки/ - държавна такса върху тригодишните платежи на присъдената издръжка. ПОСТАНОВЯВА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта за издръжката. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Ямболски окръжен съд.
В законна сила на 10.5.2017г.
3 Гражданско дело No 542/2016, III състав Делба П.Д.Ч.,
Г.Д.Ч.
П.И.Д.,
С.И.Н.,
Х.С.Н.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 10.3.2017г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между П.Д.Ч. ***, с ЕГН **********, Г.Д.Ч. ***, с ЕГН **********, П.И.Д. ***, с ЕГН **********, С.И. ***, с ЕГН ********** и Х.С.Н. ***, с ЕГН **********, по отношение на следните съсобствени недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Шарково, общ.Болярово, с ЕКАТТЕ 83051, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83051.24.17 /осемдесет и три хиляди и петдесет и едно точка двадесет и четири точка седемнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, местност „ЛОЗЯТА", площ 4 999 кв.м. /четири хиляди деветстотин деветдесет и девет кв.м./, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 024017, съседи: 83051.24.16, 83051.24.24, 83051.24.23, 83051.24.18, 83051.24.551; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83051.29.60 /осемдесет и три хиляди петдесет и едно точка двадесет и девет точка шестдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, местност „КАЙНАКА", площ 1 000 кв.м. /хиляда кв.м./, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, който имот е с номер по предходен план: 029060, съседи: 83051.29.64, 83051.29.63, 83051.29.61, 83051.29.532, 83051.29.59; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83051.39.1 /осемдесет и три хиляди и петдесет и едно точка тридесет и девет точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „КУТРОНИ", площ 19 998 кв.м. /деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем кв.м./, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 039001, съседи: 83051.39.36, 83051.39.514, 83051.39.146, 83051.33.153, 83051.33.514; 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83051.41.90 /осемдесет и три хиляди и петдесет и едно точка четиридесет и едно точка деветдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „АРПАЛЪК", площ 3 999 кв.м. /три хиляди деветстотин деветдесет и девет кв.м./, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 041090, съседи: 83051.41.331, 83051.41.91, 83051.41.514, 83051.41.89; 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83051.48.14 /осемдесет и три хиляди и петдесет и едно точка четиридесет и осем точка четиринадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „МЕХРЕМА", площ 20 001 кв.м. /двадесет хиляди и един кв.м./, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 048014, съседи: 83051.48.128, 83051.48.13, 83051.48.54, 83051.48.55, при следните квоти за съделителите: по 3/9 ид.ч. за ищците - П.Д. Чошно и Г.Д.Ч. и по 1/9 ид.ч. за ответниците – П.И.Д., С.И.Н. и Х.С.Н.. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 20.5.2017г.
4 Гражданско дело No 601/2016, II състав Делба П.С.С.,
И.А.С.
Е.Т.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 4.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 601/2016г. по описа на ЕРС, поради липса на предмет на делбата. ОСЪЖДА всеки от съделителите П.С.С. с ЕГН – **********,***, И.А.С. с ЕГН – **********,***, двамата с адрес за призоваване в град ***, ул. „***”, № 7, чрез адв. И.Ч. и Е.Т.С. с ЕГН - ********** ***, със съдебен адрес *** – кантората на адв. Д. М.С., ДА ЗАПЛАТИ поотделно държавна такса в размер на по 15.00 лева /петнадесет/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка Районен съд *** на основание чл.9 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и по 5.00 /пет/ лева д.т. при служебно издаване на изп. лист, вносими по сметка на ЕРС. НЕ УВАЖАВА направеното с отговора на исковата молба искане от ответника Е.Т.С. с ЕГН - **********, за присъждане на разноски в настоящото производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.5.2017г.
5 Гражданско дело No 126/2017, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Х.Г.,
Д.В.Г.
М.Д.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 9.5.2017г.
ВРЪЩА ОБРАТНО подадената от Д. Х.Г. и Д.В.Г.,***, чрез процесуалният им представител адв. С.И., против М.Д. ***, искова молба с вх. № 613 от 14.03.2017г. и приложенията към нея, поради неотстранени от ищците в срок нередовности по същата. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 126 по описа за 2017г. на ЕРС. Определението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до Д.Х.Г. и Д.В.Г.,***, чрез процесуалният им представител адв. С.И., препис от която не се представя за връчване на ответната страна.
В законна сила на 20.5.2017г.
6 Гражданско дело No 129/2017, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.З.И. И.Й.П. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 9.5.2017г.
ВРЪЩА ОБРАТНО подадената от И.З.И., като непълнолетен действащ със съгласието на своя баща и законен представител – З.И. ***, против И.Й.П. ***, искова молба с вх. № 650 от 17.03.2017г. и приложенията към нея, поради неотстранени от ищеца в срок нередовности по същата. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 129 по описа за 2017г. на ЕРС. Определението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до И.З.И., като непълнолетен действащ със съгласието на своя баща и законен представител – З.И.Р., препис от която не се представя за връчване на ответната страна.
В законна сила на 24.5.2017г.
7 Гражданско дело No 123/2016, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.А.К. А.Н.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 28.4.2017г.
Р Е Ш И : ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН на основание чл.19 ал.3 от ЗЗД Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 16.12.2015г., между А.Н.Д. ***, с ЕГН **********, в качеството й на ПРОДАВАЧ и М.А.К. ***, с ЕГН **********, в качеството й на КУПУВАЧ, по силата на който ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА следния свой собствен недвижим имот, находящ се в гр.***, на ул.»***» **, вх.*, ет.*, представляващ: Апартамент № 17, етаж пети, вход А, находящ се в гр.***, ул."***" 59, кв.61, парцел III, построен върху държавна земя, състоящ се от две спални, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 83.34 кв.м., с принадлежащо избено помещение № 20, с полезна площ 2.69 кв.м., 3.56 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху имота, за продажната цена, уговорена в предварителния договор в размер на 9 500.00 /девет хиляди и петстотин/ лева, заплатена изцяло на 16.12.2015г. при сключване на предварителния договор. ОСЪЖДА М.А.К. ***, с ЕГН **********,*** местен данък за прехвърлянето на имота в размер на 204.58 /двеста и четири лева и петдесет и осем стотинки/ лева. ОСЪЖДА М.А.К. ***, с ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-гр.*** сумата от 189.60 /сто осемдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ лева - държавна такса за придобиване на недвижим имот, по сметка на Агенция по вписванията – 13.64 /тринадесет лева и шестдесет и четири стотинки/ лева за вписване, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. НАЛАГА ВЪЗБРАНА върху описания по-горе недвижим имот, а именно: находящ се в гр.***, на ул.»***» **, вх.*, ет.*, представляващ: Апартамент № 17, етаж пети, вход А, находящ се в гр.***, ул."***" 59, кв.61, парцел III, построен върху държавна земя, състоящ се от две спални, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 83.34 кв.м., с принадлежащо избено помещение № 20, с полезна площ 2.69 кв.м., 3.56 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху имота, до изплащане на следващите се разноски по прехвърлянето. НАРЕЖДА на основание чл.364 ал.1 от ГПК да се впише наложената възбрана върху посочения по-горе имот, до изплащане на посочените по-горе разноски. За целта препис от решението да се изпрати на съдията по вписванията при РС-*** за вписване на възбраната. УКАЗВА на ищцата - М.А.К. ***, с ЕГН **********, на основание чл.115 ал.1 и 2 от ЗС да извърши отбелязване на съдебното решение в 6 – месечен срок от влизането му в сила в Службата по вписванията при РС-*** по представен заверен препис от същото. На основание чл.364 ал.2 от ГПК препис от решението да се издаде след като по делото се представят доказателства, че са заплатени разноските по прехвърлянето и дължимите данъци и такси за имота, от ищцата М.А.К. ***, с ЕГН **********. ОСЪЖДА ответницата - А.Н.Д. ***, с ЕГН **********, да заплати на ищцата - М.А.К. ***, с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 2580.40 /две хиляди петстотин и осемдесет лева и четиридесет стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.
В законна сила на 26.5.2017г.
8 Гражданско дело No 442/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.С.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 28.4.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.194, ал.3, вр. с ал.2, вр. с чл.193, ал.2 ГПК, по заявеното от ответника Г.С.М. с ЕГН - **********, оспорване на истинността на представените от ищеца „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗАМЕНИЯ“ ЕАД, с ЕИК 203670940, документи - Предложение за сключване на договор за паричен заем № *** от 18.08.2011 година и Договор за паричен заем № *** от 19.08.2011г., сключен между Г.С.М. и „***“ АД, приложени по делото, че същите са неистински. ОТХВЪРЛЯ предявеният от „...”ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, представлявано от Управителя Мартин Деспов Деспов, чрез пълномощника му – юрисконсулт Й.И.Й., със съдебен адрес ***, оф.510, против ответника Г.С.М. с ЕГН - **********,***, иск с правно основание чл.422 ал.1, вр.с чл.415 ал.1, вр. с чл.124 ал.1 от ГПК, вр. с чл.79, чл. 240 и чл.99 от ЗЗД, за признаване за установено, че към 11.08.2016 година Г.С.М. дължи на ищеца сумата 411.38 лева, представляваща непогасен остатък от просрочена главница по отпуснат паричен заем по Договор за паричен заем № *** от 19.08.2011г. с „***“ АД и последващ Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 16.11.2010г. с приложение към него от 02.07.2012г.; сумата от 139.46 лева, представляваща непогасена просрочена част от договорната лихва по Договор за паричен заем № *** от 19.08.2011г. за периода от 17.12.2011г. до 14.04.2012г.; сумата от 255.94 лева, представляваща начислена лихва за забава за периода от 18.12.2011г. до датата на подаване на заявлението в съда – 11.08.2016г.; сумата от 36.00 лева, непогасен остатък от такса разходи, дължима поради неизпълнение на задълженията по сключения Договор за паричен заем от страна на заемателя, заедно със законната лихва върху главницата от 411.38 лв., считано от подаване на заявлението в съда – 11.08.2016г. до окончателното изплащане на вземането, за които суми е издадена Заповед за изпълнение № 866 от 15.08.2016г. по реда по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 373/2016г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА ищеца „...” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от Управителя Мартин Деспов Деспов, чрез пълномощника му – юрисконсулт Й.И.Й., на основание чл.78, ал.3, вр. с ал.5 от ГПК да заплати на ответника Г.С.М. с ЕГН - **********,***, направените по настоящото исково производство разноски в общ размер на 399.83 лева /триста деветдесет и девет лева и осемдесет и три стотинки/, от които 300.00 лева - за адвокатско възнаграждение и 99.83 лева - за изготвяне на съдебно графическа експертиза, а искането на ответника за заплащане на разноски за адв. възнаграждение над 300.00 до реално направените такива в размер на 350.00 лева – ОТХВЪРЛЯ като неоснователно поради прекомерност на платеното възнаграждение за адвокат. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................... /В. Апостолова/
В законна сила на 30.5.2017г.