РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2016г. до 31.5.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 43/2016, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.А.Ч.,
М.П.Ч.
П.И.Ч. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 28.4.2016г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ на основание чл.150 СК размера на определената с решение № 94 от 08.10.2013г. по гражданско дело № 355/2013г. по описа на Районен съд-Елхово издръжка, която П.И.Ч. ***, ЕГН – **********, се е задължил да заплаща на малолетното си дете М.П.Ч. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Р.А.Ч. ***, с ЕГН - **********, като го УВЕЛИЧАВА от 100.00 лв. /сто/ на 160.00 лева /сто и шестдесет/ месечно, считано от датата на подаване на исковата молба – 01.02.2016г. до навършване пълнолетие на детето или до настъпване на други законно установени причини за нейното изменение или прекратяване, платима до 10-то число на текущия месец, ведно със законната лихва при забава върху всяка закъсняла месечна вноска до окончателното й заплащане, а исковата претенция за заплащане на месечна издръжка за разликата над сумата от 160.00лв. до пълния предявен размер от 200.00 лева ОТХВЪРЛЯ като неоснователна и недоказана ОСЪЖДА П.И.Ч. ***, ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАТИ на ищцата Р.А.Ч. ***, с ЕГН - **********, направените по делото разноски в размер на 180.00 лева /сто и осемдесет/ съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА П.И.Ч. ***, ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 86.40 лева /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ върху присъденият увеличен размер на дължимата издръжка, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- Елхово, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, платими също по сметка на ЕРС. ОСЪЖДА ищцата Р.А.Ч. ***, с ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАТИ на ответника П.И.Ч. ***, ЕГН – **********, направените по делото разноски в размер на 120.00 лева /сто и двадесет/ съобразно отхвърлената част от иска. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението относно присъдената издръжка на основание чл.242, ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно ОБЖАЛВАНЕ пред ЯОС чрез ЕРС в двуседмичен срок, считано от 28.04.2016г. - от датата на обявяването му в регистъра на съдебните актове при Районен съд-гр.Елхово съгласно чл.315, ал.2 от ГПК. На основание чл.7, ал.2 от ГПК препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
В законна сила от 13.5.2016г.
2 Гражданско дело No 161/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Я.А.К.,
С.А.К.
  Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 19.5.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 27.12.1993 година в град Елхово, община Елхово с Акт № 90 от 27.12.1993 година на Община Елхово, граждански брак между Я.А.К. ***, с ЕГН – ********** и С.А.К. ***, ЕГН - **********. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Я.А.К. да носи брачното си фамилно име – К.. След прекратяването на брака СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитото по време на брака при режим на СИО МПС - лек автомобил, марка „ОПЕЛ“, модел „КОРСА“ с peг. № ***, с рама № *** и двигател № ***, с основен цвят - СИН, със застрахователна стойност в размер на 300.00 лева, видно от Удостоверение № 044/12.04.2016г. на „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД - офис Елхово, след прекратяване на брака СЕ ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съпругата Я.А.К. с ЕГН – ********** и тя става изключителен собственик на същия автомобил, без страните да си дължат парично уравняване по повод възлагането му на един от съпрузите. Придобитото по време на брака при режим на СИО друго МПС - лек автомобил, марка „ОПЕЛ“, модел „АСТРА“, с peг. № ***, с рама № *** и двигател № ***, с основен цвят - СИВ МЕТАЛИК, със застрахователна стойност в размер на 400.00 лева, видно от Удостоверение № 043/12.04.2016г. на „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД - офис Елхово, след прекратяване на брака СЕ ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съпругът С.А.К. с ЕГН – ********** и той става изключителен собственик на същия автомобил, без страните да си дължат парично уравняване по повод възлагането му на един от съпрузите. Придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО /без МПС/, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. Съпрузите не са придобили при режим на съпружеска имуществена общност недвижими имоти, а по отношение на откритите на името на всеки от тях банкови сметки, няма да имат претенции след прекратяването на брака. ОСЪЖДА Я.А.К. ***, с ЕГН – **********, да заплати в приход на Републиканския бюджет по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 16.00 лева /шестнадесет лева/ от които 10.00 лева за допускане на развода и 6.00 лева върху стойността на възложеното й в дял МПС, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА С.А.К. ***, ЕГН - **********, да заплати в приход на Републиканския бюджет по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 18.00 лева /осемнадесет лева/ от които 10.00 лева за допускане на развода и 8.00 лева върху стойността на възложеното му в дял МПС, както и 5.00 /пет/ лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.5.2016г.
3 Гражданско дело No 610/2015, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи АГРОВЕНЧЪР НОРТ УЕСТ ООД ВПЛ09 ЕООД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.5.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника „ВПЛ 09“ЕООД, с ЕИК 200606726, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Нейка Г. Димитрова в качеството й на Управител, че същият към 01.10.2015г. на основание чл.422 ал.1 вр.с чл.124 ал.1 вр.с чл.415 ал.1 от ГПК вр.с чл. 232 ал.2 вр.с чл.79 от ЗЗД вр.с чл.5, 6 и 9 от процесния Договор за наем на земеделски земи №180 от 19.03.2009г. и чл.92 от ЗЗД вр.с чл.25 от процесния Договор за наем на земеделски земи №180 от 19.03.2009г., ДЪЛЖИ на ищеца – „АГРОВЕНЧЪР НОРТ УЕСТ”ООД, с ЕИК 175366589, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Патриарх Евтимий" № 22, ет.1, представлявано от Л. Г. А., в качеството му на Управител, чрез пълномощника си по делото - адвокат М.Г.Д. ***, сума в общ размер на 2554.48 /две хиляди петстотин петдесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки/ лева, включваща: - сумата от 2 127.07 /две хиляди сто двадесет и седем лева и седем стотинки/ лева, представляваща неиздължено наемно плащане за стопанската 2013/2014г. по Договор за наем на земеделски земи от 19.03.2009г., сумата от 427.41 /четиристотин двадесет и седем лева и четиридесет и една стотинки/ лева, представляваща половината от дължимата неустойка по силата на чл. 25 от Договор за наем на земеделски земи №180 от 19.03.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на заявлението в съда - 01.10.2015г. до окончателното й изплащане, които суми са присъдени със Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК №1228 от 02.10.2015г., издадена по ч.гр.д. №499/2015г. по описа на ЕРС срещу ответника-длъжник. ОСЪЖДА ответника - „ВПЛ 09“ЕООД, с ЕИК 200606726, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Нейка Г. Димитрова в качеството й на Управител, да заплати на ищеца – „АГРОВЕНЧЪР НОРТ УЕСТ”ООД, с ЕИК 175366589, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Патриарх Евтимий" № 22, ет.1, представлявано от Л. Г. А., в качеството му на Управител, чрез пълномощника си по делото - адвокат М.Г.Д. ***, направените от ищцовото дружество разноски по настоящото гражданско производство в общ размер на 283.99 /двеста осемдесет и три лева и деветдесет и девет стотинки/ лева, както и сумата от 151.09 /сто петдесет и един лева и девет стотинки/ лева, представляващи направени от ищеца-заявител разноски по заповедното производство. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239 ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
В законна сила от 26.5.2016г.
4 Гражданско дело No 127/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Х.К.,
И.А.К.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 20.05.2001 година в с.Малък Манастир, обл.Ямбол с Акт № 1/20.05.2001. на Кметство с.Малък Манастир, общ.Елхово, обл.Ямбол, граждански брак между Р.Х.К., с ЕГН **********,*** и И.А.К., с ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото от брака дете – непълнолетната А. ИВАНОВА К., с ЕГН ********** да се предоставят на майката Р.Х.К., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето е определено на постоянния адрес на майката – с.Малък Манастир, обл.Ямбол, ул.“Г. С. Раковски“ № 3, а бащата И.А.К., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето А., всяка трета събота и неделя на месеца от 10.00 часа на съботния ден до 17.00 часа на неделния ден и тридесет дни през лятото и пет дни през зимата, които не съвпадат с годишния отпуск на майката и по всяко време по взаимна уговорка и съгласие на страните и детето. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата И.А.К., с ЕГН **********, да заплаща на непълнолетното дете - А. ИВАНОВА К., с ЕГН **********, действащо със съгласието на законния му представител и майка – Р.Х.К., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, платима до 10-то число на текущия месец, считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Р.Х.К., с ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име – ЙОРДАНОВА. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели след прекратяване на брака семейното жилище, находящо се в с.Малък Манастир, обл.Ямбол, ул.“Г. С. Раковски“ № 3 представляващо дворно място и къща да се предостави за ползване на съпругата Р.Х.К., с ЕГН **********. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. Със споразумението съпрузите са заявили, че не са придобивали по време на брака под режим на СИО недвижими вещи и леки автомобили, както и влогове и участие в търговски дружества. ОСЪЖДА Р.Х.К., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА И.А.К., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 75.60 /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ лева върху размера на дължимата издръжка за детето и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.5.2016г.