РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2016г. до 31.5.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 22/2016, II състав КАТ И.В.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 7.4.2016г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-0261-000064 от 12.03.2015 година, издадено от ВНД Началник на РУ на МВР гр.Елхово Койчо Георгиев Койчев, с което на И.В.Г. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лева на основание чл. 177, ал.1, т.4, пр.1 от Закона за движение по пътищата затова, че на 27.02.2015 година, в 22.15 часа, в град Елхово, на ул. „***“, управлява МПС - лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № *** собственост на Диан Богданов Парушев от гр. Сливен, което МПС е спряно от движение с влязла в сила ЗП ПАМ - нарушение по чл. 5, ал.3, т.2 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено. НП-отменено
В законна сила от 3.5.2016г.
2 АНД No 345/2015, IV състав РИОСВ СТИЛ КОМЕРС АД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 5.4.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6/15.06.2015 г. на Директора на Регионална инспекция на околната среда и водите - Стара Загора, с което на "Стил Комерс" АД, ЕИК 119590936, със седалище и адрес на управление: област Сливен, община Нова Загора, гр.Нова Загора, ул. „Народни будители" № 25, представлявано от С.Т.Р. – управител, с което на основание чл.124, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ е наложена имуществена санкция в размер на 5000.00 лв, за извършено административно нарушение по т. 6.1 от Заповед № РД-284/ 16.03.2010 г., на Министъра на околната среда и водите / ДВ бр. 29/ 2010 г./ за обявяване на защитена зона "Дервентски възвишения" с код BG 0002026, обявена по реда на чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - за нарушение на забраната за премахване характеристики на ландшафта /синори, единични и групи дървета, защитни горски пояси/ при ползването на земеделските зами като такива.
В законна сила от 4.5.2016г.
3 НОХД No 837/2015, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.М.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 18.4.2016г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият Н.М.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, гражданин на Република България и на Република Турция, женен, със средно образование, международен шофьор във фирма „***“ гр. ****, Република Турция, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.12.2014 година около 07.00 часа по път І-7, км.317+370м, на територията на община Елхово, обл. Ямбол при управлението на моторно превозно средство - товарна композиция, включваща влекач, марка „Ивеко“ с peг. №*** и полуремарке с peг. № ***, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в разпоредбите на чл.15, ал.1 от ЗДвП, съгласно който на пътя водачът на пътното превозно средство се движи възможно най-вдясно по пътното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка, използва най-дясната свободна лента; чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП съгласно който на пътното платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено, когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване или заобикаляне и чл.20, ал.1 от ЗДвП, съгласно който водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват, в следствие на което навлязъл в лентата за насрещно движение и допуснал пътно транспортно произшествие с лек автомобил, марка „Ситроен С5“, с peг. № ***, управляван от Н.Х.Ч. и по непредпазливост причинил средни телесни повреди на Н.Х.Ч., изразяващи се във фрактура на лявата подбедрица, довела до трайно затрудняване движенията на левия долен крайник за около 3-3,5 месеца при обичайния ход на развитие на оздравителните процеси и фрактура на лявата ключица, довела до трайно затрудняване движението на левия горен крайник за около 4 месеца при обичайния ход на развитие на оздравителните процеси - престъпление по чл. 343, ал. 1, б.„Б“, във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78А от НК го ОСОВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 1000.00 лева /хиляда лева/. ПРИЗНАВА подсъдимият Н.М.М. със снета по-горе самоличност, за НЕВИНОВЕН при извършване на горното деяние да е допуснал нарушение по правилата за движение по пътищата, визирани в чл.5 ал.1 т.1 от ЗДвП и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по това обвинение. ОСЪЖДА подсъдимият Н.М.М. със снета по-горе самоличност, да заплати на основание чл.189, ал.3 от НПК в полза на Държавата направените по делото разноски както следва: 480.00 лева, направени в хода на досъдебното производство в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол и 43.56 лева направени в хода на съдебното производтство в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителни листи в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
Н.М.М.
Мотиви от 18.5.2016г.
В законна сила от 4.5.2016г.
4 АНД No 609/2015, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР А.А. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 10.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 47 - 0000254 от 19.08.2015 година, издадено от Началника на ОО „АА” гр. Ямбол – Д. Б., с което на А. А. /A. A./, гражданин на Р Турция, роден на ***г., е наложено административно наказание глоба в размер на 1500.00 лева на основание чл.93б, ал.7, т.3 от Закона за автомобилните превози за нарушение по чл.8 §2 изр.2 от AETR /ДВ бр.28 от 1995г./ във вр.с чл.78 ал.1 т.1 от ЗАвПр и чл.2 §3 от Регламент 561/06.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.5.2016
Наказателно дело № 53/2016
В законна сила от 9.5.2016г.
5 АНД No 823/2015, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР К.Д.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 14.4.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №15-0261-000440 от 14.10.2015г., издадено от ВНД Началник на РУ-гр.Елхово, с което на К.Д. ***, с ЕГН **********, на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ е наложено административно наказание - глоба в размер на 400 лева, за извършено административно нарушение по чл.315 ал.1 от КЗ.
В законна сила от 10.5.2016г.
6 АНД No 1278/2014, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Д.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 18.1.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемата М.Д.Д., родена на *** ***, обл.Ямбол, ул.“Странджа“ № 3, българска гражданка, с висше образование, вдовица, възпитател в ОУ „Хаджи Димитър“ с.Гранитово, обл.Ямбол, неосъждана, ЕГН – **********, за НЕВИНОВНА в това, че на 28.05.2013 година в село Гранитово, област Ямболска, в района на Основно училище „Хаджи Димитър“, в качеството си на длъжностно лице – възпитател в Основно училище „Хаджи Димитър“с. Гранитово, общ.Елхово, по повод изпълнение на службата си, причинила лека телесна повреда на малолетния Д.Н.С., изразяващи се в болки и страдания, без разстройство на здравето - престъпление по чл.131, ал.1, т.2, вр.с чл.130. ал.2 от НК, поради което на това основание и чл.378 ал.4 т.2 от НПК я ОПРАВДАВА по това обвинение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
М.Д.Д.
Мотиви от 29.2.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и произнася нова осъдителна присъда
Решение от 11.5.2016
Наказателно дело № 79/2016
В законна сила от 11.5.2016г.
7 НОХД No 240/2016, II състав Престъпления против промишлеността РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.И.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 12.5.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 192 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Т.К. от една страна и подсъдимия А.И.И. и неговият защитник адв.Д.А. от друга страна, както следва: Подсъдимият А.И.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден, в периода от средата на месец март 2016 година до 20.04.2016 година в с.***, обл. Ямболска, в имот, находящ се на ул. „***“, № 4, сам е осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол, район Елхово, свързвайки полипропиленова тръба сечение 1/2 от имота директно към централния водопровод, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия А.И.И. при условията на пряк умисъл. От престъплението, извършено от подсъдимия А.И.И. няма данни да са претърпени имуществени щети и по делото няма иззети веществени доказателства. За извършеното от подсъдимият А.И.И. престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“ от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 пъти седмично и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимият НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание глоба. По делото няма направени разноски и няма приобщени веществени доказатлества. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 240/2016 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.И.И.
В законна сила от 12.5.2016г.
8 НОХД No 534/2012, III състав Документна измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.М.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 2.12.2015г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият Д.М.Д., роден на ***г. в гр. Сливен, с настоящ адрес ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с основно образование, женен, трудово ангажиран - пекар, неосъждан, за НЕВИНОВЕН в това, че в периода от 21.03.2008 година до 24.03.2008 година в град Елхово, действайки при условията на продължавано престъпление сам и чрез посредствените извършители З.Й. *** и К.И. ***, чрез използване на неистински документ - Удостоверение за наследници №16/27.02.2008 година е получил без правно основание чуждо движимо имущество - парична сума в общ размер на 21 115.33 лева, като полученото имущество е в големи размери, с намерение да го присвои, както следва: - на 21.03.2008 година в град Елхово сам и чрез посредственият извършител З.Й. ***, чрез използване на неистински документ - Удостоверение за наследници №16/27.02.2008 година, което било представено към писмените доказателства при сключване на договор за покупко- продажба на земеделски недвижим имот, обективиран в Нотариален акт №53, том IV, рег.№2402, дело №247 от 2008 година по описа на нотариус К.К. с район на действие PC-Елхово, за да удостовери, че И. А. С. и Д.М.Д. са наследници на А.Я. ***, получил без правно основание от Акционерно дружество „Серес" град София чуждо движимо имущество - парична сума в размер на 14 615.33 лева, собственост на дружеството, с намерение да ги присвои; - на 24.03.2008 година в град Елхово сам и чрез посредственият извършител К.И. ***, чрез използване на неистински документ - Удостоверение за наследници №16/27.02.2008 година, което било представено към писмените доказателства при сключване на договор за покупко- продажба на земеделски недвижим имот, обективиран в Нотариален акт №60, том II, рег.№1798, дело №188/2008 година по описа на нотариус Ж. Р. с район на действие PC-Елхово, за да удостовери, че И. А. С. и Д.М.Д. са наследници на А.Я. ***, получил без правно основание от „С.И.Г." ООД град Сливен чуждо движимо имущество - парична сума в размер на 6 500 лева, собственост на дружеството, с намерение да ги присвои - престъпление по чл.212, ал.4, вр.ал.1 във вр.чл.26, ал.1 от НК, и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението му за престъпление по чл.212, ал.4, вр.ал.1 във вр.чл.26, ал.1 от НК. ОТХВЪРЛЯ предявеният от „СЕРЕС” АД гр. София, с ЕИК 175011257, против подсъдимия Д.М.Д. граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата 14 615.33 лева, представляваща обезщетение за имуществените вреди, причинени в резултат на престъплението, ведно със законната лихва върху нея, от датата на увреждането, до окончателното й плащане, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявеният от „С.И.Г” ООД, със седалище гр.Сливен, с ЕИК 119676011, представлявано от повереник - адв. Д., против подсъдимия Д.М.Д. граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата 6 500 лева, представляваща обезщетение за имуществените вреди причинени на дружеството в резултат на престъплението, ведно със законната лихва от датата на увреждането-24.03.2008г., до окончателното изплащане на сумата като неоснователен и недоказан. На основание чл.190, ал.1 от НПК направените по делото разноски остават за сметка на държавата. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Д.М.Д.
Мотиви от 8.2.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 13.5.2016
Наказателно дело № 73/2016
В законна сила от 13.5.2016г.
9 НОХД No 84/2016, II състав ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.С.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 16.5.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 205 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителят на РП-Елхово – прокурор А. С., подсъдимият И.С.М. и неговия защитник - адв. И. И. от АК- Ямбол, съгласно което: Подсъдимият И.С.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, трудово ангажиран, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2015 година в землището на с.***, обл. Ямболска, се е заканил на Г.М.М. с убийство (чрез нанасянето на удари в областта на тялото и главата, събличане на дънките и обувките на М. и бутайки я към реката, заканвайки се, че ще я удави) и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл.144, ал.3 вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият И.С.М. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият И.С.М. престъпление по чл.144, ал.3 вр. ал.1 от НК във вр. чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл.66 от НК се отлага от изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението от съда. От деянието няма причинени имуществени вреди. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. По делото няма направени разноски. Предвид одобряването на споразумението за решаване на наказателното производство, вида и размера на определеното наказание на подсъдимият и приложението на чл. 66 от НК по отношение изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, СЪДЪТ счита, че взетата спрямо подсъдимият И.С.М. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“ следва да бъде отменена. Предвид на горното и на основание на чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 258/2015 година по описа на РУ на МВР - Елхово спрямо подсъдимия И.С.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 84/2016 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
И.С.М.
В законна сила от 16.5.2016г.
10 АНД No 775/2015, II състав РДГ И.Г.Я. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 22.4.2016г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО наказателно постановление № 125 от 14.05.2014 година на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Сливен Г. И. П., с което на И.Г.Я. *** e наложено административно наказание глоба в размер на 1000.00 лв. на основание чл.257, ал.1, т.3 от Закона за горите за извършено нарушение по чл.257, ал.1, т.3, вр. с чл. 104, ал.1, т.4 от Закона за горите за това, че в периода от 11.07.2013г. до 14.11.2013 година не взел своевременно мерки за предотвратяване на незаконна дейност в горска територия – отсичането на 45 бр. дървета от благун, 30 броя дървета от цер и 19 броя дървета от ясен, възлизащи на общо 29.3 пл.куб.м. дървесина, немаркирани в основата с контролна горска марка, в горска територия на Община Елхово - в отдел 358 „а“ в землището на с.Раздел, общ. Елхово. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 18.5.2016г.
11 НОХД No 256/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ш.М.О. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 18.5.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимия Ш.М.О. и неговият защитник адв. С. *** от друга страна, както следва: Подсъдимият Ш.М.О., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, извън регулацията № 1, с адрес ***, извън регулацията № 1, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: на 30.04.2016 година, около 02.00 часа, в района на ГКПП - Лесово, обл.Ямбол, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мерцедес” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1.35 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с фабричен № ARSM 0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Ш.М.О. се налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното на подсъдимия Ш.М.О. наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на настоящото определение, с което се одобрява споразумението. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1,т.7 от НК на подсъдимия Ш.М.О. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 256/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.50 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Ш.М.О.
В законна сила от 18.5.2016г.
12 НОХД No 257/2016, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.С.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 18.5.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Тодор Куюмджиев от една страна и обвиняемия – С.Х. и неговия защитник адв. Й. от друга страна, както следва: ОБВИНЯЕМИЯТ С.С.Х., с ЕГН **********, роден на *** г. в гр.Омуртаг, живущ ***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 06.05,2016 г., в района на 240 гранична пирамида, землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, обл.Ямбол, превел през границата на страната от Р Турция в Р България, група от хора, както следва: 1.Робар Рамадан Хосен, роден на *** г. в Сирия, 2.Джефан Файсал Хосен, роден на *** г. в Сирия, 3.Азад Рамадан Хосен, роден на *** г. в Сирия, 4.Иван Файсал Хосен, роден на *** г. в Сирия, 5.Салам Рашед Абди, роден на *** г. в Сирия, 6.Фархад Абдулхамид Рамадан, роден на *** г. в Сирия, 7.Ахмад Ракан Абди, роден на *** г. в Сирия, 8.Сами Мухамад Халед, роден на *** г. в Сирия, 9.Абдулхамид Салех Рамадан, роден на *** г. в Сирия, 10.Хамдо Халуш Халаф, роден на *** г. в Сирия, 11.Газале Абдулхамид Рамадан, родена на *** г. в Сирия, 12.Диана Абдулхамид Рамадан, родена на *** г. в Сирия, 13.Джиян Наджи Халаф, родена на *** г. в Сирия, 14.Хевда Абдулрахим Рамадан, 07.09.2015 г. в Сирия, 15.Фатима Немат Хосен, родена на *** г. в Сирия 16.Ясмин Байан Юсеф, родена на *** г. в Сирия, 17.Нашмин Байан Юсеф, родена на *** г. в Сирия, 18.Гюлистан Байан Юсеф, родена на *** г. в Сирия, 19.Мухамад Байан Юсеф, роден на *** г. в Сирия, 20.Аала Байан Юсеф, родена на *** г. в Сирия, 21.Раушан Резан Халил, роден ана *** г. в Сирия, 22.Гюлчин Сами Халед, родена на *** г. в Сирия, без разрешение от надлежните органи на властта, като шест от преведените не са навършили 16 годишна възраст и преведените през границата са чужди граждани - престъпление по чл.280, ал. 2, т.1 и т.3 във вр. ал. 1 от НК Деянието е извършено от обвиняемия С.С.Х. с ЕГН ********** при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно решаването на наказателното производство. За извършеното престъпление от обвиняемият С.С.Х. с ЕГН ********** по чл. 280, ал. 2, т.1 и т.3 във вр. ал. 1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на които на основание чл.66, ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението На основание чл. 280, ал. 2, т.1 и т.3 във вр. ал. 1 от НК във вр.чл.55, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК НАЛАГА наред с предвиденото наказанието лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 5000 лева. На основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т.3 във вр. ал. 1 от НК във вр.чл.55, ал.3 и вр.ал.1 от НК НЕ СЕ НАЛАГА наказанието, предвиденото наред с наказанията лишаване от свобода и глоба, конфискация на част или цялото имущество на дееца. РАЗНОСКИТЕ по досъдебното производство общо в размер на 300.00 лева за превод на основание чл.189, ал.3 от НПК се заплащат от обвиняемия в полза на Републиканския бюджет по сметка на РД „Гранична полиция" гр. Елхово. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД №257/2016 г. по описа на ЕРС. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на производството е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.С.Х.
В законна сила от 18.5.2016г.
13 НОХД No 258/2016, IV състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.И.В. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 18.5.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Т.К от една страна и подсъдимия А.И.В. и неговият защитник адв.Д.Г.А от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ А.И.В., роден на *** ***, обл. Ямбол, ул„***”№70, българин, български гражданин, женен, с основно образование, пенсионер, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че в неустановен ден в периода от 05.03.2016 година до 04.05.2016 година в с.Бояново, обл. Ямбол в имот находящ се на ул.„***”№70 сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД- гр.Пловдив - осъществен директен достъп до въздушната електроразпределителна мрежа ниско напрежение чрез ел.проводник със сечение 4 кв.мм., с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в,ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия А.И.В. по чл.234в, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК и вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : - „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, и - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 258/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване. СЪДЪТ след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимия. С оглед вида на наложеното на подсъдимия наказание – „Пробация“, съдът намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК, взетата по отношение на подсъдимия в хода на бързото производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да остане в сила до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказания. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА взетата спрямо подсъдимия А.И.В., с ЕГН ********** в хода на бързото производство мярка за неотклонение - „Подписка”, до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание „Пробация“ по настоящото НОХД №258/2016 година на ЕРС. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
А.И.В.
В законна сила от 18.5.2016г.
14 НОХД No 45/2015, II състав Документна измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.М.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 19.1.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.М.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, живущ на същия адрес, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН-**********, за НЕВИНОВЕН в това, че В неустановен ден в периода от 01.02.2008 година до 04.02.2008 година, в град Елхово, област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, чрез използване на неистински документ- удостоверение за наследници №000017/01.02.2008 година на Кметство село Равнец, област Бургас, получил без правно основание чуждо движимо имущество в големи размери на обща стойност 16 980.68 лева с намерение да го присвои, както следва: В неустановен ден в периода от 01.02.2008 година до 04.02.2008 година в град Елхово, чрез използване на неистински документ - удостоверение за наследници №000017/01.02.2008 година на Кметство село Равнец, област Бургас, с което удостоверил, че М. Д. С. и Д.М.Д. са единствени наследници на Д. С. М.,***, род. на *** година, получил без правно основание от С.Г. ***, чуждо движимо имущество-парична сума в размер на 50 лева, с намерение да го присвои; В неустановен ден в периода от 01.02.2008 година до 04.02.2008 година в град Елхово, чрез използване на неистински документ- удостоверение за наследници №000017/01.02.2008 година на Кметство село Равнец, област Бургас, с което удостоверил, че М. Д. С. и Д.М.Д. са единствени наследници на Д. С. М.,***, род. на *** година, получил без правно основание от Акционерно дружество със специална инвестиционна цел „Елана фонд за земеделска земя" град София чуждо движимо имущество - парична сума в размер на 16 930.68 лева, с намерение да го присвои, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото против него обвинение в престъпление по чл.212, ал.4, вр. с ал.1, вр. с чл. 26, ал.1 от НК. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Д.М.Д.
Мотиви от 1.4.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 20.5.2016
Наказателно дело № 120/2016
В законна сила от 20.5.2016г.
15 НОХД No 273/2016, IV състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ж.Й.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 20.5.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Стоянова от една страна и подсъдимия Ж.Й.И. и неговият защитник адв.Д.И.Д от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Ж.Й.И., роден на *** ***, обл. Ямбол, ул„Васил Левски“ №2, българин, български гражданин, женен, с основно образование, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това че на неустановен ден в периода от началото на месец април 2016година до 09.05.2016 година в с.Изгрев, обл. Ямбол в имот, находящ се на ул.„Васил Левски“№2 сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол, район Елхово - осъществил директен достъп до водоснабдителната система, чрез монтиране на спирателен кран и маркуч ? цола, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Ж.Й.И. по чл.234в, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК и вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, и - „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 273/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване. Съдът, след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимия. С оглед вида на наложеното на подсъдимия наказание – „Пробация“, съдът намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК, взетата по отношение на подсъдимия в хода на бързото производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да остане в сила до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказания. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА взетата спрямо подсъдимия Ж.Й.И., с ЕГН ********** в хода на бързото производство мярка за неотклонение - „Подписка”, до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание пробация по настоящото НОХД №273/2016 година на ЕРС. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.30 часа.
Ж.Й.И.
В законна сила от 20.5.2016г.
16 АНД No 736/2015, III състав КАТ Г.Б.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 18.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №15-0261-000188 от 01.06.2015г. на ВНД Началник на РУ-Елхово към ОД на МВР-гр.Ямбол – Койчо Г. Койчев, с което на Г.Б.Г. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 3 000 /три хиляди/ лева на основание чл.179 ал.3 т.1 от ЗДвП за извършено административно нарушение по чл.139 ал.5 от ЗДвП.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.5.2016
Наказателно дело № 60/2016
В законна сила от 25.5.2016г.
17 АНД No 680/2015, II състав Агенция "Митници" Х.М.М. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 25.4.2016г.
НП-потвърдено Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 682/2014 от 24.01.2015 година, издадено от Началника на Митница Бургас – В. Е. С., с което на Х.М.М. ***, ЕГН – **********, за нарушение на чл.38, пар.1 от Регламент /ЕИО/ № 2913/92 на Съвета на ЕС и чл.234а, ал.1 от Закона за митниците е наложена глоба в размер на 1027.00 лв., представляваща 100% от митническата стойност на стоката – 1 брой пръскачка с фактурна стойност 1500 турски лири и на основание чл.234 а, ал.3 от ЗМ е наложено на лицето да заплати равностойност в размер на 1027.00 лева, представляваща 100% от митническата стойност на същата стока. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 26.5.2016г.
18 АНД No 841/2015, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР А.К.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 25.3.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 15-0261-000559 от 25.11.2015 година на ВНД Началник РУ на МВР гр. Елхово К. Г. К., с което на А.К.И. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лв. на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /отм/ затова, че на 10.11.2015 година, в 11.10 часа в град Елхово като собственик на МПС - лек автомобил марка „Мерцедес Ц 220Д” с ДК № У1299АС, във връзка с чието притежаване и използване не е сключил задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2015 година.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 26.5.2016
Наказателно дело № 69/2016
В законна сила от 26.5.2016г.
19 НОХД No 158/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Е.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 10.5.2016г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Е.К. /D. E. K./, роден на *** година в гр.Уанги, Република Гана, живущ ***, гражданин на Република Гана, с полувисше образование, учител, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2013 година в района на 233 гранична пирамида в землището на с.Голям Дервент, обл. Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, поради което и на основание чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода спрямо подсъдимият за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.Е.К.
Мотиви от 10.6.2016г.
В законна сила от 26.5.2016г.
20 НОХД No 279/2016, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.И.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 26.5.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 218 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор С. И., подсъдимият Г.И.Г. и неговият защитник - адв.С.Т. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Г.И.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН – **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.05.2016 година, около 21.50 часа, в с. ***, общ. Болярово, обл. Ямболска, в посока от центъра на селото към изхода за с.***, общ. Болярово, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Сеат“, модел „Толедо” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2,78 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „ДРЕГЕР 7410+” с инв. № 0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл. 54, ал. 1 от НК на Г.И.Г. се НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият Г.И.Г. се НАЛАГА и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като при изпълнението на това наказание се приспадне времето, през което Г. е лишен от това право по административен ред. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и няма направени разноски. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 279/2016 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Г.И.Г.
В законна сила от 26.5.2016г.
21 НОХД No 385/2014, IV състав Престъпление против авторските права РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО О.И.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 17.6.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия О.И.А., роден на *** година в Република Молдова, с българско и молдавско гражданство, със средно образование, безработен, осъждан, с адрес *** и постоянен адрес ***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2012 година на ГКПП- Лесово, без съгласието на притежателя на изключителното право съответно на Adidas AG, DE със седалище и адрес *** 91074, Херцогенаурах, Германия; DAMA S.p.a. със седалище и адрес ***, Варезе, Италия; „Тоmmу Hilfiger Licensing" LCC с адрес по регистрация W.26 - th 601, Ню Йорк, щат Ню Йорк 10001, САЩ; The Polo/Lauren Company L.P. със седалище и адрес на управление Медисън авеню 650, Ню Йорк, Ню Йорк 10022, САЩ и DSQUARED 2 ТМ S.A., с адрес на управление 21, руЛуривин, L-1964 Люксенбург, използвал /по смисъла на чл.13, ал.2 от ЗМГО/ в търговската си дейност марки „adidas", „Paul&Shark", „Тотту Hilfiger", „Polo Ralph Lauren" и „Dsquared 2" без правно основание-осъществил внос на 500 броя анораци, 242 броя анцузи долнища, 168 комплекта анцузи, 40 броя блузи, 37 броя детски комплекта, всички носещи търговска марка „adidas"; 28 броя блузи, носещи търговска марка „Paul&Shark"; 80 броя блузи, носещи търговска марка „Тоmmу Hilfiger"; 110 броя блузи, носещи търговска марка „Polo Ralph Lauren" и 229 броя дънки, носещи запазена търговска марка „Dsquared 2"- престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, и на основание чл.172б, ал.1 от НК във вр.чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и на ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ, изпълнението на наложеното на подсъдимия О.И.А. наказание шест месеца лишаване от свобода, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА подсъдимия О.И.А., с посочени данни за самоличност, ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец по делото Adidas AG /Адидас АГ/, със седалище Ади Даслер Плац №1-2, Херцогенаурах 91074, Германия, действащ, чрез юридически представител на територията на Република България - „*********, с ЕИК *********, със седалище и адрес ***, с управител В. Драгомиров Соколово, чрез процесуален пълномощник адв.Андрея Й.Андреев от САК, на основание чл.45 от ЗЗД във вр. чл.76, ал.1, т.3 и вр. чл.76б, ал.1, т.2 от ЗМГО, сумата от 92 546.00 лева /деветдесет и две хиляди петстотин четиридесет и шест лева/, представляваща обезщетение за имуществени вреди причинени от извършеното от подсъдимия О.И.А. престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 20.09.2012 година до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА подсъдимия О.И.А., с посочени данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец Adidas AG /Адидас АГ/, със седалище Ади Даслер Плац №1-2, Херцогенаурах 91074, Германия, действащ, чрез юридически представител на територията на Република България - „*********, с ЕИК *********, със седалище и адрес ***, с управител В. Драгомиров Соколово, чрез процесуален пълномощник адв.Андрея Й.Андреев от САК, сумата от 400.00 лв. направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение . ОСЪЖДА подсъдимия О.И.А., с посочени данни за самоличност, на основание чл.78, ал.6 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата сумата от 3701.84 лева /три хиляди седемстотин и един лева и осемдесет и четири стотинки/, представляваща държавна такса върху уваженият размер на гражданския иск. ОСЪЖДА подсъдимия О.И.А., с посочени данни за самоличност, на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, направени по делото разноски в общ размер 400.85лв./четиристотин лева и осемдесет и пет стотинки/, от които 297.00 лв. вносими по сметка на ОД на МВР – гр.Ямбол и 103.85лв. вносими по сметка на РС – Елхово, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00лв. държавна такса. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените по делото разноски за преводач в съдебното производство в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд - Елхово. ОТНЕМА на основание чл.172б, ал.3 от НК в ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА предмета на престъплението: 500 броя анораци, 242 броя анцузи долнища, 168 комплекта анцузи, 40 броя блузи, 37 броя детски комплекта, всички носещи търговска марка „adidas"; 28 броя блузи, носещи търговска марка „Paul&Shark"; 80 броя блузи, носещи търговска марка „Тоmmу Hilfiger"; 110 броя блузи, носещи търговска марка „Polo Ralph Lauren" и 229 броя дънки, носещи запазена търговска марка „Dsquared 2", на съхранение в Митница Бургас, /задържани с разписка за митническо задържане № 00103/21.09.2012 година на Митница Бургас/, които след влизане на присъдата в сила да бъдат УНИЩОЖЕНИ. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
О.И.А.
Мотиви от 23.11.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 27.5.2016
Наказателно дело № 466/2015
В законна сила от 27.5.2016г.
22 НОХД No 294/2015, IV състав ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 13.1.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.А. /***/, роден на *** година в Република Турция, турски гражданин, женен, с основно образование, неосъждан, с постоянен адрес Република Румъния, гр.Букурещ, ул.“Реконструкция“ № 2, бл.26, ап.125, за ВИНОВЕН в това, че на 15.09.2014 година около 19.20 часа на Митнически пункт „Лесово", ГКПП „Лесово", обл.Ямбол, на трасе за обработка на изходящи леки автомобили от Република България за Република Турция е нарушил разпоредба на закон и обнародван акт на министъра на финансите относно задължението за деклариране на валутни ценности над 9 999 евро при износ, а именно - чл.11а, ал.1 от Валутния закон: „Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.", във връзка с чл.2, ал.1 от НАРЕДБА № Н-1 от 01.02.2012г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл.10а от Валутния закон, издадена от Министъра на финансите: „Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи по реда на чл.9”;вр. чл. 9, ал. 1 от същата Наредба: „Лицата задължително попълват и представят пред митническите органи валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, в случаите на чл.2, ал.1, чл.5 и 7” от същата Наредба, като не е декларирал пред митническите органи пренасяната от него валута в наличност и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери – 45 000 евро, в левова равностойност 88 012.35 лева /осемдесет и осем хиляди и дванадесет лева и тридесет и пет стотинки/ - престъпление по чл.251, ал. 1 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ изпълнението на наложеното на подсъдимия М.А. /***/, наказание лишаване от свобода, считано от влизане на присъдата в сила. ОТНЕМА на основание чл. 251, ал. 2 от НК, в полза на Държавата предмета на престъплението сумата от 45 000 евро /четиридесет и пет хиляди евро/. На основание чл.189, ал. 2 от НПК, направените по делото разноски за преводач в хода на съдебното производство в размер на 65.00 лв./шейсет и пет лева/ остават за сметка на органа който ги е направил – Районен съд Елхово. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.А. /***/, с посочена по делото данни за самоличност, да заплати в полза на Републиканския бюджета, по сметка на Митница Бургас сумата от 30.00лв. направени в хода на досъдебното производство разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
М.А.
Мотиви от 19.2.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 27.5.2016
Наказателно дело № 71/2016
В законна сила от 27.5.2016г.
23 АНД No 810/2015, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Х.Ш. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 10.3.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 47-0000343/21.10.15 г., издадено от Началника на ОО „АА" – Ямбол - Д.Б., с което на Х.Ш. /H. S./, гражданин на Р Турция, с идент.граж.номер 47815343960, паспорт сер.„U" № 07981513, изд. на 04.10.2013 г. от Република Турция на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози на е наложено административно наказание глоба в размер на 1500.00 (хиляда и петстотин) лева за нарушение по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба № 11/31.10.2002г. на МТС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.5.2016
Наказателно дело № 62/2016
В законна сила от 27.5.2016г.
24 НОХД No 280/2016, III състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.М.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимия С.М.С. и неговият служебен защитник адв.Пламен Марков от АК-Ямбол от друга страна, както следва: Подсъдимият С.М.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН - ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: В неустановен ден в периода от началото на месец март 2016 година до 16.05.2016 година в село ****, област Ямбол, ул.“****“ №5, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН „България Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ- гр.Елхово – осъществил директен достъп до въздушната електроразпределителна мрежа ниско напрежение, чрез свързване на електрически проводник със сечение 4 кв.мм., с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - Престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1,т.2, б.”Б” от НК и чл.42а,ал.2,т.1 и т.2 и т.6 от НК на С.М.С. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага на подсъдимия С.М.С. кумулативно предвиденото в престъпния състав на чл.234в, ал.1 от НК наказание глоба. Разноски по делото - няма. Веществени доказателства-няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 280/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.50 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
С.М.С.
В законна сила от 27.5.2016г.
25 АНД No 850/2015, III състав КАТ И.С.Б. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 15.3.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №15-0261-000536/20.11.2015г. на ВНД Началник на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – К.К, упълномощен с МЗ №8121з-748/ 24.06.2015г., В ЧАСТТА, с която на И.С.Б.,***, с ЕГН **********, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лв., за извършено административно нарушение по чл.150А ал.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №15-0261-000536/20.11.2015г. на ВНД Началник на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – К.К, упълномощен с МЗ №8121з-748/ 24.06.2015г., В ЧАСТТА, с която на И.С.Б.,***, с ЕГН **********, на основание чл.175 ал.1 т.1 предл.1-во от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, за извършено административно нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП, като намалява размерът на кумулативното наказание – глоба от 200.00 лева на 50.00 /петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС от 6 /шест/ месеца на 1 /един/ месец. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
Решение от 30.5.2016
Наказателно дело № 72/2016
В законна сила от 30.5.2016г.
26 НОХД No 228/2016, III състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.С.И. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 30.5.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия И.С.И. и неговият защитник адв.Димитров от АК-Ямбол от друга страна, както следва: Подсъдимият И.С.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, разведен, със средно образование, работещ като механик в ЗК, неосъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 09.10.2015 година около 08.30 часа в с.Стефан ***, обл.Ямбол от частен дом, намиращ се на ул.„***” № 22 отнел чужди движими вещи - парична сума в банкноти в размер на 1000 лева, от владението на собственика им Г.И.С. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои -престъпление по чл.194,ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия И.С.И. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия И.С.И. няма иззети веществени доказателства. За извършеното престъпление от подсъдимия И.С.И. по чл.194, ал.1 от НК, на това основание и чл.55, ал.1, т.2, б.”Б„ вр. чл.42а, ал.1 вр. ал.2, т.1 и т.2 вр. чл.42б, ал.1 и ал.2 от НК му се определя наказание - ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА. От престъплението, извършено от подсъдимия И.С.И. няма иззети веществени доказателства и няма направени разноски. Причинените имуществени вреди от извършеното престъпление от подсъдимия И.С.И. са възстановени напълно. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 228/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване. Като взе предвид вида и размера на наложеното на подсъдимия наказание, като се съобрази с това, че по делото е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство и съдебният акт, с който същото се одобрява не подлежи на обжалване и влиза в сила от днес, съдът намира, че взетата спрямо подсъдимия в хода на ДП мярка за неотклонение “Подписка” следва да бъзе отменена, поради което и на основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо подсъдимия И.С.И. в хода на ДП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му за отменянето на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране пред ЯОС, с частна жалба и частен протест в седмодневен срок от днес. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.: 2.: СЕКРЕТАР:
И.С.И.
В законна сила от 30.5.2016г.