РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2019г. до 30.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 17/2019, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ю.Я.В. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 1.4.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 109 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Стойко И. от една страна и подсъдимият Ю.Я.В. и неговия защитник - адв.Ч. *** от друга страна, както следва: Подсъдимият Ю.Я.В., роден на *** ***, с постоянен адрес ***-Г-230, българин, българско гражданство, средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН-********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 07.10.2018 година в с.Горска поляна, обл.Ямбол в помещение от първия етаж на къща, находяща се на ул.***без надлежно разрешение по реда на ЗКНВП държал високорискови наркотични вещества - растителна маса с него тегло 684,71 гр. представляваща коноп /марихуана/ с концентрация на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 6 % и попадащ в Списък I от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите на стойност 4 108,26 лева. - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Ю.Я.В. при условията на пряк умисъл. За посочените по-горе престъпления от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от подсъдимия Ю.Я.В. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Ю.Я.В. се определя наказание - ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в престъпния състав чл.354а, ал.3, т.1 от НК наказание глоба. На основание чл. 354а, ал.6 вр чл.53, ал.1, б.„а“ от НК се отнемат в полза на държавата веществени доказателства - черен найлонов плик с поставена в него суха, зелена, растителна маса с нето тегло 684.48 представляваща коноп/марихуана/ на съхранение в РУ-Елхово. Направени разноски по досъдебното производство в размер на 74.11 лева за възнаграждение на вещо лице се заплащат от подсъдимия Ю.Я.В. в полза на Републиканския бюджет по бюджетната сметка на ОДМВР- Ямбол, както и направените разноски в хода на съдебното производство в размер на 20.00 лева се заплащат от подсъдимия В. в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД №17/2019 г. по описа на РС-Елхово в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото в тази му част е окончателно и не подлежи на обжалване. О П Р Е Д Е Л И : № 110 На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от Наказателния кодекс ОПРЕДЕЛЯ на Ю.Я.В., роден на *** ***, с постоянен адрес ***-Г-230, българин, българско гражданство, средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН-**********, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията лишаване от свобода, наложени със следните влезли в законна сила съдебни акта: - по Определение за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство № 266/14.11.2018г., постановено по НОХД № 1105/2018 година по описа на РС – Ямбол, влязло в законна сила на 14.11.2018г. и по Определение за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство № 109/01.04.2019г., постановено по НОХД № 17/2019 година по описа на РС – Елхово, влязло в законна сила на 01.04.2019г., а именно: ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.25, ал.4 от НК ОТЛАГА изтърпяването на определеното общо наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение. На основание чл.25, ал.1 вр.с чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното на подсъдимия Ю.Я.В. общо наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, отложено от изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, и наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, наложено с Определение за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство № 266/ 14.11.2018г., постановено по НОХД № 1105/2018 година по описа на РС – Ямбол, влязло в законна сила на 14.11.2018г., като на основание чл.25, ал.2 вр. чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което В. е бил лишен по административен ред от това негово право, считано от 20.07.2018г. до привеждане в изпълнение на настоящото определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което на подсъдимият В. е определено общо наказание подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Ю.Я.В.
В законна сила на 1.4.2019г.
2 АНД No 121/2019, II състав КАТ К.Г.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 22.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно-наказателно дело № 121/2019 година по описа на РС – Елхово, образувано по жалба на Кръстьо Г.К. ***, ЕГН – **********, против ел. фиш серия К № 2212600 от 08.08.2018г. на ОД на МВР Ямбол, поради оттегляне на жалбата. ОБЯВЯВА за влязъл в сила процесният електронен фиш серия К № 2212600 от 08.08.2018г. на ОД на МВР Ямбол. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба по реда на АПК пред Административен съд –Ямбол чрез Районен съд-Елхово в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и ЕРП.
В законна сила на 3.4.2019г.
3 НОХД No 170/2019, III състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Ж.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 11.4.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 118 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Стойко Иванов от една страна и подсъдимият Х.Ж.Г. и неговият защитник адв.М. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Х.Ж.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че на 23.03.2019 год., около 15.05 часа, в гр.Елхово, обл.Ямбол, по ул."Ал. Стамболийски", управлявал, с посока на движение от кръстовището на ул."Ал. Стамболийски" и ул."Индже войвода" към кръстовището на ул."Ал. Стамболийски" и ул."Цар Калоян", моторно превозно средство - двуколесен мотопед задвижван с електрически двигател, с неустановени марка и модел, с цвят жълт металик с кафяви шарки, с № на рама ZKM2TM02008000040, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно правилата, установени в разпоредбите на чл.140, ал.1 и ал.2, вр.чл.149, ал.1, т.1 от ЗДвП, вр. чл.4, т.1 и т.2, б."i" и Приложение I от Регламент /ЕС/ № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 год., относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства, вр. чл.1, ал.4, чл.2, чл.4, ал.1 и чл.5, ал.1 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозно средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - Престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.54 от НК на подсъдимия Х.Ж.Г. се налага наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 500.00 /петстотин/ лева. Направените разноски по бързото производство в размер на 235.20 /двеста тридесет и пет лева и двадесет стотинки/ лева за възнаграждение на вещо лице се заплащат от подсъдимия Х.Ж.Г. в полза на Републиканския бюджет по бюджетната сметка на ОДМВР- Ямбол, както и направените разноски в хода на съдебното производство в размер на 20.00 /двадесет/ лева се заплащат от подсъдимия Г. в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Веществените доказателства -1 брой мотопед с № на рама ZKM2TM02008000040 и 2 броя ключове с надпис „LIHAI" към него, на съхранение в РУ-Елхово, след влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението за прекратяване на наказателното производство, ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимия Х.Ж.Г.. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 170/2019 г. по описа на РС-Елхово в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Х.Ж.Г.
В законна сила на 11.4.2019г.
4 АНД No 510/2018, III състав МВР Т.С.Б. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 21.3.2019г.
ОТМЕНЯ изцяло като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и необосновано Наказателно постановление №797 от 23.10.2018 година, издадено от Георги Х. Вълев на длъжност - ЗА НАЧАЛНИК на РУ–гр.Елхово, съгласно Заповед №326з-1727/10.09.2018г. и Заповед №8121з-955/01.09.2016г., с което на Т.С.Б. ***, с ЕГН **********, с посочен адрес ***, на основание чл.178 ал.2 вр.с ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия е наложено административно наказание - глоба в размер на 500.00 лева за извършено административно нарушение по чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ.
В законна сила на 12.4.2019г.
5 АНД No 237/2018, II състав Агенция "Митници" П.Г.А. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 1.2.2019г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 2737/2017 г. от 16.05.2018 година, издадено от Зам.началника на Митница Бургас Б. Г., с което на П.Г.А. с ЕГН – ********** ***, е наложено адм. наказание глоба в размер на 37540.00 лева на основание чл. 233, ал. 1 от ЗМ и са отнети в полза на държавата на основание чл. 233, ал.6 от ЗМ стоките - предмет на нарушението – парфюм „Thierry Mugler Alien“ 90 мл - 175 броя, парфюм „Creed millesime“ 120 мл - 28 броя, парфюм „Black Opium“ 90 мл - 177 броя, тоалетна вода „Dior Sauvage“ 100 мл - 80 броя и парфюм „Tom Ford Black Orchid“ 100 мл – 18 броя, с обща митническа стойност 37540.00 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.4.2019
Наказателно дело № 26/2019
В законна сила на 15.4.2019г.
6 АНД No 277/2018, II състав Агенция "Митници" Р.И.Х. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 19.12.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2749/2017 г. от 21.05.2018 година, издадено от Началника на Митница Бургас Валери Евтимов Стефанов, САМО В ЧАСТТА, с която по т.2 на Р.И.Х. с ЕГН - ********** ***, е наложено адм. наказание глоба в размер на 4768.00 лева на основание чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание ГЛОБА на 2384.00 /две хиляди триста осемдесет и четири лева/, съставляващи 100% от митническата стойност на стоките – предмет на нарушението, посочени в т.1 от НП от номер 1 до номер 7 вкл. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2749/2017 г. от 21.05.2018 година, издадено от Началника на Митница Бургас Валери Евтимов Стефанов, в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. На основание чл. 189, ал.3 от НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН ОСЪЖДА жалбоподателката Р.И.Х. с ЕГН - ********** ***, със съдебен адрес ***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Елхово направените по делото разноски в размер на 200.00 /двеста/ лева, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими също по сметка на ЕРС. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-изменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.4.2019
Наказателно дело № 17/2019
В законна сила на 15.4.2019г.
7 АНД No 512/2018, III състав МВР Т.Г.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 21.3.2019г.
ОТМЕНЯ изцяло като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и необосновано Наказателно постановление №756 от 27.09.2018 година, издадено от Георги Х. Вълев на длъжност - ЗА НАЧАЛНИК на РУ–гр.Елхово, съгласно Заповед №326з-1727/10.09.2018г. и Заповед №8121з-955/01.09.2016г., с което на Т.Г.Т. ***, с ЕГН **********, на основание чл.178 ал.2 вр.с ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия е наложено административно наказание - глоба в размер на 500.00 лева за извършено административно нарушение по чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ.
В законна сила на 16.4.2019г.
8 АНД No 504/2018, II състав МВР Х.И.Х. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 29.3.2019г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №18-0261-000418 от 19.10.2018 година, издадено от Г. К. - Началник Отдел „Охранителна полиция“ към ОДМВР Ямбол, с което на Х.И.Х. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 17.4.2019г.
9 НОХД No 178/2019, I състав Хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Л.Х. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 17.4.2019г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Снежина Стоянова от една страна и обвиняемият Д.Л.Х. и неговият защитник – адв. М. А. от друга страна, както следва: Обвиняемият Д.Л.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.03.2019 година около 14.00 часа в гр.Елхово, обл.Ямбол, на площад***извършил непристойни действия -нанесъл удари с юмруци и ритници на ***от гр.Елхово, обл.Ямбол, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, престъпление по чл.325, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемият Д.Л.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от обвиняемият Д.Л.Х. не са претърпени имуществени щети и няма иззети веществени доказателства. За извършеното престъпление от обвиняемият Д.Л.Х. по чл. 325, ал.1 от НК на основание чл.54, ал.1 от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки по чл. чл.42а, ал.2, т. 1 и т.2 от НК: „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС“ за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - 2 пъти седмично. - „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ“ за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, както и наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълненено чрез публикуване на присъдата в официалния интеренет сайт на Община Елхово. На основание чл. 59, ал.1 от НК при изпълнение на наложеното наказание „Пробация“ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Д.Л.Х. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, както и времето, през което е бил задържан по реда на чл. 64, ал.2 от НПК, считано от 20.03.2019 година до 17.04.2019 година вкл., като един ден задържане се зачита за три дни пробация. Предвид одобряването на споразумение за решаване на наказателното производство, вида и размера на определеното наказание на подсъдимият, СЪДЪТ счита, че взетата спрямо обвиняемият в хода на ДП № 105/2019 година по описа на РУ – Елхово мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” следва да бъде отменена. Предвид на горното и на основание на чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 105/2019 година по описа на РУ - Елхово спрямо обвиняемия Д.Л.Х., ЕГН **********, мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“. На основание чл. 309, ал.4 от НПК съдът освободи обвиняемият Х. в съдебната зала. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 178/2019 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се отменя мярката за неотклонение подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
Д.Л.Х.
В законна сила на 17.4.2019г.
10 НОХД No 37/2019, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Х.Т. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 18.4.2019г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и от друга страна - подсъдимият А.Х.Т. и неговият защитник адв. М.К. както следва: Подсъдимият А.Х.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2018 година, около 13.10 часа, в района на кръстовище на път 1-7 и път 11-79, община Елхово, област Ямбол, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел „МЛ 80 Е“ с рег.№***след употреба на наркотични вещества -тетрахидроканабинол /ТНС/, установено по надлежния ред с полеви тест за наркотици „DRUG CHECK - 3000", престъпление по чл.343б, ал.3 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А.Х.Т. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият А.Х.Т. по чл. 343б, ал. 3 от НК и на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящето споразумение в законна сила. На основание чл. 55, ал. 2 от НК, на подсъдимият А.Х.Т. се налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият се лишава от право да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява МПС се приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 25.07.2018 година. От престъплението, извършено от подсъдимият А.Х.Т. не са причинени имуществени вреди. Няма направени по делото разноски. Вещественото доказателство тест „Drager – Drug Check - 3000", да остане приложено по делото и да се съхранява за срока на съхраняване на делото. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 37/2019 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.Х.Т.
В законна сила на 18.4.2019г.
11 АНД No 437/2018, IV състав КАТ Г.Д.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 29.3.2019г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 670/13.08.2018 година на Началник РУ - Елхово към ОД МВР – Ямбол, с което на Г.Д.К., ЕГН ********** ***, на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР за административно нарушение по чл. 64, ал.4 от ЗМВР е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева, като законосъобразно и правилно.
В законна сила на 19.4.2019г.
12 НОХД No 75/2019, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.К.Н. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 22.4.2019г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимият Д.К.Н. и неговия защитник - адв.Д. *** от друга страна, както следва: Подсъдимият Д.К.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, българско гражданство, със завършено основно образование – ученик в 11-ти клас в ПГМСС”Ернесто Че Гевара”с.Бояново, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 16.12.2018 година в с.Ситово, обл.Ямбол в различни помещения на къща и стопанска постройка, разположени в частен имот на ул.“Г. Димитров "№21, без надлежно разрешение по реда на ЗКНВП държал високорискови наркотични вещества - растителна маса с нето тегло 144,60 гр., представляваща коноп /марихуана/ с концентрация на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 13 % и растителна маса с нето тегло 5 8,63 гр., представляваща коноп /марихуана/ с концентрация на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 13 %, попадащи в Списък I от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите на обща стойност 1 219,38 лева - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Д.К.Н. при условията на пряк умисъл. За посочените по-горе престъпления от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от подсъдимия Д.К.Н. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Д.К.Н. се определя наказание - ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага предвиденото в престъпния състав на чл.354а, ал.3, т.1 от НК кумулативно наказание глоба в полза на държавата. На основание чл. 354а, ал.6 вр чл.53, ал.2, б.„а“ от НПК се отнемат в полза на държавата веществените доказателства - хартиен плик с поставена в него суха, зелена, растителна маса с нето тегло 202.79 представляваща /марихуана/ на съхранение в РУ-Елхово, които след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението да се предадат на ТД Южна морска при Агенция „Митници“ за унищожението им. Направени разноски по досъдебното производство в размер на 89.17 лева за възнаграждение на вещо лице се заплащат от подсъдимия Д.К.Н. в полза на държавата по бюджетната сметка на ОДМВР- Ямбол, както и направените в съдебната фаза в размер на 20.00 лева за възнаграждение за вещо лице, се заплащат от подсъдимия Н. в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД №75/2019 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.К.Н.
В законна сила на 22.4.2019г.
13 НОХД No 182/2019, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ф.А.Е. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 25.4.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 136 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП –Сн.С. от една страна и от друга страна подсъдимият Ф.А.Е. и неговия защитник – адв.Я.П. ***, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Ф.А.Е. /F. A. E./, роден на *** година в гр.***, Сирийска Арабска Република, гражданин на Сирийска Арабска Република, със средно образование, адрес: гр.***, Сирийска Арабска Република, дърводелец, неосъждан, неженен, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.04.2019 година, през ГКПП-Лесово, община Елхово, действайки като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Ф.А.Е. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Ф.А.Е. по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК му се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение, както и да заплати ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 105.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Б.А.Ш., който извърши превод от български език на арабски и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 182/2019 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ф.А.Е.
В законна сила на 25.4.2019г.